Page 1

1

- Folkpartiet liberalerna Skåne

Årsmöteshandlingar 2012


Dagordning Biograf Spegeln, Malmö - 20120324 1. Årsmötet öppnas 2. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokollsjusterare 4. Fråga om mötet behörigen utlysts 5. Fastställande av föredragningslista 6. Upprop av ombud och fastställande av ombudsförteckning 7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 8. Kassarapport och revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet 10. Regiongruppens verksamhetsberättelse 11. Motioner och av förbundsstyrelsen framställda förslag 12. Frågor från medlemmarna till förbundsstyrelsens ledamöter, Folkpartiet Liberalernas riksdagsledamöter och regionledamöter 13. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen 14. Nominering och val för tiden till nästa årsmöte av: a) ordförande i länsförbundet och dess styrelse b) två vice ordförande i länsförbundet och dess styrelse c) övriga ordinarie ledamöter av förbundsstyrelsen d) två revisorer och två ersättare för dessa e) ombud och ersättare till Folkpartiet Liberalernas landsmöte f) ombud och ersättare till Folkpartiet Liberalernas partiråd g) ombud vid Studieförbundet Vuxenskolans årsmöte h) ordförande och övriga ledamöter i valberedningen 15. Budget och verksamhetsplan 2012 16. Fastställande av medlemsavgift till länsförbundet för medlemmar i lokala föreningar och för direktanslutna medlemmar samt den tid för vilken denna ska gälla 17. Under förbundsmötet väckta frågor som förbundsmötet beslutar behandla 18. Antagande av årsmötesuttalande 19. Årsmötet avslutas

2


Verksamhetsberättelse Styrelsen Styrelsen för Folkpartiet i Skåne har under 2011 bestått av: Christer Nylander - Kristianstad, ordförande Tina Acketoft - Höganäs, 1:e vice ordförande Mats Persson - Lund, 2:e vice ordförande Alexandra Zetterman Åbrandt - Kristianstad, arbetsutskottsordförande Marie Keismar - Hörby, kassör Torkild Strandberg - Landskrona Tommy Aspegren - Östra Göinge Ewa Bertz - Malmö Charlotta Bjärholm - Båstad Brita Edholm - Höör Pierre Månsson - Kristianstad Fredric Strömberg - Simrishamn Christer Sörliden - Helsingborg Gustav Georgson - Malmö

som sekreterare vid både arbetsutskottet och styrelsens sammanträden.

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit tolv (12) sammanträden.

I januari 2011 initierade länsförbundets ordförande Christer Nylander ett arbete med att ta fram en politisk idéskrift för Skåne – Skåne visar vägen – i syfte att beskriva de utmaningar regionen står inför de kommande 15 åren. Skriften innehåller Christer Nylanders personliga reflektioner kring hur vi folkpartister ska möta utmaningarna som ligger framför oss. För den som vill läsa skriften finns den att läsa på hemsidan www.folkpartiet.se/skanevisarvagen.

Revisorerna Bo Polsten – Staffanstorp och Anneli Bojesson – Malmö har inbjudits att närvara vid både styrelse- och arbetsutskottssammanträdena för att kunna fullgöra sitt revisionsuppdrag. Revisorerna har löpande fått information om verksamheten genom skriftlig dokumentation i form av protokoll och liknande. Revisorerna har haft två fysiska avstämningstillfällen med förbundsombudsmannen med fokus på verksamhetsrevision. Politik Styrelsen har målmedvetet fortsatt på den inslagna vägen att se till så att länsförbundet i Skåne får en framträdande opinionsbildande roll i Folkpartilandet under devisen – Skåne visar vägen.

Liberala ungdomsförbundet Skånes ordförande Elisabeth Gehrke – Lund och Liberala studenter Skånes ordförande Josefine Redig – Lund har adjungerats till sammanträdena under 2011. I samband med årsskiftet bytte båda organisationerna ordförande varför de nyvalda ordförandena varit adjungerade vid sammanträdena under 2012. Anton Grahm – Lund, Liberala ungdomsförbundet Skåne och Hanna Håkanson – Lund, Liberala studenter Skåne.

Under året har Christer Nylander fått det prestigefyllda uppdraget att leda processen med att ta fram partiets nya partiprogram.

Arbetsutskottet Arbetsutskottet har under året bestått av Alexandra Zetterman Åbrandt - Kristianstad Marie Keismar - Hörby Pierre Månsson - Kristianstad Christer Sörliden - Helsingborg

Medlemmar En rensning av kontaktsystemet där inaktiva medlemmar rensats bort är en förklaring till det minskande antalet medlemmar. Under året har medlemsantalet minskat med 111 personer, vilket motsvarar 11 procent av medlemskåren. I en bilaga till verksamhetsberättelsen finns en fördjupad beskrivning över medlemsstatistiken för Skåne och de 33 skånska kommunerna.

Kassaförvaltaren, Rune Andersson samt länsförbundets ordförande Christer Nylander har adjungerats till sammanträdena.

Utmaningen är nu att se till så att medlemstillströmningen tilltar. Arbetsutskottet har initierat ett arbete för att se till så att länsförbundet utvecklar metoder och rutiner som stöttar medlemsvärvningen i kommunföreningarna. Medlemsvärvning och medlems-

Arbetsutskottet sammanträdde vid tretton (13) tillfällen under året. Förbundsombudsmannen Lisa Flinth har fungerat 3


vård är en prioriterad verksamhet för länsförbundet under 2012.

flera av de skånska initiativen genom intervjuer och artiklar, framför allt frågan om en flexiblare arbetsmarknad fick stort genomslag.

Länsförbundet har tagit ansvar för att det ska finnas möjlighet för alla medlemmar i Skåne att hitta en plattform för politisk diskussion. För de mindre kommunföreningarna kan det vara svårt att skapa sådana arenor lokalt. I dagsläget finns det sex nätverk med olika ämnesområden. Till nätverken kan medlemmar med intresse för ämnesområdena enkelt ansluta sig via hemsidan. Målsättningen är att vart och ett av nätverken ska arrangera minst en aktivitet per termin. Löpande tipsas nätverkens deltagare om aktuella nyheter och aktiviteter.

Material Avdelningarna har erbjudits möjlighet att beställa egenproducerat material genom länsförbundets försorg. Christer Sörliden, Helsingborg, är behjälplig både för länsförbundet och för kommunföreningarna i fråga om grafisk formgivning och produktion. Flera föreningar har fått hjälp med att ta fram material under året. Allt material som producerades eller distribuerades genom länsförbundet följer den av riksorganisationen antagna grafiska profilen.

