Page 1

TäbyLiberalen Nytt från Folkpartiet Liberalerna i Täby • Oktober • 2013 Redaktör: Fredrik Lind • info@fptaby.se • 076 643 93 94 • www.folkpartiet.se/taby

I den här tidningen berättar vi om vad som händer inom äldreomsorg och samhällsplanering tack vare Folkpartiet och den borgerliga alliansen i Täby.

Att leva och trivas i Täby Så löser vi trafikkaoset

Barbro Westerholm (FP) kan mycket om äldrefrågor

Är du en av många som börjar bli äldre? Vi i Folkpartiet vill att du ska fortsätta att trivas här i Täby. Därför driver vi äldrefrågor med frihet och omtanke som viktiga liberala principer. Du ska ha frihet att välja var du vill bo och vem som ska ta hand om dig när du blir gammal och behöver hjälp. I valfriheten ingår att kunna välja mellan olika kommunala och privata alternativ för boende och omsorg. Folkpartiet vill utveckla de kommunala alternativen. Många äldre upplever ensamhet. Seniorcenter på Biblioteksgången har blivit en stor framgång, det är mycket populärt att gå dit. Du välkomnas för att delta i planerade aktiviteter eller bara för att ta en kopp kaffe och prata lite. Tillgången till naturliga mötesplatser behöver utvecklas där man kan träffas och umgås och kanske få nya vänner.

Möte 30 oktober Äldrefrågor Hur kan vi forma ett samhälle som fungerar lika bra för alla åldrar? Folkpartiet bjuder in till ett öppet möte med riksdagsledamot Barbro Westerholm. Kom till hotell Scandic Täby, Näsbyvägen 4, onsdagen den 30 oktober klockan 19.00. Vi bjuder på kaffe och kaka. Hjärtligt välkommen!

Kom med och gör Täby bättre! Vi välkomnar dig som med liberala värderingar vill vara med och utveckla förutsättningarna för bra boenden för ett gott liv.

Trygghetsboende på agendan Vill du ha bättre möjligheter att röra dig fritt även med hjälp av rollator eller rullstol? Vill du kunna äta tillsammans med andra och delta i kulturella aktiviteter på hemmaplan? Är du över 70 år? Då kan trygghetsboende vara rätt för dig! Alliansen planerar för trygghetsboenden och Folkpartiet garanterar en politik som värnar våra äldre och deras trygghet.

Kollektivtrafik är en av de viktigaste framtidsfrågorna för Täby. Vi vill att Roslagsbanan ska byggas ut med dubbelspår, utökad tidtabell, nya vagnar och en ny linje till Arlanda. Men detta räcker inte. Vi blir fler som åker kollektivt och kommunerna längs Roslagsbanan planerar för ny bostadsbebyggelse för tusentals nya invånare. I Täby kommer det att byggas i Roslags Näsby, på Galoppfältet och i Arninge-Ullna. Vi måste idag planera för den kollektivtrafik som behövs om tio till femton år. Tunnelbana till Täby och Arninge är nödvändigt. Röd linje kan förlängas och med tunnelbana från Odenplan till Danderyd via nya Karolinska Sjukhuset kan ytterligare spårtrafik från Nordost etableras både västerut och direkt till city. Bättre kollektivtrafik är ett måste för att Täby ska vara en attraktiv kommun att leva i, att resa till och att etablera verksamhet i. Allt fler övertygas om nödvändigheten av tunnelbana till Täby. Roslagsbanan och Östra station kommer inte att räcka till. Visst tar det många år att bygga tunnelbana, och just därför är det bråttom med planering och beslut!


Det ska vara tryggt och bra att leva hela livet i Täby Folkpartiet fortsätter att arbeta för goda villkor för våra äldre. Lämpliga boenden med hög tillgänglighet till lockande aktiviteter behövs. I Täby ska det alltid vara möjligt att få kompetent vård och omsorg. Maten är en allt viktigare fråga. Folkpartiet har länge drivit att Täby ska erbjuda vård- och omsorgsboenden både i kommunal och privat regi med hög kvalitet. Vi är därför glada att vi tillsammans med alliansen nu har färdiga byggplaner för ett nytt vård- och omsorgsboende i Västra Roslags Näsby som ska drivas av kommunen. Ett trygghetsboende där lägenheterna upplåts med hyresrätt är också planerat i området. Kvaliteten i äldreomsorgen har länge varit ifrågasatt. I Täby har vi mycket aktivt arbetat för att höja kvaliteten, bland annat genom att stärka tillsynen från kommunens sida genom kvalitetsuppföljningar och tillsynsbesök på boendena. Vi har också skärpt kraven i våra upphandlingar.

