Page 1


o GOSCΙNNY ΙζAΙ o UDERZO ΓΙAPoYΣTAZOYN

o ΑΣTEPΙΞ

ΙζAΙoΙ ΙΙ{ΔΙAΙ{oΙ To Mλ,ΙΠoYMTrΙΣ TΑΙNΙΑΣ

tlAtloYΘκotllΞ

ιι,\tr.w. asterix. tm. fr


Τo τευxogαυτ6 βαo(oτηκεστηVταιv(α'.o Aoτερ(ξ και oι |vδιιivoι,. πoU πραγματoπoιηΘηκε oτα oτoιjvτιoGerhardHahnFi|mproduktion GmbH,σε παραγωγητηq Extrafi|m ProduktionGmbH, F|ταιvjα',o Aατερ(ξ και oι lvδιιivoι,. απoτελε[διαoκευητoυ τε0xoug ,.To Mεγιiλo Tαξ(δι..,τωv Rene Gosοinnyκαι A|bertUderzo, απ6 τιq εκδ6oειqDargaudEditeur' H μακ6τατoυ τευxoug''o Aoτερ(ξ και oι tvδιιivoι', φιλoτεxvηΘηκε απ6 τηv JOUVE coMPoS|T|oN To κε(μεvo τoυ τεσ1oυq διασκεUιioτηκε απ6 τov Albert Uderzo.

TITΛOΣ ΠPΩTOTYπOY: ASTERIΧ ET LES ΙNDΙENS @ 1994EKΔOΣEΙΣ ALBERT RENf / GoSCΙNNY.UDERZo ΔΙκΑIΩMATA tΙA TtΙN ΙΙAPoYΣA EΚΔoΣΙ KAΙ THN EΛΛιΙNΙKΙΙ METΑΦPΑΣIΙ: @ 1997EKΔoΣEΙΣ ΑLBERT RΞNΙξ/ GOSCΙNNY-UDERZo EKΔOΘΙΙKE ΑΙIo THN: MAMOYΘ coMΙX EΠE tηEKΔOΣH:1997 ξ EKΔOΣH: 200a EKTYIΙΩΣH: ΑPTYΠOΣ EΠE, AΘHNA ISBN: 960-32r-t74-b


Εκεi 6λα μoιιiζouv lioυ11α. o καΘdvαq καταπιdvεται με τιq δoυλειεg τoυ. Στηv καλιjβα τoυ, o δρoυtδηqετoιμdζει για πoλλooτη φoρα τo μαγικ6 τou ζωμ6, γιατ( oι καιρo(εivαι δ0oκoλoι και καvε(g πoτd δεv ξdρει. o Aoτερ(ξ d1ει καλ6oει oτo oπ(τι τoU τo φ(λo τoυ oβελiξ Kαι τo oκ0λo τoυ, τov lvτεφ(ξ, για vα φdvε μερικα ψητd αγριoγoυρouvα. o oβελ(ξ' πoυ δεv d1ει καλd καλα πρoλdβει vα τελειωoει τo δικ6 τoυ, 61ει απλωoει

κι6λαqτo 1dρι τoUσε 6vα dλλo αxvιoτ6 αγριoγoυρoυvo. o Aoτερ(ξτov εμπoδ(ζει, "oβελ{ξ, ooβαρ6ψou! Av oυveyfoειq vα τρωq 6τoι, Θα παχιjvειq oτo τ6λoq! - Nα παyivω! Eγc6; Mα τριilγω μ6vo μια φoρd τη μ6ρα! - ΝAl, AΛΛA AΠ'τo ΠPΩt ΩΣ To BPAΔι!"

oι δυo oιjvτρoφoι, παρdα με τov |vτεφ(ξ,απoφαo(ζouv vα κdvoυv μια XωvεUτικηβoλτ(τσα στo Xωρι6. Συvαvτoιjv τov αρΧηγ6 Mαζεoτ(ξ, τov oπo(o μεταφdρoυv, κατd πωq oυvηΘiζεται, oι δυo βαoτdζoι πdvω στηv αoπ(δα τoυ. ''Tι κtivειq Mαζεoτ[ξ, αρ11ηγ6 μαq; - Mπα! oλα Θα πηγαιvαv καλι!, αv δεv ε{){α αυτoig τoυg δυo ηλ{Θιouqπoυ με μεταφερouv και πoυ δε βλ6πoυv πιo μακριd απ'τηv dκρη τωv πoδιιilv τoιJq!'' T6τε, oι βαατdζoι oκ0βoυv μπρoq για vα κoιτdξoυv τα π6δια τouq Kαι o Mαζεoτ(ξ xdvει τηv ιooρρoπ[α τoU Kαι πεφτει. Mπαφιαoμdvoqπια, παραδiδεται oτη τoU και μdvει ξαπλωμdvoqστη γη xτυπωvταg μoQα vευρικα τα δαxτυλα τoU στo dδαφoq. ''E[vαι φ0ρ6ξ πoυ αvαρωτι6μαι, αv η μεταφoριi μoυ απ'αυτoaq τoυg δυo ηλiθιoυq πρ6πει vα πeριλαμβιivεται πραγματικd oτα καΘιiκovτιi μoU ωq αρyηγoi!'' Ev τω μεταξιj, oτo xωρι6, o βdρδoq Kακoφov(ξ oκαρφαλωμ6vog ψηλd oτov εξιiloτη τηq καλιjβαq τoU γρατζoυvdει με πρoσoxη τιq xoρδ6q τηq dρπαg τoυ,

''Avτ{ vα παριστιivειq τo φcι. ooυλη, ρ[ξε μια ματιιi στov oρζovτα vα δειg τι κdvoυv oι Pωμαioι!'', τoυ φωvαζειo Mαζε. oτ(ξ. o βαρδoqΘιγμ6vog, φoρd τη μdoκα τηq αξιoπρdπειαq. ''Toλμι5τε vα με απooπι5τε απ6 τηv 6μπvευoη μoυ, Yια vα μoU επιβdλλετε τo ρ6λo τoU φρoυρoa! Ε[oτε..'ε{oτε...ε[oτε'.. PΩMAιol! BΛΕΠΩ PΩMAιoYΣ NA ΠΛHΣιAzoYN ΣTo XΩPlo!"


H αvτ(δραoητoUαρxηγo0ε[vαι ακαρια(α. "AΣTEPιΞ, ΠHΓAιNE NA EιΔoΠoιHΣEιΣ τoN ΠAN)PAM\Ξ! Eγιil Θα oημdvω ouvαγερμ6! oβελ(ξ' βεβαιιilooυ 6τι η πiλη τωv τειyc|v εfuαι καλd κλειoμ6vη!', o oβελ(ξ δεv πε(Θεταιγια τηv αvαγκαι6τηταμιαq τdτoιαgεvdργειαq. ''Miπωξ vα τηv αφiσoυμε αvoιΧτi; Θα e$6ε περιoo6τερη πλιiκα,αv καρπαζcΙlvαμε τoιJξ Pωμαioυq εδι{l, κατ'o[κov!'' 6λoι oι Γαλιiτεg βρ(oκovται μπρooτd oτηv καλιjβα τoυ Παvoραμ(ξ, Aφo0δ(vεταιo σUvαYερμ6q, απoτελεoματαε(vαι για vα πdρoυvτo μαγικ6τoυqζωμ6.o Aoτερ(ξε(vαιdvαgαπ.τouqπρωτoυgKαι τα τo λα(μαργo Kαι oι dλλoι, αvdμεoατouqKαι o oβελiξ πoυ πληoιdζειαvo(γovταq αμεoα.Aκoλoυθoov oτ6μα τoUKαι πoυ διιi:xvεται, για μια ακ6μηφoρd,απ6 τo δρoυtδη. "oxι, oBEΛιΞ, oxι! Ξ6ρειq 6τι 6πeoεq oτη 21iτρα, 6ταv iooυv μικρ69 και 6τι τα απoτελ6oματα εivαι μ6vιμα πιivω ooυ! - Nιαvιαvια! Nιαvιαvιαvια!'' Kαι 6πωqπdvτα o'αυτdgτιq περιπτωσειq,o oβελ(ξ πηγαivει μouτρωμdvoqστη γωvιιi τoυ, o τερατωδηqαxιv6q,πoυ εxoυvoxηματ[oειoι λεγεωvdριoι,βρ[oκεταικι6λα9κovτd oτo xωρι6 και πoUτo βdζει κατρακυλd6λo και πιo γρηγoραπρoqτo oτ6xo τoUκαι...πρoqτov εκατ6vταρxo, τηq διαβoλικηq αυτηq oκια μηxαvflq'η απ6 τη γιγαvτια oτα π6δια, Kατατρoμαγμdvog oπo[α oρμd κατd πdvω τoυ αvεξdλεγκτη.Συvτoμα η oκιd τov καταπ[vει, 'AAAAAAAAAXXXXXX!"

I


Ε(vαι ακριβωgη oτιγμιj πoυ διαλ6γουv oι Γαλιiτεg για vα βγoυvoα o(φouvαgαπ' τo xωριo, διxωgvα εVτUΠωσιαζovται δι6λoυ απ' αυτoτo πραγμαπoυ dρxεταικατα παvω τoυg,Eτoι, διjo μαζεgoυγκρoιjovται. Τ ΣP P P P P P P PPAK !

Eξαιτ(αg τηg oυγκρouσηq,η μεταλλικ{ oφα(ρα oκciει oα ρoδι, πoυ αvτi για oπoρoυq περιεxει λεγεωvαριoυq,κραvη,αoπ(δεq, δooατα. Mιooxωμdvoq στo dδαφoq, o εκατovταρχoq αvασηκωvεται, αvαμαλλιαoμdvoq και απελπιoμdvog απo τo Θεαμα' Nαι, παει και τελε[ωoε, αυτo[ oι Γαλατεq δεv εxoυv τ(πoτα κoιvo με τoυg dλλoυg. Πρdπει vα ειδoπoιηΘε( επειγ6vτωg o Kα[oαραgoτη Pωμη.


Yoτερα απ6 μακρ0 ταξ(δι o Tρ6λεtμπoυq φΘdvει oτη Pιiμη και μπα(vει oτα Θερμdλoυτρd, 6πoυ, 6πωq τoυ ε(παv, o Kα(oαραq xdvει Kαι τηv υoτατη oτdλα τηq Uπoμovηqτoυ, ιδρoκoπωvταq με τouq dλλoυq oυγκλητικoιiq oτo sudatorium.*Δεv πρoλαβα(vει vα μπει και γλιoτρd σ,dvα oκαλoπdτι πdφτovταg στη γεμdτη vερ6 γoυρvα, μπρooτd oτα π6δια τoυ ιδ(oυ τoυ Kα(oαρα.

"ΓΚΛoYΠ! Aβε Καioαρ! oι μouoκεμ6voι σε xαιρετoiv! ΓΚΛoΠ! . Aβε, Aβε εκατ6wαρyε Tρ6λεiμπoυq! Nι5μιζα6τι ιiooυv oτη Γαλατ{α, Υια vα στρ6σειq αυτoiq τoυg Γαλιiτεc τηg Aρμoριnlq πoυ μαξ xoρeιoυv στo ταψ(! - Ξ6ρει9 πιivτα vα βρ[oκειg τη oωoτη λ6ξη' ω μeΥιiλε Kα[oaρ, 6oo 6μωξ 6ια' Θ6τoυv αυτη τηv ακαταμιiyητη δivαμη, πoυ πρo6ρyεται απ6 τov δρoυtδη τoυg, Θα oυvey[ζow vα γελoιoπoιoιiv τηv ει. κ6vα ooυ Και τηv εικ6vα τηq Pcilμηg!'' Evα βoυητ6δυoαρεoκειαqKαι xλευαoμωv dρ1εταιαπ6 τoη παριoτdμεvoη ouγκλητικoξ. ''Σα vα oε yoρεiει στo ταψ{ αυτη η Yαλατικfi υπ6Θεoη, Κα[oαρ!' Eξαλλoqo Kα(oαραgβγα(vειαπ6 τo sudatoriumκατω απo τα ειρωvικdβλdμματαoλωv. ''Θα σαg απoδε[ξω εYιl 6τι τ(πoτα δεv μπoρε( vα αvτιταyΘεi oτo v6μo μoυ!''

Στo παλdτι τoυ o Kα(oαραq αρx(ζει vα βηματ(ζει πdvω κdτω μπρooτd oτη φoβερη μoυoo0δα τoυ πdvθηρd τoU, πoU ε(vαι και η μαoκ6τ τoυ.

"E(μαι o περqελoq τηξ Σuγκλιiτoυ eξαιτ{αq αυτrig τηq σUμμoρ{αg τωv κατεργιiρη6ωv! Πρ6πει vα αλλιiξeι αυτ6! TYMBσYΣ! - Eφταoα, 6φταoα, ω μεγαλoπρεπη Kα(oαρ!'' Εvαq δoυλoπρεπηqXovτρoμπαλdqξεπρoβdλλεικαι πληoιdζει μειλ(xιατov Kα(oαρα,

* Aτμ6λoυτρo


''Tiμβoυq, τι Θα 6καvεq για vα vικηoειξ αυτi τη 2goiφτα τωv αvυπ6ταxτωv Γαλατιilv; . Εivαι πoλιi μεγιiλη η τιμη πoυ μoU κιivειg, ω Θεtκ6Κα{oαρ! Θα ιiρyιζα αρπιiζovταg αυτ6v τo δρoυtδη, απ6 τov oπoio ξεκιvιi 6λo τo κακ6 και oτη oυv6yeια Θα τov 6ρι7ψα για τρoφιi oτα λιo. vτιiρια τoυ ιππ6δρ0μ0υ. T6ρμα o δρoυfδηq, τ6ρμα o ΘαυματouρΥ6qζωμ6ξ, και τ6ρμα o ζωμ69,τ6ρμα oι αvυπ6ταyτoι Γαλ6τεq!'' AκoιJγovταqvα κdvoυvλ6γo για φαγητ6o παvΘηραqξερoγλε(φεταικαι ρixvει dvα λα(μαργo βλdμμαoτov Τιiμβouq,o oπo(oqλoυφdζειoε μια γωvιd' ''H ιδ6α ooυ δεv ε{vαι doyημη, αv απoτi. yω 6μω9 και πdλι, Θα γ{vω o περ{γελoq oλoκληρηs τηξ lηq..,τηg γηq...THΣΓHΣ!,' o Kα[oαραqoτρdφεται πρoq τηv υδρ6γειo, πoυ, εκε(vητηv επoxη 6μωq,dμoιαζεμε μια π(τα o δioκoq η dvα δ(oκo.o δ(oκoqτηg υδρoγε[oυ. τηq υδρoγε(oυoτριφoγυρ(ζειπdvω o'dvαvdξovα και oτηρ(ζεταιπdvω oε μια β6oη. ''lδoi η μεγαλoφuηg ιδ6α! Aρπdζoυμε τo δρoυtδη,φτdvouμεoτηv dκρη τrιg mξ Και..." o Kα(oαραgτoπoΘετε(6vα xρυo6 v6μιoμα π6vω oτo δ(oκo Kαι τo oπριil1vει απαλd πρog τηv dκρη. "XoΠ! Tov αδειιiζoυμε στo βdραΘρo τoυ TEΛOYΣ και TEΛoΣ!', Kαι τo v6μιoμαπdφτειoτo 6δαφoq.