Under året har den digitala medlemstidskriften FolkpartiNytt Skåne introducerats. Tidningen har fått ett positivt mottagande från medlemskåren.

Folkpartiet Skåne har agerat mellanhand mellan Riksorganisationen och kommunföreningarna gällande centralt framtaget kampanjmaterial. Länsförbundet i Skåne har också erbjudit kompletterande och billigare kampanjmaterial i samband med riksorganisationens kampanjer.

Möten Skåneråd Årets Skåneråd hölls i Lund på Scandic Star Hotell den 14 maj 2011. Mötet behandlade både skriften Skåne visar vägen och följande landsmötesmotioner:

Kampanj Vårkampanj 2011 - Alla barn har rätt till en trygg uppväxt Mot bakgrund av att en rad undersökningar visar att det inte alltid blir så bra för de barn som samhället omhändertar, fokuserade Folkpartiets vårkampanj på hur man kan få till bättre villkor för de utsatta barnen. Vårkampanjen byggde på rapporten ”Alla barn har rätt till en trygg uppväxt”. Kampanjperioden var satt till den 1-22 maj men pågick längre än så i Skåne.

• Nya elprisområdens konsekvenser för Skåne • Framtiden är flexibel • Tillåt gårdsförsäljning av viner • Öresund viktigt för hela landet Skånerådet ställde sig bakom motionerna. Minilandsmöte Det skånska minilandsmötet hölls söndagen den 2 oktober på Scandic Star Hotell i Lund. Under dagen behandlades utvalda motioner som bedömdes komma att bli kontroversiella under landsmötet. 120 folkpartister medverkade under dagen.

Det erbjöds trycksaker i flera prisklasser för de föreningarna som vill dela ut kampanjmaterial. Ett skånskt diskussionsunderlag togs fram som stöd för möten mellan kommunpolitiker och socialtjänstens lokala tjänstemän. Syftet med mötena var att initiera samtal för att politiken skulle få möjlighet att höra tjänstemännens syn och diskutera vad som kan göras bättre. Underlaget togs fram med hjälp av Gunlög Stenfelt, tidigare socialchef i Landskrona.

Landsmötet 2011 Skåneförbundet hade 16 ombud vid Landsmötet i Västerås. Utöver ombuden fanns personal, tre unga folkpartister samt nära nog tio andra skåningar som tagit sig till Landsmötet på egen hand. I de 10 utskotten som beredde motionerna inför landsmötesförhandlingarna utsågs fyra skåningar till ordförandeposten en skåning utsågs till viceordförande. Skåningarna både syntes i plenisalen och hördes från talarstolen. Media uppmärksammade

Höstkampanj 2011 – Unga ska ha jobb De regler som en gång skapades för att ge dem som arbetar trygghet stänger idag ute dem som står utanför arbetsmarknaden och vill in. Alltför få anställda 4


vågar prova ett nytt jobb. Alltför få arbetsgivare vågar anställa en person utan erfarenhet. Den svenska arbetsmarknaden måste moderniseras. Den måste gå från att vara stängd och trög till att bli öppen och trygg. Detta är grunden i kampanjen som drog igång den 19 november 2011 och som i vissa delar fortfarande pågår.

namn. Rapporten presenterades av nationalekonomen Jenny Von Bahr, WSP Analys & Strategi. Därefter följd ett samtal mellan Jenny Von Bahr, Adam Cwejman, ordförande LUF, Mats Persson, regionråd och Maria Ferm, riksdagsledamot Miljöpartiet. Samtalet leddes av Peter J Olsson, politisk redaktör på Kvällsposten.

Länsförbundet och riksorganisationen erbjuder trycksaker för föreningarna som vill dela ut kampanjmaterial.

Löpande under året har utbildning och support erbjudits medlemmar som velat komma igång med redigering av våra hemsidor i EpiServern.

Medlemstidningen FolkpartiNytt Skåne hade ett temanummer för att lyfta fram kampanjen och entusiasmera föreningarna till lokala kampanjinitiativ. Runt om i Skåne har det skrivits insändare och tagits politiska initiativ kring frågan Unga ska ha jobb. Mars månads ordförandeträff fokuserade på kampanjen och lyfte fram kommunala initiativ som kunde fungera som inspirationskälla för andra. Frågan om arbetsmarknaden och ungdomsarbetslösheten lever vidare och kommer fortsätta att vara i fokus för länsförbundets aktiviteter även framöver.

I ett försöka att förbättra kommunikationen och för att snabbt få ut information och respons på informationen bjuder länsförbundet till ordförandeträffar en gång i månaden. Mötena genomförs med hjälp av mötesverktyget GoToMeeting som tillåter deltagarna att deltaga antingen via dator eller via telefon. Ungefär en tredjedel av kommunerna har närvarat vid ett eller flera tillfällen under verksamhetsåret. Riksorganisationen arrangerar för andra gången Folkpartiet Liberalernas grundläggande ledarutbildning. I den här omgången medverkar Gustav Georgson, Malmö, Astrid Nilsson, Eslöv och Elisabeth Gehrke, Lund för Skånes räkning. Några moment i utbildningen är personlig coachning, värderingsbaserat ledarskap, process och resultat, retorik, framträdandeteknik, politiska arbetsmetoder och dess utvecklingsmöjligheter.

Europadagen Länsförbundet erbjöd med anledning av Europadagen den 9 maj föreningarna att köpa ett flygblad för att uppmärksamma dagen. Media Under året har Carl-Otto Berg fungerat som pres�sekreterare för länsförbundet. Genom Carl-Otto har länsförbundet kunnat erbjuda enskilda skånska politiker, som så önskat, stöd i kontakt med media men också skrivstöd.

Personal Under verksamhetsåret har Lisa Flinth arbetat heltid som förbundsombudsman. Leif Jarl har arbetat heltid som kanslist och Rune Andersson deltid som kassaförvaltare. Malin Melander har fram till årsskiftet arbetat heltid som administratör och ombudsman. Under tre terminer kommer Malin nu att studera på annan ort och är därför tjänstledig men arbetar på timbasis för länsförbundet. I samband med årsskiftet rekryterades Liselotte Melander till en heltidstjänst som administrativ ombudsman.

Vi har fortsatt använda mediebevakningsverktyget Infopaq. Användandet har ökat och fler skånska folkpartister och kommunföreningar drar nu nytta av tjänsten. Löpande har analyser gjorts av vilket genomslag olika politiska initiativ fått i media både på lokal och på regional nivå.

