Page 1

O UDENDIJK • WOUD R I C H E M • R I J S W I J K • G I ESSEN • UPPEL • UITWIJK • ALMKERK • WAARDHU I Z E N • A N D E L

DE ZOEN VAN ORANJE Koninginnedag 2007 Woudrichem

Hannie Visser-Kieboom Tom van Engelen

APRILIS


Dit fotoboek werd uitgegeven in samenwerking met de Gorcumse Courant en het Nieuwsblad Land van Altena

De keuze voor de boektitel De zoen van Oranje is een verwijzing naar het verdrag ‘De Zoen van Woudrichem’ dat in 1419 in Woudrichem werd gesloten tussen Jacoba van Beieren en haar oom Jan van Beieren om tot een vrede te komen tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Daarnaast symboliseert de zoen de warmte, hartelijkheid en saamhorigheid tijdens het bezoek van koningin Beatrix op 30 april 2007. Vanuit de bevolking naar de koninklijke familie, maar ook vice versa.

Í De naam van de fotograaf is cursief aangegeven in het fotobijschrift

ISBN 978 90 5994 187 8 NUR 698 / 693 Vormgeving: Erik Vos – Foxy Design – Zaltbommel © 2007 Uitgeverij Aprilis – Zaltbommel Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 juncto het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351 zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 artikel 17 Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de uitgever. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

A Uitgeverij Aprilis Postbus 141 5300 AC Zaltbommel telefoon: 0418.512 088 fax: 0418.684 908 info@aprilis.nl www.aprilis.nl


DE ZOEN VAN ORANJE Koninginnedag 2007 - Woudrichem Hannie Visser-Kieboom - Tom van Engelen


4

Inleiding

1 Fotocamera’s en mobieltjes, de koningin is honderden keren gefotografeerd A. de Swart (www.gorinchem-presenteert.nl)

Zwanger van Oranje

2 Persmuskieten Teus Admiraal

Het was de eerste week van 2007. Op de krantenredacties van het Nieuwsblad en de Gorcumse Courant heerste stilte. Stilte voor de storm, zo zou blijken. Want het zoeken naar een geschikte wintervariant voor de zomerse journalistieke term ‘komkommertijd’ werd onderbroken door groot nieuws uit Woudrichem. Koningin Beatrix en haar familie zijn op 30 april te gast in de vesting van Woerkum, om daar het eerste deel van Koninginnedag 2007 te vieren. Gelukkig, geen grijze vlek op de voorpagina’s, maar spectaculair nieuws! En dat zo kort nadat Woudrichem volop in de schijnwerpers stond met het vieren van 650 jaar stadsrechten.

3 Nog meer persmuskieten Henk Kroon 4 Amateur of professionals, iedereen wil een kiekje van de koningin en haar familie Bruis de Kock

De euforie was groots, de spanning nog groter. Alles en iedereen was zwanger van Oranje. Vragen buitelden over elkaar heen. Vierde het vestingstadje eigenlijk nog wel Koninginnedag? Was de zwangere Máxima op tijd hersteld van de bevalling van een prins of prinsesje? En zo begon een tijd van geheimzinnigheid. Het programma moest immers nog worden samengesteld, het Hof moest alles goedkeuren. En er moest geld komen. Het bezorgde de oranjeverenigingen slapeloze nachten. Gelukkig bleek de Oranjefamilie meer dan welkom, geld speelde geen enkele rol, zeker niet nadat de provincie in de buidel had getast. Begin april was eindelijk het programma bekend. Alle dorpen mochten meedoen en kregen een plekje aan de haven. Op 10 april kwam er goed nieuws van het Koninklijk Huis. Opnieuw was er een prinsesje geboren, Ariane. Het zorgde voor een lach en een traan. Een lach vanwege de geboorte, een traan omdat prinses Máxima nu definitief niet naar Woudrichem kwam. In de vesting ging het werk echter gewoon door, er werd nieuw bestraat aan de haven, er kwam een wachthuisje zodat de Oranjes droog konden staan. En de vesting werd versierd. Zondag 29 april was de generale repetitie. De ‘stand-in’ koningin Tineke zat geweldig in haar rol. Koningin Beatrix had het haar niet na kunnen doen. En eindelijk was daar dé dag. Voor dag en dauw kwam de vesting tot leven. De spanning was voelbaar in alle straten. Opnieuw was alles en iedereen zwanger van Oranje. Het wachten op stevenaak Helena leek uren te duren. Maar eindelijk was ze er en zette de Oranjefamilie voet aan wal. Het bezoek duurde een uurtje, althans, dat was de bedoeling. Uiteraard was het zo gezellig in de vesting dat het programma hopeloos uitliep. Maar toen koningin Beatrix en haar gevolg in de bus stapten op weg naar ’s-Hertogenbosch, was het bezoek echt afgelopen. De vele camera’s en daarmee uitgeruste mobieltjes waren volgeschoten met de prachtigste foto’s, en daaruit putten wij de inspiratie om dit fotoalbum te maken.

