__MAIN_TEXT__

Page 1

TECHNISCHE OMSCHRIJVING


V.2.0


BAY HOUSE | TECHNISCHE OMSCHRIJVING

3

INLEIDING

In deze brochure vindt u de technische omschrijving behorend bij het nieuwbouwproject Bay House. Frame Vastgoed is een risicodragende binnenstedelijke belegger, ontwikkelt Bay House via The View of Rotterdam B.V. Het project is ontworpen door Joke Vos Architecten en gesitueerd aan de entree van Katendrecht te Rotterdam, de Rijnhavenkade. Bay House is onderdeel van een groter project, ‘The View’ geheten. Dit project betreft meerdere gebouwen, op een gezamenlijke en verbonden ondergrondse parkeergarage van twee lagen. De ontwikkeling van dit project is op zijn beurt onderdeel van een gebiedsontwikkeling. Ten oosten van Bay House, op de gezamenlijke ondergrondse parkeergarage, wordt een hotel gerealiseerd (het Oostgebouw). Aansluitend aan het hotel worden over 4 bouwlagen (begane grond, 1e, 2de en 3de verdieping) commerciële functies voorzien. Boven op deze commerciële functies wordt een woontoren gerealiseerd. In de plint van Bay House, te weten de begane grond en de eerste verdieping, worden winkels en/of horeca gecreëerd met diverse terrassen. Bay House is een woonappartementencomplex bestaande uit tien woonlagen met woonappartementen op een twee-laagse commerciële plint. Het woonprogramma voor Bay House bestaat uit circa 88 koopappartementen voorzien van twee luxe centraal gelegen lobby’s aan de kade. Het woonappartementencomplex is voorzien van in totaal vier personenliften, een bewonersparkeergarage op niveau -2, een servicelift en een fiets- en brommerlift. Er worden circa 22 appartementen in de laagbouw aan de zuidzijde van Bay House gerealiseerd welke mogelijkerwijs worden verhuurd. Deze appartementen worden door middel van een eigen aparte entree ontsloten. Het aantal te realiseren woonappartementen kan wijzigen, aangezien het mogelijk is om, zoals in de verkoopbrochure beschreven staat, bouwnummers/appartementen te koppelen en/of te splitsen. In deze omschrijving wordt tot op zekere hoogte beschreven hoe het appartementencomplex en de algemene ruimten worden uitgevoerd en wat u kunt verwachten van uw woonappartement bij oplevering. Deze technische omschrijving maakt samen met de verkooptekeningen deel uit van de koop-/aannemingsovereenkomst. Bij eventuele discrepantie tussen de verkoopbrochure, tekeningen en de tekst in deze technische omschrijving, prevaleert de tekst van de technische omschrijving. Bij het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst wordt u daarom geacht van deze tekst op de hoogte te zijn. Heeft u na het lezen van deze technische omschrijving nog vragen, dan zijn wij vanzelfsprekend graag bereid u hierop antwoord te geven. Wij zijn bereikbaar via de volgende contactgegevens: Frame Vastgoed, mevrouw P. (Petra) Rutten, petrarutten@framegroep.nl Voorstraat 31, 3231 BE Brielle, +31 (0)181 45 95 15 Na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst krijgt u ook ondersteuning en begeleiding tijdens de bouw. De wooncoach wordt dan uw aanspreekpunt vanuit de begeleiding van uw kopers wensen kopersbegeleiding.


4


BAY HOUSE | TECHNISCHE OMSCHRIJVING

INHOUD

De technische omschrijving is verdeeld in drie hoofdstukken: pagina 6

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INFORMATIE

In hoofdstuk 1 van de technische omschrijving worden punten onder de aandacht gebracht met betrekking tot de procedure bij de aankoop van uw woonappartement, bijbehorende externe berging en eventue(e)l(e) parkeerplaats(en). Ook wordt uitleg gegeven over regelgeving en mogelijkheden, en over voorwaarden waarmee u rekening dient te houden vanaf het moment van aankoop tot aan de daadwerkelijke bewoning van uw woonappartement. pagina 12

HOOFDSTUK 2 TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBOUW

In hoofdstuk 2 vindt u de technische beschrijvingen van de toegepaste materialen en de afwerkingen van het gehele appartementencomplex bij oplevering door de ontwikkelaar. pagina 17

HOOFDSTUK 3 PRIVÉGEDEELTE

In hoofdstuk 3 vindt u de technische beschrijving van de toegepaste materialen en de afwerkingen van de binnenzijde van de woonappartementen in geval van Rough- en Signatureafwerking. Welke afwerkstaat voor u van toepassing is afhankelijk van het opleveringsniveau dat u als koper heeft gekozen. pagina 30

BETROKKEN PARTIJEN

Hierin staan de bij het project betrokken partijen genoemd. CONTACT

5


6

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INFORMATIE

1.1 DEFINITIES

The View of Rotterdam B.V. The View of Rotterdam B.V. is een deelneming van Frame Vastgoed. The View of Rotterdam is de ontwikkelaar van het project The View. Bay House is een van de gebouwen van The View. The View of Rotterdam B.V. is contractpartij voor de kopers van de woonappartementen, bijbehorende externe berging en eventuele parkeerplaats(en) in het Bay House en daarmee verantwoordelijk voor de oplevering van het appartementencomplex Bay House en de compleet afgebouwde algemene ruimten aan de Vereniging van Eigenaren. De afwerking van uw appartement Alle appartementen (110) zijn standaard beschikbaar in Rough (gelijk aan casco oplevering); het merendeel van de appartementen (68) is ook in Signature (afgebouwd) beschikbaar. U kunt bij het merendeel van de appartementen kiezen tussen deze twee vormen van afwerking. Op de Prijslijst is per bouwnummer aangegeven of u voor Rough en/of Signature kunt kiezen. In hoofdstuk 3 van de technische omschrijving worden de opleverniveaus Rough en Signature nader omschreven. Preferred suppliers De bij Bay House betrokken preferred suppliers zijn: • Sanitair en tegelwerk: Tweede Kamer Interiors (TKI) • Binnendeuren en -kozijnen: Bod’or • Domotica en beveiliging: D&Z Domotica De preferred suppliers hebben voor de verschillende Signature appartementstypen een aanbieding gemaakt. De voor u van toepassing zijnde nul-installatietekeningen en bijbehorende specificaties van de keuken en sanitaire ruimte(n) kunt u terugvinden in uw verkoopdocumentatie. Informatie omtrent de basisinstallatie domotica en de binnendeuren en -kozijnen vind u in deze technische omschrijving. De afbouwwerkzaamheden zoals nader omschreven in deze technische omschrijving vinden voor oplevering plaats, met uitzondering van de plaatsing van uw keuken en binnendeuren en -kozijnen.

In geval van Rough bent u geheel vrij om al dan niet een samenwerking met een of meerdere van onze preferred suppliers aan te gaan. De preferred suppliers hebben voor de appartementstypen die alleen in Rough aangeboden worden geen aanbieding gemaakt, hier zijn geen nul-installatietekeningen en bijbehorende specificaties van beschikbaar.

van uw appartement te conformeren aan het huishoudelijk reglement van Bay House, het bouwbesluit en overige regelgeving en stemt u een en ander af met de Vereniging van Eigenaren. Deze na oplevering en in uw opdracht uitgevoerde werkzaamheden vallen niet onder de hiervoor genoemde Woningborggarantie van Bay House.

Interior designer Alle plattegronden behorende bij de verkoopdocumentatie zijn ontworpen door de gerenommeerde interior designers Robert Kolenik, Mariska Jagt en Madelon Overeijnder. Onze interior designers zijn bekend met alle specificaties en de kwaliteiten van Bay House. U kunt kiezen voor een samenwerking met een van de betrokken interior designers. Mocht u hier geïnteresseerd in zijn dan kunt u informatie opvragen bij uw wooncoach. Deze service is niet bij de koopsom inbegrepen en de ontwikkelaar is geen contractpartij in deze.

Indien u uw Rough appartement voor het verlopen van de gestelde sluitingsdata heeft gekocht, dan bieden wij u de mogelijkheid om tegen meerprijs, binnen de contouren van de standaard meer- en minderwerklijst en in lijn met artikel 1.11, uw woonappartement af te laten bouwen. Het gewenste meer- en minderwerk dient voor het verlopen van de gestelde sluitingsdatum bekend, verwerkt en geaccordeerd te zijn.

Woningborggarantie Het Bay House wordt gebouwd met de zekerheid van een Woningborggarantie. Voor de risico’s op technisch en financieel gebied is de garantie- en waarborgregeling van Woningborg afgesloten. Daarnaast waarborgt Woningborg de garantieverplichtingen van de bouwonderneming na oplevering. Meer informatie over de Woningborggarantie ontvangt u bij het ondertekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst. Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. Indien enige bepaling in deze technische informatie onverenigbaar, c.q. nadelig mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren de bepalingen van Woningborg. Afbouwaannemer In geval van Rough dient u zelf een afbouwaannemer aan te stellen die het appartement voor u afbouwt na oplevering. U en de door u aangestelde afbouwaannemer dienen zich te conformeren aan de maximale afbouwtermijn van zes maanden na oplevering en sleuteloverdracht van uw casco appartement aan u als koper. Daarbij dient u zich tijdens het afbouwen

Wooncoach Nadat u de koop-/aanneemovereenkomst heeft ondertekend, nodigt uw wooncoach u vanuit kopersbegeleiding uit voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek worden al uw vragen en wensen besproken, en worden het meer- en minderwerk en de mogelijkheden voor uitvoering daarvan doorgenomen. Tevens krijgt u als koper online toegang tot uw persoonlijke bouwdossier op de website ‘volgjewoning.nl’. Hier wordt u automatisch op de hoogte gehouden over de sluitingsdata (uiterste data van toestaan wijzigingen) en vindt u allerlei belangrijke documentatie terug, zoals uw koop-/ aannemingsovereenkomst, de planning, uw tekeningen, meer- en minderwerk, de offertes en opdrachtbevestigingen. 1.2 VERKOOPDOCUMENTATIE EN ILLUSTRATIE

Deze technische omschrijving en de kopercontracttekeningen horen als bijlage bij de koop-/aannemingsovereenkomst. De verkoopbrochure maakt geen deel uit van de contractstukken. Ondanks alle zorgvuldigheid die is nagestreefd bij de samenstelling van de verkoopbrochure kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen en/of (sfeer)impressies dienen slechts ter illustratie en inspiratie om u een idee te geven van de uitstraling van het gebouw, zijn omgeving en algemene ruimten en/of de mogelijkheden voor de inrichting van uw appartement.


BAY HOUSE | TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Eventuele aankleding, kleuren, ingetekende in- en exterieursuggesties zoals in de afbeeldingen en (sfeer) impressies weergegeven, worden niet geleverd, tenzij nadrukkelijk vermeld in deze technische omschrijving.

(straten, paden, groen en dergelijke) is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen volledig buiten de invloedssfeer van de ontwikkelaar en aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

De verkoopdocumentatie; bestaande uit de technische omschrijving, de kopercontracttekeningen en de koop-/ aannemingsovereenkomst, is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, die onder andere zijn verstrekt door overheidsinstanties, de architect en de adviseurs van dit plan. Niettemin moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van architectonische, installatietechnische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede ten aanzien van eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit onder andere aanvullende of gewijzigde eisen en/of wensen van overheidsinstanties en/of nutsbedrijven. Het ontwikkelen en vervolgens realiseren van een gebouw is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat tijdens de realisatie wijzigingen in het plan dienen te worden aangebracht, waarvan de noodzakelijkheid pas bij de uitvoering blijkt. Deze wijzigingen mogen uiteraard geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het gekochte en geven geen der partijen enig recht op verrekening van minder- en/of meerkosten. Deze wijzigingen zullen, indien van toepassing, met een status van wijzigingen door de wooncoach tijdens de bouw aan u kenbaar worden gemaakt.

In verband met de strenge garantie eisen kunnen afwijkingen ten opzichte van de documentatie voorkomen. Aan de kleurstellingen en dergelijke kunnen tevens geen rechten worden ontleend. Deze worden veelal in een later stadium door de architect definitief vastgesteld. Ook kan aan de exacte maatvoering op de verkooptekeningen geen rechten worden ontleend. De maatvoering dient in het werk te worden opgemeten voor bijvoorbeeld het bestellen van gordijnen, inbouwkasten en keukeninrichting e.d. Tekeningen die door de bouwer worden gebruikt voor de bouw van de appartementen worden niet aan de koper verstrekt. Bij eventuele scheurvorming door materiaalkrimp en/of materiaalkruip, afwijkingen in de positie en/of het aantal hemelwaterafvoeren is geen enkele aanspraak mogelijk jegens de ontwikkelaar. Onder andere de maatvoering van de ramen en kozijnen en het ventilatierooster wordt in overleg met de leverancier en adviseurs definitief vastgesteld, zodat deze aan alle garantievoorwaarden voldoet.

De in de verkooptekeningen vermelde symboliek voor de elektra, het sanitair en dergelijke is ter indicatie aangegeven. De exacte plaats en maatvoering worden bij het uitwerken van de plannen en uiteindelijk bij de uitvoering in de bouw vastgesteld, zodat eventuele afwijkingen hierin kunnen worden voorkomen. Hiervoor is geen aanspraak mogelijk jegens de ontwikkelaar. De inrichting van het openbaar gebied, het groen en de uitvoering van de appartementen kunnen ten opzichte van de afbeeldingen en (sfeer)impressies bij de uiteindelijke totstandkoming afwijkingen vertonen. De indeling op de situatietekening van het openbaar gebied

1.3 BOUWBESLUIT EN VOORSCHRIFTEN

De appartementen worden gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit en de NEN-normen die van toepassing zijn, zoals overeengekomen bij afgifte van de omgevingsvergunning. In geval van Rough worden de appartementen in ruwbouwstaat (casco) opgeleverd door de ontwikkelaar, zonder bijvoorbeeld binnenwanden, installaties, sanitair, kranen, binnendeuren en -kozijnen. Op het moment van sleuteloverdracht door de ontwikkelaar voldoet het appartement hiermee nog niet aan het Bouwbesluit. De door de koper voor zijn eigen rekening en risico ingehuurde afbouwaannemer zal op basis de omgevingsvergunning, Bouwbesluit, NEN-normen en voorschriften aan de koper dienen op te leveren. Ook zal de afbouwaannemer zich dienen te conformeren aan

de eisen van de nutsbedrijven, de technische eisen vanuit Woningborg, de aansprakelijkheidsverzekering, het Huishoudelijk reglement en eventuele nadere technische voorwaarden. Hetzelfde gaat op voor een koper die bij een Signature-uitvoering kiest voor de levering van casco badkamer(s). Begrippen Om begripsverwarring te voorkomen is in het Bouwbesluit onder meer bepaald dat alle vertrekken in een appartement eenduidig naar karakter van het vertrek worden benoemd. Begrippen als woonkamer, keuken en slaapkamer worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. In plaats daarvan wordt gesproken over verblijfsruimte, verkeersruimte et cetera. Voor alle duidelijkheid vindt u hieronder de opsomming: Verblijfsruimte: Woonkamer, slaapkamer, keuken en studeerkamer Verkeersruimte: Entree en gang of hal Bergruimte: Berging (inpandig of extern), wasruimte c.q. technische ruimte Buitenruimte: Balkon, (dak)terras, loggia Toilet en badruimte: Toilet, badkamer 1.3.1 Krijtstreepmethode In verband met de omvang van de appartementen en de beperking van daglichttoetreding is in sommige kamers gebruikgemaakt van de ‘krijtstreepmethode’. Dit is een methode waarmee met een stippellijn wordt aangegeven in welk deel van verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaapkamers) volgens de geldende norm wel en niet voldoende daglicht aanwezig is. Op de contracttekeningen van een Signature-appartement staat aangegeven in welke ruimten dit eventueel van toepassing is.

7


8

1.4 KOOP-/ A ANNEMINGSOVEREENKOMST

• berging op niveau -2; • indien aangegeven: een (of meerdere) parkeerplaats(en) op niveau -2.

