Page 1

Delegacja Polska w Grupie Postępowego Sojuszu

Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Biuletyn wrzesień - grudzień 2009 www.pespolska.pl

e-mail: s-d.delegationPL@europarl.europa.eu

tel. +32 228 31 286

nr 1/2009 fax. +32 228 32 545

I. DELEGACJA - SKŁAD, KONTAKT, PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOMISJI/DELEGACJI PARLAMENTARNYCH Lidia Geringer de Oedenberg * Kwestor Parlamentu Europejskiego * Komisja Prawna * Komisja Budżetowa * Komisja Petycji * Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej * Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja * Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE * Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego Asystenci w Brukseli: Karolina Zielińska Katarzyna Gorgol Marcin Sołtys Kontakt: 0032 228 47809 Adam Gierek * Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii * Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności * Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja * Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią Asystentka w Brukseli: Kontakt: 0032 228 47781

Malina Stompel

Bogusław Liberadzki * Komisja Transportu i Turystyki * Komisja Kontroli Budżetowej (Wiceprzewodniczący) * Delegacja do spraw stosunków z Japonią * Delegacja do spraw stosunków z krajami Półwyspu Arabskiego Asystent w Brukseli: Bartosz Baszczyński Kontakt: 0032 228 47423 1


Wojciech Olejniczak * Komisja Rozwoju Regionalnego * Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi * Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową * Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia Asystentka w Brukseli: Kontakt: 0032 228 47421

Agnieszka Kurczuk

Joanna Senyszyn * Komisja ds. Kultury i Edukacji * Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia * Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych * Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE * Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego * Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk Asystentka w Brukseli: Kontakt: 0032 228 47424

Aleksandra Piłka

Marek Siwiec * Komisja Spraw Zagranicznych * Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów * Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego * Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina * Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest (Koordynator Grupy S&D) * Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią Asystentka w Brukseli: Kontakt: 0032 228 47653

Magdalena Guzowska

Janusz Zemke * Komisja Spraw Zagranicznych * Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony * Podkomisja Praw Człowieka (Wiceprzewodniczący) * Komisja Transportu i Turystyki * Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią * Delegacja do spraw stosunków z Białorusią Asystent w Brukseli: Marek Tomczyk Kontakt: 0032 228 47426

2


II. POSŁOWIE DELEGACJI W PE - OBSZARY DZIAŁAŃ/KOMENTARZE Posłanka Lidia GERINGER DE OEDENBERG: Blisko obywatela Począwszy od momentu mojego wyboru do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku, jak i obecnie w mojej drugiej kadencji, działalność w komisjach i delegacjach parlamentarnych, a także w regionie, podporządkowuję prostej zasadzie - pomocy zwykłemu obywatelowi. Priorytetem są dla mnie kwestie związane ze: –

stanowieniem dobrego, ułatwiającego codzienne życie prawa,

zapewnianiem równych szans wszystkim mieszkańcom Unii,

oraz dbaniem, by informacje o wszelkich możliwościach, jakie stwarza nam Unia, docierały do zainteresowanych.

Przechodząc do przykładów, jestem autorką inicjatywy na rzecz wprowadzenia we wszystkich publicznych telewizjach w Unii napisów, tzw. subtitles, które umożliwiłyby 80 mln niesłyszącym Europejczykom dostęp do informacji, edukacji i rozrywki za pośrednictwem telewizji. W pierwszej kadencji byłam ponadto sprawozdawczynią 21 raportów i 20 opinii, a także autorką 31 interpelacji. Obecnie zasiadam w Prezydium Parlamentu Europejskiego, zajmując po Przewodniczącym Jerzym Buzku – drugie najwyższe stanowisko w Parlamencie jako polski poseł. Jestem kwestorem odpowiedzialnym za kwestie finansowe i administracyjne związane bezpośrednio z posłami. Zajmuję się także upraszczaniem prawa wspólnotowego oraz finansami UE - pracując w Komisjach Prawnej, Petycji i Budżetowej. W obecnej kadencji specjalizuję się w kodyfikacjach, które - jak dotychczas - w postaci 11 raportów zostały już przyjęte w głosowaniu na sesji plenarnej przez Parlament. W moim okręgu wyborczym na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie utworzyłam sieć 24 biur poselskich, w których mieszkańcy regionu mogą zasięgnąć informacji na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego oraz szans, jakie dla nich stwarza nasze członkostwo w Unii. W mojej działalności pomaga mi trójka asystentów w Brukseli oraz grono prawie 40-stu asystentów w regionie. W 2010 roku planuję otworzyć kolejne 4 biura: w Miliczu, Rudzie Śląskiej, Ząbkowicach i Namysłowie. Dzięki tej zdecentralizowanej strukturze oraz współpracy z ekspertami w biurach nasza praca jest widoczna. Będąc blisko obywatela organizujemy m.in: − szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych dla organizacji pozarządowych, w których wzięło udział już ok. 600 przedstawicieli różnych organizacji, − bezpłatne porady prawne i podatkowe. Wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców regionu cieszą się - organizowane przez moje biura - edukacyjne wyjazdy do siedzib Parlamentu Europejskiego. Te wizyty studyjne w "stolicach Europy" - Brukseli i Strasburgu - są jednym z najlepszych sposobów rozbudzenia zainteresowania Unią Europejską i możliwościami, jakie stwarza ona dla obywateli 27 państw członkowskich. Obserwacja unijnych instytucji z bliska daje wyobrażenie o tym, jak Unia funkcjonuje na co dzień. Cieszę się, że rozpoczęta przeze mnie w poprzedniej kadencji "akcja" regularnych wizyt rozwija się dynamicznie (z mojego zaproszenia do PE skorzystało już 1750 osób). Od 2004 r. wydaję regularnie Informator „Nasz Głos w Europie” (dotychczasowy łączny nakład wyniósł 180 tys. egz.). Publikowane w nim praktyczne informacje o możliwościach, jakie stwarza Unia swoim obywatelom, trafiają do: szkół, samorządów, organizacji pozarządowych i wielu 3


indywidualnych obywateli Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Najnowszy 9. numer Informatora „Nasz Głos w Europie” jest dostępny na mojej stronie internetowej www.lgeringer.pl. Cieszę się, że moja praca na rzecz obywateli przynosi owoce. W 2009 r. zostałam wyróżniona tytułami "Europracusia" i "Posła najaktywniejszego w działalności pozaparlamentarnej" w monitoringach polskich europosłów przygotowanych przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut im. Tadeusza Kościuszki oraz Instytut Spraw Publicznych. Wyrazem zaufania obywateli był również fakt, że w eurowyborach w 2009 r. zdobyłam dwukrotnie więcej głosów niż pięć lat wcześniej. Dziękując za to fantastyczne i jednocześnie bardzo mobilizujące poparcie - zapraszam do dalszej współpracy! Lidia Geringer de Oedenberg Poseł do Parlamentu Europejskiego www.lgeringer.pl

