Page 1

Działania Posła do Parlamentu Europejskiego Wojciecha Olejniczaka w roku 2010 Prace w Parlamencie Europejskim Poseł jest członkiem Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz delegacji Parlamentu Europejskiego do Chińskiej Republiki Ludowej. Główne zadania w Parlamencie Europejskim w roku 2010 będą związane właśnie z praca w tych dwóch komisjach parlamentarnych oraz delegacji, gdyż warto zwrócić uwagę, że poseł jest równoprawnym członkiem dwóch Komisji, podczas gdy większość posłów pracuje tylko w jednej Komisji, w drugiej pozostając członkiemzastępcą. Juz na początku roku poseł wystąpi przed Komisja REGI prezentując roboczy dokument w ramach prac nad raportem o Strategii Bałtyckiej. Aktywność Posła w Komisji REGI 1. Poseł Wojciech Olejniczak został wyznaczony do pełnienia funkcji sprawozdawcy raportu na temat Strategii Unii Europejskiej dla Morza Bałtyckiego oraz roli makro-regionów dla przyszłości polityki spójności. 2. Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim przygotowuje dokument roboczy o przyszłości polityki spójności po roku 2013. Poseł Wojciech Olejniczak aktywnie uczestniczy w przygotowaniu projektu tego dokumentu, natomiast finalizacja prac nad dokumentem przewidziana jest na pierwszą połowę 2010 roku. Aktywność Posła w Komisji AGRI 1. Poseł Wojciech Olejniczak został wyznaczony do pełnienia funkcji sprawozdawcy-cienia do raportu o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. 3.

Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim przygotowuje dokument

roboczy o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013. Poseł Wojciech Olejniczak aktywnie uczestniczy w przygotowaniu projektu tego dokumentu, natomiast finalizacja prac nad dokumentem przewidziana jest na luty 2010 roku. Aktywność Posła w Delegacji PE do Chińskiej Republiki Ludowej W roku 2010 Poseł Wojciech Olejniczak będzie uczęszczał na spotkania delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową. Spotkania członków delegacji odbywają się raz w miesiącu i omawiane są na nich bieżące wydarzenia i działania w stosunkach Parlamentu Europejskiego i całej Unii Europejskiej z Chinami.


Krótkie informacje o powyższych pracach autorstwa Posła Wojciecha Olejniczaka (Z Biuletynu Delegacji Polskiej S&D) Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego W ramach Komisji Rozwoju Regionalnego jestem odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania w sprawie Projektu Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego i bez wątpienia jest to jedno z najważniejszych zagadnień, jakimi będą się zajmował w pierwszej połowie 2010 roku. Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego opiera się na założeniach zintegrowanego podejścia do różnych aspektów polityki regionalnej, a jej czterema filarami są: - ochrona środowiska, - rozwój dobrobytu w regionie, - wzrost dostępności i atrakcyjności regionu oraz -zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w regionie. Strategia ma na celu bardziej efektywne wykorzystanie programów wspólnotowych w ramach wyżej wymienionych filarów. Strategia dla Regionu Morza Bałtyckiego proponuje nowy sposób współpracy w Unii Europejskiej. Regiony w ośmiu państwach członkowskich, zamieszkałe przez blisko 100 milionów ludzi będą mogły planować, ustalać priorytety i wdrażać działania służące ich wspólnym celom. Dzięki takiemu podejściu w regionie Morza Bałtyckiego możliwe będzie zagwarantowanie właściwie chronionego środowiska oraz optymalnego rozwoju gospodarczego i społecznego. Uważam, że godna poparcia jest idea tworzenia makroregionów, to znaczy grup regionów, skupionych wokół wspólnego celu lub problemu rozwojowego, posiadających podobne cechy i uwarunkowania geograficzne Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego jest szczególnie ważna, ponieważ będzie prototypem strategii makroregionalnych, opracowywanych dla innych terytoriów Unii Europejskiej. Ostateczny kształt Strategii z całą pewnością będzie rzutował na przyszłe podejście Unii Europejskiej do idei makroregionów, a także wpłynie na kształt polityki spójności po 2013 roku. Głównym wyzwaniem realizacji Strategii jest stworzenie dobrej wielopoziomowej struktury współpracy (na poziomie lokalnym, regionalnym, między państwami bałtyckimi oraz europejskim), efektywnej koordynacji działań oraz systemu zarządzania.

