Page 1

Sprawozdanie w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku - streszczenie 8 lipca 2010 roku Parlament Europejski przyjął Sprawozdanie w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Sprawozdawcą cieniem z ramienia grupy socjalistów był poseł Wojciech Olejniczak. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A72010-0204+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL Sprawozdanie zawiera wezwanie do zachowania „silnej WPR” po 2013. Jednocześnie wyznacza priorytety WPR po 2013 roku. Są to: zapewnienie w kolejnych dekadach bezpieczeństwa żywnościowego oraz wysokiej jakości produktów rolnych, dobrej i zdrowej żywności, a także zachowanie bioróżnorodności oraz ochrony środowiska. Podkreślono również wagę aspektu społecznego: tworzenia miejsc pracy w rolnictwie, rolę kobiet i osób młodych. Jednoznacznie uznano, że rolnicy musza mieć zapewnione stabilne dochody, muszą być godziwie wynagradzani za swoją ciężką pracę oraz za dostarczanie społeczeństwu wysokiej jakości dóbr publicznych. Jeden z tytułów sprawozdania brzmi: Ewolucja WPR: od zakłócania rynku do zorientowania na rynek. Warto jednak zauważyć, że w toku dyskusji nad sprawozdaniem wykreślono z niego sformułowania pozostawiające rolnictwo jedynie prawom rynkowym. Sprawozdanie stoi na stanowisku, że należy utrzymać dwa funkcjonujące dotychczas filary WPR. Ważnym elementem sprawozdania jest wyrażenie przez Parlament Europejski „nalegania”, aby nie przeprowadzać renacjonalizacji WPR. Z punktu widzenia Polski ważnym elementem sprawozdania jest wyrażone przez Parlament Europejski wezwanie do wprowadzenia sprawiedliwego podziału płatności w ramach WPR – sprawiedliwego zarówno wobec rolników z nowych, jak i ze starych państw członkowskich.

WPR streszczenie  

WPR streszczenie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you