Bij de verkoop van een appartement, bijbehorende externe berging en eventue(e)l(e) parkeerplaats(en) wordt gebruikgemaakt van een modelcontract, vastgesteld door Woningborg. Dit biedt de zekerheid dat de afspraken tussen u en de ontwikkelaar evenwichtig zijn vastgelegd. Met het ondertekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst wordt u koper van het appartement, de bijbehorende externe berging en eventue(e)l(e) parkeerplaats(en) en verplicht u zich tot het betalen van de koop-/ aanneemsom en tot afname van het(de) appartementsrecht(en). De ontwikkelaar verplicht zich tot de levering van het(de) appartementsrecht(en) en tot de bouw van het gebouw en het appartement, de bijbehorende externe berging en eventue(e)l(e) parkeerplaats(en). Nadat de koop-/aannemingsovereenkomst door alle partijen is getekend, ontvangt u hiervan een kopie. Kooijman Autar Notarissen zal vervolgens de notariële akte van eigendomsoverdracht opmaken. Bij ondertekening van de koop-/ aannemingsovereenkomst verklaart u bekend te zijn met de inhoud van de bijlagen die benoemd worden in de koop-/aannemingsovereenkomst.

In de v.o.n.-koopsommen zijn niet inbegrepen: • de kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire geldlening (afsluitkosten, taxatiekosten, etc.); • de notariskosten voor de hypotheekakte; • kosten voor eventueel meerwerk; • de kosten van uw eigen adviseurs, bijvoorbeeld voor een opleveringskeuring; • kosten voor aanvraag en levering van nutsvoorzieningen; • indien niet aangegeven de kosten voor een (of meerdere) parkeerplaats(en); • de kosten voor uw interieurontwerp bij keuze voor Rough-afwerking; • kosten van een door u aangestelde afbouwaannemer.

1.5 VRIJ OP NA AM (V.O.N.)

De koopsom van een appartement in zowel een Rough- als een Signatureuitvoering is vrij op naam (v.o.n.). Er wordt geen rente in rekening gebracht tot het moment van oplevering van het casco. De v.o.n.-koopsom is derhalve inclusief de volgende componenten: • de grondkosten; • bouwkosten (inclusief loon- en materiaalkostenstijging); • kosten voor de architect en overige door de ontwikkelaar aangestelde adviseurs; • toezichtkosten tijdens de bouw; • aanlegkosten van nutsvoorzieningen; • notariskosten voor de leveringsakte van uw appartement; • omzetbelasting (eventuele wettelijke wijzigingen van dit tarief worden aan u doorberekend); • het verkrijgen van een Woningborgcertificaat;

De Signature v.o.n.-koopsom is tevens inclusief (e.e.a. conform hoofdstuk 3.2 in deze technische omschrijving): • de kosten voor de bouwkundige afwerking; • de kosten voor de installaties; • stelpost voor het sanitair en tegelwerk; • stelpost voor de keuken. 1.6 APPARTEMENTSRECHTEN

Het project ‘The View’ zal door middel van een aantal akten van splitsing door de notaris worden verdeeld in een aantal appartementsrechten. De notaris maakt hiertoe meerdere splitsingsakten op. Eerst een waarbij The View wordt gesplitst in drie delen, te weten: • de parkeerkelder (op -1 en -2); • het Oostgebouw (het hotel); • het Westgebouw (Bay House). Vervolgens zullen het Oost- en het Westgebouw onder gesplitst worden in delen die in functionaliteit bij elkaar horen, te weten: • bedrijfsruimten; • woonruimten; • voor zover van toepassing het hotel. De verschillende hoofdappartementen omvattende de parkeerkelder en de woningen in een bepaald gedeelte, zullen worden onder gesplitst in losse parkeerplaatsen en woningen. In elk van de splitsingsakten zal een reglement

van splitsing zijn opgenomen. In dit reglement is onder meer aangegeven voor welk gedeelte de eigenaar gerechtigd is in het gemeenschappelijke eigendom en voor welk aandeel hij moet bijdragen in de gemeenschappelijke kosten. De eigenaar van een appartementsrecht verkrijgt daarnaast het exclusieve gebruiksrecht van een gedeelte van het gebouw, het privégedeelte. Dit betreft het appartement, de bijbehorende externe berging en eventue(e)l(e) parkeerplaats(en). De eigendomsoverdracht van een appartementsrecht kan plaatsvinden nadat de splitsingen in appartementsrechten en de oprichtingen van de Verenigingen van Eigenaren hebben plaatsgevonden. Elk appartementsrecht wordt in de akte van splitsing aangeduid met een cijfer, voorafgegaan door het zogenaamde ‘complexnummer’ van het gebouw. Dit complexnummer wordt door het Kadaster vastgesteld. 1.7 EIGENDOMSOVERDRACHT

U verkrijgt het(de) eigendomsrecht(en) van het appartement, bijbehorende externe berging en eventue(e)l(e) parkeerplaats(en) door middel van overdracht van het(de) betreffende appartementsrecht(en). De eigendomsoverdracht van een uitgegeven appartementsrecht gebeurt met een zogenaamde ‘akte van levering’ bij de notaris. Voor de datum van notariële levering ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totaal van de op de datum van het transport van de akte verschuldigde bedrag is aangegeven. Ook staat op deze afrekening welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldgever en/of welk bedrag u (tijdig) aan de notaris moet overmaken uit eigen middelen. Bij een (gedeeltelijke) hypotheek moet het (gedeeltelijke) hypotheekbedrag dat in depot blijft, minimaal gelijk zijn aan de termijnen die vanaf de leveringsdatum nog verschuldigd zijn. Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan en de laatste termijn uiterlijk een dag voor de oplevering op de bankrekening van de notaris is bijgeschreven, ontvangt u direct na oplevering de sleutel van uw appartement en bijbehorende externe berging. De ontwikkelaar zal aan u het appartement, bijbehorende externe berging(en) en eventue(e)


BAY HOUSE | TECHNISCHE OMSCHRIJVING

l(e) parkeerplaats(en) opleveren c.q. de sleutels overdragen. Eventuele zichtbare onvolkomenheden worden op een ‘Proces-Verbaal van Oplevering’ (PVO) genoteerd. Het PVO wordt door zowel de ontwikkelaar als de koper ondertekend. De op het PVO genoteerde onvolkomenheden dienen binnen de daarvoor gestelde termijn(en) te worden opgelost door de ontwikkelaar. In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt aangegeven binnen welke maximale termijn na ondertekening, de eigendomsoverdracht zal plaatsvinden. 1.8 VERENIGING VAN EIGENAREN

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) doet het administratief, bestuurlijk, financieel en technisch beheer van de delen van het gebouw die men in gezamenlijk eigendom heeft. Daarnaast verenigt de VvE ook de belangen van alle eigenaren. Om de zorgen (voor de opstart) van de eigenaren uit handen te nemen zal door de ontwikkelaar een VvE-beheerder worden gecontracteerd, tot één volledig boekjaar na de sleuteloverdracht. De VvE-beheerder ondersteunt het bestuur van de VvE. Tot de taken van de beheerder behoort onder andere de aansturing van de conciërge, de bewaking van het serviceniveau en de bewaking van de kosten van algemeen onderhoud en beheer. U ontvangt voorafgaand aan de koop een indicatie van uw maandelijkse bijdrage, oftewel de exploitatiebijdrage, aan de VvE. Door de koop van een appartement wordt u eigenaar van een appartement, eventueel van een (of meer) parkeerplaats(en) en een externe berging in de parkeergarage. Ook wordt u mede-eigenaar van de algemene ruimten in het gebouw, zoals de lobby’s op de begane grond en de daktuinen. Op de splitsingstekeningen is weergegeven waarvan u (mede)eigenaar wordt. Onlosmakelijk verbonden met het gemeenschappelijke eigendom van dit gebouw zijn de akten van splitsing, waarin het gebruik en de kosten van gebruik en onderhoud zijn geregeld. De vastlegging van de splitsingsregeling van het gemeenschappelijke eigendom is geregeld door de notaris. Voor de oplevering wordt door de ontwikkelaar een eerste vergadering van eigenaren georganiseerd. In deze eerste vergadering zal uit de leden een bestuur voor de vereniging worden gevormd. In het vervolg zal

benoeming en ontslag van de bestuurders van de vereniging plaatsvinden in een vergadering van eigenaren. Twee (of meer) mensen die samen een appartement in eigendom hebben worden als één eigenaar gezien. Iedere eigenaar kan het aantal stemmen uitbrengen dat in de splitsingsakte is bepaald. De kopers zijn (als mede-eigenaren van het terrein en het gebouw) aansprakelijk jegens derden. De vereniging sluit hier collectieve verzekeringen voor af. 1.9 CONCIËRGE

In het eerste jaar na sleuteloverdracht is de conciërge in dienst van de VvE voor 24 uur per dag aanwezig. Het aantal uren dat de conciërge aanwezig is kan na het eerste jaar, indien gewenst, door de VvE gewijzigd worden. De conciërge houdt toezicht, monitort de veiligheid en coördineert het algemene beheer en onderhoud. Tevens is de conciërge verantwoordelijk voor de ontvangst van gasten. Individuele wensen kunnen bewoners kenbaar maken aan de conciërge, die de uitvoering van hun wensen coördineert. Deze individuele wensen zijn verzameld op een ‘menukaart’, met de keuze uit onder andere: technisch huishoudelijke ondersteuning en stomerij- en schoonmaakservice. 1.10 FITNESS

In de voor commerciële doeleinden bestemde ruimte binnen het project ‘The View’ is een plek gereserveerd voor een fitnessexploitant. Hier zal een commercieel fitnessconcept geëxploiteerd worden dat aansluit op de behoeften van de bewoners van Bay House. 1.11 MEER- EN MINDERWERK

Bij al onze appartementen worden de kopers in de gelegenheid gesteld te kiezen uit vastgestelde opties, zoals vermeld op de standaard meer- en minderwerklijst. Alhoewel het onze intentie is om met zo veel mogelijk wensen rekening te houden, is het helaas niet altijd mogelijk om alle verzoeken te honoreren. Dit omdat het appartement deel uitmaakt van een groter geheel en een doorlopend bouwproces, en deze bij oplevering dient te voldoen aan onder andere het Bouwbesluit, de technische voorwaarden (NEN-normen),

9

de eisen van de nutsbedrijven en de garantieregelingen van Woningborg. De in het meerwerk te kiezen producten zijn vaak afkomstig van derde leveranciers of fabrikanten. Het kan voorkomen dat op het moment van ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst en/of de opdrachtbevestiging van het meer- en minderwerk één of meer producten niet meer of niet tijdig kunnen worden geleverd door de fabrikant of leverancier, of het kan zijn dat er anderszins wijzigingen aan het product zijn aangebracht. De offertes voor dit meerwerk worden derhalve gedaan met voorbehoud van zodanige (tussentijdse) wijzigingen. In verband met de doorlooptijd van het verwerken van uw (individuele) opties/wensen, het inplannen van de bouwwerkzaamheden, het bestellen van materialen et cetera, kunnen wij (individuele) opties die na de betreffende sluitingsdatum aan ons kenbaar worden gemaakt, niet meer in productie nemen. Indien u uw appartement koopt na het verlopen van de gestelde sluitingsdata, wordt in overleg met uw wooncoach de mogelijkheden voor uw gewenste meeren/of minderwerk besproken. Het is van groot belang dat u de sluitingsdata en eventueel de door ons gestelde tussentijdse termijnen aanhoudt, aangezien de werkvoorbereiders op het moment dat u dit leest al bezig zijn met het ontwerp van installaties en het bepalen van de benodigde sparingen en in te storten leidingwerk. Bovendien moeten materialen tijdig worden besteld om de voortgang van het bouwtraject te waarborgen. Het is van groot belang dat de ontwikkelaar dus ruim op tijd op de hoogte is van welke keuzes u maakt. Mocht u niet op tijd een tekening inleveren dan zal de vloerverwarming worden aangebracht op basis van de basis verkooptekening en/of nul-tekeningen. De ontwikkelaar aanvaardt om deze reden geen enkele aansprakelijkheid voor het bijvoorbeeld onjuist aanbrengen van vloerverwarming indien blijkt dat bijvoorbeeld de keuken opstelplaats zich op een afwijkende positie, anders dan de bij ons bekende informatie wordt gemonteerd. Als de optielijsten vóór de sluitingsdatum ondertekend bij ons binnen zijn, heeft de


10

ontwikkelaar van u opdracht gekregen om de gewenste opties uit te voeren. De opdracht is pas definitief wanneer de wooncoach de opdracht aan u heeft bevestigd. De opdracht wordt daarna direct in productie genomen. Als de koop van het appartement om één of andere reden geen doorgang kan vinden en er zijn wel al opties in productie genomen, dan is de ontwikkelaar helaas genoodzaakt de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen. Deze procedure geldt ook voor het wijzigen van opties. Met het ondertekenen en retourneren van de optielijst gaat u hiermee akkoord. Alle opmerkingen die op de optielijst los worden bijgeschreven, worden niet in behandeling genomen. 1.12 BEZOEK A AN DE BOUWLOCATIE

Het is goed voor te stellen dat u enorm nieuwsgierig bent naar de voortgang van de bouw. Het is echter voor uw eigen veiligheid niet toegestaan de bouwplaats zonder toestemming te betreden. De bouwplaats wordt afgesloten met een hek, zodat ook onbevoegden geen toegang hebben. Als u tussentijds vragen heeft over de bouwwerkzaamheden van uw appartement, staan de wooncoach en de ontwikkelaar u graag te woord. De ontwikkelaar organiseert op minimaal twee verschillende momenten in de bouwfase kijkdagen, zodat u de vorderingen van de bouw kunt bezichtigen. 1.13 OPLEVERING

Er wordt een globale opleveringsprognosekalender of -datum afgegeven, gerekend vanaf start bouw. Omdat het bouwen van een gebouw in de binnenstad veel met zich meebrengt, wordt de nodige reserve in acht genomen. Onvoorziene omstandigheden (zoals omgevingsfactoren, vorst en regen) kunnen de bouwwerkzaamheden vertragen. Naarmate de realisatie van het project vordert zullen deze opleveringsprognoses steeds gedetailleerder worden. U wordt daarover door de wooncoach en de ontwikkelaar op de hoogte gehouden. Bij eventuele verkoop van uw huidige woning of het opzeggen van de huur adviseren wij u rekening te houden met voldoende

ruimte in de tijd. Minimaal vier weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip waarop uw appartement wordt opgeleverd door de ontwikkelaar. Het gehele appartement wordt daarbij ‘bezemschoon’ opgeleverd, behalve de beglazing, die schoon wordt opgeleverd. Op het moment dat uw appartement wordt opgeleverd zijn de algemene ruimten (zoals bijvoorbeeld: hoofdentree, trappenhuizen, liftinterieur, lifthallen op de verdiepingen, e.d.) nog niet conform deze technische omschrijving en bijbehorende afwerkstaat afgebouwd. De voorgenoemde algemene ruimten worden na oplevering afgebouwd teneinde eventuele schade gedurende de afbouwperiode als gevolg van de nog te verrichten afbouwwerkzaamheden te voorkomen. Zodat we de hoogwaardige uitstraling en uitvoering kunnen waarborgen. De aanleg van de binnentuin, inclusief de aanleg van de beplanting, vindt plaats na oplevering van uw appartement, alsmede afhankelijk van het plantseizoen. 1.14 VERZEKERINGEN

Alle appartementen en de gemeenschappelijke ruimten zijn tijdens de bouw verzekerd. Bij oplevering van uw appartement, na ondertekening van het Proces Verbaal van Oplevering (PVO) door zowel u als koper als de ontwikkelaar, gaat het risico over op u als nieuwe eigenaar(s). Het is dus zaak dat zowel u als de Vereniging van Eigenaren tijdig de noodzakelijke verzekeringen aangaat. De Vereniging van Eigenaren dient zorg te dragen voor de opstal- en glasverzekering voor het gebouw en een inboedelverzekering voor de gemeenschappelijke ruimten. Zelf bent u verantwoordelijk voor de inboedelverzekering van uw appartement. Bij een zeer kostbare afwerking kan het zijn dat u een aanvullende opstalverzekering moet afsluiten. In verband daarmee is het van belang om te zijner tijd de door de VvE afgesloten opstalverzekering te beoordelen. Overigens blijft de Woningborggarantie van kracht.

