Page 1

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 13 16, 2011 | ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ # 1

Երևանի «բնապահպանական» հոկտեմբերը Rock for Nature

Հանուն բնության

Դիմակահանդես

Խմբագրական Հուզ իչ ու վշտով լի աչ քեր, որոնց կենդա նական լ ինելու մասին կարող ես ամ են վայրկյան մոռանալ… Այսպես է սկսվում Պատրիկ Ռուսել ի «Գրին» ֆիլմը, որը նաև բացում է «Արևորդի երրորդ մ իջազգա յին բնապահպանական փառատոնը»: Սկսում է՝ հերթական անգամ վեր հանելով մտահոգիչ բնապահպանական խնդիր ներից ամ ենացավալ ին՝ մարդն ընդդեմ իրենց ստեղծած մայր Բ նության: Շղթա յակապ, ասես ձերբակալված, հսկա փիղ, հատվող հսկա ծառեր, արմավենու յուղ ի տոննաներ, որոնք ստացվում են՝ ի հա շիվ բնության և հանուն մարդու առօրյա, բայց սին պահանջմունքների: «Գրինում» օրանգուտանի տառապանքներին զու գահեռ ռեժիսորը ներկայացնում է մար դու և բնության անհավասար պայքարը: Բ նությանն իշխելու, այն ստրկացնելու մ եծագույն «պահանջը» այնքան է բթաց րել մարդկությանը, որ մենք մոռացել ենք բնության պարզագույն ճշմարտությունն այն մասին, որ մարդ, թե օրանգուտան,


Հարցազրույց

Պատրիկ Ռուսել.

«Արևորդի երրորդ մ իջազգային բնապահ պանական փառատոնն» այս տարի կբաց վի Պատրիկ Ռուսել ի «Գրին» ֆիլմով: 48 րոպե տևողությամբ «Գրին» ֆիլմը ռեժի սորի լավագույն աշխատանքներից մեկն է, և այն արդե ն մեծ համբավ ունի աշխար հում, ստացել է մի շարք մրցանակներ՝ որ պես լավագույն բնապահպանական ֆիլմ: «Գրինը» եռապատման մի հատվածն է միայն: Այստեղ հուզում նառատ տեսարան ներով պատմվում է ինդոնեզական արևա դարձային անտառների մասսայական ծառահատում ների պատճառով միայ նակ ու անպաշտպան մ նացած մ եռնող էգ օրանգուտանի մասին: Ֆիլմում ոչ մի բառ չի հնչում: Հնարք անվանել սա, թե պար զապես զգացմունքների գերհագեցածու թյուն, որոշեք ինքներդ՝ հոկտեմբերի 14 ին՝ ժամը 19:00 ին ֆիլմը դիտելով «Մոսկվա» կ ինոթատրոնի էկրանին: - Ոչ մի բառ, միայն ցնցող կադրեր, որ երկար ժամանակ հիշողության մեջ են մ նում: Թվում է, թե բնության հետ իր մայրենիով եք շփվում: Շատ կուզենայի խոսել մայր բնության հետ, բայց ես ընդամ ենը վայելում եմ բնու թյունում անցկացրած ժամանակս: Եվ ես շատ եմ սիրում նկարահանել բնությունը: Աշխատում եմ բնազդաբար, ինձ բազմա թիվ հարցեր չեմ տալ իս ոչ նկարահանե լիս, ոչ էլ մոնտաժի ժամանակ: Պարզապես նկարում եմ այն ամ ենն, ինչ ուշադրությունս գրավում է իր գեղեցկությամբ և տեսողա կան առումով «ուժեղ լ ինելով» և փորձում եմ զգացմունքներս փոխանցել մոնտաժի մ իջոցով: Երբեմ ն ստացվում է, երբեմ ն՝ ոչ: - Ձեր ֆիլմ երը բացահայտում են ճշմարտությունը, որ թաքնված է: Այն ճշմարտություն է, որ շատերին է հայտնի, այնուհանդերձ, քչերն են պատրաստ խոսել, ճչալ ճշմարտության մասին: Դժվար չէ՞ այդ հազվագյուտ անհատներից լ ինել ը: Ա նտառահատում ների, կենսաբազմա զանության կորստի և կե նդանիների տա ռապանքների դեմ պայքարելու հարցում ամ ե նամ եծ խնդիրն այն է, որ այդ ամ ե նը տեղ ի է ունենում ամ են օր: Եվ սպառողա կան ու կորպորատիվ քաղցն այնքան մեծ է, որ երբեմ ն իրավ իճակն անհույս է թվում: Թվում է, պատերազմը վաղօրոք տանուլ տված է, այ սա է դժվար: Բայց ես գերադա սում եմ մարտնչել այն պարտված պատե րազմում, որին հավատում եմ, քան ոչ ինչ չանել:

«Իմ ֆիլմերի շարժառիթներից մեկը զոհերի նկատմամբ պատասխանատվությունն է» - Երկրագնդի յուրաքանչ յուր անկյուն յուրահատուկ և գլոբալ բնապահպանական խնդիրներ ունի: Դուք տեսնում եք այդ խնդիրները, ցույց եք տալ իս աշխարհին: Բայց որտե՞ղ է լուծումը: Ինչպե՞ս եք Դուք անձնապես պայքարում անտառահատում ների դեմ, բացի տպավորիչ ֆիլմ եր նկարահանելուց (ես մի հարցազ րույցում կարդացել եմ, որ Դուք օգնել եք վերականգնվել մի փոքրիկ օրանգուտանի): Իմ ֆիլմ երի շարժառիթներից մ եկը զո հերի նկատմամբ պատասխանատվու թյունն է, մյուս պատճառն էլ այն է, որ ես այդ խնդիրների մի մասն եմ: Ես ամ ե ն օր փորձում եմ պայքարել դրա դեմ՝ հնարա վորինս քիչ սպառելով: Ես մշտապես ինձ հարցնում եմ, ի՞նչ է ընկած այն ապրանքի ստեղծման հիմքում, որը ես ուր որ է կգնեմ: Իմ նման «չսպառող» վարքով ես փորձում անել առավելագույնը, որպեսզ ի խուսա փեմ մասնակցել այն ամ ե նին, ինչ ից ես հիասթափվում եմ: Ես նաև օգնում եմ որոշ կենդանիների, որոնց հանդիպում եմ: Հի մա ես փորձում եմ օգնել մի գերեվար ված փոքրիկ արջի՝ վերադառնալ անտառ: Հրաշալ ի է, երբ կարող ես որևէ կե նդանու վերադարձնել իր ազատությունն ու անկա խությունը: - Բ նապահպանական խնդիրների լուծման տարբերակներից մեկն էլ կարող է լ ինել այն փորձը, որ Դուք կարող եք փոխանցել նոր սերնդին: Ի՞նչ կասեիք ֆիլմարտադրության երիտասարդ սերնդին՝ բնապահպանական ֆիլմ եր պատրաստելու ճանապարհին: Ես նրանց կասեմ. հետևեք ձեր սրտի կանչ ին: Պարզապես վերցրեք տեսախ ցիկն ու նկարահանեք ձեր ֆիլմն այնպես, ինչպես դուք եք ուզում: Դա այն է, ինչ ես եմ անում: Դա ակադեմ իական մոտեցում չէ, բայց… Նաև կարծում եմ, որ կա տարբե րակ՝ բնապահպանական խնդիրներն այլ կերպ բացատրելու համար, հնարավորու թյուն՝ նորարար լ ինել ձեր լսարանի սրտին հասնելու համար, և, հուսամ, այնպես, որ մարդկային գիտակցությունը փոխվ ի: - Խաղարկայ ին ֆիլմ եր պատրաստելու փորձառությունից հետո ոչ կոմ երցիոն ֆիլմ եր նկարահանել ը կարող է անշնորհակալ գործ թվալ: Ի՞նչ կասեք այս մասին:

Իմ ֆիլմ երը նկարահանել իս կրքով չեմ առաջնորդվում: Դրանք պատրաստելն ինձ հնարավորություն է տալ իս ստեղծա գործականություն դնել իմ նախաձեռնու թյուններում: Ինձ հաճել ի է, որ ես անում եմ հենց այն, ինչ ուզում եմ, նաև այն զգացո ղությունը, որ ես ազատ եմ իմ զգացմունք ներին հետևելու հարցում: Ես որոշել եմ իմ առաջիկա վեց ամ իսներն անցկացնել ան տառում՝ արջի հետ: Ես բախտավոր եմ, որ կարող եմ նման որոշում ներ կայացնել: - Ի՞նչն է Ձեզ ամ ենից շատ ոգեշնչում: Ես ոգեշնչվում եմ մարդկային դաժանու թյունից և դրա ապակառուցողական հնա րավորություններից: Ես հրատապության զգացում ից եմ ոգեշնչվում, այն զգացողու թյունից, որ մենք վերջին սերունդն ենք, որ ապրում է այնպես, ինչպես այժմ, քանի դեռ ամ են ինչ ավել ի չի վատացել: Ոգեշնչվում եմ կե նդանիների դիմակայելու ունակու թյուններից, կենդանիների խելացիությու նից, որոշ անհատների հետ ունեցած հզոր փորձով: - Ես կարծում եմ, որ հայաստանյան հասարակության համար իսկական առիթ է դիտել բազմաթիվ մրցանակների արժանացած «Գրին» ֆիլմը: Ի՞նչ է դա անձամբ Ձեզ համար նշանակում:

են բնության մեջ: Նրանցից յուրաքան չ յուրը էկոհամակարգի անփոխարինել ի, կարևոր օղակ է: Սակայն մարդու հետ քը բնության մեջ այսօր ավել ի հաճախ է երևում, հետքեր, որոնց գոյությունից յու րաքանչ յուր գիտակ ից մարդ ամաչում ու ափսոսում է: Բայց այս ամ ենի մասին խոսելու ու առա վել ևս դրան դեմ գնալու համար համար ձակություն է պետք: Համարձակություն և համագործակցություն, որը յուրքանչ յուր երկու տարին մեկ անգամ «Արևորդի մի ջազգային բնապահպանական փառա տոնի» քննարկում ների սեղանի շուրջ է բերում մ իջազգային հեղ ինակություն վայելող մասնագետների, բնապահպա նական ֆիլմ եր ներկայացնում, բնության պահպանության և մարդուն՝ դեպի բնու թյունը «հեղափոխելուն» ուղղված մի շարք մ իջոցառում ներ իրականացնում: «Արևորդին» իսկապես մեծ իրադարձու թյուն է մեզ համար: Սա այն հարթակն է, որտեղ ից բարձրաձայնվում են այսօր մեզ քիչ մտահոգող, բայց ապագայի վրա անդառնալ ի ազդեցություն ունեցող բնա պահպանական խնդիրներ: Սա այն տեղն է, որտեղ ծեր, թե երեխա, պրոֆեսիոնալ, թե սկսնակ կարող են կրթվել, փոխել հա յացքներ, ստանալ հնարավորություն այն քան փոփոխվել, որ բոլորս մ իասին ապ րենք հաշտ ու համ երաշխ մայր բնության հետ: Ուրեմ ն թո՛ղ քո հետքը բնության մեջ, բայց այնպես, որի համար հետագա յում ոչ դու, ոչ էլ քո հաջորդները չզղջան:

Բացման ֆիլմ

Մի կաթիլ յուղ ից ծագող հարցը

Ես երբեք Հայաստանում չեմ եղել և ան համբերությամբ եմ սպասում ևս մեկ ան գամ «Գրինը» դիտելուն այն լսարանի հետ, որին այնքան էլ լավ ծանոթ չեմ: Ես գալ իս եմ բաց սրտով ու բաց մտքով՝ պատրաստ ձեզ հետ կ իսել իմ փորձառությունը: Հա ճել ի զգացողություններ ունեմ Հայաստան գալու կապակցությամբ, այնպես որ ան համբեր եմ սպասում: - Ինչ ի՞ վրա եք հիմա աշխատում: Հիմա նկարահանում եմ գորշ արջի վե րամ իավորում ն իր բնական մ իջավայրի հետ: Այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ սա իմ ամ ե նագեղեցիկ աշխատանքն է լ ինելու: Մեզ մնում է, հուսալ, որ պարոն Ռուսել ի ֆիլմ ի հերոսը հաջողությամբ կվերամ իա վորվ ի իր համար բնական մ իջավայրին, իսկ մենք առիթ կունենանք դիտել բնա պահպանության մասին հերթական ֆիլմը:

Հրաչուհի Բարսեղյան

Մարդ արարածը միշտ փորձել է հաստա տվել բնության մեջ` մ իջամտելով իրեն շրջապատող էկո համակարգի անխափան գործին: Մարդկության հետքը բնության շղ թայի մեջ երբեմ ն անդառնալ ի կորուստ ներով ու աղետներով է ուղեկցվել: Նման աղետալ ի մ իջամտության մասին է պատ մում «Green» ֆիլմը, որի կենտրոնում Ի նդո նեզ իայի ու Մալայզ իայի խոնավ արևադար ձային անտառների ոչնչացում ն է, և որպես դրա հետևանք` զարմանալ ի հարուստ և


Փառատոնի անցուդարձ

Երևանի «բնապահպանական» հոկտեմբերը Հենց այդպիսին է խոստանում դարձնել մեր մայրաքաղաք Երևանը «Արևորդի եր րորդ մ իջազգային բնապահպանական փառատոնըե, որն այս տարի անցկացվում է հոկտեմբերի 14-18-ը: Ազատության հրապարակ ից մ եկնարկող մ իջոցառում ն այս տարի բացվելու է կե նդանիների դի մակահանդեսով՝ գունեղ ու կառնավալային տրամադրությամբ: Թափոններից պատ րաստված դիմակներով պատանիներին կընկերակցի գերմանական Բրեմ ե ն քա ղաքից ժամանած «Կոնֆուսաո» սամբա խումբն իր ուրախ կատարում ներով: 27 դպրոցներից մոտ 500 մասնակ իցներն իրե նց ուրախությունը կարող են շարունա կել Ազնավուրի հրապարակում, որտեղ երաժշտական դպրոցների սաները կներ կայանան իրե նց կատարում ներով: Ազնավուրի հրապարակ ից մտնենք «Մոսկ վա» կ ինոթատրոն, որտեղ հոկտեմբերի 14 ին՝ ժամը 19:00 ին որպես փառատոնի բացման ֆիլմ կներկայացվ ի մի շարք հե ղ ինակավոր մրցանկաների արժանացած «Գրին» հուզ իչ ու ցնցող ֆիլմը: «Գրինը» միակ անակնկալ ը չէ: Այս տարի Երևանի բնակ իչներն ու հյուրերը բացառիկ հնա րավորություն ունե ն վայելելու բնապահ պանական ֆիլմ եր մայրաքաղաքի միա ժամանակ 11 կ ինոսրահներում՝ «Մոսկվա» կ ինոթատրոն, «Նարեկացի» արվեստի մ իություն, Փոքր թատրոն, Երևանի պե տական համալսարան, Երևանի թատրոնի և կ ինոյի պետական ինստիտուտ, Հայաս տանի ամ երիկ յան համալսարան, Հայաս տանի ազգային պատկերասրահ, Երևանի պետական տիկնիկային թատրոն, «Նաի րի» կ ինոթատրոն, Երևանի կե նդանանա բանական այգի (բացօթյա), ինչպես նաև նորաբաց Թումո կենտրոն: Ի դեպ, բոլոր կ ինոդիտում ների մուտքն ազատ է: Հոկտեմբերի 16-ին, մութն ընկնելուն պես՝