''Mα εivαι 6ξoxη ιδ6α, ω μεγαλoπρεπη Kα[oαρ. H oκληρ6τητα σoυ μ6vo με τη μεγαλoφυtα σoU μπoρε[ vα oυγκριΘε(' Θα μπoρoaoα 6μωq vα επιoημιivω στo Θεiκ6 Kα[oαρα 6τι υπriρyει μια δυoκoλιoaλα; - Δυoκoλιoiλα; Tι δυoκoλιoiλα; . Ω υπ6ρτατε Kα{oαρ! Πoιoq τρελ6q Θα oδηYηoει τo δρoυtδη στα π6ρατα τoυ κ6oμoυ; - Exω κιiπoιov υπ'6ψη μoυ! . Πoιov; - EΣENA !" o T0μβoυqπραoιv(ζεικι αρx(ζειvα ψελλ(ζει: ,'Mα...δεvε{μαι oiγoυρoq 6τu.. - Θα τα καταφ6ρειq Tiμβoυc! Eγcil εiμαι o[γoυρoq! T6oo ofioυρog, 6oo και Υια τo 6,τι η γη ε[vαι επiπεδη!'' Kαι πριv βγει απ6 τo δωμdτιoxτυπd τηv ακρητoυ δ(oκoυ,o oπo(oqαρx(ζειvα περιστρdφεταιγρηγoρα oφαiραq. γ0ρωαπ,τovdξovdτoυ δ(vovταgτηv εvτυπωση....μιαq H ειρlivη και η ηρεμ(α επ6oτρεψαvστo x ω ρ ι 6 τ o u Ao τερ (ξ. ΔH ΛAΔH Σ X EΔON! ,'Δεv ε[vαι δυvατι5v!!!'' o αρxηγ6qβγα(vειαπ'τηvκαλ0βατoU Kρατωvταgτηv αoπ(δαπdvω απ.τo κεφdλι τoυ. ''oyι! Δεv ε[vαι 6υvατ6v!!!'' K α ι o ρμd μαvιαo μ dv oqσ τov πdγκo τoυ ιxθυoπωλη.Eκε(voq,oαv απ6 dvoτικτo,dxει αρπdξειdvαψdριKαιτo oτρdφειoτov Mαζεoτ[ξ.

,,oι

βαoτdζoι μoU 6φαγαv 7gτεgαπ6 τα ψdρια σoυ Και oiμερα oφαδdζoυv απ'τov π6vo, και πρ6πει τιilρα εγcil vα κιivω τη δoυλειιi τoυq! - Ε[vαι πoυ...τελειcΙlvει τo απ6Θεμαl, απαvτd,εvoxλημdvoqo Aλφαβητiξ. . Περιμ6vω μιcι παρτ(δα, αλλιi oι βoiδιiμαξεg πoυ μεταφ6ρouv τo ψdρι απ6 τη Λoυτ6τια κιivoυv απεργ[α' Kυλιivε αργd oτιq oδoig oε 6vδειξη διαμαρτυρ[αg για τηv τιμη τoιJ σαvoi!'' o oιδεραqAυτoματ[ξπληoιdζειτov αηδιαoτικ6πdγκo. ',Πρ6πει vα εfuαι καvε(q τρελ6q για vα φdει αυτd πou πoυλιiει αυτ6q o δηλητηριαoτηg! . Πoιoq μιλιiει! Eoi πoτ6 δεv μπ6ρεσεq vα yωv6ψειq τα ψιiρια μoυ! . Πλιiκα μoυ κdvειg!'. Kαι ΣΠΛATΣ !l! o oιδερdq τρωει dvα ψαρι κατ6μoυτρα. Πρ6κειται για τη ληξη τηq γλυκειαq ηρεμ(αq πoυ βαo[λευε oτo xωρι6.

.*lLι''ι


Mπρooτα,λoιπ6v,απ6 τo ιxθυoπωλε(ooλoι oι κατoικoιτoυ xωριo0,σUμπεκαι τoUαρχηγoιi,εxoυv ριλαμβαvoμdvoυ αρπαxτε(και καρπαζωvovταιμε ζηλo με τη βoηθειατωv ψαριωvτoυ Aλφαβητiξ. o Aoτερ(ξ κι o oβελ(ξ, παρ6α με τ o v lvτεφ (ξ, επιoτρ6φoυv α π6 τo κυvηγι κρατωvταgυπo μαληqτα αYριoγoυρoυvα, πoυ ε(xαv τηv ατυx(αVα σUvαvτηΘoυv μαζi τoυq. o Aoτερ(ξφωvαζειoτov βαρδo,πoυ περvd μπρooτααπ,τηoκηvηεvτελωqαδιαφoρoq. ''Tι oυμβα{vει; . Ω! Πdvτα αυτd τα ψιiρια τou Aλφαβητ(ξ!'' o oβελiξ πα(ρvειτo oτoμφωδεqυφoqτoυ. ''Δεv 6yoυv παριi vα τριilvε αγριoγoiρouvo! Eγcil δεv τρ6Yω πoτ6 ψι!ρι!'' Mια αvωvυμηφωvηακoιiγεταιαπ'τo oωρ6 τωv αγωvιoτωv, ''Θα 6πρεπe! To ψdρι κdvει καλ6 oτηv εξυπvdδα!

- ΠoιoΣ To'ΠΕAYTσ;''

Eξαλλoq o oβελ(ξ, παρατα τα αγριoγoυρoυvακαι ρ(xvεται στoV καυγα. Πηδα μεq oτη oυμπλoκη oυvθλ(βovταqμερικoιiqαπ,τoυgεμπoλεμouq.

01ι μακριιi απ{i κει, τρειq oιλoυετεq διαγραφovται στo oκιoφωg τoU γειτovιKoυδαooυq. Avαγvωρ[ζouμε τov Tιjμβoυq μαζi με τιg δυo παλιεq καραβdvεq,πoυ oρ(oτηκαVγια τηv απooτoλη.

''Tι ευ1gιiριστoπoυ εfuαι 6ταv καρπαζιΔvovται

μεταξi τouqlλdει o Mεo6κoπoυgμε μακαριo xαμoγελo' Ω vαι! αvαατεvαζει o Mικρoβιouqovειρoπoλωvταq.

t2


- Φυλdτε εoεξ τo[λιεq, μεχρι vcι ετoιμαoτιi εγri!,' Kαι o λιπαρ6q Tιiμβoυg πρoxωρε( βαθιiτερα μ6oα oτo διiοoq. 8γ6ζει oτα κρυφα τηv τηβεvvo τoυ και φoρα μια μακρια λευκη λιvη φoρεoια. Στηρ(ζει στouq ωμoυq τoU μια βαρια καπα, δdvει oτη ζωvη τoυ dvα δρεπ6vι και oλoκληρωvει τη μεταμφ(εoη τoυ με μια ψευτικηγεvιαδα κι dvα ψευτικo μoυoτακι. ',Και τdtρα oι δυo μαq, Παvoραμ[ξ, αγαπητ6 μoυ oυvtiδελφε! Χα! Xα! Xα!Χα!',

Στo xωρι6 o Aατερ(ξ και o Παvoραμ(ξ κoιτιiζoυv τov καυγα πoυ μα[vεται.Evα ψαρι μoλιq πρooγειιilθηκεστo πλdι τηq xιjτραq τoυ δρoυiδη.o Παvoραμ(ξτo μαζε0ει με τιq ακρεq τωv δoxτυλωV τoU καvovταg μια γKρι. ματoα. .'Mπλιαy! Χρειdζoμαι φρ6oκo ψdρι για

vα φτιdξω τo μαγικ6 μo υ ζωμ6 Kαι με

;:';::z? ,/,

o Aoτερiξ αvαoτεvαζει θλιμμεvα. ,oταv υπoδεικvioυμε στov Aλφαβητiξ

,ξ.

vα ψαρειiει φρ6oκα

ψαρια απ'τη θdλαooα, πoυ ε{vαι δυo βηματα απ'τo yωρι6, απαvτα 6τι πρoτιμd vα τα πρoμηΘεuεταιαπ'τoυg καλiτερoυq 21ovτρ6μπoρoυξτηq Λouτ6τια, γιατt -.\.' .. .ι'.t'. o6βεται με τo παραπdvω τov πελατη, ιioτe vα . τoυ πoυληoει ψιiρι δixωc εYΥιjηση πoι6τητα9!'' o Παvoραμiξδε(xvειτo καζdvιπoυ ε(vαιγεματo

\\r,

,/Y, \. liο

: -

, \' /-

απo μαγικo ζωμo' ''Ευτυyιiq, πoυ απoμdvει Κι αυτη η ρεζ6ρβα!', Kι εκε(vηακριβωqτη oτιγμη o Aλφαβητ(ξ κcivει 6vα βoλ πλαv6 πoU τov πρooγειωvει κατεuΘε[αvπdvω oτη xυτρα. o Aoτερ(ξ αvαπηδα γιcl vα απoφιjγει τo xειρoτερo, αλλα ε(vαι κιoλαq πoλ0 αργα. o ιxθυoπωληq xτυπα β(αιαoτo καζαvι, τo oπo[o αvατρεπεται αφηvovταqvα 1υθε( εvα κιiμα μαγικoυ υγρoιj κdτω απ,τo απελπιoμdvo βλdμμα τoυ δρoυτδη' |-')


o Aoτερ(ξ κoιτιiζει μεoα oτo καζcivι. ''Εuτυyιiq εyει απoμε[vει λ[γoq ζωμ6q ακ6μη μ6oα oτη yaτρα' ω δρoυ{δη! - Nαι, αλλιi α[γoυρα 61ι αρκετ6 Yια τηv περ[πτωoη πoυ θα ξαvαεμφαvιoτoιjv oι Pωμαioι! - Toτε, o oβελiξ κι εγω, φεaγoυμε αμεoωq Yια τη Θdλαooα, για vα ooυ φ6ρoυμε φρ6oκo ψιiρι! . Ωρα[α, Aoτερ(ξ! Στo μεταξa, εγιi παω oτo δdoog vα μαζ6ψω μερικd β6ταvα πoυ yρειιi. ζoμαι!'' o oβελ(ξ,πoυ κρατdτov |vτεφ(ξoτα xερια τoU'τov αφηvεικατω. ''o lvτεφ[ξ θα oε oυvoδεioει, Παvoραμiξ! To δdoog δεv εivαι αoφαλ6q αuτη τηv επoyη!', o Παvoραμ(ξ, παρdαμε τov |vτεφ(ξ,αφηvειτo xωρι6 Kαι εισχωρε(oτo δ6ooq.Aρx(ζειvα μαζειiει αταραxα6λα εκε[vατα βoταvα,τωv oπo(ωvγvωρ(ζειτα μυoτικα,εvω o |vτεφiξπα(ζovταgευoυvηδειτα τo ρoλoτoυ ooφρα(Vεται πρoqoλεq τιg κατευθιjvoειq.

*;'*-* -

.{β "#.

l4


Ξαφvou, τo oκυλιiκι γαυγ(ζει ιiγρια o,dvαθdμvo.o Tυμβoυgξεπρoβdλλει απ6 κει μdoα vτυμdvoq δρouιδηq. ''Eλα, ηρ6μηoε, lvτεφξ! 8λ6πει9 πωg πρ6κειται για κιiπoιov δρoυ{δη σαv Kι εμ6vα!'' oι δuo dvτρεgoφ(γγoυvτα xdρια, o |vτεφ(ξ6μωqδε δε(xvειvα εκτιμd καθ6λoυαυτ6vτov ξdvo. .Ψιi11vετε β6ταvα Κι εσε[c;

- oxι, εγci για μαvιτιiριαevδι-

αφ6ρoμαι περιoo6τερo και Θα ηΘελα μιiλιoτα τη γvciιμη oαq για 6vα καιvoiργιo ε[δog πoυ αvακιiλυψα 611ιπoλi μακριd απ6 δω! . Σαξ oυvolεaω ευyαρfoτωq, γιατ[ καvε{g πoτ6 δεv μπoρe{ vα ε[vαι o{γoυρoq Yια τα μαvι. τιiρια!,' o Παvoρoμ(ξ ακoλoυθε[ τov ψευτoδρoυtδη με τov |vτεφiξvα γρυλ(ζειπvιxτα μdoααπ,ταδovτdκιατoυ. ΦΘdvoυvo,dvαξdφωτoKα(o Τιiμβoυqδε(xvειdvα μαvιτdριστη ρ(ζα εv6q δdvτρoυ'o δρoυιδηqoκ0βει παvω τoυ. ''Mπα! Evαq ερυΘρ69 αμαvftηg εfvαι μ6vo και εfvαι ακ{vδυvoq!'' Ε κ ε ( v η τη ατιγμli 6vα μ εγ ιiλo δ(xτu π6φτε ι απ 6 τ o δ 6 vτ ρo κι 6 ρ1 ε τ αι vα καλι1 ψ ε ιτ o v Παvoραμ(ξκαι τov lvτεφ(ξ, o Tιjμβoυgαφαιρε(oβdλτατηv ψεUτoYεvιdδα τoυ xαxαv(ζovταq. ''AΚ{v6ιJvo,6τoι λεξ; Δεv ε[vαι πια ακivδυvo για σ6vα, αγαπητ6 oυvdδελφε! Xα! Χα! Xα! Xα!'' Kαι dτoι, oι δυoτυxιoμεvoιφ[λoιμαq μεταφdρovταιβiαια απ6 τov Mικρ6βιoUq Kαι τov Mεo6κoπoυq, εvω o Tuμβoυgεξακoλoυθε[ vα xαxαv(ζει. ,'Θα σoυ πρooφ6ρoυμε 6vα Θαυμdαιo Θαλαooιv6 ταξiδι, 6πoυ Θα αvακαλiψeιq 6vα oλoκα[voυργιo κ6oμo, αγαπητ6 δρoυfδη!''


