Page 1

SÄS – mitt sjukhus vision och värdegrund

SÄS – mitt sjukhus vision och värdegrund


SÄS – mitt sjukhus

V

arje dag, varje timme, varje minut gör vi skillnad i patienters liv. Vi botar, vi lindrar och vi tröstar. Och vi gör det med hög kompetens och med empati som känns. Bemötandet ska alla vara nöjda med. Vi informerar våra patienter så dom förstår. Patienterna är delaktiga i de beslut som rör deras liv. Och när behovet finns av vår kompetens så ska det gå lätt och snabbt att få kontakt med oss. Som patient vet jag att SÄS är ett mycket bra sjukhus. SÄS är mitt sjukhus! Som medarbetare är jag sedd, jag är med och påverkar och jag utvecklar SÄS till det sjukhus jag vill att det ska vara. Ett effektivt sjukhus där vården är av yppersta klass. Där det jag gör har betydelse och gör skillnad. Ett sjukhus att vara stolt över. Kanske till och med att berömma sig över. För SÄS är mitt sjukhus.

Thomas Wallén sjukhusdirektör

SÄS – mitt sjukhus

V

arje dag, varje timme, varje minut gör vi skillnad i patienters liv. Vi botar, vi lindrar och vi tröstar. Och vi gör det med hög kompetens och med empati som känns. Bemötandet ska alla vara nöjda med. Vi informerar våra patienter så dom förstår. Patienterna är delaktiga i de beslut som rör deras liv. Och när behovet finns av vår kompetens så ska det gå lätt och snabbt att få kontakt med oss. Som patient vet jag att SÄS är ett mycket bra sjukhus. SÄS är mitt sjukhus! Som medarbetare är jag sedd, jag är med och påverkar och jag utvecklar SÄS till det sjukhus jag vill att det ska vara. Ett effektivt sjukhus där vården är av yppersta klass. Där det jag gör har betydelse och gör skillnad. Ett sjukhus att vara stolt över. Kanske till och med att berömma sig över. För SÄS är mitt sjukhus.

Thomas Wallén sjukhusdirektör


Vad är SÄS för dig? ”SÄS för mig är i huvudsak

”SÄS för mig är ett öppet sjuk-

ett välfungerande sjukhus

hus, både vad gäller bemötande

med en bred verksamhet och

och tillgänglighet i vården”.

kompetens, men också mycket spetskompetens och nischad verksamhet. Här finns också en tydlig produktionsinriktning.”

Anders Lasson Överläkare inom mag- och tarmmedicin

Carola Ericsson Sjuksköterska på mag-, tarm-, njur- och PD-mottagningen

”SÄS är för mig ett litet sjukhus

”SÄS är för mig verkligen mitt

med framtidsvisioner.

sjukhus. Här har jag fött mina

Vi ligger i tiden och är nyfikna”.

barn, det är här jag får vård och blir väl omhändertagen. Som arbetsplats är det en hel del som har förändrats under de tolv år jag var borta från sjukhuset, mycket på grund av att ögonkliniken vuxit”.

Malin Samuelsson Undersköterska på sterilcentralen

Gunilla Lust Medicinsk sekreterare

Vad är SÄS för dig? ”SÄS för mig är i huvudsak

”SÄS för mig är ett öppet sjuk-

ett välfungerande sjukhus

hus, både vad gäller bemötande

med en bred verksamhet och

och tillgänglighet i vården”.

kompetens, men också mycket spetskompetens och nischad verksamhet. Här finns också en tydlig produktionsinriktning.”

Anders Lasson Överläkare inom mag- och tarmmedicin

Carola Ericsson Sjuksköterska på mag-, tarm-, njur- och PD-mottagningen

”SÄS är för mig ett litet sjukhus

”SÄS är för mig verkligen mitt

med framtidsvisioner.

sjukhus. Här har jag fött mina

Vi ligger i tiden och är nyfikna”.

barn, det är här jag får vård och blir väl omhändertagen. Som arbetsplats är det en hel del som har förändrats under de tolv år jag var borta från sjukhuset, mycket på grund av att ögonkliniken vuxit”.