19:00-21:00, Երևանի տարբեր հատված ներում շենքերի պատրերին կցուցադրվե ն բնապահպանական կարճ ֆիլմ եր և անիմացիաներ: Ոչ պակաս հետաքրքիր և մ իևնույն ժա մանակ կարևոր է խոստանում լ ինել հոկտեմբերի 15-ից 17-ը կայանալ իք «Հարավայ ին Կովկասում քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի դերը վայրի բնության պահպանման գործում» թեմայով համաժողով ը, որը կազմակերպվում է «Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպան ման» հիմ նադրամ ի կողմ ից՝ ԵԱՀԿ ի և World Land Trust (WLT) կազմակերպության աջակցությամբ: Համաժողով ի ընթացքում պետական և մասնավոր սեկտորի, ինչ պես նաև ՀԿ ոլորտի ներկայացուցիչները կ քննարկե ն Կովկասի յուրօրինակ կենսա բազմազանությանը սպառնացող խնդրի ները, կովկասյան վայրի բնության կենդա նատեսակների պահպանմանն ուղղված ռազմավարությունը: Համաժողով ի շրջա նականերում կկազմակերպվ ի դրամաշ նորհային մրցույթ, որի նպատակն է վայրի բնության պահպանման գործում նորարա րական և համատեղ մոտեցում ների խրա խուսումը: Առանձին դրամաշնորհային մրցույթ է հայտարարվել նաև ուսանողների համար: Այս տարի 70 ամյակն է նշում նաև Երևա նի կենդանաբանական այգին: Այս կա րևոր իրադարձությանը նվ իրված մ իջոցա ռում ներից մի քանիսն իրականացվում են «Արևորդի երրորդ մ իջազգային բնապահ պանական փառատոնի» շրջանակներում: Համաժողով ի մասնակ իցներին և ոչ միայն նրանց հոկտեմբերի 17-23-ը սպասում են Երևանի քաղաքապետարանի ցուցաս րահում, որտեղ կներկայացվեն Կենդա-

ՀՀ, Երևան 0070, Ֆիզկուլտուրնիկների 48, հեռ. 010 55 21 81, www.sunchild.am

նաբանական այգու հին ու նոր լուսանկարները: Հեղ ինակները և՛ փորձառու, և՛ սիրողական լուսանկարիչներ են: Արվեստի և նորարարական մոտեցում նե րի սիրահարներին հոկտեմբերի 19-ից հասանալ ի կ լ ինի «Խաղաղության այգի» արվեստի նախագիծը, որը կներկա յացնի Հայաստանից և տարածաշրջանի այլ երկրներից ստեղծագործողների քան դակներ, առարկաներ և ինստալ յացիաներ Երևանի կենդանաբանական այգու տա րածքում: Միջոցառմանն աջակցում է Ար քայազն Կլաուսի անվան Նիդեռլանդների մշակույթի և զարգացման հիմ նադրամը: Մասնակ իցներն են Վեհբի Մանգտայ (Ve hbi Mangtay)՝ Թուրքիա, Բասսել Սաադի (Bassel Saadi)՝ Սիրիա, Ցվետանկա Կոյկովա (Tzvetanka Koykova)՝ Բուլղարիա, Հանուշ Լամր (Hanus Lamr)՝ Սլովակ իա, Աիկատե րինի Գեգիսիան (Aikaterini Gegisian)՝ Հու նաստան/Մեծ Բրիտանիա, Գոհար Կարա պետյան՝ Հայաստան, Դավ իթ Նուբարյան՝ Հայաստան: Եվ ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի էլ «Արևորդի երրորդ մ իջազգային բնապահպանական փառատոնի» շրջա նակներում կ իրականացվ ի «Բ նությունը քաղաքում» նախագիծը, որի շրջանակնե րում Երևանի կ իսակառույցների խարխուլ պատերը կնկարազարդվեն: Նույն հաճել ի անակնկալն է սպասվում Կե նդանաբանա կան այգու մոտ գտնվող գետնանցումում: Միջոցառում ներով հարուստ այս 5 օրերը կփակվեն օսկարակիր «Ծովախորշը» ֆիլմով, որը կցուցադրվ ի հոկտեմբերի 18-ին՝ ժամը 19:00-ին, «Մոսկվա» կ ինո թատրոնում: Այս Ֆիլմ ի վերհանած խնդրին մենք կանդրադառնանք «Արևորդի փա ռատոնի պարբերականի» հաջորդ հա մարներում:

բացառիկ կենդանատեսակների ու բույսերի անհետացումը: «Green» ը հստակ սյուժե ու էմոցիոնալ ուղերձ ունեցող վավերագրական ֆիլմ է: Ֆիլմ ի հեղ ինակ Պատրիկ Ռուսել ը հե րոս է դարձրել օրանգուտան Գրինին, որին մահամ երձ վ իճակում հիվանդանոց են բե րում և փորձում ապաքինել: Սակայն, ավաղ, Գրինը մահանում է: Ի նչպես նաև մահանում է նրան ծնած բնության այս եզակ ի անկ յունը: Սա այն ֆիլմ երից է, որի դիտումը անտար բեր չի թողնի հանդիսատեսին: Չէ՞ որ երբ քանդում են քո տունը, զրկում քեզ սննդից, օդից ու կենսական պայմաններից, քեզ մնում է միայն հանձվել: Գրինը հանձնվում է… Իսկ մարդկությունը հաղ թանակած կեց վածքով սկսում է նոր մի շղթա ստեղծել, որի հիմքում սպառողական մտածողությունն է: Մենք սպառում ենք բնությունը` մոռանալով, որ բնությանը հասցված վնասը հնարավոր չէ լ րացրել: Իրականում խոնավ արևադար ձային անտառները մեր մոլորակ ի «թո քերն» են, որոնք ֆիլտրում ու խոնավեցնում են օդը՝ մ իաժամանակ Երկրագնդի վրա գոյություն ունեցող կենդանատեսակների 2/3 ի համար տուն հանդիսանալով: Սա կայն օրեցօր աճող մարդկության կարիք ները ստիպում են նորանոր տարածքներ զավ թել ու արագ սպառման առարկաների արտադրություններ հիմ նել: Ի նդոնեզ իան, օրինակ, անտառները վերածում է կահույ քի, թղթի, իսկ ազատ տարածքներում ար մավենու յուղ ի գործարաններ է ստեղծում: «Green» ֆիլմը շատ տպավորիչ կոնտրաս տի վրա է կառուցված, մի կողմ ից առաջար կում է մեզ հետևել աներևակայել ի գեղե ցիկ ու հանդարտ բնության ընթացքին, իսկ մյուս կողմ ից` արագ, կ լ իպային ռիթմ ի մեջ է սուզում: Մարդիկ օծանել իք ու ֆաստ ֆուդ են գնում, ծամում են, խմում, գովազդային պաստառներ ու թռուցկներ պատրաստում, հետո այդ ամ ենը նետում են աղ բամաննե րը: Սպառողական շթղան ավել ի ու ավել ի է կարճանում, իսկ մարդու կարիքները բա վարարվում են միայն բնության սպանդի մ իջոցով: Եվ հզոր, դարավոր ծառերն ու էն դեմ իկ կենդանիները ընդամ ենը մ իջոց են դառնում մարդու վայրկենական կարիքների բավարարման համար: Մենք սովորել ենք դետալներով հե տաքրքրվել, և հաճախ անտեսում ենք այն մ իլ իոնավոր կապերը, որոնց օգնությամբ հաղորդակցվում ենք բնության հետ: Եվ այ սօր գործած սխալ ը վաղն անպայման ար հավ իրք կդառնա: Այդ մասին է մեզ փորձում հուշել հոգեվարք ապրող փոքրիկ Գրինը, որի աչ քերում կարծես սառել է «Ի՞նչ գնով» հարցը: Եվ այդ հարցը ակամայից բոլո րի մոտ է ծագում: Յուրաքանչ յուր գնված համբուրգեր, շրթներկ ի գ լանակ, գ լամու րային ամսագիր կամ արմավենու յուղ ի սրվակ մտորելու առիթ է տալ իս: Մի կաթիլ յուղ ի գինը շատ բարձր է: Եվ պետք չէ կար ծել, որ բնությունը մ եզանից փոխհատու ցում չի պահանջի: Սակայն այդ ժամանակ մենք ստիպվցած կ լ ինենք կրկնակ ի վճարել (թթվածնի ու խմ ելու ջրի գինն, օրինակ, ար դեն իսկ կարել ի է չափել), քանի որ Ի նդո նեզ իայում կատարվող տրանսֆորմացիան ազդում է ողջ մոլորակ ի ինքնազգացողու թյան վրա: Նունե Հախվերդյան


THIRSDAY, 13 16 OCTOBER, 2011 | NEWSLETTER # 1

Interview

Patrick Rouxel:

This year's SunChild 3rd International Environmental Festival will open with "Green", a film directed by Patrick Rouxel. The 48 minute documentary is one of the most well known works by this film director. It has touched people worldwide and has won several awards as the best environmental film. "Green" is part of a trilogy. It shows the last days of a lonely and unprotected female orangutan, which is about to die due to mass deforestation in the Indonesian rainforests. The director depicts this touching story without any words. This film is sure to make a strong impression. Watch the film on 14 October at Moscow Cinema, and decide for yourself whether it is simply a "creative documentary" or, rather, an "emotional masterpiece." In your film, you do not employ words, but instead only heartbreaking shots that linger in one's memory for a long time to come. Through your images, you seem to be having a personal conversation the nature in its "Mother Tongue". How did you manage this? I wish I could speak to Mother Nature! But I do enjoy being with her, listening and watching her, and I love filming her. I work instinctively, both in filming and editing. I don't ask myself too many questions, I just film all that strikes me as beautiful or visually strong and try to share my emotions through the editing. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Biodiversity and urbanization are some of the most important environmental issues nowadays. Your films show the truth under the surface, the truth about which most people know, but about which few are ready speak out. Is it difficult to be one of those rare individuals? The most difficult thing about defending causes like deforestation, loss of biodiversity or animal suffering, is that there is so much of it

Editorial To live is to leave an ecological footprint.

''My films are motivated by empathy for the victims'' happening daily, and consumer and corporate greed are so strong, that the situation often seems hopeless. The war seems lost in advance, that is what is difficult. But I guess I prefer to be fighting a lost battle I believe in, than doing nothing. Each and every single corner of the Earth has unique and global ecological problems. You see the problems; you show them to the world. But where is the solution? How do you personally struggle against the evil of deforestation besides making touching films (I read in an interview that you recovered a baby orangutan)? My films are motivated both by empathy for the victims and the guilt of being myself a part of the problem, as a consumer. I deal with this on a daily basis by attempting to consume as little as possible, always asking myself what lies in the making of the stuff I'm about to purchase. Through my non consumption, I try to avoid at best taking part in anything I disapprove of. I also like to help individual animals that I come across. Right now, I am accompanying a captive cub bear back to the forest. It's very beautiful to have the opportunity of giving back an animal its freedom and independence. Another way to solve global environmental problems can be through the experience you pass on to the younger generation. What would you say to encourage young filmmakers in their way to environmental stories? I would say: follow your heart! Just take a camera and do your film the way you want to. That's what I do. It's not very academic, but‌ I also think there is room for communicating differently about environmental issues, room for innovation in reaching the heart of

This is inevitable, but the size of our footprint varies. The smaller the footprint, the better for nature. We begin our festival with the story of an orangutan named Green. Her eyes full of suf fering and pain; a swiftly fading life, all results of human interaction with nature. Through her story, director Patrick Rouxel's award winning film Green begins and so does this year's SunChild 3rd International Environmental Festival.

the audience and hopefully making human consciousness change. After your career in feature films, being a non-commercial film maker might seem like an unrewarding effort. What are your thoughts? I do my films out of passion. The making of them allows me to put creativity in a cause I have embarked upon. I enjoy the fact of doing exactly the work I want to do, and the freedom of being able to follow my feelings. I've just decided to spend the next 6 months with a sunbear in the forest. I'm fortunate to be able to decide this just like that. We think that it's a major occasion for Armenian society to watch a film that has won multiple awards, such as "Green." What meaning might the experience of screening "Green" in Armenia have for you, personally? I've never been to Armenia and I look forward to viewing Green again with an audience I know very little about. I will be there with an open heart and open mind, looking forward to sharing with all of you my humble experience. I have a good feeling about coming to Armenia, so I look forward to being there. What is inspiring you the most? I'm inspired by human cruelty and its destructive capacities. I'm inspired by a sense of urgency, a feeling of being the last generation to live the way we do, before things go bad. I'm inspired by animal capacity for resisting, by animal intelligence, by special bonds I have experienced with some individuals. What are you working on right now? I'm filming the reintroduction of a sun bear in its natural environment. I have the feeling that it will be my most beautiful film. Hrachuhi Barseghyan

The film and the festival are another way to speak out bravely about the problems that we face every day. We typically ignore the fact that the vast ma jority of ecological changes we are witnessing today are caused by us. We often fail to make the connection between our activities and their effects: desertification, air pollution, global warming‌ the list goes on and on. Everything large and small is interconnected, from an increased number of environmental disasters worldwide, to the potential loss of a single orangutan due to habitat loss. We must recog nize the results of our actions, so that we may improve them before it is too late. SunChild brings together professionals from many coun tries to create a platform of discussion with the objective to find solutions for local and global environmental problems. As usual, the SunChild 3rd International Environmental Festival is full of colors and many memorable events, such as the Animal Carnival, an international conference dedicated to "The role of civil society and private actors in Wildlife Protection in the South Caucasus", film screenings in 11 venues in Yerevan as well as open air screenings. Many other interesting events are planned; for example, to celebrate the 70th anniversary of the Yerevan Zoo with an animal photo exhibition, and the opening of the sculpture symposium "Peace Park" with artists from Armenia and abroad. Consider your footprint in nature, and enjoy your stay in Yerevan during our "environmental awareness month" of October!

Hot point It is difficult to imagine the many ecological problems plaguing Armenia's 30 thousand square km. Environmental issues range from the pollution of air, water and soil, to the irre sponsible use of natural resources. However, one of the most prominent problems remains illegal logging. Even in the cities, where green areas are currently lacking, we are witnessing the shameful destruction of parks and green spaces.


