Page 1

HIMMERLAND BOLIGFORENING Nedrivning og genopførelse af 69 boliger Liselund, Aalborg

BYGGESAGSBESKRIVELSE JUNI 2011


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70 Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 1 af 58

INDHOLD 1

2

3

4

5

Orientering ................................................................................................................................................ 3 1.1 Byggesagen .......................................................................................................................................... 3 1.2 Projektorganisation ............................................................................................................................... 3 1.3 Arkitektur og indretning / bebyggelsens æstetiske forudsætninger ..................................................... 3 1.3.1 Indledning:.................................................................................................................................... 3 1.3.2 Bolig – idéen ................................................................................................................................ 4 1.3.3 Friarealerne .................................................................................................................................. 5 1.4 Udbud i totalentreprise ......................................................................................................................... 5 1.5 Grundlag for tilbud ................................................................................................................................ 5 1.5.1 Særlige dokumenter ..................................................................................................................... 5 1.5.2 Almengyldige dokumenter ........................................................................................................... 6 1.6 Lokalplan .............................................................................................................................................. 6 1.7 Tidsmæssige rammer ........................................................................................................................... 6 1.8 Miljø ...................................................................................................................................................... 7 1.9 Særlige forhold ..................................................................................................................................... 7 1.9.1 Servitutter ..................................................................................................................................... 7 1.9.2 Adgang til grunden ....................................................................................................................... 7 1.9.3 Geotekniske og miljømæssige forundersøgelser - jordbundforhold m.v. .................................... 7 1.9.4 Vandforsyning – tilslutning ........................................................................................................... 7 1.9.5 Varmeforsyning – tilslutning ......................................................................................................... 7 1.9.6 El-forsyning – tilslutning ............................................................................................................... 7 1.10 Myndigheder ..................................................................................................................................... 8 Tilbudsbetingelser.................................................................................................................................... 9 2.1 Udbudsform .......................................................................................................................................... 9 2.2 Tilbudsdokumentation........................................................................................................................... 9 2.3 Tilbuddets bedømmelse ....................................................................................................................... 9 2.4 Eksisterende forhold ........................................................................................................................... 10 2.5 Særlige betingelser for denne opgave................................................................................................ 10 Bestemmelser i henhold til ABT 93 ...................................................................................................... 15 A. Aftalegrundlaget.................................................................................................................................. 15 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ......................................................................................................... 18 C. Entreprisens udførelse........................................................................................................................ 21 D. Bygherrens betalingsforpligtelse ........................................................................................................ 26 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ..................................................................................................... 29 F. Arbejdets aflevering ............................................................................................................................ 31 G. Mangler ved arbejdet .......................................................................................................................... 33 H. 1- og 5-års eftersyn............................................................................................................................. 37 I. Særligt om ophævelse ........................................................................................................................ 38 J. Tvister ................................................................................................................................................. 41 Bestemmelser for byggepladsen .......................................................................................................... 45 4.1 Byggepladsen ..................................................................................................................................... 45 4.2 Deponeringsaftaler ............................................................................................................................. 47 4.3 Afsætning ............................................................................................................................................ 47 4.4 Vejrligsforanstaltninger ....................................................................................................................... 47 4.5 Plan for sikkerhed og sundhed ........................................................................................................... 49 Projektdokumentation ........................................................................................................................... 50 5.1 Generelt .............................................................................................................................................. 50 5.2 Projektering og dokumentation ........................................................................................................... 50 5.3 Driftshåndbog ..................................................................................................................................... 51 5.4 Myndigheder og koncessionerede selskaber m.v. ............................................................................. 53 5.5 Byggeledelse og fagtilsyn ................................................................................................................... 53


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

6

Dato: Juni 2011 Side 2 af 58

Kvalitetssikring ....................................................................................................................................... 54 6.1 Generelt .............................................................................................................................................. 54 6.2 Totalentreprenørens kvalitetssikring................................................................................................... 54 7 Overordnede kvalitetskrav .................................................................................................................... 55 7.1 Generel kvalitetsmålsætning og materialeholdning m.v. .................................................................... 55 7.2 Byggesystem og etagehøjder ............................................................................................................. 55 7.3 Lydkrav og akustik .............................................................................................................................. 55 7.4 Generelle krav til bygningens energi- og ressourceforbrug................................................................ 55 7.5 Forudsætninger for fremtidig drift og vedligeholdelse ........................................................................ 55 7.6 Prøvebolig ........................................................................................................................................... 56 8 Bygherreleverancer ................................................................................................................................ 57


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

1 1.1

Dato: Juni 2011 Side 3 af 58

Orientering Byggesagen Byggeriet omfatter nedrivning af 69 boliger, samt genopførelse af 69 boliger samme sted for Himmerland Boligforening. Byggeriet opføres som tæt/lavt boligbyggeri. Boliger skal placeres på nye sokler, hvor eksisterende sokler står. Stisystemer tilpasses nye adgangskrav. Arealdisponeringer fremgår af tegningsmaterialet. Beliggenheden er Liselund 1-83 og 2-54.

1.2

Projektorganisation Bygherre: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9100 Aalborg Tlf.: 9631 5200 Fax: 9631 5210 Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S Skibbrogade 3 9000 Aalborg Tlf: 9877 8999 Tekniske rådgivere:

1.3 1.3.1

Arkitekt:

arkitektfirmaet NORD A/S Ladegårdsgade 4 9100 Aalborg Tlf.: 9935 2000 Fax: 99352001

Landskabsark:

Rosseels Tegnestue Hasseris Bymidte 21 9000 Aalborg Tlf. 9818 2744

Ingeniør:

COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf.: 9936 7700 Fax 9936 7701

Arkitektur og indretning / bebyggelsens æstetiske forudsætninger Indledning: Bebyggelsen ligger på begge sider af Liselund langs små gangstier. Mod vest ligger husene skrå på stierne og mod øst ligger husene vinkelret. På begge sider danner husenes placering små labyrintiske forløb med udvidelse af stierne, lommer til ophold og kik mellem husene og gennem


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 4 af 58

bebyggelsen. Tilsammen fremstår området meget varieret med individuelle for og baghaver. Husenes organisering som fritliggende havehuse og deres skarpe og enkle profiler giver området karakter. Liselund består i dag af 69 fritliggende huse, hvor der forekommer 6 boligtyper A-F. Husene er generelt i dårlig stand. Indretningen er i dag uhensigtsmæssig med mange smalle passager, smal fordelingsgang og små rum med lav rumhøjde og med ensidigt lysindfald. Husenes nedbrudte tagdækning, vinduer og facader i dårlig stand samt fugt i terrændæk giver dårligt indeklima. Der er konstateret sætninger i tagkonstruktionen. Husene nedrives og grunden sælges til opførelse af nybyggeri. Der oprettes en ny afdeling, ABF Himmerland afd. 70. Vision Det er visionen at bibeholde bebyggelsesplanen og bygge nye lyse og gennemlyste tilgængeligheds boliger. I forbindelse med nybygning af boliger fornyes forsyningsledninger og kloak i terræn. Ligeledes fortages tilpasning af terræn, hegn og belægninger omkring boliger, så det bliver tidssvarende med niveaufri adgang. Husene er placeret frit i terræn med private haver på to-tre sider. Kun ankomstområdet mod stien, som forsyner alle huse fra nord og øst, er afskærmet fra haven med en havemur og virker halvoffentligt som en del af stiforløbet. Det er intentionen at havemurene nedlægges og erstattes af lette begrønnede hegn. Det samlede byggeri (bebyggelsesplan): Der er visionen at bibeholde husenes karakter af ’havehuse’ og give ankomstarealet en karakter af mere privat forhave, hvor man kan sætte sit personlige præg og dermed give husene stor grad af forskellighed og identitet. I den forbindelse er det tanken at flytte afgrænsningen til haven længere tilbage på grunden, i en skrå linje, således at der gives mere plads til forhave og ankomstareal. Husene vil således i højere grad få have omkring sig og de grønne haveelementer vil være synlige, når man bevæger sig gennem området ad de snoede stier. Udearealerne tilpasses i muligt omfang til tilgængelighed. Der etableres desuden p-pladser iht. p-norm langs ankomst vejene. 1.3.2

Bolig – idéen Boligtyperne reduceres fra 6 til 3 overordnede typer A-C, de tre typer tager alle afsæt i samme overordnede indretning og facade-ide, men adskiller sig i kraft af deres varierende størrelser. Boligerne indrettes således at de lukkede funktioner, sove- og badeværelse, er placeret i husets ender. Boligens midterste del fungere som ét stort rum, som binder huset sammen, entré og køkken er delvist afskærmet, men vil stadig opleves som en del af rummet. Boligerne udføres indvendig med skrå lofter (bjælkespær) og lyse overflader, som giver større volumen og gennemlyste opholdsrum. Adgangsforholdene følger det eksisterende princip, hvor ankomsten sker fra den ”lukkede” facade. Husenes lukker sig mod sti og ankomst arealerne og åbner sig mod den private have. Dette afspejler et ønske om at binde haven og stuen sammen og skabe en flydende overgang mellem de to rum samt at afskærmes boligerne mod stierne ved hjælp af den delvist lukkede facade. Facaderne udføres med lyse vægoverflader og mørke vinduesrammer, brystninger og tagbelægning. Type A Af denne type er i alt 45 boliger hvor mange af boligerne ligger side om side. Med henblik på at skabe variation i området udføres denne boligtype med tre forskellige ankomstfacader. Boligtypen er på 99,04m2 nybygget areal og 80m2 gulvareal. Der er udarbejdet to forskellige indretningsprincipper (Type A og Type A –Alternativ) med henholdsvis 2 eller 3 værelser. Type B Af denne type er i alt 20 boliger som er fordelt over hele området. Boligtypen er på 84,63m2 nybygget areal og 67,7m2 gulvareal. Der er udarbejdet et indretningsforslag med 2 værelser. Type C Af denne type er i alt 4 boliger, som ligeledes er fordelt i hele området. Boligtypen er på 109,4m2 nybygget areal og 89,2m2 gulvareal. Der er udarbejdet et indretningsforslag med 3 værelser.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70.