Under året har Sofie Albäck varit projektanställd för att uppdatera kontaktsystemet. Christer Sörliden är kontrakterad på timbasis för att serva med tjänster inom ramen för grafisk design samt för att producera den digitala medlemstidskriften FolkpartiNytt Skåne. Carl-Otto Berg är även han anställd på timbasis som pressekreterare för länsförbundet.

Träffar och utbildningar Under Politikerveckan i Almedalen, Visby, arrangerade länsförbundet ett välbesökt seminarium på temat ”Bidrag - vägen till arbete?”. Seminariet tog sin utgångspunkt i Timbrorapporten med samma 5


Ekonomin

Ordförande har ordet Under 2011 har styrelsen målmedvetet fortsatt med arbetet för att befästa och utveckla Skånes roll som tongivande i folkpartilandet. Arbetet under devisen Skåne visar vägen har burit frukt. Skåne har numera inte mindre än tre personer i partistyrelsen, Torkild Strandberg och Olle Schmidt har fått fortsatt förtroende och Mats Persson har lyfts in som den tredje skåningen i partistyrelsen. Under landsmötet var Skåne starkt överrepresenterat när det gällde presidieposter i utskotten. Ett tydligt tecken på att skånska folkpartister har en bred kunskapsbas och ett stort förtroende, något vi ska vara stolta över.

Resultaträkningen 2011 års resultat slutade med ett överskott på 576 tkr före upplösning av Valfond 2014, avsevärt mer än budget. Överskottet möjliggör en avsättning till Valfond 2014 på 500 tkr. Resultatförbättringen i förhållande till budget finns att finna i såväl högre intäkter som i lägre kostnader. Intäkterna blev högre, för medlemsavgifter, serviceavgifter, regionbidrag samt försäljning, än vi antog i samband med budgetens upprättande.Kostnaderna för politisk verksamhet blev 250 tkr lägre än budget av olika orsaker, bl.a. mindre mötesverksamhet, lägre kostnader för deltagande i såväl riks- som landsmöten.

Politiskt har vi i Skåne drivit frågan om elprisområdena. En fråga vi lyckats skapa uppmärksamhet kring både internt i partiet men också i media. Skåne var också drivande i att lyfta frågan om en ny och mer flexibel syn på arbetsmarknaden genom vår landsmötesmotion. Den frågan utvecklades sedan till att utgöra temat för partiets centrala höstkampanj.

Våra omkostnader blev också lägre genom sparsamhet. Räntenettot blev högre bl.a. beroende på mer kapital och högre ränta. Balansräkningen Några kundfordringar som kan anses vara osäkra finns inte. Hela saldot på balansdagen har reglerats under 2012.

I processen med att skriva partiets nya partiprogram har jag fått förtroendet att leda arbetet. I arbetsgruppen återfinns ytterligare en skåning i Mats Persson. Även här har alltså vi skåningar fått en framträdande position.

Vi hade en kassa på ca 1 794 tkr vid årsskiftet och har således en god likviditet vid ingången av år 2012.

Nu fortsätter vi arbetet med att se till så att Folkpartiet stärks i Skåne och att Skåne stärks i Folkpartiet – Skåne visar vägen.

Valfonder Det goda överskottet enligt ovan möjliggör en avsättning detta år med 500 tkr, tillsammans med föregående års avsättning blir saldot således vid årsskiftet 800 tkr.

För Folkpartiet Skånes styrelse

Kontroll och styrning Förbundets ekonomi har under året varit under löpande kontroll och styrning av arbetsutskottet och styrelsen genom månadsbokslut, samt två prognoser efter respektive tertial 1 och 2.

Christer Nylander Ordförande Folkpartiet Liberalerna Skåne

Revision Redovisningen är genomgången av våra revisorer som godkänt densamma och ställt sig bakom styrelsens förslag till disposition av resultatet. Vid revisionen framfördes inga anmärkningar.

6


BOKSLUT 2011 Sammandrag balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR Fordringar Kundfordringar Andra fordringar Summa fordringar

2011

BUDGET

2010

20 55 75

20 41 61

520 42 562

Likvida medel

1 794

1 252

759

Summa tillgångar

1 869

1 313

1 321

EGET KAPITAL Bundet eget kapital Valfond Summa bundet eget kapital

800 800

300 300

300 300

Fritt eget kapital Bal. resultat Resultat från föregående år Årets resultat Summa fritt eget kapital

12 179 76 267

12 179 27 218

5 8 179 191

1 067

518

491

Eget kapital och skulder

SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörer Övriga skulder Summa kortfristiga skulder

8

75

16

795 802

720 795

814 831

SUMMA SKULDER

802

795

831

1 869

1 313

1 321

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bokslutet är genomgånget och antaget vid styrelsemöte den 13 februari 2012 För styrelsen

Utarbetad av

Christer Nylander ordförande

Rune Andersson kassaförvaltare

Vår revisorberättelse avlämnad 2012-03-09

Annelie Bojesson

Bo Polsten

revisor

revisor

7


BOKSLUT 2011 Sammandrag resultaträkning (tkr)

Intäkter Politiska kostnader Brutto Omkostnader Lokalkostnader Kontorskostnader Personal Reskostnader Övriga kostnader Summa omkostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivning Räntenetto Resultat före upplösning avsättningar Upplösning avsättning

2011

BUDGET

2 592 -599 1 994

2 394 -840 1 545

2 642 -2 052 585

-122 -287 -1 007 -38

-131 -338 -1 019 -45

-186 -359 -906 -61

-1 455

-1 533

- 1 512

539

12

-926

548

12

-926

28

15

5

576

27

-921

9

0

Resultat före avsättning till valfond

576

Upplösning Valfond Avsättning Valfond 2014

0 -500

Nettoresultat

2010

0

27

-921 1 400 -300

76

27

179

Revisorernas berättelse Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltningsberättelse för år 2011. Det är styrelsen, som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i räkneskapshandlingarna. I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna

Vi tillstyrker att föreningens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess övriga förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

Malmö 2012-03-09

Anneli Bojesson

8

Bo Polsten


Regiongruppens verksamhetsberättelse Den styrande majoriteten - femklövern - består av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet och har totalt 79 mandat av 149 i regionfullmäktige. Folkpartiet har 12 platser i Regionfullmäktige.

fri. Nu kan resenär i den skånska kollektivtrafiken inte längre betala med kontanter ombord på bussar och tåg, detta efter ett beslut från Arbetsmiljöverket. Mellan den 27 juli och 7 augusti 2011 anordnades World Scout Jamboree på Rinkabyfältet strax utanför Kristianstad i nordöstra Skåne. 40 000 scouter och lika många besökare kom till Skåne i samband med jamboreen. Region Skåne har under flera år varit delaktig i förberedelsearbetet inför lägret och har även, tillsammans med Kristianstads kommun, bidragit med sex miljoner kronor.

