Page 1

Easy Ways to

Improve Sport Photography


EDITOR’S TALK & CONTENTS

32

PLUS

| AUGUST 2018 3


SOCIAL NEWS

6 AUGUST 2018 |

PLUS


SOCIAL NEWS

8 AUGUST 2018 |

PLUS


PLUS

| AUGUST 2018 9


10 AUGUST 2018 |


SPORT PHOTOGRAPHY

PLUS

| AUGUST 2018 11


12 AUGUST 2018 |

PLUS


SPORT PHOTOGRAPHY

PLUS

| AUGUST 2018 13


14 AUGUST 2018 |

PLUS


SPORT PHOTOGRAPHY

PLUS

| AUGUST 2018 15


16 AUGUST 2018 |

PLUS


SPORT PHOTOGRAPHY

PLUS

| AUGUST 2018 17


18 AUGUST 2018 |

PLUS


SPORT PHOTOGRAPHY

PLUS

| AUGUST 2018 19


SPORT PHOTOGRAPHY

20 AUGUST 2018 |

PLUS


PLUS

| AUGUST 2018 21


SPORT PHOTOGRAPHY

22 AUGUST 2018 |

PLUS


PLUS

| AUGUST 2018 23


SPORT PHOTOGRAPHY

24 AUGUST 2018 |

PLUS


PLUS

| AUGUST 2018 25


SPORT PHOTOGRAPHY

26 AUGUST 2018 |

PLUS


PLUS

| AUGUST 2018 27


SPORT PHOTOGRAPHY

เสี่ยงอย่างฉลาด

ออกห่างจากนักถ่ายภาพคนอื่น

เมื่อดูภาพกีฬาที่ยอดเยี่ยมหลายๆ ภาพ นักถ่ายภาพ อาจสงสัยว่าผู้ถ่ายภาพทำาอย่างไรเพื่อให้ได้ภาพนี้ หมายถึงว่าสามารถรู้ได้อย่างไรว่าจะเกิดเหตุการณ์ บางอย่างที่สำาคัญขึ้นในขณที่เวลากำาลังหมด คำาตอบ ก็คือผู้ท่ีถ่ายภาพนั้นไม่รู้ แต่พวกเขาอาจจะเสี่ยงหรือ เดาล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งการทำาอย่างนี้ก็ไม่ต่าง กับนักพนันที่มีทั้งเลือกถูกและเลือกผิด โดยนักพนัน ที่เลือกผิดจะนำาตัวเองไปอยู่ในตำาแหน่งที่คิดว่าที่หวัง ว่าจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึน้ แม้วา่ จะต้องแลกกับ การสูญเสียโอกาสได้ภาพอืน่ ทีส่ าำ คัญ เช่นนักถ่ายภาพ บางคนอาจเลือกที่จะนั่งอยู่ในตำาแหน่งหนึ่งเพียงจุด เดียวเพือ่ หวังว่าจะเกิดเหตุการบางอย่างขึน้ ในบริเวณ นัน้ เช่นบริเวณใกล้ประตูฝงั่ ใดฝัง่ หนึง่ ในการถ่ายภาพ ฟุตบอลเพื่อหวังภาพการทำาประตู ซึ่งจะทำาให้พลาด โอกาสในการถ่ายภาพอื่นๆ เพื่อบอกเเรื่องราวในการ แข่งขันนั้นอย่างสิ้นเชิง ซึ่งไม่ต่างกับการเป็นนักพนัน ที่เลือกผิด แต่นักถ่ายภาพที่เป็นนักพนันที่ฉลาดจะให้ ความสนใจต่อสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างมาก พวกเขาจะ รูว้ า่ ต้องถ่ายภาพอะไรในวันนัน้ พวกเขารูถ้ งึ ประโยชน์ ของการเล่าเรื่องและผลลัพธ์ที่ได้จากการภาพ รู้ว่า ใครเป็นผู้เล่นสำาคัญ รู้แนวโน้นหรือรูปแบบการเล่น โดยนักถ่ายภาพที่เป็นนักพนันที่ดีจะประเมินถึงความ เสี่ยงกับโอกาสแล้วจึงตัดสินใจในช่วงเวลานั้นว่าควร ที่จะยอมพลาดบางภาพเพื่อมีโอกาสจะได้ภาพบาง ภาพหรือไม่ ซึ่งทำาให้ดูเหมือนนักถ่ายภาพเหล่านี้โชค ดีที่อยู่ถูกที่ถูกเวลา

หากถ่ า ยภาพกี ฬ าในสถานที่ ห รื อ สถานการณ์ ที่ สามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆ สนามกีฬาหรือสถานที่ จัดการแข่งขันได้ ก็ควรใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ ลองหามุมที่ไม่มีนักถ่ายภาพคนอื่น มีบางคำาแนะนำา ให้ถ่ายภาพในมุมสูงหรือไม่ก็มุมตำ่า เพราะคนไม่ อยากดูภาพในระดับสายตาปกติ เนื่องจากรู้อยู่แล้ว ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมองจากความสูงไม่กี่ฟุตจากพื้น เป็นอย่างไร นอกจากนี้อย่าลืมลองถ่ายภาพที่มีทั้ง ความแน่นหรือมุมกว้างเข้าไปภาพที่ถ่ายในมุมสูง หรือตำ่ากว่าปกติ