Dato: Juni 2011

Byggesagsbeskrivelse 1.3.3

Side 5 af 58

Friarealerne Bebyggelsens karakter – HAVEHUSENE – med individuelle haver fastholdes i den nye udformning. Alle private uderum omkranses af hækplantning og grønne espalierhegn, som danner den ydre ramme omkring haverne. Alle haver anlægges med nye terrasser (evt. pergola) og nye plæner, men ellers er der stor frihed for den enkelte beboer til at indrette sit eget private uderum. Adgangsforholdene bliver forbedret med nye stier. De oprindelige, lukkede, labyrint-agtige adgangsforhold bliver bearbejdet til mere åbne og synlige adgangsstier, for at skabe større tryghed i bebyggelsen. Belysning på adgangstier bliver af samme grund forbedret og fornyet. Parkeringsforhold langs adgangsvejen bibeholdes. Der etableres pladser svarende til 1½ p-plads pr. bolig. Langs adgangsvejen etableres renovationssystem i form af molokker. Tilgængelighed for alle er en del af den nye udformning. Ved bearbejdning af terrænet udformes alle adgangsstier således, at tilgængelighedskrav opfyldes. Ligeledes bliver stibredden øget, så bebyggelsen opfylder krav fra Beredskabscenter m.h.t. adgang for brand- og redningskøretøjer.

1.4

Udbud i totalentreprise Bygherrens rådgiver har opstillet bygherrens ønsker i nærværende udbudsmateriale, som er grundlag for udbud i totalentreprise. Tilbuddet skal indeholde hele totalentreprisen, herunder: • • • • • • •

Planlægning i forbindelse med tilbudsgivning. Projektering som specificeret i udbudsmaterialet Myndighedsgodkendelser. Bygge- og tidsstyring inkl. sikkerhedsstyring. Levering af alle materialer og udførelse af alle arbejdsydelser, som indgår i projektet. Kvalitetsstyring og -sikring. Dokumentation for kvalitetssikring og for drift og vedligehold.

I øvrigt som specificeret i udbudsmaterialet. Det forudsættes, at der i projekterings- og udførelsesfasen inddrages kompetente arkitekter og ingeniører. Mht. omkostninger som afholdes af bygherre henvises til afsnit 8 ”Bygherreleverancer”. 1.5

1.5.1

Grundlag for tilbud Nedenfor nævnte særlige og almengyldige dokumenter danner grundlag for såvel tilbud som overdragelse og udførelse af arbejdet: Særlige dokumenter • • •

Udbudsbrev Tilbudsliste Byggesagsbeskrivelse


Dato: Juni 2011

69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

• • • • • • 1.5.2

Side 6 af 58

Bygningsdelsbeskrivelse Arkitekttegninger i henhold til dokuments- og tegningsfortegnelse Ingeniør dokumenter i henhold til dokuments- og tegningsfortegnelse Landskabsarkitekttegninger Bilag i henhold til dokuments- og tegningsfortegnelse Evt. udsendte rettelsesblade

Almengyldige dokumenter • • • • • • • • • • • • • •

Gældende love, bekendtgørelser, regulativer og vedtægter, herunder Arbejdstilsynets forordninger og bekendtgørelser. Bygningsreglementet BR 10 Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand ABR 89. Almindelige betingelser for totalentrepriser ABT 93. Lov om almene boliger LBK 103 af 11. feb. 2011 med tilhørende ændring i LBK 123 af 23. feb. 2011. Bekendtgørelse 635 vedr. eftersyn af byggeri under byggeskadefonden. Bekendtgørelse 1117 af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder med tilhørende vejledning om kvalitetsstyring i byggeri, dateret maj 2001. Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. af 10. oktober 1991 inkl. Bilag 1,2 og 3. Bekendtgørelse 675 af 18. juni 2010 om nøgletal for alment byggeri. Erhvervs- og Byggestyrelsens Vinterbekendtgørelse 477 af 18. maj 2011 for bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november – 31. marts. Dansk Ingeniørforenings gældende normer og forskrifter. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16.december 2010 om bygge- og anlægsarbejde. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 – samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 om bygherrens pligter af 27. december 2008

Totalentreprenøren har det fulde ansvar for projektets opfyldelse af alle myndighedskrav. Ekstrakrav som følge af myndighedsforhold vil ikke blive honoreret. Totalentreprenøren indhenter alle nødvendige tilladelser og godkendelser fra de relevante myndigheder. 1.6

Lokalplan Følgende lokalplaner er gældende for byggeriet: Der eksisterer ingen lokalplan for området.

1.7

Tidsmæssige rammer Tidsterminer for totalentreprenørens arbejdstidsplan: Licitation

I henhold til udbudsbrev.

Byggeperioden deles op i 6 etaper iht. medsendte tidsplan: Byggestart Aflevering etape 6 Der henvises i øvrigt til udbudstidsplan.

1. april 2012 28.februar 2014


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70.

Dato: Juni 2011

Byggesagsbeskrivelse

1.8

Side 7 af 58

Miljø Det forudsættes, at alle aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med relevante miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold, herefter beskrevet som miljøindsatsen. Totalentreprenøren skal inddrage miljøhensyn i samtlige byggeriets faser. Der skal inddrages størst muligt miljøhensyn i projektet til ikke at indgå i engagementer, som skønnes miljømæssigt uforsvarlige. Totalentreprenøren skal signalere en bevidst og positiv holdning omkring miljøforhold. Ved projektering og udførelse skal således lægges vægt på løsninger, der: • • • • • • •

tager miljømæssige hensyn til de fysiske omgivelser tager hensyn til energiforbruget og synliggør en energibevidsthed tager hensyn til vandforbruget, og søger at begrænse det mest muligt tager hensyn til arbejdsmiljøet under udførelses- og driftsfasen samt indeklimaet i det færdige bygværk tager hensyn til støj-, vibrations- og lugtgener under udførelsen tager hensyn til støjgenerne i driftsperioden minimerer affaldsmængden og fremmer genbrugsorienterede løsninger.

Alle krav fremført i Aalborg Kommunes Miljømanual 2001 skal overholdes. 1.9

Særlige forhold

1.9.1

Servitutter Der henvises til landinspektørplan bilag I

1.9.2

Adgang til grunden Der er adgang til grunden fra syd via Filstedvej. Bygherre vil derudover søge om tilladelse til i byggeperioden at etablere midlertidig adgang fra nord, via Nørre Trandersvej. Muligvis kun i en retning. Aftales nærmere med bygherre.

1.9.3

Geotekniske og miljømæssige forundersøgelser - jordbundforhold m.v. Se Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1, af d. 21. juni 2011, dokument 74597-14.1 Supplerende undersøgelser foretages af entreprenør.

1.9.4

Vandforsyning – tilslutning Vandforsyningen udfører vandstik med jordstophane ved skel. Entreprenøren fører vandledning ind i teknikrumskab med hovedmåler. .

1.9.5

Varmeforsyning – tilslutning Varmeledninger påregnes at skulle beholdes i nuværende omfang. På grund af afgravning og omlægning i terræn vil det være nødvendig med partiel omlægning. Omlægning skal udføres af Totalentreprenøren og være indeholdt i tilbuddet.

1.9.6

El-forsyning – tilslutning El forsyningen – AKE – udfører kabelanlæg i terræn og placerer kabelskabe i skel til forsyning af de enkelte huse, endelig placering oplyses af forsyningsselskab.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 8 af 58

1.10 Myndigheder Bygherre søger princip godkendelse af nedrivning og nybyggeriet på basis af udbudstegningerne. Totalentreprenøren skal udarbejde og indsende endeligt materiale til indhentning af endelig byggetilladelse. Det er derfor totalentreprenørens ansvar at oprette (efter de faktiske og specifikke forhold) og indarbejde de kommentarer og evt. ændringer der kan komme i forbindelse med myndighedsbehandlingen under udarbejdelsen af forprojektet / myndighedsprojekt. Totalentreprenøren er ansvarlig for Aalborg brandvæsens og øvrige myndigheders endelige godkendelse af myndighedsprojektet (forprojektet). Totalentreprenøren har ligeledes ansvaret for følgende: CE-mærkning udføres i det omfang, myndighederne kræver det. Adgang til funktioner på tag, herunder, antenner, vinduespudsning m.m., opfylder Arbejdsmiljøloven krav. Støjforhold, efterklangstid, luftlydisolation, og trinlyd skal opfylde kravene i BR10.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

2 2.1

Dato: Juni 2011 Side 9 af 58

Tilbudsbetingelser Udbudsform Projektet er udbudt i totalentrepriseudbud med forudgående prækvalifikation. Projektet udbydes mellem i alt 6 prækvalificerede entreprenører.

2.2

Tilbudsdokumentation Tilbudet skal som minimum indeholde følgende: • • •

Fuldt udfyldt tilbudsliste i 2 eksemplarer. Betalingsplan Beskrivelse/tegning af de valgte bygningsmaterialer

Dersom noget i udbudsmaterialet måtte være uklart for de tilbudsgivende, må tilbudsgiver inden spørgefristens udløb indhente nærmere oplysninger herom hos bygherrens rådgivere. Hvis den bydende undlader at indhente nærmere oplysninger omkring uklarheder, må den bydende selv bære eventuelle tab heraf under udførelsesfasen. Hovedtilbudet skal under alle omstændigheder indeholde de i udbudsmaterialet anførte ydelser. Del- og enhedspriser fra tilbudslisten vil indgå særskilt i bedømmelse af tilbud og kan dermed have indflydelse på valg af entreprenøren. Tilbud skal afleveres i lukket kuvert forsynet med firmanavn. Tidspunkt for afholdelse af licitation fremgår af udbudsbrev.

2.3

Tilbuddets bedømmelse Tildelingskriteriet er ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”, hvor vægtningen af tilbuddet er som følger: Tilbudssum 35 % Kvalitet/materialevalg/teknik 45 %. Opfyldelse af program 20 % Bedømmelsen foretages af en af bygherren udvalgt bedømmelseskomite. Ovenstående er inddelt i følgende underpunkter, der alle vægtes fra 0-10 Tilbudssum - Den samlede tilbudssum på samtlige de i tilbudslisten omfattede ydelser - Betalingsplan Kvalitet/ materialer/teknik - Gode funktionalitets og levedygtige materialer - Konstruktions- og installationsprincipper - Indeklimamæssige tiltag - Energiforbrug - Løsning af al synlig teknik Opfyldelse af program - Brutto/netto faktor - Sammenhæng af linier i tag/facade


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

2.4

Dato: Juni 2011 Side 10 af 58

Eksisterende forhold Tilbudsgivere skal foretage følgende for at sætte sig ind i de stedlige forhold før afgivelse af tilbud: •

Besigtige eksisterende forhold på stedet og foretage en nøje registrering af udvendige arealer incl. kloak og installationer i terræn, eksisterende bygninger og deres indretning, VVS-, og EL- installationer i og udenfor bygninger samt øvrige forhold som har indflydelse på entreprenørens arbejder. Fremskaffe supplerende oplysninger om ledninger i terræn hos kabel- og ledningsejere samt hos bygningsmyndigheder, i det omfang tilbudsgiver ikke, ved gennemgang af det medsendte materiale finder dette tilstrækkeligt.