Malin Samuelsson Undersköterska på sterilcentralen

Gunilla Lust Medicinsk sekreterare


Vad är SÄS för dig? ”SÄS för mig känns hemma.

”SÄS är för mig ett mindre

Jag utbildade mig till läkare i

sjukhus med stor kompetens.

Grekland men trivs bättre i Sverige

Vi har en varm stämning och

genom de högre mål som finns i

goda relationer kollegor emellan,

vården här. SÄS strävar efter hög

men ibland saknar jag tid för det

kompetens och har höga ambitio-

utvecklingsarbete som vi gärna

ner. Det gör att jag har möjlighet

vill göra”.

att utvecklas i mitt yrke”. Chaido Chamalidou Specialistläkare inom onkologi

Marie-Louise Feldt Narkossjuksköterska

”SÄS för mig är en bra arbets-

”SÄS för mig är en trevlig arbets-

plats med trevliga kollegor och

plats där det finns möjligheter

ett sjukhus i lagom storlek. Det

att utvecklas. Personalen har

finns möjlighet till bra utbild-

hög kompetens”.

ning och ett brett panorama av patienter med bra utvecklingsmöjligheter inom kirurgin”.

Robert Olin Specialistläkare inom allmänkirurgi

Agneta Wallin Röntgensjuksköterska

Vad är SÄS för dig? ”SÄS för mig känns hemma.

”SÄS är för mig ett mindre

Jag utbildade mig till läkare i

sjukhus med stor kompetens.

Grekland men trivs bättre i Sverige

Vi har en varm stämning och

genom de högre mål som finns i

goda relationer kollegor emellan,

vården här. SÄS strävar efter hög

men ibland saknar jag tid för det

kompetens och har höga ambitio-

utvecklingsarbete som vi gärna

ner. Det gör att jag har möjlighet

vill göra”.

att utvecklas i mitt yrke”. Chaido Chamalidou Specialistläkare inom onkologi

Marie-Louise Feldt Narkossjuksköterska

”SÄS för mig är en bra arbets-

”SÄS för mig är en trevlig arbets-

plats med trevliga kollegor och

plats där det finns möjligheter

ett sjukhus i lagom storlek. Det

att utvecklas. Personalen har

finns möjlighet till bra utbild-

hög kompetens”.

ning och ett brett panorama av patienter med bra utvecklingsmöjligheter inom kirurgin”.

Robert Olin Specialistläkare inom allmänkirurgi

Agneta Wallin Röntgensjuksköterska


Vision

SÄS – mitt sjukhus Visionen beskriver vår framtida önskvärda position och är en gemensam målsättning för alla medarbetare på sjukhuset. Den utgår från var och en av oss och ska kännas nära, oavsett om vi är medborgare, studenter, medarbetare eller patienter.

SÄS vill: erbjuda tillgänglig specialiserad vård för ökad livskvalitet vara ett attraktivt specialistsjukhus som erbjuder utbildning av hög kvalitet vara en arbetsgivare som värdesätter engagemang, delaktighet och utveckling vara en trygg vårdgivare med en god vårdmiljö

Vision

SÄS – mitt sjukhus Visionen beskriver vår framtida önskvärda position och är en gemensam målsättning för alla medarbetare på sjukhuset. Den utgår från var och en av oss och ska kännas nära, oavsett om vi är medborgare, studenter, medarbetare eller patienter.

SÄS vill: erbjuda tillgänglig specialiserad vård för ökad livskvalitet vara ett attraktivt specialistsjukhus som erbjuder utbildning av hög kvalitet vara en arbetsgivare som värdesätter engagemang, delaktighet och utveckling vara en trygg vårdgivare med en god vårdmiljö


Verksamhetsidé

SÄS - ett hälsofrämjande sjukhus med god specialiserad vård Verksamhetsidén förtydligar visionen genom att beskriva vad vi gör. SÄS är ett specialistsjukhus och erbjuder sjukvård som kräver specialiserad kompetens inom både öppen och sluten vård. Vi är även ett hälsofrämjande sjukhus vilket betyder att vi fungerar som en hälsoresurs och sprider kunskap och ger verktyg för att fördröja eller i bästa fall förhindra ett nytt behov av specialistsjukvård.