1.15 ONDERHOUDSTERMIJN EN GARANTIE

Nadat u de sleutels van uw appartement heeft ontvangen, gaat een onderhoudsperiode van drie maanden in. Tijdens deze periode heeft u de gelegenheid om de wooncoach te berichten over eventuele nieuwe geconstateerde tekortkomingen, die uitsluitend toe te kennen zijn aan de uitgevoerde werkzaamheden. Verliest u daarbij niet uit het oog dat het appartement wordt gebouwd met ‘levende’ materialen die nog kunnen gaan ‘werken’. De deuren bijvoorbeeld kunnen soms gaan klemmen en in muren kunnen krimpscheuren ontstaan, omdat hout en stucwerk moeten ‘wennen’ aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen kunnen nooit voorkomen worden. Nadat alle onvolkomenheden waarvan melding is gedaan zijn verholpen, wordt de ontwikkelaar geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. 1.16 WIJZIGINGEN NA OPLEVERING EN GARANTIE

Vanzelfsprekend kunt u na oplevering van uw appartement in eigen beheer wijzigingen aanbrengen. Hierbij moet u wel rekening houden met de garantiebepalingen, huishoudelijk reglement en de voorwaarden vanuit de splitsingsakte. Alleen werkzaamheden die vóór de oplevering door ontwikkelaar zijn uitgevoerd, vallen onder de garantiebepalingen die voor uw appartement gelden. De door uzelf uitgevoerde werkzaamheden vallen buiten de garantieregeling van ontwikkelaar en Woningborg. In het geval dat u besluit tot het laten uitvoeren van zogenaamd “minderwerk” of het casco opleveren van sanitaire ruimten, wordt de garantie gelimiteerd. Een gevolg hiervan is dat de verantwoordelijkheid om het appartement op de niet uit te voeren onderdelen eventueel te laten voldoen aan het Bouwbesluit verschuift naar u als koper.


BAY HOUSE | TECHNISCHE OMSCHRIJVING

1.17 VOORWA ARDEN BIJ KEUZE VOOR CASCO C.Q. UITVOERING IN “ROUGH”

De volgende consequenties zijn hieraan verbonden: • Aansluitpunten worden conform de omschrijving uit hoofdstuk 3.1 aangebracht; • Alle afbouwwerkzaamheden die plaatsvinden ná oplevering, vallen onder verantwoording van de koper en vallen niet onder de garantiebepalingen vanuit Woningborg. U dient na oplevering zelf zorg te dragen voor de noodzakelijke aanpassingen waarbij u er op moet letten of de aanwezige installaties voldoen aan het bouwbesluit en overige regelgeving; • U dient rekening te houden met de mogelijkheid dat, nadat uw installaties compleet zijn aangesloten, er mogelijk een herkeuring door de Nutsbedrijven dient plaats te vinden, waarvoor zij extra kosten in rekening kunnen brengen. Deze kosten komen voor uw rekening; • U vrijwaart de ontwikkelaar voor iedere vorm van garantieafspraken door derden na de oplevering verrichte werkzaamheden ten behoeve van alle afbouwwerkzaamheden die plaatsvinden ná oplevering; • Er worden door ontwikkelaar in geval van Signature nul-tekeningen met maatvoering van de standaard aansluitpunten aan u verstrekt. Voordat u uw keuken in productie geeft, dienen de installatiepunten tijdens één van de kijkmiddagen zelf te worden ingemeten. De eisen welke gesteld worden aan de door u aan te leveren installatietekening(en) zijn: • De tekening dient Nederlandstalig, leesbaar, duidelijk en eenduidig te zijn; • De tekening moet voorzien zijn van de naam van het project, bouwnummer en datum (bij wijzigingen dient de nieuwe datum vermeld te worden); • Alles dient op één tekeningenset te worden aangeleverd, geen losse bijgevoegde stukken; • Alle maten hebben eenzelfde nulpunt van waaruit de maat wordt getekend;

• De installaties (elektra / water e.d.) dienen in hoogte en breedte (op de tekeningen) te worden gemaatvoerd; • De eventueel toegepaste apparatuur (ook kasten en locatie kraan e.d.) dienen op de tekening(en) gemaatvoerd te zijn; • De totaalmaat van ruimte(n) waaronder ook de keukenopstelling en/of de opstelling(en) binnen de sanitaire ruimt(en) wordt op de tekening aangegeven; • Er dient een renvooi van de symbolen te worden bijgevoegd, die niet afwijkt van het renvooi op uw basis verkooptekening(en); • De aansluitwaarden van de elektrische apparatuur dient te worden benoemd; • De locatie van de WTW-punten wordt bepaald door de installateur (met op keukentekeningen aangegeven locatie WTW-punten wordt geen rekening gehouden), net als de positie van de mv-punten; • Het is niet mogelijk een geveldoorvoer ten behoeve van de afzuigkap (met motor) te realiseren. 1.18 BOUWNUMMERS EN HUISNUMMERS

We willen u erop wijzen dat de nummers van de appartementen bouwnummers zijn, deze worden door alle betrokken partijen gehanteerd. Het bouwnummer is echter niet uw nieuwe huisnummer. Uw huisnummer en de straatnaam worden door de gemeente bepaald. 1.19 WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De ontwikkelaar respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Tenzij u ons meedeelt dat u daarop geen prijs stelt, zal de ontwikkelaar uw NAWgegevens verwerken om u te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf. Daarnaast verstrekt de ontwikkelaar uw gegevens aan derden/ onderdelen van het aankoop-bouwproces, zoals de, sanitair- en tegelleverancier, zodat zij in staat worden gesteld u te benaderen met en te interesseren voor producten die op uw persoonlijke situatie zijn toegesneden. Indien u dit niet wenst, zal de ontwikkelaar dat op uw verzoek

11

niet doen. De ontwikkelaar zal tevens op uw verzoek uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. U kunt zich hiervoor wenden tot uw wooncoach.


12

HOOFDSTUK 2 TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBOUW

2.1 MA ATVOERING

De maten die in de verkoopdocumentatie zijn vermeld, zijn ‘circa maten’. De definitieve maatvoering wordt bij het uitwerken van de plannen en uiteindelijk bij de uitvoering in de bouw vastgesteld. Bij de aangegeven maatvoeringen in de tekening is nog geen rekening gehouden met maattoleranties en/of wandafwerking. Mochten er afwijkingen voorkomen in de maatvoering ten opzichte van de verkoopdocumentatie, dan zal de ontwikkelaar op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld. De vermelde maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden (bijvoorbeeld voor keukeninrichting). Indien u opdracht aan derden verstrekt, dient u de benodigde maatvoering te allen tijde zelf in het werk te controleren. Alle aangegeven maten in de verkooptekeningen zijn afgerond en aangegeven in millimeters, tenzij anders vermeld. 2.2 PEIL

Het peil NAP waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de dekvloer op de begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de gemeentelijke diensten. 2.3 BESTRATINGEN

De bestratingen binnen de erfgrenzen staan op de tekeningen. De inrichting van het openbare terrein wordt ontworpen en uitgevoerd in samenwerking met, en onder toezicht van, de gemeente. 2.4 GRONDWERK

2.5 RIOLERINGEN EN HEMELWATERAFVOEREN

De buitenrioleringen en de hemelwaterafvoeren worden volgens de geldende voorschriften uitgevoerd en aangesloten op de gemeenteriolering. De gehele riolering wordt uitgevoerd in kunststof, met uitzondering van de hemelwaterafvoeren langs de galerij, de loggia’s en de betonnen balkons: deze worden in kunststof en/of metaal uitgevoerd. De riolering is voorzien van de benodigde ontstoppingsstukken, stankafsluiters en ontspanningsleidingen. De uitgaande riolering wordt uitgevoerd in een gescheiden stelsel tot aan de erfgrens en vervolgens aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. 2.6 DE DRA AGCONSTRUCTIE VAN HET GEBOUW 2.6.1 Funderingen

De fundering en de gebouwde parkeergarage van het appartementencomplex zijn eerder aangelegd. Het appartementencomplex is gefundeerd op betonpalen en poeren, en voorzien van een parkeergarage van twee bouwlagen ondergronds (verdieping -2 en -1). De totale constructie is door de constructeur in overleg met de afdeling constructie van de gemeente bepaald. 2.6.2 Betonnen vloerconstructies

De dragende dak- en verdiepingsvloer(en) binnen het gebouw worden uitgevoerd in beton. Het beton zal, daar waar nodig, worden voorzien van adequate isolatie. 2.6.3 Betonnen wanden

De dragende wanden zoals op de tekening aangegeven, worden uitgevoerd in beton. 2.6.4 Buitenruimten

Voor de bouw- en terreininrichting worden indien noodzakelijk ontgravingen en aanvullingen gedaan. Voor de fundering van het appartementencomplex, alsmede voor de buitenriolering en overige kabels en leidingen worden indien noodzakelijk de benodigde ontgravingen en aanvullingen verricht.

De uitkragende balkons van het gebouw worden op een stalen frame gelegd dat aan de betonnen verdiepingsvloeren wordt opgehangen door middel van Isokorf. Dit is een constructief verankeringssysteem met een goede isolatie. Deze balkons worden uitgevoerd in een staalen betonconstructie. De terugliggende balkons zijn van prefabbeton. De dakterrassen, loggia’s en patio zijn onderdeel van de betonnen verdiepingsvloeren en worden in het werk gestort.

2.7 NIET-DRAGENDE SCHEIDINGSWANDEN VAN HET APPARTEMENTENGEBOUW

De scheidingswanden van de algemene ruimten, tussen de parkeerplaatsen, technische ruimten, werkkast, en individuele bergingen, die geen onderdeel zijn van de betonnen hoofddraagconstructie, worden uitgevoerd in blokken of elementen. 2.8 GEVELS VAN HET APPARTEMENTENGEBOUW 2.8.1 Buitengevel

De buitengevels worden grotendeels uitgevoerd met geïsoleerde binnenspouwbladen, die aan de buitenzijde worden voorzien van composiet gevelelementen in twee kleuren. De buitengevel van de Town Residences worden tevens deels bekleed met keramische tegels. De gevel heeft een RC-waarde van minimaal 4,5 m²K/W. In de buitengevel worden aluminium kozijnen in kleur geplaatst. 2.8.2 Galerijgevel

De galerijgevel van de koopappartementen wordt uitgevoerd met geïsoleerde binnenspouwbladen met aan de buitenzijde keramische tegels of composiet gevelelementen. In de galerijgevel worden houten kozijnen geplaatst. Vanuit de liften en trappenhuizen worden de meeste appartementen ontsloten via een galerij. De vloer van deze galerij is van prefabbeton en voorzien van een antislipprofilering. Op de galerij wordt bij de meeste entrees van de appartementen een zitbankje gerealiseerd, voorzien van verlichting. De borstwering van de galerij bestaat uit composietelementen van verschillende hoogten, gecombineerd met glas en voorzien van een balustrade zoals op de tekeningen aangegeven. Er zijn ook verdiepingen waarvan de borstwering van de galerij volledig in glas wordt uitgevoerd, voorzien van balustraden, zoals op de tekeningen is aangegeven. 2.8.3 Toegangsdeur en kozijn

Het woonappartement wordt uitgevoerd met een houten kozijn voorzien van een toegangsdeur met een hoogte van 2.400 mm. De toegangsdeur is voorzien van HPL-beplating met een houtprint en het


BAY HOUSE | TECHNISCHE OMSCHRIJVING

kozijn is voorzien van een natuurstenen onderdorpel. Deze entreedeur wordt voorzien van een cilinderslot en een taglezer die aan te sturen is met uw persoonlijke elektrische sleutel (ook wel ‘tag’ genoemd). Ten behoeve van de aanduiding van huisnummers worden cijfers gemonteerd nabij de toegangsdeur van het woonappartement. 2.8.4 Zonwering

De buitenkozijnen die in de composietgevel opgenomen zijn, zullen aan de buitenzijde worden voorzien van zonwering (verticale screens) en de daarbij behorende aansluitingen. De zonwering heeft een aluminium omkasting en is voorzien van kleurcoating. Standaard is er aan de binnenzijde geen zonwering of raambekleding voorzien in uw appartement. 2.8.5 Buitenruimten

De uitkragende balkons van het gebouw worden in een betonconstructie uitgevoerd en worden voorzien van een antislipprofilering. De balustrade wordt voorzien van gepoedercoate stripstalen balusters. De terugliggende balkons worden op de eigendomsgrenzen en ter plaatse van niet te betreden gedeelten voorzien van glazen privacyschermen. De lichtgewicht prefab betonnen vloeren van de terugliggende balkons zijn voorzien van een antislipprofilering. Deze buitenruimten worden uitgevoerd met een glashekbalustrade met gepoedercoate balusters. De vloeren van de loggia’s, de dakterrassen en patio worden voorzien van een dakterrastegel in kleur en een composiet balustrade met glas. 2.9 DAKEN VAN HET APPARTEMENTENGEBOUW

bedekking. De platte daken worden conform de geldende voorschriften voorzien van noodoverlaten.

2.9.2 Dakbedekking

Op het dak van het complex worden isolatieplaten aangebracht waar een bitumineuze dakbedekking overheen komt, en afgewerkt met een zogenaamde (groene en duurzame) ‘mos sedum’

2.10.3 Waterslagen

De dakopstanden van het dak worden indien noodzakelijk afgewerkt met een aluminium afdekkap.

Langs de buitenrand van de balkons, loggia’s en dakterrassen en onder de gevelkozijnen op de verdiepingen worden op de overgang met de keramische en composiet gevelafwerking aluminium waterslagen of afdekkappen aangebracht in kleur.

2.9.4 Bereikbaarheid dak

2.10.4 Ventilatievoorzieningen

Ten behoeve van de bereikbaarheid van het dak is een dakluik ter plaatse van de gemeenschappelijke ruimte op de bovenste verdieping opgenomen. Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het dak zal, conform de geldende voorschriften, een aanlijnvoorziening aan het dak worden aangebracht.

Het gebouw is voorzien van een zogenaamd ‘gebalanceerd ventilatiesysteem’. Dat wil zeggen dat er luchtverversing plaatsvindt door middel van een toevoer- en afvoerkanalenstelsel is aangesloten op de warmte-terugwin units (WTW-units) in de technische ruimten. Om deze reden zijn er geen ventilatieroosters opgenomen in de gevelkozijnen. Wel kunnen de ramen en deuren in deze kozijnen worden geopend voor het ‘spuien’ met buitenlucht.

2.9.3 Dakopstanden

2.9.5 Glasbewassing

De niet via het woonappartement bereikbare kozijnen van de appartementen gelegen aan de noord-, oost- en westzijde van de hoogbouw, zijn te bewassen door middel van de gevelonderhoudsinstallatie op het dak van de hoogbouw. 2.10 BUITENKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 2.10.1 Buitenkozijnen, ramen en deuren

De buitenkozijnen, puien, ramen en deuren worden in de buitengevel uitgevoerd in aluminium in kleur, met uitzondering van de buitenkozijnen in de galerijgevel van de koopappartementen die in hout worden uitgevoerd. Er zijn bij appartementen schuifpuien opgenomen naar de buitenruimten. De draairamen en -deuren in uw appartement openen naar binnen toe. Alle posities van beweegbare raam- en/of deurdelen inclusief de draai- of schuif­richtingen, staan indicatief aangegeven op de verkooptekeningen.

2.9.1 Dakisolatie

De dakvloer, de dakterrassen van de betreffende appartementen en de vloeren van de terrassen die rechtstreeks boven een onderliggende ruimte zijn gesitueerd, worden voorzien van isolatiemateriaal. De dakvloer heeft een RC-waarde van minimaal 6,0 m²K/W.

