Page 1

TäbyLiberalen Nytt från Folkpartiet Liberalerna i Täby · April · 2015 info@fptaby.se · www.fptaby.se · www.folkpartiet.se/taby

Vi folkpartister är glada att återigen få göra skillnad för Täby. Täby har genom högt valdeltagande lyck­ligen säkrat en ny mandatperiod med en borgerlig koalition i styret. Varför skriver vi inte Alliansen, så som vi vill ha det på regeringsnivå? Det beror på att de fyra borgerliga partierna har 80 procents väljarstöd och kommuninvånarna bör få veta vad de olika partierna står för. Det är därför alla partier i Täby går till val på egna förslag. Det är först när rösterna räknats som vi kan förhandla fram ett gemensamt politiskt program baserat på väljarnas vilja. Vi folkpartister är glada att återigen få göra skillnad för Täby. Vår socialliberala ideologi betyder att Folkpartiet driver frågor om Täbys utveckling som innebär att vi sätter människan i centrum. Läs vidare så får du reda på mer om Folkpartiets ledande företrädare i kommunen och vad vi står för.

Nu startar Liberala ungdomsförbundet en klubb i TäbyDanderyd. LUF finns för att sprida liberalismen i både lokal- och rikspolitik. Du är varmt välkommen på våra möten. Information om dessa går att hitta på Facebook LUF Täby-Danderyd. Det går också jättebra att mejla vår Täbyrepresentant Filippa Peyron på fpeyron@live.se för att få mer information om LUF, våra kampanjer och våra möten. LUF Täby-Danderyd hoppas på att få se alla Täbybor under 25 på nästa möte!

Hans Ahlgren

Eva Wittbom

Jan-Åke Gunnarsson

Stockholmsbakgrund. Gift, två vuxna döttrar som studerar utom­l­ands. Bor i Viggbyholm. Var med och drev motståndet mot ”avknoppningen” av Tibble gymnasium. ­Civilekonom. Arbetat i Ericsson och SAS. Kommunalråd från j­anuari 2015. Musiken berikar mig.

Sommaren 2002 kom jag till Täby med tre barn, make och hund och började engagera mig politiskt. Nu är det jag och maken som bor i Näsbypark och stortrivs med livet i Täby. Med 30 års erfarenheter från näringslivet och sedan några år universitetslektor vid Stockholm Business School har jag en bra kunskapsbas för att arbeta som politiker. Folkpartiet är ett stort och mycket aktivt parti i Täby med många engagerade liberaler.

Täbybo sedan drygt 45 år, nu i Erikslund. Jurist, som under ett långt liv blivit alltmer humanistiskt inriktad. Engagerad särskilt i frågor om flickors och kvinnors rätt till utveckling och karriär. Värnar starkt de socialliberala värdena. Hustru, fyra barn och sex barnbarn står mitt hjärta närmast, men där finns också gott om plats för hästar och hundar.

Kommunalråd

Viktiga frågor som jag vill driva under mandatperioden: Att skapa förutsättningar för Täbys tillväxt, fler bostäder och arbetsplatser Fler hyresrätter, studentbostäder och mindre bostäder En varsam utveckling av Näsby Slott samt varierad och spännande utbyggnad av Galoppfältet Ett rekreationsområde i Ullnabacken med verk samhet hela året om och slalom på vintrarna Att ”omtaget” i kraftvärmeverksfrågan säkrar en bra och miljövänlig värme- och energiför sörjning för Täby

Kommunalråd och gruppledare

Jag är glad att kunna verka för ett bättre Täby med: God ekonomisk hushållning Mycket värde för Täbybornas skattepengar Valfrihet, mångfald och omtanke Utbildning i världsklass som ger frihet att forma sitt eget liv Täbybornas bästa är målet, bra kommunala och fristående verksamheter är medlet Medborgardialoger för väl förankrad planering

Kommunalråd

För mig är dessa frågor viktigast: Som kommunalråd har jag närmast unika möjligheter till insyn i hur kommunen styrs. Ändå saknar jag ibland både öppenhet och transparens Boenden för äldre ska erbjuda ett gott liv med stimulans och gemenskap. Makar ska ha rätt att bo samman livet ut När vi expanderar och bygger nytt, måste det ske med starkt fokus på kommande generationer. Halva Täby ska alltid vara grönt. Jag vill se en välskött kommun där medbor- garnas inflytande är levande och aktivt och där vi politiker tar ansvar för kommunens utveckling