Det er et krav, at de bydende nøje sætter sig ind i de eksisterende forhold førend tilbud afgives, idet arealerne overtages i den stand, hvori de forefindes. Ekstrakrav pga. ukendskab til eksisterende forhold vil ikke blive honoreret. Der er bygherren bekendt ikke fortidsminder på byggegrunden. Der må forventes asbest i alle tage. Bortskaffelse skal være indregnet. Hvorvidt der er asbest andre steder, f.eks. i fliseklæber vides ikke. Grundet tidligere vinduesudskiftninger forventes der ikke pcb i bygningerne. Bygherre foranlediger prøver taget for afklaring af disse punkter. Skulle der findes disse stoffer vil bortskaffelse blive honoreret efter forudgående aftale.

2.5

Særlige betingelser for denne opgave Nedenstående betingelser skal overholdes/være indeholdt i tilbuddet: -

Arbejdet udbydes i henhold til udbudsbrevet som ”byggearbejder” og under forbehold af bevilgende myndigheders godkendelse. Nedenstående dokumenter danner i den anførte prioritetsrækkefølge grundlag for afgivelse af tilbud samt indgåelse af entrepriseaftale: a) Entreprenørens tilbud b) Udbudsmateriale bestående af: - Udbudsbrev - Byggesagsbeskrivelse (BS) - Bygningsdelsbeskrivelse (BB) - Tegninger i henhold til tegnings- og dokumentfortegnelsen - Bilag i henhold til tegnings- og dokumentfortegnelsen - De eksisterende forhold som de bydende skal gøre sig bekendt med ved besigtigelse. - Evt. rettelsesblade Hvis noget i udbudsmaterialet forekommer uklart for de bydende, skal de senest 9 arbejdsdage før licitationsdagen indhente nærmere oplysninger hos den projekterende, som derefter udsender skriftligt svar til samtlige bydende. Undlader de bydende at indhente oplysninger kan man ikke senere påberåbe sig eventuelle uklarheder.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 11 af 58

Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom og skal returneres i hel og ubeskadiget tilstand senest 5 hverdage efter licitationsdagen til bygherren. Det påhviler entreprenøren selv at drage omsorg for, at alle de til arbejdet hørende udbudsdokumenter er ham i hænde. Der ydes intet vederlag for afgivelse af tilbud, og evt. udregningsvederlag må afholdes af den bydende. Hvis flere byder i forening, skal en af de bydende være bemyndiget til med bindende virkning for alle at føre forhandlinger vedrørende arbejdet, modtage betaling m.v. Tilbudet skal indeholde udtrykkelig angivelse af, hvem der er således bemyndiget Der skal afgives tilbud på det til bygherrens udbud hørende udbudsgrundlag. Ydelser der ikke er nævnt i tilbudslisten, men som fremgår af tegninger og/eller beskrivelser og/eller er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse indregnes i den post, hvor de mest naturligt hører hjemme eller anføres under i øvrigt. Tilbud skal mærkes tydeligt i henhold til udbudsbrev. Totalentreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som totalentreprenøren og evt. underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Overholder totalentreprenøren ikke denne forpligtigelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til totalentreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Bygherren skal forelægges navn og kvalitetsdokumentation, inden bindende aftale med underentreprenørerne indgås. Såfremt entreprenøren lader dele af arbejdet udføre i underentreprise skal aftale herom indgås på grundlag af AB 92/ABT93. Entreprenøren skal i aftale med underentreprenører og leverandører sikre, at bygherre kan gøre krav vedr. mangler gældende direkte overfor disse. Entreprenøren skal på forlangende fremlægge dokumentation herfor. Der skal under forhandling om entrepriseaftalen foreligge tilsagn om sikkerhedsstillelse fra bank eller lignende. Sikkerhedsstillelse formuleres i overensstemmelse med den af Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet aftaleformular. Arbejdet betragtes som eet samlet byggearbejde, hvorfor anlægsarbejdet følger samme garantier, sikkerhedsstillelse mm. som øvrige byggearbejder. Sikkerhedsstillelse må ikke indeholde fast dato for nedskrivning og udløb. Sikkerhedsstillelser ændres/ophører først når bygherre har accepteret afhjælpningen af evt. mangler. Entreprenøren skal selv fremsætte anmodning om frigivelse. Når summen af det akkumulerede ekstraarbejde, når som helst under entreprisen, udgør kr. 100.000,00 ekskl. merværdi kan bygherren kræve sikkerheden øget tilsvarende. Med udgangspunkt i udbudsmaterialets tidsramme skal entreprenøren senest 2 uger efter accept fremsende en arbejdsplan til godkendelse hos bygherren.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 12 af 58

Arbejdsplanen, der skal være i overensstemmelse med de i udbudstidsplanen angivne datoer, skal indeholde alle væsentlige aktiviteter, tidspunkt for evt. bygherreleverancer etc. med en detaljeringsgrad, der afstemmes efter den enkelte entreprise. Det bemærkes, at der ved udarbejdelse af arbejdsplanen skal tages hensyn til de forudsatte antal vejrligsdage. Dersom entreprenøren under arbejdets udførelse skønner, at det ikke vil være muligt at overholde de i arbejdsplanen angivne tidsfrister, skal han straks skriftlig underrette bygherren om dette. Godkendelse af et ændret arbejdsprogram fritager ikke entreprenøren for nogen del af hans ansvar for forsinkelser i forhold til de i kontrakten fastsatte tidsfrister. I tidsplanen skal der være afsat 2 uger til at bygherrens rådgivere kan gennemse hovedprojektet. De eksisterende bygninger er udgangspunkt for afsætningen, evt. større divergenser meddeles bygherren. Landinspektør skal udarbejde afsætningsplan samt afsætte hovedlinjer for placering af nybygninger på stedet. Udgifter til landinspektør skal være indeholdt i totalentreprenørens tilbud. For så vidt en entreprenør ikke mener at kunne fremskaffe bestemte materialer, uagtet de påviseligt kan fremskaffes hos nærmere specificerede firmaer, er entreprenøren pligtig til at indkøbe dem hos disse efter påkrav fra bygherren. Eventuelle påløbne udgifter og forsinkelse af arbejder i forbindelse hermed er bygherren uvedkommende Aftaler mellem entreprenør og leverandør skal indgås på grundlag af AB92. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at bestemmelser er overholdt, og det må påregnes, at en sådan dokumentation i form af en underskrevet ”bygherreleveranceklausul” vil blive forlangt ved alle større leverancer. Aftale mellem totalentreprenøren og rådgiverne skal indgåes på grundlag af ABR 89, Rådgiveren skal tegne ansvarsforsikring til dækning af rådgiveransvar. Generelt påhviler det entreprenøren uden særligt vederlag løbende at eftervise kvalitet af materialer og arbejdsydelser. Dette skal ske ved gennemførelse af en kvalitetssikringsordning, som er beskrevet nærmere i BB. Kassation af arbejder giver ikke ret til tidsfristforlængelse. Dersom fejl kræver øjeblikkelig afhjælpning, og entreprenøren ikke umiddelbart er i stand til at foretage denne, er bygherren berettiget til at foretage afhjælpning for entreprenørens regning. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, har entreprenøren pligt til inden anvendelsen og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen over for bygherren at påtale, hvis de af bygherren leverede materialer er behæftet med synlige fejl eller mangler. Ansvaret for ikke påtalte synlige fejl eller mangler overgår herefter til entreprenøren. Før hel eller delvis ibrugtagning skal omfanget heraf fastlægges. Ved hel eller delvis ibrugtagning før afleveringsforretning overgår risiko og vedligeholdelsespligt først til bygherren efter at entreprenøren skriftligt har begæret sig fritaget for risiko og vedligeholdelsespligt. Entreprenøren er ansvarlig for de nødvendige anmeldelser til myndigheder, forsyningsselskaber mv. Før arbejderne igangsættes, skal entreprenøren søge oplysninger hos lednings- og kabelejere om nøjagtig placering af ledninger og kabler samt berørte områder.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70.

Dato: Juni 2011

Byggesagsbeskrivelse

Side 13 af 58

Kopi af alle anmeldelser og tilladelser skal løbende tilgå bygherren. Der må ikke uden bygherrens skriftlige tilladelse søges dispensation fra gældende love, bestemmelser eller lignende. Intet ekstraarbejde må udføres uden skriftlig aftale mellem entreprenøren og bygherren. Standard aftaleseddel skal anvendes. Dette gælder også, hvor entreprenøren mener, at et arbejde falder udenfor entreprisen. Entreprenøren skal selv foranledige, at skriftlig aftale indgås rettidigt. Såfremt ændringer i entreprisen medfører tidsmæssige konsekvenser skal dette fremgå af aftalen om ændringen. I modsat fald sker der ingen ændring af de aftalte tidsfrister. Arbejdssedler (dagsrapporten) vedrørende regningsarbejder skal løbende afleveres til tilsynet senest 3 arbejdsdage efter hver arbejdsdag på det pågældende regningsarbejde. Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i entreprisegrundlaget eller uoverensstemmelser mellem udbudsprojektet og forholdene i ”marken”, skal disse straks meddeles til bygherren. Der foreligger geoteknisk rapport. Totalentreprenøren skal på baggrund af denne udføre nødvendige beregninger og dimensionering af bebyggelsens fundering, dræningsforhold m.v. Entreprenøren er pligtig til at føre tilsyn, med det under ham påhvilende arbejde. Såvel tidsmæssigt som teknisk i alle detaljer. Eventuelle bygherretilsyns gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for ansvar for evt. fejl og mangler. Såfremt entreprenøren ikke selv leder og fører tilsyn med det daglige arbejde, skal han meddele bygherren, hvem der på hans vegne gør dette. Til ledelse og koordinering af samt kontrol med de respektive arbejders udførelse kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder. Endvidere påhviler det entreprenøren at føre effektivt og sagkyndigt tilsyn, idet ansvaret for arbejdets konditionsmæssige og rettidige udførelse alene påhviler ham. Spilddage skal altid være noteret i først kommende byggemødereferat for at være gældende. Der gives kun spilddage for vejrafhængige aktiviteter og for aktiviteter som er kritiske iht. arbejdstidsplanen. Krav om tidsfristforlængelse skal fremsættes på først kommende byggemøde, efter at entreprenøren er eller burde være blevet bekendt med forsinkelsen og dens årsag. Hvis tilsynet eller offentlige myndigheder har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse. Udbudsmaterialet er vedlagt en tidsramme, der skal betragtes som en rammeplan, hvor sanktionsgivende start- og slutterminer (tidspunkter) er angivet. Disse etapeterminer er væsentlige i henhold til genhusninger af beboere. Overskridelse af sanktionsgivende termin for arbejdet vil medføre, at entreprenøren skal erlægge en dagbod på 1 ‰ af entreprise summen ekskl. moms pr. arbejdsdag, hvormed den fastsatte tidsfrist overskrides. Dagboden erlægges for hver påbegyndt arbejdsdag, arbejdet er forsinket. Boden vil blive tilbageholdt i betalingen og / eller krævet udbetalt i sikkerhedsstillelsen.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 14 af 58