Przyszłość polityki spójności po 2013 Na forum Unii Europejskiej coraz częściej gości debata na temat przyszłości Polityki Spójności po 2013 roku. Również Parlament Europejski w ramach Komisji REGI zajął się na poważnie tym zagadnieniem, które ma ogromne znaczenie dla rozwoju regionów nie tylko w Polsce, ale także


w całej Europie. Sądzę, iż ewolucja roli polityki spójności powinna wiązać się przede wszystkim z koncentracją na ograniczonej liczbie priorytetów mających horyzontalny charakter. Dziedzinami, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę to przede wszystkim edukacja i nauka, rozwój innowacyjności, ponadto zmiany klimatyczne oraz zwiększanie konkurencyjności na rynku globalnym i walka ze skutkami kryzysu finansowego i ekonomicznego. Polityka spójności powinna zostać silnie ukierunkowana na priorytety związane ze Strategią Lizbońską (innowacyjność, przedsiębiorczość), oraz na działania wspierające procesy trwałego i harmonijnego rozwoju wszystkich regionów. Zagadnienia spójności terytorialnej należy rozpatrywać w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego, który jest czynnikiem zmian społeczno-gospodarczych. Istotne jest także zapewnienie kontynuacji polityki spójności po 2013 roku na obszarze całej UE. Zawężenie jej działania do obszarów najbiedniejszych byłoby de facto krokiem w stronę jej całkowitej marginalizacji wśród polityk wspólnotowych. Polityka spójności stałaby się instrumentem pomocowym, a nie rozwojowym UE, a w konsekwencji byłyby na nią przeznaczane coraz to mniejsze pule środków z budżetu UE. Z tego względu polityka spójności powinna wspierać wszystkie regiony, bez względu na ich stopień zamożności. Podkreślamy także znaczenie terytorialnego ukierunkowania i osadzenia polityki regionalnej, która w optymalny sposób odpowiada na lokalne uwarunkowania i wykorzystuje potencjał regionów, jednocześnie przyczyniając się do osiągania celów Wspólnoty. Terytorium powinno, zatem stanowić podstawowy obszar, na który nakierowane są polityki publiczne. Kolejną ważną kwestią jest wzmacnianie spójności terytorialnej w skali makroregionalnej, projektowanie wspólnych działań wynikających z podobnych cech funkcjonalnych czy problemów danego terytorium (Region Morza Bałtyckiego, dorzecze Dunaju, Basem Morza Śródziemnego, Alpy). Warto dodać, iż warunkiem sprawnej i efektywnej kontynuacji polityki spójności jest usprawnienie jej systemu wykonawczego, poprzez uproszczenie procedur, przyspieszenie płatności oraz usprawnienie dostępu do funduszy strukturalnych, co pozwoli na efektywniejsze wdrażanie projektów.

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, w ramach Komisji Rolnictwa (AGRI), zajmuje się obecnie przygotowaniem dokumentu roboczego na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, natomiast ja zostałem mianowany sprawozdawcą grupy S&D w przygotowaniach sprawozdania w sprawie Przyszłej Polityki Rolnej. Rok 2010 i 2011będzie czasem, w którym przyjmiemy pozycje dotyczące kształtu po roku 2013 polityki regionalnej, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa.


Wymienione polityki są obecnie w wysokim stopniu uwspólnotownione i mają istotny wpływ na budżety krajów członkowskich. W kontekście kryzysu ekonomicznego, jakiego doświadczamy, zalecane jest utrzymanie wspólnotowego charakteru tych polityk, a także zwrócenie szczególnej uwagi na niepokojący wzrost egoizmów narodowych, które mogą doprowadzić do ponownej nacjonalizacji w tych dziedzinach. Aktualność tych polityk powinna być oceniana według wartości dodanej, jaką tworzą dla Wspólnoty. Zreformowana WPR musi być przeprojektowana tak, by służyła wszystkim obywatelom Europy i wykorzystywała potencjał rolniczy wszystkich krajów członkowskich. Po pierwsze, WPR musi zostać zorientowana na cel - bezpieczeństwo żywnościowe. WPR powinna popierać działania skierowanych na ulepszenie dostępu do żywności dla osób najuboższych. Obecnie 60 milionów ludzi w Europie żyje poniżej granicy ubóstwa, z czego 16 milionów ma kłopot z pozyskiwaniem żywności. Kryzys pogarsza jeszcze te sytuację. WPR musi również promować trwały model gospodarki rolnej oraz odpowiedzieć na wyzwania związane z ochroną środowiska (zmiany klimatyczne, niedostatek zasobów naturalnych, zanieczyszczenie środowiska, degradacja gleb...). WPR musi również przyczyniać się do rozwoju ekonomicznego danego terytorium, oraz do wzrostu zatrudnienia. Wszystkie rodzaje pomocy, zarówno bezpośredniej jak i pośredniej, muszą być relokowane w celu zapewnienia ich większej efektywności. Jak możemy zapobiec rosnącej niestabilności rynków żywności? Jakie nowe formy regulacji są niezbędne? Jaka jest rola interwencji? Czy zmniejszający się budżet na politykę rolną może odpowiedzieć na potrzebę minimalnej interwencji na rynkach? Za tymi pytaniami stoją problemy związane z bezpieczeństwem żywności, dochodami rolników oraz zapewnieniem utrzymania przestrzeni naturalnych.

