__MAIN_TEXT__

Page 3

SISÄLLYS Esipuhe 5 Tiivistelmä 9 1 Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus 11 1.1 Tausta, tavoitteet ja selvityskysymykset 11 1.2 Selvityksen toteutus 13 1.3 Raportin kulku 15 2 Aiempi tutkimus 16 2.1 Nykytaiteen ja lähialojen kansainvälistymisen ja viennin tutkimus Suomessa 16 2.2 Nykytaiteen kansainvälistymis- ja vientitoiminnan ulkomainen tutkimus

23

3 Nykytaiteen viennin ja kansainvälistymisen käsitteistö ja merkitykset 26 3.1 Katsaus keskeiseen käsitteistöön 26 3.2 Kansainvälisyyden merkitykset nykytaiteen toimijoiden keskuudessa 30 4 Kansainvälisen toiminnan muodot ja toiminnan rahoitus 4.1 Toimintamuodot 34 4.2 Toiminnan rahoitus ja tulot ulkomailta 39

34

5 Kansainvälistämisen toimijakenttä 42 5.1 Verkostojen ekosysteemi 42 5.2 Keskeiset toimijat 46 5.3 Esimerkkejä kansainvälisistä toimijoista ja onnistumisista kansainvälisessä toiminnassa 63 5.4 Kansainvälisen toiminnan maantieteellinen suuntautuminen

68

6 Kansainvälisen toiminnan tavoitteet, esteet sekä keinot kansainvälistymisen edistämiseksi 70 6.1 Kansainvälisen toiminnan tavoitteet 70 6.2 Esteet toiminnan kansainvälistymiselle 74 6.3 Keinot kansainvälistymisen edistämiseksi 80 7 Menetelmä nykytaiteen kansainvälisen toiminnan seurantaan 88 7.1 Kansainvälisen toiminnan ja sen vaikuttavuuden indikaattorien kehittäminen 88 7.2 Kyselyvastaajien näkemykset kansainvälisen toiminnan seurannasta 91 7.3 Hahmotelma nykytaiteen kansainvälisen toiminnan indikaattoreiksi 98 7.4 Huomioita seurannan toteuttamisesta 99 8 Yhteenvetoa ja pohdintaa 102 8.1 Yhteenveto 102 8.2 Tulosten pohdintaa ja jatkotutkimustarpeita Liitteet 107 Lähteet 126 Viitteet 130

104

Profile for Frame Contemporary Art Finland

Viennistä vuoropuheluun, vaikutteista verkostoihin  

Viennistä vuoropuheluun, vaikutteista verkostoihin - Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä

Viennistä vuoropuheluun, vaikutteista verkostoihin  

Viennistä vuoropuheluun, vaikutteista verkostoihin - Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä

Advertisement