Poseł Adam GIEREK: Klimat - bez histerii Od paru lat mamy do czynienia ze swoistą histerią klimatyczną wraz z towarzyszącą jej "ambitną" polityką energetyczną prowadzoną przez ekipę przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso. Odwołując się do sumień 500 mln obywateli Unii Europejskiej, straszy się ich z pełnym wyrachowaniem rzekomo gigantycznymi skutkami zmian klimatycznych i w konsekwencji prawie przymusza do podjęcia narzucanych rozwiązań gospodarczych, w imię propagandowej idei, jaką jest ograniczanie emisji dwutlenku węgla. Ta nachalna kampania jest bardzo groźna dla Polski, a zwłaszcza dla woj. śląskiego, z powodu skupienia w górnictwa węgla kamiennego, elektrowni oraz hut i koksowni. Dla uzyskania olbrzymich korzyści finansowych ogłoszono wszem i wobec "walkę ze zmianami klimatycznymi", która tak naprawdę jest jedynie walką z wiatrakami, dlatego iż klimatyczni "bojowcy" wychodzą z niezweryfikowanych założeń naukowych. Twierdzą, że jakoby to człowiek przez swe nieprzemyślane poczynania gospodarcze aż w 90. procentach wpływa na zmiany klimatyczne, takie jak chociażby globalne ocieplenie. Jednak najbardziej prawdopodobna i popierana przez bardzo wiele niezależnych politycznie środowisk naukowych, poparta dowodami, jest hipoteza cyklicznych naturalnych zmian klimatu. Spowodowane są one między innymi cyklami aktywności słońca, które co pewien czas powodują głębokie ocieplanie lub oziębianie klimatu na Ziemi. Nie przeczę oczywiście, że na zmiany klimatu wpływają również działania człowieka, takie jak emisje gazów do atmosfery, a także wylesianie naszej planety, wzrost areału pól uprawnych kosztem lasów i oddziaływanie wielkich skupisk obszarów zurbanizowanych. Skoro fałszywe są przesłanki rozpętania klimatycznej histerii, to jakie mogą być przesłanki będącego jej efektem Pakietu Klimatyczno - Energetycznego Komisji Europejskiej? Polska w rezultacie przemian strukturalnych ostatnich lat, na skutek likwidacji wielu zakładów i ograniczenia produkcji w przemyśle ciężkim zredukowała do 2005 roku emisję CO2 o ok. 30 proc. Zatem żądanie dalszego ograniczenia o 84 mln ton w latach następnych stanowiło próbę obciążenia Polski wielkimi kosztami klimatyczno - energetycznych pomysłów. To samo, choć w mniejszym stopniu, dotyczyło pozostałych nowych krajów Unii Europejskiej. Bardzo niekorzystne 4


dla naszego kraju, a zwłaszcza dla przemysłu województwa śląskiego, jest tworzenie rynku handlu emisjami dwutlenku węgla. Dysponujemy ogromnymi zapasami węgla, które przy wykorzystaniu najnowszych technologii można w nowoczesny sposób, przyjazny dla środowiska przekształcać w energię oraz niezbędne dla zrównoważonego rozwoju produkty przemysłowe. Dlaczego zatem Unia Europejska, nie mając dostatecznych zasobów gazu ziemnego nastawia się na jego masowe wykorzystanie, natomiast odchodzi od węgla posiadając wielkie złoża tego paliwa? To nieracjonalne podejście wynika - moim zdaniem - z egoistycznych i krótkowzrocznych interesów wielu dużych oraz grupy mniejszych członków Unii. Z pewnością nie ma w tym gronie Polski. My, jako kraj z gospodarką świadomie opartą na węglu, będziemy zmuszeni do kupowania uprawnień do emisji. Natomiast wielkie korzyści finansowe odniosą naszym kosztem takie państwa jak Francja, Szwecja, Hiszpania. Obciążenie polskiego przemysłu kosztem zakupu pozwoleń na emisję spowoduje, że nasze wyroby staną się niekonkurencyjne cenowo. Grozi to wstrzymaniem produkcji, zamykaniem kopalń, a w konsekwencji setkami tysięcy nowych bezrobotnych. Zmiany klimatyczne są faktem, ale... Należy przeprowadzić solidne badania naukowe dla określenia ich przyczyn, a nie poprzestawać na znachorskich "niepodważalnych" diagnozach. Jestem przeciwny idei niesprawiedliwego społecznie oraz politycznie rynku handlu emisjami. Jednocześnie opowiadam się za tym, aby zamiast wydawać krocie na walkę z mało prawdopodobną przyczyną zmian klimatycznych skutecznie wykorzystać pieniądze na walkę ze skutkami tychże zmian. W Polsce np. należy podjąć pilne prace dla zapewnienia wody pitnej dla przyszłych pokoleń, bo może jej zabraknąć. Powinniśmy przeprowadzić na narodową skalę termomodernizację budynków. Przyniesie to mniejsze zużycie energii, znaczne obniżenie emisji CO2, społecznie istotne zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków i na wielką skalę tworzenie nowych miejsc pracy. Tego typu pozytywnych, koniecznych przedsięwzięć dla dobra ludzi, klimatu i zrównoważonego rozwoju, można podjąć bardzo wiele, zaś Pakiet Klimatyczno - Energetyczny trzeba jak najszybciej poddać generalnej modyfikacji. Musimy działać racjonalnie, a nie histeryzować.