13

2.10.2 Beglazing

De buitenkozijnen worden voorzien van isolerende HR++ beglazing met een U-waarde van ≤ 1,1 W/m²K. Daar waar de voorschriften dit vereisen zijn de kozijnen en beglazing brandwerend, geluidwerend en doorvalveilig uitgevoerd. Alle ramen en deuren worden uitgevoerd met de benodigde tocht- en afdichtingsprofielen. Het glas voldoet waar nodig aan de doorvalbeveiligingseisen van het Bouwbesluit. Ook is de beglazing daar waar nodig letselwerend conform de NEN 3569.

2.11 PARKEERGARAGE

De parkeergarage op verdieping -1 en -2 is uitgevoerd in een betonconstructie van twee verdiepingen, bestaande uit gronden waterkerende wanden en vloeren met een raster van rechthoekige kolommen. De parkeergarage op -2 is bij oplevering grotendeels bestemd voor de bewoners van Bay House en de naastgelegen woontoren. Naast het parkeergedeelte van de bewoners is er op -2 een afgescheiden parkeergedeelte gereserveerd voor gasten van het hotel in het Oostgebouw. Met de auto is de parkeergarage op -2 toegankelijk via een hellingbaan vanaf verdieping -1. Ter plaatse van de hellingbaan bevindt zich een speedgate die te openen is door middel van een elektronisch toegangscontrolesysteem dat werkt met nummerplaatherkenning. Als reservesysteem wordt er tevens een taglezer nabij de speedgates geplaatst, zodat u bijvoorbeeld wanneer u in bezit bent van een leenauto u met uw tag uw parkeerplaats op niveau -2 kunt bereiken. De speedgatedeuren krijgen een open structuur en zijn daarmee voldoende luchtdoorlatend in verband met de ventilatie-eisen van de parkeergarage. De bewoners kunnen door middel van hun tag via de centrale hoofdtrappenhuizen en liften hun appartement bereiken. De externe bergingen zijn eveneens met de fiets en/ of scooter vanaf maaiveld toegankelijk, via een ingang aan de noordzijde van het gebouw, door middel van een daarvoor


14

bestemde ‘fietslift’ die uitkomt in een van de twee clusters met bergingen op -2. De betonvloer van de garage is op -2 voorzien van een coating. De parkeervlakken zijn voorzien van een afwijkende kleurcoating. Eventueel leidingwerk aan plafonds blijft in het zicht. 2.11.1 Fasering parkeergarage

Bay House maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling aan de Rijnhaven. Onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is een gefaseerde uitbreiding van de ondergrondse parkeergarage. De verwachting is dat in de toekomst de entree van de parkeergarage verplaatst wordt ten behoeve van het beter ontsluiten en functioneren van de parkeergarage en het gebied. De toegang tot en de bereikbaarheid van de garage zullen te allen tijde gewaarborgd blijven. Tevens is de verwachting dat de parkeergarage op verdieping -1 en -2 uitgebreid wordt in capaciteit en mogelijk met bewoners van de andere complexen wordt gedeeld.

2.14 HOOFDENTREE EN LOBBY 2.14.1 Hoofdentrees aan de buitenzijde

De koopappartementen beschikken op de begane grond over twee centraal gelegen entrees aan de noordzijde, te weten de kadezijde van het woonappartementencomplex. De hoofdentrees van het appartementencomplex bestaan uit een dubbele deur voorzien van HPLbeplating met houtprint, aan beide zijde voorzien van een glasstrook. Nabij het entreekozijn van de hoofdentree wordt een video-/intercomsysteem met taglezer aangebracht. De circa 22 appartementen in de laagbouw worden apart ontsloten door middel van een eigen centraal gelegen entree op de begane grond aan de zuidzijde van Bay House. Via deze centrale entree zijn deze appartementen op de verdiepingen 2 tot en met 4 (van de laagbouw) en de garage op verdieping -2 per lift en trap bereikbaar. 2.14.2 Lobby’s

2.12 BERGINGEN

Alle koopappartementen zijn voorzien van een externe berging in de parkeergarage op verdieping -2. De vloer van de berging bestaat uit een afgewerkte betonvloer. De wanden zijn opgetrokken in schoonwerk kalkzandsteen lijm- of vellingblokken van voldoende dikte. De toegangen tot de privébergingen zijn uitgevoerd in stalen kozijnen, voorzien van houten deuren met een harde toplaag aan de buitenzijde. De deuren zijn voorzien van aluminium beslag en slot, een en ander conform de bepalingen in de paragraaf 2.19.1 hangen sluitwerk. 2.13 CONTAINERRUIMTEN

Op centrale punten binnen het gebouw worden afvalpunten georganiseerd waar de bewoners hun afval kwijt kunnen. Op verdieping -1 wordt het afval verzameld en afgehaald door een daarvoor aangestelde organisatie. Verrekening vindt separaat plaats via de VVE.

U komt via een van de twee hoofdentrees aan de noordzijde binnen in een van de lobby’s van de koopappartementen. De lobby’s zijn een ontwerp van Robert Kolenik. De lobby’s zijn bij binnenkomst circa acht meter hoog en worden compleet gestoffeerd en gemeubileerd. In delen van de wand zijn de toegangsdeuren naar technische ruimten, meterkasten en gemeenschappelijke ruimte weggewerkt. De postkasten bevinden zich in deze ruimte(n). In welke entree uw postkast zich bevindt is afhankelijk van de situering van uw appartement binnen het gebouw. De lobby’s zijn opgedeeld in verschillende functionele gebieden. De recepties vormen de werkplek van de conciërge. Verder bestaan de lobby’s uit een loungehoek, pantry of keuken en een toiletvoorziening. De wanden van beide lobby’s van Bay House worden afgewerkt met stucwerk in kleur. De vloeren worden voorzien van een steenachtige tegel en/of een gietvloer. Een toegangsdeur met glasstrook verbindt de lobby met de lifthallen. Bij de deuren in de lobby’s die in verbinding staan met de lifthallen wordt eveneens een video-/intercomsysteem met taglezer aangebracht. Het plafond wordt voorzien van stuc- en sauswerk.

2.15 TRAPPENHUIZEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKEERSRUIMTEN 2.15.1 Liftinstallaties

De twee lobby’s aan de noordzijde van het gebouw worden elk voorzien van twee personenliften. Een van de twee personenliften in elke lobby gaat naar niveau -1 en -2, deze is op de begane grond tot en met de 11e verdieping aan te sturen middels een preferente drukknop. Naast de personenliften wordt het gebouw voorzien van een fietsenlift en een servicelift, beide voorzien van een taglezer om onbevoegden te weren en bewegingen te beperken en te monitoren. De servicelift kan worden gebruikt voor dagelijks onderhoud en dergelijke en kan tevens gebruikt worden door andere pandgebruikers, zoals bijvoorbeeld de winkel- en horeca-exploitanten. Voor de bewoners van de bouwnummers 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38 en 39 op de 3e tot en met de 6e verdieping is de servicelift niet bereikbaar. Alle liften hebben automatisch schuivende deuren en zijn voorzien van een 24-uurs spreek/luister verbinding ten behoeve van calamiteiten, met een rechtstreekse verbinding met de meldkamer. De ontwikkelaar zal hiervoor een contract met een alarmcentrale aangaan. De VvE is gehouden dit contract minimaal gedurende één jaar na oplevering aan te houden. De liften worden elektrisch aangesloten op de CVZ-installatie. De circa 22 appartementen in de laagbouw worden ontsloten door de entree aan de zuidzijde van Bay House. Deze wordt voorzien van één personenlift, tevens voorzien van een taglezer. Er worden geluidswerende voorzieningen getroffen, desalniettemin kunnen er geluiden waargenomen worden in de appartementen. Tevens zal een van de liften per centrale entree als zogenaamde ‘brandweerlift’, conform de geldende voorschriften van de brandweer, worden uitgevoerd. De personenliften in de hoofentrees hebben een liftinstallatie met de volgende afwerking: • dagkanten: in geslepen rvs; • schachtdeuren: in geslepen rvs; • liftcabinevloer: gelijk aan de lobby en de voorhal van de lift; • cabineplafond: voorzien van LEDspots, die automatisch uitschakelen na een instelbare periode;


BAY HOUSE | TECHNISCHE OMSCHRIJVING

• liftcabine voorzien van een bedieningspaneel, verlichting en een leuning.

zullen voorzieningen ten gunste van brandveiligheid worden aangebracht en/ of worden geïnstalleerd.

2.15.2 Lifthallen

2.15.6.1 DBL-systemen (droge brandblusleiding)

De kozijnen en deuren aan de galerijgevel van de koopappartementen naar de lifthallen worden uitgevoerd als houten kozijnen met deuren voorzien van HPL-beplating met een houtprint en een glasstrook. De vloerafwerking van de lifthallen wordt gelijk aan de vloerafwerking van de lobby. De plafonds en wanden in alle lifthallen zijn voorzien van stucwerk en waar nodig voorzien van akoestische afwerking. De kozijnen en deuren in de parkeerkelder naar de lifthallen op verdieping -1 en -2 worden uitgevoerd in staal en/of hout. De kozijnen en deuren op de begane grond en 1e verdieping naar de lifthallen worden uitgevoerd in hout. 2.15.3 Trappen en bordessen hoofdtrappenhuizen

In de twee hoofdtrappenhuizen ter plaatse van de twee hoofdentrees wordt een prefab betonnen trap geplaatst met bordessen en traptreden. De bordessen en betontrappen zijn waar nodig voorzien van akoestische beplating en stucwerk. Langs de vrije zijde van de trappen wordt, conform de geldende voorschriften, een fabrieksmatig in kleur afgewerkte metalen balustrade aangebracht. 2.15.4 Noodtrappenhuizen

De twee noodtrappenhuizen aan de uiteinden van de galerij van de koopappartementen zijn voorzien van een prefab betonnen trap met bordessen en traptreden. De bordessen en betontrappen zijn waar nodig voorzien van akoestische plafonds. Langs de trappen wordt, conform de geldende voorschriften, een standaard fabrieksmatig in kleur afgewerkte metalen balustrade aangebracht. 2.15.5 Vluchttrappen

Op de galerij van de koopappartementen en aan het eind van de galerij van de circa 22 appartementen in de laagbouw worden stalen vluchttrappen geplaatst in kleur, voorzien van in kleur afgewerkte stalen hekwerken. 2.15.6 Brandveiligheid

Daar waar de vigerende voorschriften van de brandweer dit vereisen,

In het voorportaal van de brandweerlift komt een droge blusleiding met op elke verdieping een aansluitmond.

15

De individuele bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos aangesloten op een tussenmeter per appartement. Het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s is niet opgenomen en kan via een optie in het meerwerk door u als koper aangekruist worden of via de VvE worden georganiseerd. Uw oplaadpunt wordt aangesloten op de CVZ-installatie van het gebouw.

2.15.6.2 Brandwerende deuren

Alle brandwerende deuren, met uitzondering van de woningentreedeuren, worden zelfsluitend uitgevoerd. 2.15.6.3 Vluchtwegaanduiding

In overleg met de brandweer wordt, conform de geldende voorschriften, noodverlichting en vluchtwegaanduiding aangebracht. 2.16 VENTIL ATIE GEBOUW

Voor de parkeergarage komt de toevoerlucht rechtstreeks van buiten via de speedgate en/of roosters. Voor de mechanische afvoer is er een ventilatie-installatie opgenomen. Het ventilatiesysteem is gekoppeld aan het brandmeldsysteem met de daarbij behorende sturing, detectiezones voor koolstofmonoxide (CO2) en LPG, en brandkleppen. De algemene verkeersruimtes (gangen en voorportalen) worden geventileerd. De bergingen worden mechanisch geventileerd. De lobby’s worden voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem met een warmte-terugwin unit (WTW-unit). 2.17 ELEKTRA-INSTALL ATIE GEBOUW

Alle algemene ruimtes (entreehallen, verkeersruimtes, parkeergarage, techniekruimtes, e.d.) van het woongebouw worden voorzien van energiezuinige LEDverlichtingsarmaturen. Het gebouw wordt tevens voorzien van noodverlichting met noodvoedingsunits en vluchtwegaanduidingen met LEDlichtbronnen. Deze verlichting wordt aangesloten op de CVZ-installatie. In de hoofdentreehal, lobby’s, parkeerkelder, bergingen, trappenhuizen en op elke verdieping in de lifthal worden wandcontactdozen aangebracht voor algemeen gebruik die zijn aangesloten op de CVZ-installatie.

2.18 VERWARMING/KOELING

Het gebouw wordt aangesloten op een warmte-koudeopslagsysteem (WKO). Eneco realiseert het totale warmte- en koudedistributienet vanaf de WKO-ruimte (in de parkeergarage) tot aan de afleversets van de gebruikers. De afleverset en centrale WKO-installatie blijven eigendom van de energieleverancier. De warmtewisselaarunit (afleverset) van de WKO-installatie heeft een gecombineerde warmwatervoorziening. Deze zorgt zowel voor het warme water voor de verwarming, als het warme water voor het dagelijks gebruik. Op de afleverset kan op warme dagen met behulp van de WKO-installatie koud water aangeboden worden waarmee de warmte onttrokken kan worden. Een WKO-systeem is een milieuvriendelijk systeem en maakt gebruik van warmte en koude die ondergronds worden opgeslagen. De twee lobby’s worden, met uitzondering van de meterkasten, voorzien van een zogenaamde akoestische, zwevende dekvloer. In de dekvloer is een legpatroon van leidingwerk opgenomen voor de vloerverwarming en -koeling. 2.19 VEILIGHEID 2.19.1 Hang- en sluitwerk

Alle beweegbare delen worden voorzien van het hang- en sluitwerk dat voor het naar behoren functioneren en borgen van deze beweegbare delen nodig is. De producten voldoen aan het door de Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen (SKG) afgegeven beschermde keurmerk. Het hang- en sluitwerk voldoet minimaal aan het SKG**®-keurmerk (inbraakwerendheidsklasse 2). Diverse toegangsdeuren worden voorzien van een geavanceerd toegangscontrolesysteem, waardoor u als bewoner met uw persoonlijke ‘tag’ toegang heeft


16

tot het appartementencomplex, de gemeenschappelijke ruimten, uw appartement en bijbehorende externe berging op verdieping -2. Het slot van uw toegangsdeur tot het appartement vergrendelt automatisch op drie veiligheidspunten. In een gesloten toestand is deze deur vanaf de binnenzijde van uw appartement altijd met een deurkruk te ontgrendelen (de zogenaamde ‘paniekfunctie’). 2.19.2 Toegangscontrole

Buiten bij de hoofdentrees en binnen in de lobby’s naast de deuren naar de lifthallen wordt een video-/ intercominstallatie met taglezer en belpaneel geplaatst. Bezoekers kunnen zich hier melden bij de conciërge of in geval van tijdelijke afwezigheid van de conciërge direct bij de bewoners. Via het bedieningspaneel in het appartement of de mobiele telefoon van de bewoner kan de bewoner zien wie er voor de deur staat en de deur op afstand openen. Mocht de bewoner niet thuis zijn, dan kan de oproep worden doorgeschakeld naar de conciërge. Elke woningentreedeur heeft daarnaast een separate voordeurbel. Deze geeft een afwijkend signaal ten opzichte van het spreek-/luistersignaal van de video-/intercominstallatie. Beide voorzieningen worden aangesloten op de CVZ-installatie. De bewoners kunnen door middel van hun ‘tag’ de deuren in en om het gebouw openen waartoe zij recht hebben. Op deze manier wordt toegang tot en binnen het gebouw beperkt en ontstaat er een digitaal logboek van binnenkomst en vertrek, wat bij calamiteiten geraadpleegd kan worden. Een video-/intercominstallatie met taglezer wordt onder andere opgenomen ter plaatse van de: • hoofdentrees van het gebouw; • deuren van de lobby naar de lifthal en het hoofdtrappenhuis; • buiten nabij de toegang tot de bevoorradingscorridor; • toegangspoort aan de oostgevel van het gebouw; • deuren van de parkeerkelder -1 naar de lifthallen en de hoofdtrappenhuizen voor het appartementencomplex; Enkel een taglezer wordt onder andere geïntegreerd in de / opgenomen ter plaatse van de: • servicelift;

• fietslift; • personenlift van de laagbouw aan de zuidzijde van Bay House; • speedgates van -1 naar -2; • deuren van de parkeerkelder -1 naar de containerruimten; • deuren van de parkeerkelder -2 naar de lifthal en het hoofdtrappenhuis; • deuren van de parkeerkelder -2 naar de bergingen van de bewoners; • persoonlijke toegangsdeur naar uw externe berging op verdieping -2; • de woningtoegangsdeuren; • de persoonlijke externe bergingsdeuren op niveau -2; • postkasten in de hoofdentrees.

