Page 1

))

tι*xq*w*&*ΜT hξ'*q

οΡΓΑhΙθμΙ Tgμ ΑΗgTf Ρ9

;ΣTΛλοΓgfi, ffrlTtιA€Σ Xe lFοΓPf,ΦοiΙ,δL&, τ+?γ lιd,Fa}σιv τfis tρsfrζ δΡζffrf τfis*Eλλrlvιrfrr Γfosωη* ,c t toτoρ t*q

*aaο

3τΓff

?κδoαη τfis 31,2Ιοιν oυφbu ?oL+ μf.τe 'e γ6JnLμη Ξ,j τιby τzυx,Ι:ν #. ιι.αt +.6.'AφrφωμLνe ozΔTΓAAPι ιια-' καL oτoJs πο'JoιριιΒτεs ε! nρ&τηΖιδioη. ' Θa &κoi",:Dιξ σΥL trzυτle1

'uor,

\κEoo

ι5, πλnp

φ.-ro'qρaιφι

νLe;:L

l,

εετJιτη κgi

ι4

πlιo6τo &λ)&

aL κtιFevoEPΦηoη.

ΦΥ 6η

α2

-

#!*ετLos'

TPrανταμ\α τυδ Γενd.ρη κJ'l'aoε ν& μL nJ'ρzι ετ.δ"kρoξ? \"AφoπoρLα ( τr)v τρ Lτη Lι μ o ιρ I"ι. ν

'*

eoxλ, xαλ &ζι 3 o&poνJ5 κ[ υ6rι'βνos 3 Φ,':τιινJs Ξlv, s μ-2s οτob' Ξ lvout bnφ lμ o ol μ,a1& αD}v oL'5, n Tδ 6 Gt'!o μαs αbl$ κo εμt1τoιι oτ$ν qι τoo aελi Er, μξ τj ι<τ[P ι oν τoi z, Σ-, τo7 o Z€ ,'Jno υ &ν oι.8 ρ &φετ,q,( <( Κon Aιν fl Κιo N>2'&B

;J

.ην μt6&λι μoυ &6&hn πL x-ρι['μoυ κρι[ τo!ιs &vδρrbnoυ'1λυ. TΓεριbxoνται 7o9 ?ωToEPq?iεsroi !o9 'Δτxrcιlμ 2Sl


φ*.

-qφ9

T0ΓPAΦΙΚ}1 ΙΙ€PΙπΛAN}ΙΣH

3l25l2012

eΘΝιKΗ

t

'μι laΚ..,'TloxυΙfvη |

}ι. Πdrrr'l μ Θτικb s TP α

Δ

€TTΑPΣl'ι

geκrυΦ;Kαλo;φrlιoJλo

#,**ir*;*;j

rjiJixi

/-IAΣ

]l:2Οpm

o c<<hhλλιπJ

l.r,γx3rfi;1*;s'l

a'ι:


*3-

o

πA 7API

Γt"ναP ηs 1'o LιL) Ι

L\

/ηA z ΚAl oι

ΝTC^e Σ T

A'. €ΝoTl-ιTΑ

ez τoΥ

PoΝo ι (κd.βrτoao

0!

- MAΝΑβlΚΗ

co

τis Τα vελλ,1ν( o(, Zν, νo γ o oΓlov δl eιs Λ αε κδv 'Α 8 o P&ν 'tlP eικλδs 'T aooλos κe.t 8 'Apxητbf Toδ tλλη ν o- €.3p cιιnoι\.Κ, δ *tμγΘ(Tos !98k, ΚυιverTaιvt'Ζ]Τρ J e8 por

μi κο ινδrτφ&oτιo ' bvEι*φtρoo tι& τλn tloP"lo κ.;.i Θk

Yo

τr1

ι^lτανλs,

,. fιeιKf

oG

fa

o

ημlefuoη Toδ nsoιρ c*

αSlblιrγα's &τ o?olσLσ t1l'νo

L6

,

t-. 1.oL&

-r{-

ιt

P

nκΛμ

ε '(t o1noε

Λ

oιι}

Pατ +.'6 κιλδν. '7 .+.

t

<


-+-

r

rJ""",

ιfi7'6oγlιoο

'ft 8

Lλrl ec B ι γκδπ o,sλot

'f{'h"Yα. μελeτλ

-&

λq'oγρoφrι.d 5,oκιιμια', κα|ι μαθ oc'ινxι € ,ιλ", , κ4.