Vi vill mer med Täby

Camilla Ifvarsson

Eva Strand

Robert Stopp

Keivan Ashhami

Jag är en smålänning som har bott i Täby kyrkby sedan 2002. Är fritidspedagog och doktor i arbetsvetenskap. Jag har erfarenhet från olika verksamheter såsom Luleå tekniska universitet, Myndigheten för skolutveckling, Riksrevisionen och KTH. Är gift och har tre barn. Sedan jag började engagera mig politiskt har frågor kring barnomsorg, utbildning och lärande alltid varit viktiga för mig. Alla barn har rätt till en trygg vardag och en likvärdig skola.

Täbybo sedan 1989, men i huvudsak uppvuxen i Skåne. Familj med tre vuxna ungdomar. Är egenföretagare inom sjukgymnastik och sjunger på fritiden i kör. Kontakten mellan politiker och medborgare är det viktigaste verktyget för mig. Att välja Folkpartiet är självklart, jag står för valfrihet och mångfald. Som politiker ser jag det som min uppgift att medborgarna ska kunna välja skola och äldreomsorg med hög kvalitet. Täby ska vara en kommun där medborgarna kan leva och trivas från vaggan till graven.

Sedan 40 år i Täby, bor i Ellapark. Egen företagare – evenemangsproducent. Sambo, två vuxna döttrar. Dataspel och trädgård. Valspråk: Täby är mer än ett köpcentrum, Täby sprudlar av publika aktiviteter och har ett rikt kultur- och föreningsliv. Det måste vi berätta om.

En genuin socialliberal med betoning på båda orden. Är mycket trygg i min politiska hemvist men tycker att miljö- och energifrågor i ett bredare perspektiv gärna kunde få större utrymme i politiken. Arkitekt och samhällsbyggare med lång erfarenhet från näringslivet i olika chefsbefattningar. Styrelseerfarenhet från privata, kommunala och statliga bolag. Har varit med och initierat flertalet större infra­ strukturprojekt i landet. Trebarnsfar, med ett hemmavarande barn. Född i Teheran, bor i Skarpäng i ett (nästan) egenhändigt byggt hus sedan 1986.

Barn- och grundskolenämnden, ordförande

Politiskt vill jag arbeta för att: Bibehålla och förbättra kvalitén i förskolan Alla elever ska känna arbetsro, glädje och trygghet i skolan Utveckla den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för lärare och elever Fritidshemmen ska hålla en god kvalité Alla barn får rätt stöd i förskola och skola

Socialnämnden, vice ordförande

Som socialpolitiker kämpar jag för: Fler äldreomsorgsplatser med en femtedel i kommunal regi Nya gruppboenden för funktionshindrade Fler bostäder för psykiskt handikappade Att stötta idéella föreningar Planera Ångarens renovering och restaurang och att inrätta en Sinnenas trädgård Skapa förutsättningar för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden

Kultur- och fritidsnämnden, ordförande

Viktiga frågor: Mer samarbete mellan kulturen och miljöarbetet i Täby Den nya Simhallen och Sportcentrum måste projekteras i nära samarbete med idrottsföreningarna Fler skolidrottsplatser som den i Skarpäng måste anläggas när skolor byggs i Arninge och på Galoppområdet Kulturhus. Bibliotekshuset projekteras till ett publikt huvudbibliotek med utställningshall, musikscen, fik och mötesplatser mm Tibble teater kommer under hösten att programläggas med föreställningar

Täby Miljövärme AB, ordförande

Jag drömmer om ett Täby som: Är ett hållbart samhälle, ekonomiskt och miljömässigt Är en mänsklig plats att bo på Växer med årsringar och med eftertanke Har goda kommunikationer till både Stockholm och Arlanda Välkomnar och härbärgerar alla, unga såväl som gamla Är en välskött kommun och ett föredöme för andra kommuner

Sven Fjelkestam

Ulf Schyldt

Mats Nordström

Lars Lindberg

Jag är en av fullmäktiges äldsta ledamöter med en lång politisk verksamhet i liberalismens tjänst. Som arkitekt intresserar jag mig särskilt för Täbys utveckling och är tyvärr inte alltid nöjd med resultatet.