Dagbøder opgøres ugevis og noteres i byggemødereferater. I det omfang en forsinkelse indhentes uden udgift for bygherren eller anden entreprenør, vil boden eller bygherrens skøn eventuelt kunne tilbagebetales, men entreprenøren har intet krav i så henseende. En mangel er altid at anse som væsentlig, såfremt manglen hindrer opstart eller fremdrift af anden entreprise, eller ibrugtagning af den af entreprisen omfattende del af anlægget. Manglende eller mangelfuld drifts- og vedligeholdelsesinstruktion, “som udført” dokumentation eller kvalitetssikringsdokumentation kan således også blive betragtet som en væsentlig mangel. Kvalitetssikring af de enkelte bygningsdele ansættes til 5% af de på tilbudslisterne anførte delpriser. Manglende kvalitetssikring vil blive tilbageholdt i entreprenørens acontobegæring. Hvis udbedring af en mangel medfører, at der må gøres indgreb i bygnings/anlæggets mangelfrie dele, er dette en del af mangelafhjælpningen. Dersom manglerne kræver væsentlige erstatningsarbejder, regnes forældelsesperioden for erstatningsarbejderne fra det tidspunkt, hvor disse arbejder er fuldført og skriftlig meddelelse herom er givet til bygherren. Entreprenøren skal afholde alle omkostninger som afhjælpning i driftssituationen medfører Såfremt der under arbejdet skulle vise sig forhold, der indebærer mulighed for, at bygherren pådrager sig ansvar over for tredjemand, er entreprenøren pligtig til omgående at underrette bygherren, samt uopholdeligt at foretage det nødvendige for at hindre eventuel skade. Bygherren er berettiget til at foretage afhjælpning af fejl og mangler, der kræver øjeblikkelig indgriben, for entreprenørens regning. Entreprenøren har pligt til at deltage i 1-års og 5-års eftersynet og afholder egne udgifter i forbindelse hermed. Totalentreprenøren har pligt til at sørge for samt over for bygherren at dokumentere, at det i totalentreprenørens rådgiveraftaler vedrørende totalentreprisen udtrykkeligt anføres eller tilføjes, at bygherren har de i dette punkt angivne rettigheder vedrørende projektmaterialet. Tvistigheder mellem bygherre og entreprenør ligesom tvistigheder entreprenør, underentreprenør eller leverandør imellem berettiger ikke nogen til at udskyde arbejdet.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

3

Dato: Juni 2011 Side 15 af 58

Bestemmelser i henhold til ABT 93 Dette afsnit består af tilføjelser/fravigelser til ABT-93. (Almindelige Betingelser for Totalentreprise) Teksten fra ABR-93 er anført i venstre spalte og tilføjelser/fravigelser er anført i højre spalte. Det under tilføjelser/afvigelser beskrevne går forud for ABT-93.

A. Aftalegrundlaget §1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Stk. 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler indenfor bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved »totalentreprise« forstås i disse betingelser en entreprise, der omfatter den væsentligste del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlægget. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. Stk. 8. Ved »arbejdet« forstås i disse betingelser også projektet, og ved »underentreprenører« også rådgivende teknikere antaget af entreprenøren.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 16 af 58

§ 2. BYGHERRENS UDBUD Stk. 1. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger og krav, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Bygherren påser, at oplysninger og krav ikke er i strid med lovgivningen, andre offentlige forskrifter, servitutter og andre lignende rettigheder over ejendommen Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Der kan fastsættes en frist for tilvejebringelse af nødvendige tilladelser fra myndighederne, jf. § 24, stk. 1, nr. 6. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. § 16. Stk. 5. Ved udbud i konkurrence angives, hvilke forhold bygherren tillægger betydning ved bedømmelsen af tilbudene. Nedsættes et bedømmelsesudvalg, skal dets sammensætning angives. Stk. 6. Ved udbud i konkurrence oplyses størrelsen af det vederlag, der betales for hvert tilbudsprojekt. Vederlaget udbetales til alle tilbudsgivende umiddelbart efter bedømmelsen. Det vederlag, der tilfalder den tilbudsgiver, der får entreprisen, fradrages i entreprisesummen ved første udbetaling. § 3. ENTREPRENØRENS TILBUD Stk. 1 Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle for én. Stk. 2. Vedståelsesfristen for tilbud i konkurrence er 40 arbejdsdage fra tilbudenes åbning. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 40 arbejdsdage fra tilbudets datering. Stk. 3. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret.

Fravigelse: § 3, stk. 2: Vedståelsesfristen fastsættes til 120 arbejdsdage.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse Stk. 4. Opfyldelsen af myndighedskrav, som fremgår af lovbestemmelser, bygningsreglementer, normer eller andre alment gældende forskrifter, er omfattet af tilbudet. Stk. 5. Hvis bygherren ikke har fastsat en frist for tilvejebringelse af nødvendige tilladelser fra myndighederne, jf. § 2, stk. 3, kan entreprenøren fastsætte sådan frist i tilbudet, jf. § 24, stk. 1, nr. 6. Stk. 6. Udgifter i forbindelse med overholdelse af privatretlige rettigheder er medregnet i tilbudet, i det omfang disse fyldestgørende fremgår af udbudsmaterialet. Stk. 7. Tilbudssummen indeholder betaling for bygherrens anvendelse af tilbudsprojektet til entreprisens gennemførelse og den yderligere projektering, der er nødvendig herfor. I øvrigt har tilbudsgiver i forhold til bygherren alle rettigheder til projektet. Stk. 8. Hvis der indhentes mere end 2 tilbud, indgives tilbudene i lukkede kuverter, der åbnes på et forud fastsat tidspunkt. Hvis tilbudssummen er forlangt indgivet i særskilte kuverter, fastsættes forud også et tidspunkt for åbning af disse. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbud og priskuverter og til at blive gjort bekendt med tilbudssummerne. Stk. 9 Umiddelbart efter afslutning af bedømmelsen af de indkomne tilbud herunder eventuel teknisk afklaring - og inden indledning af kontraktforhandlinger orienteres de bydende skriftligt om, hvilken entreprenørs tilbud, bygherren finder fordelagtigst. § 4. ENTREPRISEAFTALEN Stk. 1. Aftale om udførelse af en totalentreprise træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. Stk. 2 Eventuel stempelpligt påhviler bygherren.

Dato: Juni 2011 Side 17 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 18 af 58

§ 5. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER M.V. Stk. 1 Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter.

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. § 10, stk. 4.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring § 6 ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTILLELSE Stk. 1. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen. Stk. 3. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1

Fravigelse: § 5, stk. 2: Entreprenøren må alene give transport på entreprisesummen eller restentreprisesummen og kun til anerkendt pengeinstitut. Transporten skal anmeldes for og noteres af Kuben Management A/S.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 19 af 58

år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 4. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 5. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering. Stk. 6. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. Stk. 7. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum.

§ 7. BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE Stk. 1 Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde.

Fravigelse: § 7, stk. 1: Bygherren stiller ikke sikkerhed


Dato: Juni 2011

69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Side 20 af 58

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder bortset fra de allerede betalte - overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale. Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. § 8. FORSIKRING Stk. 1. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning.

Tilføjelse: § 8, stk. 1: Uden at entreprenørernes ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner og betaler bygherre tillige entrepriseforsikring inkl. storm, der omfatter -

skade på entreprisen skade på bygherrens bestående bygninger.

eventuelle

Sikret under entrepriseforsikringen er bygherre, entreprenører og disses eventuelle underentreprenører. Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko er en del af entreprisekontrakten, således at selvrisikoen påhviler entreprenøren, indenfor hvis fagområde skaden er sket.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentre-prenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft.

C. Entreprisens udførelse § 9. ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING Stk. 1. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Stk. 2. Entreprenøren foretager alle afsætninger, medmindre andet er aftalt. § 10. ENTREPRENØRENS YDELSE Stk. 1 Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15. Materialer skal for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført være af sædvanlig god kvalitet. Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren. Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelkrav under de i § 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende

Dato: Juni 2011 Side 21 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Tilsvarende gælder rådgivende teknikere antaget af entreprenøren, jf. §1, stk. 8. Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. § 11. PROJEKTGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PRØVER Stk. 1. Projektgennemgang foretages, såfremt en af parterne ønsker det. I entrepriseaftalen kan fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgang samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse. Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktsmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen. Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt. Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående

Dato: Juni 2011 Side 22 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. § 12. ARBEJDETS FORRINGELSE M.V. VEDLIGEHOLDELSE Stk. 1. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen. Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. § 13. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER Stk. 1. Entreprenøren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og for at underrette bygherren i fornødent omfang herom. I det omfang, det aftales, at entreprenøren tillige skal afholde udgifterne til gebyrer m.v. i forbindelse hermed, reguleres tilbudssummen som følge af indførelse eller ophævelse af eller ændringer i gebyrer m.v., som er gennemført efter tilbudets afgivelse. Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved. § 14. ÆNDRINGER I ARBEJDET Stk. 1 Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet.

Dato: Juni 2011 Side 23 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse.