Poseł Bogusław LIBERADZKI: Druga połowa 2009 roku w Parlamencie Europejskim W obecnej kadencji Parlamentu kontynuuję pracę w Komisji Transportu i Turystyki oraz w Komisji Kontroli Budżetowej w funkcji wiceprzewodniczącego. Wynika to z mojego profilu zawodowego oraz wypracowanej reputacji w Parlamencie. Rozwój infrastruktury transportowej i firm transportowo - logistycznych w Polsce i w UE, finansowanie inwestycji z wykorzystaniem funduszu spójności i funduszy strukturalnych to podstawowe cele mojej działalności. Polska ma do wykorzystania na infrastrukturę transportową około 20 mld euro w latach 2007 2013, co daje wielką szansę radykalnej zmiany - budowy autostrad i dróg ekspresowych, modernizacji dróg krajowych (budowa obwodnic i mostów), modernizacji linii kolejowych, portów morskich i lotniczych. Problem polega na bardzo niskim stopniu wykorzystania dostępnych środków. Na potrzeby infrastruktury kolejowej niw wykorzystano w ogóle dostępnych środków, a w zaledwie kilku procentach wykorzystuje się środki dostępne dla drogownictwa. Komisja Kontroli Budżetowej jest forum, na którym dokonuje się oceny wykorzystania środków i formułuje rekomendacje. Zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej o istotne uproszczenie procedur i wymogów związanych z przyznawaniem środków, na przykład: przedpłaty czy rezygnacji z refundacji poprzez pokrywanie faktur na bieżąco. Jednocześnie zwiększać się będzie presja na

5


rządy, które mają tendencję do nieprzekazywania europejskich środków beneficjentom, ale traktują je jako bieżące przychody budżetowe. Jestem sprawozdawcą m.in. raportu dotyczącego absolutorium budżetowego Komisji Europejskiej za rok 2008. Można zauważyć, ze z roku na rok sposób zarządzania budżetem jest coraz bardziej wydajny i efektywny, jednak nadal istnieją pewne obszary, w których poprawa jest praktycznie niezauważalna. Takimi dziedzinami jest polityka spójności oraz fundusze na politykę regionalną. Jak już wspomniałem w Polsce, jak i w innych krajach UE mamy do czynienia z problemami w wykorzystaniu przyznanych funduszy - w 2006 r. wykorzystanie ukształtowało się na poziomie 12% co stanowi 4 mld euro, w 2007 r. 11% odpowiadające 5 mld euro, a w 2008 roku było to 11% czyli około 3-4,5 mld euro. Na forum Komisji Kontroli Budżetowej doszło już do przesłuchania Komisarza Pawła Sameckiego, odpowiedzialnego za sprawy polityki regionalnej oraz Siima Kallasa, Komisarza ds. administracji, audytu i przeciwdziałania korupcji. Kolejne przesłuchania odbędą się w styczniu, a łącznie zostanie przesłuchanych ośmiu członków Komisji Europejskiej odpowiedzialnych za różne teki w instytucji. Celem Komisji Kontroli Budżetowej jest nie tylko wykrycie niezgodności co do wykorzystania środków, ale także wskazanie przyczyn i być może sposobów zaradzenia sytuacji w przyszłości. Sprawy Polski, a zwłaszcza mojego okręgu wyborczego są mi szczególnie bliskie, dlatego w swojej pracy staram się skupić uwagi właśnie na tych zagadnieniach. W ostatnim czasie priorytetem jest sprawna budowa drogi ekspresowej S-3 jako elementu przyszłego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, inicjatywy o której poparcie nieustannie zabiegam. Na forum Parlamentu reprezentuje również polskich eurodeputowanych z ramienia SLD i UP, gdyż tuż po wyborach do PE zostałem wybrany przewodniczącym Klubu SLD i UP w Parlamencie. W związku z tą funkcją uczestniczyłem niedawno w kongresie Partii Europejskich Socjalistów w Pradze, a na co dzień biorę udział w posiedzeniach Prezydium i przewodniczących Delegacji narodowych w Grupie Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, które jest forum podejmowania decyzji i ustalania strategii frakcji w odniesieniu do ważnych zagadnień polityk unijnych oraz wymiany poglądów w kwestii bieżących wydarzeń w skali europejskiej i światowej.

Poseł Wojciech OLEJNICZAK: Działalność w kraju Choć startowałem w wyborach do PE z okręgu Warszawa I, to nie zamykam się jedynie w jego granicach, a zamierzam aktywnie działać również poza nim. Dlatego też 30 października, wizytą w Płońsku, rozpocząłem cykl spotkań z mieszkańcami i radnymi Mazowsza. Na spotkaniu w Płońsku mialem okazję odpowiedzieć na nurtujące mieszkańców pytania dotyczące spraw europejskich, priorytetów lewicy w Unii Europejskiej na najbliżej pięć lat oraz spraw bieżących. W dniu 27 listopada odwiedziłem Płock, gdzie otworzyłem swoje drugie biuro poselskie na Mazowszu. Na konferencji prasowej obecni byli także posłanka Jolanta Szymanek-Deresz oraz płoccy radni: Arkadiusz Iwaniak i Piotr Nowicki. Jest to drugie biuro poza moim okręgiem. Młodzi płocczanie uzyskają w nim wszelkie informacje o Unii Europejskiej, dowiedzą się, jak zdobyć unijne dotacje. Będą tu organizowane konkursy wiedzy o UE, w których nagrodą będzie wyjazd do Brukseli. Ponadto, w dniu 10 grudnia zorganizowałem konferencję „Polska w Unii Europejskiej 2009-2014 wyzwania polityki wewnętrznej i zewnętrznej” w siedzibie Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Jest to pierwsza konferencja z cyklu „Polska w Unii Europejskiej 2009-2014”. W 6