• in de lobby’s van de koopappartementen; • in de separate entree van de circa 22 appartementen in de laagbouw; • op centrale of strategische of overzichtelijke punten nabij de toegangsdeuren van de lifthallen en trappenhuizen; • op centrale of strategische of overzichtelijke punten in de bevoorradingscorridor op de begane grond en 1e verdieping, de parkeerkelder op -1 en -2, de containerruimten op -1, de gangenstelsels van de externe bergingen.

Doordat er primair niet meer wordt gewerkt met traditionele sleutels is het sleutelbeheer zeer gebruikersvriendelijk en efficiënt. Bij verlies of diefstal kan een ‘tag’ direct worden geblokkeerd zonder dat meteen de cilinders vervangen hoeven te worden. Naast een ‘tag’ is het voor bewoners ook mogelijk om via de smartphone toegang te krijgen tot het gebouw en de overige vertrekken. Dit is vooral voor mensen die tijdelijk naar binnen mogen erg handig. Geen tags meer ophalen en inleveren, alles via de app op de smartphone.

2.20 GASLOOS

2.19.3 Camerasysteem

Voor de bewaking van het gebouw is er een camerasysteem opgenomen. Deze camera’s hebben als doel om bij calamiteiten de mogelijke oorzaak hiervan te kunnen achterhalen via de camerabeelden. Tevens biedt het de conciërge de mogelijkheid om op afstand te observeren wat er in het gebouw gebeurt. Door de koppeling met de overige beveiligingssystemen, zoals de magneetsloten, kunnen er direct camerabeelden worden bekeken als er bijvoorbeeld een deur wordt opengemaakt van een noodtrappenhuis. De opname van de camerabeelden geschiedt door middel van een veilige server. Het beheer op afstand is via een beveiligde verbinding in een afgesloten netwerk. Een en ander met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er worden onder andere camera’s geplaatst op de onderstaande locaties: • in het gebouw ter plaatse van de toegangsdeur naar de bevoorradingscorridor; • toegangspoort aan de oostgevel van het gebouw;

Het appartementencomplex is volledig gasloos. Dit sluit aan op de duurzaamheiddoelstelling van de gemeente Rotterdam en van de ontwikkelaar. 2.21 DAKTUINEN

Aan de binnenzijde van het complex wordt over twee verdiepingen (de tweede en derde verdieping) een daktuin gerealiseerd. Het ontwerp van deze daktuinen wordt nader bepaald in samenspraak met de architect. De tuin is alleen toegankelijk voor de bewoners en eventueel bezoek van het appartementencomplex. Ten behoeve van de afscherming van de tuin is aan de zuidzijde een scherm opgenomen, voorzien van een nader te bepalen patroon. Het scherm wordt gemonteerd op een stalen achterconstructie. Er zal tevens een ontsluiting komen aan de oostzijde van het gebouw (de toegang tot het binnengebied en de daktuinen), uiteraard alleen bereikbaar voor bewoners. 2.21.1 Toegangspoort

Er wordt voor het binnengebied en de daktuinen een stalen toegangspoort geplaatst, voorzien van een coating. Deze poort is elektrisch bedienbaar middels een taglezer. 2.21.2 Buitenverlichting

Deze algemene verlichting wordt via een astronomische tijdklok of schemerschakelaar aangesloten op de CVZ-installatie van het gebouw.


BAY HOUSE | TECHNISCHE OMSCHRIJVING

17

HOOFDSTUK 3 PRIVÉGEDEELTE

Alle appartementen zijn standaard beschikbaar in Rough (casco); het merendeel hiervan is optioneel ook in Signature (afgebouwd) beschikbaar; een en ander conform de opgave op de Prijslijst. 3.1 ROUGH 3.1.1 CONSTRUCTIEVE BOUWVLOEREN EN -MUREN

De dragende wanden van uw appartement worden als betonnen constructie vervaardigd. Ter plaatse van sparingen in de dragende betonwanden zijn constructieve onafgewerkte betonnen balken zichtbaar. Daar waar nodig worden de betonwanden voorzien van brandwerende, akoestische en/of isolerende afwerkingen, de betonwanden worden verder onafgewerkt opgeleverd. De vloeren worden voornamelijk in beton uitgevoerd en in het werk gestort. Op uw verkooptekening zijn in de dragende betonwanden wapeningvrije zones aangegeven om de maximaal mogelijke wandsparingen aan te geven. De aanwezige betonsparingen in de betonwanden zijn aangegeven op uw basis verkooptekening. Voor oplevering kunt u – afhankelijk van de stand van het werk en in lijn met artikel 1.11 - voor een meerprijs de wapeningvrije zones verder (laten) uitsparen. 3.1.2 DEKVLOEREN

Uw appartement wordt, met uitzondering van de meterkast en de buitenruimtes, voorzien van een zogenaamde ongeschuurde akoestische, zwevende dekvloer. Een voorbewerking van de dekvloer kan noodzakelijk zijn alvorens er een eindafwerking c.q. -vloervloer kan worden aangebracht. De zwevende vloer is vrijgehouden van de omringende constructies en leidingen door middel van een zacht verend materiaal. In de dekvloer worden leidingen ten behoeve van de vloerverwarming/ vloerkoeling opgenomen, u mag daarom in de dekvloer absoluut niet spijkeren, schroeven en/of boren. Het legpatroon en de eventuele sparingen in de dekvloer zijn afgestemd op uw basis verkooptekening(en).

Voor het goed functioneren van de aanwezige vloerverwarming en -koeling is het uitermate belangrijk dat de warmteweerstand (ook wel: Rc-waarde of isolatiewaarde) van de vloerafwerking voldoet aan de gestelde bovengrens van maximaal 0,09 m2K/W. Een hogere waarde geeft vermindering van comfort(warmte) en een verhoging van het energieverbruik. De volgende regels dienen daarbij onder meer in acht genomen te worden: Steenachtige vloeren (tegels, natuursteen, e.d.) dienen door middel van geëigende kitten, lijmen e.d. op de dekvloer te worden aangebracht. Bij parketvloeren is verlijming op de dekvloer toegestaan. Losliggend parket gelegd op een folie of dampscherm (geen verende constructie) is toegestaan mits de dikte van de folie niet meer bedraagt dan 3 mm. Bij de aansluiting op de wanden, kozijnen, leidingen e.d. dient de afwerkingslaag daarvan akoestisch vrijgehouden te worden. Geadviseerd wordt de naden te voorzien van een kitvoeg. Plinten vrijhouden van de vloer. Wij adviseren u voor het aanbrengen van uw vloerafwerking in uw appartement deskundig advies aan te vragen bij een specialist en vervolgens bij elke soort vloerafwerking altijd een schriftelijke garantie te vragen bij het bedrijf dat de vloer levert en/of aanbrengt. In deze garantie moet staan dat de vloerafwerking geschikt is voor; vloerverwarming als hoofdverwarming, vloerkoeling en dat het product met eventuele onderlaag de maximale Rc-waarde niet overschrijdt. Dit tevens ter voorkoming van overlast als gevolg van contactgeluid naar de buren en geschiktheid voor de vloerverwarming en -koeling in uw appartement. 3.1.3 NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN

De niet-dragende wanden van de individuele meterkasten en schachtwanden worden bouwkundig uitgevoerd in onafgewerkt kalkzandsteen, dik circa 100mm, afgestemd op basis verkooptekening. Er worden in uw appartement verder geen lichte (niet-dragende) scheidingswanden aangebracht ten behoeve van ruimte-indeling.

3.1.4 PL AFONDAFWERKING

Het aanwezige constructieve betonplafond wordt niet afgewerkt en krijgt dus een ‘ruw’ oppervlak. De ventilatiekanalen en bijbehorende ventielen van het appartement zijn in het betonplafond opgenomen en kunnen zodra deze zijn ingestort niet verplaatst worden. 3.1.5 SCHEURVORMING

Elementnaden, plaatnaden en materiaalovergangen zijn zichtbaar en kwetsbaar voor scheurvorming, dit ten gevolge van droging en zettingen in het gebouw. Deze scheurvorming doet geen afbreuk aan de constructie van het appartement. (Krimp)scheuren kunnen niet worden aangemerkt als een gebrek en vallen derhalve niet onder de garantie. 3.1.6 RIOLERING EN WATERINSTALLATIE 3.1.6.1 Riolering

De rioleringsleidingen van het regenwater (ook wel ’hemelwaterafvoer’ HWA genoemd) en de vuilwaterriolering (ook wel ‘vuilwaterafvoer’ VWA genoemd) worden apart aangesloten op de openbare riolering. De riolering wordt samengesteld uit kunststof leidingen die waar mogelijk in de betonvloeren worden ingestort. De binnenriolering bestaat uit een leidingstelstel waarop de individuele installaties, alsmede de collectieve installaties zijn aangesloten voor de afvoer van het vuilwater naar de buitenriolering. De leidingen naar de individuele installaties van de binnenriolering worden afgestemd op uw basis verkooptekening(en), de afvoerpunten worden circa 100mm boven de vloer afgedopt. Ter plaatse van een constructieve betonwand wordt een afvoerpunt voor de wand circa 100mm boven de vloer afgedopt. De leidingen van de binnenriolering worden verzameld in zogenaamde collectieve standleidingen die in een bouwkundige schacht worden weggewerkt. De standleidingen worden bovendaks belucht. 3.1.6.2 Waterleidingen

In uw meterkasten wordt een watermeter gerealiseerd door het Nutsbedrijf. De posities van de koud- en warmwaterleidingen worden afgestemd


18

op uw basis verkooptekening(en), de leidingen worden circa 100mm boven de vloer afgedopt. Ter plaatse van een constructieve betonwand wordt een leiding voor de wand circa 100mm boven de vloer afgedopt. Vanuit de meterkast worden koud- en warmwaterleidingen naar onderstaande tappunten gebracht: Alleen koud water naar: • de positie van de wasmachine • verdeler(s) van de vloerverwarming • sanitaire toestellen: o fontein(en) o toilet(ten) Koud en warm water naar: • de keuken • sanitaire toestellen: o wastafel(s) o douche(s) o bad(en) Op de koudwaterleiding ter plaatse van meterkast wordt een stopkraan gemonteerd. 3.1.7 ELEKTRA-INSTALL ATIE

De e-installatie bestaat in de basis uit een stelsel van loze buisleidingen, centraal- en inbouwdozen voorzien van een trekdraad, afgestemd op uw basis verkooptekening(en). Er zijn alleen loze leidingen aanwezig in de betonnen (constructieve) wanden, -plafonds en -vloeren. De koper kan na oplevering door de ontwikkelaar de installatie conform de basis verkoopindeling zelf aanbrengen. • Een aansluitpunt met een (D) is een loze voorziening naar de domotica (DC) centrale.

o Basisaansluiting van 3x25A, met uitzondering van: - Bouwnummers 76, 77, 78, 79, 80, 81 krijgen een basisaansluiting van 3x35A; - Bouwnummers 82, 83, 84, 85 en 111 krijgen een basisaansluiting van 3x50A. o Hoofdschakelaar 4-polig; o Een loze voorziening vanuit de verdeelinrichting naar de DCcentrale, ten behoeve van de voeding van de DC-centrale; o Verdeelinrichting voorzien van de benodigde groepen en aardlekschakelaars, inclusief één fornuisgroep. In de basis worden de volgende voorzieningen op de verdeelinrichting aangesloten om bij oplevering aan te tonen dat deze naar behoren functioneren: - Rookmelders; - Wandcontactdoos ten behoeve van verdeler(s) vloerverwarming; - Wandcontactdoos ten behoeve van WTW-syste(e)m(en); - Dubbele wandcontactdoos + RA in de koude meterkast; - Dubbele wandcontactdoos + RA in de warme meterkast; - Indien aanwezig de afgemonteerde wandcontactdoos aan de balkonzijde. o Watermeter; o Signaal overname punt (KPN en CAI); o Glasvezelaansluiting; o Vereffeningspunt aarde. E.e.a. aangebracht volgens de geldende voorschriften van de nutsbedrijven. De meterkast wordt geventileerd uitgevoerd. 3.1.7.2 DC-centrale

3.1.7.1 Meterkasten

De individuele meterkasten, die gesitueerd zijn in uw woonappartement, zijn voorzien van onafgewerkte kozijnen met stompe deuren. In de individuele meterkasten bevinden zich de volgende voorzieningen: • Warme meterkast: o Afleverset van Eneco; o Afgemonteerde dubbele wandcontactdoos + RA. • Koude meterkast: o Elektrameter; o Afgemonteerde dubbele wandcontactdoos + RA.

Vanuit de verdeelinrichting wordt een loze voorziening (ten behoeve van voeding) naar de positie van de domotica verdeler (DC-centrale) gebracht. De loze voorzieningen met een (D) worden naar dit punt toegebracht. Het appartement wordt zonder standaard domotica kast opgeleverd. 3.1.7.3 Wandcontactdozen

Het loze leidingstelsel ten behoeve van de algemene wandcontactdozen wordt in de basis conform het centraaldozen systeem naar de meterkast gebracht.

Binnen in het appartement In uw koude- en warme meterkast en ter plaatse van uw vloerverdeler(s) en WTWsyste(e)m(en) wordt een wandcontactdoos afgemonteerd. Buiten het appartement Een algemene wandcontactdoos aan de balkonzijde wordt op circa 400 mm boven vloerpeil spatwaterdicht afgemonteerd. 3.1.7.4 Rookmelder(s)

Het appartement wordt conform het Bouwbesluit en overige voorschriften voorzien van rookmelder(s) afgemonteerd op het onafgewerkte betonplafond. Wanneer er meerdere rookmelders noodzakelijk zijn worden de rookmelders gekoppeld alvorens deze aangesloten worden op het lichtnet alsook op het buildingsmanagementsysteem. 3.1.7.5 Lichtpunten en schakelaars

Het loze leidingstelsel ten behoeve van de plafondlichtpunten en bijbehorende schakelaars welke niet wordt gebracht naar de DC-centrale wordt conform het zogenaamde centraaldozensysteem naar de meterkast gebracht. Het loze leidingstelsel ten behoeve van de plafondlichtpunten en bijbehorende schakelaars met een (D) worden naar de positie van de DC-centrale gebracht. Voorzieningen ten behoeve van verlichtingsarmaturen buitenshuis Het(de) verlichtingsarmatu(u)r(en) buiten het appartement aan de balkonzijde en het verlichtingsarmatuur buiten nabij de woningtoegangsdeur kunnen, zodra deze door de koper in eigen beheer na oplevering zijn aangesloten, individueel geschakeld worden. Het(de) verlichtingsarmatu(u)r(en) buiten aan de balkonzijde worden afgemonteerd, de aansluiting(en) van de lichtpunten wordt naar de positie van de DC-centrale gebracht. De wandcontactdoos ten behoeve van het verlichtingsarmatuur buiten nabij de woningtoegangsdeur wordt spatwaterdicht afgemonteerd, de aansluiting wordt naar de positie van de DC-centrale gebracht. Indien het een wandarmatuur betreft, aan de buitenzijde nabij de woningtoegangsdeur, dan wordt de aansluiting van het lichtpunt naar de positie van de DC-centrale gebracht.