Kαι ακριβωq,στη θαλαooα o Aoτερ(ξ και o oβελ(ξ ταξιδευoυv μεoα σε μια μικρη βαρκoυλα, o Aoτερiξ κρ(vει oτι βρ(oκovταιτooo μακρια απ,τηv ακτη, ωoτε μπoρoιjv vα ψαpεψouvKαι λdει oτov oβελiξ vα ρ[ξει τo δ(xτυ oτη θαλαooα, ',Στιg διαταγ69 ooυ, καπετιivιε!'' Eτoι, o oβελ(ξ oτdλvει τo δ(xτυ πoλ0 μακριd. Mετα απ6 λ(γo o Aoτερ(ξ, πoυ κρατα τo τιμovι, κρ(vει oτι τo διxτυ πρdπει vα ε1ει γεμ(oει τωρα, ''Tρciβα τo δ(yτu τωρα, oβελiξ! - Πωs θεq vα τραβηξω κατι πoυ εyω ρiξει! . Δηλαδη τo εριξεq Xωρiq vα τo δεoειg;'' oι διjo φ(λoι αρ1(ζoUVvα εκvευρ(ζovται. ',Moυ ε[πεq vcι τo ρ[ξω κι εγω τo εριξα! - Πρεπει vα εfoαι τρελog Yια vα ρ[yvειq εvα δ[yτυ ιiτoι!!!! . EiMAl ΠP0MHΘEYTHΣ MENIP ΕΓΩ! ΔΕN ΕlMAl ψAPAΣ ΕΓΩ!!!''

Avτ(παλoιτωρα,παρα τη φιλ(ατoυg,oυvεx(ζoυv

vα εκτoξευoυvβαριdg κoυβεvτεq,Χωρ(q Vα τouq περvα KαV απ'τo voυ oτι .-:: oε λ(γo θα διαoταυρωθoυv με μια ' -ΞΞ:γαλερα, τηv (δια γαλερα oτηv oπo[α

o Παvoραμ(ξκαι o |vτεφ(ξμεταφdρovται oε εvα τραγικo πεπρωμεvo.

l6


Ο Γ i .1..,1; ρ . - , , i ξ l ; ι v α ι

δ Ι l.ι:γ:.':

- i! lj j - i..

'' c'.1 .- ;:,.

]πελπισμdVα,γιατ[ βρ[oκειoτι ε(vαι πoλυ ψηλα για vα :ηδησει. Στη γdφυρα,o Tιiμβoυqκαι oι δυo ακoλoυθo( :cυ ε(vαι λ(αv ικαvoπoιημεvoι,πoυ βλεπoυvτηV απo:τoλη τouq vα εκτελε(ται, oπωq ε(xαv πρoβλεψει. oμωq, και παλι oτo ευθραατo ψαρoκαικo: ''Ω! Πρdγματι, με αεvα τα ψdρια δεv κιvδυvεioυv καθ6λou!!! - Kαρφ( δε μoυ Κα{Υεται! Εγιiι δεv τριilγω ψdρια!!! . Κι 6μωg, θα 6πρεπε!!!

- ΓoΥAΧ ΓoYAX ΓoYAΧ!''

Eκπληκτoι oι δυo θαλαoooπ6ρoι oτεκoυv για λιγo 5ιxωg vα καταλαβα[voυv. ',Mα'.'θα 6λεγα πωq ε{vαι c |vτεφ{ξ! λεει o ]3ελiξ. - AΣτEPιΞ! oBΕΛlΞ! BoHΘΕlA!!!! . Mα αυτη ε{vαι η φωVi τoυ Παvoραμ(ξ!,'?ιεεt : Aoτεριξ. oι δυo Γαλατεq oηκωvoυv τα ματια τoυq και βλε.-τouv τη γαλdρα με τouq αιxμαλωτoυqvα περvα.

''ΓPHΓoPA oBΕΛlΞ! ΠPΕΠΕι NA t1PoΛABoYME AYTH TH ΓfuηEPAιι|r

o Tιjμβoυgξεπρoβαλλει απo τηv KoUπαστη τηq .rαλεραq. ,,Πoλi αρYd, Γαλdτη! Δε θα ξαvαδε{τε πoτ6 πια τo δρoυ{δη oαg! Xα! Χα! Xα!''

tl


o Aoτερ(ξε(vαιαπελπιoμεvoq. ''Δεv 62gειαρκετι5 α6ρα Kαι τo παv( μαq ε[vαι πoλi μικρ6! ΠιΙlq Θα καταφ6ρoUμεvα πρoλιiβoυμε αυτιiv τη Yαλ6ρα; - E λoιπ6v! Θα δeξω oτov IζΥPlo Aoτερ[ξ 6τι κι εγc6μπoριiι va 6yω ιδ6eg!'' o oβελ(ξ π6φτει oτo vερι5και,xτυπΦvταq γρηγoρατα π6διατoυ,oπρΦxvειτη μικρηβαρκαμε

εκπληκτικη ταx0τητα.

''Mα αιJτo[ Θα μαq πρoλιiβoυvΙ ψελλ(ζει o Mικρoβιoυq. . E(μαoτe yαμ6voι! Tov ξ6ρω τov κovτoπ[Θc'ρo Και τo 26ovτρ6αγριoγoaρoυYoln θρηvε(o Mεo6κoπouq.o T0μβoυqπαρεμβα(vει. "MAΣTιΓζιΣTE Kι, AΛΛo ΓιA N'AYΞHΣOYMΕ THN τAΥYTHTA!" To μαoτ(γωμααυτo επιτρdπει oτη γαλdραvα διατηρηoειτηv απ6oταoητηq.

Διαo1(ζovταqτη θ6λασσα,τo πειρατικ6 ετoιμιiζεται για γλ6vτι. Στη γ6φuραdxει oτηθε(dvα μεγdλo τραπ6ζι. E(vαιφoρτωμdvoμε εδdoματαπεvταv6oτιμακαι oι ooμdg,πoυ αvαδιjovται,ακoλoυθoι.iv τη θαλαooιvηαυρα. ',Tι 2gα'απoυ γιo'τ6ζoυμε τα γεv6Θλια σαξ, καπετιivιε! . EιηαμoτιΔ Mπdμπαl Eδιi, ταlλιiyιoτov, δεv nvδwεioυμε απ'τoυg καταραμ6voιη Γαλdτεg!" o oβελ(ξ,πoυ εξακoλoυΘε( vα oπρω1vειτo μικρ6πλεoOμεvo, ooμiζεταιτov αdραεπιδεικvυovταg μεγdλoεvδιαφερov.


tι \

lιt t ''Σoυ μuριζει αυτo πoU μoυ μυρ[ζει, Aoτερ[ξ; - Mα τηv πbτη μoυ, oyι! Mα τι κdvειg εκε(;''

c oβ ελ i ξ ε x ε ι , ε v τε λ ωqξ αφv ικ ιi,αλ λ α-ξ επι λωρη,Παρατα τo κυvηγι τηq γαλdραq, Yια vα παρει

::o κατoπι τo πειρατιK6πλo(o και KPPPPPAAAAK! Ξμβoλiζει τo κυτog τoυ πλo(oυ απ'τη μια μερια ωq τηv dλλη, Kι εκε[, καπoυ αvαμεoα oτα απoμειvαρια πλo[oυ,η μεγαλη τoιjρτα τωv γεvεθλlωv επιπλεει ακoμα με τα κερακια τηq αvαμμεvα. ::J Vctuαγημdvoυ -: πληρωμα, πoυ κoλυμπα γυρω απ'τoV καπετdvιo τoU' τραYoUδαεv xoρω, 'Να μαg ζηoειq καπεταvιε και yρovια πoλλα'.' - Kαλα, καλd! Φταvει!''' γκριvιαζει o αρxηγoqτωv πειρατιilv' πoυ dxει γαvτζωθε[απo μια oαv[δα.Λ(γo πdvω oτη βαρκα,o oβλιξ oλoκληρωvειτo πλoυoιoπαφxo γειjμα,πoυ ξαφριoε απ'τo πειρατικ6 πλo(o. -'y6τερα, ''Aιoθαvoμαι κιoλαq καλaτερα! To μπαvιo μoυ αvoιξε τηv oρεξη!,' ooo για τov Aoτερ[ξ, ε(vαι dξω φρεvΦv. ,'Εξαιτiαq τηg βoυλιμ(αq ooυ, yαoαμε κdθε ελπ(δα vα ξαvαβρoiμε τov Παvoραμ[ξ Και τov Ιvτεφ{ξ!!! . Mη φoβαoαι Aoτερ(ξ! Tωρα ε[μαι oε φoρμα για vα τoυq πρo}ιαβoυμε!'' Kαι βoυτα και παλι, για vα oπριbξει τη βαρκα.

l9


Kιiπoυ πoλσ μακριιi απ6 κει, στo γαλατικ6 1ωρι6, η ατμ6oφαιραε(vαιβαριd.o αρxηγ6qMαζεoτiξ ε1ει oυγκαλ6oειπoλεμικ6oυμβoιjλιo. ''E[vαι πλ6ov ξεκdΘαρo 6τι o καλ6q μαq Παvoραμiξ Kαι o Yεvvαioq lvτεφιξ 6πεoαv oε παγ[δα τωv Pωμα[ωv!,' o Kακoφov(ξ,πoυ oυμμετdxεικι αυτ6qoτo oυμβoιjλιo,ε(vαι πoλυ αvηoυ1oq. ''Kαι o Aoτερ[ξ με τov oβελ[ξ, δεv 6youv επιoτρ6ψει απ,τo ψιiρεμα τoυξ, αυτ6 ε{vαι πoλi αvηoυyητικ6! - To ηξερα εγιi 6τι τo ψdρεμα μπoρε{ vα γfuει πoλi επικ[vδυyol λdει o Aλφαβητiξ. . Σ{γoυρα λιγ6τερo επικfuδυvo απ6 τo vα φdει καvε{g τα ψιiρια αouΙ απαvτd o Aυτoματ(ξ. - Hoυ1g[α!H oτιγμη ε[vαι κρ{oιμη! Mαq μ6vει πoλi λ[los μαγικ69 ζωμ6c Και, αv δεv επιoτρ6ψoυv oι φ[λoι μαq, μι(' εvδε216μεvημdxη με τoυξ Pωμα[oυq μπoρε[ vα απoδειyτεi δioκoλη! - KAι ΛolΠoN; ΘA rτoΛEMHΣoYMΕΙ,,φωvdζoυv εv xoρω dvτρεq,γυvα(κεgκαι παιδιd oε dvα Πρoμηvιiεται καταιγ(δα πιivω απ.τo γαλατικ6 1ωρι6. ξ6oπαoμααvδρε(αq.

20


Kαταιγ(δα oμωq πρoμηvιjεται και παvω απ' τo ει1Θραυατo πλεoυμεvo, ΠoU πλεει, εδω και καμπooεqμερεq κιoλαq,oπρωγμεvo απ6 τov γεvvα(ooβελιξ' ψαxvoVταq τη ρωμα.ικη γαλερα.

Eκε[vη τη μερα, τη διακρivoυv επιτελoυq oτov oρ[ζovτα,πρoq μεγαλη xαρα τoυ Aoτερ(ξ. '.Aυτo ε[vαι, oβελ(ξ!!! Aκoμα μια μιικρη πρooπciθεια και θα τoυg φταooυμε! Πωg αιoθαvεσαι: . Εγω; Καλα! Εyω μovo ivα μικρo κεvo oτo oτoμαyι!'' Mα κι απ.τη ρωμαικηγαλdρα ε1oυv διακρ(vειτoυq Γαλατεq. ',Μα τov Πooειδeisvα! AυτoI oι διαβoλoι ε[vαι ακoμα oτα [yνη μαζ!'' αvηαυxε[o Mικρoβιoυq o Τυμβoυgoμωg ε[vαι πιo ηρεμog: ''Mπα! oaμφωvα με τoυq υπoλoγιoμoaq μoυ, oπoυ vα'vαι φταvoυμε στηV ακρη τou κooμou!'' Πoλυ γρηγoραoμωq, η θαλαooα αvταριαζει εξαιτ[αqτoυ oφoδρoυαvεμoυ,πoυ πρoκαλε(η καταιγ[Ξ: πoυ μα(vεται,o oβελιξ dxει ξαvαvεβει oτo ευΘραυoτoκαρυδoτooυφλoκαι o Aoτεριξ παox[ζει vα . οατηoει τηv πoρε[α τoυ. Πoλυ oυvτoμα oμωq, τo καταρτι Kαι τo μικρo παv[ τoυ πλεoυμεvoυoπαvε και . 3αρκoυλακλυδωv[ζεταιαπo oλεg τιq μπαvτεg.


Yo τ ε ρα απ 6 μια μ α κ ρ ι ι i και εφιαλτικli vιi11τα,o ηλιog αvατdλλειπdvω oε μια πιo ηρεμη Θdλαooα'Φυoικd,η γαλ6ραδε φα(vεταιπια Kαι o Aoτερ(ξdxει 1doει τo κoυρdγιoτoυ. ''E1goυμεyαΘε{ τελεtωg, φτωy6 μoυ oβeλiξ! . Aoτeρ{ξ! - Tι: - Πειvιiω!'' o καΘdvαgμε τ ιq 6 γ v oι ε g τoυ. Σε κdπoια oτιγμη 6μωq, o A o τ ε ρ( ξ αρ1 ( ζ ε ι v, α v α κ τ d τιq ελπ(δεqτoυ.

''Παρατηρηoεq, oβελiξ, 6τι η γαλ6ρα κατευΘυv6ταv συvεxcig πρog τα εκεi, 6πoυ 6δυε o iλιoq; E λoiπ6v! Av κdvoυμε κι εμε(g τo [διo, μπoρoaμε ακ6μα vα τoυξ πρoφτdooυμε. Mπoρε[q vα πρoσπαΘioειc λ{γo ακ6μα; - Aφoi δεv 6yω τι dλλo vα Κ(ivω...,' Kαι dτoι, η μικρηβαρκo0λααρx(ζειvα τρdxει και πdλι oπρωγμdvηαπ'αυτ6vτov τρoμερ6dvθρωπo, τov oβελ(ξ.