Verksamhetsidé

SÄS - ett hälsofrämjande sjukhus med god specialiserad vård Verksamhetsidén förtydligar visionen genom att beskriva vad vi gör. SÄS är ett specialistsjukhus och erbjuder sjukvård som kräver specialiserad kompetens inom både öppen och sluten vård. Vi är även ett hälsofrämjande sjukhus vilket betyder att vi fungerar som en hälsoresurs och sprider kunskap och ger verktyg för att fördröja eller i bästa fall förhindra ett nytt behov av specialistsjukvård.


Värdegrund

Vårt gemensamma förhållningssätt Värdegrunden beskriver vårt gemensamma förhållningssätt och hur vi förväntas utföra vårt arbete. Den genomsyrar allt vi gör för våra patienter. Dess framgång vilar på att vi agerar och tar beslut utifrån tre grundpelare.

Mitt handlande och bemötande utgår från respekt och förtroende för patienter, närstående och medarbetare Min arbetsinsats är viktig för helheten Jag vill utvecklas, lära nytt och dela med mig av min kunskap

Värdegrund

Vårt gemensamma förhållningssätt Värdegrunden beskriver vårt gemensamma förhållningssätt och hur vi förväntas utföra vårt arbete. Den genomsyrar allt vi gör för våra patienter. Dess framgång vilar på att vi agerar och tar beslut utifrån tre grundpelare.

Mitt handlande och bemötande utgår från respekt och förtroende för patienter, närstående och medarbetare Min arbetsinsats är viktig för helheten Jag vill utvecklas, lära nytt och dela med mig av min kunskap


Arbetssätt

Vårt gemensamma arbetssätt Nyckeln till vår framgång handlar till stor del om hur vi arbetar och förhåller oss till varandra och våra patienter.

Vi gör patient och närstående delaktiga i vården Vi arbetar i team och kombinerar process- och linjeorganisation Vi är en lärande organisation och utvecklas ständigt Vi samarbetar, använder resurser effektivt och optimerar flöden Vi arbetar hälsofrämjande för en hållbar framtid Vi följer upp verksamheten, återkopplar och förbättrar

Arbetssätt

Vårt gemensamma arbetssätt Nyckeln till vår framgång handlar till stor del om hur vi arbetar och förhåller oss till varandra och våra patienter.

Vi gör patient och närstående delaktiga i vården Vi arbetar i team och kombinerar process- och linjeorganisation Vi är en lärande organisation och utvecklas ständigt Vi samarbetar, använder resurser effektivt och optimerar flöden Vi arbetar hälsofrämjande för en hållbar framtid Vi följer upp verksamheten, återkopplar och förbättrar


Vårt arbetssätt blir konkret i verksamheten Här följer några exempel... Tid för besök och behandling bokas av flera kliniker i samråd med patienterna. Istället för att en kallelse med angiven tid skickas ut ringer patienten själv och bokar en tid som passar. Mängden ombokningar och avbokningar minskar tack vare detta arbetssätt. SÄS arbetar enligt leanmetodiken, på sjukhuset uttryckt i vårt fokus att optimera flöden. Det innebär patientfokus, ständigt förbättringsarbete och så effektiva flöden som möjligt i allt vi gör. Med hjälp av dataprogrammet SAI mäter vi sedan 2008 hur och varför antibiotika ordineras. Resultatet har blivit en minskad användning av bredspektrumantibiotika. SÄS har därmed fått agera modell för övriga Sverige när ett liknande datasystem, Infektionsverktyget, nu införs.

Infektionsavdelningen använder sig av en styrtavla för att förbättra vårdarbetet. Det innebär att planeringen för patienterna blir bättre och att patienterna blir mer delaktiga i sin vård.

