Page 1

บทสรุปผู้บริหาร ด้านรายได้  เดือนมกราคม 2556 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 161,697 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 17,739 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3 โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการที่สาคัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 4,399 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้ภาคครัวเรือน ที่เพิ่มขึ้น และภาษีสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 3,560 ล้านบาท เป็นผลจาก โครงการรถยนต์คันแรก นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจนาส่งรายได้สูงกว่าประมาณการ 5,019 ล้านบาท โดยโรงงานยาสูบนาส่งรายได้ก่อนกาหนดจานวน 3,331 ล้านบาท  ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556) รัฐบาลจัดเก็บ รายได้สุทธิ 648,698 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 67,069 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.5 (สูงกว่า ช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 21.7) เป็นผลจากการจัดเก็บที่สูงกว่าเป้าหมายของ 3 กรมภาษี สังกัดกระทรวงการคลัง 61,267 ล้านบาท เป็นสาคัญ ในขณะที่การคืนภาษีของกรมสรรพากร สูงกว่าเป้าหมาย 10,874 ล้านบาท

ด้านรายจ่าย  เดือนมกราคม 2556 รัฐบาลเบิกจ่ายเงินรวมทั้งสิ้น 208,114 ล้านบาท ประกอบด้วย การเบิกจ่ายจากปีงบประมาณปีปัจจุบัน 181,092 ล้านบาท (รายจ่ายประจา 173,709 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 7,383 ล้านบาท) และการเบิกจ่ายของปีก่อนจานวน 27,022 ล้านบาท  ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556) รัฐบาลเบิกจ่าย เงินรวมทั้งสิ้น 994,027 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2556 จานวน 880,871 ล้านบาท (เป็นรายจ่ายประจา 815,074 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 65,797 ล้านบาท) คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 36.7 ของวงเงินงบประมาณ (2,400,000 ล้านบาท) และมีการเบิกจ่ายของปีก่อนจานวน 113,156 ล้านบาท  เมื่อรวมกับการเบิกจ่ายเงินจากโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จานวน 1,776 ล้านบาท เงินกูเ้ พื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จานวน 4,376 ล้านบาท และเงินกู้ภายใต้ พรก.บริหารจัดการน้าฯ จานวน 3,592 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 4 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2556 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้น 1,003,771 ล้านบาท

ฐานะการคลังรัฐบาล  ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 รัฐบาลมีรายได้ นาส่งคลัง 674,528 ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ปีปัจจุบันและปีก่อน) รวม 994,027 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 319,499 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอก งบประมาณที่ขาดดุล 134,579 ล้านบาท ทาให้ดุลเงินสดขาดดุลทั้งสิ้น 454,078 ล้านบาท และรัฐบาล ได้ชดเชยการขาดดุลโดยการออกพันธบัตรจานวน 117,823 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงินสดหลังการกู้เงิน ขาดดุลทั้งสิ้น 336,255 ล้านบาท  เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556 มีจานวน 224,082 ท -1-


 ดุลการคลังของรัฐบาลตามระบบ สศค. ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 รัฐบาล มีรายได้ทั้งสิ้น 663,812 ล้านบาท และมีรายจ่ายทั้งสิ้น 1,008,888 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงิน งบประมาณขาดดุลทั้งสิ้น 345,076 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลบัญชีเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 15,118 ล้านบาท และหักรายจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) รายจ่ายเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้า และรายจ่ายจากโครงการไทยเข้มแข็ง 4,376 3,592 และ 1,776 ล้านบาท ตามลาดับแล้ว ทาให้ ดุลการคลังของรัฐบาลขาดดุลทั้งสิ้น 369,938 ล้านบาท

ฐานะการคลัง อปท.

 ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2555 คาดว่า จะมีรายได้รวม 133,789 ล้านบาท (รายได้ที่จัดเก็บเอง 12,673 ล้านบาท รายได้ภาษีที่รัฐบาล จัดเก็บและแบ่งให้ 95,530 ล้านบาท และรายได้จากเงินอุดหนุน 25,586 ล้านบาท) และคาดว่า มีรายจ่ายจานวน 152,182 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลการคลังของ อปท. ขาดดุล 18,393 ล้านบาท  ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2555 คาดว่าจะมีรายได้รวม 498,716 ล้านบาท (รายได้ที่จัดเก็บเอง 44,993 ล้านบาท รายได้ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ 239,790 ล้านบาท และรายได้จากเงินอุดหนุน 213,933 ล้านบาท) และคาดว่ามีรายจ่ายจานวน 455,132 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลการคลังของ อปท. เกินดุล 43,584 ล้านบาท

สถานะหนี้สาธารณะ

 หนี้สาธารณะคงค้างของรัฐบาล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 มีจานวน 4,961.3 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.0 ของ GDP ประกอบด้วย หนี้ระยะยาว 4,815.2 พันล้านบาท และหนี้ระยะสั้น 146.1 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.1 และ 2.9 ของหนี้สาธารณะคงค้างตามลาดับ โดยร้อยละ 92.8 ของหนี้สาธารณะคงค้างเป็นหนี้ในประเทศและส่วนที่เหลือร้อยละ 7.2 เป็นหนี้ต่างประเทศ

กรอบความยั่งยืนทางการคลัง (60 - 15 – 0 – 25)  กระทรวงการคลังได้กาหนดกรอบความยั่งยืนทางการคลัง โดยมีตัวชี้วัดประกอบด้วย ยอดหนี้ สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 ภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ 15 จัดทา งบประมาณสมดุล และสัดส่วนงบลงทุนต่องบประมาณไม่ต่ากว่าร้อยละ 25  การวิเคราะห์กรอบความยั่งยืนในระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2556 – 2560) - สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ในปีงบประมาณ 2556 อยู่ที่ร้อยละ 47.5 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50.0 ในปีงบประมาณ 2560 - ระดับภาระหนี้ต่องบประมาณอยู่ในระดับร้อยละ 7.4 ในปีงบประมาณ 2556 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.8 ในปีงบประมาณ 2560 - รัฐบาลมีนโยบายลดการขาดดุลงบประมาณ โดยกาหนดให้ปีงบประมาณ 2556 ถึง 2559 ขาดดุลงบประมาณ 300,000 250,000 150,000 และ 75,000 ล้านบาท ตามลาดับ และจัดทา งบประมาณสมดุลในปีงบประมาณ 2560 เพื่อรักษาวินัยการคลังและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัว อย่างมีเสถียรภาพ - สัดส่วนงบลงทุนต่องบประมาณรายจ่ายต่ากว่าร้อยละ 25 แต่หากรวมการลงทุนของ รัฐบาลกับรัฐวิสาหกิจแล้วจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.1 ของงบประมาณรายจ่าย -2-


การดาเนินกิจกรรมกึ่งการคลังผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล  ยอดสินเชื่อคงค้างของโครงการตามนโยบายรัฐที่มีการแยกบัญชีธุรกรรมการดาเนินงานตาม นโยบายรัฐ (PSA) ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2555 มีจานวน 577,718 ล้านบาท ขณะที่ยอด NPLs เท่ากับ 3,024 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อยอดสินเชื่อคงค้าง (NPLs Ratio) ร้อยละ 0.52  รัฐบาลมีภาระความเสียหายที่เกิดจากโครงการแยกบัญชี PSA ซึ่งสามารถประมาณการ ความเสียหายที่ต้องได้รับการชดเชยตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดโครงการจานวนทั้งสิ้น 32,157 ล้านบาท และคงเหลือความเสียหายที่รอการชดเชยจากรัฐบาลจานวน 21,145 ล้านบาท

การกระจายอานาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีอากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2556 คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบหลักการการจัดสรรภาษีอากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) พิจารณาให้ความเห็นและ ประกาศใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้ - หลักเกณฑ์ของภาษีที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้ประเภทต่างๆ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา - สาหรับภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จากปีงบประมาณ 2555 ส่วนของจังหวัดจัดสรรให้ เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ จ.) เปลี่ยนเป็นในปีงบประมาณ 2556 ส่วนของ จังหวัดที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 จัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล (อ ต.) ด้วย - ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และ ( ท ) พ.ศ. 2549 (พ.ร. . กำห ดแผ ฯ) จากปีงบประมาณ 2555 จัดสรรให้ อปท. แต่ละแห่งตามสัดส่วนที่ได้รับในปีงบประมาณ 2554 รายได้และจานวนคน เปลี่ยนเป็นในปีงบประมาณ 2556 จัดสรรให้ อปท. แต่ละแห่งตามสัดส่วนที่ได้รับใน ปีงบประมาณ 2554 และเกณฑ์รายได้

มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับภาคการคลังที่สาคัญ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2556 1. เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าและเพิ่มขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบการปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิกจ่าย สาหรับค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมและการประชุม และค่าอาหารในการประชุมให้เหมาะสม กับค่าครองชีพและสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยปรับอัตราเพิ่มขึ้น ดังนี้

-3-


1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการฝึกอบรมและการประชุม 1.1 อบรม ปร ถ ทร ก ร ก ด ก ทตอ อตอ 1.2 อบรม ปร ถ ท อก ก ด ก 50 บาทต่อมื้อต่อคน 2. ค่าอาหารในการประชุมเบิกได้ไม่เกิน 120 บาทต่อมื้อต่อคน 2. เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้าประกัน คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 รับทราบแนวทางการดาเนินการปรับโครงสร้าง หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงการคลัง (กค.) กู้เงินเพื่อชาระหนี้แทนรัฐวิสาหกิจที่ กค. ค้าประกัน และเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดหาเงินเพื้อชาระหนี้ในส่วนที่ กค. กู้เงินเพื่อชาระหนี้แทนได้ไม่ครบตามจานวน รวมทั้งเห็นชอบ ให้สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 ให้แก่ รฟม. เพื่อชาระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรงสาหรับเงินต้นและดอกเบี้ยรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ กค. ที่จะได้ตกลงกับ รฟม. ต่อไป 3. เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ สรุปได้ดังนี้ - สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กาหนดให้นโยบายงบประมาณขาดดุลจานวน 250,000 ล้านบาท ทั้งนี้ มีวงเงินงบประมาณรายจ่ายจานวน 2,525,000 ล้านบาท ( พ ร้อยละ 5.2 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) และประมาณการรายได้จานวน 2,275,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) - แนวทางการจัดทาและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ความสาคัญต่อการดาเนินภารกิจของกระทรวง ห ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล - จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 256,500 ล้านบาท ( พ รอ . จ กป ปร พ. . ) 4. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษี สรรพสามิตน้ามันดีเซลที่มปี ริมาณกามะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อ ลิตร และนามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ใน อัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2556 5. เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบมาตรการประหยัดพลังงาน โดยขอให้ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ยกเว้นโรงพยาบาล และท่าอากาศยาน ลดการใช้พลังงาน ซึ่งตั้งเป้าลด การใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงให้ได้ร้อยละ 10 ต่อปี หากหน่วยงานใดมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 15 จะขอให้สานักงบประมาณพิจารณาปรับลดงบประมาณในปีต่อไป -4-


6. เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการจัดทาร่างพระราชบัญญัติให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาร่างพระราชบัญญัติให้อานาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... และให้ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการประสานการดาเนินงานร่วมกันอย่างมีบูรณาการ รวมทั้ง เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การลงทุนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ ประชาชน ทั้งนี้ มอบหมายให้สานักงบประมาณจัดหางบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาต่อไป

-5-


สถานการณ์ด้านการคลัง หน่วย : พันล้านบาท

ปีงบประมาณ 2556 Q1 ม.ค.-56

รวมทั้งปี งบประมาณ 2555 I รายได้ 1. ตามหน่วยงาน 1.1 กรมสรรพากร (อัตราเพิม่ จากปีที่แล้ว%) 1.2 กรมสรรพสามิต (อัตราเพิม่ จากปีที่แล้ว%) 1.3 กรมศุลกากร (อัตราเพิม่ จากปีที่แล้ว%) 1.4 รัฐวิสาหกิจ (อัตราเพิม่ จากปีที่แล้ว%) 1.5 หน่วยงานอื่น (อัตราเพิม่ จากปีที่แล้ว%) - ส่วนราชการอื่น - กรมธนารักษ์ 1.6 รวมรายได้จัดเก็บ (อัตราเพิม่ จากปีที่แล้ว%) 1.7 รวมรายได้สุทธิ (หลังหักอปท.) (อัตราเพิม่ จากปีที่แล้ว%) 2. ตามฐานภาษี 2.1 ฐานจากเงินได้ (อัตราเพิม่ จากปีที่แล้ว%) 2.2 ฐานจากการบริโภค (อัตราเพิม่ จากปีที่แล้ว%) 2.3 ฐานจากการค้าระหว่างประเทศ (อัตราเพิม่ จากปีที่แล้ว%) II รายจ่าย 1.รายจ่ายรัฐบาลจากงบประมาณ (อัตราเพิม่ จากปีที่แล้ว%) 1.1 งบประมาณปีปัจจุบัน (อัตราเพิม่ จากปีที่แล้ว%) 1.2 งบประมาณปีก่อน 2. รายจ่ายของกองทุนนอกงบประมาณ (15 กองทุน) 1/ - รายจ่าย - เงินให้กู้ยมื สุทธิ 3. รายจ่ายจากเงินกู้ตา่ งประเทศ (อัตราเพิม่ จากปีที่แล้ว%) 4. รายจ่ายของอปท. 5. รายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ III ดุลการคลัง 1. ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด 2. ดุลการคลังภาครัฐบาลตามระบบ สศค. 2/ - รัฐบาล - อปท. 3. เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน3/ IV ยอดหนี้สาธารณะ 1. หนี้รฐั บาลกู้ตรง 2. หนี้รฐั วิสาหกิจ 3. หนี้ของหน่วยงานภาครัฐอื่น 4. หนี้ FIDF 5. รวม 6. หนี้คงค้าง/GDP (ปีปฏิทิน)% 7. หนี้ที่เป็นภาระงบประมาณ/GDP (ปีปฏิทิน)%

รวม ต.ค. 55 - ม.ค. 56

1,617.3 6.7 379.7 (5.0) 118.9 15.6 122.7 24.2 116.6 8.8 112.3 4.4 2,355.3 5.9 1,975.8 4.4

346.5 24.3 119.1 43.1 30.9 13.6 21.2 (40.0) 42.9 57.5 39.5 3.4 560.6 24.1 487.0 22.2

123.4 24.4 38.0 36.1 10.0 2.5 9.1 24.9 5.7 (29.5) 5.4 0.2 186.1 22.3 161.7 20.1

469.9 24.3 157.0 41.4 40.9 10.7 30.3 (28.9) 48.6 37.7 45.0 3.6 746.7 23.6 648.7 21.7

904.9 1.5 1,039.0 6.4 116.6 16.4

153.0 25.9 296.5 29.7 30.3 13.2

57.2 30.4 99.6 25.2 9.9 3.9

210.1 27.1 396.1 28.6 40.2 10.8

2,295.3 5.4 2,148.5 4.8 146.9 360.9 336.4 24.5 10.0 231.6

785.9 60.5 699.8 59.3 86.1 164.2 155.1 9.1 0.5 -

208.1 38.3 181.1 33.5 27.0 20.9 18.2 2.7 0.1 -

994.0 55.2 880.9 53.2 113.2 185.1 173.3 11.8 0.6 -

(305.0)

(404.1)

(50.0)

(454.1)

(344.6)

(345.6)

(24.3)

(370.0)

560.3

259.1

224.1

224.1

3,515.0 1,416.5 5.7 4,937.2 43.9 -

3,516.6 1,437.4 7.3 4,961.3 44.0

หมายเหตุ 1/ ประกอบด้วย กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง กองทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการท้าของ กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา กองทุนเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ กองทุนอ้อยและน้้าตาล กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมือง กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กองทุนช่วยเหลือเกษตรกร กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนสนับสนุนการวิจัย 2/ ดุลการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค.) เป็นผลรวมของดุลการคลังรัฐบาล และดุลการคลังของ อปท. 3/ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เงินคงคลังจะไม่รวมเงินอืน่ (บัตรภาษี) และเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) รวบรวมโดย : ส่วนนโยบายการคลังและงบประมาณ ส้านักนโยบายการคลัง ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง

-6-


สถานการณ์ด้านรายได้  เดือนมกราคม 2556 เดือนมกราคม 2556 รัฐบาลจัดเก็บ รายได้สุทธิ 161,697 ล้านบาท สูงกว่า ประมาณการ 17,739 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3 (สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 20.1) โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ ที่สาคัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้ สูงกว่าประมาณการ 4,399 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2 เป็นผลจากรายได้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ภาษีสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้สูงกว่า ประมาณการ 3,560 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.9 เป็นผลจากโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกเป็นสาคัญ นอกจากนี้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 2,976 และ 2,965 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.3 และ 5.0 ตามลาดับ สะท้อนถึงเศรษฐกิจภายในประเทศที่ขยายตัวได้ดี ส่วนรัฐวิสาหกิจนาส่งรายได้สูงกว่าประมาณการ 5,019 ล้านบาท โดยเป็นการนาส่งรายได้จาก โรงงานยาสูบจานวน 3,331 ล้านบาท จากที่ ประมาณการว่าจะนาส่งในเดือนมีนาคม 2556

รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 161,697 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 17,739 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3 (สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 20.1) ตารางสรุปรายได้รัฐบาลเดือนมกราคม 2556* หน่วย: ล้านบาท เทียบปีนี้กับ เทียบปีนี้กับ ที่มาของรายได้ ปีนี้ ประมาณการ ปีที่แล้ว (%) (%) กรมสรรพากร 123,407 11.1 24.4 กรมสรรพสามิต 37,975 11.7 36.1 กรมศุลกากร 9,998 9.9 2.5 รัฐวิสาหกิจ 9,099 123.0 24.9 หน่วยงานอื่น 5,668 (14.9) (29.5) รายได้สุทธิ** 161,697 12.3 20.1 หมายเหตุ * ตัวเลขเบื้องต้น ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ** รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรร อปท.

