Page 1


AKONE

Di s eñadapar aol asc onpot enc i a, par as ur f i s t asdeni v el medi oal t oc onl aque t endr asl amay ormani obr abi l i dad, s ac ando l omej ordet us ur f . T eni endoenc uent aquees t at abl apuedei r c onc ual qui er t i podec ol a( t ai l ) , t ant oens quar e, f i s h, r ounds quar e. Dandos umay orpar t i doen r ound.

5’ 0A6’ 6


AKTW O

E s t emodel oesel máspol i v al ent e, par as ur f i s t as deni v el medi oymedi obaj o. L adi s t r i buc i ondes uv ol umennosdaunagr anes t abi l i dad, unr oc k erpoc opr onunc i adohac equees t at abl as ear api da ymani obr abl e.

5’ 0A6’ 6


AK4 7

T ABL ACONROKE RMODE RADOYDE CKPL ANO, CANT OSL L E NOS YBOT T OMCONCONCA VOSI MPL EADOBL ECONCA VOE NT RE L ASQUI L L AS. ALSE RMASANCHAL AT ABL ANOSPE RMI T EQUI T ARNOSAL GODE L VOL UME NACOST UMBRADO. T ABL ADI SE ÑADAP ARAT ODOT I PODEOL ASYSURF I ST ASI NCL USO P ARAGE NT ECORPUL E NT AY AQUEF UNCI ONAHAST A6´ 6. MODE L OPE MSADOE X PRE SAME NT EE NF UNCI ONDELSURF I ST A ANDAL UZYSUSOL AS.


T abl af i s hpar apoders ur f earol aspequeñasymedi anas c omoc onunat abl at r adi c i onal . Si nembar go, enol asdet amañof unc i onabi endebi do as udi s eñoyc onc av opr of undo. L ar emadaess enc i l l adebi doel v ol umenques eenc uent r a " es c ondi do"yal poc or oc k erquet i eneal f r ent e. Muyv er s at i l , s epuedeus arc ont r esqui l l ast r adi c i onal es oc ondosgr andesyunac hi c aat r as . . E x c el ent epar av es odi asc onol asnot anbuenas . E s t adi s eñadapar as erus ada4pul gadasmaspequeña quet ut abl ahabi t ualyhas t a8pul gadasmaspequeña par as ur f er spr o. L at abl at i enebas t ant er oc k erenl ac ol aporl oqueesf ac i l s ur f earagr es i v oc onel l aadi f er enc i adel ast abl af i s h t r adi c i onal es .


L AUNI ONDE LT ABL ACORT AYE LF I SH T abl ar ec omendabl et ant opar as ur f i s t asdeni v el v aj oani v el al t o. E nf oc adaaol asdenomasde1 ´ 5met r os e c onv i er t eenunat abl amuypol i v al ent e. Conel r oc k eryc ant osc omouns hor t boar d yl ar emadadeunf i s h, empez ar asaganarl abat al l a der emadaal oss hor t boar ds .

5´ 4 5´ 6 5´ 8 5´ 11 6´ 0 6´ 1 6´ 2 6´ 3 6´ 4


BI GF I SH

Model oc l as i c oadapat adoal ost i emposquec or r en. L uc harporl asol as enunbuendi ades ur f c ones t at abl anunc a habr as i dot ans enc i l l o.

medi das5´ 6´ ´ has t a6´ 6´ ´


AKOVO

T abl adi s eñadapar ael des ar r ol l odel s ur f del osmáspequeñosobi enpar al osquequi er en unat abl ac ómodapar ael v er ano. T abl aenl aqueabundanel v ol umenyl asf or mas masc l as i c asc onl aquec ogerol asnunc ahas i do t anf ac i l , I deal c omot abl adev er anoyper f ec t a par aempez aras ur f eardes del osmas pequeñosac ual qui eradul t o.

medi das5´ 0´ ´has t a6´ 2´ ´


FRAKTURASURFWORKSHOP C/VI RGENDECONSOLACI ON16 CP:4101 1 SEVI LLA TELEF:954001 165 I NFO@FRAKTURA. ES WWW. FRAKTURA. ES

CATALOGO  
CATALOGO  

Catalogo de tablas de la marca fraktura.