Działalność w kraju i w okręgu wyborczym Pomimo sporej aktywności w pracach Parlamentu Europejskiego, Komisji i Grupy Politycznej S&D, Poseł Wojciech Olejniczak planuje również aktywną działalność w kraju. . Konferencje merytoryczne Już w grudniu 2009 roku Poseł Wojciech Olejniczak zorganizował wraz z Ośrodkiem Badań nad Przyszłością Collegium Civitas konferencję merytoryczną „Polska w Unii Europejskiej 2009-2014 – polityka wewnętrzna i zewnętrza”, która była pierwszym spotkaniem z cyklu „Polska w Unii Europejskiej 2009-2014”. Jakie powinny być cele polskiej polityki europejskiej podczas najbliższej kadencji Parlamentu Europejskiego? W jakim kierunku powinna zmierzać Europa? Na jakich fundamentach powinna opierać się lewicowa wizja Europy i jakie konkretne rozwiązania systemowe lewica powinna na forum Parlamentu Europejskiego proponować? – Odpowiedź na te pytania nurtuje intelektualistów, działaczy społecznych i polityków w Polsce i w Europie.


Sprawą pierwszorzędną jest skompletowanie odpowiedzi na te pytania. Cykl konferencji „Polska w Unii Europejskiej 2009-2014” dotyczy poszczególnych aspektów polityki europejskiej: m.in. polityki gospodarczej, społecznej, ekologicznej i międzynarodowej. Każdemu z tych zagadnień poświęcona zostanie jedna z konferencji. Chcielibyśmy, aby ich efektem było stopniowe wykształcanie się w Polsce środowiska intelektualnego postrzegającego integrację europejską przez pryzmat wartości bliskich lewicy: wolności, równości i sprawiedliwości społecznej. – czytamy w liście, który Wojciech Olejniczak wystosował do gości zaproszonych udziału w cyklu konferencji „Polska w Unii Europejskiej 2009-2014” W roku 2010 odbędzie się kilka merytorycznych konferencji organizowanych przez Posła Wojciecha Olejniczaka, Ośrodek Badań nad Przyszłością oraz inne instytucje, które są zapraszane do współpracy przy tego typu spotkaniach. Jedna z tych konferencji – planowana na wiosnę 2010 roku – dotyczyć będzie reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Publikacje W roku 2009 wydana została publikacja Posła Wojciecha Olejniczaka na temat Obywatelstwa Unii Europejskiej. Przyspieszenie w zakresie tworzenia naszego wspólnego Europejskiego Domu napotyka pewne trudności i problemy. Jednym z nich, jest stosunkowo słaba znajomość naszych praw i obowiązków związanych z członkostwem naszego kraju w Unii oraz posiadanym przez nas obywatelstwem europejskim Instytucja obywatelstwa Unii Europejskiej oraz prawa z nim związane są, moim zdaniem, jednym z najważniejszych do tych czasowych osiągnięć integracji. Ciągle jednak zbyt słaba jest nasza wiedza na temat możliwości, praw i ułatwień w codziennym życiu, jakie otrzymaliśmy dzięki faktowi posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej, funkcjonującemu obok naszego obywatelstwa krajowego –czytamy we wstępie do publikacji „Obywatelstwo Unii Europejskiej”. Na rok 2010 planowane jest wydanie kolejnych publikacji Posła Wojciecha Olejniczaka o tematyce europejskiej. Ich celem jest edukacja, informowanie o sprawach europejskich, ale też zachęcenie do dyskusji na podejmowane w publikacjach tematy. Spotkania w regionie Choć Poseł Wojciech Olejniczak został wybrany do Parlamentu Europejskiego z okręgu Warszawa I, nie zamyka swoich działań jedynie na jego obszarze. W październiku 2009 roku Poseł udał się na zaproszenie organizacji powiatowej SLD z wizytą do Płońska. Na spotkaniu z mieszkańcami opowiadał o pracy Posła do Parlamentu Europejskiego i komentował bieżące sprawy polityczne. W listopadzie 2009 roku Poseł otworzył swoje biuro w Płocku – drugie biuro na Mazowszu. Biuro będzie pełniło funkcję informacyjną – płocczanie uzyskają tu informacje o uzyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej, będą tu organizowane konkursy wiedzy o UE.