(รายละเอียดตามตารางที่ 1) ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลประจาปีงบประมาณ เดือนตุลาคม - มกราคม ล้านบาท 400,000 350,000 300,000 250,000

200,000 150,000

174,009 146,884

166,108

161,697

100,000 50,000

-

0 ตค

พย

ธค

มค

กพ จัดเก็บ

มี ค

-

-

เม ย ปมก

-7-

พค จัดเก็บ

มิ ย

กค

สค

กย


 ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 648,698 ล้านบาท ผลการจัดเก็บรายได้ตามหน่วยงาน สูงกว่าเป้าหมาย 67,069 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.5 จัดเก็บสรุปได้ ดังนี้ (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 21.7)  กรมสรร ากร จัดเก็บรายได้รวม ตารางสรุปรายได้รัฐบาล 469,870 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 38,525 ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556)* ล้านบาท หรือร้อยละ 8.9 (สูงกว่าช่วงเดียวกัน หน่วย: ล้านบาท ปีที่แล้วร้อยละ 24.3) โดยภาษีที่จัดเก็บได้ เทียบปีนี้กับ เทียบปีนี้กับ สูงกว่าเป้าหมายที่สาคัญ ได้แก่ (1) ภาษี ที่มาของรายได้ ปีนี้ ประมาณการ ปีที่แล้ว มูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 13,354 (%) (%) ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 (สูงกว่าช่วงเดียวกัน กรมสรรพากร 469,870 8.9 24.3 กรมสรรพสามิต 157,046 15.6 41.4 ปีที่แล้วร้อยละ 21.4) สาเหตุมาจากการบริโภค กรมศุลกากร 40,923 4.0 10.7 ในประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นสาคัญ โดยภาษี 4.8 (28.9) รัฐวิสาหกิจ 30,295 มูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการบริโภคภายใน หน่วยงานอื่น 48,601 51.5 37.7 รายได้สุทธิ ** 648,698 11.5 21.7 ประเทศและที่จัดเก็บจากการนาเข้าสูงกว่า หมายเหตุ: * ตัวเลขเบื้องต้น ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เป้าหมาย 8,299 และ 5,055 ล้านบาท หรือ ** รายได้สุทธิหลังจัดสรรให้ อปท. ร้อยละ 7.1 และ 4.6 ตามลาดับ (2) ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ผลการจัดเก็บรายได้ของ กรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 10,076 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.1 (สูงกว่า เดือนตุลาคม - มกราคม ช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 17.3) สะท้อนถึง รายได้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงฐานเงิน ฝากประจาที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และ (3) ภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บได้สูงกว่า เป้าหมาย 8,292 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 33.1) เป็นผลจากผลประกอบการของภาคธุรกิจ ที่ฟื้นตัวหลังจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ล้านบาท

จัดเก็บ ประมาณการ จัดเก็บ

800,000 700,000

667,839

606,572

600,000

526,031

500,000 400,000

469,870

431,345

377,962

300,000 200,000

111,096

100,000

135,877

157,046

36,973 39,350 40,923

0

กรมสรร ากร

กรมสรร สามิต

กรม ุลกากร

รวม กรม

สัดส่วนผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรร ากรแยกตามรายา ี ในช่วง เดือนแรกของปีงบประมาณ ตุลาคม - มกราคม า ีธรุ กิจเฉ าะ

า ีเงินได้ปโตรเลียม า เี งินได้บุคคล ธรรมดา

า ีเงินได้นิตบิ ุคคล

อากรแสตมป รายได้อื่น

า ีมูลค่าเ ิ่ม

 กรมสรร สามิต จัดเก็บรายได้รวม 157,046 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 21,169 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.6 (สูงกว่าช่วงเดียวกัน ปีที่แล้วร้อยละ 41.4) โดยภาษีสรรพสามิต รถยนต์จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 20,175 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.5 (สูงกว่าช่วงเดียวกัน ปีที่แล้วร้อยละ 163.2) สืบเนื่องจากโครงการ รถยนต์ใหม่คันแรกเป็นสาคัญ ขณะที่ภาษียาสูบ และภาษีเบียร์จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 3,383

-8-


และ 3,017 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.6 และ 13.1 ตามลาดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับ เพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุรา เมื่อเดือนสิงหาคม 2555

สัดส่วนผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรร สามิตแยกตามรายา ี ในช่วง เดือนแรกของปีงบประมาณ ตุลาคม - มกราคม า ีสุรา

า ีอื่น

า ีน้ามัน

า ียาสูบ

า ีรถยนต์

า ีเบียร์

สัดส่วนผลการจัดเก็บรายได้ของกรม ุลกากรแยกตามรายา ี ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) อากรขาออก รายได้อื่น 1.69 0.15

อากรขาเข้า 98.16

สัดส่วนการนาส่งรายได้รัฐวิสาหกิจ แยกตามสาขา ในช่วง เดือนแรกของปีงบประมาณ ตุลาคม 2555 - มกราคม สถาบันการเงิน

กิจการที่ กระทรวงการคลังถือหุน้ ต่ากว่าร้อยละ

ลังงาน

ขนส่ง

าณิชย์และบริการ

สื่อสาร

เก ตรและ ทรั ยากรธรรมชาติ

อุตสาหกรรม

สาธารณูปการ

 กรม ุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 40,923 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1,573 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0 (สูงกว่าช่วงเดียวกัน ปีที่แล้วร้อยละ 10.7) โดยอากรขาเข้าจัดเก็บ ได้สูงกว่าเป้าหมาย 1,580 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4.1 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ร้อยละ 11.0) เป็นผลจากมูลค่าการนาเข้า โดยเฉพาะหมวดรถยนต์และส่วนประกอบ รถยนต์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจาก โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ทั้งนี้ มูลค่า การนาเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาท ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ขยายตัวร้อยละ 17.1 และร้อยละ 16.9 ตามลาดับ  รัฐวิสาหกิจ นาส่งรายได้ 30,295 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1,377 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 (ต่ากว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ร้อยละ 28.9) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการนาส่ง รายได้ของโรงงานยาสูบจานวน 3,331 ล้านบาท จากที่ประมาณการว่าจะนาส่งในเดือนมีนาคม 2556  หน่วยงานอื่น จัดเก็บรายได้รวม 48,601 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 16,521 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.5 (สูงกว่าช่วงเดียวกัน ปีที่แล้วร้อยละ 37.7) โดยมีรายได้จัดเก็บที่ สูงกว่าเป้าหมายที่สาคัญ ได้แก่ (1) การส่งคืนเงิน ที่กันไว้เพื่อชดเชยค่าภาษีอากรสาหรับผู้ส่งออก สินค้าจานวน 8,227 ล้านบาท (2) รายได้จาก สัมปทานปิโตรเลียมจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 3,182 ล้านบาท สาเหตุมาจากมูลค่าการขาย ปิโตรเลียมที่สูงขึ้น (3) กรมธนารักษ์จัดเก็บ สูงกว่าเป้าหมาย 1,648 ล้านบาท จากการจ่าย

-9-


แลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญ กษาปณ์ที่ระลึกเป็นสาคัญ (4) เงินชาระหนี้ ค่าข้าวจากโครงการขายข้าวรัฐบาลรัสเซีย จานวน 1,118 ล้านบาท และ (5) เงินรับคืน จากโครงการจัดจ้างผลิตเล่มหนังสือเดินทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ระยะที่ 1 จานวน 913 ล้านบาท  การคืนา ีของกรมสรร ากร จานวน 88,002 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 10,874 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.1 ประกอบด้วย การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 80,852 ล้านบาท สูงกว่า ประมาณการ 14,098 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.1 และการคืนภาษีอื่นๆ (ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์) จานวน 7,150 ล้านบาท ต่ากว่าประมาณการ 3,224 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 31.1 (รายละเอียดตามตารางที่ 2)

- 10 -


ตารางที่ 1 ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบือ้ งต้น เดือนมกราคม 2556

1/ หน่วย : ล้านบาท

เปรียบเทียบปีนีกับปีที่แล้ว ที่มาของรายได้ 1. กรมสรรพากร 1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.2 ภาษีเงินได้นิติบคุ คล 1.3 ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา 1.4 ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม 1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1.6 อากรแสตมป์ 1.7 รายได้อื่น 2. กรมสรรพสามิต 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

ภาษีนา้ มันฯ ภาษีรถยนต์ ภาษีเบียร์ ภาษียาสูบ ภาษีสรุ าฯ ภาษีเครือ่ งดื่ม ภาษีรถจักรยานยนต์ ภาษีแบตเตอรี่ ภาษีเครือ่ งไฟฟ้า

2.10 ภาษีอื่น 2/ 2.11 รายได้อื่น 3. กรมศุลกากร 3.1 อากรขาเข้า 3.2 อากรขาออก 3.3 รายได้อื่น

รวมรายได้ 3 กรม 4. รัฐวิสาหกิจ 5. หน่วยงานอื่น 5.1 ส่วนราชการอื่น 5.2 กรมธนารักษ์

รวมรายได้จดั เก็บ (Gross)

ปีนี

ปีที่แล้ว

จ้านวน

- ภาษีอื่นๆ 2. จัด สรรรายได้ จาก VAT ให้ อบจ. 3. เงินกันชดเชยภาษี สาหรับสินค้ าส่งออก

รวมรายได้สุทธิ (Net) 5/ หมายเหตุ

งปม.ทังปีเท่ากับ 2,100,000 ล้านบาท

เปรียบเทียบปีนีกับ ปมก. เอกสาร งปม.

จ้านวน

ร้อยละ

123,407 61,692 22,451 33,305 1,435 3,443 1,054 27 37,975

99,215 51,665 16,475 27,377 14 2,816 766 102 27,910

24,192 10,027 5,976 5,928 1,421 627 288 (75) 10,065

24.4 19.4 36.3 21.7 10,150.0 22.3 37.6 (73.5) 36.1

111,066 58,727 19,475 28,906 3,152 789 17 33,987

12,341 2,965 2,976 4,399 1,435 291 265 10 3,988

11.1 5.0 15.3 15.2 9.2 33.6 58.8 11.7

5,856 13,204 5,503 5,753 5,392 1,568 241 161 93 108 96

5,514 6,123 5,573 4,313 4,715 1,162 147 150 64 96 53

342 7,081 (70) 1,440 677 406 94 11 29 12 43

6.2 115.6 (1.3) 33.4 14.4 34.9 63.9 7.3 45.3 12.5 81.1

6,902 9,644 5,027 4,988 5,460 1,358 195 187 69 102 55

(1,046) 3,560 476 765 (68) 210 46 (26) 24 6 41

(15.2) 36.9 9.5 15.3 (1.2) 15.5 23.6 (13.9) 34.8 5.9 74.5

9,998 9,916 3 79

9,750 9,539 3 208

248 377 (0) (129)

2.5 4.0 (14.8) (61.9)

9,100 8,910 25 165

898 1,006 (22) (86)

9.9 11.3 (89.8) (52.0)

171,380

136,875

34,505

25.2

154,153

17,227

11.2

9,099

7,286

1,813

24.9

4,080

5,019

123.0

8,039 6,459 1,580 152,200

(2,371) (1,025) (1,346) 33,947

6,658 6,435 223 164,891

(990) (1,001) 11 21,256

15,491 14,114 1,377 1,074 1,011 134,624

6,509 5,886 623 126 239 27,073

(29.5) (15.9) (85.2) 22.3 42.0 41.7 45.2 11.7 23.6 20.1

18,677 16,485 2,192 1,131 1,125 143,958

3,323 3,515 (192) 69 125 17,739

(14.9) (15.6) 4.9 12.9 17.8 21.3 (8.8) 6.1 11.1 12.3

5,668 5,434 234 186,147

3/

หัก 1. คื นภาษี ของกรมสรรพากร - ภาษีมลู ค่าเพิ่ม

ร้อยละ

ปมก.ตามเอกสาร

22,000 20,000 2,000 1,200 1,250 161,697

4/

4/ 4/

1/

ตั วเลขเบื้องต้ น ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

2/

ภาษีไพ่ แก้วฯ เครื่องหอม เรือ พรม สนามม้า สนามกอล์ฟ สารท้าลายชันบรรยากาศโอโซน ไนท์คลับและดิสโก้เธค สถานอาบน้าหรืออบตัวและนวด

3/

ตัวเลขจากระบบ GFMIS

4/

ตัวเลขคาดการณ์

5/

รายได้สุทธิกอ่ นการจัดสรรให้อปท. จัดท้าโดย : ส่วนนโยบายการคลังและงบประมาณ ส้านักนโยบายการคลัง ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง

- 11 -


ตารางที่ 2 ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 1/ ( ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556 ) หน่วย : ล้านบาท

เปรียบเทียบปีนีกับปีที่แล้ว ที่มาของรายได้ 1. กรมสรรพากร 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบคุ คล ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รายได้อื่น

2. กรมสรรพสามิต 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

ภาษีนา้ มันฯ ภาษีรถยนต์ ภาษีเบียร์ ภาษียาสูบ ภาษีสรุ าฯ ภาษีเครือ่ งดื่ม ภาษีรถจักรยานยนต์ ภาษีแบตเตอรี่ ภาษีเครือ่ งไฟฟ้า

2.10 ภาษีอื่น 2/ 2.11 รายได้อื่น 3. กรมศุลกากร 3.1 อากรขาเข้า 3.2 อากรขาออก 3.3 รายได้อื่น

รวมรายได้ 3 กรม 4. รัฐวิสาหกิจ 5. หน่วยงานอื่น 5.1 ส่วนราชการอื่น 5.2 กรมธนารักษ์

รวมรายได้จดั เก็บ (Gross) หัก 1. คื นภาษี ของกรมสรรพากร - ภาษีมลู ค่าเพิ่ม - ภาษีอื่นๆ 2. จัด สรรรายได้ จาก VAT ให้ อบจ. 3. เงินกันชดเชยภาษี สาหรับสินค้ าส่งออก

รวมรายได้สุทธิ (Net) หมายเหตุ

ปีนี

ปีที่แล้ว

จ้านวน

ร้อยละ

ปมก.ตามเอกสาร งปม.ทังปีเท่ากับ 2,100,000 ล้านบาท

เปรียบเทียบปีนีกับ ปมก. เอกสาร งปม.

จ้านวน

ร้อยละ

469,870 239,381 113,463 93,111 3,573 16,093 4,159 90 157,046

377,962 197,190 85,276 79,394 726 12,103 3,107 166 111,096

91,908 42,191 28,187 13,717 2,847 3,990 1,052 (76) 45,950

24.3 21.4 33.1 17.3 392.1 33.0 33.9 (45.8) 41.4

431,345 226,027 105,171 83,035 920 12,972 3,146 74 135,877

38,525 13,354 8,292 10,076 2,653 3,121 1,013 16 21,169

8.9 5.9 7.9 12.1 288.4 24.1 32.2 21.6 15.6

21,407 60,898 26,003 21,550 18,400 6,054 893 754 369 405 313 40,923 40,170 63 690 667,839 30,295

19,942 23,141 22,013 20,882 18,037 5,310 467 576 200 322 206 36,973 36,201 116 656 526,031 42,589

1,465 37,757 3,990 668 363 744 426 178 169 83 107 3,950 3,969 (53) 34 141,808 (12,294)

7.3 163.2 18.1 3.2 2.0 14.0 91.2 30.9 84.5 25.8 51.9 10.7 11.0 (45.7) 5.2 27.0 (28.9)

26,011 40,723 22,986 18,167 20,306 5,312 777 770 244 361 220 39,350 38,590 100 660 606,572 28,918

(4,604) 20,175 3,017 3,383 (1,906) 742 116 (16) 125 44 93 1,573 1,580 (37) 30 61,267 1,377

(17.7) 49.5 13.1 18.6 (9.4) 14.0 14.9 (2.1) 51.2 12.2 42.3 4.0 4.1 (37.0) 4.5 10.1 4.8

35,291 33,043 2,248 603,911

13,310 11,917 1,393 142,824

37.7 36.1 62.0 23.6

32,080 30,087 1,993 667,570

16,521 14,873 1,648 79,165

51.5 49.4 82.7 11.9

62,685 57,052 5,633 4,324 3,829 533,073

25,317 23,800 1,517 814 1,068 115,625

40.4 41.7 26.9 18.8 27.9 21.7

77,128 66,754 10,374 4,553 4,260 581,629

10,874 14,098 (3,224) 585 637 67,069

14.1 21.1 (31.1) 12.8 15.0 11.5

48,601 44,960 3,641 746,735 88,002 80,852 7,150 5,138 4,897 648,698

3/

4/

4/ 4/

1/

ตั วเลขเบื้องต้ น ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

2/

ภาษีไพ่ เครื่องแก้ว เครื่องหอม พรม สนามม้า สนามกอล์ฟ สารท้าลายชันบรรยากาศโอโซน ไนท์คลับและดิสโก้เธค สถานอาบน้าหรืออบตัวและนวด

3/

ข้อมูลจากระบบ GFMIS

4/

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555 เป็นตัวเลขจริง และเดือนมกราคม 2556 เป็นตัวเลขคาดการณ์

5/

หากรวมรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz (3G) จ้านวน 20,843 ล้านบาท ซึ่งขณะนีการประมูลดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด รายได้รัฐบาลสุทธิจะเท่ากับ 669,541 ล้านบาท

ที่มา กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง และส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดท้าโดย : ส่วนนโยบายการคลังและงบประมาณ ส้านักนโยบายการคลัง ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง

- 12 -


สถานการณ์ด้านรายจ่าย  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2556 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 93 ก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 กาหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายจานวน 2,400,000 ล้านบาท สูงกว่าวงเงินปีงบประมาณ 2555 ร้อยละ 0.8 โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจา 1,900,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่เเล้วร้อยละ 3.2 รายจ่ายลงทุน 450,374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปีที่เเล้วร้อยละ 2.7 รายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้ 49,150 ล้านบาท โครงสร้างงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2556

โครงสร้างงบประมาณ 1. วงเงินงบประมาณรายจ่าย (สัดส่วนต่อ GDP) - รายจ่ายประจา (สัดส่วนต่องบประมาณ) - รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง (สัดส่วนต่องบประมาณ) - รายจ่ายลงทุน (สัดส่วนต่องบประมาณ) - รายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้ (สัดส่วนต่องบประมาณ) 2. รายรับ (สัดส่วนต่อ GDP) - รายได้ - เงินกู้ 3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ปีงบประมาณ 2555 เพิ่ม/ลด จานวน ร้อยละ 2,380,000 9.7 20.7 1,840,673 10.4 77.4 53,918 -52.9 2.2 438,555 23.4 18.4 46,854 43.9 2.0 2,380,000 9.7 20.7 1,980,000 11.9 400,000 11,478,600 8.9

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ 2556 เพิ่ม/ลด จานวน ร้อยละ 2,400,000 0.8 19.3 1,900,476 3.2 79.2 -100.0 450,374 2.7 18.7 49,150 4.9 2.1 2,400,000 0.8 19.3 2,100,000 6.1 300,000 -25.0 12,442,800 8.4

ที่มา : งบประมาณโดยสังเขป ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- 13 -


 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบการกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่อัตราร้อยละ 94.0 และกาหนดเป้าหมาย การเบิกจ่ายรายจ่ายรายจ่ายลงทุนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวงเงินงบรายจ่ายลงทุน โดยได้ กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 2 3 4

เป้าหมายการ เบิกจ่าย แต่ละไตรมาส 480,000 576,000 600,000 600,000

เป้าหมายการ เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 480,000 1,056,000 1,656,000 2,256,000

เป้าหมายอัตราการ เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้น ไตรมาส (%) 20 44 69 94

เบิกจ่าย สะสม 699,780

อัตราการ เบิกจ่าย (%) 29.2

 เดือนมกราคม 2556 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 208,114 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 57,652 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.3

ประกอบด้วย 1) การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2556 จานวน 181,092 ล้านบาท สูงกว่า ช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 45,481 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 33.5 แบ่งเป็น รายจ่ายประจา 173,709 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 7,383 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่ายรายการที่สาคัญ คือ ได้แก่ เงินอุดหนุนกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 30,200 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบุคลากรสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13,432 ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อการชาระค่าดอกเบี้ย เงินกู้ 12,711 ล้านบาท 2) การเบิกจ่ายรายจ่ายปีก่อน มีจานวน 27,022 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 12,170 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.9  ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556) รัฐบาลได้เบิกจ่ายแล้วจานวนรวมทั้งสิ้น 994,027 ประกอบด้วย ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 353,749 หรือ 1) การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ ร้อยละ 55.2 2556 จานวน 880,871 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา การเบิกจ่ายร้อยละ 36.7 ของวงเงินงบประมาณ 2,400,000 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 305,901 หรือร้อยละ 53.2 แบ่งเป็น รายจ่าย - 14 -


ประจา 815,074 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.7 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาหลังโอน เปลี่ยนแปลง (2,000,565 ล้านบาท) รายจ่ายลงทุน 65,797 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของวงเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาหลังโอนเปลี่ยนแปลง (399,435 ล้านบาท) - การเบิกจ่ายงบกลาง มีจานวน 81,845 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.6 ของงบประมาณกลาง (319,864 ล้านบาท) โดยมีการเบิกจ่ายรายการที่สาคัญ ได้แก่ - เงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ 51,013 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.1 - ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง 20,199 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.7 - เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 8,237 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.5 - เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน 1,742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.6 2) การเบิกจ่ายรายจ่ายปีก่อน มีจานวน 113,156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 ของวงเงินรายจ่ายปีก่อน (299,332 ล้านบาท) สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 47,848 ล้านบาท หรือร้อยละ 73.3 ล้านบาท

การเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556

ล้านบาท ล้านบาท

1,000,000

1,000,000

750,000

750,000

500,000

500,000

250,000

250,000

0

0

ต.ค. 55 รายจ่ายปีปัจจุบัน สะสม 2555 สะสม 2556

ต.ค. 55 290,631 155,910 290,631

พ.ย. 55 พ.ย. 55 270,813 287,773 561,444

- 15 -

ธ.ค. 55 ธ.ค. 55 138,335 439,360 699,779

ม.ค. 56 ม.ค. 56 181,092 574,970 880,871


 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเงินจากโครงการลงทุน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในเดือนมกราคม 2556 จานวน 633 ล้านบาท

- เดือนมกราคม 2556 มีการเบิกจ่ายเงินจากโครงการ ลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จานวน 633 ล้านบาท ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงเดือนมกราคม 2556 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,776 ล้านบาท นอกจากนี้ตั้งแต่เริ่มโครงการมีเบิกจ่าย ไปแล้ว 321,961 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.3 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 348,9401 ล้านบาท

 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ในเดือน มกราคม 2556 จานวน 862 ล้านบาท

- เดือนมกราคม 2556 มีการเบิกจ่ายเงินกูเ้ พื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) 862 ล้านบาท ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง เดือนมกราคม 2556 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,376 ล้านบาท และตั้งแต่เริ่มโครงการเบิกจ่ายไปแล้ว 12,044 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.6 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 39,303 ล้านบาท

 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้ พรก.บริหาร - เดือนมกราคม 2556 มีการเบิกจ่ายเงินกูภ้ ายใต้ พรก. จัดการน้าฯ ในเดือนมกราคม 2556 จานวน 809 บริหารจัดการน้าฯ 809 ล้านบาท ส่งผลให้ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนมกราคม 2556 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,592 ล้านบาท และตั้งแต่ เริ่มโครงการ มีเบิกจ่ายไปแล้ว 5,355 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติจานวน 350,000 ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท

โครงการ

ปีงบประมาณ 2556 วงเงินที่ ได้รับอนุมัติ

2553

2554

2555

ม.ค. 56 เบิกจ่าย

1.โครงการภายใต้ปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง* 348,940 234,401 61,362 24,422 2. เงินกูเ้ พือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและพัฒนา 39,303 286 7,382 โครงสร้างพืน้ ฐาน (DPL) 3. เงินกูภ้ ายใต้ พรก. บริหารจัดการน้า้ ฯ

350,000

1,763

ร้อยละของวงเงิน ทีไ่ ด้รบั อนุมัติ

ตั้ งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงเดือน ม.ค. 56 ร้อยละของวงเงิน เบิกจ่าย ทีไ่ ด้รบั อนุมัติ

ตั้ งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้ นเดือนม.ค. 56 เบิกจ่าย

ร้อยละของวงเงิน ทีไ่ ด้รบั อนุมัติ

633

0.2

1,776

0.5

321,961

92.3

862

2.2

4,376

11.1

12,044

30.6

809

0.2

3,592

1.0

5,355

1.5

หมายเหตุ 1. โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง เริ่มโครงการเมื่ อตุลาคม 2552 2. โครงการเงิ นกูเ้ พือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน (DPL) เริ่มโครงการเมื่ อเมษายน 2554 3. โครงการเงิ นกูภ้ ายใต้ พรก. บริหารจัดการน้้าฯ เริ่มโครงการเมื่ อกุมภาพันธ์ 2555

1

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกวงเงินเหลือจ่ายคงเหลือ จานวน 1,020 ล้านบาท ทาให้เหลือวงเงิน ที่ได้รับอนุมัติจานวนทั้งสิ้น 348,940 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติเดิม จานวน 349,960 ล้านบาท

- 16 -


 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ - ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจานวนทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 1,003,771 ล้านบาท 1,003,771 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2556 จานวน 880,871 ล้านบาท รายจ่ายปีก่อน 113,156 ล้านบาท โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จานวน 1,776 ล้านบาท โครงการเงินกูเ้ พื่อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จานวน 4,376 ล้านบาท และโครงการภายใต้ พรก. บริหารจัดการน้าฯ จานวน 3,592 ล้านบาท

- 17 -


รายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ

วัตถุประสงค์ / สาขา 1. สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานฯ

เบิกจ่ายตั้งแต่ เริ่มโครงการ ถึงสิ้นเดือน มกราคม 56

หน่วย : ล้านบาท ร้อยละของ การเบิกจ่าย

59,462.2

57,493.0

96.7

1.1 สาขาทรัพยากรน้าและการเกษตร

59,462.2

57,493.0

96.7

2. ปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานฯ

74,211.7

68,599.8

92.4

46,586.3

45,177.7

97.0

12.0

9.4

78.7

-

-

-

3,281.4

3,128.7

95.3

14,302.4

11,063.4

77.4

9,158.0

8,374.7

91.4

2.7 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

182.4

182.3

99.9

2.8 สาขาสิ่งแวดล้อม

689.2

663.6

96.3

5,389.9

2,688.6

49.9

3.1 สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

5,389.9

2,688.6

49.9

4. สร้างฐานรายได้ใหม่ของประเทศฯ

1,311.0

1,275.8

97.3

4.1 สาขาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1,311.0

1,275.8

97.3

51,980.8

47,095.0

90.6

51,980.8

47,095.0

90.6

1,831.6

1,548.7

84.6

1,831.6

1,548.7

84.6

106,253.0

99,018.4

93.2

7.1 สาขาการลงทุนในระดับชุมชน

106,253.0

99,018.4

93.2

8. อื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด

40,000.0

40,000.0

100.0

40,000.0

40,000.0

100.0

340,440.1

317,719.3

93.3

8,500.0

4,241.6

49.9

348,940.1

321,961.0

92.3

2.1 สาขาขนส่ง 2.2 สาขาพลังงาน 2.3 สาขาการสื่อสาร 2.4 สาขาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 2.5 สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.6 สาขาสวัสดิภาพของประชาชน

3. สร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยว

5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 5.1 สาขาการศึกษา 6. ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขฯ 6.1 สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาบุคลากร 7. สร้างอาชีพและรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตฯ

8.1 สาขาการประกันรายได้และการดาเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม สารองจ่ายตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร รวมทั้งสิ้น ที่มา : กรมบัญชีกลาง

- 18 -


การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ ผลการเบิกจ่าย - เดือนมกราคม 2556 มีการคืนเงินกู้ต่างประเทศ 1,374.4 ล้านบาท ในขณะที่เดือนเดียวกันปีที่แล้ว มีการเบิกจ่าย 12.7 ล้านบาท - ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556) มีการเบิกจ่ายเงินกู้ ต่างประเทศ 2,981.7 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 2,556 ล้านบาท สรุปการเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ เดือนมกราคม 2556 และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 มกราคม รายการ 1. Project Loans 2. Structural Adjustment Loans (SAL) 3. Development Policy Loan (DPL) รวม

2556

2555

117.2 -1,491.6 -1,374.4

12.7 12.7

เปลี่ยนแปลง จานวน ร้อยละ 117.2 -12.7 -1,491.6 -1,387.1 -

ที่มา : สานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ, กรมบัญชีกลาง

- 19 -

หน่วย : ล้านบาท ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ เปลี่ยนแปลง 2556 2555 จานวน ร้อยละ 471.2 471.2 183.0 17.1 165.9 2,327.5 408.6 1,918.9 2,981.7 425.7 2,556.0 -


การเบิกจ่ายของกองทุนนอกงบประมาณตามระบบ สศค.1/  เดือนมกราคม 2556 กองทุนนอกงบประมาณเบิกจ่าย 20,942.4 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกัน ปีที่แล้ว 880.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เดือนมกราคม 2556 มีการเบิกจ่ายรวม 20,942.4 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 880.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4 ประกอบด้วยรายจ่าย 18,238.6 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 1,150 ล้านบาท และการให้กู้ยืมสุทธิ 2,703.8 ล้านบาท ต่า้ กว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 269.4 ล้านบาท

 ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556) กองทุนฯ เบิกจ่าย 185,109 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 8,913.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1 สาเหตุหลัก มาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 มีการเบิกจ่าย รวม 185,109 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 8,913.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1 ประกอบด้วย 1) รายจ่าย 173,302.5 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของ ปีที่แล้ว 9,435.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.8 เป็นผลมาจาก กองทุนหลักประกันสุขาาพแห่งชาติ และกองทุนอ้อยและ น้้าตาลทรายมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 2) เงินให้กู้ยืมสุทธิ 11,806.5 ล้านบาท ต่า้ กว่าช่วงเดียวกัน ของปีที่แล้ว 522.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 เป็นผลมาจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้กู้ยืมลดลง

การเบิกจ่ายของกองทุนนอกงบประมาณตามระบบ สศค. เดือนมกราคม 2556 และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 มกราคม รายการ 1. รายจ่าย 2. เงินให้กู้ยืมสุทธิ

2556*

2555

18,238.6 2,703.8

เปรียบเทียบ จ้านวน

ร้อยละ

17,088.6

1,150.0

6.7

173,302.5 163,866.8

9,435.7

5.8

2,973.2

-269.4

-9.1

11,806.5

-522.1

-4.2

880.6

4.4

185,109.0 176,195.4 8,913.6

5.1

รวม 20,942.4 20,061.8 หมายเหตุ : * ตัวเลขประมาณการ โดยส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง 1/

หน่วย : ล้านบาท ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ เปรียบเทียบ 2556* 2555 จ้านวน ร้อยละ 12,328.6

การเบิกจ่ายของกองทุนนอกงบประมาณ 15 กองทุน (จากกองทุนทั้งหมด 108 กองทุน) ประกอบด้วย กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง กองทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการท้าของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจฯ กองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย กองทุนหลักประกันสุขาาพแห่งชาติ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขาาพ กองทุนสนับสนุนการวิจัย

- 20 -


ฐานะการคลังรัฐบาล ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด1 ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556) ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 รัฐบาล  ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ มีรายได้นาส่งคลัง 674,528 ล้านบาท และมีการเบิกจ่าย 2556 ดุลการคลังของรัฐบาลตามระบบ กระแสเงินสดขาดดุล 454,078 ล้านบาท งบประมาณจากงบประมาณปีปัจจุบันและปีก่อนรวม 994,027 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของ GDP2 319,499 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณ ทีข่ าดดุล 134,579 ล้านบาท ทาให้ดุลเงินสดขาดดุลทั้งสิ้น 454,078 ล้านบาท โดยรัฐบาลชดเชยการขาดดุล โดยการ ออกพันธบัตรจานวน 117,823 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556 มีจานวน 224,082 ล้านบาท ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด หน่วย: ล้านบาท

ในช่วง 4 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2555 รายได้ 674,528 542,553 รายจ่าย 994,027 640,278 ปีปัจจุบัน 880,871 574,970 ปีก่อน 113,156 65,308 ดุลเงินงบประมาณ (319,499) (97,725) ดุลเงินนอกงบประมาณ (134,579) (182,553) ดุลเงินสดก่อนกู้ (454,078) (280,278) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 117,823 ดุลเงินสดหลังกู้ (336,255) (280,278) เงินคงคลังปลายงวด 224,082 241,012 ที่มา : กรมบัญชีกลาง และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง

1 2

เปรียบเทียบ จานวน ร้อยละ 131,975 24.3 353,749 55.2 305,901 53.2 47,848 73.3 (221,774) 226.9 47,974 (26.3) (173,800) 62.0 117,823 (55,977) 20.0 (16,930) (7.0)

ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด เป็นดุลการคลังที่แสดงให้เห็นผลกระทบต่อเงินคงคลังและการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล GDP ปีปฏิทิน 2555 เท่ากับ 11,278 พันล้านบาท และคาดการณ์ GDP ปีปฏิทิน 2556 เท่ากับ 12,180 พันล้านบาท

- 21 -


ดุลการคลังของรัฐบาลตามระบบ สศค.3 ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556)  ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 รัฐบาลขาดดุล 369,938 ล้านบาท โดยดุลเงินงบประมาณ ขาดดุล 345,076 ล้านบาท ในขณะที่ ดุลบัญชีเงินนอกงบประมาณขาดดุล 15,118 ล้านบาท นอกจากนี้ มีรายจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จานวน 4,376 ล้านบาท รายจ่ายเพื่อ วางระบบการบริหารจัดการน้า จานวน 3,592 ล้านบาท รายจ่าย จากโครงการไทยเข้มแข็งจานวน 1,776 ล้านบาท

ด้านรายได้ รายได้รัฐบาลรวมทั้งสิ้น 663,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 23.5 ประกอบด้วยรายได้ในงบประมาณ (ก่อนจัดสรร ภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อปท.) 663,073 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 739 ล้านบาท ด้านรายจ่าย รัฐบาลมีรายจ่ายทั้งสิ้น 1,008,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 54.8 ประกอบด้วย รายจ่ายที่ไม่รวมรายจ่ายชาระต้น เงินกู้ จานวน 1,008,149 ล้านบาท และ เงินช่วยเหลือ จากต่างประเทศ 739 ล้านบาท ดุลเงินงบประมาณ ขาดดุลทั้งสิ้น 345,076 ล้านบาท ในขณะช่วงเดียวกันปีที่แล้วขาดดุล 114,005 ล้านบาท บัญชีเงินนอกงบประมาณ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 169,990 ล้านบาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 34.5 ในขณะที่มีรายจ่ายจานวน 173,302 ล้านบาท ลดลงจาก ช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วร้อยละ 2.6 และมีเงินให้กู้หัก ชาระคืน 11,806 ล้านบาท ทาให้ดุลบัญชีนอกงบประมาณ ขาดดุล 15,118 ล้านบาท ดุลการคลังของรัฐบาลขาดดุล มีสาเหตุมาจากดุลเงิน งบประมาณและดุลนอกงบประมาณที่ขาดดุล โดยเมื่อหัก รายจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (DPL) รายจ่ายเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้า และรายจ่ายแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จานวน 4,376 3,592 และ 1,776 ล้านบาท ตามลาดับ ทาให้ดุลการคลัง รัฐบาลขาดดุลจานวน 369,938 ล้านบาท

3

ดุลการคลังตามระบบ สศค. เป็นดุลการคลังที่สะท้อนเม็ดเงินที่แท้จริงที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

- 22 -


ดุลการคลังเบื้องต้นของรัฐบาล (Primary Balance) ซึ่งเป็นดุลการคลังที่สะท้อนถึงผลการดาเนินงานของ รัฐบาลและทิศทางของนโยบายการคลังรัฐบาลอย่าง แท้จริง (ไม่รวมรายได้และรายจ่ายจากดอกเบี้ยและ การชาระคืนต้นเงินกู้) ขาดดุลทั้งสิ้น 313,601 ล้านบาท ในขณะทีช่ ่วงเดียวกันของปีที่แล้วขาดดุล 142,354 ล้านบาท ดุลการคลังเบื้องต้นตามระบบ สศค. หน่วย: ล้านบาท เดือนมกราคม ปีงบประมาณ

2556

2555

ปีงบประมาณ 2556

เปรียบเทียบ จานวน ร้อยละ

รัฐบาล 1. รายได้ 165,482 135,556 29,926 2. รายจ่าย 213,878 152,117 61,761 3. ดุลงบประมาณ (1-2) (48,396) (16,561) (31,835) 4. แผนปฎิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง (TKK) 633 1,490 (857) 5.รายจ่ายเพือ่ วางระบบการบริหารจัดการน้า 809 809 6.รายจ่ายเงินกูเ้ พือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน (DPL) 862 862 7. ดุลบัญชีเงินนอกงบประมาณ (7.1-7.2-7.3) 26,404 (11,831) 38,235 7.1 รายได้ 47,347 13,057 34,290 7.2 รายจ่าย 18,239 21,915 (3,676) 7.3 เงินให้กหู้ กั ชาระคืน 2,704 2,973 (269) 8. ดุลการคลังของรัฐบาล (3-4-5-6+7) (24,296) (29,882) 5,587 9. ดุลการคลังเบือ้ งต้นของรัฐบาล (11,575) (14,221) 2,646

จัดทาโดย : สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

- 23 -

22.1 40.6 192.2 (57.5) (323.2) 262.6 (16.8) (9.0) (18.7) (18.6)

2556 663,812 1,008,888 (345,076) 1,776 3,592 4,376 (15,118) 169,990 173,302 11,806 (369,938) (313,601)

% of GDP 5.5 8.3 (2.8) 0.0 0.0 0.0 (0.1) 1.4 1.4 0.1 (3.0) (2.6)

2555 % of GDP 537,532 651,537 (114,005) 7,540 (63,766) 126,424 177,861 12,329 (185,311) (142,354)

4.8 5.8 (1.0) 0.1 (0.6) 1.1 1.6 0.1 (1.6) (1.3)

เปรียบเทียบ จานวน ร้อยละ 126,280 357,351 (231,071) (5,764) 3,592 4,376 48,648 43,566 (4,559) (523) (184,627) (171,247)

23.5 54.8 202.7 (76.4) (76.3) 34.5 (2.6) (4.2) 99.6 120.3


ดุลการคลังของภาคสาธารณะตามระบบงบประมาณ งบกระแสเงินสด และตามระบบ สศค. ปีงบประมาณ 2555 - 2556 หน่วย: ล้านบาท ปีงบประมาณ

2555 จานวน

รัฐบาล 1. รายได้ - รายได้สุทธิ - จัดสรรรายได้จาก VAT ให้อบจ. - จัดสรรให้ อปท. ตาม พรบ.กาหนดแผนฯ - เงินช่วยเหลือต่างประเทศ - บัญชีเงินฝาก (รับ) 2. รายจ่าย - รายจ่ายปีปจั จุบนั (อัตราการเบิกจ่าย : %) - รายจ่ายปีกอ่ น - รายจ่ายจากเงินคงคลัง - จัดสรรรายได้จาก VAT ให้อบจ. - จัดสรรให้ อปท. ตาม พรบ.กาหนดแผนฯ - เงินช่วยเหลือต่างประเทศ - บัญชีเงินฝาก (จ่าย) - พันธบัตรรัฐบาล 3. ดุลงบประมาณ (1-2) 4. ดุลนอกงบประมาณ 5. รายจ่ายจากเงินกูต้ า่ งประเทศ 6. รายจ่ายจากไทยเข็มแข็ง (TKK) 7.รายจ่ายเพือ่ วางระบบการบริหารจัดการน้า 8.รายจ่ายเงินกูเ้ พือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน (DPL) 9. บัญชีนอกงบประมาณ(9.1-9.2-9.3) 9.1 รายได้ 9.2 รายจ่าย 9.3 เงินให้กหู้ กั ชาระคืน 10. ดุลการคลังของรัฐบาล (3+4-5-6-7-8+9) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 10. รายรับ (8.1+8.2) 10.1 รายได้ 10.2 เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 11 รายจ่าย 12. ดุลการคลัง (10-11) 13. ดุลการคลังของภาครัฐบาล (10+12) GDP (ล้านบาท)

% of GDP

เอกสารงบประมาณ

จานวน

% of GDP

17.2

1,980,644.0

17.6

2,380,000.0 2,380,000.0

20.7 20.7

2,295,329.0 2,148,477.0 90.3 146,852.0

20.4 19.1

(400,000.0)

11,478,600.0

(3.5)

(3.5)

(314,685.0) 9,646.0

(305,039.0)

11,278,000.0

% of GDP

ระบบ สศค.

1,980,000.0

(400,000.0)

จานวน

งบกระแสเงินสด

1.3

(2.8) 0.1

(2.7)

% of GDP

เอกสารงบประมาณ

2,105,543.0 1,980,644.0 7,577.9 76,232.4 1,350.0 39,738.7 2,424,829.7 2,148,477.0 90.3 146,852.0

18.7 17.6 0.1 0.7 0.0 0.4 21.5 19.1

7,577.9 76,232.4 1,350.0 40,352.9 3,987.4 (319,286.6)

0.1 0.7 0.0 0.4 0.0 (2.8)

2,616.8 24,422.4 1,763.0 7,382.0 36,630.8 441,281.5 380,090.5 24,560.2 (318,840.0)

0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 3.9 3.4 0.2 (2.8)

529,979.0 308,887.0 221,092.0 486,395.2 43,583.8 (275,256.2) 11,278,000.0

4.7 2.7 2.0 4.3 0.4 (2.4)

งบกระแสเงินสด 16.9

2,153,525.0

17.7

2,400,000.0 2,400,000.0

19.3 19.3

2,471,577.0 2,256,000.0 94.0 215,577.0

20.3 18.5

ทีโ่ อนให้แก่อปท.) และรายจ่ายทัง้ หมดจากบัญชีเงินคงคลัง 2. ระบบ สศค. มีรายการปรับปรุงรายได้เพิม่ เติมจากระบบกระแสเงินสด คือ มีการหักรายได้จากการขายทรัพย์สิน รายได้จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รายได้ส่วนเกินพันธบัตร เงินเหลือจ่ายส่งคืน รายได้เงินกูร้ ับคืน และรวมเงินภาษีทจี่ ัดสรรให้ อปท. และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นมา 3. ระบบ สศค. มีการปรับปรุงทางด้านรายจ่าย คือ มีการหักรายจ่ายชาระคืนต้นเงินกูข้ องรัฐบาลออก และตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นมารวมรายจ่ายเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ และเงินภาษีทจี่ ัดสรรให้อปท. 4. บัญชีนอกงบประมาณประกอบด้วย เงินฝากนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน และกองทุนนอกงบประมาณ ทัง้ นี้ ได้บันทึกข้อมูลตามเกณฑ์คงค้าง สาหรับกองทุนน้ามันได้เริ่มบันทึกรายจ่ายชดเชยน้ามันตามเกณฑ์คงค้างตัง้ แต่เดือนมกราคม 2547 เป็นต้นมา 5. รายได้ตามระบบกระแสเงินสดบันทึกอยู่ในระบบ cash basis ส่วนรายได้ตามระบบ สศค. บันทึกอยู่ในระบบ acrual basis จัดทาโดย : สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ทีม่ า : กรมบัญชีกลาง สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันทีบ่ ันทึกข้อมูล : 27 กุมภาพันธ์ 2556

(300,000.0)

(300,000.0)

12,442,800.0

(2.4)

(2.4)

(318,052.0) (11,510.0)

(329,562.0)

12,180,000.0

จานวน

% of GDP

ระบบ สศค.