Många av de punkter Folkpartiet drev i valrörelsen finns i den politiska plattform för 2010-14 som femklövern kommit överens om att genomföra. Exempelvis införandet av en äldregaranti för äldre i sjukvården, införandet av en vårdgaranti för missbrukare i behov av behandling samt satsningar för att stärka tillgängligheten i den sjukvård som bedrivs nära medborgaren.

En ny kundvalsmodell för mödrahälsoval infördes under hösten 2011. Skånska kvinnor fick fler privata och offentliga mottagningar att välja mellan. Mottagningarna erbjuder mödrahälsovård, rådgivning om preventivmedel och sexuell hälsa samt gynekologisk cellprovtagning.

Politik under 2011 Det blev tidigt under 2011 klart att AstraZenecas lokaler i Lund ska förvandlas till Ideon Life Science Village, ett forskningscentrum som ska vässa och stärka den medicinska forskningen i Öresundsregionen. Region Skåne och Lunds universitet är två av huvudaktörerna i satsningen. I april bytte Ideon Life Science Village namn till Ideon Medicon Village.

I september 2011 träffades företrädare från landsting och regioner möts i södra Sverige hos Region Skåne i Kristianstad för en första diskussion om förutsättningarna för en gemensam storregion. Parterna enades om att ta fram en avsiktsförklaring inför den fortsätta processen.

Ett projektkontor startade för att jobba vidare med Spårvagnar i Skåne, SPIS. I projektet samarbetar Region Skåne med Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborgs stad för att införa spårväg i de tre städerna.

Lasarettet i Trelleborg och Ängelholm fick ett utökat akutuppdrag och längre öppettider. Bakgrunden är att akutmottagningarna på de större sjukhusen, särskilt SUS, varit överbelastade under en längre tid och förstärkning behövs från de mindre sjukhusen.

I mars godkände regionstyrelsen en investering i en större ombyggnad av förlossnings- och neonatalklinikerna på SUS i Lund. Skånes universitetssjukhus och Region Skånes fastighetsenhet Regionservice har tagit fram ett förslag med en paviljong i två våningar som placeras på taket till nuvarande kvinnokliniken.

I samband med att det gamla avtalet löper ut genomförde Region Skåne en ny upphandling av entreprenör för akuta hembesök av läkare och valet föll sedan på Falck Ambulans AB. Ett hembesök av läkare är främst till för patienter som har svårt att ta sig till en vårdinrättning eller inte behöver utnyttja sjukhusets resurser.

Ett regionövergripande arbete med att utveckla den skånska hälso- och sjukvården startades under arbetsnamnet Futura. Arbetet ska bland annat samordna de stora utvecklings- och investeringsplanerna för vården.

Regeringen gav klartecken till att göra utredningen om en fast Helsingborg/Helsingörförbindelse till en nationell fråga, ett viktigt steg framåt för Skånes del.

Den första juni 2011 blev kollektivtrafiken kontant-

Region Skåne kommer 2012 att ha en budget på 9


Beredningen för medborgardialog - Nordvästra Skåne Benediktsson Lena (Landskrona), ordinarie Stjernquist Louise (Höganäs), ordinarie

drygt 36,6 miljarder kronor, en liten ökning från 2011. Skatten höjs inte, utan skattesatsen ligger kvar på 10,39 kronor, vilket är cirka 0,50 kr lägre än rikssnittet. I samband med budgeten presenterades också en ny vision: Skåne – livskvalitet i världsklass.

Beredningen för medborgardialog - Nordöstra Skåne Javurek Radovan (Kristianstad), ordinarie Beredningen för medborgardialog - Sydvästra Skåne Tabak Alma (Malmö), ordinarie Beredningen för medborgardialog - Sydöstra Skåne Olsson Lindström Karin (Ystad), ordförande Brukarpanelens planeringsdelegation Sörliden Christer (Helsingborg), ordinarie Benediktsson Lena (Landskrona), ersättare

Regionråden blev under 2011 utvalda att vara med i de arbetsgrupper på nationell nivå som ska ta fram förslag på nytt partiprogram för Folkpartiet, Gilbert Tribo inom det socialpolitiska området och Mats Persson i den grupp som ska arbeta med företag och skatter. Gruppens arbete under året FP-gruppen har bestått av följande ordinarie ledamöter: Christer Sörliden, Gilbert Tribo, Brita Edholm, Mats Persson, Ewa Bertz, , Marie Wahlgren, Karin Olsson Lindström. Anna-Kerstin Larsson, Lena Benediktsson, Hans Berg, Eva Kullenberg och Marie Keismar.

Business Region Skåne Ingelsson Carina (Kävlinge), ordinarie CETC Centraleuropeisk transportkorridor Rosengren Sven (Skurup), ersättare Fastighets- och Servicenämnden Ekelund Torbjörn (Svalöv), ordinarie Faleberg Ann-Charlotte (Lomma), ersättare

Följande personer är försteersättare i regionfullmäktige: Ekelund Torbjörn, Faleberg Ann-Charlotte, Holmén Åsa, Olsson Enochsson Agneta, Rosengren Sven, Werner Hans J Politiska sekreterare har varit: Björn Melin och Emelie Larsson, heltid samt Malin Melander, 30 procent (nu ersatt av Liselotte Melander).

Finansiellt samordningsförbund Trelleborg Werner Hans J (Hässleholm), ordinarie Flygråd Malmö/Sturup Rosengren Sven (Skurup), ersättare Folkhälsoberedningen Kullenberg Eva (Ängelholm), ordinarie Förening för samarbete i spårvägsfrågor Persson Mats (Lund), ordinarie Förvaltningsrätten i Malmö - nämndemän Albäck Anders, Amin Azad, Andersson Caj-Åke, Andersson Rune, Bengtsson Aspegren Gunilla, Branting Jacob, Budde Patrik, Forslin Ola, ForsOhlsson Anna-Lena, Gaskell-Brown Ann Christin, Hulthén, Maj Jahnke Julia, Kronvall Bo, Neptune Camilla, Nilsson Tommy, Obrandt Andreasson Ola,