BAY HOUSE | TECHNISCHE OMSCHRIJVING

3.1.7.6 Zonwering

In geval uw appartement in de basis is voorzien van zonwering dan zal de aansluiting van de zonwering naar de positie van de DC-centrale worden gebracht. 3.1.7.7 Schakelmateriaal

De in de basis afgemonteerde wandcontactdozen worden uitgevoerd als inbouw schakelmateriaal, met uitzondering van een wandcontactdoos in de externe berging en buiten het appartement waar opbouw schakelmateriaal gebruikt wordt. Wandcontactdozen worden uitgevoerd in fabricaat Jung. 3.1.8 VENTIL ATIE

Uw appartement wordt voorzien van balansventilatie. Balansventilatie is ventilatie door middel van een gebalanceerd systeem met warmteterugwinning: het WTW-systeem. Het systeem zuigt continu lucht af ter plaatse van de afvoerpunten en blaast verse lucht naar binnen ter plaatse van de toevoerpunten. Deze verse aangezogen lucht wordt opgewarmd door de relatief warme afgezogen lucht door middel van een zogenaamde ‘warmtewisselaar’. Zo blijft de energie die normaal gesproken met de ventilatielucht verloren gaat, gewoon in uw appartement en is er minder energie nodig om het appartement op temperatuur te houden. De bediening zal bij oplevering handmatig plaatsvinden door middel van een of meerdere standenschakela(a) r(en) op basis RF (radio frequentie). Uiteraard kunt u indien een raam of deur openzetten om aanvullend te spuien. U kunt zelf na oplevering CO2 meters afmonteren, zodat de lucht mechanisch kan worden aangestuurd op basis van CO2-meting. De lucht af- en toevoerventielen worden uitgevoerd in staal en/of kunststof. Er wordt in het woonappartement geen apart afzuigkanaal voor een motorgestuurde afzuigkap in de keuken opgenomen. Hierdoor zijn uitsluitend zogenaamde ‘recirculatiekappen’ te plaatsen. De plaats van de gebalanceerde mechanische WTW-syste(e)m(en) en de ventielen is aangegeven op uw basis verkooptekening(en), waarbij de kanalen zo veel mogelijk worden ingestort of weggewerkt in schachten

en vloeren. De afzuigventielen worden, conform de geldende voorschriften aangebracht. De aan- en afvoeren van de WTW-unit worden aangesloten op collectieve geïsoleerde kanalen in de leidingschachten van de woonappartementen en aangesloten op een geïsoleerde dakdoorvoer die waterdicht op het dak wordt aangebracht. Er bestaan twee typen wasdrogers, te weten: condensdrogers en luchtdrogers (traditionele drogers). Beide typen wasdrogers drogen wasgoed met warme lucht. Condensdrogers laten de waterdamp condenseren in een ingebouwde bak, luchtdrogers blazen die uit via een buis of slang. Voor een luchtdroger is een goed geventileerde ruimte nodig, en een goede afvoer, om te voorkomen dat de luchtvochtigheid in huis te hoog wordt. Voor dit project kunnen er vanuit de bouw geen dak of gevel doorvoeren t.b.v. luchtdroger worden gerealiseerd waardoor wij condensdrogers adviseren. 3.1.9 VERWARMINGSINSTALL ATIES

Uw appartement wordt aangesloten op het gemeenschappelijke warmtekoudeopslagsysteem (WKO) van het gebouw. Eneco realiseert het totale warmte- en koudedistributienet vanaf de WKO-ruimte (in de parkeergarage) tot aan de afleversets van de gebruikers. De afleverset en centrale WKOinstallatie blijven eigendom van de energieleverancier. De warmtewisselaarunit (afleverset) van de WKO-installatie heeft een gecombineerde warmwatervoorziening. Deze zorgt zowel voor het warme water voor de verwarming, als het warme water voor het dagelijks gebruik. Op de afleverset kan op warme dagen met behulp van de WKO-installatie koud water aangeboden worden waarmee de warmte onttrokken kan worden. De vloerverwarmingsleidingen worden aangebracht in de zwevende dekvloer, e.e.a. zoals omschreven in hoofdstuk 3.1.2. Een of meerdere vloerverdelers ten behoeve van de vloerverwarming worden bij voorkeur in aparte kasten, interne berging(en) en/of technische ruimte(n) geplaatst. Het loze leidingstelsel ten behoeve van de thermostaten wordt naar de vloerverdeler gebracht.

19

De bediening of temperatuurregeling zal bij oplevering handmatig plaatsvinden door middel van thermostaten op basis van Radio Frequentie (RF). Voor de capaciteit van de verwarmingsinstallatie gelden de navolgende ‘normtemperaturen’ zoals aangegeven in de ISSO 51, herziende uitgave 2017. Onderstaande temperaturen moeten kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, indien een vloerafwerking met een maximale warmteweerstand van 0,10 m²K/W is toegepast en bij gesloten ramen: Woonkamer 20 °C Keuken 20 °C Slaapkamer(s) 20 °C Verkeersruimte(n) binnen het appartement 15 °C Badruimte(n) 22 °C Bij oplevering voldoet uw appartement niet aan de bovengenoemde ‘normtemperaturen’. U of een door aangestelde afbouwaannemer dient zich te conformeren aan de ‘normtemperaturen’ zoals aangegeven in de ISSO 51, herziende uitgave 2017. Gebruik van radiatoren is niet nodig, met uitzondering van in de badkamer. De werking van het systeem is niet te vergelijken met een airconditioning waarbij u invloed kunt uitoefenen op de gewenste koeling van de woning. Een vloerverkoelingsysteem kan om deze reden geen airconditioningsysteem worden genoemd waardoor wij geen temperatuurgaranties kunnen geven. Let op: het is niet mogelijk tegelijkertijd binnen één woning het systeem zowel te laten koelen als verwarmen. Koelen is alleen mogelijk als het centrale systeem in de koelstand staat. Verwarmen is altijd mogelijk. 3.1.9.1 Legionella-preventie

In verband met voorschriften voor legionella­preventie, kunnen er zones in de vloer voorkomen waar waterleidingen zijn opgenomen en dus geen vloerverwarming aanwezig is. 3.1.10 MAISONNET TE

In een maisonnette wordt een hardhouten trap met leuningen geplaatst. Rondom de vide wordt een hardhouten balustrade geplaatst.


20

3.1.11 LEVERING ELEKTRICITEIT

De ontwikkelaar zal bij de eigenaar/ beheerder van het elektranetwerk voor oplevering de aansluiting van elektriciteit aanvragen, zodat bij oplevering aan de verkrijger elektriciteit beschikbaar is. Per 1 juli 2004 staat het de verkrijger vrij een andere leverancier te kiezen. Dit kan de verkrijger zelf na oplevering regelen, met inachtneming van de voorwaarden die door de betreffende energieleverancier zijn gesteld. Bij oplevering zal de meterstand opgenomen worden, de verbruikskosten tot aan de oplevering zijn voor rekening van de ontwikkelaar. 3.1.12 COMMUNICATIEVOORZIENINGEN

Daar waar nodig worden de betonwanden voorzien van brandwerende, akoestische en/of isolerende afwerkingen. De vloeren worden voornamelijk in beton uitgevoerd en in het werk gestort. Op uw verkooptekening zijn in de dragende betonwanden wapeningvrije zones aangegeven om de maximaal mogelijke wandsparingen aan te geven. De aanwezige betonsparingen in de betonwanden zijn aangegeven op de basis verkooptekening. Voor oplevering kunt u – afhankelijk van de stand van het werk en in lijn met hoofdstuk 1.11 - voor een meerprijs de wapeningvrije zones verder (laten) uitsparen. 3.2.2 VLOERAFWERKING 3.2.2.1 Dekvloeren

De aansluitkosten voor telefoon, radio, kabeltelevisie en internet zijn niet in de koopsom inbegrepen. Hiervoor dient u zelf een aansluiting bij een leverancier aan te vragen. 3.1.13 ADVIES

Voor de afbouw en inrichting van uw appartement dient u rekening te houden met de liftkooiafmeting van de servicelift: breedte circa 1.500 mm diepte circa 2.700 mm, hoogte circa 2.400 mm. En de schuifdeur heeft een dagmaat van circa 1.300 x 2.300 mm. Voor de bewoners van de bouwnummers 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38 en 39 op de 3e tot en met de 6e verdieping is de servicelift niet bereikbaar. U dient in dit geval rekening te houden met de liftkooiafmeting van een personenlift ter plaatse van de hoofdentree: breedte circa 1.500 mm diepte circa 2.700 mm, hoogte circa 2.400 mm. En de schuifdeur heeft een dagmaat van circa 1.300 x 2.300 mm. 3.2 SIGNATURE 3.2.1 CONSTRUCTIEVE BOUWVLOEREN EN -MUREN

De dragende wanden van uw appartement worden als betonnen constructie vervaardigd. Ter plaatse van sparingen in de dragende betonwanden zijn constructieve betonnen balken zichtbaar.

Uw appartement wordt, met uitzondering van de meterkast en de buitenruimtes, voorzien van een zogenaamde ongeschuurde akoestische, zwevende dekvloer. Een voorbewerking van de dekvloer kan noodzakelijk zijn alvorens er een eindafwerking c.q. -vloer kan worden aangebracht. De zwevende vloer is vrijgehouden van de omringende constructies en leidingen door middel van een zacht verend materiaal. In de dekvloer worden leidingen ten behoeve van de vloerverwarming/ vloerkoeling opgenomen, u mag daarom in de dekvloer absoluut niet spijkeren, schroeven en/of boren. Het legpatroon en de eventuele sparingen in de dekvloer zijn afgestemd op uw basis verkooptekening en nul-installatietekeningen. Voor het goed functioneren van de aanwezige vloerverwarming en -koeling is het uitermate belangrijk dat de warmteweerstand (ook wel: Rc-waarde of isolatiewaarde) van de vloerafwerking voldoet aan de gestelde bovengrens van maximaal 0,09 m2K/W. Een hogere waarde geeft vermindering van comfort(warmte) en een verhoging van het energieverbruik. De volgende regels dienen daarbij onder meer in acht genomen te worden: Steenachtige vloeren (tegels, natuursteen, e.d.) dienen door middel van geëigende kitten, lijmen e.d. op de dekvloer te worden aangebracht. Bij parketvloeren is verlijming op de dekvloer toegestaan. Losliggend parket gelegd op een folie of dampscherm (geen verende constructie) is toegestaan mits de

dikte van de folie niet meer bedraagt dan 3 mm. Bij de aansluiting op de wanden, kozijnen, leidingen e.d. dient de afwerkingslaag daarvan akoestisch vrijgehouden te worden. Geadviseerd wordt de naden te voorzien van een kitvoeg. Plinten vrijhouden van de vloer. Wij adviseren u voor het aanbrengen van uw vloerafwerking in uw appartement deskundig advies aan te vragen bij een specialist en vervolgens bij elke soort vloerafwerking altijd een schriftelijke garantie te vragen bij het bedrijf dat de vloer levert en/of aanbrengt. In deze garantie moet staan dat de vloerafwerking geschikt is voor; vloerverwarming als hoofdverwarming, vloerkoeling en dat het product met eventuele onderlaag de maximale Rc-waarde niet overschrijdt. Dit tevens ter voorkoming van overlast als gevolg van contactgeluid naar de buren en geschiktheid voor de vloerverwarming en -koeling in uw appartement. 3.2.2.2 Vloerafwerking sanitaire ruimte(n)

In de sanitairlijst kunt u zien welk vloertegelwerk voor u in de basis is geselecteerd. Verder wordt u de mogelijkheid geboden – afhankelijk van de stand van het werk en in lijn met hoofdstuk 1.11 – het vloertegelwerk naar eigen inzicht bij Tweede Kamer Interiors (TKI) uit te kiezen, tegen nadere prijsopgave en condities. Op de dekvloer van de badkamer en het toilet worden vloertegels in kleur met een afmeting van circa 60x60 cm aangebracht. Ter plaatse van de douchehoek (circa 90x90 cm) zijn dit circa 60x60 cm tegels die ten opzichte van de rest van de vloer op afschot worden aangebracht. Onder de deuren naar de sanitaire ruimte(n) worden hardstenen dorpels aangebracht. Vloertegels worden niet strokend aangebracht. 3.2.3 NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN

De niet-dragende binnenwanden ten behoeve van schachtwanden en wanden van de individuele meterkasten worden bouwkundig uitgevoerd in kalkzandsteen, dik circa 100mm. De niet-dragende binnenwanden ten behoeve van ruimteindeling worden uitgevoerd in blokken of elementen, dik circa 100mm. De nietdragende wanden worden afgestemd op uw basis verkooptekening.


BAY HOUSE | TECHNISCHE OMSCHRIJVING

3.2.4 PL AFONDAFWERKING

3.2.6 SCHEURVORMING

De ventilatiekanalen en bijbehorende ventielen van het appartement zijn in het betonplafond opgenomen en kunnen zodra deze zijn ingestort niet verplaatst worden. Het aanwezige constructieve betonplafond wordt voorzien van stucwerk. Alleen het plafond van de meterkasten wordt niet nader afgewerkt.

Elementnaden, plaatnaden en materiaalovergangen zijn zichtbaar en kwetsbaar voor scheurvorming, dit ten gevolge van droging en zettingen in het gebouw. Deze scheurvorming doet geen afbreuk aan de constructie van het appartement. (Krimp)scheuren kunnen niet worden aangemerkt als een gebrek en vallen derhalve niet onder de garantie.

3.2.5 WANDAFWERKING

3.2.7 RIOLERING EN WATERINSTALL ATIE

De constructieve en niet-dragende wanden in uw appartement worden gestukadoord en sausklaar opgeleverd. Het toilet en de badkamer(s) zullen gedeeltelijk – indien de koper niet kiest voor casco afwerking van de sanitaire ruimte(n) - worden voorzien van tegelwerk. De wanden worden niet afgewerkt met plinten. 3.2.5.1 Wandafwerking sanitaire ruimte(n)

In de sanitairlijst kunt u zien welk wandtegelwerk voor u in de basis is geselecteerd. Verder wordt u de mogelijkheid geboden – afhankelijk van de stand van het werk en in lijn met hoofdstuk 1.11 – het wandtegelwerk bij Tweede Kamer Interiors (TKI) naar eigen inzicht uit te kiezen, tegen nadere prijsopgave en condities. In de basis wordt de wand van het toilet voorzien van tegels in kleur van circa 25x33 cm rondom tot, circa 1,50 m hoog. Boven het tegelwerk wordt de wand tot aan het plafond sausklaar opgeleverd. De wanden van de badkamer(s) worden voorzien van tegels in kleur van circa 30x60 cm. In de badkamer(s) wordt het wandtegelwerk vanaf de vloer tot aan de bovenkant van het binnendeurkozijn aangebracht. Boven het tegelwerk wordt de wand tot aan het plafond sausklaar opgeleverd. De uitwendige verticale hoeken worden afgewerkt met een RVS hoekstrip. De inwendige hoeken, aansluitingen ter plaatse van kozijnen en aansluitingen met sanitaire toestellen worden afgekit met siliconenkit. Wandtegels worden niet strokend aangebracht.

3.2.7.1 Riolering

De rioleringsleidingen van het regenwater (ook wel ’hemelwaterafvoer’ HWA genoemd) en de vuilwaterriolering (ook wel ‘vuilwaterafvoer’ VWA genoemd) worden apart aangesloten op de openbare riolering. De riolering wordt samengesteld uit kunststof leidingen die waar mogelijk in de betonvloeren worden ingestort. De binnenriolering bestaat uit een leidingstelstel waarop de individuele installaties, alsmede de collectieve installaties zijn aangesloten voor de afvoer van het vuilwater naar de buitenriolering. De leidingen naar de individuele installaties van de binnenriolering worden afgestemd op uw basis verkooptekening en de nulinstallatietekeningen. De leidingen van de binnenriolering worden verzameld in zogenaamde collectieve standleidingen die in een bouwkundige schacht worden weggewerkt. De standleidingen worden bovendaks belucht. Bij keuze voor een casco keuken en/of sanitaire ruimte(n) worden de posities van de afvoerpunten tevens afgestemd op de nul-installatietekeningen, echter worden deze ter plaatse van een niet-dragende binnenwand in de wand circa 100mm boven de vloer afgedopt. Ter plaatse van een constructieve betonwand wordt een afvoerpunt voor de wand circa 100mm boven de vloer afgedopt.