Rökstopp i samband med operation ökar förutsättningarna för ett gott operationsresultat. Genom ett samarbete med primärvården får patienter som ska opereras på SÄS information om vikten av rökstopp redan på vårdcentralen innan de kommer till sjukhuset.

Inom varje klinik arbetar man med kontinuerliga uppföljningar när det gäller: bemanning, tillgänglighet, arbetsmiljö och ekonomi.

Vårt arbetssätt blir konkret i verksamheten Här följer några exempel... Tid för besök och behandling bokas av flera kliniker i samråd med patienterna. Istället för att en kallelse med angiven tid skickas ut ringer patienten själv och bokar en tid som passar. Mängden ombokningar och avbokningar minskar tack vare detta arbetssätt. SÄS arbetar enligt leanmetodiken, på sjukhuset uttryckt i vårt fokus att optimera flöden. Det innebär patientfokus, ständigt förbättringsarbete och så effektiva flöden som möjligt i allt vi gör. Med hjälp av dataprogrammet SAI mäter vi sedan 2008 hur och varför antibiotika ordineras. Resultatet har blivit en minskad användning av bredspektrumantibiotika. SÄS har därmed fått agera modell för övriga Sverige när ett liknande datasystem, Infektionsverktyget, nu införs.

Infektionsavdelningen använder sig av en styrtavla för att förbättra vårdarbetet. Det innebär att planeringen för patienterna blir bättre och att patienterna blir mer delaktiga i sin vård.

Rökstopp i samband med operation ökar förutsättningarna för ett gott operationsresultat. Genom ett samarbete med primärvården får patienter som ska opereras på SÄS information om vikten av rökstopp redan på vårdcentralen innan de kommer till sjukhuset.

Inom varje klinik arbetar man med kontinuerliga uppföljningar när det gäller: bemanning, tillgänglighet, arbetsmiljö och ekonomi.


Kvalitetsmål Genom att vi utvecklar vår verksamhet mot de nationella kvalitetsmålen för God vård kommer vi närmare vår vision. SÄS är en organisation i ständig utveckling. Det innebär att vi aldrig kommer att bli färdiga med vårt arbete mot målen. Men vi är mycket framgångsrika inom flera av dem.

Kvalitetsmål Genom att vi utvecklar vår verksamhet mot de nationella kvalitetsmålen för God vård kommer vi närmare vår vision. SÄS är en organisation i ständig utveckling. Det innebär att vi aldrig kommer att bli färdiga med vårt arbete mot målen. Men vi är mycket framgångsrika inom flera av dem.


GOD VÅRD Effektiv

Säker Patientfokuserad

SÄS är det första sjukhuset i landet som investerat i en egen dosmaskin. Resultatet är en automatiserad hantering av läkemedel, vilket sparar tid som vårdpersonalen istället kan ägna åt patienter.

Varje månad tillfrågas ungefär 1500 personer genom vår egen patientenkät om hur de upplevt vården och vad de tycker kan bli bättre. Målet är ökad delaktighet och fler patienter som rekommenderar SÄS till andra.

SÄS vill vara en trygg och säker vårdgivare för patienter och närstående och har därför som fokusområde att minimera vårdskador. Det omfattar bland annat ett utvecklat arbete med avvikelserapportering och risk- och händelseanalyser, säkring av vårdhygienisk standard och ett nytt visuellt verktyg, Gröna korset.

GOD VÅRD Effektiv

Säker Patientfokuserad

SÄS är det första sjukhuset i landet som investerat i en egen dosmaskin. Resultatet är en automatiserad hantering av läkemedel, vilket sparar tid som vårdpersonalen istället kan ägna åt patienter.

Varje månad tillfrågas ungefär 1500 personer genom vår egen patientenkät om hur de upplevt vården och vad de tycker kan bli bättre. Målet är ökad delaktighet och fler patienter som rekommenderar SÄS till andra.