czasie tych spotkań chcemy porozmawiać o obecności Polski w UE i nakreślić te priorytety na najbliższe pięć lat, które są ważne dla lewicy nie tylko Polskiej, ale też europejskiej. Nasze konferencje mają być odpowiedzią na pytanie: jakiej Europy chce lewica? Pierwsze spotkanie miało charakter ogólny i wprowadzający w tematykę naszych konferencji. Następne będą poświęcone konkretnym problemom i kwestiom jak na przykład polityka regionalna, ekologia czy obywatelstwo Unii Europejskiej. Wszelkie informacje, relacje i fotorelacje z konferencji znajdą Państwo na mojej stronie – www.wojciecholejniczak.pl Chętnie wspomagam też działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie i na Mazowszu, organizuję spotkania i konferencje dla radnych, działaczy i aktywistów, którzy poznają mechanizmy działania Parlamentu Europejskiego, zgłębiają problematykę unijną i poznają priorytety frakcji Socjalistów i Demokratów na najbliższe pięć lat. Sam jednocześnie staram się pozostać na bieżąco z sprawach lokalnych i dlatego tez między innymi w dniu 11 grudnia wziąłem udział w wyjazdowej Radzie Mazowieckiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Poseł Wojciech OLEJNICZAK: Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego W ramach Komisji Rozwoju Regionalnego jestem odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania w sprawie Projektu Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego i bez wątpienia jest to jedno z najważniejszych zagadnień, jakimi będą się zajmował w pierwszej połowie 2010 roku. Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego opiera się na założeniach zintegrowanego podejścia do różnych aspektów polityki regionalnej, a jej czterema filarami są: - ochrona środowiska, - rozwój dobrobytu w regionie, - wzrost dostępności i atrakcyjności regionu oraz -zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w regionie. Strategia ma na celu bardziej efektywne wykorzystanie programów wspólnotowych w ramach wyżej wymienionych filarów. Strategia dla Regionu Morza Bałtyckiego proponuje nowy sposób współpracy w Unii Europejskiej. Regiony w ośmiu państwach członkowskich, zamieszkałe przez blisko 100 milionów ludzi będą mogły planować, ustalać priorytety i wdrażać działania służące ich wspólnym celom. Dzięki takiemu podejściu w regionie Morza Bałtyckiego możliwe będzie zagwarantowanie właściwie chronionego środowiska oraz optymalnego rozwoju gospodarczego i społecznego. Uważam, że godna poparcia jest idea tworzenia makroregionów, to znaczy grup regionów, skupionych wokół wspólnego celu lub problemu rozwojowego, posiadających podobne cechy i uwarunkowania geograficzne. Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego jest szczególnie ważna, ponieważ będzie prototypem strategii makroregionalnych, opracowywanych dla innych terytoriów Unii Europejskiej. Ostateczny kształt Strategii z całą pewnością będzie rzutował na przyszłe podejście Unii Europejskiej do idei makroregionów, a także wpłynie na kształt polityki spójności po 2013 roku. Głównym wyzwaniem w realizacji Strategii jest stworzenie dobrej wielopoziomowej struktury współpracy (na poziomie lokalnym, regionalnym, między państwami bałtyckimi oraz europejskim), efektywnej koordynacji działań oraz systemu zarządzania.

7


Poseł Wojciech OLEJNICZAK: Przyszłość polityki spójności po 2013 Na forum Unii Europejskiej coraz częściej gości debata na temat przyszłości Polityki Spójności po 2013 roku. Również Parlament Europejski w ramach Komisji REGI zajął się na poważnie tym zagadnieniem, które ma ogromne znaczenie dla rozwoju regionów nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Sądzę, iż ewolucja roli polityki spójności powinna wiązać się przede wszystkim z koncentracją na ograniczonej liczbie priorytetów mających horyzontalny charakter. Dziedzinami, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę to przede wszystkim edukacja i nauka, rozwój innowacyjności, ponadto zmiany klimatyczne oraz zwiększanie konkurencyjności na rynku globalnym i walka ze skutkami kryzysu finansowego i ekonomicznego. Polityka spójności powinna zostać silnie ukierunkowana na priorytety związane ze Strategią Lizbońską (innowacyjność, przedsiębiorczość), oraz na działania wspierające procesy trwałego i harmonijnego rozwoju wszystkich regionów. Zagadnienia spójności terytorialnej należy rozpatrywać w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego, który jest czynnikiem zmian społeczno-gospodarczych. Istotne jest także zapewnienie kontynuacji polityki spójności po 2013 roku na obszarze całej UE. Zawężenie jej działania do obszarów najbiedniejszych byłoby de facto krokiem w stronę jej całkowitej marginalizacji wśród polityk wspólnotowych. Polityka spójności stałaby się instrumentem pomocowym, a nie rozwojowym UE, a w konsekwencji byłyby na nią przeznaczane coraz to mniejsze pule środków z budżetu UE. Z tego względu polityka spójności powinna wspierać wszystkie regiony, bez względu na ich stopień zamożności. Podkreślamy także znaczenie terytorialnego ukierunkowania i osadzenia polityki regionalnej, która w optymalny sposób odpowiada na lokalne uwarunkowania i wykorzystuje potencjał regionów, jednocześnie przyczyniając się do osiągania celów Wspólnoty. Terytorium powinno, zatem stanowić podstawowy obszar, na który nakierowane są polityki publiczne. Kolejną ważną kwestią jest wzmacnianie spójności terytorialnej w skali makroregionalnej, projektowanie wspólnych działań wynikających z podobnych cech funkcjonalnych czy problemów danego terytorium (Region Morza Bałtyckiego, dorzecze Dunaju, Basem Morza Śródziemnego, Alpy). Warto dodać, iż warunkiem sprawnej i efektywnej kontynuacji polityki spójności jest usprawnienie jej systemu wykonawczego, poprzez uproszczenie procedur, przyspieszenie płatności oraz usprawnienie dostępu do funduszy strukturalnych, co pozwoli na efektywniejsze wdrażanie projektów.

Poseł Wojciech OLEJNICZAK: Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, w ramach Komisji Rolnictwa (AGRI), zajmuje się obecnie przygotowaniem dokumentu roboczego na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, natomiast ja zostałem mianowany sprawozdawcą grupy S&D w przygotowaniach sprawozdania w sprawie Przyszłej Polityki Rolnej. Rok 2010 i 2011 będzie czasem, w którym przyjmiemy pozycje dotyczące kształtu po roku 2013 polityki regionalnej, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa. Wymienione polityki są obecnie w wysokim stopniu uwspólnotownione i mają istotny wpływ na budżety krajów członkowskich. W kontekście kryzysu ekonomicznego, jakiego doświadczamy, 8


zalecane jest utrzymanie wspólnotowego charakteru tych polityk, a także zwrócenie szczególnej uwagi na niepokojący wzrost egoizmów narodowych, które mogą doprowadzić do ponownej nacjonalizacji w tych dziedzinach. Aktualność tych polityk powinna być oceniana według wartości dodanej, jaką tworzą dla Wspólnoty. Zreformowana WPR musi być przeprojektowana tak, by służyła wszystkim obywatelom Europy i wykorzystywała potencjał rolniczy wszystkich krajów członkowskich. Po pierwsze, WPR musi zostać zorientowana na cel - bezpieczeństwo żywnościowe. WPR powinna popierać działania skierowanych na ulepszenie dostępu do żywności dla osób najuboższych. Obecnie 60 milionów ludzi w Europie żyje poniżej granicy ubóstwa, z czego 16 milionów ma kłopot z pozyskiwaniem żywności. Kryzys pogarsza jeszcze te sytuację. WPR musi również promować trwały model gospodarki rolnej oraz odpowiedzieć na wyzwania związane z ochroną środowiska (zmiany klimatyczne, niedostatek zasobów naturalnych, zanieczyszczenie środowiska, degradacja gleb...). WPR musi również przyczyniać się do rozwoju ekonomicznego danego terytorium, oraz do wzrostu zatrudnienia. Wszystkie rodzaje pomocy, zarówno bezpośredniej jak i pośredniej, muszą być relokowane w celu zapewnienia ich większej efektywności. Jak możemy zapobiec rosnącej niestabilności rynków żywności? Jakie nowe formy regulacji są niezbędne? Jaka jest rola interwencji? Czy zmniejszający się budżet na politykę rolną może odpowiedzieć na potrzebę minimalnej interwencji na rynkach? Za tymi pytaniami stoją problemy związane z bezpieczeństwem żywności, dochodami rolników oraz zapewnieniem utrzymania przestrzeni naturalnych.

