Page 1

www. fotoinfomag.com

MARCH 2018

THAILAND’s PHOTO MAGAZINE

Flash Technique ความเห็นและเทคนิค การใช้แฟลชจากมืออาชีพ

มนู มนูกุลกิจ

ศุภวัฒน์ เด่นอัมพร วิรุนันท์ ชิตเดชะ

25

Basic Tip for

Better Flash Photography

10

ระบบแฟลชที่ควรรู้

Flash Photography

FOTOINFO พบกับเราที่

www.fotoinfomag.com

EC E FR

Y P O


EDITOR’S TALK & CONTENTS

PLUS

| MARCH 2018 3


SOCIAL NEWS

6 MARCH 2018 |

PLUS


SOCIAL NEWS เอปสัน ฟันธง 3 ปี อิงค์เจ็ทสร้างมาตรฐานใหม่การพิมพ์ ในออฟฟิศ y เอปสัน : ฟันธงอีก 3 ปี อิงค์เจ็ทพรินเตอร์ครองสัดส่วนเกิน 3 ใน 4 พรินเตอร์ สำ�หรับองค์กรธุรกิจ พลิกขึ้นเป็นม�ตรฐ�นใหม่ของก�รพิมพ์เพื่อธุรกิจ

แทนที่เลเซอร์พรินเตอร์ พร้อมประก�ศ เดินหน้�รุกตล�ดองค์กรธุรกิจ รักษ�ระดับก�รเติบโตต่อเนื่อง เอปสันได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์ทเ่ี รียกว่� Epson 25 โดยตัง้ เป้�ให้ปี 2025 (พ.ศ. 2568) เป็นปีที่เอปสันจะส�ม�รถสร้�ง Connected Age หรือยุคแห่งก�ร เชื่อมโยงคน สิ่งของ และข้อมูลเข้�ด้วยกัน ผ่�น 4 เทคโนโลยีของเอปสันที่ทรงประสิทธิภ�พ แม่นยำ� และมีขน�ดกะทัดรัด ได้แก่ พรินเตอร์ อุปกรณ์สื่อส�รท�ง ภ�พ อุปกรณ์สวมใส่ติดตัว และ หุ่นยนต์ ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่�นม� ทั้ง 4 กลุ่มเทคโนโลยีได้ช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจของเอปสันให้เติบโตได้ด้วยดี บริษัทฯ ค�ด ก�รณ์ว่�ธุรกิจโดยรวมในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้จะเติบโตไม่ตำ่�กว่� 9% ในปีงบประม�ณ 2560 นี้ และจะมีอัตร�ก�รเติบโตเฉลี่ยต่อปีในอีก 3 ปีข้�ง หน้�อยู่ที่ 7% ผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2017 ว่� “บริษัทฯ ยังคงส�ม�รถรักษ�ระดับก�รเติบโตไว้ได้ต�มเป้�ที่ 7% โดยแบ่งเป็นตล�ดประเทศไทย เอปสันทำ�ร�ยได้ เติบโต 6% และตล�ดต่�งประเทศภ�ยใต้ก�รดูแลของเอปสัน ประเทศไทย ได้แก่ กัมพูช� ล�ว พม่� เวียดน�ม และป�กีสถ�น รวมมีผลประกอบก�รเพิ่มขึ้น 14%” สำ�หรับประเทศไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์อิงค์แท็งค์พรินเตอร์ส�ม�รถทำ�ยอดข�ยเพิ่มขึ้นได้ 7% และยังรักษ�ตำ�แหน่ง ผู้นำ�ตล�ดด้วยส่วนแบ่ง 46% ซึ่งเป็น ผลม�จ�กก�รทีผ่ บู้ ริโภคเปลีย่ นพฤติกรรมจ�กก�รใช้องิ ค์เจ็ทพรินเตอร์ แบบตลับหมึกและเลเซอร์พรินเตอร์ข�วดำ�รุ่นเล็กม�ใช้อิงค์แท็งค์พรินเตอร์แทน เพร�ะ ต้องก�รประหยัดต้นทุนก�รพิมพ์ตอ่ แผ่น ต้องก�รพิมพ์สี และพิมพ์ในปริม�ณทีส่ งู ขึน้ โดยเอปสันเป็นแบรนด์ Top of Mind ของผู้บริโภค เนื่องจ�กเป็นผู้ผลิต พรินเตอร์ร�ยแรกที่ออกจำ�หน่�ยอิงค์แท็งค์พรินเตอร์ตั้งแต่ปี 2553 และเป็นผู้นำ�ตล�ดม�โดยตลอด ทั้งยังมีรุ่นผลิตภัณฑ์ม�กกว่�คู่แข่ง ได้รับก�รยอมรับใน เรื่องประสิทธิภ�พและคว�มทนท�น ในส่วนของโปรเจคเตอร์ มียอดข�ยเติบโตขึ้น 6% และยังเป็นเจ้�ตล�ดด้วยส่วนแบ่งตล�ดรวมถึง 46% โดยมีปัจจัยสนับ สนุนจ�กก�รที่บริษัทฯ ส�ม�รถจำ�หน่�ยเครื่องระดับกล�งและระดับบนได้ม�กขึ้น บวกกับมีก�รออกผลิตภัณฑ์ใหม่และทำ�ก�รตล�ดอย่�งต่อเนื่อง สำ�หรับกลุ่ม ผลิตภัณฑ์พรินเตอร์ระดับมืออ�ชีพส�ม�รถทำ�ยอดข�ยเพิ่มขึ้น 9% เนื่องจ�กธุรกิจโฟโต้แล็บมีก�รขย�ยตัวอย่�งม�กและนิยมใช้ระบบดิจิทัลกันม�กขึ้น เพื่อ รองรับทุกประเภทง�นพิมพ์ได้อย่�งครบวงจร ซึ่งปัจจุบันมีม�กกว่� 650 แล็บทั่วประเทศใช้พรินเตอร์ของเอปสันรวมม�กกว่� 1,000 เครื่อง..