SÄS vill vara en trygg och säker vårdgivare för patienter och närstående och har därför som fokusområde att minimera vårdskador. Det omfattar bland annat ett utvecklat arbete med avvikelserapportering och risk- och händelseanalyser, säkring av vårdhygienisk standard och ett nytt visuellt verktyg, Gröna korset.


GOD VÅRD Jämlik

I rimlig tid Kunskapsbaserad

På SÄS innebär jämlik vård att tillgodose behoven hos varje enskild individ. Därför arbetar vi aktivt med att förbättra bemötandet av patienterna genom patientnärmre vård och ökad delaktighet.

Vår verksamhet bygger på ett ständigt lärande, och vi genererar själva kunskap inte minst genom medverkan i olika kvalitetsregister. Tät återkoppling av resultaten i registren ligger till grund för lokalt förbättringsarbete.

Patientens resa genom vårdprocessen ska ske enligt den enskildes behov kombinerat med de medicinska bedömningarna. Vården ska ske i rätt tid - varken för tidigt eller för sent.

GOD VÅRD Jämlik

I rimlig tid Kunskapsbaserad

På SÄS innebär jämlik vård att tillgodose behoven hos varje enskild individ. Därför arbetar vi aktivt med att förbättra bemötandet av patienterna genom patientnärmre vård och ökad delaktighet.

Vår verksamhet bygger på ett ständigt lärande, och vi genererar själva kunskap inte minst genom medverkan i olika kvalitetsregister. Tät återkoppling av resultaten i registren ligger till grund för lokalt förbättringsarbete.

Patientens resa genom vårdprocessen ska ske enligt den enskildes behov kombinerat med de medicinska bedömningarna. Vården ska ske i rätt tid - varken för tidigt eller för sent.


I framkant genom historien SÄS har utmärkt sig genom att driva utvecklingen inom vården framåt. Mycket har hänt sedan Borås första lasarett startades 1782. Då fanns sex vårdplatser och under de första tre åren vårdades 25 patienter. Borås lasarett, som tillsammans med Skene lasarett blev Södra Älvsborgs Sjukhus 1998, har varit en förebild inom många områden. Här föddes intensivvården. 1952 skapade överläkare Åke Bauer landets första intensivvårdsavdelning med modern teknik och specialistutbildade sjuksköterskor. Utöver postoperativ vård var det möjligt att vårda och övervaka patienter med skallskador, sviktande vitala funktioner och akuta hjärtsjukdomar. Dessa erfarenheter låg till grund för utvecklingen av intensivvården i Sverige och andra länder i Europa. Här utvecklades rehabiliteringen. 1958 startade överläkare Gösta Eriksson landets första rehabiliteringsklinik. Polio- och ryggmärgsskadade var tillsammans med arm- eller benamputerade de stora patientgrupperna. Kliniken blev en förebild för andra sjukhus i både Sverige och Europa. Här utvecklades en helhetssyn på barnsjukvården. Borås första barnläkare, Bertil Söderling, insåg betydelsen av barns känslomässiga behov och utveckling och arbetade för en samordning av den kroppsliga och psykiska vården. På 40-talet startade han den första barnavdelningen, som senare blev barnklinik. Han insåg vikten av att sjuka barn behövde nära anhöriga hos sig. Redan 1955 skapades rum där barnen vårdades tillsammans med sina mammor. 1969 grundade Bertil Söderling även den barnpsykiatriska kliniken. Han blev rikskändis som radiodoktorn och svarade på svenska folkets frågor om sjukdomar i radion.

