Page 5

Aranfaybo

Flutes

° &

Horns in F

1º 2º

Trumpets in C

1º 2º

Gustavo Díaz-Jerez

∑

∑

&

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

¢&

∑

∑

∑

¢

& ° &

∑

DIV

Violas DIV

∑

Ó

Œ

∑

Ó

œ

O œ

ppp

O ˙

ppp

œ

‰ j ‚ O™

∑ II

Œ Œ

œ

∑

∑

∑

∑

˙˙

˙˙

Ó

∑

Œ

‚ J b˙O ™™

ppp

I

mp

~ w

mf

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

‰ ˙O œ

tutti div in 2

Œ

‰ ##O˙ ™™

l. v. sempre

j O ‰ #O œ #œ

w~

w~

w~

˙O ™™

œ Œ œ Œ œ Œ Ó

Ó

con sord.

˙˙

œ

œ

œ

Œ

Œ

j ‚œ ‰ bb~w # œœ

Ó

/& 0

Œ

mp

#‚‚ II

II

‚‚ ™™

#œœ

/& 0

o j‰ w œO

O

Oœ ™™ ‰ b˙O

w~

~w

Oœ™™ ‰ nO

æ O˙æO ˙ ææ

&

Ó

æ O˙æbO ˙ ææ Ó

III œ

∑

ppp

?

ppp

∑

∑

∑

© 2010 by Gustavo Diaz-Jerez. Madrid (Spain). All rights reserved. Authorized edition for all countries to Fractal Music Press (Madrid).

∑

5

arco, div

&

˙oœpizz. Ó Œ Ó

ppp

‚‰ œ J O œ

Œ Œ bœ bœ Œ nœ

molto sul pont.

mp

pp

Œ nœ Œ

Œ Ó

j Oœ ‰ ˙O ™™

j IIO ~ O œ‰

O ˙

~w

˙O ™™ # OO II

Ó

~ w

œ

pp

non vib.

j O ‰ #O™ œ # ˙™

œ

ppp

da niente

?

ppp

∑

Œ

O ˙

pizz.

~

œ

O™ œ ? Œ /& 0

¢

Œ bœœ ˙˙ ∑

Œ

w~ ~ æ Œ bOæ b ˙bbO˙ æ

∑

II æ Œ #Oæ##O˙ æ

∑

Œ

molto sul pont.

Double Basses

∑

∑

ppp

~ w

‚™

∑

~

1, 2 soli

DIV

ppp

B

Violoncellos

∑

very soft mallets

∑

& B

∑

Ó

Molto sostenuto (e = 90 approx.) œ

& 2nd Violins

∑

ppp

&

1st Violins

ppp

∑

(1970)

ppp Glockenspiel

44

Percussion

o b œœ ˙˙ ™™ J

&

2º 1º 2º

Molto sostenuto (e = 90 approx.)

∑

Bassoons

for chamber orchestra

∑

1º 2º

Oboes

Clarinets in Bb

44

(2008)

arco

Œ?

Œ

Œ o˙œpizz. ? Œ Œ

Aranfaybo  

For chamber orchestra