Zapraszam na moją stronę internetową, bloga i profile na portalach społecznościowych: www.wojciecholejniczak.pl Blog: olejniczak.blog.onet.pl Facebook: Wojciech Olejniczak Twitter: wolejniczak1

Posłanka Joanna SENYSZYN: Pierwsze sukcesy w Parlamencie Europejskim W Parlamencie Europejskim pracuję w trzech Komisjach. Praw Kobiet, Komisji Kultury, Edukacji i Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z moim wyborczym hasłem "Polka Potrafi" i z wyborczymi obietnicami, zajmuję się działaniami na rzecz likwidacji dyskryminacji kobiet, przestrzegania prawa człowieka, wprowadzania ułatwień dla młodzieży w dostępie do nauki, a absolwentom do pracy. Parlament przyjął 12 zgłoszonych przeze mnie poprawek do Rezolucji nt. eliminacji przemocy wobec kobiet. W Parlamencie Europejskim współorganizowałam także konferencję poświęconą przemocy wobec kobiet oraz seminarium nt. procesu kopenhaskiego. Uczestnicząc w pracach Komisji ds. Wolności Obywatelskich, złożyłam poprawki do sprawozdania Parlamentu nt. programu sztokholmskiego dotyczącego wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa obywateli.

9


Aktywnie uczestniczę w posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego, zabierając głos w wielu kwestiach istotnych dla obywateli Polski i Unii, w tym m.in. w sprawie wiz dla Polaków, wyboru nowego Przewodniczącego Komisji Europejskiej, równości płci oraz większych dotacji dla unjnych programów wymiany międzynardowej dla studentów. Zgłosiłam także propozcyję objęcia programem Erasmus kształcenia osób pracujących z kobietami, które padły ofiarą przemocy (pracowników służby policyjnej, wymiaru sprawiedliwości, służb prawnych i społecznych oraz instytucji rynku pracy, pracodawców i związków zawodowych). Wystąpiłam również do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie łamania praw apostatów w Polsce oraz do Komisji Europejskiej w sprawie ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej oraz Europejskiego Insytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Moja działalność, m.in. na rzecz polityki świeckiej, została doceniona na forum europejskim. Już w pierwszych miesiącach kadencji zostałam wiceprzewodniczącą Platformy Parlamentu Europejskiego na rzecz świeckiej polityki.

Posłanka Joanna SENYSZYN: Kobiety w Parlamencie Europejskim Kobiet jest w Parlamencie Europejskim 35 proc. Za dużo, żeby nas nie zauważać. Za mało, żebyśmy miały najważniejsze stanowiska. Jesteśmy więc, a jakby nas nie było. Podziału łupów dokonują mężczyźni. Jednym słowem - polska norma. W porównaniu z pierwszymi, powszechnymi wyborami, trzydzieści lat temu, udział kobiet jest teraz ponad dwukrotnie wyższy. Wtedy jednak przewodniczącą PE została Simone Veil. Potem była jeszcze tylko druga Francuzka Nicole Fontaine (1999-2002). I to już koniec. Reszta same chłopy. Trzy kraje (Estonia, Luksemburg, Słowenia) mają reprezentacje, w których kobiety stanowią połowę. Kolejne trzy (Francja, Holandia, Szwecja) są bardzo bliskie osiągnięcia równości płci. Jedynie Cypr i Malta w ogóle nie mają kobiet w Parlamencie Europejskim. Jak PiS. W 2006 roku Prezydium Parlamentu przyjęło "politykę na rzecz promowania równości i różnorodności w sekretariacie PE”. Nie na wiele się zdało. Wprawdzie w 2008 roku 59 proc. pracowników PE stanowiły kobiety, a 53 proc. zajmowało stanowiska kierownicze, ale 76 proc. najwyższych, czyli od szefa departamentu w górę, okupowali mężczyźni. Jak widać, nawet dobre chęci nie wystarczą. Potrzebne są parytety.

Poseł Marek SIWIEC: wybory na Ukrainie, bezpieczeństwo dostaw gazu i Partnerstwo Wschodnie W tej kadencji parlamentarnej jestem członkiem komisji Spraw Zagranicznych oraz członkiemzastępcą w komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz specjalnej komisji ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego. Ponadto, z rekomendacji Grupy Socjalistów i Demokratów koordynuję prace w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Dodatkowo, jestem członkiem Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina oraz członkiem zastępcą komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UEUzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią. W ramach prac w Komisji Spraw Zagranicznych zostałem wyznaczony przez Grupę S&D do funkcji posła sprawozdawcy-cienia (shadow rapporteur) dwóch raportów dotyczących umowy o Partnerstwie i Współpracy z Turkmenistanem. Prace nad tymi raportami rozpoczną się w pierwszej połowie 2010 roku.