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten. Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct. § 15. UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER LIGNENDE FORHOLD Stk. 1. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger. Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for

Dato: Juni 2011 Side 24 af 58

Uddybning: § 14, stk. 2: Intet ekstraarbejde må igangsættes uden forudgående skriftlig aftale. Dette gælder også, hvor entreprenøren mener, at et arbejde falder udenfor entreprisen. Entreprenøren skal selv foranledige, at skriftlig aftale indgås rettidigt.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider. § 16. FORTIDSMINDER Stk. 1. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes. Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden. § 17. BYGHERRENS TILSYN Stk. 1. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet samt godkende eller kassere

Dato: Juni 2011 Side 25 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 26 af 58

materialer eller arbejder. § 18 ENTREPRENØRENS KONTROL Stk. 1. Selvom bygherren deltager i projektgennemgang eller fører tilsyn med entreprenørens arbejde, medfører dette ikke nogen indskrænkning i entreprenørens ansvar for projektet eller arbejdet i øvrigt. § 19. BYGGEMØDER Stk. 1. Medmindre andet aftales, indkalder entreprenøren til byggemøder med bygherren og udarbejder referater, der snarest muligt sendes til bygherren.

Tilføjelse: § 19, stk. 1: Totalentreprenøren skal holde byggemøde med bygherren hver uge i byggeperioden efter forudgående aftale.

§ 20. SPILDDAGE Stk. 1. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille. § 21 TILKALDELSE AF BYGHERREN OG ENTREPRENØREN. PARTERNES OPHOLD I UDLANDET Stk. 1. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes. Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse § 22. BETALING Stk. 1. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren

Fravigelse: § 22, stk. 1: Betalingsfristen ændres til


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktsmæssige arbejder og materialer for.

Dato: Juni 2011 Side 27 af 58

20 arbejdsdage efter fakturamodtagelse. Til begæring om á conto betaling skal anvendes bygherrens formular, der udfyldes med den nødvendige specifikation til bedømmelse af det udførte arbejde.

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktsmæssig levering, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling - inklusive moms - for de ikke leverede materialer. Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet. Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret. Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1.

Tilføjelse: § 22, stk. 5: Ekstraarbejde skal være prissat i den forudgående skriftlige aftale, jfr. § 14, stk. 2. Skal arbejdes udføres uden forudgående prissætning, skal dette fremgå af den skriftlige aftale.

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse.

Tilføjelse: § 22,stk. 6: Entreprisesummen reguleres efter reglerne i Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991. Bygherren forbeholder sig ret til regulering for mindreudgifter if. cirkulærets § 8, stk. 4.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 28 af 58

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen. Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen.

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom.

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er enige om. Stk. 14. Hvis der mellem parterne er

Fravigelse: § 22, stk. 12: Bygherren har ret til at tilbageholde 5% af restentreprisesummen, såfremt entreprenøren ikke i hovedsagen ved afleveringen har opfyldt de i projektet angivne krav til kvalitetssikring og dokumentation herfor


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 29 af 58

uenighed om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse, hvis en part begærer det. Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode. § 23. ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET Stk. 1. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet - eller på entreprenørens opfordring ikke straks stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse § 24. ENTREPRENØRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE Stk. 1 Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af: 1)

ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. § 14,

2)

bygherrens forhold

3)

forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk,

4)

nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig

Tilføjelse: § 24, stk. 1, nr. 1: Entreprenøren skal senest ved ændringsaftalens indgåelse skriftligt fremsætte eventuelle krav om tidsfristforlængelse.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn. 5)

offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold, eller

6)

at nødvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennemførelse ikke foreligger senest 30 arbejdsdage efter, at fyldestgørende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt, jf. § 2, stk. 3, og § 3, stk. 5.

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. § 25 ENTREPRENØRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE Stk. 1. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover. Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler. § 26. BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE Stk. 1. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, nr. 3, 4 eller 5. Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1.

Dato: Juni 2011 Side 30 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 31 af 58

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. § 27. BYGHERRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE Stk. 1. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes: 1)

bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller

2)

anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse.

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til: 1)

§ 24, stk. 1, nr. 1, 5 og 6 eller

2)

§ 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3.

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab. Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til erstatning eller til godtgørelse.

F. Arbejdets aflevering § 28. AFLEVERINGSFORRETNINGEN Stk. 1. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Entreprenøren skal samtidig med

Tilføjelse: § 27, stk. 1 og 2: Entreprenøren skal dog omgående skriftligt fremsætte sit erstatnings- eller godtgørelseskrav over for bygherren


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse fremsendelse af færdigmeldingen indkalde til en afleveringsforretning, medmindre det er aftalt, at indkaldelsen foretages af bygherren, jf. stk. 3. Afleveringsforretningen finder sted på det tidspunkt, der er fastsat i indkaldelsen, medmindre bygherren straks ved modtagelsen af indkaldelsen gør indsigelse mod tidspunktet. I så fald afholdes afleveringsforretningen senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse, medmindre der træffes aftale om et andet tidspunkt. Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1 og stk. 3. Stk. 3. Er det aftalt, at bygherren indkalder til afleveringsforretning, skal denne indkalde entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Indkalder bygherren ikke som anført til afleveringsforretningen, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum. § 29. AFLEVERINGSPROTOKOL Stk. 1. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet. Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest

Dato: Juni 2011 Side 32 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen.

G. Mangler ved arbejdet § 30. MANGELSBEGREBET Stk. 1. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet. Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette gælder dog ikke 1)

når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæssige materialer ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller

2)

når bygherren har krævet anvendelse af bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning.

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren om opståede eller mulige hindringer, jf. § 15. Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte. § 31 MANGLER PÅVIST VED AFLEVERINGEN Stk. 1. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen.

Dato: Juni 2011 Side 33 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted - mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der stadig påberåbes. Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34. § 32. MANGLER PÅVIST EFTER AFLEVERINGEN Stk. 1. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3. Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren. Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning

Dato: Juni 2011 Side 34 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse af de påberåbte mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34. Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entreprenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde eller uden ufornødent ophold. § 33. BORTFALD AF ENTREPRENØRENS AFHJÆLPNINGSPLIGT M.V. Stk. 1. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 34. Entreprenøren skal afholde alle omkostninger som afhjælpning i driftssituationen medfører, dog begrænset som anført i § 35, stk. 2. § 34. BYGHERRENS RET TIL AFSLAG I ENTREPRISESUMMEN Stk. 1. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren - i stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning - kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33. Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne. Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af følgende måder: 1)

enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i

Dato: Juni 2011 Side 35 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse den foreliggende stand, 2)

eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand.

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen som følge af mangler gælder reglerne i § 40. § 35. ENTREPRENØRENS ANSVAR FOR FØLGESKADER Stk. 1. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret. Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. § 36. MANGELSANSVARETS OPHØR Stk. 1. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfælde. Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det gælder 1)

at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid,

2)

at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentlig,

3)

at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side.

Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende

Dato: Juni 2011 Side 36 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse gælde: 1)

Reglen i § 6, stk. 3, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører.

2)

Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar.

3)

Tidsrummet for afhjælpningspligt og ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år.

4)

Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke anvendelse.

H. 1- og 5-års eftersyn § 37. 1-ÅRS EFTERSYN Stk. 1. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen. § 38. 5-ÅRS EFTERSYN Stk. 1. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4. Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel. § 39. FÆLLES REGLER FOR EFTERSYN Stk. 1. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 20 arbejdsdages varsel. Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret

Dato: Juni 2011 Side 37 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse ved eftersynet, kan dette gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om eftersynets gennemførelse og om indholdet af eftersynsprotokollen.

I. Særligt om ophævelse § 40 BYGHERRENS HÆVERET Stk. 1 Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til entreprenøren - hæve entrepriseaftalen 1)

hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse - foreligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, eller

2)

hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren, medmindre dennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem adgangen til at standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, eller

3)

hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler.

§ 41. ENTREPRENØRENS HÆVERET Stk. 1. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til bygherren - ved væsentlig forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2, hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt. Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt påkrav til bygherren - hæve entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til

Dato: Juni 2011 Side 38 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed. § 42. KONKURS, BETALINGSSTANDSNING, TVANGSAKKORD M.V. Stk. 1. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet - eller på den anden parts opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra den anden part dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse. Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i §44. § 43. EN PARTS DØD Stk. 1. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det samme gælder partens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædelsesretten er betinget af, at der enten er eller bliver stillet betryggende

Dato: Juni 2011 Side 39 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, at det som følge af entreprenørens død ikke kan forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted. Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i §44. § 44. FÆLLES REGLER OM OPHÆVELSE Stk. 1. Ophævelse skal ske skriftligt. Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til en registreringsforretning (stadeforretning), der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst. Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et dokument (registreringsprotokol), der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre registreringen foretages af en syns- og skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45. Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræsenteret ved registreringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om registreringens gennemførelse og om registreringsprotokollens indhold. Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer og materiel, som befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Det samme gælder tegninger, beskrivelser og andet

Dato: Juni 2011 Side 40 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse projektmateriale m.v. Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen. Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.

J. Tvister § 45. SYN OG SKØN Stk. 1. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, København. Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af 1)

oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer,

2)

en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring ønskes (skønstemaet),

3)

de dokumenter, der er af betydning for sagen,

4)

eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikationer hos skønsmanden og

5)

angivelse af, om forretningen mod betaling af et særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to eller under ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til parternes ønske. Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte

Dato: Juni 2011 Side 41 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse begæringer om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand. Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar. Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser - eller tilsvarende betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører m.v.), gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter. Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for byggeog anlægsvirksomhed. SAGKYNDIG BESLUTNING OM STILLET SIKKERHED M.V. § 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 6, og § 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i tilfælde af parternes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14. Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter bestemme, at beslutningen skal træffes af flere sagkyndige. Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v., som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den anden part i entrepriseaftalen. Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modparten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning dertil - give parterne adgang til at fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest muligt og inden 15

Dato: Juni 2011 Side 42 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskravet skønnes begrundet, og hvem der skal betale udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af honoraret. Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til private bygherrer og til entreprenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. Ved begæring om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i særlige tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at anlægge voldgiftssag efter § 47. Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage. Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen. Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslutning gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. VOLDGIFT § 47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige. Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet. Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: 1)

oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer,

2)

klagerens påstand samt en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og

3)

angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påberåbe

Dato: Juni 2011 Side 43 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse sig. Dokumenterne skal være vedlagt. Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 - dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium, udpeget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal fungere som Voldgiftsrettens formand. Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets suppleanter. De dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supplering, skal udredes af den part, der har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet.

Dato: Juni 2011 Side 44 af 58


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70.