Gilbert Tribo, regionråd och gruppledare, Mats Persson regionråd och vice gruppledare. Christer Sörliden är gruppordförande och Karin Olsson Lindström. vice gruppordförande. Under året har gruppen haft 6 gruppmöten När det gäller kommunikationsarbetet har FP i Region Skåne numera en egen blogg, http://folkpartietregionskane.blogspot.com, och Facebook-sida där den intresserade med fördel kan läsa vad som sker i regionen. Dessa kommunikationskanaler, liksom Twitter, kommer att utvecklas under 2012. Folkpartiets representanter i nämnder, styrelser och beredningar: Arvodesberedningen Larsson Anna-Kerstin (Kristianstad), ordinarie 10


Nämndemän i fastighetstaxeringsmål Rosengren Sven Närsjukvårdsberedning Tribo Gilbert (Kristianstad), ordförande Sörliden Christer (Helsingborg), ersättare Närsjukvårdsutskott Tribo Gilbert (Kristianstad), ordförande Nätverket Hälsa och Demokrati Holmén Åsa (Åstorp), ersättare ODKrooks donationsfond i fd LLL och MLL Andersson Rune (Malmö), ersättare Patientnämnden Skåne Percy Nessling (Helsingborg), ordinarie Hallmer Lindahl Eva (Skurup), ersättare Pensionärsråd Olsson Lindström Karin (Ystad), ordinarie Benediktsson Lena (Landskrona), ersättare Regional politisk samverkansgrupp Tribo Gilbert (Kristianstad) Regionala Tillväxtnämnden Bertz Ewa (Malmö), 1:e vice ordförande Rosengren Sven (Skurup), ordinarie Wahlgren Marie (Burlöv), ersättare Regionala tillväxtnämndens verkställande utskott Bertz Ewa (Malmö), 1:e vice ordförande Regionfullmäktiges Valberedning Edholm Brita (Höör), ordinarie Sörliden Christer (Helsingborg), ersättare

Persson Per-Ingvar, Pettersson Inger, Rosengren Sven, Tynell Gunilla, Wensbo Eva, Werner Hans J, Wettbo Göran, Åhs Ingemar, Öhman Heléne Habilitering- och hjälpmedelsnämnden Lena Benediktsson (Landskrona), 1:e vice ordf. Andersson Jonas (Helsingborg), ersättare Handikappberedning Sörliden Christer (Helsingborg), ordförande Tynell Gunilla (Lomma), ersättare Helsingborgs övervakningsnämnd Persson Per-Ingvar (Helsingborg), ordinarie Hovrätten - nämndemän Björnberg Staffan, Budde Patrik, Franzén-Sveger Boel, Herbert Ulla, Johansson Marianne, Johansson Nils-Olof, Paborn Kerstin Hälso- och sjukvårdsnämnden Gilbert Tribo (Kristianstad), ledamot Keismar Marie (Hörby), ersättare Spahovic Narcis (Malmö), ersättare Jurynämnden 1:a gruppen Björnberg Staffan Kammarrätten -nämndemän Hjortswang Gert-Olof Klimatsamverkan Skåne Wahlgren Marie (Burlöv), ersättare Kollektivtrafiknämnden Mats Persson (Lund), ordförande Axelsson Annie (Östra Göinge), ersättare Kulturhistoriska Museét för södra Sverige - Kulturen Lund Strandberg Karin (Landskrona), ersättare Kulturnämnden Edholm Brita (Höör), ordinarie Mörck Margareta (Svalöv), ersättare Malmö Opera och Musikteater AB Zetterman Åbrandt Alexandra (Kristianstad), ordinarie

Regionstyrelsen Tribo Gilbert (Kristianstad), ordinarie Bertz Ewa (Malmö), ersättare Persson Mats (Lund), ersättare Regionstyrelsens arbetsutskott Tribo Gilbert (Kristianstad), ordinarie Revisorer, Region Skåne Bergström Magnus (Vellinge), ordinarie 11


Samordningsförbundet Skåne Nordost Albäck Anders (Tomelilla), ordinarie

Studentråd Persson Mats (Lund), ordinarie

Samverkansorgan mellan Region Skåne och privata vårdgivare Tribo Gilbert (Kristianstad), ordinarie Skattenämnd för Storföretagsregionen Malmö Bergström Magnus Skattenämnd vid skattekontor 1 och 2, Malmö Berger Herman, Bjelica Milenko, Robertsson Tore, Tsiparis Christos Skattenämnd vid skattekontoret i Helsingborg Andersson Fredrik, Celander Anne-Christine, Lindblom Anders Skattenämnd vid skattekontoret i Lund Berne Claes, Holmqvist Erik, Persson Birgitta (Britt) Skattenämnd vid skattekontoret i Simrishamn Rosenqvist Åke, Strömberg Fredric Skattenämnd vid skattekontoret i Ängelholm Bexell Rolf, Edler Lars Skattenämnd vid skattekontoret Kristianstad Bergenholtz Birger, Fahlby Birger, Grelsson PerÅke, Olsson Ingvar Skattenämnd vid Utlandsskattekontoret Malmö Etverk Peter, Friedman Marianne, Rosenlund Chrintz-Gath Gun Skånes Dansteater Larsson Anna-Kerstin (Kristianstad), ordförande

Styrkommittén Interreg IV Öresund-Kattegatt-Skagerrak Bertz Ewa (Malmö), ersättare SydSam - styrelse Persson Mats (Lund), ordinarie Södra Regionvårdsnämnden Holmén Åsa (Åstorp), ordinarie Tandvårdsutskott Keismar Marie (Hörby), ersättare Upphandlingsstrategiutskott Persson Mats (Lund), ersättare Vårdproduktionsberedningen Holmén Åsa (Åstorp), ordinarie Olsson Enochsson Agneta (Malmö), ersättare Åstorps Samordningsförbund Kullenberg Eva (Ängelholm), ordinarie Öresundskomiteen Schmidt Olle (Malmö), ordinarie Bertz Ewa (Malmö), ersättare Öresundstågtrafiken - samrådsorgan Persson Mats (Lund), ordinarie Övervakningskommittén Interreg IV Öresund-Kattegatt-Skagerrak Bertz Ewa (Malmö), ersättare

Stiftelsen fritidsområden i Skåne Andersson Rune (Malmö), ersättare Stiftelsen Regionmuséet i Skåne Sjöström Ulf (Hässleholm), ersättare Stiftelsen Skånes Djurpark Åkesson Magnus (Kristianstad), ordinarie Stiftelsen Skånska Landskap Andersson Rune (Malmö), ersättare

För regiongruppen Christer Sörliden gruppordförande

Björn Melin politisk sekreterare

12


Motioner 1997 stod jag som nummer fem på valsedeln till Region Skåne i NV valkretsen. Jag anammade utmaningen och satsade. Det var en av de roligaste valrörelser jag varit med om och det är många. Det var många som ställde upp och tyckte det var kul att hjälpa mig. Alla jobbade ideellt men vi hade kul tillsammans. En del har aldrig var inte med i Fp men ville stödja mig och gjorde så på olika sätt. Resultatet blev att jag kom in i regionfullmäktige som tvåa! Jag tror alltså på personvalet och den kreativitet som detta kan frigöra.