2,100,000.0

1.5

หมายเหตุ 1. ดุลการคลังตามระบบงบกระแสเงินสดเป็นการแสดงรายได้ (รวมค่า Premium และรายได้จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แต่ไม่รวมรายรับจากการกูเ้ งินเพือ่ ชดเชยการขาดดุลและรายได้จากภาษีมลู ค่าเพิม่

- 24 -

จานวน

2556e จานวน % of GDP

1.8

(2.6) (0.1)

(2.7)

2,305,945.0 2,153,525.0 9,360.0 97,900.0 2,160.0 43,000.0 2,626,327.0 2,256,000.0 94.0 215,577.0

18.9 17.7 0.1 0.8 0.0 0.4 21.6 18.5

9,360.0 97,900.0 2,160.0 41,000.0 4,330.0 (320,382.0)

0.1 0.8 0.0 0.3 0.0 (2.6)

11,510.0 63,883.0 5,997.1 41,270.0 477,910.0 411,640.0 25,000.0 (360,502.1)

0.1 0.5 0.0 0.3 3.9 3.4 0.2 (3.0) 4.5 2.6 1.9 4.5 (3.0)

548,049.0 311,549.0 236,500.0 548,049.0 (360,502.1) 12,180,000.0

1.8


ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฐานะการคลังของ อปท. ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2555 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2555) 1. ด้านรายได้ อปท. จานวน 7,853 แห่ง คาดว่ามีรายได้รวม 133,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง เดียวกันปีที่แล้ว 35,421 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.0 เนื่องจาก อปท. ได้รับการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บ และแบ่งให้ และเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น 23,950 และ 11,227 ล้านบาท ตามลาดับ สาหรับรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น 244 ล้านบาท (รายละเอียดตามตารางที่ 1) ตารางที่ 1 รายได้ของ อปท. ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2555 หน่วย : ล้านบาท ประเภท

ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2554

1. รายได้จัดเก็บเอง 1/ (ร้อยละของรายได้รวม) 1.1 รายได้จากภาษีอากร 1.2 รายได้ทไี่ ม่ใช่ภาษีอากร 2. รายได้จากการจัดสรรภาษีทรี่ ัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ 2/ (ร้อยละของรายได้รวม) 3. รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล 3/ (ร้อยละของรายได้รวม) รวม (ร้อยละของรายได้รวม)

12,673

12,429

9.5 6,722 5,951 95,530 71.4 25,586 19.1 133,789 100

12.6 7,409 5,020 71,580 72.8 14,359 14.6 98,368 100

เปรียบเทียบ จานวน ร้อยละ 244

2.0

(687) 931 23,950

(9.3) 18.5 33.5

11,227

78.2

35,421

36.0

หมายเหตุ

ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2555

ที่มา

1/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จานวน 1,829 แห่ง และหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 2/ รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง 3/ รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล จากกรมบัญชีกลาง

รวบรวมโดย

ส่วนระบบสถิติการคลัง สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายได้ของ อปท. จาแนกตามแหล่งที่มาได้ ดังนี้ 1.1 รายได้ที่จัดเก็บเอง จานวน 12,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 244 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 ประกอบด้วย รายได้จากภาษีอากร 6,722 ล้านบาท และรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร 5,951 ล้านบาท 1.2 รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ จานวน 95,530 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 23,950 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.5 1.3 รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล จานวน 25,586 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 11,227 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.2

-25-


2. ด้านรายจ่าย อปท.1 จานวน 7,853 แห่ง คาดว่ามีรายจ่าย 152,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 48,203 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.4 เนื่องจาก อปท. มีรายจ่ายประจา และรายจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นจากการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม สาธารณูปโภค เช่น ถนน ขุดลอกคูคลองและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่เสียหายจากน้าท่วม และผลจากการปรับ ขึ้นเงินเดือนของข้าราชการท้องถิ่น ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว 3. ดุลการคลัง อปท.2 ขาดดุล 18,393 ล้านบาท โดยขาดดุลเพิ่มขึ้นจานวน 12,782 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว เนื่องจากมีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นมาก (รายละเอียดตามตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 1) ตารางที่ 2 ดุลการคลังของ อปท. ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2555 ประเภท 1. รายได้ 1.1 รายได้ทจี่ ัดเก็บเอง 1/ 1.2 รายได้จากการจัดสรรภาษีทรี่ ัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ 2/ 1.3 รายได้จากเงินอุดหนุน 3/ 2. รายจ่าย 3. ดุลการคลัง 4/

หน่วย : ล้านบาท เปรียบเทียบ

ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2554 133,789 98,368 12,673 12,429 95,530 71,580 25,586 14,359 152,182 103,979 (18,393)

(5,611)

จานวน 35,421 244 23,950 11,227 48,203 (12,782)

ร้อยละ 36.0 2.0 33.5 78.2 46.4 227.8

หมายเหตุ

ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2555

ที่มา

1/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จานวน 1,829 แห่ง และหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 2/ รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง 3/ รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล จากกรมบัญชีกลาง 4/ พิจารณาจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเงินฝากสุทธิของ อปท. ในระบบธนาคาร (NET CLAIMS ON BANKINK SYSTEM) ของ ธปท.

รวบรวมโดย

ส่วนระบบสถิติการคลัง สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

1

โดยพิจารณาจากผลต่างของรายได้กับดุลการคลังของ อปท. (การเปลี่ยนแปลงเงินฝากสุทธิของ อปท. ในระบบธนาคาร (NET CLAIMS ON BANKING SYSTEM) จากธนาคารแห่งประเทศไทย 2 ดุลการคลัง อปท. พิจารณาจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเงินฝากสุทธิของ อปท. ในระบบธนาคาร (NET CLAIMS ON BANKING SYSTEM) จากธนาคารแห่งประเทศไทย

-26-


แผนภูมิที่ 1 ดุลการคลังของ อปท. ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2555

ฐานะการคลังของ อปท. ในปีงบประมาณ 2555 1. ด้านรายได้ คาดว่า อปท. มีรายได้รวม 498,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 70,942 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.6 สาเหตุสาคัญเนื่องจาก อปท. ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนและภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ เพิ่มขึ้น 44,421 และ 25,322 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.2 และ 11.8 ตามลาดับ 2. ด้านรายจ่าย คาดว่า อปท. มีรายจ่ายรวม 455,132 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 74,149 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 เป็นผลจาก อปท. มีรายจ่ายประจาโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวในระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ข้าราชการและ ลูกจ้างประจาในระดับต่ากว่าปริญญาตรีเป็น 12,285 บาท และลูกจ้างชั่วคราวในระดับต่ากว่าปริญญาตรีเป็น 9,000 บาท (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 18 มกราคม 2555) นอกจากนี้มีการเบิกจ่ายรายจ่ายเพื่อ การลงทุนเพิ่มขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่เสียหาย จากน้าท่วม 3. ดุลการคลัง คาดว่า อปท. เกินดุลทั้งสิ้น จานวน 43,584 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 3,207 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.9

-27-


ตารางที่ 3 ดุลการคลังของ อปท. ปีงบประมาณ 2555 ประเภท 1. รายได้ 1.1 รายได้ทจี่ ัดเก็บเอง 1/ 1.2 รายได้จากการจัดสรรภาษีทรี่ ัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ 2/ 1.3 รายได้จากเงินอุดหนุน 3/ 2. รายจ่าย 3. ดุลการคลัง 4/

หน่วย : ล้านบาท เปรียบเทียบ

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2554 498,716 427,774 44,993 43,794 239,790 214,468 213,933 169,512 455,132 380,983 43,584

46,791

จานวน 70,942 1,199 25,322 44,421 74,149 (3,207)

ร้อยละ 16.6 2.7 11.8 26.2 19.5 (6.9)

หมายเหตุ

ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2555

ที่มา

1/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จานวน 1,829 แห่ง และหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 2/ รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง

รวบรวมโดย

3/ รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล จากกรมบัญชีกลาง 4/ พิจารณาจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเงินฝากสุทธิของ อปท. ในระบบธนาคาร (NET CLAIMS ON BANKINK SYSTEM) ของ ธปท. ส่วนระบบสถิติการคลัง สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

แผนภูมิที่ 2 ดุลการคลังของ อปท. ของปีงบประมาณ 2555

-28-


สถานการณ์ด้านหนี้สาธารณะ หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555  หนี้สาธารณะคงค้าง จ้านวน 4,961.3 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.0 ของ GDP เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 52.0 พันล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 92.8 ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.2 เป็นหนี้ต่างประเทศ  หนี้คงค้างที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจากหนี้ ที่รั ฐ บาล กู้โ ดยตรงเพิ่ม ขึ้น 57.1 พัน ล้ านบาท ในขณะที่ หนี้ รั ฐ วิส าหกิจ ลดลง 5.1 พัน ล้ านบาท  หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เพิ่มขึ้น 57.1 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว โดยหนี้ในประเทศเพิ่มขึ้น 58.6 พันล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก จากการกู้ชดเชยการขาดดุล งบประมาณ จ้านวน 57.9 พันล้านบาท ในขณะเดียวกัน หนี้ต่างประเทศลดลงจาก เดือนก่อน 1.4 พันล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนท้าให้ยอดหนี้ คงค้างในรูปเงินบาทลดลง

หน่วย : ล้านบาท

1. รวมหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง-ต่างประเทศ หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง-ในประเทศ 2. รวมหนี้ของรัฐวิสาหกิจ

ณ 30 พ.ย. 55 ณ 31 ธ.ค. 55 3,459,510.78 3,516,639.85 46,363.30 44,923.71 3,413,147.48 3,471,716.14 1,442,523.70 1,437,383.81 155,692.39 148,160.85 681,501.52 681,796.42 160,515.48 165,178.74 444,814.31 442,247.80 7,263.95 7,263.95 7,263.95 7,263.95 -

หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน-ต่างประเทศ หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน-ในประเทศ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน-ต่างประเทศ** หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน-ในประเทศ** 3. หนี้ของหน่วยงานภาครัฐอื่น * หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน-ในประเทศ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน-ในประเทศ 4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ FIDF 5. ยอดหนี้สาธารณะคงค้างรวม (1+2+3+4) 4,909,298.43 4,961,287.61 GDP*** 11,216,510.00 11,278,000.00 หนี้สาธารณะคงค้างรวมต่อ GDP (%) 43.77 43.99 หมายเหตุ * หน่วยงานภาครัฐอื่น ได้แก่ ส้านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ และสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ** ไม่รวมหนีข้ องรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน *** ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ปรับวิธีการค้านวณ GDP ในแต่ละเดือน โดยค้านวณ GDP ของเดือนพฤศจิกายน 2555 ดังนี้ ((GDP ปี 2554/12) * 1 + (GDP ปี 2555/12) * 11)) เท่ากับ 11,216.51 พันล้านบาท และ GDP ของเดือนธันวาคม 2555 เท่ากับ 11,278 พันล้านบาท ที่มา ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

-29-


 หนี้ของรัฐวิสาหกิจลดลง 5.1 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ เดือนที่แล้ว โดยมีสาเหตุหลัก จากการเปลี่ยนแปลงอัตรา แลกเปลี่ยนท้าให้ยอดหนี้ คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 7.3 พันล้านบาท  หนี้ของหน่วยงานภาครัฐอื่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน

สัดส่วนหนี้ในประเทศและหนี้ต่างประเทศ จ้านวน (พันล้านบาท) ร้อยละ (%)

หนี้ในประเทศ 4,603.02 92.8

หนี้ต่างประเทศ 358.26 7.2

สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น จ้านวน (พันล้านบาท) ร้อยละ (%)

-30- -

หนี้ระยะยาว 4,815.23 97.1

หนี้ระยะสั้น 146.06 2.9


กรอบความยั่งยืนทางการคลัง กระทรวงการคลังได้กาหนดกรอบความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนิน นโยบายทางการคลังที่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจการเงินและการคลังของประเทศ โดยมีเป้าหมาย เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านการคลังในระยะปานกลางและระยะยาว ซึ่งกรอบความยั่งยืนทางการคลัง ประกอบด้วยตัวชี้วัดและเป้าหมาย (60-15-0-25) ดังนี้  ยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60  ภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ 15  การจัดทางบประมาณสมดุล  สัดส่วนงบลงทุนต่องบประมาณรายจ่ายไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 สานักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดทาการวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการคลังในระยะปานกลาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง โดยมีผลการวิเคราะห์ระหว่าง ปีงบประมาณ 2556 – 2560 ซึ่งสรุปได้ดังนี้  สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ในปีงบประมาณ 2556 อยู่ที่ร้อยละ 47.5 และ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50.0 ในปีงบประมาณ 2560  ระดับภาระหนี้ต่องบประมาณอยู่ในระดับร้อยละ 7.4 ในปีงบประมาณ 2556 และ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.8 ในปีงบประมาณ 2560  รัฐบาลมีนโยบายลดการขาดดุลงบประมาณ โดยกาหนดให้ปีงบประมาณ 2556 ถึง 2559 ขาดดุลงบประมาณ 300,000 250,000 150,000 และ 75,000 ล้านบาท ตามลาดับ และจัดทางบประมาณสมดุลในปีงบประมาณ 2560 เพื่อรักษาวินัยการคลัง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ  สัดส่วนงบลงทุนต่องบประมาณรายจ่ายต่ากว่าร้อยละ 25 เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาล มีทางเลือกในการลงทุน อาทิ การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และการร่วมทุนระหว่าง ภาครัฐและเอกชน (PPPs) ซึ่งหากนับรวมกันแล้วจะทาให้อัตราส่วนรายจ่ายลงทุน ต่องบประมาณเพิ่มมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2556 เมื่อนับรวมการลงทุนของ รัฐบาล (448,939 ล้านบาท) กับรัฐวิสาหกิจ (465,527 ล้านบาท) จะทาให้มี งบลงทุนรวมถึง 914,466 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.1 ของงบประมาณรายจ่าย

- 31 -


ผลการวิเคราะห์การดาเนินงานตามกรอบความยั่งยืนทางการคลัง หน่วย : ล้านบาท 2556 2557 2558 2559 2560 1) 1. หนี้สาธารณะคงค้าง /GDP (CY) (1.1/1.2) 47.5 48.5 49.9 50.1 50.0 2) 1.1 nominal GDP (CY) 11,971,000 12,857,000 13,855,900 14,895,100 16,012,300 1.2 หนี้สาธารณะคงค้าง 5,681,937 6,237,588 6,914,186 7,469,348 8,009,180 3) 2. ภาระหนี้/งบประมาณ ( 2.1/3.2) 7.4 7.7 10.9 11.2 11.4 2.1 ภาระหนี้ (2.1.1 + 2.1.2) 177,947 194,065 283,550 304,607 326,400 2.1.1 ชาระต้นเงินกู้ 49,149 53,208 80,310 84,030 88,230 2.1.2 ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 128,798 140,857 203,240 220,577 238,170 3. ดุลงบประมาณ (3.1 - 3.2) -300,000 -250,000 -150,000 -75,000 0 4) 3.1 รายได้รัฐบาลสุทธิ 2,100,000 2,275,000 2,454,000 2,647,000 2,855,000 3.2 งบประมาณรายจ่าย 4) 2,400,000 2,525,000 2,604,000 2,722,000 2,855,000 4. รายจ่ายลงทุน/งบประมาณ (4.1/3.2) 18.7 18.1 20.0 20.2 19.9 4.1 รายจ่ายลงทุน 448,939 457,000 519,841 550,278 569,437 ที่มา : 1) ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้างอ้างอิงการประมาณการโดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ สานักงานบริหารหนี้สาธารณะอยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว 2) ข้อสมมติฐานเศรษฐกิจปี 2556 – 2560 จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3) ข้อมูลภาระหนี้ต่องบประมาณปี 2556 จากเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556 และปี 2557 – 2560 อ้างอิงการประมาณการโดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ สานักงาน บริหารหนี้สาธารณะอยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว 4) ข้อมูลรายได้รัฐบาลสุทธิและงบประมาณรายจ่ายปี 2556 จากเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556 และปี 2557 – 2560 ประมาณการโดยสานักนโยบายการคลัง สานักงานศรษฐกิจการคลัง

- 32 -


การดาเนินกิจกรรมกึ่งการคลัง ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2555) โครงการที่มีการแยกบัญชีธุรกรรมเชิงนโยบายรัฐ (Public Service Account) จาแนกตามสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หน่วย : ล้านบาท ประมาณการความเสียหายที่ ณ 30 ก.ย. 2555 สัดส่วน ประมาณการภาระ สถาบันการเงิน ต้องได้รับการชดเชยจาก ความเสียหาย NPLs ratio สินเชื่อคงค้าง รัฐบาลตั้งแต่เริ่ม - สิ้นสุด เฉพาะกิจ สินเชื่อคงค้าง รวม (%) คงเหลือ (%) โครงการ ออมสิน 18,727.32 0.00 3.24 5,509.50 4,264.12 ธกส. 519,077.83 0.43 89.85 16,478.03 7,659.97 ธอส. 17,508.54 0.35 3.03 4,306.72 3,615.88 ธสน. 1,391.59 0.00 0.24 1,050.00 1,047.65 ธพว. 21,012.73 3.59 3.64 4,812.97 4,556.99 รวมทุกสถาบัน 577,718.01 0.52 100 32,157.22 21,144.61 การเงินเฉพาะกิจ

กิจกรรมกึ่งการคลังเป็นกิจกรรมหรือโครงการตามนโยบายรัฐที่ดาเนินการผ่านหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ รัฐบาล เช่น ธนาคารกลาง รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นต้น ซึง่ ในที่นี้พิจารณาเฉพาะกิจกรรม กึ่งการคลังที่ดาเนินการผ่าน SFIs และเป็นโครงการที่มีการแยกบัญชีธุรกรรมการดาเนินงานตามนโยบายรัฐ (Public Service Account หรือ PSA) 1. สินเชื่อคงค้างและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ยอดสินเชื่อคงค้างของโครงการตามนโยบายรัฐที่มีการแยกบัญชี PSA จานวนทั้งสิ้น 577,718 ล้านบาท ในขณะที่ยอด NPLs เท่ากับ 3,024 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อยอดสินเชื่อคงค้างร้อยละ 0.52 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.1 ธนาคารออมสิน มียอดสินเชื่อคงค้าง จานวน 18,727 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของ สินเชื่อคงค้างทั้งหมด ในส่วนของ NPLs พบว่า โครงการ PSA ของ ธ. ออมสิน ไม่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นโครงการ Soft Loan ที่ปล่อยให้แก่ธนาคารพาณิชย์ และเป็นโครงการที่เพิ่งเริ่ม ดาเนินการอีกส่วนหนึ่ง

-33-


1.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็น SFIs ที่มีการดาเนินโครงการ PSA มากที่สุด โดยมียอดสินเชื่อคงค้าง จานวน 519,078 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.85 ของยอดสินเชื่อคงค้าง โครงการ PSA ทั้งหมด ในขณะที่มียอด NPLs จานวน 2,208 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อ ยอดสินเชื่อคงค้างเท่ากับร้อยละ 0.43 ทั้งนี้ ขนาดการดาเนินโครงการ PSA ของ ธกส. ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับ SFIs อื่น ๆ สะท้อนให้เห็นถึงแนวนโยบายกึ่งการคลังที่ให้ความสาคัญต่อการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในภาคเกษตร 1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มียอดสินเชื่อคงค้างโครงการแยกบัญชี PSA จานวน 17,509 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของยอดสินเชื่อคงค้างโครงการ PSA ทั้งหมด ในขณะที่มียอด NPLs จานวน 62 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อยอดสินเชื่อคงค้างเท่ากับร้อยละ 0.35 1.4 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) มียอดสินเชื่อคงค้างของ โครงการ PSA ต่าที่สุดเท่ากับ 1,392 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของยอดสินเชื่อคงค้างโครงการ PSA ทั้งหมด 1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มียอด สินเชื่อคงค้างจานวน 21,013 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของยอดสินเชื่อคงค้างโครงการ PSA ทั้งหมด ในขณะที่มียอด NPLs จานวน 754 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อยอดสินเชื่อคงค้าง เท่ากับร้อยละ 3.59 จะเห็นว่า ธพว. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มียอดสินเชื่อคงค้างตามโครงการ PSA ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับ SFIs อื่น ๆ 2. ประมาณการความเสียหายจากโครงการที่มีการแยกบัญชีธุรกรรมการดาเนินการตาม นโยบายรัฐ (PSA) โครงการที่มีการแยกบัญชี PSA เป็นโครงการที่ดาเนินการโดยผ่านมติ ครม. อันนามาซึ่งภาระ ทางการคลังของรัฐบาลในการชดเชยความเสียหายจากโครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ ความเสียหายที่รอการชดเชย เหล่านี้เป็นแรงกดดันต่อสภาพคล่องของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หากรัฐบาลไม่จัดสรรเงินอุดหนุนชดเชย ความเสียหายในลักษณะปีต่อปี และอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SFIs ที่ระดมเงินฝากจากประชาชน มีรายละเอียดสามารถสรุปได้ ดังนี้ 2.1 ธนาคารออมสิน รัฐบาลมีภาระชดเชยความเสียหายที่เกิดจากโครงการแยกบัญชี PSA ของ ธ. ออมสิน ซึ่งสามารถประมาณการความเสียหายตั้งแต่เริ่ม จนถึงสิ้นสุดโครงการ จานวนทั้งสิ้น 5,510 ล้าน บาท ในขณะที่คงเหลือภาระความเสียหายที่รอการชดเชยจากรัฐบาล จานวน 4,264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.17 ของประมาณการภาระความเสียหายคงเหลือทั้งหมดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) รัฐบาลมีภาระชดเชย ความเสียหายที่เกิดจากโครงการแยกบัญชี PSA ซึ่งสามารถประมาณการความเสียหายที่ต้องได้รับการชดเชย จากรัฐบาลตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดโครงการ จานวนทั้งสิ้น 16,478 ล้านบาท ในขณะที่คงเหลือภาระความเสียหายที่ รอการชดเชยจากรัฐบาลจานวน 7,660 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.23 ของประมาณการภาระความเสียหาย คงเหลือทั้งหมดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รัฐบาลมีภาระชดเชยความเสียหายที่เกิดจากโครงการ แยกบัญชี PSA ซึ่งสามารถประมาณการความเสียหายที่ต้องได้รับการชดเชยจากรัฐบาลตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุด โครงการจานวนทั้งสิ้น 4,307 ล้านบาท ในขณะที่คงเหลือภาระความเสียหายที่รอการชดเชยจากรัฐบาลจานวน 3,616 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.10 ของประมาณการภาระความเสียหายคงเหลือทั้งหมดของสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ -34-