10


W najbliższym czasie, jako członek Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina, w połowie stycznia będę również uczestniczył, jako przedstawiciel Grupy S&D w misji obserwacyjnej Parlamentu Europejskiego na wybory prezydenckie na Ukrainie (17 stycznia 2010). Najbliższe miesiące to czas na zmaterializowanie się Partnerstwa Wschodniego i działalności inicjatywy nazywanej w Parlamencie Europejskim: EURONEST. Ideą Partnerstwa Wschodniego jest pogłębienie i rozszerzenie współpracy wspomnianych wschodnich państw sąsiadujących z UE. Program nie gwarantuje perspektywy członkostwa w strukturach unijnych, jednak udział w nim zostanie wzięty pod uwagę w przypadku oceniania kandydatury danego kraju aspirującego do członkostwa w UE. Euronest to Komisja ds. Współpracy Parlamentarnej Parlamentu Europejskiego z Ukrainą, Białorusią, Gruzją, Azerbejdżanem, Armenią i Mołdową. Główne jej założenia to promocja demokracji i poszanowanie praw człowieka poprzez wymianę doświadczeń na takich płaszczyznach jak walka z korupcją, przejrzyste rządy oraz standardy wyborcze. Natomiast na początku grudnia, w czasie posiedzenia Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) odbyło się głosowanie nad projektem opinii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia PE i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Wszystkie z zaproponowanych przeze mnie poprawek (posła sprawozdawcę-cienia Grupy Socjalistów i Demokratów tego rozporządzenia) zostały przyjęte w czasie głosowania. Wniesione poprawki postulują bezpieczeństwo odbiorców wrażliwych. Podkreślają istotę solidarności państw członkowskich na wypadek sytuacji kryzysowych. Została też podkreślona definicja odbiorców chronionych, która będzie obejmować gospodarstwa domowe, odbiorców wrażliwych, szkoły, szpitale, oraz w określonych okolicznościach małe i średnie przedsiębiorstwa. Wzmocnione zostały również pojęcia przejrzystości, współpracy i niedyskryminacyjnej polityki zgodnej z wymaganiami rynku. Szczególnie istotne dla Posła Marka Siwca było przyjęcie poprawki dotyczącej cen gazu w sytuacji kryzysowej. Państwa członkowskie będą zobligowane podejmować środki zapobiegające nadmiernemu wzrostowi cen dla gospodarstw domowych, odbiorców chronionych i odbiorców wrażliwych oraz pokryć różnice w cenach gazu dla odbiorców wrażliwych w momencie zwiększenia cen podczas sytuacji kryzysowej. Państwa członkowskie zostaną zobowiązane również do informowania odbiorców o standardzie dostaw. Stan nadzwyczajny kryzysowy będzie mógł być ogłoszony przez przynajmniej jedno Państwo członkowskie, lub dla szczególnie dotkniętego regionu geograficznego obejmującego co najmniej jedno państwo członkowskie. Kolejnym etapem w procesie legislacyjnym będzie głosowanie nad sprawozdaniem w komisji wiodącej - Komisja ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. mareksiwiec.pl mareksiwiec.blog.onet.pl twitter: mareksiwiec

Poseł Janusz ZEMKE: Podsumowanie półrocznej działalności Jestem członkiem dwóch stałych podkomisji: Bezpieczeństwa i Obrony oraz Praw Człowieka, a także zastępcą członka w komisjach: Transportu i Turystyki oraz Spraw Zagranicznych. Z rekomendacji grupy politycznej Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - w podkomisji Praw Człowieka - pełnię funkcję wiceprzewodniczącego.

11


Zakres działania powyższych komisji zasadniczo wpływa na treść i zakres moich inicjatyw i wystąpień. Podczas posiedzeń plenarnych, zabierałem głos 9 razy, m.in. w debacie nad przyjęciem projektu budżetu ogólnego na rok 2010, gdzie wsparłem projekt dotyczący zwiększenia do 245 mln euro środków na politykę obronną Unii Europejskiej (środki te przeznaczone będą m.in. na programy technicznej modernizacji, w czym będą mogły także uczestniczyć polskie podmioty). Występowałem także w debacie poświęconej zwiększeniu efektywności misji Unii Europejskiej w Somalii oraz przygotowaniom posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz Szczytu UE/USA. W debacie związanej z funkcjonowaniem Europejskiej sieci prewencji kryminalnej zwróciłem szczególną uwagę na konieczność wzmożonej ochrony informacji niejawnych i różnych danych wrażliwych przekazywanych przez Europol i służby specjalne innym podmiotom, w tym krajom trzecim. W ostatnim czasie, w imieniu grupy S&D, zostałem wybrany sprawozdawcą cieniem ('shadow rapporteur') wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej dotyczącego rozporządzenia Parlamentu i Rady w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im. Projekt tego rozporządzenia, poza szczegółowym definiowaniem istotnych pojęć, określa również właściwe podmioty oraz ich obowiązki w zakresie prowadzenia badań wypadków i innych podobnych zdarzeń w lotnictwie cywilnym. Staram się ponadto być aktywny również w innych obszarach polityki, będących na pierwszym miejscu europejskiej agendy, a istotnych nie tylko dla całej Europy, ale także dla Polski. Skierowałem między innymi pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie przeznaczenia większej ilości środków finansowych dla studentów przygotowujących się do roli nauczycieli języków obcych w szkołach tworzonych w miastach na granicy między państwami wewnątrz Unii Europejskiej., a także zgłosiłem - wraz z innymi polskimi eurodeputowanymi - poprawki do rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE na kopenhaską Konferencję w sprawie Zmian Klimatu, które stanowiły odzwierciedlenie stanowiska polskiego Rządu. Mając na uwadze realne zagrożenie dokończenia budowy Transeuropejskiej trasy A-1 mającej połączyć Polskę i Austrię, w porozumieniu z austriackim posłem Othmarem Karasem oraz 13 innymi eurodeputowanymi, w tym z Austrii, Słowacji, a nawet z Czech, na terenie których inwestycja została zablokowana - skierowałem wystąpienie do Komisji Europejskiej, aby skutecznie zainterweniowała o przyspieszenie prac nad budową tej trasy. Dokument trafił już do rąk europejskiego dyrektora generalnego do spraw transportu. Realizując przedwyborcze deklaracje – wdrażam projekt upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej oraz jej strukturach i politykach przy pomocy staży studenckich w swoich biurach poselskich w kraju oraz w Brukseli. Obecnie, w biurze posła w Brukseli przebywa, w ramach stażu, dwójka młodych działaczy lewicy, którzy wspierając mnie w pracy, mają również okazję zapoznać się z warunkami wykonywania mandatu, funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego, jego strukturą i kompetencjami. Zainicjowałem również cykl wizyt studyjnych w Brukseli. Na przełomie listopada i grudnia - na moje zaproszenie - w stolicy Europy przebywały dwie 50-osobowe grupy działaczy SLD z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy działają w samorządzie lokalnym i przygotowują się do kolejnych wyborów. Z mojej inicjatywy, w dniach 12-13 grudnia br. w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się konferencja "Samorząd lokalny a Unia Europejska", na którą zaproszona została grupa 70 samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego.