Dato: Juni 2011

Byggesagsbeskrivelse

4 4.1

Side 45 af 58

Bestemmelser for byggepladsen Byggepladsen Alle udgifter til etablering og drift af byggepladsen for de samlede bygningsarbejder samt reetablering af terræn og installationer efter afrigning heraf skal være med i totalentreprenørens tilbud. Herunder skal følgende være indeholdt i totalentreprenørens tilbud: -

interims befæstelse af veje, arbejdsplads og oplagringspladser for egne arbejder. velfærdsforanstaltninger for egne folk. (Skurvogne) Konduktør-/Mødeskur til afholdelse af byggemøder. containere til oplagring af materialer. stillads, lift og kran til egne arbejder. Opstilling og tømning af containere for byggeaffald. alle sikkerhedsforanstaltninger. midlertidige understøtninger og afstivninger ved bygningsarbejder. udgifter til opvarmning og udtørring etablering af byggepladsstøm incl. byggepladsbelysning, orienteringsbelysning, byggepladstavler. Etablering af interims byggepladsvand. etablering af interims afløb, vand, el og telefon til egen velfærdsforanstaltninger. frostsikring af alle installationer. Slutrengøring og oprydning

Byggepladsplan Totalentreprenøren skal udarbejde byggepladsplan, som skal godkendes af bygherre og danne grundlag for sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger. Udgiften hertil skal være indeholdt i tilbudet. Hegn Totalentreprenøren vurderer selv omfanget af afhegning. Udgifter til hegn, advarselsskilte, etc. Skal være inkluderet i tilbudet. Vagtordning Hvis entreprenøren finder det nødvendigt etableres vagt. Udgiften skal være indeholdt i tilbudet. Skiltning Der skal i tilbuddet medregnes levering, opsætning og nedtagning byggepladsskilt der angiver byggeriets navn med tydelig illustration af byggeriet samt beskrivelse af bygherre og dennes rådgivere, totalentreprenøren og øvrige involverede parter som totalentreprenøren finder nødvendig at beskrive. Skilt skal fremlægges og godkendes af bygherre. Totalentreprenøren skal opsætte og vedligeholde skilte med “uvedkommende forbydes adgang til bygepladsen” og skilte med “hjelmpåbud”, "Sikkerhedssko påbudt" m.v. i nødvendigt omfang. Aflåsning Udvendige døre i bygningen forsynes med byggecylindre. I forbindelse med afleveringen skiftes byggecylindre til permanente låsecylindre. Totalentreprenøren har ansvaret for at bygningen holdes aflåst i byggeperioden. Affald Totalentreprenøren er forpligtet til løbende at fjerne affald fra bygning, veje, skure og arbejdssteder.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 46 af 58

Stedlige forhold Totalentreprenører må gøre sig bekendt med forholdene på stedet inden afgivelse af tilbud, idet ekstrakrav på grund af manglende kendskab til de stedlige forhold ikke vil blive honoreret. Arealerne overtages i den stand, hvori de forefindes. Totalentreprenøren skal før byggearbejdet opstartes foretage er fotoregistrering af veje, fortov, befæstede arealer, bygninger og installationer som er beliggende på grunden eller i tilknytning hertil, hvor bygningsarbejdet skal udføres. Kopi af fotoregistrering udleveres til bygherre som dokumentation for tilstand på eksisterende forhold. Eventuelle skader skal være registeret og anmeldt til bygherren før arbejdets påbegyndelse. Adgangsveje til byggepladsen Adgang til byggepladsen skal ske fra Filstedvej eller Nørre Trandersvej, hvor der etableres midlertidig udkørsel efter nærmere aftale bygherre. Det gøres opmærksom på at Liselund er en offentlig vej, som anvendes af mange børn der tilhøre skolen på Filstedvej. Af den årsag skal Liselund gennem hele byggeperioden være farbar for færdsel. Område vil også i byggeperioden være beboet i de huse som ikke er ombygget, og de huse som bliver afleveret til boligselskabet. Parkeringspladser Parkering for håndværkere der er tilknyttet byggepladsen skal ske i området på de tilgængelige Ppladser. . Oprydning/renholdelse Totalentreprenøren udfører og betaler fornøden rengøring og fejning af tilkørselsveje hver dag, og senest ved arbejdstids ophør. Renholdelsen varetages indtil byggeriets aflevering. Byggepladsen, herunder lager- og montagepladser, skal i hele byggeperioden holdes ryddelige og renholdte. Oprydning, grovrengøring og fjernelse af affald skal være indeholdt i tidsplan aktiviteterne, og en aktivitet kan ikke betragtes som afsluttet, før daglig rengøring og udfejning inkl. udbæring og henlægning af affald i container er sket. Ved projektets afslutning skal arbejdssteder, oplagringsarealer og færdselsarealer ryddes fuldstændigt. Skure m.v. skal fjernes hurtigst muligt efter arbejdets afslutning i fornødent omfang. Alt affald skal fjernes og terrænet reetableres. Affald De tilbudte ydelser skal omfatte løbende sortering og bortkørsel af alt affald på byggepladsen i h.t. bygningsmyndighedernes krav. Affaldsafgifter skal være indeholdt i tilbudet. Mødelokale Totalentreprisen omfatter alle udgifter til etablering af et selvstændigt mødeskur med de nødvendige faciliteter og størrelse for afholdelse af byggemøder mv. Totalentreprenøren sørge for altid at have et sæt opdateret tegninger med til bygherremøder samt der altid forefindes minimum 5 gæstehjelme på byggepladsen. Støj Arbejderne skal tilrettelægges således, at der undgås unødige støjgener for naboer. I øvrigt skal max. støjniveau som fastlægges af myndigheder overholdes. Der må ikke forekomme støjende arbejder udenfor 07.00 til 16.00 mandag - fredag uden forudgående aftaler med bygherre


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 47 af 58

Rengøring Ved aflevering skal byggeriet være rengjort og byggepladsen opryddet og retableret, således at bygning/lokalerne kan tages i brug. Nød- og sikkerhedsudstyr I totalentreprenørens ydelser skal være indeholdt levering og vedligeholdelse af: Nødtelefon på byggepladsen. Forbindingskasse med nødvendig rekvisitter iht. Arbejdstilsynets krav. Brandslukningsudstyr iht. Arbejdstilsynets krav. 4.2

Deponeringsaftaler Alle udgifter i forbindelse med deponering og bortskaffelse af affald, skal være indeholdt i tilbudet, jvf. ovennævnte.

4.3

Afsætning Alle nødvendige afsætninger skal være indeholdt i totalentreprenørens tilbud. Landinspektør skal udarbejde afsætningsplan samt afsætte hovedlinier for placering af nybygning på stedet. Udgifter til landinspektør skal være indeholdt i totalentreprenørens tilbud.

4.4

Vejrligsforanstaltninger Generelt Ved arbejder, som er påvirket af vejrforholdene (f.eks. terræn- og tagarbejder), skal nedennævnte spilddage være indregnet i udførelsesperioden, således at der kompenseres for dage med nedsat arbejdstempo på grund af dårligt vejr m.v. De tilbudte ydelser skal omfatte både alle overenskomstmæssige og alle særlige vinterforanstaltninger. Vejrligsforanstaltninger Totalentreprenøren er pligtig at gennemføre byggeriet i perioden 01.11. - 31.03. i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens Vinterbekendtgørelsen af 18. maj 2011 for bygge- og anlægsarbejder. Alle vejrligsforanstaltninger, såvel overenskomstmæssige som ikke overenskomstmæssige, skal være indeholdt i tilbudet. Vejrligsforanstaltningerne skal have et omfang, som er nødvendigt for byggepladsens uafbrudte drift, således at byggerytmen ikke hindres af vejrliget, og at arbejdstidsplanen overholdes. Totalentreprenøren har det fulde ansvar for, at trufne vinterforanstaltninger er tilstrækkeligt effektive til fuldt ud at hindre skader på bygværker og anlæg, og at sikre arbejdets fortsættelse. Ansvaret for, samt initiativet til at undgå frostskader af enhver art, påhviler totalentreprenøren, også under eventuelle arbejdsstandsninger. Bygningerne som er lukkede skal holdes opvarmet, enten med midlertidige eller faste varmeinstallationer. Totalentreprenøren skal have indeholdt leje, montering, flytning, nedtagning, opdeling af bygning i flere sektioner m.v. i sit tilbud, mens bygherren vil betale forbrug. Totalentreprenøren skal sørge for, at alle åbninger i ydervægge og tage er aflukket, således at varmetabet minimeres. Bygherren skal godkende påtænkte opvarmningsmetode, idet der vil blive set på billigste metode med hensyn til forbrug.


Dato: Juni 2011

69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Side 48 af 58

Vejrligsdage Vejrligsdage er dage, hvor der ikke kan arbejdes på byggepladsen. Vejrligsdage noteres i bygherremødereferaterne. Totalentreprenøren må selv godtgøre, at der har været vejrligsdage ud over normalen. Entreprenøren skal på grundlag af målinger foretaget på egen målestation inden for arbejdsområdet eller data indhentet fra nærmeste meteorologiske station udarbejde vejrrapporter til forelæggelse på hvert bygherremøde. Vedrørende usædvanligt vejrlig kan der kun gives forlængelse af tidsfristerne i henhold til efterfølgende regler, og kun når antallet af vejrligsdage overstiger det i nedenstående skema anførte, og såfremt antallet er fastsat ud fra følgende kriterier: 1. Vindstyrke på 6, regnet efter Beauforts skala (11-14 m/sek.) og derover, regnes for arbejdsstandsende ved arbejde, hvortil der anvendes kran. 2. Såfremt maksimumtemperaturen ligger under - 3° C, og der udføres arbejde, der er temperaturafhængigt. 3. Såfremt en vintermåneds middeltemperatur er 3° C lavere end den normale, kan der gives en tidsfristforlængelse på 10% for de dage, der ikke i forvejen er vejrligsdage. 4. Såfremt den registrerede nedbør overstiger de i nedenstående skema anførte gennemsnitsværdier (mm). Vedrørende nedbørsmængder vil 100 mm sne svare til 10 mm vand. Såfremt nedbør, der falder i form af sne eller is, giver anledning til rydningsmæssige gener, indrømmes tidsfristforlængelse, men kun for den tid, der medgår til rydning og kun efter forudgående aftale med byggeledelsen. 5. Når kombinationen af lav temperatur og vind er sammenfaldende, kan der ved negative temperaturer tillægges temperaturens numeriske værdi 50% ved vindhastighed 4-5 m/sek., 75% ved 6-8 m/sek., 100% ved 9-11 m/sek. Og derover. Denne regel er dog kun gældende for dage, der ikke i forvejen er vejrligsdage. Reglerne vedrørende usædvanligt vejrlig kan kun finde anvendelse ved udendørs arbejde. Vejrligsdage indlagt i bygherrens tidsplan samt gennemsnitsværdier for temperatur og nedbør. Aktivitet/Måned