Motion om finansiering av personvalskampanjen inför valet 2014. Percy Nessling, Helsingborg Förslag till beslut 1. att Folkpartiet i Skåne beslutar att börja planera nästa val i god tid, 2. att slå fast att man i nästa val kommer att behandla alla kandidater - oavsett var de står på listorna - fullt lika, det vill säga inte satsa något alls på enskilda kandidater oavsett vilka uppdrag de tidigare haft, utan satsa allt på partiet och dess program för ett maximalt bra val samt 3. att rekommenderar lokalavdelningarna att göra detsamma.

2002 hade partiet satt mig som etta på listan. Jag fick då samma ”första-namn-anslag” som i alla andra valkretsar. Istället för att favorisera mig använde vi pengarna till att lyfta fram de första fem namnen. Tina Acketoft kom in i Riksdagen och de övriga: Åsa Holmén, Christer Sörliden. Dick Svensson och jag kom alla in på ordinarie platser i regionfullmäktige; en fördubbling av Folkpartiets representation från vår valkrets. Jag kan inte se att det skulle varit någon poäng med att Folkpartiet lagt speciella pengar på just mig.

Redan när möjligheten till personval infördes 1997 var Folkpartiet starka anhängare till systemet och har inte bara accepterat det utan fullt ut hyllat idén. Vår tanke var då att alla som stod på en lista skulle ha samma möjligheter. Trots detta har man vid valen i Skåne hittills satsat extra pengar på förstanamnen på listorna, vilket favoriserat dessa personer framför dem som stått längre ner på listorna. En liberal grundtes måste vara att alla ska ha samma möjligheter.

Det jag föreslår är därför att partiet beslutar att inte gynnar någon enskild person så som tidigare gjorts utan istället satsar allt på att lyfta fram Folkpartiet, vår politik och rekommenderar lokalavdelningarna att göra detsamma.

Erfarenheterna har visat att ska vi lyckas bra i en valrörelse, ska vi ha bra framförhållning. Som en tidigare ombudsman sa: ”Valen vinns mellan valen!”. Därför är det viktigt att i tid kunna lägga upp strategierna så att alla inom partiet vet vad som gäller och kan planera utifrån det. De som redan nu har framträdande uppdrag bör vässa sina insatser så att Folkpartiet syns minst lika väl som moderaterna och miljöpartiet. Därmed har också de som har tunga poster redan nu ett stort försprång i valet 2014 och ska de väljas om behöver de inget ekonomiskt stöd ur Folkpartitetkassan.

De som har och räknar med att få tunga uppdrag efter valet 2014 bör själva satsa på sina personvalskampanjer och göra så gott de kan var och en på sitt håll. Om våra kommunalråd, regionråd och riksdagsledamöter satsar ordentligt på sina egna kampanjer och sen de som hoppas på att bli ordförande i någon nämnd också satsar, finns det utöver partikassan mycket pengar till valrörelsen även om partiet inte disponerar alla.

Ger vi de nominerade möjligheter att driva sina personvalskampanjer på egna villkor kan man hoppas att fler ”ger järnet” och tillsammans vinner Folkpartiet på fler initiativ. Ingen kan ju sätta ett kryss på en Folkpartikandidat utan att det också blir en röst på Folkpartiet, vilket ju måste vara det primära.

Naturligtvis bör partiorganisationen hjälpa till med att samordna materialet så att vi utnyttjar volymrabatter och få ett snarlikt utseende på produkterna, men var och en debiteras sin personliga del och betalar själv fullt ut.

13


Förbundsstyrelsens svar Förslag till årsmötesbeslut: 1. att anse yrkandena besvarade med hänvisning till styrelsens svar

Regelverket för vindkraftutbyggnad måste skärpas Einar Fjellman, Ängelholm Eva Kullenberg, Ängelholm Sven Bergman, Ängelholm Torbjörn Ekelund, Svalöv Charlotte Engblom, Ängelholm Per Lindskog, Ängelholm Martin Märgelbrink, Ängelholm Eva Salevid, Ängelholm Henrik Thorsell, Vellinge

Länsförbundets styrelse ser mycket positivt på motionärens inställning till personval. EP-valkampanjen 2009 förknippades i stor utsträckning med personval, något som denna gång också gynnade FP. Även styrelsen vill peka på personvalets betydelse och tycker dessutom det är tilltalande att motionären visar på egna lyckade erfarenheter som med fördel kan användas som förebild runt om i länet. Skåneförbundet ser att personvalets betydelse kan öka än mer 2014 då EP-valrörelsen ligger strax före de allmänna valen.

Förslag till beslut 1. att vår riksdagsgrupp tar initiativ till en översyn och förändring av det regelverk som styr utbyggnaden av vindkraft med syfte att större hänsyn skall tas till närboendes hälsa och välbefinnande.

Frågan är emellertid något mer komplicerad då partiet i valtider har begränsade resurser, speciellt under ett valår som 2014 med fyra val. Det är en komplicerad frågeställning huruvida man ska satsa resurser för att kunna bedriva ett par personers kampanjer mer intensivt eller om resurserna ska fördelas på samtliga kandidater och då bli avsevärt mindre per kandidat.

Skåne har många platser som ur vindsynpunkt är lämpliga för utbyggnad av vindkraft men Skåne är också ett tätbefolkat landskap och det är numera regel att utbyggnadsplanerna kommer i skarp konflikt med närboendes önskan att få leva ifred i den miljö de valt för sitt boende.

Styrelsen menar också att det, för att nå ut till den breda massan, krävs riktade insatser med de företrädare på olika nivåer som, även i mellanvalstider, lyfter fram Folkpartiets budskap i skånsk media. Ofta är sådana mer omfattande kampanjer mer kostnadstunga. Styrelsen anser att det är viktigt att få till en balans när man väger dessa delar mot varandra.

Före 2008 byggdes huvudsakligen enstaka s.k. gårdsverk cirka 50 meter höga och med en effekt runt 0,5 MW. Idag byggs vindkraftparker med upp till 200 meters totalhöjd och mångfalt större effekter, och utvecklingen mot allt större verk och vindkraftparker med allt större omgivningspåverkan fortsätter. Trots denna process har myndigheternas regelverk för utbyggnaden i sina viktigaste delar förblivit oförändrade sedan det infördes.