2.4 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) รัฐบาลมีภาระชดเชย ความเสียหายที่เกิดจากโครงการแยกบัญชี PSA ซึ่งสามารถประมาณการความเสียหายที่ต้องได้รับการชดเชย จากรัฐบาลตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดโครงการจานวนทั้งสิ้น 1,050 ล้านบาท ในขณะที่คงเหลือความเสียหาย ที่รอการชดเชยจากรัฐบาล จานวน 1,048 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.95 ของประมาณการภาระความเสียหาย คงเหลือทั้งหมดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) รัฐบาลมี ภาระชดเชยความเสียหายที่เกิดจากโครงการแยกบัญชี PSA ซึ่งสามารถประมาณการความเสียหายที่ต้องได้รับ การชดเชยจากรัฐบาลตั้งแต่เริ่ม จนถึงสิน้ สุดโครงการ จานวนทั้งสิ้น 4,813 ล้านบาท ในขณะที่ คงเหลือความเสียหาย ที่รอการชดเชยจากรัฐบาล จานวน 4,557 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของประมาณการภาระความเสียหายคงเหลือ ทั้งหมดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

-35-


การกระจายอานาจการคลัง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีอากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2556 คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบหลักการการจัดสรรภาษีอากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการ การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้บังคับต่อไป สาระสาคัญหลักเกณฑ์ของภาษีที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้ประเภทต่างๆ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เช่น เกณฑ์แหล่งกาเนิดภาษีและ ประชากร เป็นต้น สาหรับภาษีประเภทอื่นๆ ทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ ได้แก่ 1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จากปีงบประมาณ 2555 ส่วนของแต่ละจังหวัดจัดสรรให้ เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เปลี่ยนเป็นในปีงบประมาณ 2556 ส่วนของจังหวัดที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2555 จัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ด้วย 2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 (พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ) จากปีงบประมาณ 2555 จัดสรรให้ อปท. แต่ละแห่งตามสัดส่วนที่ได้รับในปีงบประมาณ 2554 รายได้และจานวนคนจน เปลี่ยนเป็นในปีงบประมาณ 2556 จัดสรรให้ อปท. แต่ละแห่งตามสัดส่วนที่ได้รับในปีงบประมาณ 2554 และเกณฑ์รายได้ ดังรายละเอียดตามตาราง

-36-


หลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีอากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2556 ประเภทภาษีอากร

การจัดสรรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม

การจัดสรรภายในของแต่ละ ท้องถิ่น

1.1 แบ่งการจัดสรรตามกรมจัดเก็บภาษี 3 กรม ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรม สรรพสามิต - ในส่วนที่กรมสรรพากรจัดเก็บ จัดสรรให้ เทศบาล อบต. และ กทม. โดยจัดสรรให้ตาม สัดส่วนผลการจัดเก็บภาษีของแต่ละจังหวัด - ในส่วนที่กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต จัดเก็บ จัดสรรให้เทศบาล อบต. เมืองพัทยา และ กทม. ตามเกณฑ์ประชากร - นอกจากนี้ ภาษีในส่วนการจัดเก็บในเขต พื้นที่เมืองพัทยา ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร ราชการเมืองพัทยาฯ ให้จัดสรรตรงแก่เมืองพัทยา

1.1 การจัดสรรภายในของแต่ละ ท้องถิ่นด้วยกันเอง 1.1.1 ส่วนที่กรมสรรพากร จัดเก็บจัดสรรภายในระหว่าง เทศบาลและ อบต. ของแต่ละ จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรตาม สัดส่วน ผลการจัดเก็บโดย การจัดสรรตามเกณฑ์ประชากร 1.1.2 ส่วนที่กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิตจัดเก็บ จัดสรรให้แก่เทศบาล อบต. (ทั้งประเทศ) เมืองพัทยา และ กทม. ตามเกณฑ์ประชากร

1.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

1.2 แบ่งภาษีตามผลการจัดเก็บตามรายจังหวัด - ส่วนของ กทม. ได้รับเต็มตามผลการ จัดเก็บในเขต กทม. - ส่วนของต่างจังหวัด ในแต่ละจังหวัด จัดสรรระหว่างเทศบาลและ อบต. ตามเกณฑ์ ประชากร - ยกเว้นส่วนของเมืองพัทยา ในจังหวัด ชลบุรี จะได้รับการจัดสรรตรงตามผลจัดเก็บจริง ในเขตเมืองพัทยาตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521

1.2 การจัดสรรระหว่างท้องถิ่น ด้วยกันเองแต่ละจังหวัด การจัดสรรระหว่างเทศบาล ใช้เกณฑ์ประชากร การจัดสรรระหว่าง อบต. ใช้เกณฑ์ประชากร

1.3 ภาษีสรรพสามิต

1.3 จัดสรรระหว่างเทศบาล อบต. เมืองพัทยา และ กทม. ตามเกณฑ์ประชากร

1.3 การจัดสรรภายในระหว่าง ท้องถิ่นด้วยกันเอง ระหว่าง เทศบาล อบต. เมืองพัทยา และ กทม. ใช้เกณฑ์ประชากร

1.4 ภาษีสุรา

1.4 จัดสรรลักษณะเช่นเดียวกันกับภาษี สรรพสามิต

1.4 จัดสรรในลักษณะเช่นเดียว กันกับภาษีสรรพสามิต

1. ภาษีที่รัฐบาลเก็บให้ 1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน9)

-37-


ประเภทภาษีอากร

การจัดสรรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม 1.5 ภาษีและค่าธรรมเนียม 1.5 จัดสรรให้กับ กทม. ตามผลการจัดเก็บ รถยนต์และล้อเลื่อน ในเขต กทม.และ อบจ. 75 แห่ง ตามผล การจัดเก็บของแต่ละจังหวัด โดยในส่วน ของ อบจ. หากผลจัดเก็บจังหวัดใดได้มากกว่า ปีงบประมาณ 2555 ส่วนที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น ให้จัดสรรแก่เทศบาลและ อบต. ในจังหวัดนั้น ตามเกณฑ์ประชากร 1.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 1.6 แต่ละ อปท. (ยกเว้น อบจ.) จะได้รับ อสังหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ตามผล การจัดเก็บในเขตพื้นที่ของตนเอง 2. ภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้ 2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ. 2540 2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ )

2.1 แบ่งให้ อบจ. ในอัตราร้อยละ 5 ตามผลการ จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรของ แต่ละจังหวัด 2.2 จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ที่จัดเก็บได้สุทธิ (หลังจากหักการคืนภาษี) โดยคิดจากสัดส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดสรร ต่อภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิในแต่ละปี โดยดาเนินการ ดังนี้ ส่วนที่ 1 จัดสรรให้แก่ อปท. แต่ละแห่ง เพื่อให้ได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มฯ เท่ากับสัดส่วนที่ ได้รับในปีงบประมาณ 2554 ส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนที่ประมาณการว่าจะ ได้รับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1) จัดสรรแก่ อปท. ที่มีรายได้ก่อนรวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2554 ที่รายได้น้อยกว่า 10 ล้านบาท ให้เท่ากับ 10 ล้านบาท 2) จัดสรรให้แก่เทศบาลและ อบต. ตามเกณฑ์แบ่งเท่ากันและประชากรในสัดส่วน 60:40

-38-

การจัดสรรภายในของแต่ละ ท้องถิ่น


ประเภทภาษีอากร

การจัดสรรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม 2.3 ค่าภาคหลวงแร่ 2.3 การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน 2.3.1 ส่วนที่ 1 การจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ ของ อปท. ในต่างจังหวัด จัดสรรดังนี้ (1) จัดสรรให้รัฐบาลร้อยละ 40 (2) ที่เหลือร้อยละ 60 จัดสรรดังนี้ - ร้อยละ 20 จัดสรรให้ เทศบาลและหรือ อบต.เจ้าของพื้นที่สัมปทาน หากพื้นที่สัมปทานทับซ้อนกันหลายท้องถิ่นให้ แบ่งเฉลี่ยท้องถิ่นละเท่า ๆ กัน - ร้อยละ 20 จัดสรรให้ อบจ. ในจังหวัดที่ท้องถิ่นเป็นเจ้าของพื้นที่สัมปทาน - ร้อยละ 10 จัดสรรให้ เทศบาลและ อบต. ซึ่งไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ สัมปทานแต่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับเทศบาล และหรือ อบต. ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่สัมปทาน (กรณีที่ 1) - ร้อยละ 10 จัดสรรให้ เทศบาลและ อบต. ซึ่งอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ทุก จังหวัดที่ไม่ได้มีพื้นที่สัมปทานค่าภาคหลวงแร่ (กรณีที่ 2) 2.3.2 ส่วนที่ 2 การจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ ของ กทม. ให้จัดสรรให้รัฐบาลร้อยละ 60 กทม. 2.4 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ได้รับร้อยละ 40

การจัดสรรภายในของแต่ละ ท้องถิ่น 2.3 การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ ระหว่างเทศบาลและ อบต. ด้วย กันเอง ในส่วนที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 10 ซึ่งมี 2 กรณี จัดสรร ดังนี้ - กรณีที่ 1 จัดสรรระหว่าง เทศบาลและ อบต. ด้วยกันเอง ตามเกณฑ์ประชากร - กรณีที่ 2 จัดสรรระหว่าง เทศบาลและ อบต. ด้วยกันเอง ตามเกณฑ์ประชากร

จัดสรรในลักษณะเช่นเดียวกันกับค่าภาคหลวงแร่ จัดสรรในลักษณะเช่นเดียวกันกับ ค่าภาคหลวงแร่ ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมโดย : สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

-39-


มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับภาคการคลังที่สาคัญ มติคณะรัฐมนตรีที่สาคัญ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 5 กุมภาพันธ์ 2556 1. เรื่ อ ง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรั บ อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ า และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิกจ่ายตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ในส่วนของค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมและ การประชุม และค่าอาหารในการประชุมให้เหมาะสมกับค่าครองชีพและสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยเห็นชอบ ปรับอัตราเพิ่มขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการฝึกอบรมและการประชุม 1.1 อบรม/ประชุมในสถานที่ราชการเบิกได้ไม่เกิน 35 บาทต่อมื้อต่อคน 1.2 อบรม/ประชุมในสถานที่เอกชนเบิกได้ไม่เกิน 50 บาทต่อมื้อต่อคน 2. ค่าอาหารในการประชุมเบิกได้ไม่เกิน 120 บาทต่อมื้อต่อคน สาหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ให้พิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของแต่ละส่วนราชการตามความเห็นของสานักงบประมาณ 2. เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้าประกัน คณะรัฐมนตรีรับทราบและมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 1. รับทราบแนวทางการดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ โดยให้ กค.กู้เงิน เพื่อชาระหนี้แทนรัฐวิสาหกิจที่ กค. ค้าประกัน 2. เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดหาเงินเพื่อชาระหนี้ในส่วนที่ กค. กู้เงินเพื่อชาระหนี้แทนได้ไม่ครบตามจานวน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. เห็นชอบให้สานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้แก่ รฟม. เพื่อชาระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรงสาหรับเงินต้นและดอกเบี้ยรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนที่ รฟม.จัดหาเงินเองและส่วนที่ กค. กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และชาระหนี้แทนสาหรับโครงการรถไฟฟ้า มหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยจัดสรรงบประมาณให้เป็นรายปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ กค.ที่จะได้ตกลงกับ รฟม.ต่อไป

-40-


12 กุมภาพันธ์ 2556 1. เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 1. นโยบายงบประมาณ วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้การจัดการรายจ่ายภาครัฐสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 และดาเนินนโยบายสาคัญอย่างต่อเนื่อง จึงได้กาหนดนโยบายงบประมาณ ขาดดุล สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยขาดดุลจานวน 250,000 ล้านบาท มีวงเงินงบประมาณรายจ่าย จานวน 2,525,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่กาหนดไว้ 2,400,000 ล้านบาท จานวน 125,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 และประมาณการรายได้จานวน 2,275,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่กาหนดไว้ 2,100,000 ล้านบาท จานวน 175,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 2. แนวทางการจัดทาและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีหลักการที่สาคัญ เช่น ให้ความสาคัญต่อการดาเนินภารกิจของกระทรวง/หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 นโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล 16 ข้อ และจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการตามผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ ตามยุทธศาสตร์ประเทศ เป็นต้น 3. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นควรจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 256,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ได้รับการจัดสรร 236,500 ล้านบาท เป็นจานวน 20,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 19 กุมภาพันธ์ 2556 1. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึง่ กาหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ามันดีเซล ที่มีปริมาณกามะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ามันดีเซลที่มี ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2556 2. เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการประหยัดพลังงาน โดยขอให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจยกเว้นโรงพยาบาล และท่าอากาศยาน ลดการใช้พลังงาน ซึ่งตั้งเป้าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิงให้ได้ร้อยละ 10 ต่อปี หากหน่วยงานใดมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 15 จะขอให้ สานักงบประมาณพิจารณาปรับลดงบประมาณในปีต่อไป

-41-


27 กุมภาพันธ์ 2556 1. เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการจัดทาร่างพระราชบัญญัติให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาร่างพระราชบัญญัติให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้าง พื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... และให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือ สาหรับประสานการดาเนินงานร่วมกันอย่างมีบูรณาการ สอดคล้องตามบทบาทภารกิจหน้าที่ในขั้นตอนต่อไป 2. เห็นชอบให้ คค. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การลงทุนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน โดยมอบหมายให้สานักงบประมาณจัดหางบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาดังกล่าวต่อไป

-42-


สถิติด้านการคลัง


ผลการจัดเก็บ รายได้รัฐบาล ฐานข้อมูลรายปี กรมสรรพากร ภาษีเงินได้บค ุ คลธรรมดา ภาษีเงินได้นิตบ ิ ค ุ คล ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม ภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รายได้อน ื่ ๆ กรมสรรพสามิต ภาษีน้ามันฯ ภาษียาสูบ ภาษีสุราฯ ภาษีเบียร์ ภาษีรถยนต์ ภาษีเครื่องดืม ่ ภาษีเครื่องไฟฟ้า ภาษีรถจักรยานยนต์ ภาษีแบตเตอรี่ ภาษีการโทรคมนาคม ภาษีอน ื่ ๆ รายได้อน ื่ ๆ ภาษีสถานบริการ(สนามม้า) ภาษีสถานบริการ(สนามกอล์ฟ) ภาษีผลิตภัณฑ์เครี่องหอม ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว ภาษีพรม ภาษีไพ่ ภาษีเรือ ภาษีสารท้าลายชันบรรยากาศโอโซน ภาษีไนท์คลับและดิสโก้เธค ภาษีสถานอาบน้าหรืออบตัวและนวด ภาษีการออกสลากกินแบ่ง ภาษีหน ิ อ่อนและหินแกรนิต ภาษีซีเมนต์ ภาษีไม้ขีดไฟฯ ภาษียานัตถุ์ กรมศุล กากร อากรขาเข้า อากรขาออก รายได้อน ื่ ๆ รวม 3 กรม หน่วยงานอืน ่ ส่วนราชการอืน ่ กรมธนารักษ์ รายได้จากการขายหุน ้ ให้กองทุนวายุภักษ์ เงินจากการยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ รวมรายได้จด ั เก็บ หัก 1.คืนภาษีของกรมสรรพากร - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีอน ื่ ๆ 2. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้อบจ. 3. เงินกันชดเชยการส่งออก รวมรายได้สุทธิ จัดสรรให้ อปท. ตาม พรบ.กาหนดแผนฯ รวมรายได้สุทธิหลังหักจัดสรร GDP (ปีปฏิทน ิ ) สัดส่วนรายได้สุทธิหลังจัดสรรต่อ GDP ปีปฏิทน ิ (ร้อยละ) GDP (ปีงบประมาณ) สัดส่วนรายได้สุทธิหลังจัดสรรต่อ GDP ปีงบประมาณ (ร้อยละ)

2535 261,042 52,945 87,273 2,884 37,783 66,614 9,629 3,781 134 102,028 41,346 15,490 15,247 7,818 15,713 5,125 301 695 294 7 38 1 2 621 19 8 86,246 85,082 11 1,153 449,316 76,048 42,896 33,152 525,364

2536 300,805 57,237 103,975 3,448 2,739 112,582 16,764 3,876 184 125,789 43,711 15,638 16,679 9,478 34,350 5,158 546 73 157 10 56 2 6 105,910 104,651 11 1,247 532,504 75,603 36,701 38,902 608,106

2537 366,957 67,651 133,268 3,603 1,441 134,791 21,227 4,752 224 138,670 46,131 19,708 19,272 12,262 34,515 5,636 899 136 111 11 64 2 52 7 116,872 115,540 14 1,318 622,499 85,047 41,794 43,253 707,546

2538 444,512 86,190 157,078 3,196 1,082 163,122 28,311 5,284 249 155,308 53,501 20,717 19,759 15,131 38,147 6,598 1,190 156 109 12 69 59 16 128,548 127,124 9 1,415 728,368 86,775 41,250 45,525 815,143

2539 508,832 109,396 172,235 3,430 572 184,227 33,410 5,286 276 167,160 58,005 24,057 21,548 17,360 37,343 6,845 1,729 153 119 10 75 2 55 12 129,543 128,212 6 1,324 805,535 89,756 40,650 49,106 895,291

41,432 48,723 38,354 45,330 3,078 3,393 10,348 6,262 525,364 556,326 652,561 525,364 556,326 652,561 2,830,914 3,165,222 3,629,341 18.6 17.6 18.0 2,749,800 3,034,300 3,496,880 19.1 18.3 18.7

52,937 49,143 3,794 7,108 755,098 755,098 4,681,212 16.1 4,068,515 18.6

37,813 34,148 3,665 7,473 850,005 850,005 4,611,041 18.4 4,510,055 18.8

หน่วย : ล้านบาท 2540 2541 518,620 498,966 115,137 122,945 162,655 99,480 5,322 5,316 264 342 195,813 232,388 34,286 35,241 4,734 2,992 408 263 180,168 155,564 63,983 65,373 29,816 28,560 22,763 20,257 21,383 23,191 32,295 8,557 7,519 7,023 1,765 1,003 129 538 168 442 204 481 142 139 126 11 163 91 103 7 11 17 19 59 56 19 3 0.5 104,160 69,338 102,704 67,108 8 17 1,448 2,213 802,947 723,868 106,101 91,813 38,102 42,518 68,000 49,295 909,049 815,681 58,400 55,313 3,087 7,073 843,576 843,576 4,732,610 17.8 4,699,943 17.9