Πιivω oτη ρωμαTκ{ γαλ6ρα, o Tιjμβoυqκρατd τov |vτεφ(ξoτα x6ρια τoυ. "oι καρyαρ[εq μoιdζoυv ξελιγωμ6voι, σ.αυτιi τηv περιo11η,Koiτα, δρoυtδη, τι Θα μπoρoioε vα σoU'oυμβεi, πριv ακ6μη φτιioειq oτηv ιiκρη τoυ κ6oμoυ!'' Kαι o Τιjμβoυqαπλωvει τo xdρι 6ξω απ.τηvκoυπαoτfiκρατιilvταqτov |vτεφ(ξπdvω απ.τovερ6' "oxιιιιι! o21ιαυτ6! oyι τov lvτεφ[ξ!',oυρλιdζειo Παvoραμ(ξ,π6vτα δεμdvoq. o |vτεφ(ξδαγκωvειdγρια dvα δdxτυλo τoυ T0μβoUq,πoU oυρλιdζει απ,τovπ6vo και αφηvει τo μικρ6 oκι]λo,o oπo(oqπdφτει oτη Θdλαooα.

22


o lvτεφ(ξπoυ κoλυμπιi,βλ6πειτη γα-

λ6ρα vα απoμακριjvεται μ6oα oτιg κατdρεg, πoU o δρoυtδηqξεoτoμ(ζει πρoq τo Pωμα(o, Πoλ0 oι']vτoμαβρ[oκεται μ6vog καταμεoflq τoυ ωκεαvo0. oxι, 6μωq, για πoλυ. Mια μαιjρη oκια περ(φημoυqκαρxαρ[εq' για τouq oπo[oυgεκαvε λoγo o Tυμβoυq.To πειvαoμdvo τ6ραq 6xει αvo(ξει τo τερdoτιo oτoμα τoU, τo γεμdτo δ6vτια Kαι oρμd πdvω oτov |vτεφ[ξ,πoυ vιωθει τωρα, 6τι τo τdλoq τoυ d1ει φτdoει. Aλλd MΠOYM ! Aλλoq 6vαq διεκδιKητηqειoβαλλει oτη oκηvη και πdφτει πdvω oτov καρxαρ(α με τdτoια διjvαμη, πoυ αυτ6q o τελευτα(oq εKσφεVδov(ζεται6ξω απ.τo vερ6, και 6πoυ φυγει-φυγει, δ(xωq vα ζητηoει τα ρdoτα. Kαταβεβλημ6voqαπo τη oυγκ(vηoη,τηv κoιjραoη και τηV πε(vα, o |vτεφ(ξαφηvεται oε dvα αργ6 βιjθιoμα.o oωτηραg τoυ oμωq, πoυ δεv ε(vαι dλλoq απo 6vα υπ6ρo1o δελφ(vι, τov αvεβdζει γρηγoρα oτηv επιφαvεια.

oτη ρdxητoυ |vτεφ[ξoυvΣκαρφαλωμdvoq τo vdo τoυ φ(λoμε xαερ1εταικαι εUχαριστε( ρoυμεvαγαυγ(oματα. ''Γoυdy Γoυιiy Γoυιiy! . Πω9 δηλαδη Γoυdy Γoυιi2gΓoυ6x!;;; λεει o Aατερ(ξ. - Mα αυτ6 εivαι τo oκυλιiκι μoυ!'' α7ιαλαζει με dξαλληxαρd o oβελιξ, o oπo(oqαρπα. ζει τov |vτεφ(ξKαι τov βoηΘdvα oκαρφαλΦαει oτη βdρκα. πoυ Yoτερα απ6 μια oτιγμη oυγκ(vηoηq, o Aoτερ(ξ τoυq, τo πρoκαλεoε ξαvαvτdμωμd παρατηρε( oτι τo δελφ(vι μoιdζει vα τouq καλε( vα τo ακoλoυθηooυv.

''Γρηγoραoβελ(ξ! Noμ(ζω6τι αυτ6 τo γεwαfo ζcio Θ6λει vα μαq oδηγiσει στη γαλ6ρα!

Πρ6πει vα τo ακoλoυΘηooιJμε!'' /'

z-1


Τηv [δια oτιγμη . ',l\ur's;:iνc;.φτιfι:;:ρι:.; ΣrσjJαE,ii;tε ?Li πλoio!', oυρλιαζειo Tυμβoυq,Για τo Pωμαιo αυτη η δηΘεv ακτη δεv μπoρε[ vα ε(vαι αλλη απo τη γηιvη π[τα, πdρα απo τηv oπo(α βρ(oκεταιτo τρoμερo dπειρo. o Παvoραμ(ξoδηγειται oτη γdφυρα και τoπoΘετε(ταιμεoα στov καταπελτη, πoυ ε1ει ετoιμαoτε( ειδικα Yια τηV περ[oταoη. ,'ξi,σTειΙ.i., sλε,;.:, l.ι: ,rs,i,ε::xιi π.:,ει;,ι:$Vovα ερyεται κατα παvω μαgl,,φωvαζει o Mεooκoπouq. Kαι τηv ωρα πoυ η μιKρη βαρκα, καΘoδηγoυμεvη απ,τo δελφ(vι,επρoκειτo vα πλευρ[oει τη γαλdρα, o καταπελτηq εKσφεVδovιζειτo δυατυxo Παvoραμ(ξ,o oπo[oq απoγειωvεται Yια τo αγvωoτo, .,*7'.*::1j::..i sFE,.ι/: : .,;.: Ξ;.i jl]νξ,f F ]-ι;+o|7AN1PAM tΞ !'' Kαι η βαρκα,τηv oπo(α oπρωxvει παvτα o oβελ(ξ, oυvεxιζει τηv τρελη τηq πoρε(α, τooo τρελη μαλιoτα, πoU τηv παραoιjρει σε μια παραλ(α,oπoυ και αvo(γει μια τεραoτια αυλακια, ΠριV σUvτριβε[παvω στouq βραxoυq. H ρωμαΙκη γαλερα κdvει μεταβoλη και o Τιjμβoυqτρ(βει

ταxεριατoυ,

''Aπoατoλη εξετελεoθη" Μπoρoaμε Vα επιoτρεψoυμε, ο Κα[oαραq θα μεivει ι'καvoπoιημεvoqi,'


Πρog oτιγμliv o |oιiλιoq Kα(oαραg dxει απoφαo(oει vα παραoτε( αυτoπρooωπωq στηv κατdκτηoη auτoυ τoυ γαλατικoιj xωριo0, πoυ τov dxει παραoκoτ[oει.Πρ6κειται Yια μια πoλιoρκ(α με τα 6λα τηq γ0ρω απ.τo μικρ6 xωρι6. Πoλεμικdq μηxαv6g 6xoυv κdvει τηv εμφdvιoη τouq: dxoυv επιστρατεUτε( 6vαγρoι, καταπελτεq, βαλλ(oτρεg,πoλιoρκητικo(κριo(πρoκειμ6ισJ Vo τελειωoει αυτη η υπ6θεoη μια Kαι καλη. o Kαiσaραq dxει oυγκαλdoει oτη oκηvη τoU τo επιτελε(o τoυ. Avαμεoα στoυq dvτρεq πoυ τo απαρτ[ζoυv,ξα.:βρ(oκoυμεKαι τov εκατovταρxo Tρ6λεiμπoυq. .,Πρoτoi eξαπoλiooυμε γεvικη επfiεoη, Θ6λω vα βεβαιωΘιΙι 6τι oι Γαλdτεq δε διαΘ6τoυv πια αυτ6 τo ζωμι5 πoυ τouq κι5vει αviκητoυg!

. Eε! Kαι πcΙlgΘα τo μιiΘoυμε αυτ6, ω Kαtoαρ;τov ρωτd δειλd o Tρ6λεtμπoυq' . Πoλa εiκoλα, εκατ6vταρyε. Eαi κι oι ιivτρεq σoυ Θα εfoτε τo 66λωμα. Θα μdΘoυμε πoλi Yρiγoρα oε τι κατdσταση βρ{oκovται!.'

Στo xωρι6, o αρxηγ6qMαζεoτiξdxει κι αυτ6qoυγκαλdoειτoυgπoλεμιoτdqτoυ. ''Πρ6πει vα πιiρoυμε τo λ[γo μαγικι5 ζωμ6, πoU μαq απoμ6vει, πρoκειμ6voυ vα αμυvΘoiμε στιξ πρd)τεg επιΘ6σειq! - Kι aoτερα απ'τηv τελευτα[α oταγ6vα μαYιKoa ζωμoa, τι κdvoυμε αρxηγ6 μαξ,'τov ρωτd o Aυτoματ(ξ. . Yoτερα, δε μαg μ6vει παριi vα ελπ{ζoυμε στηv επιoτρoφη τoυ Aoτερ[ξ, τoυ oβελtξ, τoυ Παvoραμfξ Kαι τωv Θει[lv!', o TρoλεiμπouqKαι oι λεγεωvdριo(τoυ πληoιdζoυvδειλα oτα τε[xητoυ xωριoιi.Δεv τ(θεταιβεβαiωq και επιτηδευμdvωv o1ηματιoμωv.Τo μ6voπoυ θα επιθυμoΟoαv ε(vαιo oxηματιoμog ζητημαπoλOπλoκωv πρoωρηqυπoxωρηoηq. 25


H αγρια εφoδoq τωv ΓoλατωV Πρoq τηv εξoδo τoυ xωριoυ και 6,τι μoιραια απoρρεει απ'αυτηv,τoυg επιβεβαιωvει 6τι αυτη Θα'ταvη καλιiτερη λιjoη. Πo;.ιυαργd, ομωq! Στo πεδ(o τηq μαXηq,oι λεγεωvαριoι πoυ oτεκoυv ακ6μα oτα π6δια τouq' εΠιστρεφoυvκoιjτoα κoυτoα oτo oτρατoπεδo τoυg. o Tρoλεiμπoυq δεv γλ(τωoε απ.τo γαλατικo μεvoq. Σακατεμεvoq, γδαρμdvoq,καρπαζωμεvoq και ξεδovτιαoμεvogπαρoυoιαζεται εvΦπιov τoυ Kα(oαoα. ,'Ω Κα[θαρ! Naμfiω oτι εyoυv ακoμα μαδικo δωμo, ειμαι θιγoυρoθ! . ΕΧω υπoμovη. Θα περιμεvouμε εωg 6τoυ εξαvτληooυv Κcιι τα τελευταfu τoυq απoθ6ματα!

o Aoτερ(ξ, o oβελ(ξ κι o |vτεφ(ξ, ,::.;,ι-..μεvc''.'..' αγvωoτη γη, oυvdρ1ovταιαιγα oιγα.

,'Aoτερ[ξ' πoa

..' απo τηv ατoαλη επαφη τoυg μ'αυτη τηv

ε[μαoτε; - Δεv ξ6ρω, αλλd αζ πρoxωρηooυμε πρoζ τo εσωτερικo! Πρiπει vα ξαvαβρoiμε τov Παvoραμ{ξ!'' oι φ ( λoιμαq πρoΧ ωρouvoε εvα τoπ[oκ αιvo υργιoκαι αγvω o τ o .Σ ιj vτ o μα μπ α( vo υvo , ε vαδ α ooq . ,,Σ[γoυραθα 6yει αγριoγoaρoυvα εδω! Σα va ε[μαoτε oτo oπiτι μαg, δ[πλα oτo yωρι6 μαq!',

o Aoτερ(ξ ε[vαιδιoτακτικ6q.,,Ναι, αλλci αq ε1oυμε Και τo voιl μαg!,' o |vτεφιξ oταματα ξαφvoυ μπρoq απ6 εvα θαμvo. ''Ko[τα, Aoτερ{ξ! o tvτεφ{ξ εvτoπιoε κιoλαq 6vα αγριoγoiρoυvo! Moiρλια, μoiρλια! Επιτ6λoυq, θα φdμε!''

26


Evα xovτρ6πoυλερικoμε μα0ρoφτdρωμαξεφυτρΦvειαπ,τoΘαμvoκdvovταg.'ΓκλouγκλoυΓκλoυγκλoυ!,. Πβκειται αoφαλωqγια μια γαλoπoιiλα,ζωo εvτελωqdγvωoτoστouqΓαλdτεqεκε[vητηv επoxη.Tρoμαγuεvoqαπ,αUτ6τo αλλ6κoτoπλdoμα,o |vτεφ(ξτρdxειγυρευovταqκαταφιjγιooτηv αγκαλιdτoυ oβελiξ, o oπo[ogμoιdζει μdλλovπερ(εργoqγι.αυτητη oυvdvτηoη. ',Στo Κιiτω κιiτω, [oωξ ε(vαι v6ατιμo, αυτ6 τo yαζoπoaλιl,,μovoλoγε(o oβελiξ oρμωvταqoτo δοooq.Eπιoτρdφειo0vτoμα,κρατωvταqδυo γαλoπoυλεqoε κdθε xdρι. ',Ε!Aoτερ{ξ! Avαψε μια καλη φωτιci, τo γκλoυγκλoυ 6yει 6vα oωρ6 φ{λoυg!M6yρι vα βρoiμε αγριoγoiρoιJvα, Θα 6youμε κdτι vα βdλoυμε oτo ατ6μα μαξ!', Kατι πoυ κdvoυvdλλωoτε πoλυ Yρηγoρα. oταv π6φτει η vιj1τα, o oβελ(ξτεvτωvεταιμ6oα oε xαoμoυρητd'εvω o Aoτερ(ξαπoμdvειoκεφτικ6q. ''Εivαι αργd! Aiριo Θα πρ6πει vα φiγoυμε Yια vα βρoiμε τo δρoυfδη μαq, oβελ{ξ!

- Kαλi ιδ6α και καληvιjyτα,Aoτερ{ξ!Aooooxxoooo!"

oι δ0o φλoι και τo oκυλdκιτoυqπαραδ(δovταιoε dvα βαΘ0uπvo,δ(Xωgvα υπoψιdζovται6τι διdφoρεq παρ6ξεvεqκαι πλoυμιoτdqoιλoυdτεqτouq παραμovειjoυvμdoα oτo oκoτdδι.

