Page 1

កំពង់ទឹក អំណរមួយក��ងជីវ�ត

ទីប���ល់ខ�ីពីអ�ក�ន �ក � �ម៉ន ���ជំនួយ��ុមជំនុំ ���� ី� ព�ធិចន ិ តុង ៖ �ៀវ� «�រ

ដឹក�ំ�ង��លឹងវ���ណ» �នជួយ �ើកទឹកចិតខ� � �ំ

��ខទី ០១

ឱ���ន់���នជំ�ឿ

���ច���ន់���ណ�រច��ើនវ័យធំ�ើងរបស់មនុស��ទូ��ក��ងសង�ម�មរយៈរូប�ង និង

�រយល់ដឹង។ ���ង�មិុញ �ររ�កច��ើនក��ង��ចក�ីជំ�ឿ និង ��ចក�ី���ញ់ ��រប���ញពី

ផល���របស់��ីស�បរ�ស័ទ។ ក����ំង��ះ�ន�ើរតួ�ទី��ងសកម� �ើម��ីទទួល�ន�រឲ��ត���ពីសង�ម

�ះបី�ខ��ំ

និង ពួកជំនុំ។ ��លមនុស��កំពុងលូត�ស់�ើង ����ង��ចង់ដឹងពី��ះពី�ះ �ពិ��សពីអ�ីៗ��ល

�ើយជួយឱ��ខ��ំ��ះ�ើក

ទទួលបទពិ�ធន៍ �រ�ើកទឹកចិត� និង រក�ើញអំណរមួយដ៏ពិតក��ងជីវ�ត ពីសំ��ររបស់អ�កបំ�� និង

រ�ង�ំ�ង��លឹងវ���ណ

ជួ ប �� ទ ះនឹ ង ប�� � ល ំ � ក�� � � ង ៗ

�ជុំវ�ញខ��ន��។

ទឹកចិត�ដល់��ុមជំនុំ �ពិ��សខ��ំ�ច

អ�កសំណព�របស់�ះ� ���ស � ។ ់ ��ក � �ើ�ច � ក�ប ី ��ៀនពី�ះ� គម�រី និង ឈរ�ើទស��នៈ��ះ ��ះឹ ��ន � ផលិត

ក៏�យ

ដក�� ង ់ អត� ប ទក� � ង �ៀវ��� ះ មក ��ើ���ចក�ីប��ៀន

និង

អធិប��យ�ន��ម�ៀតផង។

��ចក�ី

១០ ���ំ��ម��ះគុណ គិតដល់���ទ១ ី

��មី�

�ៀវ���ភព����� ព��ីក�រយល់ដឹង ក��ងជីវ�ត៕

�ជ��ើសមួយដ៏���ើរបំផុតស���ប់ពួក��

�ននឹងកំពុងខិតខំផលិត

ព��ឹង��ចក�ីជំ�ឿ

និង

ក��ង�រអភិវឌ��ចំ��ះដឹង

��ក�យ�ៀវ�ស���ប់អ�ក�ន��លចង់៖

ប��ើន��ចក�ី���ញ់ និង �ង�ប់អំណរមួយដ៏ពិត

���កពិនិត�����ង���ត់

���ំ២០១៤

��ះឹ ��ន � ផលិត�ៀវ� «��ភព ��� � �»

�រ�ន

មនុស��មួយចំនួន��ង���ើកសំណ�រ� ��តុអ�ី�ន��រផលិត�ៀវ��ំ�ច់��វ�នអ�ក

�ន�យុ១០���ំ �ើយ។ ក��ងកំឡ�ង

ពិនិត�����ង���ត់ �ើអត�បទ�ន��បក���រួច�ើយ�ះ? �ក�យក �សស��ន �ប់ព����ំងហ�� �

វត��ន�ក�ង � �រប���ន�� «��ភព

អ�កពិនត ិ �� ���ង��ត � ់ ��ៀ� បដូច��ជនីយ���ន��ល���នចុង�អី៊ចឹង»

��ះ����ស់��ង���ន

�យក��ឹះ���ន បី��ស��ី (OMF) ឥណ�� � ស � ន ីុ � ិ យ� ៖ «��ះឹ ��ន � ផលិត�ៀវ�មួយ��ល��ន �

�����» ឲ���មុខ�និច� �ះបី��ល

���ង���ត់ �ៀវ��ះពិ�កនឹង�ប់�ល��ស់ ពី��ះអ�ក�នទី១ គឺ�អ�កពិនិត�����ង���ត់។ ដូ��ះ

១០���ំ��ះ

ខ�ះ�ើងជួប�រលំ�ក�ក��ងដំ�ើរ �រ���រផលិតក៏�យ។

�ើអ�ក�នទី១ �ើលមិនយល់ មិនដឹង�ើមទងពី��� ធុញ���ន់នឹងអក��វ�រុទ���លសរ��រខុស រួយ���កនឹងអក��រ��លសរ��រ�ប់���រដឹក...

គឺ�ើ��ង��ះ��ើយ

អ�ី��ល�ើង�ប់�� «��ះពរ» �ះ

��លចង់�ន �ើយនិង�នដល់ចប់�ះ? គឺ�នសង��ឹមតិច�ស់!

បុគ�លិក�� ៤ �ក់ និង �ប់ពី�ន

- សូម��ង់បំភឲ� �ឺ ��ើងខ��ំ �នយល់��ចក�ី�ថ៌កំ�ំងក��ង��ះបន��ល��ង់

គឺ�ប់�ំងពី���ក�ើត

��ល�ន

�ៀវ� ១មុខ (អ���ធិប��យកណ�

����សូរ) មកដល់ឥឡ�វ��ះ «��ភព

�����» �នបុគ�លិក ១១ �ក់ និង �ន�ៀវ�ចំនួន ៧២ មុខ។

សំណ�មអធិ��ន ១. សុំ����ពី��ះ�ើម��ីផលិត�ៀវ�

���វនឹង��ចក�ី��វ�ររបស់អ�ក�ន

២. �រ�ះពុម�សំ��រអ�កនិពន���រ ៣. �នធន�នមនុស�� និង ថវ�� ��ប់��ន់

៤. �រផលិត�ៀវ���ឡិច���និច

�ៀវ���ល���ន�រពិនិត��

�ើសង��ឹម��នប៉ុ��ន�ក់

សូមអធិ��នស���ប�ើ ់ ងខ��ំ��ល���ុមពិនិត�����ង���ត់�ក��ង��ឹះ���ន «��ភព�����» ៖ - សូម��ង់ជួយឲ���ើងខ��ំ��ះ��ើចំ��ះដឹង�ង�រពិនិត�����ង���ត់ �អំ�យ�ន��ល��ង�� ់ �ន ឲ����ះ�ន��ឹម���វ ។

- សូម��ះ���នឲ���នចិតអត់ � ធ�ត់ ក��ង�រពិនិត�����ង���ត់អត�បទរបស់អ�កនិពន�

�រប���ទិញពី������ស�ន់���យ និង

កន�ងមក �ើង��ងទទួល�រ��ឡិច���និច ប���ទិញ�ៀវ�ពី������ស។ ��ះ�អំណរ ��ទន�ពស���ប់�ើង��ល�ន�រប���ទិញពីបរ��ស��ប��ះ

ប៉ុ��ពិត�លំ�ក

�ើយស��គ���ញ�ស់ស���ប់��ើ�រ�ំងអស់��ះ�ក��ង����សកម���។ �រ��ើឥ���ន់��������ស

�នត����� �ើ�យពិ�កក��ង�រទូ�ត់�ៀត។ អរគុណ��ះ����ស់�ន�ើកផ��វឲ���ើង�ន��គូ�អ�ក ផលិត�ៀវ���������ស�ើម��ី�ចឲ��អតិថិជនអន�រ�តិ�ចប���ទិញ និង ទូ�ត់�ន�ព�យ ��ួល។ �មរយៈ «http://www.foreignchristianbooks. com/ partners-in-publishing/fount-ofwisdom-publishing.html»

ផ�ះ��ខ ១១� ផ�វ� ២០០២ ស��ត � ទ ់ ក ឹ ��� ខណ��ន � សុខ �ជ�នីភ� ំ� ញ � ទូរស័ព� � ខ � ៈ ០២៣ ៨៨៣ ៤៤៥ / ០២៣ ៦៥៤ ២២៣៣�រ��ឡច ិ ��ន � ច ិ ៈ fountofwisdom@online.com.kh

Newsletter 1 kh