74,660 63,858 10,802 7,559 733,462 733,462 4,626,447 15.9 4,666,795 15.7


ผลการจัดเก็บ รายได้รัฐบาล ฐานข้อมูลรายปี กรมสรรพากร ภาษีเงินได้บค ุ คลธรรมดา ภาษีเงินได้นิตบ ิ ค ุ คล ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม ภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รายได้อน ื่ ๆ กรมสรรพสามิต ภาษีน้ามันฯ ภาษียาสูบ ภาษีสุราฯ ภาษีเบียร์ ภาษีรถยนต์ ภาษีเครื่องดืม ่ ภาษีเครื่องไฟฟ้า ภาษีรถจักรยานยนต์ ภาษีแบตเตอรี่ ภาษีการโทรคมนาคม ภาษีอน ื่ ๆ รายได้อน ื่ ๆ ภาษีสถานบริการ(สนามม้า) ภาษีสถานบริการ(สนามกอล์ฟ) ภาษีผลิตภัณฑ์เครี่องหอม ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว ภาษีพรม ภาษีไพ่ ภาษีเรือ ภาษีสารท้าลายชันบรรยากาศโอโซน ภาษีไนท์คลับและดิสโก้เธค ภาษีสถานอาบน้าหรืออบตัวและนวด ภาษีการออกสลากกินแบ่ง ภาษีหน ิ อ่อนและหินแกรนิต ภาษีซีเมนต์ ภาษีไม้ขีดไฟฯ ภาษียานัตถุ์ กรมศุลกากร อากรขาเข้า อากรขาออก รายได้อน ื่ ๆ รวม 3 กรม หน่วยงานอืน ่ ส่วนราชการอืน ่ กรมธนารักษ์ รายได้จากการขายหุน ้ ให้กองทุนวายุภักษ์ เงินจากการยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ รวมรายได้จด ั เก็บ หัก 1.คืนภาษีของกรมสรรพากร - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีอน ื่ ๆ 2. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้อบจ. 3. เงินกันชดเชยการส่งออก รวมรายได้สุทธิ จัดสรรให้ อปท. ตาม พรบ.กาหนดแผนฯ รวมรายได้สุทธิหลังหักจัดสรร GDP (ปีปฏิทน ิ ) สัดส่วนรายได้สุทธิหลังจัดสรรต่อ GDP ปีปฏิทน ิ (ร้อยละ) GDP (ปีงบประมาณ) สัดส่วนรายได้สุทธิหลังจัดสรรต่อ GDP ปีงบประมาณ (ร้อยละ)

2542 452,317 106,071 108,820 10,872 186 201,976 21,311 2,824 258 163,892 66,584 26,655 22,800 24,992 13,941 6,484 904 482 419 474 158 114 191 87 6 24 49 3 68,095 66,994 36 1,064 684,303 109,042 52,679 56,364 793,346

2543 461,322 91,790 145,554 10,739 126 192,510 17,015 3,351 236 168,822 64,832 28,134 8,276 26,438 26,781 7,444 1,104 791 444 579 3,999 97 218 127 11 20 55 53 87,195 85,338 75 1,782 717,338 100,257 56,182 44,075 817,595

2544 499,711 101,136 149,677 17,154 84 215,158 12,852 3,408 242 177,600 64,124 32,310 8,933 29,991 30,330 8,100 1,429 932 713 525 213 62 246 112 14 26 59 5 92,838 91,359 82 1,397 770,149 104,617 45,482 59,135 874,766

75,325 64,655 10,670 2,994 5,916 709,111 709,111 4,637,079 15.3 4,607,310 15.4

57,036 47,358 9,679 3,198 7,278 750,082 750,082 4,922,731 15.2 4,849,547 15.5

77,920 65,682 12,239 3,732 7,698 785,416 785,416 5,133,502 15.3 5,101,367 15.4

2545 544,281 108,371 170,415 19,128 99 228,196 13,715 4,122 236 208,153 68,840 31,697 22,290 31,650 41,560 7,748 1,793 1,224 582 556 212 45 268 126 15 23 60 5 15 98,629 96,326 163 2,139 851,062 108,375 46,965 2,483 1,065 57,862 959,437

2546 627,682 117,309 208,859 21,773 45 261,306 12,757 5,348 286 246,641 73,605 33,289 25,676 36,987 56,474 8,621 2,347 1,581 591 6,420 813 239 68 299 145 22 26 65 19 54 38 78 111,819 110,054 216 1,549 986,142 118,485 50,772 3,599 64,114 1,104,627

หน่วย : ล้านบาท 2547 2548 772,236 937,149 135,155 147,352 261,890 329,516 31,935 41,178 316,134 385,718 20,024 26,304 6,820 6,816 278 266 275,773 279,395 76,996 76,458 36,325 38,193 26,181 28,620 42,749 45,483 65,012 58,760 9,350 10,106 2,859 3,712 1,641 1,849 763 762 12,625 13,935 993 1,121 280 398 97 86 332 372 167 179 34 40 23 38 44 74 5 48 53 82 92 161 185 106,122 110,403 103,635 106,917 267 285 2,220 3,202 1,154,132 1,326,948 135,747 147,472 49,086 60,664 2,976 3,210 25,075 6,000 1,484 52,611 82,114 1,289,880 1,474,420

79,902 80,150 115,574 131,220 65,769 69,261 96,947 109,625 14,133 10,888 18,627 21,594 4,109 5,042 6,368 7,451 8,234 10,501 11,226 12,421 867,192 1,008,934 1,156,713 1,323,328 16,525 40,604 47,726 58,400 850,667 968,330 1,108,986 1,264,928 5,450,643 5,917,369 6,489,476 7,092,893 15.6 16.4 17.1 17.8 5,345,826 5,780,452 6,321,068 6,920,178 15.9 16.8 17.5 18.3


ผลการจัดเก็บ รายได้รัฐบาล ฐานข้อมูลรายปี กรมสรรพากร ภาษีเงินได้บค ุ คลธรรมดา ภาษีเงินได้นิตบ ิ ค ุ คล ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม ภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รายได้อน ื่ ๆ กรมสรรพสามิต ภาษีน้ามันฯ ภาษียาสูบ ภาษีสุราฯ ภาษีเบียร์ ภาษีรถยนต์ ภาษีเครื่องดืม ่ ภาษีเครื่องไฟฟ้า ภาษีรถจักรยานยนต์ ภาษีแบตเตอรี่ ภาษีการโทรคมนาคม ภาษีอน ื่ ๆ รายได้อน ื่ ๆ ภาษีสถานบริการ(สนามม้า) ภาษีสถานบริการ(สนามกอล์ฟ) ภาษีผลิตภัณฑ์เครี่องหอม ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว ภาษีพรม ภาษีไพ่ ภาษีเรือ ภาษีสารท้าลายชันบรรยากาศโอโซน ภาษีไนท์คลับและดิสโก้เธค ภาษีสถานอาบน้าหรืออบตัวและนวด ภาษีการออกสลากกินแบ่ง ภาษีหน ิ อ่อนและหินแกรนิต ภาษีซีเมนต์ ภาษีไม้ขีดไฟฯ ภาษียานัตถุ์ กรมศุลกากร อากรขาเข้า อากรขาออก รายได้อน ื่ ๆ รวม 3 กรม หน่วยงานอืน ่ ส่วนราชการอืน ่ กรมธนารักษ์ รายได้จากการขายหุน ้ ให้กองทุนวายุภักษ์ เงินจากการยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ รวมรายได้จด ั เก็บ หัก 1.คืนภาษีของกรมสรรพากร - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีอน ื่ ๆ 2. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้อบจ. 3. เงินกันชดเชยการส่งออก รวมรายได้สุทธิ จัดสรรให้ อปท. ตาม พรบ.กาหนดแผนฯ รวมรายได้สุทธิหลังหักจัดสรร GDP (ปีปฏิทน ิ ) สัดส่วนรายได้สุทธิหลังจัดสรรต่อ GDP ปีปฏิทน ิ (ร้อยละ) GDP (ปีงบประมาณ) สัดส่วนรายได้สุทธิหลังจัดสรรต่อ GDP ปีงบประมาณ (ร้อยละ)

2549 1,057,200 170,079 374,689 56,524 417,772 30,623 7,268 244 274,095 70,742 35,657 29,143 44,207 59,810 10,765 3,525 2,010 1,178 15,523 1,169 367 87 425 185 56 39 52 26 104 196 96,232 93,633 314 2,285 1,427,528 153,996 73,500 3,330 77,165 1,581,524

2550 1,119,194 192,795 384,619 65,735 434,272 34,406 7,137 230 287,231 76,944 41,824 33,298 52,088 55,844 11,735 3,727 1,665 1,426 7,229 1,183 269 87 447 177 68 29 46 16 111 202 90,625 88,169 345 2,112 1,497,050 206,724 80,593 3,052 36,951 86,129 1,703,775

2551 1,276,080 204,847 460,650 74,033 503,439 25,133 7,724 254 278,303 67,211 41,832 36,816 53,465 57,822 12,391 3,769 1,673 1,708 111 1,196 309 84 490 167 63 44 37 6 111 192 99,602 96,944 501 2,157 1,653,985 183,659 77,546 4,682 101,430 1,837,643

2553 1,264,584 208,374 454,565 67,599 502,176 22,892 8,735 243 405,862 152,825 53,381 42,398 58,831 77,202 14,245 1,615 1,979 1,947 1,039 400 64 452 190 39 27 26 0.107 3 95 141 97,148 93,512 169 3,467 1,767,594 235,453 140,031 3,868 91,553 2,003,047

หน่วย : ล้านบาท 2554 1,515,666 236,339 574,059 81,444 577,632 35,614 10,299 279 399,779 117,914 57,197 48,624 61,498 92,844 14,526 1,183 2,284 2,197 1,088 424 62 494 201 22 24 29 0.030 0.039 113 143 102,882 99,968 241 2,673 2,018,326 206,051 102,687 4,569 98,795 2,224,377

162,951 138,206 24,745 9,172 12,399 1,397,002 57,312 1,339,691 7,844,939 17.1 7,699,350 17.4

181,793 150,035 31,758 9,514 10,416 1,502,051 57,592 1,444,460 8,525,197 16.9 8,301,652 17.4

202,716 199,408 208,733 173,994 157,838 160,052 28,723 41,570 48,681 11,625 9,040 11,096 12,044 11,160 13,005 1,611,258 1,464,690 1,770,213 65,420 53,832 65,736 1,545,837 1,410,858 1,704,477 9,080,466 9,041,551 10,104,821 17.0 15.6 16.9 9,145,520 8,850,552 9,921,040 16.9 15.9 17.2

230,014 188,471 41,543 12,677 14,813 1,966,873 74,556 1,892,317 10,540,134 18.0 10,669,300 17.7

2552 1,138,565 198,095 392,172 90,712 431,775 18,099 7,488 223 291,221 91,059 43,936 37,982 48,993 49,278 12,186 3,111 1,608 1,479 1,062 528 73 428 183 43 31 42 7 91 164 80,288 77,187 404 2,697 1,510,074 174,224 83,761 3,822 86,641 1,684,297


ผลการจัดเก็ บ รายได้รั ฐบาล ฐานข้อมูลรายปี กรมสรรพากร ภาษี เงินได้บค ุ คลธรรมดา ภาษี เงินได้นิตบ ิ ค ุ คล ภาษี เงินได้ปโิ ตรเลียม ภาษี การค้า ภาษี มู ลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รายได้อน ื่ ๆ กรมสรรพสามิต ภาษี น้ามั นฯ ภาษี ยาสูบ ภาษี สุราฯ ภาษี เบียร์ ภาษี รถยนต์ ภาษี เครื่องดืม ่ ภาษี เครื่องไฟฟ้า ภาษี รถจักรยานยนต์ ภาษี แบตเตอรี่ ภาษี การโทรคมนาคม ภาษี อน ื่ ๆ รายได้อน ื่ ๆ ภาษี สถานบริ การ(สนามม้ า) ภาษี สถานบริ การ(สนามกอล์ฟ) ภาษี ผลิตภัณฑ์เครี่องหอม ภาษี แก้วและเครื่องแก้ว ภาษี พรม ภาษี ไพ่ ภาษี เรื อ ภาษี สารท้าลายชันบรรยากาศโอโซน ภาษี ไนท์คลับและดิสโก้เธค ภาษี สถานอาบน้าหรื ออบตัวและนวด ภาษี การออกสลากกินแบ่ง ภาษี หน ิ อ่อนและหินแกรนิต ภาษี ซีเมนต์ ภาษี ไม้ ขีดไฟฯ ภาษี ยานัตถุ์ กรมศุ ล กากร อากรขาเข้า อากรขาออก รายได้อน ื่ ๆ รวม 3 กรม หน่วยงานอืน ่ ส่วนราชการอืน ่ กรมธนารั กษ์ รายได้จากการขายหุน ้ ให้กองทุนวายุภักษ์ เงินจากการยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน

แปรรู ปรั ฐวิสาหกิจ รั ฐวิสาหกิจ รวมรายได้จด ั เก็บ หัก 1.คื นภาษีของกรมสรรพากร - ภาษี มู ลค่าเพิ่ม - ภาษี อน ื่ ๆ 2. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้อบจ. 3. เงิ นกันชดเชยการส่ งออก รวมรายได้สุ ทธิ จัดสรรให้ อปท. ตาม พรบ.กาหนดแผนฯ รวมรายได้สุ ทธิหลั งหักจัดสรร GDP (ปีปฏิทน ิ ) สัดส่วนรายได้สุทธิหลังจัดสรรต่อ GDP ปีปฏิทน ิ (ร้ อยละ) GDP (ปีงบประมาณ) สัดส่วนรายได้สุทธิหลังจัดสรรต่อ GDP ปีงบประมาณ (ร้ อยละ)

2555 1,617,293 266,203 544,591 94,097 659,804 41,057 11,180 362 379,652 61,061 59,915 53,500 64,893 117,145 16,208 977 2,318 2,126 1,099 411 57 476 221 23 40 35 0.026 2 104 140 118,943 116,295 323 2,325 2,115,888 239,391 112,268 4,374 122,749 2,355,280 260,374 216,012 44,362 14,815 15,280 2,064,811 88,965 1,975,846 11,278,000 17.5 10,863,000 18.2

หน่วย : ล้ านบาท 2556 (4 เดือน) 469,870 93,111 113,463 3,573 239,381 16,093 4,159 90 157,045 21,407 21,550 18,400 26,003 60,898 6,054 369 893 754 405 313 17 185 86 11 13 9 37 47 40,923 40,170 63 690 667,839 78,896 44,960 3,641 30,295 746,735 88,002 80,852 7,150 5,138 4,897 648,698 648,698 12,180,000 5.3 11,971,000 5.4

หมายเหตุ : ข้อมู ล GDP (ปีปฏิทน ิ ) ปี 2555 และ 2556 เป็นตัวเลขประมาณการ จากส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ (สศช.) ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 : ข้อมู ล GDP (ปีง บประมาณ) ปี 2555 และ 2556 ใช้ตวั เลข GDP ปีปฏิทน ิ จากแถลงข่าวของ สศช. ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 และประมาณการโดยส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ม า : กรมสรรพากร กรมสรรพสามิ ต กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง และส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิสาหกิจ จัดท้าโดย : ส่วนโยบายการคลัง และงบประมาณ ส้านักนโยบายการคลัง ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง


โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2532 - 2556 หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ

2532

2533

2534

2535

2536

285,500.0

335,000.0

387,500.0

460,400.0

560,000.0

(สัดส่วนต่อ GDP) (%)

16.9

16.7

16.1

17.6

17.9

(อัตราเพิ่ม) (%)

17.2

17.3

15.7

18.8

21.6

210,571.8

227,541.2

261,932.2

301,818.2

351,060.8

(สัดส่วนต่อ GDP) (%)

12.5

11.3

10.9

11.5

11.2

(สัดส่วนต่องบประมาณ) (%)

73.8

67.9

67.6

65.6

62.7

(อัตราเพิม่ ) (%)

13.3

8.1

15.1

15.2

16.3

53,592.4

82,043.2

105,647.6

130,652.6

171,606.7

3.2

4.1

4.4

5.0

5.5

(สัดส่วนต่องบประมาณ) (%)

18.8

24.5

27.3

28.4

30.6

(อัตราเพิม่ ) (%)

32.9

53.1

28.8

23.7

31.3

21,335.8

25,415.6

19,920.2

27,929.2

37,332.5

7.5

7.6

5.1

6.1

6.7

22.9

19.1

(21.6)

40.2

33.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

262,500.0

310,000.0

387,500.0

460,400.0

534,400.0

15.5

15.5

16.1

17.6

17.1

9.4

18.1

25.0

18.8

16.1

(23,000.0)

(25,000.0)

0.0

0.0

(25,600.0)

(1.4)

(1.2)

0.0

0.0

(0.8)

1,690,500.0

2,005,254.0

2,400,000.0

2,620,000.0

3,130,000.0

1. วงเงินงบประมาณ

1.1 รายจ่ายประจา

1.2 รายจ่ายลงทุน (สัดส่วนต่อ GDP) (%)

1.3 รายจ่ายชาระต้นเงินกู้ (สัดส่วนต่องบประมาณ) (%) (อัตราเพิม่ ) (%) 1.4 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง (สัดส่วนต่องบประมาณ) (%) 2. ประมาณการรายได้ (สัดส่วนต่อ GDP) (%) (อัตราเพิ่ม) (%) 3. การขาดดุล/เกินดุล (สัดส่วนต่อ GDP) (%) 4. ผลิตภัณฑ์รวมของประเทศ (GDP) (%)

ที่มา : งบประมาณโดยสังเขป สานักงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2539 - 2555 ตารางที่ 1-1 รวบรวมโดย : สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง หมายเหตุ : 1. ปีงบประมาณ 2533 ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จานวน 1,507.5 ล้านบาท


โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2532 - 2556 หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ

2537

2538

2539

2540

2541

625,000.0

715,000.0

843,200.0

944,000.0

830,000.0

(สัดส่วนต่อ GDP) (%)

17.9

17.4

18.0

18.1

16.4

(อัตราเพิ่ม) (%)

11.6

14.4

17.9

12.0

(10.3)

376,382.3

434,383.3

482,368.2

528,293.4

519,505.8

(สัดส่วนต่อ GDP) (%)

10.8

10.6

10.3

10.1

10.2

(สัดส่วนต่องบประมาณ) (%)

60.2

60.8

57.2

56.0

62.6

7.2

15.4

11.0

9.5

(0.2)

212,975.6

253,839.8

327,288.6

391,209.7

279,258.1

6.1

6.2

7.0

7.5

5.5

(สัดส่วนต่องบประมาณ) (%)

34.1

35.5

38.8

41.4

33.6

(อัตราเพิม่ ) (%)

24.1

19.2

28.9

19.5

(26.5)

35,642.1

26,776.9

33,543.2

24,496.9

31,236.1

5.7

3.7

4.0

2.6

3.8

(4.5)

(24.9)

25.3

(27.0)

27.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

600,000.0

715,000.0

843,200.0

925,000.0

782,020.0

(สัดส่วนต่อ GDP) (%)

17.1

17.4

18.0

17.8

15.4

(อัตราเพิ่ม) (%)

12.3

19.2

17.9

9.7

(15.5)

(25,000.0)

0.0

0.0

(19,000.0)

(47,980.0)

(0.7)

0.0

0.0

(0.4)

(0.9)

3,499,000.0

4,099,000.0

4,684,000.0

5,205,500.0

5,073,000.0

1. วงเงินงบประมาณ

1.1 รายจ่ายประจา

(อัตราเพิม่ ) (%) 1.2 รายจ่ายลงทุน (สัดส่วนต่อ GDP) (%)

1.3 รายจ่ายชาระต้นเงินกู้ (สัดส่วนต่องบประมาณ) (%) (อัตราเพิม่ ) (%) 1.4 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง (สัดส่วนต่องบประมาณ) (%) 2. ประมาณการรายได้

3. การขาดดุล/เกินดุล (สัดส่วนต่อ GDP) (%) 4. ผลิตภัณฑ์รวมของประเทศ (GDP) (%)

ที่มา : งบประมาณโดยสังเขป สานักงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2539 - 2555 ตารางที่ 1-1 รวบรวมโดย : สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง หมายเหตุ : 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 เป็นตัวเลขที่ปรับลดจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จานวน 984,000 ล้านบาท 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 เป็นตัวเลขที่ปรับลดและปรับเพิ่มจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จานวน 923,000 ล้านบาท


โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2532 - 2556 หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ

2542

2543

2544

825,000.0

860,000.0

910,000.0

1,023,000.0

999,900.0

16.5

16.7

17.5

19.3

17.2

3.1

4.2

5.8

12.4

(2.3)

586,115.1

635,585.1

679,286.5

773,714.1

753,454.7

(สัดส่วนต่อ GDP) (%)

11.7

12.4

13.0

14.6

13.0

(สัดส่วนต่องบประมาณ) (%)

71.0

73.9

74.6

75.6

75.4

(อัตราเพิม่ ) (%)

14.4

8.4

6.9

13.9

(2.6)

233,534.7

217,097.6

218,578.2

223,617.0

211,493.5

4.7

4.2

4.2

4.2

3.6

(สัดส่วนต่องบประมาณ) (%)

28.3

25.2

24.0

21.9

21.2

(อัตราเพิม่ ) (%)

(8.9)

(7.0)

0.7

2.3

(5.4)

5,350.2

7,317.3

12,135.3

25,668.9

34,951.8

0.6

0.9

1.3

2.5

3.5

(82.9)

36.8

65.8

111.5

36.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800,000.0

750,000.0

805,000.0

823,000.0

825,000.0

16.0

14.6

15.5

15.5

14.2

2.3

(6.3)