God kvalitet ger liv till åren!

Kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen fortsätter. Det handlar både om hårda och mjuka värden. Rätt utbildad personal, bra boende, god mat och ett värdigt och vänligt bemötande. Mycket är bra, men folkpartiet vill mer!

Många drabbas tyvärr av demens och vården kräver särskild kompetens. Nu finns den kunskapen hos en sjuksköterska centralt i kommunen som ger utbildning och stöd både till dem som arbetar ute på boendena och till anhöriga.

Det ska vara gott att leva länge i Täby!

Värdighetsgarantier i äldreomsorgen införs och följs upp. En parboendegaranti har införts så att den andra parten får möjlighet att bo med den som fått plats på ett vård- och omsorgsboende. ”Halva Täby grönt” är ett viktigt mål för oss i Folkpartiet. Att få tillgång till natur och grönområden oavsett var du bor i Täby är en

bärande idé i vår stadsplanering. Därför upprustas våra parker och grönområden. Äldre ska inte isoleras långt ifrån andra åldersgrupper. Äldre behöver se och umgås med barn likaväl som barn behöver träffa äldre. Så ser planerna ut för Västra Roslags Näsby. Våra nya parker utformas så att där finns både spännande lekplatser för barn och utegym och boulebanor för vuxna och äldre. Gångvägar rustas och skulpturer och blommande rabatter gör så att vi kan promenera i vackra miljöer. Trots allt välstånd är undernäring ett problem för flera av våra äldre. Det är viktigt att i ett tidigt skede upptäcka symptomen för att kunna vända kurvan. Därför har en dietist utarbetat ett arbetssätt för att tidigt upptäcka att en person drabbats av undernäring och snabbt kunna sätta in rätt näring och behandling. Maten ska vara god och näringsriktig, det ska inte gå för lång tid mellan målen och det ska vara en trevlig stund när man sätter sig ner och äter. Vi önskar Dig en god aptit på livet!

Täby satsar på hållbarhet Västra Roslags-Näsby blir en del av den regionala stadskärnan. Folkpartiet och Alliansen har beslutat att Västra RoslagsNäsby ska vara en särskilt hållbar stadsdel med särskiljande och nyskapande arkitektur. Stadsdelen har bra kollektivtrafik och ska ges en stadsmässig karaktär med omsorgsfullt utformade gator och en skön park. Det ska vara en levande och trygg stadsdel med handel, kontorslokaler och bostäder. I området kommer det att finnas förskola och cirka 140 studentbostäder. Dessutom byggs här ett kommmunalt vård- och omsorgsboende och ett trygghetsboende med hyresrätter.

För att knyta an till områdets historia så ska såväl det gamla kommunhuset som före detta elverket, ett befintligt flerbostadshus och två villor bevaras. Det kommer även att finnas 300 infartsparkeringar för bilar och 400 cykelplatser. För att förstärka det gröna intrycket ska träd planteras och gröna väggar ska anläggas i stråket mellan Mosstorpsparken och Enhagsparken.


Snyggt och tryggt i hela Täby “Trygg i Täby” är kommunens satsning på ett gränsöverskridande arbete tillsammans med många aktörer för att alla ska kunna känna sig trygga i Täby.

Samhällsutveckling med både hjärta och hjärna Utvecklingen av kommunen ska ske med fantasi, inlevelse och gott omdöme. Folkpartiets Täby skall vara en plats att längta till, att bo och verka på. Det ska vara lätt och lockande att etablera verksamheter i Täby. Folkpartiet vill utveckla Täby till en regional stadskärna. Vi måste bidra till regionens framtida behov av bostäder och arbetsplatser. Här ska nuvarande och kommande Täbybor trivas och finna sig väl tillrätta. Roslagsbana och tunnelbana måste kunna ge en fullgod kollektivtrafik. Vi vill försköna parker och grönområden, främja goda samlingsplatser och skapa ett rikt utbud för kultur och fritid. Nya bostadsområden ska ha varierad bebyggelse. Bostäder bör finnas i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. Det ska vara lockande att flytta hit i livets olika skeden, att

etablera sin verksamhet här eller bara besöka vår kommun. För oss är det självklart att Täby ska byggas hållbart, miljövänligt och tryggt för unga och gamla, för par, barnfamiljer och ensamstående. Viktigast av allt är att Täbys service, främst för barn, unga och äldre, håller hög kvalitet. Det gäller förstås såväl i kommunal som i privat regi.