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Jordarbejde Vej og terræn Kloakarbejde

5

5

5

4

3

2

1

4

5

5

5

5

Betonarbejde og udvendigt murerarbejde

6

6

6

3

2

2

1

2

2

2

4

6

Montage. Alle udvendig arbejder

3

3

3

2

2

2

1

2

2

3

3

3

Tagværk

5

5

5

3

3

2

1

2

2

3

4

5

Tagdækning

6

6

6

4

4

3

2

3

4

5

6

6

Udv. snedkerarbejde

2

2

2

1

1

1

0

1

1

1

2

2

Vejrligsdage for:


Dato: Juni 2011

69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse Normal middeltemperatur °C, vinter Døgnnedbør mm jord-, terrænog kloakarbejder Nedbør mm pr. dag i arbejdstiden, øvrige arbejder

Side 49 af 58

0.0

-0.3

1.7

6.3

12

10

10

11

13

15

21

21

6

5

5

6

7

8

11

11

8.9

5.1

2.3

19

17

13

13

10

9

7

6

Tidsfristforlængelse For at opnå tidsfristforlængelse som følge af de i ABT §24, stk. 1, pkt. 4 nævnte situationer skal antallet af accepterede vejrligsdage overskride de i tidsplanen indregnede normale vejrligsdage i henhold til ovenstående for den pågældende periode, begrænset af sanktionsbærende knudepunkter. Totalentreprenøren skal snarest muligt - og senest 1 måned før afslutningen af en periode, hvor der kræves tidsfristforlængelse - fremsætte skriftligt krav om tidsfristforlængelse som følge af usædvanligt vejrlig. Af kravet skal det fremgå, hvor mange dage tidsfristen ønskes forlænget med, hvilke aktiviteter der berøres og hvilke vejrfaktorer kravet begrundes med. For sent fremsatte krav vil ikke blive imødekommet. 4.5

Plan for sikkerhed og sundhed Indretning og drift af byggepladsen incl. etablering af velfærdsforanstaltninger for folk på pladsen samt håndtering af sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger skal udføres i overensstemmelse med krav i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder inkl. ændringer i bekendtgørelse 1423 af 27.12.2008 og 53 af 20.01.2009, samt øvrige lovkrav og vejledninger fra myndigheder. Bygherrens pligter til at udarbejde plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen, koordinering heraf samt til at afholde sikkerhedsmøder iht. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1416 om bygherrens pligter af 27.december 2008 overdrages til totalentreprenøren. Bygherrens pligt til koordinering af sikkerhed og sundhed på byggepladsen overdrages iht. skriftlig aftale til totalentreprenøren. Alle udgifter til håndtering af sikkerhed og sundhed på byggepladsen skal være indeholdt i totalentreprenørens tilbud.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

5 5.1

Dato: Juni 2011 Side 50 af 58

Projektdokumentation Generelt Totalentreprenøren skal som en del af den samlede totalentreprise udarbejde teknisk dokumentation, således at totalentreprenørens projektmateriale samlet beskriver den tekniske løsning. Totalentreprenøren overtager det af bygherren udarbejdede projektmateriale i form af tegningsfiler udført i AutoCAD 2008 for så vidt det angår tegningsmaterialet og almindelig kopitryk for øvrigt projektmateriale.

5.2

Projektering og dokumentation Foreliggende udbudsmateriale skal betragtes som et detaljeret program, omsat til det bygningsanlæg og den arkitektur, som bygherren ønsker leveret og kan ikke fraviges uden særlig aftale. Totalentreprenørens projekteringsarbejde incl. projektopfølgning, fagtilsyn og byggeledelse omfatter udførelse af landskabsarkitekt, arkitekt og ingeniørarbejde i overensstemmelse med ABR 89. Med henvisning til PAR og F.R.I’s ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning af dec 2009 skal følgende ydelser være indeholdt i tilbudet: 3 Rådgivning i forbindelse med projektering: 3.3 Forprojekt (Materiale til ansøgning om byggetilladelse) 3.4 Hovedprojekt 3.5 Projektopfølgning 4. Rådgivning i forbindelse med udførelse: 4.1 Byggeledelse 4.2 Fagtilsyn 5. Rådgivning i forbindelse med driftsfasen: 5.1 Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan 8. Andre ydelser: 8.3 Geotekniske undersøgelser - Bearbejdning jfr. bygherre indhentet geoteknisk rapport. 8.15 Aflevering af digitale data - I forbindelse med afslutningen af byggeriet afleveres tegningsmaterialet oprettet ”som udført” i dwg-format. 8.17 Brand – bearbejdning jfr. BR-10, samt lokale brandmyndigheders krav. 8.18 Rekvirering af energimærke. 8.26 Arbejdsmiljø – Bygherrens forpligtigelser til koordinering af byggeriets arbejdsmiljø i projekterings- og udførelsesfasen varetages af totalentreprenørens rådgiver. 8.39 Tegninger ”som udført” skal i omfang udføres svarende til PAR og FRI’s ydelsesbeskrivelse ”som udført”, 2000, niveau 1, omhandlende hovedtegninger, indextegninger, oversigtstegninger og beregninger. Der skal udføres beskrivelser, hoved-/oversigtstegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger, rumskemaer, principdiagrammer mv. til entydig illustration af det samlede byggeri. Byggeriet skal opføres som et lavenergibyggeri klasse 2015 iht. BR10. Energikravene skal primært opfyldes gennem passive tiltag og sekundært ved anvendelse af vedvarende energi. Der er udført en vejledende energirammeberegning for en bolig, jf. bilag. Under detailprojekteringen skal energirammeberegningen tilpasses eventuelle ændrede forudsætninger (f.eks. U-værdier,


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 51 af 58

solcelleeffekter, installationer mv.). Ligeledes skal der udføres energirammeberegninger for alle typer og orienteringer af boliger til myndighedsgodkendelse. Luftskiftet gennem utætheder skal måles og dokumenteres tidligt under udførelsen, således at udbedring af evt. utætheder kan foretages uden at påvirke indflytningsdatoen. Udgifter til måling og dokumentation afholdes af entreprenør. Kravene vedrørende det termiske indeklima skal dokumenteres opfyldt ved hjælp af dynamiske simuleringer (BSim-beregninger). Der skal udarbejdes en rapport hvor resultater og forudsætninger klart fremgår. Der skal udføres simuleringer for én repræsentativ bolig vendt i 3 forskellige retninger. Projektmaterialet skal fremsendes løbende til bygherre og dennes rådgivere til gennemsyn. Hovedprojektet skal dække alle totalentreprenørens ydelser inkl. koordinering med eventuelle bygherreleverancer. Myndighedsbehandling foretages af totalentreprenøren, der ligeledes indsender beregninger til myndighederne for godkendelse. Totalentreprenøren er pligtig til herudover at levere enhver dokumentation, bygherren måtte kræve om en arbejdsudførelse. Materialet skal sendes til bygherrens rådgiver mindst 2 uger før udførelse, således at der i givet fald er tid til at gøre indsigelser. Senest ved afleveringen skal der til bygherrens godkendelse indleveres 2 sæt rettede tegninger som udført samt diverse garantibeviser, tekniske dokumentationer, brugsanvisninger og drifts- og vedligeholdelsesvejledninger. Alle tegninger, der er udarbejdet af entreprenøren, skal udarbejdes i AutoCAD version min. 2007 med anvendelse af Bips lagstruktur. Senest en måned efter aflevering leveres 2 sæt på papir samt 2 CD´er indeholdende det komplette projektmateriale ”som udført” incl. arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse. Filerne skal afleveres på CD, der tydeligt markeres med afsender, sag, dato og filnavne. Der skal, med deltagelse af totalentreprenørens rådgivere under projekteringen, indregnes projekteringsmøder med bygherren og dennes rådgivere hver 2. uge.

5.3

Driftshåndbog Før aflevering udarbejder entreprenøren en driftshåndbog med alt relevant dokumentationsmateriale samt driftsplan med periodiserede vedligeholdelsesterminer. Driftshåndbogen skal indeholde oplysninger om samtlige tekniske anlæg og installationer samt anvisninger for disses fremtidige vedligehold inkl. vedligeholdelsesterminer. Driftshåndbogen skal leveres som en separat mappe i 2 eksemplarer til bygherren og godkendes af denne. Såfremt driftshåndbog ved brug ikke viser sig at være tilstrækkeligt fyldestgørende i information, kan entreprenøren ikke senere gøre gældende, at det eller de af ham leverede produkter er misligholdte eller fejlbetjente, når/hvis krav om reparation eller udskiftning bliver fremført. Driftshåndbogen udarbejdes med et indhold svarende til det nedenfor beskrevne:


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70.

Dato: Juni 2011

Byggesagsbeskrivelse

Pos. 1

Side 52 af 58

Emne: Indledning Kortfattet beskrivelse af byggesagen.

2

Adresseliste Liste med adresse og kontaktpersoner over de i byggesagen involverede teknikere, entreprenører, underentreprenører og myndigheder.

3

Datablade Datablade skal som minimum indeholde følgende oplysninger i skemaform: • Ejers navn og CVR-nummer • Kommune og Komm. reg. nr. • Adresse og matrikel nr. • Grundareal • Opførelsesår • BBR. nr. • Samlet boligareal BBR • Faktisk bebyggelsesprocent og tilladt bebyggelsesprocent • Brandveje • Byplanforhold • Tingbogsudskrift • Deklarationer mv. • Brandsikring • Forsyningsselskaber • Myndighedskrav

4

Myndigheder Ansøgninger til og godkendelse fra myndigheder, herunder approberede tegninger og beregninger.

5

Arealopmåling Bygningen opmåles, hvis relevant, i funktionsområder, og arealerne oplyses i m², opmålt efter retningslinierne i BBR-instruksen og efter BR 10.

6

Garantiordninger Oplysninger om de garantier (udover 5-års ansvar), som er omfattet af entreprisen.

7

Måleroversigt Samlet oversigt over alle målere. Oversigten udformes som et skema indeholdende målernummer og præcis lokaliseringsangivelse samt med plads til aflæsninger.