2

Iedere lezer zal niet anders dan na het omslaan van de laatste bladzijde met een glimlach terugdenken aan die bijzondere dag. En dat allemaal dankzij burgemeester Frank Petter die in het diepste geheim een brief schreef of de koningin alsjeblieft eens in Woudrichem op bezoek wilde komen.

Hannie Visser-Kieboom Nieuwsblad Land van Altena

Tom van Engelen Gorcumse Courant

3


5

1

4


6

Van de burgemeester Oranjefeest van verbondenheid U heeft een bijzonder boek in handen dat verslag doet van een zeer bijzondere dag: Koninginnedag 2007 in Woudrichem. De foto’s getuigen van een fantastisch feest, een feest van gastvrijheid, saamhorigheid en van samen plezier maken, in een sfeer van gemoedelijkheid en eenvoud die heel goed past bij de gemeente en waar ik zo trots op ben. Het feestelijke bezoek van de koninklijke familie is voorbereid door de oranjeverenigingen uit Andel, Almkerk, Giessen, Oudendijk, Rijswijk, UitwijkWaardhuizen en Woudrichem, met hun achterban van vele vrijwilligers en met enthousiaste medewerkers van het gemeentehuis. Samen hebben zij gezorgd voor het feest dat, tegen het decor van de Woudrichemse vesting, stond voor één grote gezamenlijke Woudrichemse Koninginnedag. Het was op zich al een feest om met zoveel verschillende vrijwilligers uit de verschillende dorpen de voorbereidingen te treffen. Logischerwijs kwamen wij dan ook gaandeweg op een speciaal thema voor deze uitzonderlijke dag: Woudrichem viert in verbondenheid met elkaar oranjefeest. Die verbondenheid ziet u terug bij de schoolkinderen die langs de gehele route die het koninklijk gezelschap gewandeld heeft, een lint vasthielden, bij de foto’s van het speciaal geformeerde orkest, of het grote kerkkoor, maar eigenlijk in alle sfeerbeelden en op alle gezichten. Wat hebben wij samen op 30 april 2007 een fantastisch feest gevierd. Ik wens u veel plezier en herkenning bij het doorbladeren van dit boek. dr. Frank Petter burgemeester van Woudrichem

1

1 Burgemeester Frank Petter begeleidt de koningin door de Kerkstraat Gerrit Duijzer


7

Burgemeester Frank Frank Petter Petter achter achter de de 22 Burgemeester katheder katheder Teus Admiraal Admiraal Teus Alle voorzitters voorzitters van van de de oranjeverenigingen, oranjeverenigingen, 33 Alle met voorzitter voorzitter van van de de werkgroep werkgroep met Kees Noorloos Noorloos (uiterst (uiterst links). links). Verder Verder van van Kees links naar naar rechts rechts Nico Nico Vink Vink (Almkerk), (Almkerk), links Henk van van Putten Putten (Andel), (Andel), Hannie Hannie de de Vries Vries Henk (coรถrdinator), Henk Henk de de Kock Kock (Woudrichem), (Woudrichem), (coรถrdinator), Henk Bults Bults (Uitwijk/Waardhuizen), (Uitwijk/Waardhuizen), Henk Annelies Pulle Pulle (Giessen), (Giessen), Jan Jan Kolff Kolff Annelies (Oudendijk) en en John John Westerlaken Westerlaken (Rijswijk) (Rijswijk) (Oudendijk) Sophie Krale Krale Sophie 2

3


8

De weg naar 30 april 2007 De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Woudrichem bracht fantastisch groot nieuws: Koninginnedag 2007 wordt in de Woerkumse vesting gevierd. Toen het nieuws eenmaal bekend was, moesten de handen uit de mouwen. De zeven Woudrichemse oranjeverenigingen werden door burgemeester Frank Petter benaderd met de vraag of zij de invulling van het programma van het bezoek wilden verzorgen. Uiteraard waren de verengingen vereerd met dit verzoek. Alle lof daarom voor burgemeester Petter, die er voor zorgde dat Koninginnedag 2007 een feest van de hele gemeente Woudrichem werd. Alle kernen, alle verenigingen, iedereen werd op dezelfde wijze bij het feest betrokken met het prachtige vestingstadje Woudrichem als decor. Een betere manier om de saamhorigheid tussen de dorpen tot uitdrukking te brengen was niet denkbaar. Zo ontstond het thema van Koninginnedag 2007: Woudrichem viert in verbondenheid met elkaar oranjefeest. Op 30 april werd dat zichtbaar dankzij het oranje lint, dat alle activiteiten op de route met elkaar verbond.

