Page 1

Portfolio of Alise Ketnere


Dior


iPhone


Invitation

Dear Mr. Imants Siliòð


ORCHIDEA

o

ORCHIDEA


ORCHIDEA

ORCHIDEA Alise Ketnere Terapeite Kont.tel. 29853666

Ogre, Tînûþu 10 Darba laiks: plkst 10.00 -18.00

ORCHIDEA

Ilze Helmane Klasiskâ masâþa Kont.tel. 26643221

Ogre, Tînûþu 10 Darba laiks: plkst. 10 - 18:00


Save the

Queen


Tçrpu salons

Manierisms”

Tçrpu salons

“Manierisims”

TÇRPU ÎRE TEMATISKAJIEM VAKARIEM.

- Plaðs klâsts kleitas izvçlç - Daþâdu laikmeta aksesuâri - Stilista pakalpojumi

Kontakti Avotu iela 10-22 Rîga, LV - 5001 Tel. 675839239 manierisms@inbox.l v www.manierisms.lv Darba laiks: Darba dienâs plkst.10-18:00


Mçbeïu salons

“Baroque”

B

aroks ir stils, kas valdîja Eiropas mâkslâ no 16. gadsimta beigâm lîdz 18. gadsimta vidum. Tâ galvenâs iezîmes: formu plastiskums un dekoratîva greznîba, krâšòums un ârçjais spožums, kas savijas ar trauksmainu emocionalitâti, tâpat arî formu brîvîba, kustîba un monumentalitâte.

B

aroku uzskata gan par baznîcas kungu, gan laicîgo valdnieku stilu, jo tas visspilgtâk izpaudâs baznîcu un piïu arhitektûrâ. Pilîs tika uzsvçrts to reprezentatîvais raksturs: vçrienîgas, krâšòas marmoru, nebeidzaspoguïu rindâm, gobelçniem un dekoratîvi

Baroks kâ stils sâkâs arhitektûrâ, bet bûtiski ietekmçja arî skulptûru, glezniecîbu un dekoratîvi lietišío mâkslu. Tçlotâjâ mâkslâ dominçja monumentâlas dekoratîvas kompozîcijas ar reliìioziem un mitoloìiskiem sižetiem, arî parâdes portreti, kas bija domâti interjeru izdaiïošanai. Baroka meistari, raksturojot varoni kâ ekspansîvu cilvçku, lika tam uzstâties ar plašu, patçtisku žestu. Raksturîga bija taisni izstiepta vai pacelta roka, kas pasvîtroja varoòa psihes emocionâlo bagâtîbu. Tam pašam nolûkam kalpoja arî formu kuplums un pârbagâtais kroku raksts. Baroka mâkslinieks izvairîjâs no horizontâlçm, vertikâlçm, simetrijas un lîdzsvara, jo kompozîciju bûvçja uz diagonâlçm, asimetrijas, formu.

SIA „Boroque" dibinâta 1994. gadâ un šobrîd kïuvusi par vienu no vadošajiem mçbeïu ražošanas uzòemumiem Latvijâ. Uzòemuma panâkumu pamatâ ir ilggadçja un veiksmîga sadarbîba ar Vâcijas, Dânijas, Somijas, ASV un citu valstu mçbeïu importçtâjiem un katalo giem, kas ir ïavis katru gadu palieli nât ekspor ta apjomu un uzòemuma apgrozîjumu. Uzòemuma produkciju var apskatît un iegâdâties firmas veikalâ "Le calme jardin ". .Lîdzâs mçbeïu ražošanai uzòemums nodarbojas ar mçbeïu furnitûras un apdares materiâlu vairumtirdzniecîbu un mazumtirdzniecîbu.


R

Roberts Law, LLC

HOME ABOUT AS PRACTICE AREAS RESOURCES FAQS CONTACT US Contact Us First and Last Name Phone Number Email Address

PRACTICE AREAS Of all the bulbous plants, the tulip is without a doubt the most popular. Tulips are grown on an extremely large scale, especially in the Netherlands where their history goes back to the end of the sixteenth century. That was when the first tulips were noticed growing in the vicinity of Leiden. Now, more than 400 years later, billions of tulips are being cultivated, the vast majority of them being exported from Holland. This goes not only for dry bulb sales but also for the cut flowers produced from the tulip bulbs. These cut flowers, available year-

Message

RESOURCES HOME ABOUT AS LINK LINK CONTACT US

Tçrpi daþâdiem laikmetiem

FAQS LINK

LINK LINK


portfolio  

pictures, experiment

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you