Page 35

° &

144 Fl. 1º

34

44

Più lento ( h = h. precedente, q = 90)

∑

Ó

solo

3

∑

Doppio più lento, Tempo primo (e = q precedente, e = 90)

œ œ œ #œ Œ #œ œ œ #œ Œ Ó

œ œ œœ ‰ Ó J

3

p espress.

&

Picc.

22

∑

∑

&

Obs.

∑

∑

solo

œ bœ œ œ Œ muta in Clarinet in Bb

∑

#œ œ œ œ Œ

∑

˙™

˙™

Bsns.

Hns.

C Tpts.

¢

œ bœ œ

œ

?

p espress.

° &

∑

∑

∑

Ó

pp 3

Vln. I

¢&

∑

1º solo

/

∑

34

very soft mallets

&

œ œ bœ ° & & ˙™

Vc.

B

˙™

w

22

p

∑

∑

∑

∑

∑

(1º)

œ˙ b˙

œ#˙ 3

3

sempre legato 3

3

œœœœ ˙ 3

œ b˙

sempre legato 3

œ œ#œ œ ˙

˙

sempre legato

molto espress.

? ˙™ ¢

œ˙ ˙

3

3

˙

3

œ#˙ 3

œ#˙

#˙ 1º solo

˙™

pp

∑

/

j œ #œ œ

3

œ#˙ n˙

œ bœ J

3

3

œ b˙ ˙

j œ œ nœ 3

ææ w

pppp

œ œ J

˙

œ

˙

œœ

b˙œ

˙

œbœ œœ

œ

˙

#œ œ œ #œ œ œ œ

˙ poco

j ™ œ bœ œ bœ bœJ œ

œ bœ œ J œ

œ œ J 3

3

35

˙

œ

˙ æ

n-œ J

poco

ææ w

l.v.

œ ææJ #æœ næœ æœ bæœ æœ ™ J æ ææ æ œ bœ bœæ ææ ææ

ææ ææ œ n˙

&

ææj nœ œ œæ ææ æ

pp

˙™ ææ

œœ œ ˙ J æ 3

n˙ ™ ææ

w

b(trem.) w ææ pp

œ ææ

˙ ææ

bœ ææ

b(trem.) w æ

œ ææ

˙ æ

bœ æ

3

œ b˙ ˙

˙ æ

pp

3

˙

˙

(trem.)

j3bœ n(trem.) w œ ææ

j3 œ #œ œ

œ

œ #˙

3

pp

Suspended Cymbal

44 3

œ

Doppio più lento, Tempo primo (e = q precedente, e = 90)

3

∑

w

˙

˙

œ b˙ #˙

3

œ˙ ˙

sempre legato

bw

1º solo

∑

Più lento ( h = h. precedente, q = 90)

? ˙™

sempre legato

Db.

∑

∑

pp

∑

pp

∑

molto espress.

Vla.

#œ œ œ#œ Œ 3

∑

molto espress.

Vln. II

∑

nœœ

pp

pp espress.

Glockenspiel

Perc.

Œ Ó

˙™

pp

pp

ppp

1º solo

œ bœ bœ

pp

w

œ œ œœ ‰ Œ J

Œ

Clarinet in Bb

∑

œ œœ

œ ‰ Œ J

3

∑

3

p espress.

& œ Œ Œ

Eb Cl.

3

œ œœ

Ó

p espress.

&

Cl. 1º

∑

∑

Œ

3

∑

∑

Ó

pp

1º solo

∑

∑

w

(trem.) pp

pp

j œ œ æœ æœ bœææ ææ ææ æJ

æ œ™æ

bœ ææJ

Aranfaybo  

For chamber orchestra

Aranfaybo  

For chamber orchestra

Advertisement