Page 1

รายงานการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมการส่งออก ฉบับที่ 3/2554 การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมการส่งออกยังคงมีสัดส่วนมากกว่าการส่งออกทีไ่ ม่ใช้สิทธิประโยชน์ โดยในปี 2554 (ม.ค.-พ.ค.) การส่งออกที่ใช้สิทธิประโยชน์มีสัดส่วนร้อยละ 62.55 ลดลงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2553 และ ปีที่ผ่านมา คือ มีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 67–64 โดยมีการใช้สิทธิผานมาตรการส่ ่ านมาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการชดเชยค่าภาษี อากรมากที่สุด คือ ร้อยละ 38.38 และร้อยละ 37.42 ของมูลค่าส่งออกทีใ่ ช้สิทธิทงั้ หมด ตามลําดับ • มูลค่าอากรขาเข้าทีร่ ัฐได้ยกเว้นหรือลดหย่อนในปี 2554 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่าสูงขึ้นเล็กน้อย คือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.53 โดยอากร ขาเข้าที่ได้รับการยกเว้นผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่าสูงสุด คือ 28,422.86 (ร้อยละ 74.70) รองลงมา คือ การขอคืน อากรตามมาตรา 19 ทวิ มีมูลค่า 5,935.22 (ร้อยละ 15.60) และมาตรการชดเชยค่าภาษีอากร มีมูลค่า 3,692.38 (ร้อยละ 9.70) • การนําเข้า-ส่งออก 5 เดือนแรกของปี 2554 พบว่า มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คือ มีการนําเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.54 และส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.90 ทําให้การเกินดุลการค้าลดลงจาก 0.101 เป็น 0.032 หรือลดลงร้อยละ 68.32 •

การใช้สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีอากรเพื่อส่งเสริมการ ส่งออกผ่านมาตรการต่างๆ ปี 2554 (ม.ค.-พ.ค.) การใช้สิทธิจากการยกเว้น/ ลดหย่อน หรือการคืนอากร ขาเข้า (ขอใช้สทิ ธิขณะนํ ขณะนําเข้า) และการขอชดเชยค่าภาษี อากร (ขอใช้สิทธิขณะส่งออก) ในภาพรวมของมาตรการการ ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อ ส่งเสริมการส่งออกมีมูลค่า เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีทผี่ ่านมา คือ เพิ่มขึ้นจาก 1.576 ล้านล้าน บาท เป็น 1.769 ล้านล้าน บาท หรือเพิ่มขึนร้ ้ นร้อยละ 12.25 มาตรการ BOI ยังคงเป็น มาตรการที่มกี ารใช้สิทธิสูงสุด คือ 0.679 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีทผี่ ่านมาร้อยละ 9.69 ส่วนมาตรการ คลังสินค้าทัณฑ์บนเป็น มาตรการที่มกี ารส่งออกและ ใช้สิทธิน้อยที่สดุ คือ มีมูลค่า 0.055 ล้านล้านบาท

มูล ค่าส่ง ออกจํา แนกตามการใช้ส ิท ธิ ปี 2554-2553 (ม.ค.-พ.ค.) สิท ธิ ป ระโยชน์ BOI ชดเชยฯ

0.537

0.679 0.619 0.662

2554 (ม.ค.-พ.ค.) 2553 (ม.ค.-พ.ค.)

0.207 0.224 0.166 0.146

มากกว่ า 1 ม. 19 ทวิ คลังสิน ค้าฯ 0.000 -

0.055 0.050 0.100

ล้านล้านบาท 0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

• การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื ากร ่อส่งเสริมการส่งออก เรียงตามลําดับมูลค่าส่งออก

จากมากไปน้อย ปี 2554 (ม.ค.-พ.ค.) คือ 1. มาตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีมูลค่า 0.679 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 38.38 ของ การส่งออกที่ใช้สิทธิฯ) 2. มาตรการชดเชยค่าภาษีอากร มูลค่าส่งออก 0.662 ล้านบาท (ร้อยละ 37.42) 3. การใช้สิทธิมากกว่า 1 มาตรการ มูลค่าส่งออก 0.207 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 11.70) 4. การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ มูลค่าส่งออก 0.166 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 9.39) 5. คลังสินค้าทัณฑ์บน มูลค่าส่งออก 0.055 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 3.11) (Note การใช้สทิ ธิมากกว่า 1 มาตรการ หมายถึง ใบขนที่มีการสําแดงหลายสิทธิฯ ในใบขน เดียวกัน ซึ่งไม่สามารถจําแนกประเภทการใช้สิทธิฯ ได้)

• สินค้าที่มีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สูงสุด 3 อันดับแรก ปี 2554 (ม.ค.-พ.ค.) คือ

1. เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ (พิกัด 8471) มูลค่า 0.080 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 4.52 ของมูลค่าที่ใช้สิทธิฯ) 2. น้ํามันปิโตรเลียม (พิกัด 2710) มูลค่า 0.077 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 4.35) 3. วงจรรวมทีใ่ ช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ (พิกัด 8542) มูลค่า 0.069 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 3.90)


รายงานการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมการส่งออก ฉบับที่ 3/2554 มูลค่าอากรทีร่ ัฐได้ยกเว้น ลดหย่อน หรือให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากรผ่าน 3 มาตรการสําคัญ ปี 2554 (ม.ค.-พ.ค.) • มูลค่าอากรทีย่ กเว้นหรื นหรือ ลดหย่อนเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คือ เพิ่มขึ้นจาก 36,057.01 ล้านบาท เป็น 38,050.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.53 โดยเฉพาะการคืนอากร ตามมาตรา 19 ทวิ เพิ่มขึ้น มากที่สุด คือ ร้อยละ 12.46 • มาตรการ BOI ยังคงมี สัดส่วนการได้รบั สิทธิ ประโยชน์สูสงู สุด คือ มีมูลค่า 28,422.86 ล้านบาท คิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 74.70 รองลงมา คือ การคืนอากร ตามมาตรา 19 ทวิ มีสัดส่วน ร้อยละ 15.60 และการ ชดเชยค่าภาษีอากร มีสัดส่วน ร้อยละ 9.70 ตามลําดับ •

• ภาพรวมการนําเข้าส่งออก ปี 2554 (ม.ค.-พ.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน การนําเข้า มูลค่า 2.796 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นมากจาก ช่วงเดียวกัน ของปี 2553 ที่ มีมูลค่า 2.339 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.54 การส่งออก มูลค่า 2.828 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง เดียวกันของปี 2553 ที่มี มูลค่า 2.440 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.90

• มูลค่าอากรที่รัฐได้ยกเว้น หรือลดหย่อน จากมาตรการ BOI มีมูลค่า 28,422.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 26,738.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.30 แบ่งเป็น 1. อากรที่ได้รับยกเว้น 28,287.03 ล้านบาท (ร้อยละ 99.52 ของมูลค่าอากรจากมาตรการ BOI) 2. อากรที่ได้รับลดหย่อน 135.83 ล้านบาท (ร้อยละ 0.48) • การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ มีมูลค่า 5,935.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่า 5,277.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12.46 แบ่งเป็น 1. การคืนหนังสือค้ําประกัน 4,155.02 ล้านบาท (ร้อยละ 70.01 ของมูลค่าอากรมาตรา 19 ทวิ) 2. การคืนเงินสด 1,780.20 ล้านบาท (ร้อยละ 29.99) • มูลค่าการชดเชยค่าภาษีอากร มีมูลค่า 3,692.38 ล้านบาท ลดลงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่า 4,040.87 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.63 โดยสินค้าที่ขอชดเชยฯ สูงสุด 3 อันดับแรก มีมูลค่า 2,442.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.14 ได้แก่ 1. ตอนที่ 87 ยานพาหนะทางบกและส่วนประกอบ มูลค่า 1,439.25 ล้านบาท (ร้อยละ 38.98 ของการชดเชยค่าภาษีอากร) 2. ตอนที่ 39 พลาสติกและของทําด้วยพลาสติก มูลค่า 507.68 ล้านบาท (ร้อยละ 13.75) 3. ตอนที่ 84 เครื่องจักร เครื่องกล และส่วนประกอบ มูลค่า 495.12 ล้านบาท (ร้อยละ 13.41) NOTE 1. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมการส่งออก สามารถจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ (1) ขณะนําเข้า ได้แก่ มาตรการ BOI, เขตปลอดอากร, เขตประกอบการเสรี, คลังสินค้า ทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า และการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (2) ขณะส่งออก ได้แก่ มาตรการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร 2. ในรายงานฉบับนี้ ใช้ข้อมูลการขอใช้สิทธิฯ ขณะส่งออก + ข้อมูลที่ได้แจ้งการขอใช้สิทธิยกเว้น/ ลดหย่อน หรือการคืนอากรขาเข้าขณะนําเข้าและมีการแจ้งการใช้สิทธินั้นขณะส่งออก

• สินค้านําเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก ปี 2554 (ม.ค.-พ.ค.) 1. น้ํามันปิโตรเลียมดิบ (พิกัด 2709) มูลค่า 0.409 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 14.62 ของมูลค่า นําเข้ารวม) 2. วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ (พิกัด 8542) มูลค่า 0.142 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 5.10) 3. ทองคํา (พิกัด 7108) มูลค่า 0.138 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 4.95) • สินค้าส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรก ปี 2554 (ม.ค.-พ.ค.)