W roku 2010 Poseł będzie kontynuował swoje wyjazdy do miast okręgu wyborczego oraz Mazowsza. Kontakt z mieszkańcami spotkania z radnymi i władzami miast, poznawanie problemów regionu to priorytety działalności krajowej Posła.

Konkursy wiedzy o Unii Europejskiej Współpraca ze szkołami i uczelniami, której efektem są wyjazdy uczniów i studentów do Brukseli jednym to kolejny z priorytetów Posła Wojciecha Olejniczaka. Poseł jest otwarty na patronaty nad konkursami wiedzy o Unii Europejskiej obejmującymi szkoły w Warszawie i na Mazowszu. Edukacja temat Unii, jej instytucji i ich funkcjonowania ma w dzisiejszym świecie znaczenie fundamentalne.. Konkursy współorganizowane przez Posła Wojciecha Olejniczaka, których nagrodą są studyjne wyjazdy do Brukseli dają możliwość zwiedzania Parlamentu Europejskiego, spotkań z Posłami i pracownikami Parlamentu Europejskiego. Pierwszy konkurs, którego organizatorami są Dzielnica Bemowo, Gimnazjum nr 83 w Warszawie oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, odbędzie się w kwietniu. Patronem konkursu jest Poseł Wojciech Olejniczak. Staże w Brukseli i Warszawie W 2010 roku zostanie podpisana przez Posła Wojciecha Olejniczaka umowa z Collegium Civitas studentów dotycząca staży studenckich w brukselskim, warszawskim i płockim biurach poselskim. Zapraszamy do współpracy inne uczelnie, które są zainteresowane inwestowaniem w swoich studentów.

Działalność Posła w… Internecie Dostrzegając istotną rangę Internetu w dzisiejszym świecie, nie można być na to medium zamkniętym. wielu osób stało się ono podstawowym źródłem informacji na temat działalności polityków, ale jest też doskonałym sposobem komunikowania się z wyborcami. Dlatego też została stworzona nowa strona internetowa Posła Wojciecha Olejniczaka, z której można dowiedzieć się o działalności Posła w Parlamencie Europejskim, przeczytać relacje ze spotkań z wyborcami, zapoznać się z artykułami prasowymi dotyczącymi Posła czy posłuchać audycji z udziałem Posła. Zamieszczane na bieżąco aktualizacje strony powodują, że odwiedzający każdego dnia ma dostęp do świeżych informacji. Strona jest bardzo przejrzysta, czytelna i funkcjonalna – www.wojciecholejniczak.pl (…) To z Państwem chcę rozmawiać. Jestem młodym człowiekiem, politykiem, marszałkiem Sejmu. Bywam – internautą, choć muszę przyznać, że mam na to coraz mniej czasu. Za namową przyjaciół


postanowiłem pisać wyborczy blog. Rozmawiać z Państwem, tłumaczyć naszą kampanię, opowiadać o celach, które nam przyświecają, czasem pożartować, a czasem podzielić się z Państwem refleksją o Polsce, świecie(…) napisał we wrześniu 2007 roku na swoim blogu Wojciech Olejniczak. Ponad dwuletnia historia bloga, ilość wpisów i komentarzy jest dowodem na to, że jest o czym rozmawiać. Zatem, zapraszamy do dyskusji – www.olejniczak.blog.onet.pl Aby móc codziennie komunikować się z internautami nie wystarczy tylko strona internetowa i blog. Dzisiaj podstawową platformą komunikacji w Internecie portale społecznościowe. Poseł Wojciech Olejniczak jest bardzo aktywnym użytkownikiem takich portali jak Facebook, Twitter , Nasza Klasa czy Youtube. Duża liczba znajomych, wiele dyskusji i pozytywnych ocen są dowodem na to, że Wojciech Olejniczak jako internauta, korzystający z wszelkich możliwości Internetu, jest ceniony i lubiany przez wielu innych użytkowników sieci.

WO 2010  
WO 2010  

Plan działań Posła Wojciecha Olejniczaka na rok 2010

Advertisement