21

Alleen koud water naar: • de positie van de wasmachine • verdeler(s) van de vloerverwarming • sanitaire toestellen: o fontein(en) o toilet(ten) Koud en warm water naar: • de keuken • sanitaire toestellen: o wastafel(s) o douche(s) o bad(en) Bij keuze voor een casco keuken en/of sanitaire ruimte(n) worden de posities van de koud- en warmwaterleidingen tevens afgestemd op de nul-installatietekeningen, echter worden deze ter plaatse van een niet-dragende binnenwand in de wand circa 100mm boven de vloer afgedopt. Ter plaatse van een constructieve betonwand wordt een leiding voor de wand circa 100mm boven de vloer afgedopt. Op de koudwaterleiding ter plaatse van meterkast wordt een stopkraan gemonteerd. 3.2.8 ELEKTRA-INSTALL ATIE

De e-installatie bestaat in de basis uit een volledig afgemonteerde en functionerende basisinstallatie bestaande uit een stelsel van buisleidingen, centraalen inbouwdozen meegenomen in de wanden, plafonds en vloeren, afgestemd op uw basis verkooptekening en nulinstallatietekeningen. • Een aansluitpunt met een (D) is een voorziening aangesloten op de domotica (DC) centrale. 3.2.8.1 Meterkasten

De individuele meterkasten, die gesitueerd zijn in uw woonappartement, zijn bij oplevering voorzien van onafgewerkte kozijnen met stompe deuren.

3.2.7.2 Waterleidingen

In uw meterkasten wordt een watermeter gerealiseerd door het Nutsbedrijf.

In de individuele meterkasten bevinden zich de volgende voorzieningen:

De posities van de koud- en warmwaterleidingen worden afgestemd op uw basis verkooptekening en nulinstallatietekeningen. Vanuit de meterkast worden koud- en warmwaterleidingen naar onderstaande tappunten gebracht:

• Warme meterkast: o Afleverset van Eneco; o Afgemonteerde dubbele wandcontactdoos + RA.


22

• Koude meterkast: o Elektrameter; o Afgemonteerde dubbele wandcontactdoos + RA; o Basisaansluiting van 3x25A, met uitzondering van: - Bouwnummers 76, 77, 78, 79, 80, 81 krijgen een basisaansluiting van 3x35A; - Bouwnummers 82, 83, 84, 85 en 111 krijgen een basisaansluiting van 3x50A; o Hoofdschakelaar 4-polig; o Verdeelinrichting voorzien van de benodigde groepen en aardlekschakelaars, inclusief één fornuisgroep; o Watermeter; o Signaal overname punt (KPN en CAI); o Glasvezelaansluiting; o Vereffeningspunt aarde. E.e.a. aangebracht volgens de geldende voorschriften van de nutsbedrijven. De meterkast wordt geventileerd uitgevoerd. 3.2.8.2 Domoticasysteem

Uw appartement is standaard voorzien van een zeer uitgebreide basisinstallatie met een tweetal touchscreens. Door deze domotica oplossing heeft u nog meer comfort, gemak, sfeer, energiebesparing en veiligheid in huis. Bij oplevering zal er uitleg gegeven worden over de werking van het systeem. Het huisbesturingssysteem in uw appartement is in de basis voorzien van een multifunctioneel bedieningspaneel (aan de wand) waarop u vanuit een centraal punt in uw appartement de bedieningsfuncties kunt aansturen die in de basis inbegrepen zijn, te weten: • Het video-/intercomsysteem. • Het schakelen van de in de basis inbegrepen verlichtingspunten en het dimmen van acht tot twaalf groepen verlichtingspunten (afhankelijk van het type woonappartement), met uitzondering van de wasruimte(n) c.q. technische ruimte(n) en toilet(ten). Deze ruimten worden geschakeld aan de hand van een bewegingsmelder. • Het aansturen van zonwering buiten, mits aanwezig. • De alles-aan/uit-functie nabij uw woningtoegangsdeur. • Het zelf inregelen van tijdschakelingen (scènes). Hiermee kunt u bijvoorbeeld verlichting op vaste of willekeurige

tijden eenvoudig in- en uitschakelen gedurende een geprogrammeerd tijdsbestek. • Het (na)regelen van twee tot zes individuele klimaatzones (afhankelijk van het type appartement) van de koelings- en verwarmingsinstallatie. Verwarming kan tevens opgenomen worden in de vooraf vastgestelde scènes en/of bij het activeren van de alles-aan/uit-functie. Uw heeft naast het bedieningspaneel ook de mogelijkheid om conventioneel met schakelaars aan de wand uw verlichting aan en uit te zetten, en de mogelijkheid tot gebruik van de speciale app, vanaf een mobiele device. Zo maakt u van uw mobiele device een afstandsbediening voor het hele woonappartement. Veiligheid staat voorop bij Crestron. De verlichting die deel uitmaakt van de installatie is gekoppeld met de rookmelders. Zodra deze geactiveerd worden, gaat alle verlichting vanzelf aan en wordt de activering direct gemeld bij de conciërge. Naast de basisinstallatie kunt u – afhankelijk van de stand van het werk en in lijn met hoofdstuk 1.11 - uw systeem met extra functionaliteiten uitbreiden. Het domoticasysteem in uw woonappartement is bijvoorbeeld uit te breiden met: • een alles-aan/uit-functie naast het bed in de slaapkamer (paniekknop); • een schakelmogelijkheid voor wandcontactdozen; • een upgrade van de wandcontactdoos naar dimfunctie; • een upgrade in schakelmateriaal; • het dimmen van meerdere verlichtingspunten; • bediening van meerdere individuele klimaatzones; • bediening van audio; • bediening van video; • bediening van een haard; • individueel gebruiksadvies; • geavanceerde netwerk- en wifiinstallaties; • alarm- en camerabediening; • aansturing raambekleding binnen. 3.2.8.3 DC-centrale

In de technische ruimte wordt een domotica verdeler (standaard domotica schakelkast) geplaatst. De aansluitpunten met een (D) worden naar dit punt toegebracht en hierop aangesloten.

3.2.8.4 Wandcontactdozen

Binnen in het appartement De algemene wandcontactdozen worden conform het zogenaamde centraaldozensysteem naar de meterkast gebracht en op de verdeelinrichting aangesloten. Buiten het appartement Een algemene wandcontactdoos aan de balkonzijde wordt op circa 400mm boven vloerpeil spatwaterdicht afgemonteerd. 3.2.8.5 Rookmelder(s)

Het appartement wordt conform het Bouwbesluit en overige voorschriften voorzien van rookmelder(s) afgemonteerd op plafond. Wanneer er meerdere rookmelders noodzakelijk zijn worden de rookmelders gekoppeld alvorens deze aangesloten worden op het lichtnet alsook op het buildingsmanagementsysteem. 3.2.8.6 Lichtpunten en schakelaars

De plafondlichtpunten en bijbehorende schakelaars welke niet worden aangesloten op de DC-centrale worden conform het zogenaamde centraaldozensysteem naar de meterkast gebracht en worden aangesloten op de verdeelinrichting. De plafondlichtpunten met een (D) en bijbehorende schakelaars met een (D) worden aangesloten op de DC-centrale. Voorzieningen ten behoeve van verlichtingsarmaturen buitenshuis Het(de) verlichtingsarmatu(u)r(en) buiten het appartement aan de balkonzijde en het verlichtingsarmatuur buiten nabij de woningtoegangsdeur kunnen door de koper individueel geschakeld worden. Het(de) verlichtingsarmatu(u)r(en) buiten aan de balkonzijde worden afgemonteerd en aangesloten op de DC-centrale. De wandcontactdoos ten behoeve van het verlichtingsarmatuur buiten nabij de woningtoegangsdeur wordt afgemonteerd en wordt aangesloten op de DCcentrale. Indien het een wandarmatuur betreft, aan de buitenzijde nabij de woningtoegangsdeur, dan wordt het lichtpunt aangesloten op de DC-centrale. 3.2.8.7 Zonwering

In geval uw appartement in de basis is voorzien van zonwering dan zal de zonwering worden aangesloten op de DCcentrale.


BAY HOUSE | TECHNISCHE OMSCHRIJVING 2 3

3.2.8.8 Schakelmateriaal

De in de basis voorziene wandcontactdozen en schakelaars, worden uitgevoerd als inbouw schakelmateriaal, met uitzondering van schakelaars en wandcontactdozen in de externe bergingen en buiten de appartementen waar opbouw schakelmateriaal gebruikt wordt. Wandcontactdozen en schakelaars worden uitgevoerd in fabricaat Jung. 3.2.8.9 Casco sanitaire ruimte(n) en/of keuken

Wenst u onverhoopt geen gebruik te willen maken van de standaard projectaanbiedingen en kan de geselecteerde preferred supplier Tweede Kamer Interiors (TKI) niet aan uw individuele wensen voldoen, dan kunt kiezen om uw keuken en/of sanitaire ruimte(n) casco te laten opleveren. U kunt bij keuze voor casco in eigen beheer uw keuken en/of het sanitair en tegelwerk laten aanbrengen na oplevering. 3.2.9 VENTIL ATIE

Uw appartement wordt voorzien van balansventilatie. Balansventilatie is ventilatie door middel van een gebalanceerd systeem met warmteterugwinning: het WTW-systeem. Het systeem zuigt continu lucht af uit de keuken, badkamer en toilet, en blaast verse lucht naar binnen in de woonkamer en de slaapkamers. Deze verse aangezogen lucht wordt opgewarmd door de relatief warme afgezogen lucht door middel van een zogenaamde ‘warmtewisselaar’. Zo blijft de energie die normaal gesproken met de ventilatielucht verloren gaat, gewoon in uw appartement en is er minder energie nodig om het appartement op temperatuur te houden. De bediening vindt plaats door middel van een of meerdere standenschakela(a) r(en). Uiteraard kunt u indien gewenst in de woonkamer of slaapkamer(s) een raam of deur openzetten om aanvullend te spuien. De lucht wordt op basis van een CO2-meting mechanisch aangevoerd en/ of afgezogen in de volgende ruimten: • de keuken; • het toilet; • de badkamer(s); • de woonkamer; • de slaapkamer(s); • overige verblijfsruimten; • de technische ruimte(n).

De lucht af- en toevoerventielen worden uitgevoerd in staal en/of kunststof. Er wordt in uw appartement geen apart afzuigkanaal voor een motorgestuurde afzuigkap in de keuken opgenomen. Hierdoor zijn uitsluitend zogenaamde ‘recirculatiekappen’ te plaatsen. De plaats van de gebalanceerde mechanische WTW-syste(e)m(en) en de ventielen is aangegeven op uw basis verkooptekening en nul-installatietekeningen, waarbij de kanalen zo veel mogelijk worden ingestort of weggewerkt in schachten en vloeren. De afzuigventielen worden, conform de geldende voorschriften, in de genoemde ruimten aangebracht. De aanen afvoeren van de WTW-unit worden aangesloten op collectieve geïsoleerde kanalen in de leidingschachten van de woonappartementen en aangesloten op een geïsoleerde dakdoorvoer die waterdicht op het dak wordt aangebracht. Er bestaan twee typen wasdrogers, te weten: condensdrogers en luchtdrogers (traditionele drogers). Beide typen wasdrogers drogen wasgoed met warme lucht. Condensdrogers laten de waterdamp condenseren in een ingebouwde bak, luchtdrogers blazen die uit via een buis of slang. Voor een luchtdroger is een goed geventileerde ruimte nodig, en een goede afvoer, om te voorkomen dat de luchtvochtigheid in huis te hoog wordt. Voor dit project kunnen er vanuit de bouw geen dak of gevel doorvoeren t.b.v. luchtdroger worden gerealiseerd waardoor wij condensdrogers adviseren. 3.2.10 VERWARMINGSINSTALL ATIES

Uw appartement wordt aangesloten op het gemeenschappelijke warmtekoudeopslagsysteem (WKO) van het gebouw. Eneco realiseert het totale warmte- en koudedistributienet vanaf de WKO-ruimte (in de parkeergarage) tot aan de afleversets van de gebruikers. De afleverset en centrale WKOinstallatie blijven eigendom van de energieleverancier. De warmtewisselaarunit (afleverset) van de WKO-installatie heeft een gecombineerde warmwatervoorziening. Deze zorgt zowel voor het warme water voor de verwarming, als het warme water voor het dagelijks gebruik. Op de afleverset kan op warme dagen met behulp van de WKO-installatie koud water aangeboden

worden waarmee de warmte onttrokken kan worden. De vloerverwarmingsleidingen worden aangebracht in de zwevende dekvloer, e.e.a. zoals omschreven in hoofdstuk 3.2.2.1. Een of meerdere vloerverdelers ten behoeve van de vloerverwarming worden bij voorkeur in aparte kasten, interne berging(en) en/of technische ruimte(n) geplaatst. De bediening of temperatuurregeling van uw vloerverwarming en -koeling is door middel van thermostaten. Voor de capaciteit van de verwarmingsinstallatie gelden de navolgende normtemperaturen zoals aangegeven in de ISSO 51, herziende uitgave 2017. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, indien een vloerafwerking met een maximale warmteweerstand van 0,10 m²K/W is toegepast en bij gesloten ramen: Woonkamer 20 °C Keuken 20 °C Slaapkamer 20 °C Verkeersruimten binnen het appartement 15 °C Badruimten 22 °C De werking van het systeem is niet te vergelijken met een airconditioning waarbij u invloed kunt uitoefenen op de gewenste koeling van de woning. Een vloerverkoelingsysteem kan om deze reden geen airconditioningsysteem worden genoemd waardoor wij geen temperatuurgaranties kunnen geven. Let op: het is niet mogelijk tegelijkertijd binnen één woning het systeem zowel te laten koelen als verwarmen. Koelen is alleen mogelijk als het centrale systeem in de koelstand staat. Verwarmen is altijd mogelijk. 3.2.10.1 Legionella-preventie

In verband met voorschriften voor legionella­preventie, kunnen er zones in de vloer voorkomen waar waterleidingen zijn opgenomen en dus geen vloerverwarming aanwezig is. 3.2.11 LEVERING ELEKTRICITEIT

De ontwikkelaar zal bij de eigenaar/ beheerder van het elektranetwerk voor oplevering de aansluiting van elektriciteit aanvragen, zodat bij oplevering aan de


24

verkrijger elektriciteit beschikbaar is. Per 1 juli 2004 staat het de verkrijger vrij een andere leverancier te kiezen. Dit kan de verkrijger zelf na oplevering regelen, met inachtneming van de voorwaarden die door de betreffende energieleverancier zijn gesteld.

U heeft de mogelijkheid om – afhankelijk van de stand van het werk en in lijn met hoofdstuk 1.11 – uw sanitair en tegelwerk naar eigen inzicht bij de Tweede Kamer Interiors (TKI) uit te kiezen, tegen nadere prijsopgave en condities. 3.2.13.3 Binnendeuren en -kozijnen

Bij oplevering zal de meterstand opgenomen worden, de verbruikskosten tot aan de oplevering zijn voor rekening van de ontwikkelaar. 3.2.12 COMMUNICATIEVOORZIENINGEN

De aansluitkosten voor telefoon, radio, kabeltelevisie en internet zijn niet in de koopsom inbegrepen. Hiervoor dient u zelf een aansluiting bij een leverancier aan te vragen. 3.2.13 BINNENAFWERKING 3.2.13.1 Projectkeuken

Uw nieuwe appartement wordt in de basis – indien u niet kiest voor casco – voorzien van een stijlvolle en goed uitgeruste keuken. In uw verkoopdocumentatie vindt u een gedetailleerde specificatie en nulinstallatietekening van de keuken die bij uw appartement in de Signature V.O.N.som is inbegrepen. De keuken wordt na oplevering door de keukenleverancier geplaatst. Omdat de ideale keuken voor iedereen anders is, kunnen we ons voorstellen dat u zelf in uw keuken tot een aantal details wilt besluiten, die aansluiten op uw woonsituatie en woonstijl. U heeft dan ook de mogelijkheid om – afhankelijk van de stand van het werk en in lijn met hoofdstuk 1.11 – uw keuken naar eigen inzicht bij de Tweede Kamer Interiors (TKI) uit te kiezen, tegen nadere prijsopgave en condities. Door het ontbreken van een gasaansluiting dient er elektrisch gekookt te worden. 3.2.13.2 Sanitaire ruimte(n)

In uw verkoopdocumentatie vindt u een gedetailleerde specificatie en nulinstallatietekening van het sanitair en tegelwerk dat bij uw appartement in de Signature V.O.N.-som is inbegrepen. Het sanitair en tegelwerk wordt – indien u niet kiest voor casco - voor oplevering geplaatst.