ไลก้า ฉลองเปิด “Leica Gallery Bangkok” แห่งที่ 19 ของโลก y ไลก้า : จัดง�นฉลองเปิด “ไลก้� แกลเลอรี แบงค็อก” แห่งที่ 19 ของโลก เป็นแห่งล่�สุด กับคอนเซ็ปต์สดุ โก้ แรงบันด�ลใจจ�กล�ยไทย “กระจัง”

ม�ดีไซน์เป็นแกลเลอรีแห่งนี้ในรูปแบบหนึ่งเดียวในโลก เพื่อต้อนรับผลง�นของศิลปินช่�งภ�พทั้งต่�งช�ติและช�วไทย ม�ให้ชมกันตลอดทั้งปี โดยง�น นีม้ เี หล่�คนดังระดับโลก อ�ทิ คุณค�ริน เรฮ์น-เค�ฟมัน ผูก้ อ่ ตัง้ ไลก้� แกลเลอรี, คุณนิค อุท ช่�งภ�พระดับโลกช�วเวียดน�ม บินตรงม�ร่วมฉลอง พร้อม กับเซเลบรักก�รถ่�ยภ�พที่ม�ร่วมอวดไลก้�โมเดลคู่ก�ย ไลก้� แกลเลอรี แบงค็อก เป็นพื้นที่จัดแสดงผลง�นของทั้งช่�งภ�พระดับโลก พร้อมทั้งต้อนรับ ผลง�นช่�งภ�พระดับมืออ�ชีพของไทยเองด้วย สลับหมุนเวียนม�แสดงผลง�นที่นี่กันตลอดทั้งปี นับเป็นแห่งล่�สุด ลำ�ดับที่ 19 ของโลก รวมทั้งเป็นแห่ง ที่ 4 ของเอเชีย ประเดิมแสดงผลง�นของ คุณนิค อุท ช่�งภ�พระดับโลกช�วเวียดน�ม เจ้�ของร�งวัล Pulitzer (พูลิตเซอร์) สำ�หรับนิทรรศก�ร “My Story by Nick Ut” จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษ�ยน 2561 ที่ ไลก้� แกลเลอรี แบงค็อก ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�เกษร วิลเลจ ร�ชประสงค์..