Forest logging 1988 – 1996 600.000 cubic meters/year 1996 – 2011 Around 750.000 cubic meters/year

Forested areas in RA 1992

334 hectares

11 12 %

2006

242 hectares

7 8%

2011

No exact statistics available

Omitted trees Beech, oak, pine, ash Increasing trees Fennels

Burnt wood/ year Non official statistics 500.000 cubic meters Official statistics 50.000 cubic meters

Extinct or endangered species 1981 - 2011 40 animals 387 plants 99 vertebrate animals By the way: Expert studies have shown that a general ban on logging for at least 5 years is a minimum requirement for successful forest conservation and nature restoration. However, the Govern ment of Armenia and relevant state bodies have not yet expressed any intention to follow this recommendation.

Հանուն ծառերի փրկության Բնապահպանական խնդիրների լուծումը շատ հաճախ ավելի պարզ է, քան կարող է թվալ: Բազմաթիվ մասնագետներ են պնդում, որ մեկանգամյան օգտագործման իրերը Երկիր մոլորակի աղտոտման հիմնական պատճառներից մեկն են: Մեր առօրյայում ամենահաճախ կիրառվող առարկաներից ու իրերից շատերը վերամշակման ենթակա են, բայց մենք կամ դրանք չենք առանձնացնում ընդհանուր աղբից, կամ պարզապես չենք տիրապետում դրանք վերամշակելու մասին տեղեկատվությանը:

Արևորդի երրորդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում և Կենդանաբանական այգու 70 ամյակին նվիրված` տեղի է ունենալու ֆոտո ցուցահանդես` ուղղված վայրի բնության պահպանությանը: Լուսանկարները կարող եք տեսնել Republic ակումբում, որը նաև կլինի փառատոնի մասնակիցների հավաքատեղին:

«Բամբիռ». ռոքը՝ հանուն

Թղթի կարևորության մասին հայտնի է եղել հարյուրամյակներ առաջ: Այսօր էլ մենք չենք կարող պատկերացնել մեր առօրյան առանց այս կարևոր պարագայի: Յուրաքանչյուր տարի հազարավոր տոննաներով ծառ է հատվում՝ միայն թուղթ արտադրելու նպատակով: Մեկ տոննա թուղթ ստա նալու համար հատվում է 17 ծառ: Այնինչ, եթե տարեկան աշխարհում արտադրված թղթի գոնե կեսը վերամշակվի, մենք կկարողանանք 20 հա անտառ փրկել:


բնապահպանության Առաջին հերթին դա ապրելակերպ և մո տեցում է: «Բամբիռը» մշտապես աջակցել է բնապահպանական լուրջ ծրագրերին, և մենք կարծում ենք, որ բնապահպանական խնդիրների վերհանման ոչ մի լուրջ առիջ պետք չէ բաց թողնել: - «Բամբիռն» ու խմբի անդամ ները բազմ իցս ապացուցել են իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումները բազմաթիվ հարցերով: Բացի «Ա րևորդու» հետ համագործակցությունից, ի՞նչ բնապահպանական ակցիաների եք մասնակցել:

Բ նապահպանական խնդիրները վերհա նելու, դրանց մասին խոսելու համար բո լոր մ իջոցներն էլ արդարացված են: 2007 թվականից մ եկնարկած «Արևորդի մի ջազգային բնապահպանական փառա տոնի» շրջանակներում առաջին անգամ ռոք երաժիշտներն իրենց ձայնը մ իավո րեցին բնության պահպանության նվի րյալների հետ: Փառատոնից հետո որոշ խմբեր նույնպես ներգրավվեցին "Rock for the Nature" կարգախոսի շուրջ: Դրանցից էր «Բամբիռը», որ միշտ տարբերվել է իր նո րարարական և յուրահատուկ մոտեցում ներով: «Բամբիռի» երաժշտությունը կա րել ի է բնութագրել որպես դասական ռոք` ժողով րդական էլեմ ենտներով, խմբի մեկ նաբանությամբ` «Քարի երգ»: Այս տարի

«Արևորդի երրորդ մ իջազգային բնապահ պանական փառատոնի» հոկտեմբերի 14 ին կայանալ իք բացման արարողու թյունը կուղեկցվ ի «Քարի երգի» հնչյուն ներով: «Բամբիռի» համ երգը կ շարունակ վի երեկոյան ժամը 9 ին: Խմբի ծավալած բնապահպանական գործունեության մա սին զ րուցեցինք խմբի մ ենեջեր Գոհար Դանիել յան Դյուբոստի հետ: - «Բամբիռ» խումբը բավական ակտիվ ներգրավված է բնապահպանական խնդիրների վերհանման գործընթացում: Սա մոտեցո՞ւմ է, թե պարզապես բնապահպանական խնդիրների անհրաժեշտության գիտակցում:

Նվեր Կենդանաբանական այգուց «Արևորդի երրորդ մ իջազգային բնապահ պանական փառատոնի» շրջանակներում տեղ ի կունենան մի շարք մ իջոցառում ներ՝ նվ իրված Երևանի կե նդանաբանական այ գու 70 ամյակ ին: «Խաղաղության այգին», այգում կազմակերպվել իք բացօթյա կ ինո դիտում ները, լուսանկարների ցուցահադե սը, անշուշտ, կհետաքրքրեն Երևանի բնա կ իչներին և հյուրերին: Սակայն այն, ինչ տե ղի կունենա փառատոնի բացման արարո ղության ժամանակ, իսկական անակնկալ

է: Փառատոնի կազմակերպիչները դեռ շատ չակերտներ չեն բացում: Սակայն ասում են, որ Երևանի կե նդանաբանական այգին կու նե նա նոր փիղ: Այս ցնցող իրադարձությունը շատ ավել ի անսպասել ի է դառնում այն հայ տարարությամբ, որ Ազնավուրի հրապա րակում տեղ ի կունենա նրա հետ առաջին հանդիպումը: Այնպես որ, եթե հոկտեմբերի 13 ին և 14 ին Երևանի փողոցներում հան դիպեք տեղափոխվող փիղ, չզարմանաք:

Քանի որ խմբի համար բնապահպանա կան խնդիրների վերհանումը «դատարկ խոսքեր» չեն, 2011 ի առաջին կեսի Գյում րիի և Երևանի երկու համ երգները «Բամ բիռը» նվ իրել է բնապահպանությանը: Այդ համ երգների տեսագրություններից հատ վածներ շուտով կարող եք դիտել սոցիալա կան կայքերում: Մենք նաև կարևորում ենք մեր համագործակցությունը «Արևորդի մի ջազգային բնապահպանական փառատո նի» հետ: Փառատոնի այս տարվա մեր հա մ երգով մենք ևս մեկ անգամ առիթ ունենք ասելու, որ բնապահպանությունը բոլորիս խնդիրն է, և յուրաքանչ յուրը կարող է օգնել լուծել տեղական և համաշխարհային էկո լոգիական խնդիրը իր ուրույն ձևով:

Հակառակ այն կարծիքին, թե վերամշակ ված թուղ թը կոպիտ է և գեղագիտական չէ, պետք է փաստել, որ դրանից շատ գեղեցիկ և յուրահատուկ բացիկներ են ստացվում՝ մանավադ, երբ թղթի ու ջրի զանգվածին ավելանում են չորացած ծաղկաթերթեր և տերևներ: Հենց այդպես են «Արևորդի» էկո ակումբ ների ներկայացուցիչները պատրաստել այն վկայականները, որոնք տրվելու են «Արևոր դի երրորդ մ իջազգային բնապահպանա կան փառատոնի» ընթացքում: Վկայական ները պատրաստվու համար օգտագործվել է թուղթ և Մեծ եղեռնի 96 րդ տարել իցի կա պակցությամբ Ծիծեռնակաբերդ տարված ծաղ իկների թերթիկներ: Այս խորհրդան շական փաստը վկայում է, որ «Արևորդի երրորդ մ իջազգային բնապահպանական փառատոնի» մասնակ իցներն իրե նց հետ կտանեն ոչ միայն վկայական, այլ նաև հուշ՝ 1915 թվականին կատարված հայերի ցե ղասպանությունից:

«Բամբիռի» մանրամասն կենսագրությա նը կարող եք ծանոթանալ www.thebambir. com կայքում:

Հրաչուհի Բարսեղյան

Կարդացեք «Ա րևորդի միջազգային բնապահպանական փառատոնի պարբերականի» երկ րորդ համարում 

Ի՞նչ կարող է փոխել քաղաքացիական հասարակությունը բնապահպանական խնդիրներում: «Հարավային Կովկասում քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի դերը վայրի բնության պահպանման գործում» թեմայով համաժողով ը՝ «Արևորդին երրորդ մ իջազգային բնապահպանական փառատոնի շրջանակներում»,

հարցազ րույց «Վայրի բնություն» ֆիլմ երի կատեգորիայի ժյուրիի նախագահ, World Land Trust կազմակերպության գործադիր տնօրեն Ջոն Բարթոնի հետ,

«Արևորդի երրորդ մ իջազգային բնապահպանական փառատոնի» երկու օրերի անցուդարձը,

Ի՞նչ է բուֆերային գոտին, որքանո՞վ է այն կարևոր բնապահպահպանությունում

ֆիլմ երի տեսություն,

հարցազ րույցներ:

Read in the next issue of "SunChild 3rd International Environmental Festival" newsletter

48 Fizkulturnikneri Str., 0070 Yerevan, Armenia, Tel. 010 55 21 81, www.sunchild.am

Recap of the festival's two days in photos

The role of civil society and private actors in Wildlife Protection in the South Caucasus: Conference in frames of SunChild 3rd International Environmental Festival

Buffer zones: Why are they so important?

Interviews.

SunChild 3-rd International Environmental Festival  
SunChild 3-rd International Environmental Festival  

SunChild 3-rd International Environmental Festival Newspaper