27


To επd,μεvoπρωιv6 o oβελ(ξξυπvdψηλαφωvταq τo oτoμdχιτoU. ',Πειvιi! Ξαvtivαψε τη φωτιd, Aoτερ{ξ, εγcisπdω vα κυvηγηoω λfiα γκλoυγκλoυ μαζ( με τov lvτεφ[ξ! - Εbαι αδι6ρΘωτoq, oβελ{ξ, πdει και τελε[ωoε!', o Aoτερ(ξ,μ6voqτωρα,κoιτdζειoλ6γυρακαι μovoλoγεi..,'Tι παρdξεvo: σα vα ε[vαι 6vαq dλλog κ6oμoq, 6πou κιiΘε oτιγμη, μπoρε[ vα oυμβε{ ιζ(iτι'..', Kαι δ61εται στo κεφιiλι 6vα τoμαxιilκ, πoυ κdπoιoεμπειρoxdρι εxει εκoφεvδov(oει. Σωριαζεται αvα(oθητoqoτo dδαφoq,εvω ταυτoχρovακαvoυvτηv εμφαvιoητoυg|vδι6voιμε πoλεμ6xαρoυφog.

Πιo μακριd, μdoα oτo δαooq, o oβελιξ' πoυ δεv 6xει ιδdα για τη δραματικη αυτη oκηvη' oκιjβει oτov |vτεφ(ξ,o oπo(ogτov ακoιjει πρooεxτικd. ,'Θα σoιJ μdθω 6vα κ6λπo για vα κυvηγdq, lvτεφ{ξ! Πρooπoιεioαι τηv κραυγη τoυ θηρd-

ματΦ ooυ.Aκoυ!ΓΚΛoYΓKΛoYΓKΛoYΓΚΛoY!''

Λ(γo πιo μακριd, κι αλλα γκλoυγκλoυ ακoυγovται απ,τα κλαδιd εv6q δdvτρoυ, ''Aκoυσεq; Aυτ6 τo πoυλ[ εfuαι o{γoυρα εκε{ πιi. vω στη φωλιιi τoυ! Ελα! Πdμε vα τo πιciooυμε!,, o oβελ(ξ φταvει oτη ρ(ζα τoυ δdvτρou Kαι τo τραvταζει με δ0vαμη,αυτo πoυ πdφτει oμωq δεv ε(vαι γαλoπo0λα, αλλα dvαq |vδιαvoqπoU μπερδευειτηv κραυγη τoυ oβελ(ξ με καπoιo απ,τα oιvιαλα τoυg.o δυoτυχηq |vδιαvogoκαει oτo dδαφoq ΠAΦ! EκπληKτoq o oβελ(ξ' ξιjvει τo κεφαλι τoυ. ',lσωg ε[vαι Pωμα[oq μεταμφιεoμ6voq oε γκλoυγκλoυ! Θα τov πciω oτov Aoτερ(ξ!'' Kαι odρvovταq τov |vδιαvoαπ'τo πoδι o oβελ(ξ επιoτρdφει εκε(, oπoυ d1ει αφηoει τov Aoτερiξ. Δεv βρ(oκει παρd μovαxα τo κραvog τoU πoU.πεταxτηκε απ,τo xτυπημα. Avηoυxη o Φελιξ. υπoΘετειoτι (oωq αλλoι Pωμα[oι,μεταμφιεoμεvoικι oι'rrα oε γκλoυγκλoυ, 6xoυv απαγαγει τov Aoτερ(ξ. Tαρακoυvα απoτoμα τov πλoυμιoτ6 Pωμα[o τoυ. δixοη oμoη απoτελεoμα. Πα(ρvει λoιπ6v τo κραvoq τoυ Aoτερ(ξ και λ6ει oτo oκυλακι τoU : ''Ψdξε, lvτεφ(ξ! Ψαξε!''

28


Kαι oερvovταg παvτα τov |vδιαvo,φευγει ακoλoυθωvταqτoV |vτεφ(ξ,πoU oσφρα[vεται τo δρ6μo πoυ ακoλoυΘηoαvoι απαγωγε(gτou Aoτερ(ξ.

Σ τ o v ιvδ ιιivικo κατ αυλιαμ6 , o Aoτερ(ξoυvdρxεταιμε κ6πo και π6vo απ.τo β(αιoxτι'1πημα, πoυ δdxτηκεoτo κεφdλι.Bρ[oκεταιδεμ6voqo,6vαoτι.]λo, αλλd, oπo(α dκπληξιg!ακoιjει τη φωvη τoυ Παvoραμ(ξπ(oω τoυ. ''Πιig αιoθιivεoαι Aoτερ{ξ;''

o Aoτερ(ξπλημμυριζει απ6 xαρα

βλdπovταqτov δρoυιδηδεμdvoκι αυτ6v oτov (διooτυλo' ''Παvoραμ[ξ!!!Επιτ6λoυq oε ξα. vαβρioκω! Mα τι ε(vαι αυτoi oι ιivΘρωπoι και πoa βριoκ6μαoτε; - Δεv ξ6ρω ακ6μα. Aυτ6 Yια τo oπo{o ε[μαι o[γoυρoq 6μωq τωρα πια, ε[vαι oτι, αvτ[Θετα απ,6,τι πιστεiει αυτ6q o doyετoq o Kα[oαραq, η γη δεv ε[vαι επ(πεδη αλλιi.'. - AΛΛA ΕlNAl ΣTPOΓΓYΛH' AΣTΕP|Ξ!'' o Aoτερ(ξ εvθouoιαoμdvog απo τηv δηλωoη αυτη, πoυ dρxεται σε μια τdτoια oτιγμη' βλdπει τouq |vδιdvouq vα κιvoυvται Kαι vα αρx(ζoυv vα xoρειjoυv oλ6γυρα τoυq o'dvα ξdφρεvo ρυθμ6, πoU Uπαγoρειiει τo ταμταμ' Για vα εμπλoυτ(ooυvμdλιoτα τηv τελετη, oριoμdvoι απ'αUτoιjq παριoτdvoυv 6τι εκτoξειioυv τα oπλα τouq πρoq τoυg δυo Γαλdτεq.

29


Kαθωq oι |vδιαvoι διαoκεδαζouv, o oβελ(ξ, παvτα oτo κατ6πι τoυ |vτεφ(ξ,διαox(ζει dvα μεγαλo λιβαδι. Kovτoατdκεται,oμωg, απo εvα υπ6κωφo βoυητo,πoυ oλoεvα και δυvαμωVειKαι πoυ τραvταζει τo dδαφoq κατω απ'τα πoδια τoυ. Aπo τo βαθoq, 6vα κoπαδι β(oovεq καλπαζει μεoα o'dvα oυvvεφo oκovηq, εvω μπρooτα απ.αυτo τo κoπαδι, μια vεαρη |vδιαvα τρεxει παvικoβλητη vα γλυτωσει απ,τα τρoμερα πελματα τoυq. Ξεxvωvταg τov αρxικo τoυ oκoπo, o oβελ(ξ αλλιiζει κατειiΘUvσΠ, Yια vα βoηθηoειτo vεαρo κoρ(τoι. Θα φταoει αραγε dγκαιρα; Δεv ε[vαι καΘoλoυo[γoυρo αυτo, γιατ[, σα vcι μηv εφταvαv oλ'αυτα, η ατυχη κoπdλα oκovταφτει και πεφτει. Εξαvτλημεvη καΘωqε(vαι για vα αvτιδρασει, εγKαταλε[πεται oτηv αvαπoφευκτημo('ρατηq. H ξαφvικη oιωπη τηv καvει vα γυρ[oει Kαι vα αvακαλιjψειμε αvακoιJφιoηoτι εvα παραξεvo ατoμo d1ει διακ6ψει oριoτικα τηv κo0ρoα τoυ κoπαδιoιj.Evoq κoπαδιoιjπoυ βρ[oκεταιτωρα oτoιβαγμdvooxηματ(ζovταqμια θεoρατη πυραμ(δα,ιjoτερα απo τη oυγκρoυoημε τo τεVτωμεvoxdρι τoυ oβελ(ξ. Γεματη ευγvωμooυvη πρoq τov oωτflρα τηq, η vεαρη lvδιαvα πηδα στηv αγKαλια τoυ oβελiξ Kαι τov φιλα oτα παxoυλα μαγoυλακιατoυ.

ι αμηx αv ( ακ αιπαραπατ α o o β ε λ ( ξκ oκ κ ιv ( ζεαπo

xαζα, εvω o |vτεφiξ αvαoτεvαζει με περιφρovηoη oηκωVovταq τα ματια τoU στov oυραvo,

La

i-.r ; ' t:t -' _.._-


Στov ιvδιιivικo καταUλιoμι5 τα πρdγματαδεv πdvε και τ6oo καλd για τov Aoτερ[ξ και τov Παvoραμ(ξ. Evα 6τoμo,πα.l καλιjπτεταιαπ6 dvα τoμdρι αρκo0δαqκαι πoU τo κεφαλι τou oτoλ(ζεταιμε κdρατα βioovα,διατdζει vα π6ψoυvτα ταμ-ταμ Kαι vα oταματηoει o xoρ6g τωv πoλεμιoτωv.Πληoιαζει τov Aoτερ(ξ και απευ&lrεται σ.αuτ6vxωρ(qπεριoτρoφdqxειρovoμωvταgdvτovαμε dvα xα1μαλ[,πoυ κρατα oτo xdρι. "xoYΓKA ! xoYΓΚA ! ΓAxoYτ ! oYAxoNΓKA Πo TOYAXAA !!! . Tι Θ6λει απ6 μ6vα αυτ6 τo εφιαλτιK6 πρ6σωπ0; λdει oτov Παvoραμ(ξo Aoτερ(ξ. - Δεv ξ6ρω, ε{vαι o[γouρα o μιIγoq ιi κιiτι παρ6μoιo τηq φυληc! oπωg και vα'yει 6μωq, δε 6ε{1gvειvα μαξ εκτιμιi ιδιαιτ6ρω9!,'

o μdγoq,γιατ( για μdγo πρ6κειται,κdvει dvα oιvιdλo oε dvα πoλεμιoτηεvτUπωσιαKoυ αvαoτηματoq. Kι αυτ6qπαpvει θdoηδ6καβηματαμακριdαπ. τoυq Γαλdτεq,βγdζει τo τερdoτιo τoμαxωκτoU και με μια απ6τoμηκ(vηoητo εκoφεvδov(ζειμε φ6ρα πdvω oτov Aoτερ(ξ.o μικριioωμoq Γαλιiτηq vιιilΘει 6τι 61ει φτιioει η ιioτατη 6ρα τoυ. Kλε(vει τα ματια, εvΦ oκεφτεται ,,Π κρ[μα! Ε(yα ακ6μα τ6oε9 περιπ6τειε9 vα ζηoωJ,, oμωq .oπo(αdκπληξιq!To φovικ66πλo δε φτdvει σ.αUτ6v.To dxει oταματηoει τo δυvατ6xdρι τoυ oβελ(ξ,o oπo(og μ6λιq dxει dρθει oυvoδευ6μεvoqαπ6 τη vεαρη |vδιdvα. "oYΦ! oβελiξ, επιτ6λoυ9! Πoτ6 δε ydρηκα τ6oo πoλi πoυ σε ε(δα! - E(δεq αυτoig τoυq παρι1ξεvoυg πλoυμιoτoiq Pωμα{oυq, Aoτερ[ξ; E[vαι τρeλo( αυτoi...,' o δρoυtδηqδεv τov αφηvειvα oλoκληριiloειτη φρdoητou. ,'Δεv πιστεaω ι5τι ε{vαι Pωμα[oι, καλ6 μoυ oβελ(ξ! Εfμαoτε μακριιi απ'τη PιΙlμη, μακριd απ'τη Γαλατ[α!',


o μdγoq εξαπoλ0ει φoβερoιjq βoρβoρυγμoυgoτov oβελ(ξ και ξαvακαvει oιvιαλo στov πρoηYo0μεvo κoλooo6. Aυτ6q πληoιdζει τo Γαλατη με dγριo ι.1φoqκραδα(vovταq dvα dλλo τoμαxωκ. o ειjoωμoq φiλoq μαq τoU καταφdρvει μια μovαδικηγρoθιd oτo πηγoOvι,η oπo(α τov εκτoξευει στov oυραv6.ΤΣAK !

Yoτερα απ6 μια oιjvτoμη oτιγμη oαατιμιiραg, 6λoι oι πoλεμιoτdq ετoιμdζovται vα επιτεΘoυv σ,αυτovτov περ(εργo επισκdπτη. T6τε oμωq, dvαq μικρooωμoq Ivδιdvoq'πoλιj πλoυμιoτ6q,ξεπρoβαλλει απo μια oκηvη μεγαλυτερη Kαι πιo oτoλιoμdvη απ6 τιg υπoλoιπεg, κρατΦvταg απ.τo xdρι τη vεαρη |vδιαvα. Πρoκειται, τo δixωq dλλo, για τov αρxηγo Kαι τηv κ6ρη τoυ. Kαι με μια κ[vηoη,πoυ κdvει oλoυq vα oπιoΘo1ωρηooυv, πληoιdζει τov oβελ(ξ. Δε(xvει τηv κ6ρη τoυ, βdζει τo xdρι τoU στo oτερvo τoU Kαι ,'Eσωσεq τηv κ6ρη "oYΓK!"' Φρdoη πoU μεταφρdζεται πoλι.jαπλd: μoυ, ειρηvη vα 6yειq και καλωoiλθατε στo φτωΧικo μαq!', Kραυγ6q αγαλλ(αoηξ στoUξ lvδιιivoυq, πoυ κoιταζouv τov oβελ(ξ λεg κι εlxαv εvωπι6v τoυg τov Θε6 Nαvαμπoζo αυτoπρooωπωq. o Aoτερ(ξ και o Παvoραμ(ξ απελευθεριilvovται,επιτ6λoυq. Kι o μdγoq, oε μια γωvια, τρωει o(δερα, καταπ(vει τηv oργη τoU Kαι υπ6oxεται εκδ(κηoη.Tωρα oι Γαλατεq και oι |vδι6voι ε(vαι oυγκεvτρωμdvoιγυρω απ6 μια φωτιd. Διαφoρα εδεoματα καταφθαvouvKαι o oβελ(ξ μoιdζει vα εκτιμd εvα ε(δoq κρdατog,πoU, η διπλαvη τoU απ'τα αριoτερd και κ6ρη τoU αρXηγoυ,τoυ dxει πρooφ6ρει. ,'Xμμμμ! καλ6 εfuαι αυτ6! T( ε(vαι; Γκλoυγκλoυ;,' o αρxηγoq, πoυ κdΘεται oτα δεξια, τoυ vει]ει αρvητικd και λdει ',Γoυciy! Γoυαy!''