1

Aan de slag! De oranjeverenigingen startten in werkgroepen met de invulling van het programma. In de omgeving van de haven mocht iedere vereniging zijn eigen oranjefeestje bouwen, waarbij als uitgangspunt werd genomen dat de activiteiten zoveel mogelijk moesten aansluiten op de plaatselijke festiviteiten. Daarnaast was er ruimte om een aantal ‘plaatsoverstijgende’ onderdelen toe te voegen. Niet alleen de oranjeverenigingen tekenden voor de invulling van het programma, andere verenigingen uit de dorpen sloten aan. Alle muziek- en zangverenigingen reageerden spontaan op de oproep op 30 april een belangrijke rol te spelen. En laten we de schoolkinderen niet vergeten, ook zij droegen hun steentje bij. Al met al participeerden zeker een paar duizend inwoners van de gemeente in het oranjefeest. Overleg op overleg volgde in de periode tussen januari en eind april, heel veel repetities, alles om de activiteiten goed te kunnen presenteren. Op zondag 29 april vond de generale repetitie plaats en gingen de laatste puntjes op de ‘i’.

1 De achtjarige Rozemarijn Dorrestijn is helemaal klaar om de koningin te ontvangen Mevrouw Kros 2 Televisie in de vesting, cameraposities worden getest Peter Elsman 3 De cameraman maakt alvast een shot Rob Mulder

De inhoud van het programma was één kant van het verhaal, maar aan de andere kant moest ook veel geregeld worden. Achter de schermen werkten heel wat andere groepen en personen mee aan de organisatie van dit grootse evenement. Zij zorgden ervoor dat alle activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd konden worden. Denk aan hen die verantwoordelijk zijn voor openbare orde en veiligheid, voor communicatie en voorlichting. Maar ook aan de mensen van openbare werken, die ervoor zorgden dat de straten en de haven er prachtig bij lagen. Al deze activiteiten werden gestroomlijnd door een stuurgroep onder leiding van burgemeester Petter. De stuurgroep kwam elke maandagochtend bijeen om alle zaken goed op elkaar af te stemmen. Uiteraard was er ook veel overleg met het Hof en de NOS over de invulling van het programma. Ik denk dat we rustig mogen stellen dat de inwoners van Woudrichem op 30 april 2007 een prachtig visitekaartje hebben afgegeven, en hebben laten zien dat de gemeente ons koningshuis een warm hart toedraagt. Niet alleen de koninklijke familie maar ook alle deelnemers en bezoekers hebben genoten van Koninginnedag 2007 in Woudrichem. Het was een grote klus, maar ontzettend leuk om met elkaar te klaren. Vele impressies zijn terug te vinden in dit prachtige boek. Kees Noorloos Voorzitter van de werkgroep oranjeverenigingen Woudrichem 3


9

2

4 Generale repetitie op zondag 29 april, met burgemeester Frank Petter en ‘oefenkoningin’ Tineke Kraaij (midden) en voorzitter Oranjevereniging Giessen, Annelies Pulle Hannie Visser-Kieboom 5 Aldith Hunkar, presentatrice van de NOS, interviewt Woerkumse jeugd Peter Elsman

4

5


10

7 6 Meer blauw op straat! Bart de Kock 7 Nog een lolletje voordat het serieuze werk gaat beginnen Bruis de Kock 8 Jacoba van Beieren nodigt kroonprins Willem-Alexander uit voor een kopje kofďŹ e Hannie Visser-Kieboom

6

9 Korenmolen Nooit Gedagt getooid met oranjedoeken Bart Mols

8

9


11

10

10 Agenten nemen hun post in, vlak voor de aankomst van de Oranjes Anja Kooymans 11 ’t Rond in oranjestemming Hans Krock 12 Een laatste brieďŹ ng voor de agenten. Hannie Visser-Kieboom 11

12


De zoen van Oranje

Koninginnedag 2007 • Woudrichem

Wat is er mooier voor een oranjevereniging dan koningin Beatrix als gast te ontvangen op je eigen Oranjefeest? Het overkwam zeven oranjeverenigingen uit de gemeente Woudrichem. Op 30 april 2007 was de koningin samen met haar familie te gast in het vestingstadje Woudrichem. Rond de historische stadshaven werd een feestelijk programma samengesteld, dat zorgde voor veel voorpret. Maar het hoogtepunt was de dag zelf. Het was een grandioos succes, waarin de verbondenheid tussen de bewoners van Woudrichem en de Oranjefamilie bijna tastbaar was. Het was prachtig weer, de sfeer was uniek en de organisatie perfect. Ook de Oranjefamilie was enthousiast over het programma. Zo enthousiast dat het bezoek een half uur uitliep. Maar dat deerde niemand. Om de herinnering aan die bijzondere dag levend te houden nodigden de redacties van het Nieuwsblad Land van Altena en de Gorcumse Courant lezers uit hun mooiste foto’s van die dag op te sturen. Zij gaven daaraan massaal gehoor en zo kon dit prachtige fotoboek worden samengesteld. Om nog lang na te kunnen genieten van die onvergetelijke Koninginnedag.

ISBN 90-5994-187-X

A

Uitgeverij Aprilis – Zaltbommel

De zoen van Oranje  

Foxy Design, De zoen van Oranje

Advertisement