28 AUGUST 2018 |

PLUS

ถ่ายภาพให้แน่น และครอปให้แน่นขึ้น วิธีการที่บรรณาธิการภาพกีฬาที่เก่งๆ ทั่วโลกทำาซึ่ง ควรนำาไปใช้คอื พยายามถ่ายภาพให้แน่น แล้วครอบ ภาพให้แน่นขึ้นภายหลัง, ตัดส่วนประกอบรอบข้าง ที่รกและดึงดูความสนใจออกไปเพื่อดึงความสนใจผู้ ดูภาพไปที่แอ็คชั่นของนักกีฬา, ควรสร้างความรู้สึก ในภาพว่านักกีฬาในภาพมีความสำาคัญและมีขนาด ใหญ่กว่าสิ่งอื่น อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับกฏหรือ คำาแนะนำาในการถ่ายภาพอื่นๆ ที่การทำาตรงกันข้าม กับคำาแนะนำานี้ในบางครั้งก็สามารถสร้างความน่า สนใจหรือภาพที่ดีได้ แต่การถ่ายภาพให้แน่นก็ยัง เป็นคำาแนะนำาพื้นฐานง่ายๆ ที่ดีและควรคิดไว้เสมอ เมื่อถ่ายภาพและปรับภาพหลังถ่าย

อย่าหยุดเมื่อเสียงนกหวีดดัง

โค้ชจะบอกนักกีฬาว่าอย่าหยุดเล่นจน กระทัง่ เสียงนกหวีดดัง เช่นเดียวกับนักถ่ายภาพทีค่ วร ถ่ายภาพจนกระทั่งเสียงนกหวีดดังเช่นเดียวกัน รวม ทั้งยังควรถ่ายภาพต่อไปเมื่อหมดเวลาการแข่งขัน แล้วด้วย เพราะเป็นช่วงเวลาที่จะทำาให้นักถ่ายภาพ ได้ภาพที่มีอารมณ์ของความดีใจ การฉลอง และ ความผิดหวัง โดยในช่วงเวลานี้ทั้งโค้ชและนักกีฬา จะปลดปล่อยอารมณ์ออกมาซึ่งบางครั้งอาจบ่งบอก ถึงการแข่งขันนั้นได้มากกว่าภาพการเล่นแต่ละภาพ นอกจากนี้อย่าหยุดถ่ายภาพเมื่อมีการหยุดระหว่าง การแข่งขันหรือเสียงนกหวีดจากกรรมการดังให้หยุด โดยคิดว่าผู้เล่นในสนามจะหยุดทันที รวมไปถึงหลัง มีการทำาคะแนนได้ในแต่ละครั้งเพราะนักกีฬาอาจ แสดงท่าทางที่สร้างความน่าสนใจในภาพได้อย่าง ท่าทางการแสดงความดีใจหรือสะใจ ดังนั้นนักถ่าย ภาพจึงควรเตรียมพร้อมเสมอและมองหาสิ่งที่จะ สร้างความน่าสนใจแม้หลังช่วงที่ดูเหมือนทุกอย่าง จะจบไปแล้วในแต่ละคะแนน หรือแต่ละเกม

ใบหน้าเป็นสิ่งสำาคัญ

แม้จะเป็นภาพที่เน้นแอ็คชั่นหรือการกระ ทำาที่เกิดขึ้น แต่ใบหน้าของนักกีฬาก็เป็นสิ่งที่สำาคัญ เช่นเดียวกันในภาพกีฬา เพราะใบหน้าแสดงความ เป็นบุคคลนัน้ ในภาพ รวมทัง้ เป็นการเชือ่ มผูด้ ภู าพเข้า กับเหตุการที่คนนักกีฬามีส่วนร่วมด้วย แม้จะมีภาพ กีฬาหรือแอ็คชั่นที่ยอดเยี่ยมมากมายที่ถ่ายโดยไม่ เห็นหน้าของนักกีฬา แต่ลองคิดดูว่าหากเห็นใบหน้า ภาพนั้นจะดีขึ้นอีกหรือไม่ หรือผู้ถ่ายภาพนั้นอาจจะ รู้สึกชอบมากกว่าหากเห็นใบหน้า


PHOTO TECHNIQUE

PLUS

| AUGUST 2018 29


30 AUGUST 2018 |

PLUS


PHOTO TECHNIQUE

PLUS

| AUGUST 2018 31


PHOTOGRAPHIC REVIEW

32 AUGUST 2018 |

PLUS


PLUS

| AUGUST 2018 33


PHOTOGRAPHIC REVIEW

34 AUGUST 2018 |

PLUS


PLUS

| AUGUST 2018 35


PRO TECHNIQUE

36 AUGUST 2018 |

PLUS


PRO TECHNIQUE

PLUS

| AUGUST 2018 37


SHOOT WITH SMARTPHONE

40 AUGUST 2018 |

PLUS


PLUS

| AUGUST 2018 41


GADGET

CORNER

42 AUGUST 2018 |

PLUS


PLUS

| AUGUST 2018 43


Travel Take A Photo

44 AUGUST 2018 |

PLUS


PLUS

| AUGUST 2018 45


ท่องเที่ยว

วิถีไทย

46 AUGUST 2018 |

PLUS


PLUS

| AUGUST 2018 47


ท่องเที่ยว

วิถีไทย

48 AUGUST 2018 |

PLUS


PLUS

| AUGUST 2018 49


ONE FINE DAY

50 AUGUST 2018 |

PLUS


TIP & TRICK


FOTOINFO ISSUE161 AUGUST 2018  

FOTOINFO Photography and Travel Thailand Magazine. August Sport Photography Theme.

FOTOINFO ISSUE161 AUGUST 2018  

FOTOINFO Photography and Travel Thailand Magazine. August Sport Photography Theme.