Länsförbundet delar motionärens uppfattning om att en liberal grundtes är att alla ska ha samma möjligheter. Samtidigt vill styrelsen peka på att länsförbundets medlemmar har ett stort och centralt ansvar i provvalet deras resultat i den nomineringsprocess som finns.

Ambitionen att bygga ut vindkraften får inte ske på bekostnad av hälsa och välbefinnande hos alla de människor som drabbas av intrång i sin boendemiljö. Det är tyvärr vad som nu håller på att hända. Regeringen, Energimyndigheten och vindkraftbranschen själv har uttryckt önskemål att etablering av vindkraft sker i samförstånd och inte i strid med lokalbefolkningen. Nuvarande regelverk främjar inte en sådan utveckling, det verkar tvärtom konfliktskapande.

När det gäller framförhållningen instämmer länsförbundet i motionärens argumentation och vill också speciellt framhäva att Skåne är det länsförbund som trycker på kraftigast för en sådan framförhållning i Folkpartilandet. Denna framförhållning förutsätter även initiativtagande från lokalavdelningar och nationell samordning.

14


ken rörande vindkraftsverk och liknande frågor i så fall kan genomföras med lite större hastighet, vidare visioner och med pondus. Ett stort antal idag irriterade och visuellt eller bullermässigt störda vindkraftsnärboende i Klippan, Åstorp, med flera kommuner, kommer tids nog vittna om att det var ett framsynt, kunskapsbärande parti på borgerliga sidan, som tidigt verkade för just deras välfärd och hälsa i en basic miljöfråga i EU-parlamentet!

Sök medlemsskap i RECEP-ENELC (Regions for the European Landscape Convention). Eva Salevid, Ängelholm Förslag till beslut 1. att Folkpartiet liberalerna i Region Skåne verkar för att regionen söker medlemskap i RECEP-ENELC I en hearing 28 juni 2012 i EU-parlamentet kommer CIVILSCAPE, paraplyorganisation för frivilligorganisationer för den Europeiska landskapskonventionen att be parlamentarikerna uppmärksamma den i vissa fall olyckliga effekten av nuvarande energipolitik. Vanliga demokratiska regler frångås i form av nödlagstiftning för att snabbt kunna uppföra nya vindkraftverk – med störande effekt på alltför många landskap. Organisationen ämnar föreslå att EU som självständig part ska godkänna ELC, vilket torde ge stor framtida resonans åt frågan.

Förbundsstyrelsens svar Förslag till årsmötesbeslut: 1. att besvara motionerna 2. att årsmötet uppmanar Skåneförbundets styrelse att i olika sammanhang driva på för att detta ska bli verklighet. Sverige är inom de kommande åren i behov av att säkerställa energiförsörjningen och där är Folkpartiet det enda partiet som har en realistisk politik med en bredd i energimixen för att klara den mest väsentliga målsättningen; industrins och hushållens behov.

Detta förslag rimmar väl med det intresse för ELC, som FP tidigt markerat för ELC och som Sverige nu har antagit och som väntar på att tillfredsställande implementeras i svensk lagstiftning. Det finns en stor oro från många håll i Sverige, att vindkraftverken byggs för nära enskilda fastigheter med ibland starkt störande effekt visuellt eller bullermässigt. Forskningen stöder denna åsikt, bl a har SLUAlnarp visat på hur bl a tyska invånare tillåts ha en betydligt vidare radie mellan enskilda bostäder och vindkraftverken, än vad den svenska lagstiftningen hittills ansett nödvändigt.

Vindkraft är en naturlig del i en sådan mix. Alla energislag har emellertid såväl positiva som negativa effekter, också vindkraften. Skåneförbundet står bakom Alliansens energiöverenskommelse men vill beakta natur- och kulturvärden samt friluftslivets intressen i större utsträckning. Styrelsen delar motionärernas ambition om att utbyggnaden av vindkraften inte får ske på bekostnad av hälsa och välbefinnande hos medborgarna. Vindkraft bör därför koncentreras till redan exploaterade områden och platser med låga värden för naturvården och friluftslivet.

Ett sätt att stötta det här pågående långsiktiga arbetet för större attraktivitet i landskapet på EUnivå kan vara att FP verkar för att Region Skåne söker medlemskap i RECEP-ENELC (Regions for the European Landscape Convention), en central organisation i Florens. Vi skulle i så fall också slå följe med Västgötaregionen, där en folkpartistisk vice ordförande (FP) från Regionens kulturnämnd rekryterades, i januari 2011. Det skulle bespara oss många, i grunden onödiga konflikter mellan exploatörer och boende, även i Skåne, nu och i framtiden. Det understryker FPs fortsatta engagemang för större närhet till europeiska kunskapsnätverk kring dessa frågor, t ex i Nordtyskland. Men den viktigaste vinsten, rent ekonomiskt, skulle sannolikt bli att den svenska moderniseringen av regelver-

Skåneförbundet vill peka på att det kommunala inflytandet över etableringsbesluten måste bestå. Vindkraftsparker får inte inkräkta på skyddade områden och ökad hänsyn bör läggas på att skydda natur och kulturmiljöer av särskilt stort värde.

15


Hjälp igång ungdomar på vår arbetsmarknad Arne Tegsell, Landskrona

Förbundsstyrelsens svar Förslag till årsmötesbeslut 1. att besvara motionen

Förslag till beslut 1. att företagen får välja fritt vilka ungdomar de vill satsa på 2. att företagen ger dessa ungdomar en riktad praktisk utbildningsplats 3. att företagen skolar in dessa ungdomar till specialister inom ett smalt kompetensområde som de har arbetskraftsbehov utav 4. att samverkan sker mellan företag och kommunen 5. att samverkan innebär att kommunen tillhandahåller utbildning kring kompetensområdet företaget efterfrågar. 6. att målet är att göra dessa ungdomar till specialister med fasta tjänster 7. att företaget genom redovisat system på ett exaktsätt fylla sin behov samtidigt som de får framtidssatsning med sänkt medelålder i företaget.