Als uitzonderlijke standaard bij ‘Signature’ is gekozen voor Bod’or Cube Essential deuren met een Cube flush kozijn dat vlak met de wand wordt uitgevoerd zonder zichtbare techniek. Alle deuren worden vlak met de wand uitgevoerd en hebben standaard een magneetslot en onzichtbare verzonken 3D-scharnieren. Onder de deuren worden geen dorpels aangebracht, met uitzondering van de toilet- en badkamerdeuren (en indien nodigde techniekdeuren). In geval een techniekruimte grenst aan een verblijfsruimte zal de deur extra geluidswerend uitgevoerd worden, de deuren waarop dit van toepassing is zijn aangegeven op uw basis verkooptekening. De ruimte tussen de ruwe afwerkvloer/ dorpel en de deur is voldoende voor de benodigde ventilatie. Om aan de gestelde ventilatienorm te voldoen, kan het voorkomen dat binnendeuren worden voorzien van een ventilatierooster. Indien het niet mogelijk is om een binnendeur van een ventilatierooster te voorzien, dan wordt hiervoor in de nabij gelegen binnenwand een ventilatievoorziening getroffen. De deuren zijn in de basis voorzien van FSB hang- en sluitwerk. De deuren van de sanitaire ruimte(n) zijn voorzien van een vrij/bezetslot. De meterkast wordt geventileerd uitgevoerd. De ontwikkelaar heeft in samenwerking met Bod’or een keuze formulier voor u samengesteld waarin is uiteengezet welke keuze mogelijkheden u heeft. Enerzijds de mogelijkheden binnen de basis; opties zonder meerprijs. Daarnaast verschillende mogelijkheden ten aanzien van modellering, glasdeuren en garnituren, tegen optionele meerprijzen. De ontwikkelaar adviseert u deze checklist met uw wooncoach pas in te vullen als de indeling van uw appartement, dus inclusief meer- en minderwerk, definitief is. Om het gewenste eindresultaat te realiseren, zal de installatie van de deuren en kozijnen na oplevering, nadat u uw eindvloer heeft aangebracht, in het garantietermijn van de aannemer

plaatsvinden. Om de binnendeuren te kunnen plaatsen is het daarom van belang dat u de opbouw van uw eindvloer binnen de genoemde sluitingsdatum in de checklist aan ons doorgeeft. Indien u niet kunt kiezen aan de hand van het keuze formulier en de monsters dan bent u van harte welkom in de showroom van Bod’or. 3.2.13.4 Maisonnette

Variant 1 In uw maisonnette wordt een hardhouten trap met leuningen geplaatst. Tussen de slaapkamer en de vide wordt een glaspui geplaatst. Variant 2 In uw maisonnette wordt een hardhouten trap met leuningen geplaatst. Tussen de slaapkamer en de vide wordt een glaspui geplaatst. Tussen de hal en de vide wordt een houten balustrade geplaatst. 3.2.13.5 Aftimmeringen en dergelijke

Alle binnenaftimmeringen met uitzondering van de meterkast en de technische ruimte(n) worden dekkend geschilderd. De in het zicht komende leidingen worden wit geschilderd met uitzondering van de leidingen in de technische ruimte en de meterkast. Al het binnenschilderwerk wordt volgens voorschrift uitgevoerd met een watergedragen verfproduct. 3.2.14 ADVIES

Voor de afbouw en inrichting van uw appartement dient u rekening te houden met de liftkooiafmeting van de servicelift: breedte circa 1.500 mm diepte circa 2.700 mm, hoogte circa 2.400 mm. En de schuifdeur heeft een dagmaat van circa 1.300 x 2.300 mm. Voor de bewoners van de bouwnummers 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38 en 39 op de 3e tot en met de 6e verdieping is de servicelift niet bereikbaar. U dient in dit geval rekening te houden met de liftkooiafmeting van een personenlift ter plaatse van de hoofdentree: breedte circa 1.500 mm diepte circa 2.700 mm, hoogte circa 2.400 mm. En de schuifdeur heeft een dagmaat van circa 1.300 x 2.300 mm.


BAY HOUSE | TECHNISCHE OMSCHRIJVING 2 5

NOTES


26

EXTERIEUR

Ruimte (positie/onderdeel)

Materiaal / Afwerking

Kleur

Gevelafwerking

Beton / composiet

Grijs

Gevelbanden in raster, galerij balustrade buitenzijde

Beton / composiet

Zwartbruin

Gevelkozijnen in betoncomposiet

Aluminium

Brons

Schaarraster

Staal

Grijs

Beglazing

Isolerend HR++ glas

Naturel

Zonwering - Omkasting

Aluminium

Brons

Zonwering - Doek

Gepolyvinyliseerd glasvezeldoek

N.t.b.

Hoofdentrees - Deuren

HPL-beplating met houtprint

Donkerbruin

Hoofdentrees - Kozijnen

Hout

Bruin

Galerij - Vloerafwerking

Beton

Grijs

Galerij - Staalconstructie

Staal

Zwartbruin

Galerij - Gesloten glaspanelen in kozijnen

Geemailleerd gehard glas

Grijs

Galerij - Woningtoegangsdeur

HPL-beplating met houtprint

Donkerbruin

Galerij - Wandafwerking

Keramische tegels en composiet

Grijs

Galerij - Kozijnen in keramische tegels

Hout

Bruin

Galerij - Deur naar lifthal / trappenhuis

HPL-beplating met houtprint met transparant glasvlak

Donkerbruin

Galerij - Deur naar containerruimte

HPL-beplating met houtprint met diffuus glasvlak

Donkerbruin

Entreebalkons - Vloerafwerking

Beton, composiet of keramisch

Grijs

Entreebalkons - Meubel

Hout

Bruin

Buitenruimtes - Terugliggende balkons vloerafwerking

Beton

Grijs

Buitenruimtes - Terugliggende balkons balustrade

Stalen stripbaluster, aluminium boven- en onderregel, paneel gelaagd helder glas

Zwartbruin (aluminium kader)

Buitenruimtes - Uitkragende balkons constructiestaal

Staal

Zwartbruin

Buitenruimtes - Uitkragende balkons vloerafwerking

Beton / vlonderplanken

Grijs / naturel houtkleur

Buitenruimtes - Uitkragende balkons balustrade

Stalen stripbaluster

Zwartbruin

Buitenruimtes - Loggia en terras vloerafwerking

Vloertegel

Grijs

Buitenruimtes - Loggia plafond

Akoestische combiplaat

Lichtgrijs

Buitenruimtes - Privacyschermen

Paneel met aluminium kader voorzien van een mat gelaagd glasvlak

Zwartbruin (aluminium kader)

• Lichte kleurverschillen tussen de verschillende materialen kunnen voorkomen. • De definitieve materialen en kleuren worden aan de hand van monsters in het werk door de bouwdirectie / architect vastgesteld. • De kleuren van de diverse materialen verschillen per fabrikant / fabricaat. • Wijzigingen voorbehouden.


BAY HOUSE | TECHNISCHE OMSCHRIJVING 27

INTERIEUR

Ruimte (positie/onderdeel)

Materiaal / Afwerking

Kleur

Hoofdentrees - Vloerafwerking

Steenachtige tegel

Licht (warm grijs)

Gietvloer

Licht (warm grijs)

Hoofdentrees - Mat

Droogloopmat

Antraciet

Hoofdentrees - Wandafwerking

Stucwerk

Taupe

Stucwerk

Beige

Behang

Beige

Hoofdentrees- Plafondafwerking

Stuc- en sauswerk

Wit

Hoofdentrees - Keuze schakelmateriaal

Brons

Brons

Hoofdentrees - Hoge ombouw postkast BringMe en/of meterkasten

Melamine / houtnerfstructuur

Zwart

Hoofdentrees - Balies

Natuursteen

Zwart, met witte aderen

Hoofdentrees - Deuren entreehal naar lifthal

Semi-transparant

Grijs

Hoofdentrees - Deur in (organische) niet-dragende wand

Stucwerk

Bruin

Hoofdentrees - Kast met groen en openhaard

Metaal

Zwart bruin

Natuursteen

Zwart, met witte aderen

Hoofdentrees - Intercom en postkasten/vakken

BringMe

Zwart

Hoofdentree 1 - Zwevende Televisiekast

Melamine

Donker eiken

Liftcabines - Vloerafwerking

Steenachtige tegel

Licht (warm grijs)

Liftcabines - Wandafwerking

Spiegel

Brons

Spiegel/melamine

Brons en Zwart

Quartz

Grijs

Liftcabines - Plafondafwerking

Melamine

Zwart

Liftdeuren

Staal

Messing

Lifthallen - Vloerafwerking

Steenachtige tegel

Licht (warm grijs)

Lifthallen - Plafondafwerking

Stuc- en sauswerk

Wit

Lifthallen - Wandafwerking

HPL

Zwart

Lifthallen - Deur van lifthallen naar hoofdtrappenhuizen koop

HPL

Kleur ntb

Hoofdtrappenhuizen - Trap

Betontrap

Naturel

Hooftrappenhuizen - Handregel

Staal

Messing

Hoofdtrappenhuizen - Balustrade

Staal

Messing

Hoofdtrappenhuizen - Wandafwerking

Behang

Beige

Hoofdtrappenhuizen - Plafondafwerking

Stuc- en sauswerk

Wit

Bergingen - Wandafwerking

Beton / kalkzandsteen lijm- of vellingblokken

Naturel

Bergingen - Plafondafwerking

Casco

Naturel

Bergingen - Vloerafwerking

Casco

Naturel

Bergingen - Kozijnen en deuren

Stalen kozijnen met stompe houten deur

Wit

• Lichte kleurverschillen tussen de verschillende materialen kunnen voorkomen. • De definitieve materialen en kleuren worden aan de hand van monsters in het werk door de bouwdirectie / architect vastgesteld. • De kleuren van de diverse materialen verschillen per fabrikant / fabricaat. • Wijzigingen voorbehouden.


28

PARKEERGARAGE

Ruimte (positie/onderdeel)

Materiaal / Afwerking

Kleur

Parkeergarage - Vloerafwerking

Betonvloer voorzien van coating, parkeervakken voorzien van afwijkende kleurcoating

Grijs

Parkeergarage - Wandafwerking

Beton onafgewerkt / schilderwerk

Naturel / n.t.b.

Parkeergarage - Plafondafwerking

Beton onafgewerkt / schilderwerk

Naturel / n.t.b.

Parkeergarage - Speedgate

Staal met open structuur

Grijs

Parkeergarage - Kozijnen en deuren naar lifthal / gangenstelsel bergingen

Staal en/of hout

Donkergrijs

• Lichte kleurverschillen tussen de verschillende materialen kunnen voorkomen. • De definitieve materialen en kleuren worden aan de hand van monsters in het werk door de bouwdirectie / architect vastgesteld. • De kleuren van de diverse materialen verschillen per fabrikant / fabricaat. • Wijzigingen voorbehouden.


BAY HOUSE | TECHNISCHE OMSCHRIJVING 2 9

ROUGH

Ruimte (positie/onderdeel)

Materiaal / Afwerking

Kleur

Plafond - Meterkast

Onafgewerkt beton (casco)

Naturel

Plafond - Overig

Onafgewerkt beton (casco)

Naturel

Af- en aanzuigventielen

Kunststof en/of staal

Naturel

Constructieve wanden - Overig

Onafgewerkt beton (casco)

Naturel

Binnenwanden - Meterkast en schachtwanden

Onafgewerkt kalkzandsteen

Naturel

Vloer

Zwevende dekvloer

Naturel

Maisonnette - Trap

Hout

Wit

Maisonnette - Balustrade vide

Hout

Wit

Ruimte (positie/onderdeel)

Materiaal / Afwerking

Kleur

Plafond - Meterkast

Onafgewerkt beton

Naturel

Plafond - Overig

Sausklaar

Naturel

Binnenwanden - Meterkast en schachtwanden

Onafgewerkt kalkzandsteen

Naturel

Binnenwanden - Overig

Sausklaar

Naturel

Binnenwanden - Boven tegelwerk sanitaire ruimte(n)

Sausklaar

Naturel

Vloer

Zwevende dekvloer

Naturel

Binnenkozijnen

Hout

Wit

Binnendeuren

Hout

Wit

Hang- en sluitwerk

Aluminium

Naturel

Onderdorpels

Natuursteen

Naturel

Wandtegels sanitaire ruimte(n)

Keramisch

Wit

Vloertegels sanitaire ruimte(n)

Keramisch

Grijs

Af- en aanzuigventielen

Kunststof en/of staal

Naturel

Schakelmateriaal

Kunststof

Wit

Maisonnette - Trap

Hout

Wit

Maisonnette - Balustrade vide

Hout

Wit

Maisonnette - Pui tussen vide en slaapkamer

Glaspui

N.t.b.

SIGNATURE

• Lichte kleurverschillen tussen de verschillende materialen kunnen voorkomen. • De definitieve materialen en kleuren worden aan de hand van monsters in het werk door de bouwdirectie / architect vastgesteld. • De kleuren van de diverse materialen verschillen per fabrikant / fabricaat. • Wijzigingen voorbehouden.


30

BETROKKEN PARTIJEN

Ontwikkelaar Frame Vastgoed, Voorstraat 31 te Brielle

Bouwadviesbureau van der Ven B.V., Bourgondischelaan 14 te Ridderkerk

Architect Joke Vos Architecten, Bickerswerf 46 te Amsterdam

Havenstate Sales & Support B.V., Pesetastraat 36 te Barendrecht Bod’or, Broekstraat 3 te Someren

Adviseurs Kolenik Eco Chic Design, Emmy Andriessestraat 512 te Amsterdam Design Unlimited, Fokkerstraat 18 te Reeuwwijk Studio Mariska Jagt, Donklaan 61 te Voorschoten Tweede Kamer Interiors (TKI), Bevrijdingsweg 2 te Kaatsheuvel

Fortezza, Verlengde Zuiderloswal 8 te Hilversum VERKOOPINFORMATIE

Frame Vastgoed, Voorstraat 31 te Brielle Contactpersoon: Petra Rutten +31 (0) 6 515 987 35 | +31 (0)181 45 95 15 petrarutten@framegroep.nl NOTARIS

Kooijman Autar Notarissen, Straatweg 7 te Rotterdam

Marge Architecten, ’s-Gravendijkwal 39 te Rotterdam

CONTACT

Heeft u vragen over Bay House? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via: bayhouse@framegroep.nl Onze website wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe informatie en hier vindt u ook een handige ‘apartment finder’ die u helpt bij het kiezen van uw appartement.

FRAME VASTGOED

De Sociëteit Voorstraat 31 3231 BE Brielle T +31 (0)181 45 95 15 E bayhouse@framegroep.nl W www.framevastgoed.nl

BAYHOUSE.NL

Disclaimer De verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, die onder andere zijn verstrekt door overheidsinstanties, de architect(en) en de adviseurs van dit plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van architectonische, installatietechnische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit onder andere aanvullende of gewijzigde eisen en/of wensen van overheidsinstanties en/of nutsbedrijven. Deze wijzigingen mogen uiteraard geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het gekochte en geven geen der partijen enig recht op verrekening van minder of meer kosten. De op de tekeningen aangeven maten zijn “circa maten”. In verband met de nadere uitwerking van het interieurontwerp, de daarbij behorende afwerking, posities van gevelopeningen, details en de maten van de materialen worden ruimtemaatvoering en plaatsbepaling van de elektrapunten bij het uitwerken van de plannen en uiteindelijk bij de uitvoering in de bouw vastgesteld. Kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet.


Profile for Framegroep

Bay House TO  

Bay House TO

Bay House TO  

Bay House TO