Page 1


DECÀLEG DE LLUITA SINDICAL A L’HOSTALERIA

1) TENIM DRET A TENIR UN CONTRACTE DE TREBALL? Existeix contracte de treball des del moment en què treballem per una empresa, perquè el contracte de treball pot ser verbal o escrit i és responsabilitat de l’empresa formalitzar-lo per escrit quan legalment pertoqui. L’incompliment de la formalització per escrit del contracte de treball produeix la presumpció que la relació laboral és indefinida i a jornada completa. 2) HEM D’ESTAR DONATS/DES D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL? Des del moment en què comencem a treballar és obligatori que l’empresa ens doni d’alta al Règim General de la Seguretat Social. Hem de comprovar sempre si estem donats/des alta a la Seguretat Social consultant la nostra situació a l’oficina de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Si no estem donats/ des d’alta, la relació laboral es converteix en indefinida. Si l’alta s’ha formalitzat per una jornada inferior a la que realment treballem... denunciem-ho! Aquest fet ens perjudicarà per accedir a l’atur o a altres prestacions de la Seguretat Social. 3) QUINA CATEGORIA PROFESSIONAL HEM DE TENIR? Ens hem d’assegurar que estem contractats/des amb la categoria professional que

ens pertoca. Les funcions de cada categoria professional es detallen al conveni col·lectiu i a l’acord laboral d’àmbit estatal de l’hostaleria. Tota la plantilla no pot ser “auxiliar de cambrer/a” o “auxiliar de cuina”. Per poder ser auxiliar hi ha d’haver algú a qui auxiliar. Que no ens enredin! 4) COM FUNCIONEN LES HORES EXTRAORDINÀRIES? L’empresa ens les ha de compensar amb descansos o pagar-nos totes les hores extraordinàries que fem i no ens pot obligar a fer més de 80 hores extraordinàries anuals. Si estem contractats/des a temps parcial, la Llei prohibeix les hores extraordinàries. El que si que podrem es fer les hores complementàries que excedeixin de la jornada de treball que voluntàriament hàgim pactat amb l’empresa. 5) QUÈ ÉS EL PLUS DE NOCTURNITAT? El plus de nocturnitat és un complement salarial que remunera les hores que treballem de 22.00 h de la nit a 6.00 h del matí i, normalment, està estipulat que és d’un 25% addicional del salari de l’hora treballada (multiplica per 1,25 el sou per hora). 6) TENIM DRET A DESCANSOS? És il·legal que no tinguem dies de descans o


que només tinguem lliure un dia a la setmana. Tenim dret a lliurar 2 dies seguits sense interrupcions! 7) QUINA DISTRIBUCIÓ HA DE TENIR LA JORNADA DE TREBALL? El temps mínim entre jornades laborals ha d’ésser de 12 hores. No podem treballar en torns de menys de 3 hores ni de més de 5 hores sense parar. El temps mínim entre torns ha d’ésser d’una hora i mitja. 8) DIUEN QUE LES DONES COBREM MENYS QUE ELS HOMES Ser dona no és cap motiu per a que rebem un tracte diferent a la resta de companys, ni per cobrar menys que la resta de companys o treballar més hores sense remuneració. Per poder conservar la feina tampoc hem de tolerar cap tipus d’agressió masclista o assetjament moral o sexual a la feina per part d’altres treballadors o dels mateixos empresaris. El patriarcat mostra una de les seves cares mes crues i virulentes en espais personals íntims amb subordinació jeràrquica, com la feina. Juntes som més fortes, plantem cara des de la lluita feminista! 9) ALGUNES EINES DE LLUITA SINDICAL La Inspecció de Treball és una eina útil per posar en coneixement de l’autoritat labo-

ral tot tipus d’incompliments de l’empresari. No oblidem, però, que davant d’una sanció o d’un acomiadament disposem de 20 dies laborables per interposar una demanda al Jutjat Social. La demanda judicial, les diferents modalitats de vaga, la negociació d’un conveni col·lectiu o acord d’empresa que millori el conveni col·lectiu del sector, la secció sindical, l’assemblea de treballadors/res i la guerrilla de la comunicació per la socialització del conflicte són algunes de les eines de les que disposem. La millor defensa sempre és l’acció col·lectiva organitzada des de la base. Organitzem-nos amb els nostres companys i companyes al lloc de treball i plantem cara. 10) PETITS CONSELLS PRÀCTICS Si no estem d’acord amb el que l’empresa ens vol fer signar fes-m’ho constar de forma expressa al document amb un “no conforme”. El mateix hem de fer amb el document de liquidació i quitança (“finiquito”). Cal que evitem les converses informals i el tractament verbal dels conflictes i deixar sempre alguna constància per escrit de les nostres reclamacions a l’empresa, tant individuals com col·lectives, doncs això evitarà que puguin sancionar-nos o acomiadar-nos amb total impunitat. Si la teva queixa o reclamació és pública i documentada, esdevé una millor garantia de defensa del teu lloc de treball.


L’hostaleria és un sector amb condicions de treball extremament precàries (alta temporalitat i rotació, contractes en frau de Llei, manca d’alta al Règim General de la Seguretat Social, jornades de treball inacabables, mercat altament segmentat i discriminació per raó de sexe, entre altres exemples). Encara que les empreses ens diguin que poden disposar com vulguin dels treballadors i de les treballadores

això no és cert. No podem donar per bones frases com “aquest negoci és així” o “se sap quan s’entra però no quan se surt”. Som treballadors i treballadores amb drets i està en la nostra mà el fet defensar-los. Els tenim reconeguts al marc normatiu vigent: Estatut dels Treballadors i Convenis Col·lectius d’hostaleria, i amb organització sindical i lluita de base i consciència col·lectiva, podem ampliar-los i millorar-los.

Profile for fotlifoc

A l’hostaleria treballem amb drets. No tot s’hi val!  

Guia dels drets de les treballadores de l'hostaleria / www,sindicatcos.cat / maresme@sindicatcos.cat

A l’hostaleria treballem amb drets. No tot s’hi val!  

Guia dels drets de les treballadores de l'hostaleria / www,sindicatcos.cat / maresme@sindicatcos.cat

Profile for fotlifoc
Advertisement