ซิกม่า เปิดตัวเลนส์เลนส์มุมกว้างพิเศษ 14-24mm f/2.8 DG HSM (Art) y ซิกม่า : เปิดตัวเลนส์ 14-24mm f/2.8 DG HSM (Art) เลนส์มุมกว้�งพิเศษสำ�หรับกล้องฟูลเฟรม ZERO Distortion  รองรับกล้องขน�ด 50 ล้�น Pixel ประกอบด้วยชิ้นเลนส์พิเศษแบบ FLD 3 ชิ้น, SLD 3 ชิ้น, ASP 3 ชิ้น และอีก 1 ชิ้นเลนส์ ASP ขน�ดกว้�งเพิ่มคว�มเที่ยงตรง ลดคว�มคว�มเหลื่อมและก�รเพิ่มร�ยละเอียดสูงของภ�พ มีคุณภ�พชิ้นเลนส์ระดับ อนุกรม Art ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับฟังก์ชั่น Aberration Correction ในกล้อง Canon ได้ (รองรับในบ�งรุ่น) มีไดอะแฟรมแบบกลม ระบบออโต้โฟกัส รวดเร็ว พร้อมระบบ Full-time manual override ส�ม�รถใช้ง�นร่วมกับ MC-11 ได้ และใช้ร่วมกับ SIGMA USB DOCK เพื่อปรับก�รตั้งค่�ยืดหยุ่น ต�มก�รใช้ง�นได้ รองรับ Front Conversion Service (ก�รเปลี่ยน Hood สำ�หรับง�นวิดีโอ) เม�ท์ผลิตจ�กทองเหลือง ผ่�นก�รทดสอบด้วย SIGMA A1 โดยตัวเลนส์ผลิตในประเทศญี่ปุ่นด้วยผู้ผลิตที่มีคว�มเชี่ยวช�ญและประณีต.. 8 MARCH 2018 |

PLUS


10 MARCH 2018 |


12 MARCH 2018 |


GADGET

CORNER

PLUS

| MARCH 2018 13


14 MARCH 2018 |

PLUS


FLASH PHOTOGRAPHY

PLUS

| MARCH 2018 15


16 MARCH 2018 |

PLUS


FLASH PHOTOGRAPHY

PLUS

| MARCH 2018 17


18 MARCH 2018 |


FLASH PHOTOGRAPHY

1

2

3

6

PLUS

| MARCH 2018 19


9 10

11

12

7

20 MARCH 2018 |

8

PLUS

13


FLASH PHOTOGRAPHY

14

15

17

18

16

19

PLUS

| MARCH 2018 21


22 MARCH 2018 |

PLUS


FLASH PHOTOGRAPHY

20

22

21

24

25

23

PLUS

| MARCH 2018 23


24 MARCH 2018 |

PLUS


FLASH PHOTOGRAPHY

PLUS

| MARCH 2018 25


26 MARCH 2018 |

PLUS


FLASH PHOTOGRAPHY

PLUS

| MARCH 2018 27


28 MARCH 2018 |

PLUS


FLASH PHOTOGRAPHY

PLUS

| MARCH 2018 29


30 MARCH 2018 |

PLUS


FLASH PHOTOGRAPHY

PLUS

| MARCH 2018 31


32 MARCH 2018 |

PLUS


FLASH PHOTOGRAPHY

PLUS

| MARCH 2018 33


34 MARCH 2018 |

PLUS


BEGINNER PHOTOGRAPHY

38 MARCH 2018 |

PLUS


PLUS

| MARCH 2018 39


PHOTOGRAPHIC REVIEW

40 MARCH 2018 |

PLUS


PLUS

| MARCH 2018 41


PHOTOGRAPHIC REVIEW

42 MARCH 2018 |

PLUS


PLUS

| MARCH 2018 43


PHOTOGRAPHIC REVIEW

44 MARCH 2018 |

PLUS


PLUS

| MARCH 2018 45


ท่องเที่ยว

วิถีไทย

46 MARCH 2018 |

PLUS


PLUS

| MARCH 2018 47


ท่องเที่ยว

วิถีไทย

48 MARCH 2018 |

PLUS


PLUS

| MARCH 2018 49


ONE FINE DAY

50 FEBRUARY 2018 |

PLUS


TIP & TRICK


Profile for FOTOINFO MAGAZINE

FOTOINFO ISSUE156 MARCH 2018  

FOTOINFO Photography and Travel Thailand Magazine. March Flash Photography Theme.

FOTOINFO ISSUE156 MARCH 2018  

FOTOINFO Photography and Travel Thailand Magazine. March Flash Photography Theme.