7.3

2.2

0.2

(25,000.0)

(110,000.0)

(105,000.0)

(200,000.0)

(174,900.0)

(0.5)

(2.1)

(2.0)

(3.8)

(3.0)

5,002,000.0

5,137,000.0

5,208,600.0

5,309,200.0

5,799,700.0

1. วงเงินงบประมาณ (สัดส่วนต่อ GDP) (%) (อัตราเพิ่ม) (%) 1.1 รายจ่ายประจา

1.2 รายจ่ายลงทุน (สัดส่วนต่อ GDP) (%)

1.3 รายจ่ายชาระต้นเงินกู้ (สัดส่วนต่องบประมาณ) (%) (อัตราเพิม่ ) (%) 1.4 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง (สัดส่วนต่องบประมาณ) (%) 2. ประมาณการรายได้ (สัดส่วนต่อ GDP) (%) (อัตราเพิ่ม) (%) 3. การขาดดุล/เกินดุล (สัดส่วนต่อ GDP) (%) 4. ผลิตภัณฑ์รวมของประเทศ

2545

(GDP) (%) ที่มา : งบประมาณโดยสังเขป สานักงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2539 - 2556 ตารางที่ 1-1 รวบรวมโดย : สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

2546


โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2532 - 2556 หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ 1. วงเงินงบประมาณ

2547

2548

2549

2550

2551

1,163,500.0

1,250,000.0

1,360,000.0

1,566,200.0

1,660,000.0

(สัดส่วนต่อ GDP) (%)

18.0

17.4

17.5

18.6

18.0

(อัตราเพิ่ม) (%)

16.4

7.4

8.8

15.2

6.0

836,544.4

881,251.7

958,477.0

1,135,988.1

1,213,989.1

(สัดส่วนต่อ GDP) (%)

12.9

12.2

12.3

13.5

13.1

(สัดส่วนต่องบประมาณ) (%)

71.9

70.5

70.5

72.5

73.1

(อัตราเพิม่ ) (%)

11.0

5.3

8.8

18.5

6.9

292,800.2

318,672.0

358,335.8

374,721.4

400,483.9

4.5

4.4

4.6

4.5

4.3

(สัดส่วนต่องบประมาณ) (%)

25.2

25.5

26.3

23.9

24.1

(อัตราเพิม่ ) (%)

38.4

8.8

12.4

4.6

6.9

34,155.4

50,076.3

43,187.2

55,490.5

45,527.0

2.9

4.0

3.2

3.5

2.7

(2.3)

46.6

(13.8)

28.5

(18.0)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,063,600.0

1,250,000.0

1,360,000.0

1,420,000.0

1,495,000.0

(สัดส่วนต่อ GDP) (%)

16.4

17.4

17.5

16.9

16.2

(อัตราเพิ่ม) (%)

28.9

17.5

8.8

4.4

5.3

(99,900.0)

0.0

0.0

(146,200.0)

(165,000.0)

(1.5)

0.0

0.0

(1.7)

(1.8)

6,476,100.0

7,195,000.0

7,786,200.0

8,399,000.0

9,232,200.0

1.1 รายจ่ายประจา

1.2 รายจ่ายลงทุน (สัดส่วนต่อ GDP) (%)

1.3 รายจ่ายชาระต้นเงินกู้ (สัดส่วนต่องบประมาณ) (%) (อัตราเพิม่ ) (%) 1.4 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง (สัดส่วนต่องบประมาณ) (%) 2. ประมาณการรายได้

3. การขาดดุล/เกินดุล (สัดส่วนต่อ GDP) (%) 4. ผลิตภัณฑ์รวมของประเทศ

(GDP) (%) ที่มา : งบประมาณโดยสังเขป สานักงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2539 - 2556 ตารางที่ 1-1 รวบรวมโดย : สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง หมายเหตุ : 1. ปีงบประมาณ 2547 ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จานวน 135,500 ล้านบาท 2. ปีงบประมาณ 2548 ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม จานวน 50,000 ล้านบาท


โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2532 - 2556 หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ 1. วงเงินงบประมาณ

2552

2553

2554

2555

2556

1,951,700.0

1,700,000.0

2,169,967.5

2,380,000.0

2,400,000.0

(สัดส่วนต่อ GDP) (%)

22.4

17.5

20.0

20.7

19.3

(อัตราเพิ่ม) (%)

17.6

(12.9)

27.6

9.7

0.8

1,411,382.4

1,434,710.1

1,667,439.7

1,840,672.6

1,900,476.7

(สัดส่วนต่อ GDP) (%)

16.2

14.8

15.3

16.0

15.3

(สัดส่วนต่องบประมาณ) (%)

72.3

84.4

76.8

77.4

79.2

(อัตราเพิม่ ) (%)

16.3

1.7

16.2

10.4

3.2

429,961.8

214,369.0

355,484.6

438,555.4

450,373.8

4.9

2.2

3.3

3.8

3.6

22.0

12.6

16.4

18.4

18.7

7.4

(50.1)

65.8

23.4

2.7

63,676.1

50,920.9

32,554.6

46,854.0

49,149.5

3.3

3.0

1.5

2.0

2.1

39.9

(20.0)

(36.1)

43.9

4.9

46,679.7

-

114,488.6

53,918.0

-

2.4

-

5.3

2.2

-

1,604,639.5

1,350,000.0

1,770,000.0

1,980,000.0

2,100,000.0

18.4

13.9

16.3

17.2

16.9

7.3

(15.9)

31.1

11.9

6.1

(347,060.5)

(350,000.0)

(399,967.5)

(400,000.0)

(300,000.0)

(4.0)

(3.6)

(3.7)

(3.5)

(2.4)

8,712,500.0

9,726,200.0

10,867,600.0

11,478,600.0

12,442,800.0

1.1 รายจ่ายประจา

1.2 รายจ่ายลงทุน (สัดส่วนต่อ GDP) (%) (สัดส่วนต่องบประมาณ) (%) (อัตราเพิม่ ) (%) 1.3 รายจ่ายชาระต้นเงินกู้ (สัดส่วนต่องบประมาณ) (%) (อัตราเพิม่ ) (%) 1.4 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง (สัดส่วนต่องบประมาณ) (%) 2. ประมาณการรายได้ (สัดส่วนต่อ GDP) (%) (อัตราเพิ่ม) (%) 3. การขาดดุล/เกินดุล (สัดส่วนต่อ GDP) (%) 4. ผลิตภัณฑ์รวมของประเทศ

(GDP) (%) ที่มา : งบประมาณโดยสังเขป สานักงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2539 - 2556 ตารางที่ 1-1 รวบรวมโดย : สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง หมายเหตุ : 1. ปีงบประมาณ 2552 ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จานวน 116,700 ล้านบาท และเป็นปีแรกที่มีการตั้ง งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จานวน 46,679.7 ล้านบาท 2. ปีงบประมาณ 2554 ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จานวน 99,967.5 ล้านบาท


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2549

1. วงเงินงบประมาณรวม (1.1+1.2) 1.1 วงเงินงบประมาณปีปัจจุบัน - วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจา - วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1.2 วงเงินงบประมาณปีกอ่ น 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.1+2.2) 2.1 รายจ่ายปีปัจจุบัน (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) - รายจ่ายประจา (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) - รายจ่ายลงทุน (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 2.2 รายจ่ายจากปีกอ่ น (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ)

ต.ค. 48 พย. 48 ธ.ค. 48 ม.ค. 49 ก.พ. 49 มี.ค. 49 1,360,000 1,508,592 1,526,126 1,526,642 1,527,243 1,528,823 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 980,494 980,494 980,494 980,494 980,494 980,494 379,506 379,506 379,506 379,506 379,506 379,506 148,592 166,126 166,642 167,243 168,823 122,209 127,243 112,309 116,800 112,468 127,437 116,991 111,573 83,444 110,090 100,881 109,598 8.6 8.2 6.1 8.1 7.4 8.1 99,728 78,860 66,634 89,768 74,638 87,879 10.2 8.0 6.8 9.2 7.6 9.0 17,263 32,713 16,810 20,322 26,243 21,719 4.5 8.6 4.4 5.4 6.9 5.7 5,218 15,670 28,865 6,710 11,587 17,839 10.5 17.4 4.0 6.9 10.6

หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ 2549 เม.ย. 49 พ.ค. 49 มิ.ย. 49 ก.ค. 49 ส.ค. 49 ก.ย. 49 รวม 1,528,840 1,528,778 1,529,524 1,529,771 1,529,898 1,529,571 1,529,571 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 980,494 980,494 980,494 1,007,032 1,006,090 1,010,489 1,010,489 379,506 379,506 379,506 352,968 353,910 349,511 349,511 168,840 168,778 169,524 169,771 169,898 169,571 169,571 99,960 88,993 117,304 98,591 116,508 154,750 1,394,572 96,123 82,286 110,650 92,368 111,095 144,929 1,270,028 7.1 6.1 8.1 6.8 8.2 10.7 93.4 72,008 68,998 95,519 75,520 84,487 112,842 1,006,881 7.3 7.0 9.7 7.5 8.4 11.2 99.6 24,115 13,288 15,131 16,848 26,608 32,087 263,147 6.4 3.5 4.0 4.8 7.5 9.2 75.3 3,837 6,707 6,654 6,223 5,413 9,821 124,544 2.3 4.0 3.9 3.7 3.2 5.8 73.4

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2550 ต.ค. 49 พย. 49 ธ.ค. 49 ม.ค. 50 ก.พ. 50 มี.ค. 50 1. วงเงินงบประมาณรวม (3.1+3.2) 1,515,327 1,515,622 1,515,769 1,722,023 1,722,021 1,722,389 1.1 วงเงินงบประมาณปีปัจจุบัน 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,566,200 1,566,200 1,566,200 - วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจา 980,482 980,637 983,670 1,230,747 1,227,904 1,246,571 - วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 379,518 379,363 376,330 335,453 338,296 319,629 1.2 วงเงินงบประมาณปีกอ่ น 155,327 155,622 155,769 155,823 155,821 156,189 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.1+2.2) 89,559 111,439 99,181 97,054 200,314 139,900 2.1 รายจ่ายปีปัจจุบัน 81,266 93,466 83,126 87,123 191,229 127,872 (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 6.0 6.9 6.1 5.6 12.2 8.2 - รายจ่ายประจา 75,534 84,896 77,650 74,971 136,792 106,881 (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 7.7 8.7 7.9 6.1 11.1 8.6 - รายจ่ายลงทุน 5,732 8,570 5,476 12,152 54,437 20,991 (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 1.5 2.3 1.5 3.6 16.1 6.6 2.2 รายจ่ายจากปีกอ่ น 8,293 17,973 16,055 9,931 9,085 12,028 (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 5.3 11.5 10.3 6.4 5.8 7.7 ทีม่ า : กรมบัญชีกลาง จัดทาโดย : สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2555

หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ 2550 เม.ย. 50 พ.ค. 50 มิ.ย. 50 ก.ค. 50 ส.ค. 50 ก.ย. 50 รวม 1,722,287 1,722,271 1,722,266 1,722,241 1,722,322 1,722,364 1,722,364 1,566,200 1,566,200 1,566,200 1,566,200 1,566,200 1,566,200 1566200 1,246,335 1,245,965 1,245,109 1,244,236 1,242,815 1,239,641 1239641 319,865 320,235 321,091 321,964 323,385 326,559 326559 156,087 156,071 156,066 156,041 156,122 156,164 156164 115,830 137,086 164,381 146,556 122,778 150,888 1,574,966 111,216 131,311 158,603 142,784 118,609 144,234 1,470,839 7.1 8.4 10.1 9.1 7.6 9.2 93.9 97,682 90,381 126,402 119,440 101,347 116,157 1,208,133 7.8 7.3 10.2 9.6 8.2 9.4 97.5 13,534 40,930 32,201 23,344 17,262 28,077 262,706 4.2 12.8 10.0 7.3 5.3 8.6 80.4 4,614 5,775 5,778 3,772 4,169 6,654 104,127 3.0 3.7 3.7 2.4 2.7 4.3 66.7


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2551

1. วงเงินงบประมาณรวม (1.1+1.2) 1.1 วงเงินงบประมาณปีปัจจุบัน - วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจา - วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1.2 วงเงินงบประมาณปีกอ่ น 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.1+2.2) 2.1 รายจ่ายปีปัจจุบัน (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) - รายจ่ายประจา (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) - รายจ่ายลงทุน (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 2.2 รายจ่ายจากปีกอ่ น (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ)

ต.ค. 50 1,769,427 1,660,000 1,295,140 364,860 109,427 155,389 147,936 8.9 121,123 9.4 26,813 7.3 7,453 6.8

พ.ย. 50 ธ.ค. 50 ม.ค. 51 ก.พ. 51 1,809,505 1,810,026 1,810,883 1,812,516 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,295,113 1,327,235 1,327,187 1,327,191 364,887 332,765 332,813 332,809 149,505 150,026 150,883 152,516 127,018 110,867 158,402 118,658 112,113 97,846 146,917 108,633 6.8 5.9 8.9 6.5 93,861 88,182 93,934 97,960 7.2 6.6 7.1 7.4 18,252 9,664 52,983 10,673 5.0 2.9 15.9 3.2 14,905 13,021 11,485 10,025 10.0 8.7 7.6 6.6

ปีงบประมาณ มี.ค. 51 เม.ย.51 1,811,083 1,811,181 1,660,000 1,660,000 1,327,071 1,327,087 332,929 332,913 151,083 151,181 125,147 154,636 113,533 150,029 6.8 9.0 100,423 104,918 7.6 7.9 13,110 45,111 3.9 13.6 11,614 4,607 7.7 3.0

หน่วย : ล้านบาท 2551 พ.ค.51 มิ.ย.51 ก.ค.51 ส.ค.51 ก.ย.51 รวม 1,811,408 1,811,408 1,811,408 1,811,940 1,812,063 1,812,063 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,326,271 1,326,029 1,326,205 1,325,380 1,319,724 1,319,724 333,729 333,971 333,795 334,620 340,276 340,276 151,408 151,667 151,925 151,940 152,063 152,063 126,767 143,198 138,838 124,629 149,856 1,633,405 119,962 137,088 134,497 120,424 143,501 1,532,479 7.2 8.3 8.1 7.3 8.6 92.3 108,354 107,295 115,870 107,822 125,248 1,264,990 8.2 8.1 8.7 8.1 9.5 95.9 11,608 29,793 18,627 12,602 18,253 267,489 3.5 8.9 5.6 3.8 5.4 78.6 6,805 6,110 4,341 4,205 6,355 100,926 4.5 4.0 2.9 2.8 4.2 66.4

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2552 หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ 2552 ต.ค.51 พ.ย.51 ธ.ค.51 ม.ค.52 ก.พ.52 มี.ค.52 เม.ย.52 พ.ค.52 1. วงเงินงบประมาณรวม (1.1+1.2) 2,009,163 2,026,393 2,026,061 2,026,212 2,026,408 2,143,222 2,143,223 2,143,228 1.1 วงเงินงบประมาณปีปัจจุบัน 1,835,000 1,835,000 1,835,000 1,835,000 1,835,000 1,951,700 1,951,700 1,951,700 - วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจา 1,481,992 1,481,939 1,481,885 1,481,864 1,481,268 1,573,602 1,578,601 1,576,929 - วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 353,008 353,062 353,115 353,136 353,732 378,098 373,045 374,771 1.2 วงเงินงบประมาณปีกอ่ น 174,163 191,393 191,061 191,212 191,408 191,522 191,523 191,528 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.1+2.2) 93,718 165,200 145,422 192,417 179,679 195,346 141,681 161,006 2.1 รายจ่ายปีปัจจุบัน 85,193 149,303 127,825 178,000 166,569 178,473 137,194 154,745 (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 4.6 8.1 7.0 9.7 9.1 9.1 7.0 7.9 - รายจ่ายประจา 84,630 131,280 118,357 125,971 132,739 164,251 117,227 114,772 (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 5.7 8.9 8.0 8.5 9.0 10.4 7.4 7.3 - รายจ่ายลงทุน 563 18,023 9,468 52,029 33,830 14,222 19,966 39,973 (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 0.2 5.1 2.7 14.7 9.6 3.8 5.4 10.7 2.2 รายจ่ายจากปีกอ่ น 8,525 15,898 17,596 14,417 13,110 16,873 4,487 6,261 (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 4.9 8.3 9.2 7.5 6.8 8.8 2.3 3.3 หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2552 ได้มกี ารจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมจานวน 116,700 ล้านบาท มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 8 มีนาคม 2552 ทีม่ า : กรมบัญชีกลาง จัดทาโดย : สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2555

มิ.ย. 52 2,143,228 1,951,700 1,575,694 376,006 191,528 139,498 131,026 6.7 110,789 7.0 20,237 5.4 8,472 4.4

ก.ค. 52 2,143,240 1,951,700 1,574,977 376,723 191,540 164,118 158,730 8.1 128,632 8.2 30,098 8.0 5,388 2.8

ส.ค. 52 2,143,240 1,951,700 1,574,085 337,615 191,540 142,162 136,915 7.0 119,691 7.6 17,224 5.1 5,247 2.7

ก.ย. 52 2,143,252 1,951,700 1,569,678 382,022 191,552 196,842 186,851 9.6 159,555 10.2 27,336 7.2 9,991 5.2

รวม 2,143,252 1,951,700 1,569,678 382,022 191,552 1,917,089 1,790,823 91.8 1,507,894 96.1 282,969 74.1 126,266 65.9


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2553

1. วงเงินงบประมาณรวม (1.1+1.2) 1.1 วงเงินงบประมาณปีปัจจุบัน - วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจา - วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1.2 วงเงินงบประมาณปีกอ่ น 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.1+2.2) 2.1 รายจ่ายปีปัจจุบัน (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) - รายจ่ายประจา (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) - รายจ่ายลงทุน (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 2.2 รายจ่ายจากปีกอ่ น (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ)

ต.ค.52 พ.ย.52 ธ.ค.52 ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 1,927,800 1,941,156 1,941,859 1,942,592 1,942,939 1,943,152 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,485,631 1,481,529 1,480,072 1,479,996 1,479,954 1,479,843 214,369 218,471 219,928 220,004 220,046 220,157 227,800 241,156 241,859 242,592 242,939 243,152 90,339 188,614 172,221 150,008 182,850 149,981 80,143 166,116 149,895 133,986 169,382 129,653 4.7 9.8 8.8 7.9 10.0 7.6 79,470 160,782 112,293 128,316 117,878 119,986 5.3 10.9 7.6 8.7 8.0 8.1 673 5,334 37,602 5,670 51,504 9,667 0.3 2.4 17.1 2.6 23.4 4.4 10,196 22,498 22,326 16,022 13,468 20,328 4.5 9.3 9.2 6.6 5.5 8.4

หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ 2553 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย. 53 ก.ค. 53 ส.ค. 53 ก.ย. 53 รวม 1,943,152 1,943,152 1,943,174 1,943,255 1,943,505 1,943,547 1,943,547 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,479,558 1,479,100 1,476,716 1,474,315 1,472,692 1,468,655 1,468,655 220,442 220,900 223,284 225,685 227,308 231,345 231,345 243,152 243,152 243,174 243,255 243,505 243,547 243,547 145,528 123,967 135,455 142,627 110,118 192,704 1,784,412 136,587 118,059 123,196 135,128 103,322 182,407 1,627,874 8.0 6.9 7.2 7.9 6.1 10.7 95.8 125,819 110,268 111,500 124,850 92,492 161,105 1,444,760 8.5 7.5 7.6 8.5 6.3 11.0 98.4 10,768 7,791 11,696 10,278 10,830 21,302 183,115 4.9 3.5 5.2 4.6 4.8 9.2 79.2 8,941 5,908 12,259 7,499 6,796 10,297 156,538 3.7 2.4 5.0 3.1 2.8 4.2 64.3