Jag är född i Malmö och Täby-boende sedan 1979, numera i Näsbydal. Nybliven egen företagare och konsult, 12 år på Folkpartiets riksdagskansli.

Jag tycker bland annat att: Trafikgupp på våra vägar är ett nödvändigt ont som beror på att alltför många bilister kör för fort. Kan man få dessa att hålla hastighets- begränsningarna så behövs inga gupp Planeringen av Västra Roslags Näsby är intressant men man behöver en bred gångtunnel under Roslagsbanan mellan nuvarande bebyggelse i östra delen och den nya i västra delen. Den föreslagna gångbron sju meter över spåren tillåter knappast cykeltrafik. Kommande generationer kommer troligen att tala om att snålheten bedrog visheten Täby har inga hundrastplatser men inom kort kanske vi får en vid Ensta krog. Det behövs fler. Helst inom promenadavstånd

I Gymnasienämnden vill jag under mandatperioden arbeta för att: Fler spetsutbildningar och möjligheten att ta högskolekurser på gymnasiet ska utvecklas Samarbete med näringslivet ska öka möjligheterna till lärlings- och praktikplatser såväl för studie- och yrkesförberedande program som för gymnasiesärskolan. Ung företagsamhet (UF) ska erbjudas alla elever på gymnasieskolan Det inkluderande synsättet utvecklas i all utbildningsverksamhet. Samtliga elever ska få det stöd de har behov av En gemensam vuxenutbildnings-/SFI-region skapas i länet med valfrihet och möjlighet att kombinera arbete och studier. Det är viktigt att SFI- och vuxenutbildningens resurser inte urholkas när antalet elever beräknas öka Slå vakt om utbildningskvaliteten. Gymnasieskolan måste kunna erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor även i framtiden

Täbybo sedan 25 år och i politiken sedan 2009. Mina politikområden är stadsbyggnad och mänskliga rättigheter. Jag är socialliberal och mitt Täby välkomnar alla. Ett generöst samhälle som värnar om dem som behöver stöd. Täby ska utvecklas med förnuft och med stor omsorg om dem som redan bor här och de som ska bli våra nya grannar. Täby ska präglas av öppenhet, dialog och inflytande.

En glad Göteborgare som sedan många år bor i Viggbyholm. Civilingenjör med uppdrag att få tågen att rulla. I Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddsnämnd verkar jag för att förbättra miljön och upprätthålla en säker hantering av gifter och miljöskadliga ämnen i kommunen. Som ordförande i Folkpartiet i Täby vill jag skapa fora för livaktiga demokratiska dialoger.

Viktiga frågor för mig: Tunnelbana till Täby blir avgörande för möjligheten att bygga ut kommunen som planerat Den interna kollektivtrafiken i Täby samt gång- och cykelvägar måste prioriteras Jag vill se ett sammanhängande grönstråk från Näsby Slott till Stolpaskogen. En ekodukt över E18 är en viktig länk i denna kedja. Bevarade naturvärden med fler och fräschare parker. Minskat buller Våra kommundelscentra behöver utvecklas för att skapa bättre närhet till handel och kultur Näsby Slott utvecklas varsamt, så att rekreationsvärdena bevaras och parken blir mer tillgänglig med promenader och olika serveringar

För mig är dessa frågor viktigast: Täby ska vara en bra plats för alla som bor och verkar här, både nu och i framtiden Mycket har gjorts men mer återstår att göra. Vi har fått fler hyresrätter men behöver ännu fler. Cykelplan finns men ännu inte tillräckligt bra cykelvägar. Parker, lekplatser och offentliga miljöer förbättras Vi kommer att bli fler invånare och få fler företag i Täby. När vi bygger det framtida Täby ska miljö- och hållbarhetsfrågor ha en framskjuten plats. Det ska finnas goda möjligheter för Täbyborna att medverka i planeringen av det framtida Täby Kommunen ska ha en förvaltning som hanterar våra skattepengar på ett bra sätt

Kommunfullmäktige, vice ordförande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, vice ordförande

Stadsbyggnadsnämnden, vice ordförande

Folkpartiet i Täby, ordförande


Täby växer Täby är en attraktiv kommun. Och Täby växer. Vi är stolta över vår natur, vi har bra skolor, bra omsorg, öppna biblio­ tek och många idrottsanläggningar. Med Täby centrums utveckling får vi nu också fler mötesplatser. Men det finns en hel del att förbättra när det gäller kulturaktiviteter i Täby.