Motionären menar att arbetsmarknaden idag är mycket specialiserad och att företagen idag eftersöker spetskompetens i större utsträckning. Skåneförbundets styrelse anser att mycket av det som motionären lyfter idag redan är aktiv Folkpartipolitik som i stor utsträckning håller på att implementeras. Folkpartiet arbetar aktivt för att införa så kallade ungdomsavtal i de kommuner där FP sitter i majoritet. Inom ramen för allianssamarbetet verkar vi även för att förlänga provanställningstiden för personer under 26 år från ett halvår till ett år. Skåneförbundet har även varit pådrivande inte minst när det gäller en mer flexibel arbetsrättsmodell enligt dansk modell. Det är numera en linje som Folkpartiet driver på nationell nivå. Motionärens poäng i att kommuner ska kunna gå in och tillhandahålla en kortare utbildning är tilltalande. Alla instanser måste dra sitt strå till stacken. Skåneförbundets styrelse kommer att lyfta frågan kring ökad specialisering samt samarbetet med kommuner när tillfällen uppstår.

Idag är arbetsmarknaden väldigt specialiserad. Företagen efterfrågar en spetskompetens inom just det som de har arbetsuppgifter för. Arbetsuppgifter som ofta inte nödvändigtvis kräver en bred skolunderbyggnad, utan det räcker med att just vara bra på detta smala område som företaget har arbetsuppgifter för. Jag föreslå därför att vi skapar en modell där företagen väljer vilka ungdomar de vill satsa på. Gärna fler än vad de i slutänden har behov utav. Sedan får ungdomarna en riktad praktisk utbildningsplats i företaget samtidigt som kommunen tillhandahåller riktad kortare utbildning för att ungdomarna just kan bli duktiga inom det smala specialistområde som företagen efterfrågar. Det sker alltså en samverkan mellan företaget och utbildaren. Efter fullgjord specialistutbildning så väljer företagen vilka ungdomar som bäst svarar mot deras krav och dessa ungdomar erbjudes lärlingsplatser. En början till att så småningom få en tills vidare anställning. Exempel på arbeten som det kan bli: Monteringsarbeten på byggplatser. Anläggningsarbeten. Maskinskötare i industrin. Lokalvård. Truckförare. Lastbilsförare. Personliga assistenter. 16


Valberedningens förslag A. Ordförande Christer Nylander B. Vice ordförande

Kristianstad

1:e vice ordförande Tina Acketoft Höganäs 2:e vice ordförande Mats Persson Lund C. Ordinare ledamöter 12 st Brita Edholm Höör Charlotta Bjärholm Båstad Christer Sörliden Helsingborg Ewa Bertz Malmö Fredric Strömberg Simrishamn Gustav Georgson Malmö Henning Schale Lund Inger Tolsved Rosenkvist Lund Marie Keismar Hörby Pierre Månsson Kristianstad Tommy Aspegren Östra Göinge Torkild Strandberg Landskrona

Suppleanter Fredrik Sjögren Marie Wahlgren Staffan Bodin Tina Järvenpää Percy Eriksson Eva Kullenberg Magnus Grill Sven Rosengren Brita Edholm Tommy Aspegren Henrik Thorsell Hanna Håkansson Torbjörn Ekelund Sofie Albäck Emma Widman Gisela Nilsson Lena Benediktsson Christer Rasmusson Daniel Rhodin Agneta Olsson Enochsson Anton Grahm Fredric Strömberg Lisa Flinth Liselotte Melander Rune Andersson Magnus Hulte Andersson

omval

omval omval omval omval omval omval omval omval nyval nyval omval omval omval omval

D. Revisorer 2 ordinarie revisorer Anneli Bojesson (omval) Bo Polsten (omval)

Malmö Burlöv Lund Trelleborg Östra Göinge Ängelholm Helsingborg Skurup Höör Östra Göinge Vellinge Lund Svalöv Simrishamn Malmö Staffanstorp Landskrona Helsingborg Eslöv Malmö Lund Simrishamn Landskrona Lund Malmö Malmö

F. Partiråd 5 ombud till Folkpartiet Liberalernas Partiråd Tina Acketoft Höganäs Ewa Bertz Malmö Ulf Nilsson Lund Christer Nylander Kristianstad Gilbert Tribo Kristianstad 5 suppleanter till Folkpartiet liberalernas Partiråd Allan Widman Malmö Pierre Månsson Kristianstad Maria Winberg- Nordström Helsingborg Christer Sörliden Helsingborg Tove Klette Lund

2 revisorsersättare Fredrik Berndt (omval) Claes Berne (omval) E. Landsmöte 16 ordinarie ombud till Folkpartiet liberalernas årsmöte Tina Acketoft Höganäs Ewa Bertz Malmö Charlotta Bjärholm Båstad Stina Hyltmark Landskrona Pierre Månsson Kristianstad Ulf Nilsson Lund Christer Nylander Kristianstad Carina Ingelsson Kävlinge Christer Sörliden Helsingborg Allan Widman Malmö Maria Winberg Nordström Helsingborg Christer Hallerby Simrishamn Marie Keismar Hörby Gilberg Tribo Kristianstad Carl-Otto Berg Lund Gustav Georgson Malmö

G. Vuxenskolan Valberedningen föreslår att årsmötet överlåter till förbundsstyrelsen att utse 10 ombud till var och en av de 7 skånska avdelningarna.

17


Budget 2012 BUDGET 2012 Sammandrag balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR

Budget 2012

Inventarier

Verklighet 2011

0

0

20 41 61

20 55 75

Likvida medel

1 986

1 794

Summa tillgångar

2 047

1 869

1 000 1 000

800 800

191 76 50 317

12 179 76 267

1 317

1 067

Fordringar Kundfordringar Andra fordringar Summa fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital Valfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Bal. resultat Resultat från föregående år Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa Eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Leverantörer Övriga skulder Summa kortfristiga skulder

20

8

710 730

795 802

SUMMA SKULDER

730

802

2 047

1 869

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Upprättad: 2012-01-30 LF/LM/RAn Budgeten är genomgånget och antaget vid styrelsemöte den 13 februari 2012 Utarbetad av

Rune Andersson kassaförvaltare

Lisa Flinth ombudsman

18


BUDGET 2012 Sammandrag resultaträkning (tkr) BUDGET 2012

Verklighet 2011

2 580 -679 1 901

2 592 -599 1 994

-136 -325 -1 169 -45

-122 -287 -1 007 -38

-1 676

-1 455

225

539

0

9

225

548

25

28

Resultat före upplösning avsättningar

250

576

Avsättning Valfond 2014

-200

-500

50

76

Intäkter Politiska kostnader Brutto Omkostnader Lokalkostnader Kontorskostnader Personal Reskostnader Övriga kostnader Summa omkostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivning Räntenetto

Nettoresultat

19


20

Årsmöte 2012  
Årsmöte 2012  

Årsmöteshandlingar till Fp Skånes årsmöte den 24 mars i Malmö. Besök av partiledare Jan Björklund

Advertisement