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2554 หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ 2554 ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. 54 ก.ย. 54 รวม 1. วงเงินงบประมาณรวม (1.1+1.2) 2,230,628 2,233,968 2,249,378 2,252,646 2,252,896 2,253,208 2,353,188 2,353,189 2,353,191 2,353,192 2,353,202 2,353,202 2,353,202 1.1 วงเงินงบประมาณปีปัจจุบัน 2,070,000 2,070,000 2,070,000 2,070,000 2,070,000 2,070,000 2,169,968 2,169,968 2,169,968 2,169,968 2,169,968 2,169,968 2,169,968 - วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจา 1,725,583 1,725,423 1,725,489 1,725,245 1,725,191 1,725,003 1,724,938 1,813,687 1,810,757 1,808,951 1,806,977 1,806,977 1,806,977 - วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 344,417 344,577 344,511 344,755 344,809 344,997 345,062 356,280 359,211 361,017 362,991 362,991 362,991 1.2 วงเงินงบประมาณปีกอ่ น 160,628 163,968 179,378 182,646 182,896 183,208 183,221 183,221 183,224 183,225 183,235 183,235 183,235 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.1+2.2) 207,452 223,152 167,767 235,191 154,689 170,913 139,705 211,446 187,593 143,032 143,543 193,411 2,177,895 2.1 รายจ่ายปีปัจจุบัน 194,118 207,201 152,004 220,657 139,464 157,010 135,081 205,223 181,250 138,411 135,473 184,648 2,050,539 (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 9.4 10.0 7.3 10.7 6.7 7.6 6.2 9.5 8.4 6.4 6.2 8.5 94.5 - รายจ่ายประจา 189,957 196,444 133,696 146,289 122,765 141,375 120,855 188,690 161,493 120,305 113,041 152,068 1,786,978 (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 11.0 11.4 7.7 8.5 7.1 8.2 7.0 10.4 8.9 6.7 6.3 8.4 98.9 - รายจ่ายลงทุน 4,161 10,757 18,308 74,368 16,699 15,635 14,225 16,533 19,757 18,105 22,431 32,579 263,558 (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 1.2 3.1 5.3 21.6 4.8 4.5 4.1 4.6 5.5 5.0 6.2 9.0 72.6 2.2 รายจ่ายจากปีกอ่ น 13,334 15,951 15,763 14,534 15,225 13,903 4,625 6,223 6,343 4,621 8,070 8,763 127,355 (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 8.3 9.7 8.8 8.0 8.3 7.6 2.5 3.4 3.5 2.5 4.4 4.8 69.5 หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2554 ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมจานวน 99,968 ล้านบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 18 เมษายน 2554 ทีม่ า : กรมบัญชีกลาง จัดทาโดย : สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2555


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2555 หน่วย : ล้านบาท

1. วงเงินงบประมาณรวม (1.1+1.2) 1.1 วงเงินงบประมาณปีปัจจุบัน - วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจา - วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1.2 วงเงินงบประมาณปีกอ่ น 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.1+2.2) 2.1 รายจ่ายปีปัจจุบัน (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) - รายจ่ายประจา (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) - รายจ่ายลงทุน (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 2.2 รายจ่ายจากปีกอ่ น (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ)

ต.ค. 54 2,271,861 2,070,000 1,706,509 363,491 201,861 166,954 155,910 7.5 136,594 8.0 19,316 5.3 11,044 5.5

พ.ย. 54 2,278,511 2,070,000 1,725,733 344,267 208,511 150,234 131,863 6.4 127,201 7.4 4,662 1.4 18,371 8.8

ธ.ค. 54 2,282,250 2,070,000 1,720,592 349,408 212,250 172,628 151,587 7.3 137,437 8.0 14,150 4.0 21,041 9.9

ม.ค. 55 2,285,784 2,070,000 1,714,147 355,853 215,784 150,463 135,611 6.6 131,401 7.7 4,210 1.2 14,852 6.9

ก.พ. 55 2,597,224 2,380,000 1,976,557 403,443 217,224 259,062 244,073 10.3 235,123 11.9 8,950 2.2 14,989 6.9

มี.ค. 55 2,595,716 2,380,000 1,973,811 406,189 215,716 369,978 351,873 14.8 283,286 14.4 68,587 16.9 18,105 8.4

ปีงบประมาณ 2555 เม.ย. 55 พ.ค. 55 2,595,703 2,595,707 2,380,000 2,380,000 1,973,465 1,971,729 406,535 408,271 215,703 215,707 157,569 144,922 150,279 135,051 6.3 5.7 135,231 113,242 6.9 5.7 15,048 21,810 3.7 5.3 7,290 9,871 3.4 4.6

มิ.ย. 55 2,595,893 2,380,000 1,969,865 410,135 215,893 157,415 150,381 6.3 127,772 6.5 22,609 5.5 7,034 3.3

ก.ค. 55 2,596,094 2,380,000 1,968,353 411,647 216,094 179,248 171,242 7.2 146,783 7.5 24,460 5.9 8,006 3.7

ส.ค. 55 2,596,251 2,380,000 1,966,525 413,475 216,251 159,508 152,964 6.4 125,741 6.4 27,223 6.6 6,544 3.0

ก.ย. 55 2,596,564 2,380,000 1,964,439 415,561 216,564 227,347 217,642 9.1 173,258 8.8 44,384 10.7 9,705 4.5

หมายเหตุ พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2555 (วงเงิน 2,380,000 ล้านบาท) มีผลบังคับในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ทาให้ในช่วงตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2555 ต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ล่วงแล้ว (ปีงบประมาณ 2554) ไปพลางก่อน ตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 16

ที่มา : กรมบัญชีกลาง จัดทาโดย : สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปรับปรุงครัง้ สุดท้ายวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2555

รวม 2,596,564 2,380,000 1,964,439 415,561 216,564 2,295,327 2,148,475 90.3 1,873,067 95.3 275,408 66.3 146,852 67.8


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2556 หน่วย : ล้านบาท ต.ค. 55 พ.ย. 55 1. วงเงินงบประมาณรวม (1.1+1.2) 2,622,170 2,650,593 1.1 วงเงินงบประมาณปีปัจจุบัน 2,400,000 2,400,000 - วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจา 1,941,257 2,000,816 - วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 458,743 399,184 1.2 วงเงินงบประมาณปีกอ่ น 222,170 250,593 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.1+2.2) 312,152 299,828 2.1 รายจ่ายปีปัจจุบัน 290,631 270,813 (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 12.1 11.3 - รายจ่ายประจา 286,670 223,583 (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 14.8 11.2 - รายจ่ายลงทุน 3,961 47,229 (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 0.9 11.8 2.2 รายจ่ายจากปีกอ่ น 21,521 29,015 (ร้อยละต่อวงเงินงบประมาณ) 9.7 11.6 2. รายจ่ายรวมสะสม (2.1+2.2) 312,152 611,980 2.1 รายจ่ายปีปัจจุบันสะสม 290,631 561,444 - รายจ่ายประจาสะสม 286,670 510,254 - รายจ่ายลงทุนสะสม 3,961 51,190 2.2 รายจ่ายจากปีกอ่ นสะสม 21,521 50,536 ที่มา : กรมบัญชีกลาง จัดทาโดย : สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปรับปรุงครัง้ สุดท้ายวันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2556

ธ.ค. 55 2,696,798 2,400,000 2,000,584 399,416 296,798 173,933 138,335 5.8 131,112 6.6 7,224 1.8 35,598 12.0 785,914 699,780 641,366 58,414 86,134

ม.ค. 56 2,699,332 2,400,000 2,000,565 399,435 299,332 208,114 181,092 7.5 173,709 8.7 7,383 1.8 27,022 9.0 994,027 880,871 815,074 65,797 113,156

ก.พ. 56

มี.ค. 56

ปีงบประมาณ 2556 เม.ย. 56 พ.ค. 56

มิ.ย. 56

ก.ค. 56

ส.ค. 56

ก.ย. 56

รวม


ตารางฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดของรัฐบาล ปีงบประมาณ 1. รายได้นาส่งคลัง (Revenue) 2. รายจ่าย (Expenditure) - ปีปัจจุบัน (Current Year) - ปีก่อน (Carry Over) 3. ดุลเงินงบประมาณ (Budgetary Balance) 4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (Non Budgetary Balance) 5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (Cash Balance Before Financing) 6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล (Financing) 7. ดุลเงินสดหลังกู้ (Cash Balance After Financing) 8. เงินคงคลังต้นปี (Opening Treasury Reserve) 9. เงินคงคลังปลายปี (Closing Treasury Reserve) ปีงบประมาณ 1. รายได้นาส่งคลัง (Revenue) 2. รายจ่าย (Expenditure) - ปีปัจจุบัน (Current Year) - ปีก่อน (Carry Over) 3. ดุลเงินงบประมาณ (Budgetary Balance) 4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (Non Budgetary Balance) 5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (Cash Balance Before Financing) 6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล (Financing) 7. ดุลเงินสดหลังกู้ (Cash Balance After Financing) 8. เงินคงคลังต้นปี (Opening Treasury Reserve) 9. เงินคงคลังปลายปี (Closing Treasury Reserve) ที่มา: กรมบัญชีกลาง จัดทาโดย: สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นายณัฐพล สุภาดุลย์ ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่: 11 มกราคม 2556

2524 110,392 132,212

2525 113,848 155,281

2526 136,608 171,033

2527 147,872 187,024

2528 159,199 209,830

หน่วย: ล้านบาท 2529 166,123 211,968

-21,820 8,940 -12,880 14,682 1,802 6,333 8,135

-41,433 15,404 -26,029 26,422 393 8,135 8,528

-34,425 3,838 -30,587 34,082 3,495 8,528 12,023

-39,152 5,498 -33,654 30,000 -3,654 12,023 8,369

-50,631 7,568 -43,063 47,000 3,937 8,369 12,306

-45,845 -1,512 -47,357 46,000 -1,357 12,306 10,949

2534 464,900 362,464 316,509 45,955 102,436 -51,816 50,620 0 50,620 130,258 180,878

หน่วย: ล้านบาท 2535 499,004 448,322 386,246 62,076 50,682 -7,086 43,596 0 43,596 180,878 224,474

2530 193,525 223,746 203,043 20,703 -30,221 -11,624 -41,845 42,000 155 8,528 8,683

2531 245,030 220,694 198,687 22,007 24,336 -56,780 -32,444 42,660 10,216 8,683 18,899

2532 309,536 269,351 247,401 21,950 40,185 -13,471 26,714 12,981 39,695 18,899 58,594

2533 394,509 312,320 280,841 31,479 82,189 -35,525 46,664 25,000 71,664 58,594 130,258


ตารางฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดของรัฐบาล ปีงบประมาณ 1. รายได้นาส่งคลัง (Revenue) 2. รายจ่าย (Expenditure) - ปีปัจจุบัน (Current Year) - ปีก่อน (Carry Over) 3. ดุลเงินงบประมาณ (Budgetary Balance) 4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (Non Budgetary Balance) 5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (Cash Balance Before Financing) 6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล (Financing) 7. ดุลเงินสดหลังกู้ (Cash Balance After Financing) 8. เงินคงคลังต้นปี (Opening Treasury Reserve) 9. เงินคงคลังปลายปี (Closing Treasury Reserve)

2536 557,783 529,619 462,744 66,875 28,164 -12,375 15,789 0 15,789 226,895 242,684

2537 655,989 598,798 511,937 86,861 57,191 -61,898 -4,707 0 -4,707 242,684 237,977

2538 760,138 670,553 569,384 101,169 89,585 -7,647 81,938 0 81,938 237,977 319,915

2539 850,177 777,246 652,261 124,985 72,931 5,897 78,828 0 78,828 319,915 398,743

2540 844,249 906,641 742,598 164,043 -62,392 -52,753 -115,145 0 -115,145 398,743 283,598

หน่วย: ล้านบาท 2541 727,393 848,029 687,102 160,927 -120,636 -18,565 -139,201 0 -139,201 283,598 144,397

ปีงบประมาณ 1. รายได้นาส่งคลัง (Revenue) 2. รายจ่าย (Expenditure) - ปีปัจจุบัน (Current Year) - ปีก่อน (Carry Over) 3. ดุลเงินงบประมาณ (Budgetary Balance) 4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (Non Budgetary Balance) 5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (Cash Balance Before Financing) 6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล (Financing) 7. ดุลเงินสดหลังกู้ (Cash Balance After Financing) 8. เงินคงคลังต้นปี (Opening Treasury Reserve) 9. เงินคงคลังปลายปี (Closing Treasury Reserve) ที่มา: กรมบัญชีกลาง จัดทาโดย: สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นายณัฐพล สุภาดุลย์ ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่: 11 มกราคม 2556

2542 709,927 838,711 710,262 128,449 -128,784 30,827 -97,957 40,000 -57,957 144,397 86,440

2543 748,105 859,761 760,863 98,898 -111,656 -9,759 -121,415 107,925 -13,490 86,440 72,950

2544 769,448 901,529 812,044 89,485 -132,081 30,736 -101,345 104,797 3,452 72,950 76,402

2545 848,707 1,003,600 917,767 85,833 -154,893 4,471 -150,422 170,000 19,578 76,402 95,980

2546 966,841 979,506 898,300 81,206 -12,665 -28,098 -40,763 76,000 35,237 95,980 131,217

หน่วย: ล้านบาท 2547 1,127,153 1,140,110 1,052,660 87,450 -12,957 -55,018 -67,975 90,000 22,025 131,217 153,242


ตารางฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดของรัฐบาล ปีงบประมาณ 1. รายได้นาส่งคลัง (Revenue) 2. รายจ่าย (Expenditure) - ปีปจั จุบนั (Current Year) - ปีกอ่ น (Carry Over) 3. ดุลเงินงบประมาณ (Budgetary Balance) 4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (Non Budgetary Balance) 5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (Cash Balance Before Financing) 6. กูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล (Financing) 7. ดุลเงินสดหลังกู้ (Cash Balance After Financing) 8. เงินคงคลังต้นปี (Opening Treasury Reserve) 9. เงินคงคลังปลายปี (Closing Treasury Reserve)

2548 1,264,928 1,244,063 1,139,775 104,288 20,865 -56,181 -35,316 0 -35,316 153,242 117,926

2549 1,339,691 1,395,283 1,270,739 124,544 -55,592 93,090 37,498 0 37,498 117,926 155,424

2550 1,444,718 1,574,967 1,470,839 104,127 -130,249 -28,483 -158,732 146,200 -12,532 155,424 142,892

หน่วย: ล้านบาท 2551 2552 1,545,837 1,409,653 1,633,404 1,917,129 1,532,479 1,790,862 100,925 126,266 -87,568 -507,476 8,736 131,190 -78,832 -376,286 165,000 441,061 86,168 64,775 142,892 229,060 229,060 293,835 หน่วย: ล้านบาท

ปีงบประมาณ 1. รายได้นาส่งคลัง (Revenue) 2. รายจ่าย (Expenditure) - ปีปจั จุบนั (Current Year) - ปีกอ่ น (Carry Over) 3. ดุลเงินงบประมาณ (Budgetary Balance) 4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (Non Budgetary Balance) 5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (Cash Balance Before Financing) 6. กูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล (Financing) 7. ดุลเงินสดหลังกู้ (Cash Balance After Financing) 8. เงินคงคลังต้นปี (Opening Treasury Reserve) 9. เงินคงคลังปลายปี (Closing Treasury Reserve) ที่มา: กรมบัญชีกลาง จัดทาโดย: สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูร้ ับผิดชอบข้อมูล: นายณัฐพล สุภาดุลย์ ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2556

2553

2554

2555

1,708,625 1,784,413 1,627,875 156,538 -75,788 -21,301 -97,088 232,575 135,487 293,835 429,322

1,892,047 2,177,895 2,050,540 127,355 -285,848 177,150 -108,698 200,666 91,968 429,322 521,290

1,980,644 2,295,327 2,148,475 146,852 -314,683 9,645 -305,038 344,084 39,047 521,290 560,337

2556 ช่วง 4 เดือนแรก

674,528 994,027 880,871 113,156 -319,499 -134,579 -454,078 117,823 -336,255 560,337 224,082


ปีงบประมาณ 2556 ต.ค. 55 1. รายได้นาส่งคลัง (Revenue) 150,047.00 2. รายจ่าย (Expenditure) 312,152.63 - ปีปัจจุบัน (Current Year) 290,631.15 - ปีก่อน (Carry Over) 21,521.48 3. ดุลเงินงบประมาณ (Budgetary Balance) -162,105.63 4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (Non Budgetary Balance) -100,759.51 5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (Cash Balance Before Financing) -262,865.14 6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล (Financing) 0.00 7. ดุลเงินสดหลังกู้ (Cash Balance After Financing) -262,865.14 รายเดือน

ที่มา: กรมบัญชีกลาง จัดทาโดย: สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นายณัฐพล สุภาดุลย์ ปรับปรุงครัง้ สุดท้ายวันที:่ 12 พฤศจิกายน 2555


สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2540-2543

ประเภทรายได้ 1. รายได้รวมของ อปท. 1.1 รายได้ที่ อปท. จัดหาเอง 1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้ 1.3 เงินอุดหนุน 2. รายได้สุทธิของรัฐบาล 3. สัดส่วนรายได้ อปท.ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล (%) ที่มา : สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปีงบประมาณ 2540 จานวนเงิน สัดส่วน 93,879 100.0 16,986 18.1 47,386 50.5 29,508 31.4 843,576 11.13

ปีงบประมาณ 2541 จานวนเงิน สัดส่วน 96,056 100.0 16,759 17.4 48,667 50.7 30,630 31.9 733,462 13.10

ปีงบประมาณ 2542 จานวนเงิน สัดส่วน 100,805 100.0 17,808 17.7 44,870 44.5 38,127 37.8 709,111 14.22

หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ 2543 จานวนเงิน สัดส่วน 94,721 100.0 17,404 18.4 45,096 47.6 32,222 34.0 749,949 12.63


เป้าหมายสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2544-2549

ประเภทรายได้ 1. รายได้รวมของ อปท. 1.1 รายได้ที่ อปท. จัดหาเอง 1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้ 1.3 ภาษีมูลค่าเพิม่ ที่รัฐบาลแบ่งให้ (ตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ) 1.4 เงินอุดหนุนและการถ่ายโอนงาน 1/ 2. รายได้สุทธิของรัฐบาล 3. สัดส่วนรายได้ อปท.ต่อรายได้สุทธิรฐั บาล (%)

ปีงบประมาณ 2544 ปีงบประมาณ 2545 ปีงบประมาณ 2546 ปีงบประมาณ 2547 จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน 159,753 100.0 175,850 100.0 184,066 100.0 241,948 100.0 17,702 11.1 21,084 12.0 22,258 12.1 24,786 10.2 55,652 34.8 58,144 33.1 60,218 32.7 82,623 34.2 12,669 7.9 19,349 11.0 35,504 19.3 43,100 17.8 73,730 772,574 20.68

46.2

77,273 803,651 21.88

43.9

66,086 829,496 22.19

35.9

91,438 1,063,600 22.75

หมายเหตุ : 1/ ในปีงบประมาณ 2544 และ 2545 มีงบประมาณการถ่ายโอนงานซึ่งตั้งอยูท่ ี่ส่วนราชการที่ถา่ ยโอนงานให้ อปท . แต่นับรวมในสัดส่วนรายได้ของ อปท. เป็นจานวน 32,339.60 ล้านบาท และ 27,061.80 ล้านบาท ตามลาดับ ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดทาโดย : สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

37.8

ปีงบประมาณ 2548 จานวนเงิน สัดส่วน 293,750 100.0 27,019 9.2 102,520 34.9 49,000 16.7 115,211 1,250,000 23.50

39.2

หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ 2549 จานวนเงิน สัดส่วน 327,113 100.0 29,110 8.9 110,190 33.7 61,800 18.9 126,013 1,360,000 24.05

38.5


เป้าหมายสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2550-2556

ประเภทรายได้ 1. รายได้รวมของ อปท. 1.1 รายได้ที่ อปท. จัดหาเอง 1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้ 1.3 ภาษีมูลค่าเพิม่ ที่รัฐบาลแบ่งให้ (ตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ) 1.4 เงินอุดหนุน 2. รายได้สุทธิของรัฐบาล 3. สัดส่วนรายได้ อปท.ต่อรายได้สุทธิรฐั บาล (%)

ปีงบประมาณ 2550 ปีงบประมาณ 2551 ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553 จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน 357,424 100.0 376,740 100.0 414,382 100.0 340,995 100.0 32,021 8.9 35,224 9.3 38,746 9.4 29,110 8.6 120,729 33.8 128,676 34.2 140,679 33.9 126,590 37.1 65,300 18.3 65,000 17.3 71,900 17.4 45,400 13.3

ปีงบประมาณ 2554 จานวนเงิน สัดส่วน 437,262 100.0

ปีงบประมาณ 2555 จานวนเงิน สัดส่วน 529,979 100.0

หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ 2556 จานวนเงิน สัดส่วน 572,670 100.0

257,355

58.9

308,887

58.3

336,170

58.7

179,907 2/ 1,650,000 26.50

41.1

221,092 1,980,000 26.77

41.7

236,500 2,100,000 27.27

41.3

\ 139,374 1,420,000 25.17

39.0

147,840 1,495,000 25.20

39.2

163,057 1,604,640 25.82

39.3

139,895 1,350,000 25.26

41.0

หมายเหตุ : 2/เป็นตัวเลขรวมจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท . เพิม่ เติมระหว่างปี 5,957 .4 ล้านบาท - เป้าหมายสัดส่วนรายได้ของ อปท. ในแต่ละปีงบประมาณผ่านขัน้ ตอนการพิจารณาของสานักงบประมาณเพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกคองส่วนท้องถิน่ และสานักงบประมาณ จัดทาโดย : สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

economis_jan  

economisjan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you