12


IV. ZAGADNIENIA PRIORYTETOWE GRUPY S&D Stosowanie dyrektywy usługowej Grupę S&D bardzo niepokoi stan wdrożenia dyrektywy usługowej, w szczególności z zakresie sposobu radzenia sobie z wyłączeniem spod jej działania usług publicznych, a zwłaszcza usług socjalnych. Po bardzo trudnych negocjacjach naszej Grupie udało się osiągnąć wyłączenie usług socjalnych spod działania dyrektywy i zależy nam na utrzymywaniu tego wyłączenia przy wdrażaniu jej przez państwa członkowskie. Ponadto, nasza Grupa uważa za kluczowy punkt, że kompromis, uzgodniony w wyniku bardzo trudnych negocjacji, powinien być ściśle przestrzegany w ramach wdrażania. Dlatego też Parlament Europejski powinien być zaangażowany w monitorowanie procesu wdrażania tej dyrektywy.

Przestrzeń Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości w służbie obywateli (program sztokholmski) Program sztokholmski określi ramy i priorytety działania w Przestrzeni Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości (JHA) na okres następnych pięciu lat (2010-2015). Poprzedzony on został programem z Tampere, a ostatnio programem haskim, który zakończy się wraz z końcem 2009 r. Program ten ma wielkie znaczenie polityczne, zwłaszcza w związku z wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego, który przyznaje Parlamentowi Europejskiemu szerokie uprawnienia w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA). Dotyczy on pięciu głównych dziedzin: imigracji, azylu, praw podstawowych i obywatelstwa, prawa cywilnego i współpracy sądowej w sprawach karnych. Celem rezolucji Parlamentu było umieszczenie obywateli w centrum tego projektu, ze szczególnym naciskiem na prawa podstawowe, bezpieczeństwo i solidarność między państwami. Grupa S&D pragnie, by państwa członkowskie ujęły w przepisach prawa karnego i cywilnego, w odniesieniu do wszystkich obywateli, zagadnienia dotyczące walki z dyskryminacją, solidarnej polityki azylowej oraz praw, a także uwzględniły wartości, wynikające z naszych kluczowych poprawek do Europejskiego Nakazu Ochrony, aby chronić kobiety przed przemocą i stosować postępową politykę imigracyjną, w tym zezwolenia na pobyt i konkretną ochronę przed nadużyciem danych osobowych. W kwestiach dotyczących testamentów i prawa dziedziczenia, międzynarodowych rozwodów, opieki nad dziećmi, wzajemnego uznawania ślubów, PE wzywa państwa członkowskie, by umożliwiły obywatelom usunięcie wszelkich biurokratycznych przeszkód dotyczących swobodnie przemieszczających się obywateli lub tych, którzy są dyskryminowani z racji swojej narodowości, płci, orientacji seksualnej lub z innych powodów. Program sztokholmski jest pragmatycznym planem, opartym na jednakowej sprawiedliwości i równości praw. Nie powinno to być przywilejem jedynie dla europejskich obywateli, lecz powinno przysługiwać wszystkim tym, którzy przybywają na terytorium UE, poprzez zapewnienie ubiegającym się o azyl oraz imigrantom takiego samego traktowania we wszystkich państwach członkowskich, a małoletnim imigrantom bez opieki statusu uchodźców.

Fundusz mleczny: apel S&D o większą kwotę pieniędzy Inicjatywa Grupy S&D, dotycząca podtrzymania apelu o utworzenie nowego funduszu w wysokości 600 mln euro została niestety ostatecznie odrzucona z powodu upartego sprzeciwu ze strony centroprawicowej EPP. 13


Z powodu zmiany swojego stanowiska w Komisji Budżetowej, członkowie EPP nie dopuścili do głosowania Parlamentu Europejskiego w tej sprawie i powtórzenia wniosku o utworzenie nowego funduszu mlecznego w wysokości 600 mln euro, który został przyjęty zdecydowaną większością głosów w czasie sesji plenarnej, 17 września. Według sprawozdawcy EPP ds. budżetu, László Surján, Parlament Europejski mógł głosować tylko za „300 mln euro lub za niczym”. Szczegóły techniczne wzięły górę nad konsekwentną polityką, w wyniku czego, Grupa S&D, choć niechętnie, głosowała za tym, by zapewnić producentom mleka 300 mln euro. Posłowie Grupy S&D są jednak zdania, że UE mogła zrobić więcej dla producentów mleka. Decyzja, co do wysokości wydatków lub oszczędności należy do Rady. Jednak środek kryzysu gospodarczego nie jest dobrym czasem na dokonywanie oszczędności w sektorze mleczarskim.

Szczyt UE - Rosja Grupa Socjalistów i Demokratów podkreśla potrzebę wzmocnionego partnerstwa między UE a Rosją i ponawia poparcie dla nowego porozumienia, wychodzącego poza czysto gospodarczą współpracę, obejmującego także dziedzinę demokracji, praworządności oraz przestrzegania praw człowieka i praw podstawowych. Grupa wyraża przekonanie, że w ramach szczytu UE – Rosja w Sztokholmie podpisane zostanie nowe porozumienie, ustanawiające system wczesnego ostrzegania w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego między Unią Europejską a Rosją, obejmujące notyfikację, konsultację i implementację.

Wizy: kraje trzecie, których obywatele podlegają obowiązkowi wizowemu lub są z niego zwolnieni Sprawozdawczyni tego raportu udało się uzyskać polityczne zobowiązanie ze strony Rady w kwestii wyznaczenia pewnego kalendarza dotyczącego procesu liberalizacji przepisów wizowych wobec Bośni i Albanii. Przybierze ono prawdopodobnie formę wspólnej politycznej deklaracji PE i Rady w czasie głosowania na sesji plenarnej. Głosowanie na sesji plenarnej pozwoliło Radzie zapewnić zniesienie obowiązku wizowego wobec Serbii, BJRM i Czarnogóry począwszy od 1 stycznia 2010 r.

Eliminacja przemocy wobec kobiet Celem Grupy S&D jest zwiększenie świadomości państw członkowskich i Komisji w tej kwestii i złożenie prośby w kwestii planowanych działań, ewentualnych wytycznych w sprawie specjalnej konferencji wysokiego szczebla oraz potrzeby przygotowania dyrektywy zgodnej z programem sztokholmskim, podkreślającym znaczenie ochrony obywateli, dostępu do wymiaru sprawiedliwości i wspierania praw obywatelskich, co prowadziłoby do przekształcenia działań UE przeciw przemocy wobec kobiet w spójną strategię. Przemoc wobec kobiet istnieje wszędzie i wśród nas wszystkich, bogatych i biednych, wykształconych i niewykształconych, wysoko cenionych społecznie i zepchniętych na margines. Jednak ten strukturalny i szeroko rozpowszechniony problem pozostaje wciąż niezauważony. Pionierami w tej walce były organizacje pozarządowe, ale wzrosła też świadomość wagi tego 14


problemu, a zbliżające się hiszpańskie przewodnictwo w UE postanowiło, że walka z Przemocą wobec Kobiet będzie jednym z jego priorytetów.