8

Driftskalender Samlet kalender der angiver alle tidspunkter for drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter. Driftskalenderen er en opsamling af aktiviteter angivet i driftsvejledningerne / bygningsdelskortene, jævnfør nedenstående beskrivelse.

9

Driftsvejledning Driftsvejledningen skal omfatte alle emner i byggeriet, og skal udarbejdes som bygningsdelskort. Driftsvejledningen skal opbygges systematisk, således at der for hvert emne anføres: • Anlæg / Bygningsdel • Lokalisering


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 53 af 58

• • • • • • •

Beskrivelse af anvendte materialer Komponentoversigt Betjeningsvejledning for brugere Vejledning for driftspersonale i henhold til leverandøranvisninger Vedligeholdelsesvejledning i henhold til leverandøranvisninger Vedligeholdelsesoversigt Henvisninger.

Strukturen skal tilpasses de enkelte emner. 10

5.4

Tegninger ”Som-udført”-tegninger.

Myndigheder og koncessionerede selskaber m.v. Totalentreprenøren skal indsende projektmateriale til opnåelse af byggetilladelse samt til øvrige myndigheder for opnåelse af tilladelse til at udføre byggeriet samt indhente samtlige nødvendige godkendelser for ibrugtagning af byggeriet. Entreprenøren fremsender senest i forbindelse med afleveringen alle nødvendige dokumentationer og attester samt ibrugtagningstilladelser. Bygherren og bygherrerådgiveren skal tilsendes kopi af korrespondance med myndighederne samt referater af møder, notater, attester, tilladelser m.m. Der må ikke uden bygherrens skriftlige tilladelse søges dispensation fra gældende love, bestemmelser eller lignende. Alle anmeldelser til myndigheder m.v. i forbindelse med arbejdernes gennemførelse foretages af totalentreprenøren for alle arbejder. Det er totalentreprenørens ansvar og risiko at pligtige tilkaldelser af myndigheder sker rettidigt.

5.5

Byggeledelse og fagtilsyn Byggeledelse og fagtilsyn udføres i totalentreprenørens regi. Byggemødereferater sendes til bygherre og bygherrerådgiver. Der skal, med deltagelse af totalentreprenørens rådgivere under udførelsen, påregnes afholdt bygherremøder hver 2. uge på byggepladsen hvor bygherren og dennes rådgivere forholder sig ret til at deltage.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70.

Dato: Juni 2011

Byggesagsbeskrivelse

6 6.1

Side 54 af 58

Kvalitetssikring Generelt Totalentreprenørens kvalitetssikring og -styring skal udføres i overensstemmelse med følgende lovgrundlag: -

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1117 af 23. september 2010. Vejledning om kvalitetssikring. By- og Boligministeriets vejledning af maj 2001.

Entreprenørens udgifter i forbindelse hermed skal være indeholdt i tilbudet.

6.2

Totalentreprenørens kvalitetssikring Totalentreprenøren skal sikre, at konstruktioner og installationer udføres, så det færdige byggeri opnår den tilsigtede kvalitet, jf. bekendtgørelse. Totalentreprenøren skal udarbejde en kvalitetsplan for den pågældende byggeopgave. Kvalitetsplanen udarbejdes på baggrund af den udførendes generelle kvalitetssikringshåndbog for totalentrepriser, tegninger og beskrivelser samt kontrolplan, jf. bekendtgørelse. Kvalitetssikringsprogrammet skal, før entreprisearbejdet påbegyndes, fremsendes til bygherren, og bygherrens godkendelse er en forudsætning for igangsætning af entreprisen. Kvalitetssikringsprogrammet skal beskrive entreprisens kvalitetskrav, kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolomfang, kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentation. Kvalitetssikringsprogrammet skal ligeledes angive totalentreprenørens organisation, der skal fremsendes til bygherren med navngivne nøglepersoner i forbindelse med tilbudsafgivelse. Bygherren forbeholder sig ret til at være medbestemmende vedrørende udførelse. Dokumentation skal ske løbende under arbejdets gang. Fastlæggelse af procedure m.m. i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren. Dokumentation for udført kvalitetssikring af rådgivningsydelser og egne arbejder skal systematiseres og indsættes i ringbind fælles for alle delarbejder. Ringbind skal afleveres til bygherren i 2 eksemplarer ved aflevering af det færdige byggeri.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

7 7.1

Dato: Juni 2011 Side 55 af 58

Overordnede kvalitetskrav Generel kvalitetsmålsætning og materialeholdning m.v. Byggeriet skal udføres i materialer der kvalitetsmæssigt og af udseende er af højeste kvalitet. Der lægges stor vægt på, at der ved byggeriets materialevalg og løsninger tages udstrakt hensyn til den fremtidige drift og vedligeholdelse af bygningen. Alle materialer skal være 1. klasses gennemprøvede handelsvare. For varegrupper, hvor der eksisterer anerkendte kontrolordninger, skal der vælges materialer og leverandør omfattet disse. For varegrupper, hvor der ikke indenfor de kontraktlige bestemmelser er fastlagt specifikke kvalitetsniveauer, skal der vælges materialer, der i kvalitetsniveau er anerkendt som værende over middel i den pågældende branche.

7.2

Byggesystem og etagehøjder Der er fra bygherrens side lagt op til, at entreprenørs valg af materialer er en del af konkurrencen, hvorfor det angivne byggesystem er et forslag, hvor kravene i 7.4 kan overholdes. Etagehøjder skal udføres i henhold til tegningsmaterialet.

7.3

Lydkrav og akustik Konstruktioner og sammenbygningsdetaljer skal udformes således at alle krav i BR 10 overholdes, herunder til luftlydisolation, trinlydniveau, efterklangstid, støj fra tekniske installationer samt støj indendørs fra trafik. Det skal ved kontrolmålinger dokumenteres, at kravene er opfyldt.

7.4

Generelle krav til bygningens energi- og ressourceforbrug Bygningerne skal kunne overholde BR10 kravet til lavenergi klasse 2015. Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,0 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Der skal medregnes blowdoor test for at bevise overholdelse af max. luftskifte overholdes. Hvis luftskiftet er højere end krævet skal entreprenøren afholde alle udgifter for at udbedre fejlene samt udgifter til ny blowdoor test som bevis for at kravene nu er overholdt. Den af entreprenøren regnede energiramme skal svare til det tilbudte projekt..

7.5

Forudsætninger for fremtidig drift og vedligeholdelse Bygningen skal i sin udformning være drifts- og vedligeholdelsesvenlig, og det skal ved valg af anlægstyper, materialer og tekniske løsninger prioriteres højt, at der sikres mindst mulige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, herunder skal det sikres, at der vælges materialer, komponenter og fabrikater, der markedsføres og sælges i Danmark. Hvor det kan have betydning for miljø og indeklima, skal alle materialer, som ikke har en tilfredsstillende varedeklaration, testes og godkendes. Der skal generelt etableres gode adgangsforhold for inspektion, rengøring og vedligehold af alle ud- og indvendige områder, installationer, tagflader og vinduesflader m.m. Arbejdsmiljø i forbindelse med driften af byggeriet skal indarbejdes i totalentreprenørens projektering.


69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

Dato: Juni 2011 Side 56 af 58

Der lægges endvidere vægt på, at der ved udformningen af byggeriet bruges kendte løsninger, herunder ved samlingen mellem forskellige bygningsdele således, at der f.eks. sikres absolut tæthed mod vejrlig også ved sammenbygning mellem forskellige bygningsdele m.m. 7.6

Prøvebolig Der skal leveres i alt 1 stk. bolig fuldt færdig-apteret for fastlæggelse af kvalitet på øvrige boliger. Prøveboligen skal indgå i både totalentreprenørs og dennes teknikeres kvalitetssikring og skal efter færdiggørelse godkendes af bygherre som standard for det videre arbejdets kvalitet.


Dato: Juni 2011

69 boliger, Liselund, Aalborg Himmerland Boligforening, afd. 70. Byggesagsbeskrivelse

8

Side 57 af 58

Bygherreleverancer Totalentreprenøren skal levere et fuldt færdigt nøgleklart hus, inkl. alle biydelser. De nedenfor nævnte bygherreleverancer er dog ikke indeholdt i totalentreprenørens leverance eller montage. Totalentreprenøren skal ved alle bygherreleverancer, hvor dette er relevant, deltage i planlægning og samordning af arbejder med bygherrens leverandører eller entreprenører. Det er dog en betingelse, at bygherrens leverandør eller entreprenører deltager i underentreprenørmøderne og indretter sig efter de gældende tidsplaner. Efter nærmere aftale med totalentreprenøren skal det tillades, at bygherreleverancer udføres i byggeperioden. I henhold til nedenstående oversigt skal totalentreprenøren levere enkelte ydelser i relation til bygherreleverancen, f.eks. elstik, tomrør, mv.

Pos. 1

Emne: Tilslutningsafgifter

Omfang

2

Afgifter til byggetilladelse

3

Forbrugsmåling

Målere i teknikskabe i alle boliger samt i teknikrum.

4

Inventar

5

Hvidevarer

Køkkenelementer/højskabe. (se nøjere beskrivelse under (73) og (76)) Hver bolig: 1 stk. køle- og fryseskab (højskabsmodel) 1 stk. indbygningsovn 1 stk. indbygnings kogemodul (stor model) Emfang

Totalentreprenørens ydelse: Div. anmeldelser og rekvireringer. Ansøgning og rekvirering af byggetilladelse m.v.

Disponere plads for angivne elementer samt montere angivne elementer. Montere fast køkkeninventar med plads til indbygning af hvidevarer og disponerer plads og etablerer strøm, føringsveje m.v. Omfang af stikkontakter i forbindelse med køkkener, henvises til bygningsdelsbeskrivelsen. Der henvises i øvrigt bygningsdelsbeskrivelse pkt. (73) Emfang med isoleret aftræk med hætte monteres. Inkl. alle tilslutninger

6

Vaskemaskiner og tørretumbler

Hver bolig: 1 vaskemaskine og 1 tørretumbler.

Disponering af plads og etablering af strøm, vand og afløb.

7

Antenneanlæg

Komplet kabel anlæg for antenneanlæg

Reetablering af eksisterende anlæg i terræn og stik i boliger.

8

Speciel belysning terræn

Park- og pullertbelysning i terræn i henhold til tegn. nr. 4.10

Etablering af strøm og montage af belysningen.

der  

der der der der

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you