'ιι TLo}.*ιν\ζα t\ μιτp", t<ριλλeνλ Bιαι--εLPαR'hrνα..

b

Δ'lμδτρnr

rΙ"ξ

Mavγα

l(ριι !υ ι}5 Bαaιh'κbπocsλoι I


-5-

<{ο M eιλλ

r,,fz hτγns '&5r>, Δ

Κ'! nψLs.

hν?u\*

Φ.r:τ&.

"t ^*l L.fιt*t-

r

.L|

"*:

nΑττιλιμ,l τρD ΓpnΥb7n

Tfoιπα

λι1,Ln"υλρ.r,

Καi δ

Γρn1bρΛs

@

frt1ξΥ-

xελι κ{s. 2< κ&2ε *aιτ7P't&Pη''τbu

nλιιι-o

τou

'>!

λα τd

κo<

λrι.

..

.


.f>--"

i9#)

ι.'

J

sεftr

β{η}tι&r τ&v x"ε<εeev*"


&' €rνgr,*?λl

eb

r* P-Υl*,ffipdf

βi

l

1 ο σο ' α-ο9 μιι β &,μq. *α"', -f_ι

tz!! a J otou ΔaΛtζ

ι' Νsτ'b

ο

{.λaμus ,,τb Xrπαψd <<

τδμ il ρτοv τs.r tτ'

l

t-

y*u"L'*

f5rr'*g*ιi* h i eεg λ{ sgr ιια { λ * μ &.ρη s Γ*pτ σΦ * f.ηl κοιt Φο 8usρ&ι<a73 Ρ *Υ"σv1$ &.rub τξν μ ?β&cacv*κ ε{ρ. "/?.cxrαl j Ι{Φ{ eτιo& Υ

t-

&

#

λνc.'.ν

*rd{

,τι λ*F*

wl f

&αa:' $n ο,,sΡν {"uu'κer} Τε*

β*.Fd νL: yγ61!ζ *,..* -r* μ d^:λ -

@

:

fr \,'

f"JTκgs g1*,or':α& πcl*,λ6l: πqpe λα ιJs α.β ΦtJfεαgt{s κn' {, n eι *γρ&φυg

*rηλfft

Γi\ υιιο PP'ι{

ι

"


-Β-

ξe

***

E',-μ{r 'Ο 'hpx ΦνΨ; Γl*E-

7vι9 Rαι,τcrιo&ρ

Λd rιnt

Χ'*tφ 6 -

rrs.

Tlgr.'nJ"rs

-

rΞ-]]{:']:'w &Υ *πpεπδετ #Ter ubι α*x* * -rΦτa 5 T &un, ζsf '

κεγδvaιet

Ο?

iηιx&λη

pο ε}erα-ο"

'ι l I

"b λ6Ll

t{

ιμ--

po l * ι4d-Υ&* λρ

ι

αzb

ζ*ρ,.

''AF

nα-

#*s!