o oβελ(ξ πραoιv(ζεικαι πoλι1oιivτoμαoπρωxvειμακριατo μπωλμε αηδ(α'

ooo για τov Παvoραμ(ξ,αυτ6qετoιμdζειτo δικo τoυ dδεoμα.Για τo oκoπo αυτ6 dxει δαvειoτε(μια πηλιvηxιjτρα,τηv oπo[αγεμ(ζει με vερo, πoυ βαζει vα αιγoβρdoειστη φωτια. ''ΕιJτιJyωq,πoU oι Pωμα[oι δε μoυ κατdoyεoαv τη oακoaλα με τα oυoτατικd και τα βoταvα, πoυ ε{yα μαζ6ψει oτo δdoog, Aατερ[ξ' Mαζi με τo φρ6oκo ψdρι εδω θα μπoρ6σω vα φτιdξω μαγικ6 ζωμ6, Yια vα γεμ[oειq τo φλαoκ[ ooυ. Γιατ[ πρεπει vα oκεφτoμαστε Και τηv επιστρoφi μαq oτη Γαλατ[α.Eyω 6vα κακ6 πρoα[αΘημα,6τι τo 1ωριo μαq κιvδυvεiει!,,

-12


Tα πρoαιoΘiματα τou δρoυtδη απoδεικvιjovται ακριβ{, γιατ(τo γαλατικ6xωριo βρ(oκεταικατω απo τη διαρκηαπειλη τωv Pωμα[ωv.Για xιλιooτηφoρd,o εκατ6vταρxogTρoλεiμπoυqεπιoτρ6φειαπ6 μια ακ6μηdκαρπηπρooπdθειαvα πρoσαρτηoειτo xωρι6, Παρoυoιdζεταιεvωπιovτoυ Kα(oαραoε ακ6μα μεγαλ0τεραxdλια Kαι με ακ6μαπεριoooτερoιημωλωπεqαπ'6,τι πρωτυτερα. ''Χα[ρε, Kα{Θαρ!Aυτi τη φ0ρ6 πιΘτεaω 6τι yιivoυv τη δavαμη τoυΘ! . H 6ψη σoU τε(vει vα μoU απoδε[ξει τo αvτ[Θετo, εκατ6vταρyε! Aq περιμ6vouμε κι dλλo! Στo τ6λoξ Θα τo τελειιΔooυv αυτ6 τo παρασKeiασμα!'' δεv πιiει πιo 11αμηλιi.o Mαζεoτ[ξδε(xvειστouq o Kα(oαραqdxει δ(κιo.To ηΘικ6 oτo 11ωριι5 πoλεμιoτdqτoUτov ελdxιoτo μαγικoζωμo, πoυ dxει απoμε(vειμdoα oτη 1υτρα. ''Kι o ΚαKoφoviξ δεv 6yει καv6vα vειΙlτερo Yια τηv επιoτρoφη τoυ Aατερ(ξ και τoυ oβελ(ξ, κι αυτη εtvαι η τελεuτα{α δ6oη ζωμoi πoυ διαΘ6τoυμε! Yoτερα απ'αυτ6, πdμε yαμ6voι Και o Κα[oαραq θα μπoρεL επιτ6λoυq' vα λ6ει 6τι 6yει κατακτηoει oΛH τη Γαλατ(α!,' Για τηv ιilρα, και παρd τo 6,τι περιμdvouvπωq Kαι πωq vα ξαvαδoOv τouq oυvτρoφoυq τouq, oι φ(λoι μαg ε(vαι υπoxρεωμεvoι vα παρεβρ(oκoVται στη γιoρτη, πoυ dxει oργαvωoει πρog τιμηv τouq o |vδιdvoqαρXηγ6q. o μαγoq, πoυ λαxταρα vα επιδε(ξει τιq δυvdμειq τoυ πρoκειμdvoυ vα καvει τov εξυπvo στoυq dγvωoτoυg επιoκεπτεg, πετd μια πρdζα oκ6vη, πoυ αoτρdφτει σαv dvα πληθoq αστεριωv, πρog τηv κατε0θυvoη εv6g xovτρoΟ κλαδιoΟ εv6q δdvτρoυ. EυθΟqαμdoωq, μια βρoxη ραγδα[α και ξαφvικη πdφτει απ.τα κλαδιd πdvω oτo κεφdλι τηg vεαρηq |vδιαvαq, πoU καθ6λoυ δεv εκτιμd τo μαγικ6 αυτ6 φαιv6μεvo. o Παvoραμ(ξ, 1αμoγελιilvταg, τηq vειjει vα πληoιιiσει Kαι τηg δ(vει dvα μπωλ με τo ζωμ6, πoυ μoλιq ετo[μαoε. H κoπdλα τo π['vειKαι τα ακαριαiα απoτελdoματα τoυ ζωμoυ φωτiζoυv με μια α0ρα τo αωμα τηq. Kατευθιj. vεται oβdλτα πρoq τov μαγo Kαι τoU καταφερvει μια μεγαλειωδη γρoθιd. o μαγog εκτoξειjεται oτo δdvτρo απ. 6πoυ πεφτει η βρoΧη' εvω, εξαιτ(αq τηq oυγκρoυoηq,εvαq |vδιdvoqπdφτει απo τo κλαδ[, oπoυ ηταv oκαρφαλωμdvoq και oωριdζεται παvω oτo μαγo, κρατωvταg πdvτα oτα xdρια τoυ εvα βdζo τρυπημ6vo,πoυ παρ(oταvε τη βρoxη


Yoτερα απ6 τo fuλAAλλAAAAΧXX ! τoυ Θαυμαoμoυμπρoqoτo κατoρθωματηq κoπελαg,ακoλoυθε( τo ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ ! τηg γεvικηgαπoδoκιμαo(αqγια τo μαγo. Nτρoπιαoμdvoq, μα και dξαλλoq,αυτoqεγκαταλε(πειτη oκηvη, H vιj1τα 6;1ειπ6oει oτov ιvδιιivικo καταUλιoμ6. oλoι dxoυvεπιoτρ6ψειoτιq oκηvdgτoυqκαι 6λα ε[vαιdρημα.Mια oκια, 6μωq,διαγρdφεταιαvαμεoαoτιg oκηvdq.E[vαιo μ6γoqπoυ πληoιdζειτη xιjτρα, μdoα oτηv oπo(αo Παvoραμ(ξdxει παραoκευασειτo ζωμo τoυ. Δε(xvειτρoμερ6εvδιαφ6ρovγια τo περιεx6μεvoτηq o παvo0ργoqμαoκαρ6q,γιατ( μ'αυτoτo παραoκε0αoμαθα μπoρo0oεvα κερδ[oειτηv εκτ(μηoη τoυ ιvδιαvικoυ 1ωριoιj. |oωq μdλιoτα vα γιvoταv και αρxηγ6q τηq φυληq η ακoμα και 6λωv τωv |vδιdvωv. M6vo πoυ, oπo(α απoγoliτευσιq, η xιjτρα ε(vαι dδεια. Πρ6πει λoιπ6v vα βρει τρ6πo vα αρπdξει απo τo γερoξo0ρα ξ6vo τo μυoτικ6 αυτoυ τoυ θαυμαoτoυπαραoκευdσματoq.

Evτελωqαvυπoψ(αoτoι Yια τιq κακεqπρoθdoειqτoυ μαγoυ,oι τρειq Γαλdτεq πou μoιριiζovται τηv (δια oκηvli, oκ6φτovται τo μ6λλov. ''Mε τo ξημ6ρωμα πρ6πει vα βρoiμε τρ6πo vα φiYoUμε απ6 δω και vα Yυρ[σoUμε στo xωρι6 μαq, Aστερ[ξ! - Για κι5τι τ6τoιo 11ρειαζ6μαoτε 6vα γερ6 πλεoaμεvo. Aυτι5 πoU μαξ 6φερε ωg εδcΔ ε[vαι dyρηoτo! . Mπα! Av 7gρειαoτε[,Θα σαξ μεταφ6ρω oτηv πλdτη μoυ'' λ6ει o oβελ(ξ. Tηv (δια oτιγμfl, τo παv[ πoυ κλε[vει τηv ε(ooδo τηq oκηvηq παραμερ(ζει Kαι o μαγoq μπα(Vει με dvα πικρ6xoλo 1αμ6γελo oτo εφιαλτικ6 τoυ πρ6oωπo.

34


"Tι θ6λει πdλι απo μαξ αυτoq o μαoκαρclg; Δεv εyω εμπιoτooaη oτo yαμoγελo τoυ! - Θ6λειq vα τov πεταξω iξω, Aoτερ[ξ; . Aoε, oβελiξ! loωg vα ηρθε vα ζητηoει oυγγvωμη Και Vα γυρεψει τη φιλ{α μαq!'' λdει o Παvoραμiξ. Ο μciγoq βciζει τo xερι τoυ oτηv καρδιci Kαι πρoσπαθε(με μιμηoειgκαι διαφoρεq xειρovoμ[εqvα τouq δωoει vα καταλαβouvπωq ε[vαι φ(λoq.Avαoυρει κατω απ.τo αρKoυδoτoμαρoτoυ μια π(πα, τηv πoλυ XαραKτηριστικηαυτη π(πα τωv |vδιαvωvKαι τη βαζει oτα xdρια τoυ δρoυιδη. Eπειτα, με διαφoρεq μιμηoειq,καλεi τov Παvoραμιξvα ρoυφηξειαπo τηv ακρη. ,'Νoμ[ζω oτι πρoκειται για εvα τελετoυργικo αvτικε{μεvo, απ' oπoυ πρεπει vα ρouφηξoυμε τov καπvo oε εvδειξη ειρηvηq!'' Kαι o Παvoραμ(ξτραβα μια ρoUφηξια καvovταqμια γκριματoα. ''Mπλιαy! Mπoρε( vα ε(vαι εvδειξη ειρηvηq αυτo τo εθιμo, αλλα ε[vαι απα[αιo!'' o μαγoq πα[ρvειπ(oω τηv π(πα και τη δ(vει oτov Aoτερ(ξ. ''ΓKOYX! ΓKOYX! AAAAPPPPΓK! Ε[vαι φριyτo! Πωc μπoρε[ καvε[q vα βρbκει ευyαρ{oτηoη σ'αιlτo;', Aπoμεvει o oβελ(ξ' πoυ πα(ρvει o lδιoq τηv π[πα απ'τα xερια τoυ Aoτερ(ξ και ρoυφα τooo δυvατα, ωoτε η π[πα κα(γεταιoα oπ[ρτo και πεφτει κατω oε oταxτεg.

-l-5


o πρωτoq πoυ μπα(vει oε περιπετειεg ε(vαι o Aoτερ(ξ, o oπo(oq π6φτει ξαφvικιi oε βαΘιj ιjπvo. o Παvoραμ(ξ παox(ζει vα αvτιoταθε( oτιg oυvdπειεq τoU vαρKωτικo0,πoυ μ6λιq ειodπvεUσε, μ6ταια 6μωq. Σωριdζεται κι αυτ69 με τη oειρα τoυ. ooo για τov oβελιξ, τα μdτια τoυ γouρλωvouv Kαι γuρ(ζoυv γιiρωγι.1ρω,εvιil6vαq πραoιvog καπv6q βγα(vει απ'τα αυτιd τoυ. Kαι πdφτει φαρδιd πλατιd αvdoκελα. o μ6γog εUχαριστημdvogαπ.τov εαυτo τoυ τρ(βει τα 1dρια τou απ6 ικαvoπo(ηoη,εvω o |vτεφ(ξ,πoυ dxει 6λεq τoU τιq αιoΘηoειq, γρυλ(ζει και δαγκιilvει τo μoκασ(vι τoυ α1ρε(oυ |vδιdvoυ, Aυτ6q 6μωq τov oκεπαζει με εvα μεγdλo βαζo, απ'6πoυ ακoυγovτoι μovd1α πvιγμdvα γρυλ(oματα και γαυγ[oματα. o μιiγoq o6ρvει τov αvα(oΘητo δρoutδη dξω απ.τη oκηvη και τov μεταφ6ρει oτo μυoτικ6 κρυoφηγετ6 τoU : μια αvoιxτη oπηλιd oτηv πλαγιd εv6q βραxωδη τo(xoυ. Kαι εvιδ η παvoεληvog φωτ(ζει τo N6o K6. σμo, στη Γαλατ(α εivαι μ6ρα μεoημ6ρι, εξαιτ(αq, φυoικd, τηq μεγdληq διαφoρ6q ιbραξ' γεγovoq πoυ εvιoxOει τηv Θdoη oτι η γη ε[vαι oτρoγγυλη, κ0ριε Kα(oαρ.

o Kα(oαραq αυτf τη φ0ρ6 61ει απo. φαo(oει vα τελειιirvειμια και καλi με τo

γαλατικ6 1ωρι6. Πριv εξαπoλιjoει επ(Θεoη με 6λεq τoU τιq λεγειilvεq, διατdζει vα εκσφεvδovιoτoυv με τouq καταπdλτεg πετρεq και φλε. γ6μεvα βληματα πdvω oτιq καλ0βεq τoυ xωριoυ. oλoι oι Γαλdτεq, γυvα(κεq,dvτρεq και παιδι6 κdvoυv αλυo(δα και με κdΘε λoγηq oκε0η πααx(ζouv vα oβηooυv τιq φωτι69, πoυ dxoυv αvdψει oxεδ6v παvτoυ. Παρd τo κoυρdγιo τoυq 6μωq, 6λoι vιωΘoυv πωq τo τdλoq πληoιαζει και πωq πdvε xαμ6voι. Yoτερα απ,τηv τελικη επ(θεoη, πoια θα ε(vαι dραγε η μoQα αυτιi:v τωv Γαλατιilv, τωv πιo αwπ6ταxτωv αvdμεoα στouq αvυπ6ταxτoυq;

36


Στov ιvδιιivικo Kαταυλιoμo εx ει ξημερωoει και o Aoτερ(ξ ξυπvα, επιτdλoυg, oτη oκηvη τoυ' Δεv ε(vαι και σε μεγ6λεq φ6ρμεq.To κεφαλι τoυ ε(vαι βαριj Kαι τα παvτα γυρω τoυ oτριφoγυρ[ζoυv περ(εργα.Παρατηρε(oτι o oβελ(ξ εξακoλoυθε(vα βρ(oκεται αvα(oθητoqoτo dδαφoq, μα και 6τι o Παvoραμ(ξδεv ε(vαι πια oτη oκηvη. o Aoτερiξ αvηoυxε(γι'αυτo. Aκoιjει τα πvιxτα γαυγ(oματα τoυ |vτεφ(ξ Kαι τov βγαζει απ6 τo βαζo πoυ τov oκεπαζε. oι δυo τoυg τωρα θα πρooπαΘηooυv vα ξυπvηoouvτov καημεvo τov oβελ(ξ, o oπoioq oυv6ρxεται εvτ6λει, απd τηv Kωματωδη κατ<ioταoη πoυ εixε π6oει. o Aoτερ(ξ oτdκεται μπρooτα τoυ, αυτoq βλdπει dvα φρικιαoτικ6 τ6ραq, πoυ τoυ μιλα με μια υπoκωφηφωVη.Tρoμαγμdvoq,τρdxει dξω απ.τη oκηvη oυρλιαζovταg. E[vαι πια o[γoυρo6τι τα απoτελdoματα τoU vαρKωτικoυεvεργoυv ακoμα πdvω τoυ. Yoτερα απ6 μια oOvτoμηoτιγμη διoταγμoυ,o Aoτερ(ξ και o |vτεφ(ξ επιxειρoιiv vα τov φ6ρoυv π(oω. Aκoλoυθε( μια τρελfl κoιjρoα μdoα oτov ιvδιαvικo καταυλιoμo, 6πoυ o oβελiξ διαoxiζει τιq oκηvεq παραoιiρovταqτα πdvτα oτo πdραoμd τoυ.