Medborgardialoger ger dig goda möjligheter att påverka planeringen av Täbys framtid!

Det handlar både om yttre och inre trygghet. Allt från att skapa en säker och trygg utomhusmiljö till att stärka varje medborgares inre känsla och förmåga att skapa trygghet. Den bärande idén är att alla har ett gemensamt ansvar för att bidra till en trygg miljö. Varje år delar Trygg i Täby ut ett stipendium till den eller de personer som har bidragit på ett alldeles speciellt sätt till att göra Täby till ett tryggare samhälle. För två år sedan var det en ”vardagshjälte” som ställer upp för andra äldre. Senaste stipendiet gick till den grupp personer som utvecklar grannsamverkan i brottförebyggande syfte, vilket även är ett bra komplement till polisens arbete. Kommunen bjuder regelbundet på avgiftsfria föräldraföreläsningar. Hur man kan upptäcka och förhindra användning av droger bland unga, hur en tidig anknytning mellan barn och förälder kan fungera för barnets trygga fostran, hur självkänslan kan stärkas i syfte att bygga trygga relationer med andra är några exempel på frågor som experter bidrar med svar på. Ju snyggare desto tryggare! Klotter saneras så fort det går. Du kan hjälpa till genom att anmäla klotter. Det ska vara lätt att göra rätt och hålla rent efter sig. Därför finns det gott om papperskorgar i Täbys parker. Alla kan bidra till ett snyggt och tryggt Täby!

Arninge - Ullna får många nya bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer. Lägenheter och stadsradhus byggs i bevarad naturmiljö.


TäbyLiberalen Kontakt sökes Hör av dig till oss med dina frågor och idéer om hur vi kan göra Täby ännu bättre! Ring eller skriv epost enligt nedan. Postadressen är Folkpartiet, Box 110, 183 22 Täby.

Mats Hasselgren Kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen och gruppledare för Folkpartiet i Täby 076 643 93 94 mats.hasselgren@ folkpartiet.se

Eva Strand Vice ordförande i socialnämnden och ledamot i socialutskottet 070 646 71 49 eva.strand@fptaby.se Barbro Richter Steene, Mats Nordström och Eva Strand är aktiva folkpartister

Hänt i Täby sen valet 2010 Efter valet 2010 gjorde alliansen i Täby en plattform för mandatperioden baserat på partiernas valprogram. Här presenterar vi något av det som görs avseende stadsbyggnad och äldrefrågor: • Västra Roslags Näsby blir en hållbar stadsdel • Nya hyresrätter i flera delar av Täby • Studentbostäder planeras • Äldreboenden byggs • Ny klimat- och miljöplan • Cykelkarta finns och cykelbanenätet utvecklas • Gång- och cykelstråk runt Vallentunasjön

• Parker och lekplatser fräschas upp • Fjärrvärme i ett öppet ledningsnät • Naturområden bevaras • Medborgardialog för Galoppen • Avgiftsfritt trygghetslarm för äldre • Alla 80-åringar erbjuds hembesök • Stödet till äldres anhöriga utvecklas • Äldreutskott har inrättats inom politiken • Parboendegaranti gäller i äldrevården • Demenssjuksköterska på plats i Täby • Dietist motverkar undernäring hos äldre • Bättre tillsyn och kontroll på äldreboenden • Skärpta krav vid upphandling av äldrevård gällande bemanning, kompetens och kvalitet

www.fptäby.se www.folkpartiet.se/taby info@fptaby.se 076 643 93 94

Mats Nordström Ledamot i stadsbyggnadsnämnden och Vice ordförande i lov- och tillsynsutskottet 073 647 84 34 mats.nordstrom@ folkpartiet.se

Barbro Richter Steene Ledamot i socialnämnden, äldreutskottet, kommunala pensionärsrådet 070 268 63 23 barbro.richter-steene@ fptaby.se

taobyliberalen-oktober-2013