I framkant genom historien SÄS har utmärkt sig genom att driva utvecklingen inom vården framåt. Mycket har hänt sedan Borås första lasarett startades 1782. Då fanns sex vårdplatser och under de första tre åren vårdades 25 patienter. Borås lasarett, som tillsammans med Skene lasarett blev Södra Älvsborgs Sjukhus 1998, har varit en förebild inom många områden. Här föddes intensivvården. 1952 skapade överläkare Åke Bauer landets första intensivvårdsavdelning med modern teknik och specialistutbildade sjuksköterskor. Utöver postoperativ vård var det möjligt att vårda och övervaka patienter med skallskador, sviktande vitala funktioner och akuta hjärtsjukdomar. Dessa erfarenheter låg till grund för utvecklingen av intensivvården i Sverige och andra länder i Europa. Här utvecklades rehabiliteringen. 1958 startade överläkare Gösta Eriksson landets första rehabiliteringsklinik. Polio- och ryggmärgsskadade var tillsammans med arm- eller benamputerade de stora patientgrupperna. Kliniken blev en förebild för andra sjukhus i både Sverige och Europa. Här utvecklades en helhetssyn på barnsjukvården. Borås första barnläkare, Bertil Söderling, insåg betydelsen av barns känslomässiga behov och utveckling och arbetade för en samordning av den kroppsliga och psykiska vården. På 40-talet startade han den första barnavdelningen, som senare blev barnklinik. Han insåg vikten av att sjuka barn behövde nära anhöriga hos sig. Redan 1955 skapades rum där barnen vårdades tillsammans med sina mammor. 1969 grundade Bertil Söderling även den barnpsykiatriska kliniken. Han blev rikskändis som radiodoktorn och svarade på svenska folkets frågor om sjukdomar i radion.


Visste du att... • SÄS är ett av landets bästa akutsjukhus. Sedan 2005 ligger vi i topp i Swedehearts kvalitetsindex som mäter hur väl sjukhusen följer Socialstyrelsens riktlinjer för den akuta hjärtinfarktvården. • Ett vårdtillfälle där patienten ligger inne på sjukhuset kostar i genomsnitt cirka 45000 kr. • SÄS är ett av de bästa sjukhusen i Sverige på att uppfylla vårdgarantin. Vid årsskiftet 2012/2013 var måluppfyllelsen 99 procent för mottagningsbesök och 98 procent för behandling. För fler än hälften av patienterna var väntetiden max 30 dagar. • Varje dag under året genomför SÄS i genomsnitt mer än 530 läkarbesök och nästan 700 andra sjukvårdande behandlingar. • SÄS håller av tradition hög medicinsk kvalitet inom kvinnosjukvården, inte minst förlossningar. Nationella patientenkäter visar också att cirka 95 procent av de som svarat har känt trygghet och stöd under sin förlossning. • SÄS har skänkt sjukvårdsmaterial till ca 40 sjukhus i utvecklingsländer och har medverkat i biståndsprojekt i flera världsdelar sedan 1992.

Visste du att... • SÄS är ett av landets bästa akutsjukhus. Sedan 2005 ligger vi i topp i Swedehearts kvalitetsindex som mäter hur väl sjukhusen följer Socialstyrelsens riktlinjer för den akuta hjärtinfarktvården. • Ett vårdtillfälle där patienten ligger inne på sjukhuset kostar i genomsnitt cirka 45000 kr. • SÄS är ett av de bästa sjukhusen i Sverige på att uppfylla vårdgarantin. Vid årsskiftet 2012/2013 var måluppfyllelsen 99 procent för mottagningsbesök och 98 procent för behandling. För fler än hälften av patienterna var väntetiden max 30 dagar. • Varje dag under året genomför SÄS i genomsnitt mer än 530 läkarbesök och nästan 700 andra sjukvårdande behandlingar. • SÄS håller av tradition hög medicinsk kvalitet inom kvinnosjukvården, inte minst förlossningar. Nationella patientenkäter visar också att cirka 95 procent av de som svarat har känt trygghet och stöd under sin förlossning. • SÄS har skänkt sjukvårdsmaterial till ca 40 sjukhus i utvecklingsländer och har medverkat i biståndsprojekt i flera världsdelar sedan 1992.


vgregion.se/sas Text, bild och grafisk form: Kommunikationsstaben SĂ„S. 2013

Produktion Fotomedia Bl 1589 2013-01

Text, bild och grafisk form: Kommunikationsstaben SĂ„S. 2013

Produktion Fotomedia Bl 1589 2013-01

vgregion.se/sas

1589 säs mitt sjukhus  
1589 säs mitt sjukhus  
Advertisement