Στo μεταξυ, μεαα ατη oπηλια-κρυoφηγετo τoυ μαγoυ o Παvoραμ(ξ, πoυ dxει oυvdλΘεικι αυτ6q,βρ(σKεται δεμεvoq απ,τouqκαρπoυq παvω στo βραxωδεq τo(1ωμα.o μαγoq dxει τoπoθετηoει εμπρ6q τoU μια μεγdλη xυτρα πdvω oε μια φωτια και δε(xvει με τo δαxτυλ6 τoU τo oακoυλι τoυ δρoυtδη,πoυ περιdxει τα απαρα[τητα συστατικα για τηv παραoκευη τoU μαγιKoυ ζωμoιj. o Παvoραμiξ καταλαβα[vειγρηγoραoτι o lvδιαvoq τoυ ζητci τη μυoτικri αυτη oυvταγη.

31


',Παλιoμαoκαριi! δεv πρ6κειται πoτ6 vα μιiΘειg τo μυoτικ6 αυτoi τoυ ζωμoi, μα τηv π{oτη μoιJ!'' o μdγoqαρx(ζειτιq απειλ6qκαι δε(xvει μια βαριdπ6ρτα φτιαγμdvηαπ6 κoρμo0q δ6vτρωvoτo βdΘoqτηq oπηλιdq,π[oωαπ. τηv oπo(αμια τεριioτια αρκoιiδα ρoU. Θoυv(ζεικαι μoυγκρ(ζει. o μdγoqδε δε(1vειvα αoτειειjεται,dτoι o Παvoραμ(ξoυμμoρφωvεταισ,αυτdqτιq τ6oo αvελ6ητεqπρoσταγdq.Mα o δρoυtδηgxαμoγελdκρυφd,κατι πoυ λdει πoλλd για τιq αληΘιvdqπρoθdoειqτoυ. KdΘεφoρα πoυ o μαγoqτoυ δε(xvειdvα β6ταvoη μια oκ6vη,o Παvoραμ(ξτoυ vευει vαι η 6xι αvαλoγα,και o μαγoqτo ρ(xvειμεσα στo oκευog,τo περιεx6μεvoτoUoπo(oυ

κoxλαζει.

Λ(γo αργ6τερα, πιoτειiovταq πια πωq o ζωμoq ε(vαι dτoιμoq, o μ6γoq oρμd με Θριαμβευτικ6 ιjφoq, σε μια γαβιiθα, γεμiζει dvα μdρoq τηq με τo ζωμ6 πoυ κdvει τ6oα θαιjματα και τo π(vει. Bdβαιoq6τι εxει απoκτfloει δυvαμη, και Θdλovταgvα δoκιμαoει τη διjvαμη αυτη' δ(vει μια βiαιη γρoθιd oτo βρdxo. T(πoτα δεv κιvε(ται Kαι τo oυρλια1τ6 τoυ π6voυ πoυ ακoλoυθε(τov κdvει vα καταλαβει 6τι o μαγικ69 ζωμos δεv ηταv καθ6λoυ μαγικ6q ζωμ6g. Eξαλλoq απ6 Θυμoκαι π6vo, o διαβoλικ69 |vδιιivog oπειjδει vα εκτελ6σει τηv απειλι1 τoU γιo εκδ[ηoη και κατευθιjvεται πρoq τηv πoρτα πoU συγKρατε(τηv αρκoιiδα.

Mπρooτdoτηv αδυvαμ(ατoυ vα επαvαφdρειτo φ(λoτoυ σε μια φυoιoλoγικηκαταoταoη,o Aoτερiξ απoφαo(ζει vα ψιiξει για τov δρoutδη. ''Θα yρειαoτιΔ τηv 6oφρηoi ooυ, lvτεφ(ξ! Πρ6πει vα μoU βρειc πoιo δρ6μo ακoλoiΘηoε o Παvoραμ(ξ πριv vσ εivαι πoλi αργci!', o Aoτερiξdxει δ(κιo'γιατ(η αρκo0δα,ελευθερη o Παvoραπια, πληoιdζειτo δρoυιδημoυγκρ(ζovταq. και o oβεκαιρξ o Aoτερ(ξ 6τι ε(vαι oκdφτεται μ(ξ, λ(ξ vα τov βγαλoυvαπ'αυτητηv 6αχημηκαταoταoη. '' AΣTEP|Ξ ! oBΕΛlΞ ! BoHΘΕlA ! "


Aκoιjγovταgτηv κραυγητoυ δρoυtδηγια βoηθεια,o Aoτερ(ξ τρυπιivει oτη oπηλιιi 6πoυ o |vτεφ(ξ τov dxει oδηγηαει.o μικρ6oωμoqΓαλ6τηqαvτιλαμβdvεταιπoλ0 γρηγoρατηv κατdoταoη.EυτυxΦqτo φλooκ(τoυ ε(vαιγεμdτoμαγικ6ζωμ6,αληθιv6αυτητη φoρd' Πivει γρηγoραμια γoυλιακαι ε(vαιετoιμoq vα αvτιμετωπ(oειτo τ6ραq,πoυ dxει τωρα oτραφε(κατα πdvω τoυ. Γλιτωvovταqπαρα τρ(xααπ,ταvιjxια oτo ταβαvι τoυ ζωoυ,o Aoτερ(ξ τoU καταφ6ρvει τηv περ(φημη γρoΘιιi τoυ , αφoιjεκoφεvδov(ζεται τηg oπηλιdg, τo oγκωδεq τριxωτ6 ζωo oκdει φαρδιd πλατιd ατo dδαφη. o μdγη τρoμoKρατημdvogαπ,τηv τ6oη δυvαμη, αλλ6 κυρ(ωgαπ'τo τι πρ6κειται vα τoU oυμβε( παραδ(vει τo oκαλπ τoυ β(oovα με τα κdρατα στov Aoτερ[ξ, ωq 6vδειξη μετdvoιαg και υπoταγηq. Aπ6 τηv dξoδo τηq oπηλιdq, ακoιjγεται 6vα ΠAΦ! και o μdγoq εκτoξε0εται με dvα βoλ πλαvd εκτ6q oκηvικo0.Aυτη ε(vαι η απdvτηoη τoυ Aoτερ(ξ.


Στov ιvδιιivικo καταUλιαμ6 η Koρη τoU αρχηγoυ βλεπει vα περvα απ6 μπρooτα τηg εvαq oβελιξ αoυvηθιoτoq,με τo κεφαλι xαμηλωμdvo Kαι τα ματια ovειρoπoλα. Eυθιjqαμεoωq μια ιδεα ερxεται oτo μυαλ6 τηg oμoρφηq |vδιαvαq. Λiγo αργoτερα, τdooεριq κυραδεqπληoιαζoυv κρατωvταq στouq ωμoυq τoυq εvα τεραoτιo ψητo αγριoγoιiρoυvoπαvω o,εvα ξιjλιvo δ[oκo. H μυρωδια πoυ αvαδυει, απλωvεται σε μια εκταoη τdτoια, ωoτε vα γαργαλ(oει τα ρoυΘoυvιατoU oβελ(ξ, H Θελκτικη μυρωδια τov καvει vα αvτιδραoει στη oτιγμη Kαι vα oρμηoει παvω oτo α1vιoτo αγριoγoυρouvo,τo oπo(o

και καταβρoxθiζει oε κλαoματαδευτερoλdπτoυ. Aυτ6 ηταv τo αvτ(δoτo πoUdκαvετov καλoφαγd μαq vα ξαvαβρεi τα κ6φια τoυ. o Aoτερ[ξ και o Παvoραμ(ξ, πoU παρεUρioκovται

o.αυτη τηv αvααταoη μεvoυv εκoτατικo[. 40

,λ\

\sΝt-

hτ\ t. \

\

\-

I

/\ -.-Ξ.Ξ

---'-t-'t


tl

l;.

ι'1

o ιvδιαvoqαρχηγoq,τouq Πρoμηθευει,oε εvδειξη εUγVωμooυvηq,μια μεγαλη πιρoγα γεματη τρoφιμα, πρoκειμεvoυ vα μπoρεoouvVα αVταπεξελΘoυvκατα τη μεγαλη τouq Παραμovη oτov ωκεαvo, καθωqεπ(oηq και καλαμια ψαρεματoq,για Vα μΠoρoUVvα ψαρευoυv. για vα απoxαιρετησειτouq Γαλατεq πoU αVαΧωρoυv.H vεαρη ιvδιαvα τoπoΘετε[για ooυβεv(ρεvα φτερ6, πoυ oτoλιζε τα απο μαλλια τηq, στo αυτ( τoυ oβελιξ, o oπo(oqκατακoκκιv('ζει αμηxαvια.Kι oταv η πιρoγα 1αvεται Πια στoV oρ[ζovτα,εvα δακρυ κυλα oτo μαγoυλoτηq oμoρφηgιvδιαvαg.Σε μια γωvια τoυ καταυλιoμoυεxoυv κιoλαq καταoκευαoει Σε μια αλλη γωvια, o πια, ταπειvα τα μαγoq, φρ6vιμoq μαζευει ξερα φυλλα Kαι τα oκoυπ(διαμ.εvα κovταρι,για vα τα βαλει μεoα oε εvα oακo.

\Ξ. \, \ι Ξa

ζ

---'/

ι \\ ι-,

),b l

.

Ξ>.

- *- F

,11


o διιiπλoυξ τoU ωκεαvoιj εκ. τ υλ( o o ε τ αι δ ( χω q απ ρ6 o π τ α , [oιη μdλιoτα με κdπoια μovoτov(α. oι μ6ρε9κυλo0vαργd και o oβελiξ κωπηλατε(ακo0ραoτα, H Θdαμιαq vηo(δαqκαταμεoηq τoUωKεαvo0πρooφ6ρειμια oτιγμη ψυxαγωγ(αg.Γιατ( oτo vηo6κι αυτ6 υπdρxει εvαq φo(vικαqKαι oτη βdoη τoυ φo(vικαπειρατdqπεριμ6voυv vα περdoει κdπoιo πλo[o,για vα κ6voυv',πλo(o. στoπ,.. Στηv κoρυφητoυ φo(vιKα,πoU xρηoιμε0ειγια παρατηρητηριo,o Mπdμπα τιλαμβ6vεταιτouq Γαλdτεg. "oι ΓA...oι ΓA.,.oι ΓAΓA...oι ΓAΛATEΣ!!!" Kατατρoμαγμdvoι,και με τo δ(κιoτouq,oι πειρατdgoκαρφαλωvouvστov φo[vικα,πoυ αρx[ζει vα γ6ρvειαπ'τo βdρoqτoυq.H πιρ6γα τωv Γαλατωvπερvd μπρooτdαπ'τo vηodκι,oι επιβdτεqτηq 6μω9 αδιαφoρo0vπληρωqκαι KPPPPAAAK! o φo(vικαqξεριζωvεταικαι πdφτει oτη θdλαoαα,παραoιiρovταq τoυ. μαζ( τoυ Kαι τouq παρdξεvoυqφιλoξεvoυμεvo0q Στo τελog φdvηκαvoι γλ6ρoι,πoυ oυvoδευoυvτωρα τηv πιρ6γα. Kαλ6 oημdδι αυτ6' H γη δεv πρdπει vα ε(vαι μακριd.Kαι πρdγματι,στov oρ(ζovταδιαγρdφovται κι6λαqoι ακτ6qτηg Aρμoρικηq,πρog μεγdλη 1αρd τωv φ(λωvμαg,xαρd 6μω9 πoυ oκιdζεται απ6 μια τερdoτια τoυλ(πακαπvoιj,πoυ υψιilvεταιστov oUραv6 πdvω απ6 τo xωρι6.

"EKEιI To xΩPιol Πιo ΥρrtYoρα,oβελiξ !!!"

42


Jr6)

o oβελ(ξ κωπηλατε[αvαπτυooovταgιλιγγιωδη ταxUτητα Kαι η πιρoγα φταvει oα βoλ(δαoτηv παραλ(α. για τηV oπoiα θα ευxovταv εvα διαφoρετικo τελoq, Kαμεvεq oκεπεq, απαvθρακωμεvαδoκαρια, (xvη απ6 μια μαxη, πoυ πρεπει vα υπηρξε oκληρη και απoλυτη ερημια στo Kατεoτραμμεvo xωριo. oι Γαλατεq oυγκλov[ζovται, ,.{4d;

τ,:.lι,' Ξl:ι/ιT.r'

3λ"\};

,|'{3i:ζ

πoU καvει αιoΘητητηv παρoυolα 'ξ.μιιμμι::Χμμμμμ!,' τoυ απo τηv ψηλη κoυρvια τoυ. Aκ6μα Kαι oι Pωμα[oι τov εxoυv ξεxαoει. Aφoυ τov λυvoυv,αρx(ζει vα τoυq εξηγε(τι εxει oυμβει.