Varför Folkpartiet ? Folkpartiet är Sveriges liberala parti. Vi står för demokrati, marknadsekonomi och socialt ansvar. Vår utgångspunkt är den enskilda individen och hennes rätt och möjligheter att själv bestämma över sitt liv. Alla har rätt att utvecklas till fria och självständiga medborgare oavsett kön, bakgrund eller ursprung. Vi litar inte på kollektiva lösningar. Vi tror på människors förnuft och samvete. Vi hyllar frihet. Men det är viktigt att också se verkligheten ur de sämst ställdas och olycksdrabbades perspektiv. Alla kan i olika skeden av livet behöva stöd och hjälp. Var och en har ett stort ansvar för sig själv, men också för andra. Ingen människa är en ö. Individualism får aldrig bli detsamma som egoism. Liberalismen värnar varje människas rätt att själv välja sin livsstil så länge den inte går ut över andra. Rasism, fördomar,

intolerans och diktatur avvisar vi bestämt. Politik och affärer ska hållas isär. Vi värdesätter både ett fritt näringsliv och en väl fungerande offentlig sektor. Demokrati, öppenhet och insyn ska vara hörnstenar i kommunen. Marknadstänkande i en kommun ska hanteras med stort omdöme och eftertänksamhet. Privata aktörer berikar ofta kommunens verksamhet. Privat drift är dock inte ett mål i sig självt. Kommunens politiker kan aldrig avsäga sig ansvaret för verksamheten och för hur skattepengarna används. En kommun är inget företag. Täbyborna är kommunens ägare och kan aldrig reduceras till att vara enbart kunder. Vi välkomnar privata nyetableringar till Täby, samtidigt som väl fungerande kommunal verksamhet ska utvecklas.

Därför Folkpartiet – också i Täby www.fptaby.se info@fptaby.se www.folkpartiet.se/taby 076 643 93 34

Tillväxten klarar vi bra med en positiv förtätning av Roslags Näsby och nya fina bostadsområden i Arninge – Ullna. Att Galoppen flyttar gör det också mycket lättare för Täby att växa. Samtidigt är Galoppfältsområdet en utmaning. Det gäller att få till en väl sammansatt, arkitektoniskt varierad och hållbar stadsdel att leva och trivas i. Många bra idéer finns, inte minst tack vare medborgardialogerna, vilket är något vi vill fortsätta med i Täby. Att genomföra med­borgardialoger är ett bra sätt för att få in reflekterade­­ synpunkter från olika håll och för att kunna förankra planeringen hos Täbyborna, inte minst när det gäller viktiga miljöfrågor som exempelvis fjärrvärmen. Frånvaron av tunnelbana till Täby är ett problem, eftersom många arbets­givare tvekar att etablera sig i Täby utan effektiva kommunikationer. Vi behöver många fler företag och myndig­heter i Täby. Täby är en kommun som ligger i framkant när det gäller valfrihet. Vi har många skickliga fristående utförare både inom äldreomsorg och inom förskola och skola. Civilsamhället med hela föreningslivet är också rikt och kommer att betyda ännu mer framöver. Det handlar om Röda korset, Naturskyddsföreningen, Hembygdsföreningen, kyrkor, ridklubbar, idrottsföreningar och körer för att ta några exempel. För många nya Täbybor är en förening – en mötesplats med en intressegemenskap – en bra ingång till att skapa sig ett umgänge, att kunna hitta nya vänner och bekanta som man kan göra något meningsfullt tillsammans med.

Profile for Täbyliberalen

Täbyliberalen april 2015  

Täbyliberalen april 2015  

Profile for fptaby
Advertisement