V. STANOWISKA DELEGACJI 13 listopada 2009 Oświadczenie Delegacji Polskiej Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE Wyrażamy protest w związku z wypowiedzią Ambasadora, Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej, Jana Tombińskiego, w której dezawuuje kwalifikacje Massimo d'Alemy jako kandydata na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Polityki Zagranicznej w związku z jego członkostwem w Komunistycznej Partii Włoch. Massimo d'Alema i ruch polityczny, który reprezentuje, są trwałymi elementami demokratycznych Włoch, a Komunistyczna Partia Włoch uczestniczyła w walce z faszyzmem w czasie II wojny światowej oraz nieprzerwanie była reprezentowana w parlamencie Republiki Włoskiej. Zwracamy się z pytaniem do Ministra Spraw Zagranicznych RP, czy Ambasador wyraził te słowa reprezentując rząd polski.

16 września 2009 Stanowisko Delegacji Polskiej w Grupie Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE wobec głosowania nad kandydaturą José Manuela Barroso na stanowisko Przewodniczącego Komisji Europejskiej Unia Europejska w obliczu reformy traktatowej potrzebuje wyraźnego przywództwa i stabilnych instytucji. Potrzebuje sprawnie działającej Komisji. Jedyny przedstawiony kandydat rekomendowany przez Radę Europejską oraz Europejską Partię Ludową (EPP), José Manuel Barroso nie spełnia oczekiwań, jakie zostały sprecyzowane pod jego adresem przez Grupę Socjalistów i Demokratów. Jednakże, gwarantując sobie prawo ostatecznej oceny Komisji i Komisarzy, Delegacja Polska w S&D nie będzie glosować przeciwko powołaniu J.M.Barroso i w dniu dzisiejszym wstrzyma się od głosu.

VI. SPRAWOZDANIA POSŁÓW PRACE W TOKU Lidia Geringer de Oedenberg Sprawozdawczyni Komisji JURI - Sprawozdanie z własnej inicjatywy komisji JURI: Lepsze stanowienie prawa - XV sprawozdanie Komisji w sprawie pomocniczości i proporcjonalności 2007; INI/2009/2142, COM(2008)0586 Sprawozdawczyni Komisji JURI - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (wersja ujednolicona); COD/2009/0037, COM(2009)0113

15


 Sprawozdawczyni opinii Komisji JURI do sprawozdania ENVI - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (przekształcenie); COD/2008/0240, COM(2008)0809 Sprawozdawczyni opinii Komisji JURI do sprawozdania TRAN - Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (przekształcenie); COD/2009/0110, COM(2009)0391 Sprawozdawczyni opinii Komisji JURI do sprawozdania ECON - Rozporządzenie Rady w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Przekształcenie); CNS/2009/0118, COM(2009)0427 Adam Gierek Sprawozdawca cień Komisji ITRE - Rozporządzenie Rady w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej we Wspólnocie Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96; CNS/2009/0106, COM(2009)0361 Sprawozdawca cień Komisji ITRE - Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez kilka państw członkowskich; COD/2009/0169, COM(2009)0610 Bogusław Liberadzki Sprawozdawca Komisji CONT - Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, sekcja 3 - Komisja; DEC/2009/2068 Sprawozdawca opinii Komisji TRAN do sprawozdania CONT - Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, sekcja 3 - Komisja; DEC/2009/2068 Sprawozdawca Komisji CONT - Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami instytucji; 2009/C 269/01 Sprawozdawca cień Komisji TRAN - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy; COD/2008/0247, COM(2008)0852 Wojciech Olejniczak Sprawozdawca Komisji REGI - Sprawozdanie z własnej inicjatywy komisji REGI: Strategia Unii Europejskiej w regionie Morza Bałtyckiego oraz znaczenie makroregionów w przyszłej polityce spójności Sprawozdawca cień Komisji REGI - Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 Joanna Senyszyn Sprawozdawca opinii Komisji CULT do sprawozdania ITRE - Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów nt. Partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz przyszłości Internetu; COM(2009)479 Marek Siwiec Sprawozdawca cień opinii Komisji IMCO do sprawozdania ITRE - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające dyrektywę 2004/67/WE; COD/2009/0108, COM(2009)0363 16


Janusz Zemke Sprawozdawca cień Komisji TRAN - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im; COD/2009/0170, COM(2009)611

PRACE ZAKOŃCZONE Lidia Geringer de Oedenberg Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (wersja ujednolicona), Komisja Prawna, 8 października 2009 Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej (wersja skodyfikowana), Komisja Prawna, 8 października 2009 Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (wersja skodyfikowana), Komisja Prawna, 8 października 2009 Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej zasady organizacji kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich (wersja ujednolicona), Komisja Prawna, 8 października 2009 Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (wersja skodyfikowana), Komisja Prawna, 8 października 2009 Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do urządzeń spalania paliw gazowych (wersja skodyfikowana), Komisja Prawna, 8 października 2009 Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja skodyfikowana), Komisja Prawna, 8 października 2009 Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (wersja skodyfikowana), Komisja Prawna, 8 października 2009 Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (wersja ujednolicona), Komisja Prawna, 12 listopada 2009 Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2006/325/WE w celu ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i 17


wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, Komisja Prawna, 12 listopada 2009 Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2006/326/WE w celu ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, Komisja Prawna, 12 listopada 2009

VII. WYSTĄPIENIA NA SESJACH PLENARNYCH W minionym półroczu posłowie delegacji wielokrotnie zabierali glos na posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego poruszając zagadnienia, którymi zajmują się w swojej codziennej pracy, a jednocześnie ważne dla Polski i całej Europy. O ile przedstawianie statystyk wystąpień podczas sesji plenarnych nie jest miarodajnym sposobem oceny ich istoty i znaczenia, posłowie Delegacji prezentują się na tym polu znakomicie, biorąc pod uwagę ogólna liczbę posłów Parlamentu.

18

Biuletyn S&D  

Pierwszy numer biuletynu informacyjnego polskiej Delegacji S&D

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you