'Hθελα vα εμψυyιilσω τoυξ γεvvαbυq μαq πoλεμιoτ6ξ με 6vα doμα ειδικ6 για τηv περ[oταoη, αλλd αυτo( oι dξεατoι βιiρβαρoι πρoτ(μηoαv vα με φιμrlooυv! Nτρoπη τoυq ! . Πεq μαq, Kακoφov{ξ!Tι απ6γιvαv oι κdτoικoι τoυ χωριoi;ρωτα o δρoυιδηq. - o Kαtoαραq τoUξ μετ6φερε oτo oyυρ6 τoυ Πετιμπ6voυμ, 6πoυ θα δικαoτoiv, για vα φυλακιoτoav oτη Prilμη! - Γρηγoρα, Aoτερ(ξ! Θα ετoιμdoω Yρiroρα μια yiτρα μαγικ6 ζωμ6, εvcil εoεξ Θα ετoιμαoτε[τε για Vα πdτε vα ελευΘεριboετε τoυq oυvτρ6φoυξ μαξ!',

o Aoτερ(ξ 61ει τηv ιδεα vα μεταμφιεστoιjv, αυτ6q και o oβελ(ξ, oε Pωμα(oυq λεγεωvιiριoυq, πρoκειμdvoυvα πληoι6αoυv ευκoλ6τερατo αvτ[παλo oτρατ6πεδo. Eι]κoλα βρ(oκoυvoτoλdq oτo voιiμερo τoυq, αvdμεσα στιq τ6oεq πoυ ε(vαι διαoπαρτεg oτo dδαφoq τoυ xωριoυ. Λ(γo αργ6τερα, μασKαρεμdvoικατ'αυτovτov τρ6πo -o oβελiξ μdλιoτα dxει φoρτωθε(oτηv πλdτη τoυ κι dvα αωρo φλαoκιd γεματα μαγικ6 ζωμ6-oι διio Pωμαιo.γαλιiτεq φτιivoυv oτηv πιjλη τoυ τε(1oυg τoυ ρωμαiκoιj oxυρoιj.Tηv π0λη τηv φρouρoι]v,oπo(α oιiμπτωoιg, δ0o λεγεωvdριoι, πoυ γvωρ(ζoυμεκι6λαq καλα, o Mικρ6βιoυqκαι o Mεo6KoπoUq,oι oπoioι ε(vαι για παoηq φιioεωq αγYαρε(εq,αυτo ε(vαι o(γoυρo. ,'Ag 6ρΘει επιτ6λoυq η metuta! (τo απoλυτηριo απ6 τo oτρατ6 oτα λατιvικ6). Π6vτε yρovιiκια ακ6μα κι 6πειτα Θα πιiω vα φυτεiω μπρoκoλα oτo Λατιoυμ! Kι εoi, Mικρ6βιouq; . Ω! Eγιil θα φυτεiω μαρoaλια κovτd oτη Nkαια! Λεvε 6τι ευδoκιμoiv εκε(!', oμωq, ιioτερα απ6 τo πdραoμα τoυ Aoτερ[ξ και τoυ oβελιξ' αυτo πou μdvει φυτεμdvo ατη γη, ε(vαι ακριβωq oι δυo Pωμα(oι φρoυρo(.Movdxα τα μωλωπιoμdvα τoυq κεφdλια παραμdvoυvεξω απ.τo dδαφoq παρdα με αoτερdκια, με πoυλdKια,πoU τραγoυδoιivKαι με καμπαvoιiλεq,πoU xτυπdvε ψρ(ζoιrrαq γυρω-γιjρω, Στo εoωτερικ6 τoυ oτρατoπ6δoυ, o Aστερ(ξ βλ6πει 6vα τεριioτιo κλouβ( oτη μ6oη, μdoα oτo oπo(o βρ(oκovται εγκλωβιoμdvoι 6λoι oι κdτoικoι τoυ xωριo0. oι δυo Γαλατεq τoυg πληαιαζoυv δηΘεv αδιdφoρα και καvε(qδεv τoυg πα(ρvει xαμπαρι.

44


oι βριoιεq,πoυ εξαπoλυovταιαπo τo κλoυβιμολιq αυτo[πληoιαζoυv,απoδεικvυoυvoτι ακoμα και oι [διoι oι Γαλατεq δεv τoυg εxoυv αvαγvωρ[oει. 'ι.'1 !:

|' ', .

λεει o Aoτεo[Ε. o oβελ(ξoκυβειoτα καγκελατου κλoυβιoυκαι αφηvει τα φλαoκια, πoυ εxει oτηv πλατη τoU,στouq φιλoυq τoυ. Συvτoμα oλoι εxoυν oερβιριoτει Πρoβλεnεται. oσovoυπω.γερoq KαUγαqoτo o1υρo τoυ Πετιμπovoυμ. :':: -: i

, '- l,

..

-


o loιjλιoq Kα(oαραg, oτη oκηvη τou, oηκιilvει τo πoτηρι τoU πρoq τov T0μβoυq,πoU κdθεταιαπdvαVτι τoU.o πdvθηραqτoυ Kα(oαραβρ(oκεταικι αυτ6q oτα π6διατoυ αφεvτητoυ. εκε(,κouλoυριαoμεvoq εκε[ 6πoυ 6λoι ε[yαv απoτιjηgει!Σe ''Π6τuyεq oυγ11α{ρω,Taμβoυs! Tι επιΘυμε{g για αvταμoιβi; Λ6γε! - Ω μεγαλoπρεπη Kαioαρ!H γεwαιoδωρfu ooυ μπoρεt vα oυγκριΘe{μovdyα με τηv καλooivη ooυ. 86βαια, δε Θα 6λεγα ι521ισε...'' τPPPPAAAAK!!!!E(vαι τo κλoυβ(τωv Γαλατωv, πoυ κυριoλεκτικd,dxει εκραγε(απ6 τηv π(εoη 6λωv αυτωv,πoυ ηταv φυλακιoμdvoι. o Kα(oαραqαvτιλαμβdvεταιγρηγoρατι dxει oυμβε(, μ6λι9βλdπειdvα λεγεωv6ριo,πoυ dxει εκoφεvδovιoτε( απ6 κdπoιoδυvατ6x6ρι,vα διαπερvdτη oκηvητoUαπ. τη μια μεριd ωq τηv dλλη. Γεvικ6q παvικ6q επικρατεi στoυqλεγεωvdριoυq τoυ oxυρo0,oι oπo(oι,αvτιθ6τωg,δεv πρ6λαβαvvα καταλdβoυvαπ6 πoυ τoυq dρ1ovταιτα γρovθoκoπη. ματα, Kαι,κυρ(ωq,γιατ(δυo γελo(oιλεγεωvdριoιεξακoλoυθoιjvvα επιμdvoυvvα τouqβαρdvεμε τ6oo ζηλo. Σιjvτoμαε[vαι η oειρd τoυ ρωμαΙκoιjoxυρo0vα καταoτραφε(oλooxερωq.

46


Mπρooτd ατα τ6oo απρ6oπτα, 6oo και απαρdδεκτα γεγov6τα' o Kα(oαραq,πoU, αv Kαι πoλεμoxαρηq, δεv τoυ dλειπε η πρovoητικ6τητα,dκριvε πρoτιμ6τερo Vα KρUφτεI''.o'dvαβαρdλι. Movdxα τα π6δια τoυ διακρ[vovταιvα περπατdvε με μικρd βηματdκια, αvdμεoα oτιq oμdδεq 6λωv αυτωv πoυ καρπαζωvovται, oταματωvταg πo0 και πoι], για vα μηv κιvηoει τηv πρoσoΧη, μdxρι vα διαβε( τo τε(xoq. o μ6γαq Kα(oαραq, καΘιiq επιβιiλλει η αξιoπρ6πεια, φειjγει πρoq τηv 0παιΘρo, μ6vog και κ6τω απ.τηv πρoσταo(α εv6g δo1ε(ou για τov Θεtκ6 o(vo. Tι απdγιvαv 6μωq o T0μβoυq και o πdvθηραq τoU Kα(oαρα; E, vα! H μαoκδτ βγα(vει ηoυxα απo τηv κατεστραμμdvηoκηvη τoυ αφdvτη τηq αδιαφoρωvταgYια τη μdxη, πoυ διεξdγεται γιiρω τηq, γλιiφovταq τα xε(λη τηg xoρτdτη, και κoυβαλωvταq μια κoιλιd τεραoτια, πoυ odρvετctι στo 6δαφoq. Aπ.αυτηv ακριβωg τηv κoιλιd, η φωvη τoυ Tιjμβoυq ακo0γεται πvιxτd. "Mα!...ΘA ME BΓAΛΕιΣ ΕΠιTEΛOYΣ AΠo ΔΩ MΕΣA HΛlΘlo ZΩo;;!!!''


κατdoταoη, oταv επιoτρ6φouv στo xωριd, τouq, και παρ'6λoπoυ αυτ6 βρ(oκεταιoε αξιoΘρηvητη vα oργαvωooυv ε(vαι πoυ πρodxει αυτ6 Aπ6ψε, θα τo αργ6τερα. 6λoι ε(vαιxαρo0μεvoι.To xωριo φτι6ξoυv dvα τoιμπoυoι. oπωq oυv{Θωq,τo μεγιiλo oτρoγγυλ6 τραπ6ζι 61ει oτηΘε[ γ0ρω απ6 μια μεγdληφωτιd,6πoυ ψηvovταιτα αγαπημdvααγριoγoιiρoυvατoυ oβελ(ξ. Toυ oβελiξ, πoυ διηγε(ταιστo διπλαvo τoυ ιoτoρ[εq με γκλoυγκλoυκαι τιq oπo(εqo dλλoq δεv αvτιλαμβdvεταικαι πoλυ καλd. o Aoτερ(ξ ρωτ&τov oκεφτικ6 Παvoραμiξ: ''E;1ειg καμιι5 ιδ6α για τo τ.ι ε[vαι o v6oq κ6oμo9 πoυ γvωρ[oαμε, ω Παvoραμ{ξ, δρoυtοη μαq; - oxι, Aoτερ(ξ. Κατd τη Υvιilμη μoυ, αυτ6q o v6og κ6oμo9 Θα περιμ6vει πoλλoig αιιivεq αK6μα μ6xρι vα τov wωρ[σoυv Kαι vα τov επισKeφτoav. Ma τηv π{oτη μoυ, {oωg Και vα ε[vαι καλιjτερα 6τoι Yια τouq αvΘριitπoυq με τo ερυΘρ6 δ6ρμα, πoU μαξ φιλoξ6vηoαv..' Kαι για vα κλε(ooυμεμ,dvαvεπ(λoγo,η oεληvηxαμoγελdoτo xαρo0μεvoΘdαματωv παρoρμητικωv αvuπ6τα1τωvΓαλατιilv,πou αvτιoτdKovταικαι Θα αvτιoτ6κovταιγια πdvτα ατov κατακτητη.

TEΛoΣ


oΑΓοNΑΣTοNAP)αΙΓnΝ oBEΔΙzκΑΙ ΣΙA o ΑΣTEPΙZ ΣTHN ΙΣΙIΑNΙΑ o ΑΣTEΡΙz KΑΙ oΙ ΓoTΘοΙ .ηΣTEPΙZKAΙ κ^Eo[Ι,ATΡA HΔΙxoNoΙΑ ιΙκΑTοΙKIATοNΘF/)N oMΑNTIΣ oΓYΡoΣTHΣ ΓAΛATΙAΣ AΣTEPΙzo ΓAΛΑTΙΣ oAΣTEpΙzΣTοYΣBEΛmYΣ o ΑΣTEpΙZ ΣTHN KopΣΙKΙl oΑΣTEPΙZMoNoMΑxoΣ o ΔΣTEPΙZ KΑΙ oI NoΡΙγL{NΔoΙ oΙ ΔΑΦNEΣTοYκΑΙΣΑpΑ T0)φ.rΣoΔΡEΙΙΑNΙ o ΑΣTEpΙz ΣTοYΣ BΡETANO1Σ o ΑΣTEPΙZ κΑΙ ιl XYTΡA ιΙ ΑΣΠΙΔΑ TtΙΣ ΑΡBEΡNιΙΣ o ΑΣTEPΙZ ΣToYΣ EΔBEToYΣ T0ΔοΡo TOY KΛΙΣAPΑ poΔoKAΙ zΙΦoΣ Tτ)λ{EΓAΛoTAzΙΔΙ o ΑΣTEPΙZ ΛEΓM)NAPΙOΣ oΑΣTEPΙZΣToYΣ OΛYMΠΙAKoYΣΑΓοNEΣ ιΙMEΓΑl\ΙΙTΑΦΡoΣ ιΙ oΔlΣΣEΙΑ 1oY ΑΣTEΡΙz oΓΙoΣTοYΑΣTEΡΙz οΑΣTEΡΙZ KΑΙ HxΑΔΑΛΙMΑ H ΓAΛEΡΑ ToY oBEΛΙz o ΑΣTEPΙZ KAΙ ΙΙ ΛΑTΡABΙΔTA EKTOΣΣΕΙPAΣ' Π(Σ o oBEΛΙz EΙΙEΣE ΣT1l xl,TΡΑ TοY ΔΡoYIΔΙl OTΑN tΙΤ,{N MΙKΡoΣ oΙ 12AΘΛoΙToY MEΝΙΡ To xTYΤΙ}tMAToY ^ΣTΕP|z o ΑΣTEΡΙZ KΑΙ oΙ ΙΝΔΙΑNoΙ tl EKΙiΛΙlztl ToY KΑΙΣΑPΑ o ΑΣTΕP Ιz ΣTA APxΔ ΙA EΔλHNΙΚA' ΑΣTEpΙKΙoΣ EN OΛYMΙIΠΙΑ METΑTfΡοΔοYKΑΙ zΙΦoYΣ ΑΣTEΡΙK ΙoΣ KΑΙ ΚΔEοΓΙΛ*ΤΡ.d

aΔry!Ξ_ΣTA-ΠoNT!ArA' T0ZΙZΑΝΙON ΣΙΙΑΘΙΑ &{Ι TΡΑNT.{ΦYΛΛA o AΣTΕPΙZ ΣTA ΚPΙΙTΙΚA'

.''.}*"*4{λLΞΞ_--

/.;r

ζΘ€€ρ

ilffiil11

1 -174-5 ΙsBN 960.32

789603

MAMoYΘ coMlx EΠE Π ΣoΛΩNoΣ 130Ξ 10681AΘHNA .2103304326 Π TEΛEΦAΞ:2103825054 THΛ:2103825055 Π e.mai|:support@mamouthcomix.gr € 3'60 http://www.mamouthcomix.gr

Profile for Fotis Kotsomitopoulos

Ο αστερίξ και οι ινδιάνοι  

Ο αστερίξ και οι ινδιάνοι  

Advertisement