1. ยางธรรมชาติ (พิกัด 4001) มูลค่า 0.165 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 5.84 ของมูลค่าการ ส่งออกรวม) 2. เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ (พิกัด 8471) มูลค่า 0.147 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 5.20) 3. น้ํามันปิโตรเลียม (พิกดั 2710) มูลค่า 0.105 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 3.71)

• ดุลการค้า เกินดุล 0.032 ล้านล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่า 0.101

ล้านล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68.32


รายงานการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมการส่งออก ฉบับที่ 3/2554 • การนําเข้า ส่งออก และดุลการค้า ปี 2551-2554 (ม.ค.-พ.ค.) (หน่วย : ล้านล้านบาท)

2554 2553 %∆ (ม.ค.-พ.ค.) (ม.ค.-พ.ค.) การนําเข้า 5.962 4.601 5.833 2.796 2.339 +19.54▲ การส่งออก 5.851 5.194 6.177 2.828 2.440 +15.90▲ ดุลการค้า -0.111 0.594 0.344 0.032 0.101 -68.32▼ • การส่งออก กรณีไม่ใช้สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทางภาษี และใช้สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทางภาษี ปี 2551-2554 (ม.ค.-พ.ค.) (หน่วย : ล้านล้านบาท) 2554 2553 การส่งออก 2551 2552 2553 %∆ (ม.ค.-พ.ค.) (ม.ค.-พ.ค.) ไม่ใช้สิทธิประโยชน์ฯ 1.909 1.804 2.085 1.059 0.864 +22.57▲ % 32.63 34.73 33.75 37.45 35.41 ใช้สิทธิประโยชน์ฯ 3.942 3.390 4.092 1.769 1.576 +12.25▲ % 67.37 65.27 66.25 62.55 64.59 รวม 5.851 5.194 6.177 2.828 2.440 +15.90▲ • มูลค่า และสัดส่วนการส่ วนการส่งออก จําแนกตามการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี 2551-2554 (ม.ค.-พ.ค.) (หน่วย : ล้านล้านบาท) 2554 2553 การใช้สิทธิฯ 2551 2552 2553 %∆ (ม.ค.-พ.ค.) (ม.ค.-พ.ค.) ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 1.475 1.354 1.566 0.679 0.619 +9.69▲ % 37.42 39.94 38.27 38.38 39.28 คลังสินค้าทัณฑ์บน 0.104 0.072 0.137 0.055 0.050 +10.00▲ % 2.64 2.12 3.35 3.11 3.17 ชดเชยค่าภาษีอากร 1.286 1.165 1.448 0.662 0.537 +23.28▲ % 32.62 34.37 35.39 37.42 34.07 มาตรา 19 ทวิ 0.380 0.342 0.370 0.166 0.146 +13.70▲ % 9.64 10.09 9.04 9.39 9.27 มากกว่า 1 ม. 0.697 0.457 0.571 0.207 0.224 -7.59▼ % 17.68 13.48 13.95 11.70 14.21 รวม 3.942 3.390 4.092 1.769 1.576 +12.25▲ ประเภท

2551

2552

2553

หมายเหตุ ไม่รวม เขตประกอบการเสรี และเขตปลอดอากร

• มูลค่าอากรขาเข้าที่รัฐให้สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อส่งเสริมการส่งออก 3 มาตรการสําคัญ ปี 2551-2554 (ม.ค.-พ.ค.) (หน่วย : ล้านบาท)

2554 2553 (ม.ค.-พ.ค.) (ม.ค.-พ.ค.) ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 61,264.69 51,703.42 66,514.02 28,422.86 26,738.69 % 71.50 67.93 74.72 74.70 74.16 มาตรา 19 ทวิ 11,812.16 13,896.09 11,905.19 5,935.22 5,277.45 % 13.78 18.25 13.37 15.60 14.64 ชดเชยค่าภาษีอากร 12,612.86 10,517.48 10,602.76 3,692.38 4,040.87 % 14.72 13.82 11.91 9.70 11.20 รวม 85,689.71 76,116.99 89,021.97 38,050.46 36,057.01 ที่มา : กรมศุลกากร และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ 28 มิถุนายน 2554 จัดทําโดย ส่วนนโยบายสิทธิประโยชน์ทางภาษี สํานักนโยบายภาษี การใช้สิทธิฯ

2551

2552

2553

%∆ +6.30▲ +12.46▲ -8.63▼ +5.53▲

test  

test data to upload new account