,

\ ξ

si \*€Lvzι5

ΛΛfiτaο5 /*tυτg}ποε-

Je*r)

s&v\"ιr f-=

ψeε";ι.*,,4,ryψ{ Φ hpl c'τlαnetλ"ιγο

ΚΦd

11

rι,}i r-{*

'Φ Ψ&λΦs

Κ,rbετ.*. 1ffaτοqτζqs χ"b ατeιs ΝιιΦ* ε"sμ€iaι aaι'l'

}δr,* 'ιl a', ι&tτ&s

ιrριt il

f\&π rιt

"

ΧρQα τ.rJ

TL

θιν

@(Υtιd'

he$l fuπ€ιP t€€Lq'

"r

f, ru υ

*


""s*

-**#,;'

---ξι {.:

gf;-* i1"r.-

b j

τ{;

ιιΦι f* 'i1: Υ*l 't{-λ,*lτ*"ηλg$ $/} 'ε} φla,*5 *nlμ,*s j_ε*€ r * ι€ ι ε"}s *,*εx**,-η; λ ''t"ΦιJ" τμξμlβ ,fi ,{"-ldlt$ε"'φu*-,Φ-l ιa,J"}Α*dμμ *Jε'φ*aιc} σt{.s fι,ε;}} *φξox {,εx Κr, Κδ. }j\ι;Γι<gτι.μι truφ >ρ4{*.', 'trr,s ri'u tι yη s -Γρ ι 6.{ r1c:.ο r,ι. γ':a 1 .Nr, =fο 5 g-.t Js *ετr"r*Fg,a^}ε,ι, *#xεxρε 6-crJ -Jη.ηh ιfi 5 -r& rs""t*,**ι, Ν i-* ο > fi

1-r5η

{:;

t*x

κ,*

δ ι*-ει

r, b,

γ<"l

er"_C

Ρ

εJ"

F

e"

Γι,_-3φ>

6*,

*Γ&

*γrdκιu{

rrο*

-{--ψ,$ Z "fr6rnε,ιΙ-tex5 'Αt'ιeosγρ;τι&s

{ffi,

"γfr

*

Xριiεr"τε.l "Γ{ατ g, δτι* -pδ j'ds' {d r &fi s* α " Xe'c& #gi J$xp'*.y v*λ srgι"'}r&x'-

"i'fl-J+ptl μ& # '; Lμ*h-a' y\ι).J

i

i

!4

"id(, rδ μ

tλ >Φ,o }'"lr, u

rrε,ρ

nlεro,.

fi'l*1 Φ'

*+

. fν"*i.

Δ-EE,* * 'hρorιraε,ι5 Τγ> .*ι-ρ Ψεx-ll*s, Γ*},r:

'Af *:l,-ι,:, iι*

'i"ec'''{t",

β '*b*

#;;;;

g:tb-ι*g"wεvJ ut *r**'trs, μ& ${" fι* vρt'μq*{p5 iξe,,γ?&μ.iλ

is?,#

*Γ*i,

κezrrqir>./EF.ιe*ι*"_[ -

-<ιιilιμ jπι';ie },ι15 2*fρε,ιsφ: 1 ηοιi Γ,*''ry η{ fLωιr'a* fiεω}69 <*,dr* τ:b ruJ**5 j.*.f *'nr,"_-'''

y**& u, g {*'&n rιuu'& μιι-i β *{d Ψ'-ι,iρ':$u* &{"<ae τε4rr*:iιs{*ηg;\i *i ιj &κ-τs'ΤL*ε

u.G,

κρ,*fl

fr"r"ξs,(-Γ

$fi$,

}+ } μ* s

:

-


*Δ{; *

Στ,xδg

c,E

ib.:ρτ&εn9

Ξb

N

Τκ e 9 frv

&iε ι *< v δ r.*

μa,

y :. <n

ιωg x' u

u=u n δ flδ

ul

s.

,a a

t\

1

,. .r,:*

".,d

ζΟ

ετ"* Elηs'*}εξ},ιno-

λσg. t

g

./*"*ι

'Φ &:"rεsrηs lιακcuρr. t *ρτξ

Ρ

-''

5

Tgk

v \l

rTδ

ΞF

ττpω λρ 9

- ''T: <ι

''

'

]ζE;

ζ;t

{&

Φrι*η Ιlepοiμ l E, βteτa,s gyωεδsi ι'& ntjτ

nfr'

βο,-.'λ τ

Fζ.lπμdτpουλεε

r:ο5fiαΦuEs n!{ψ"

-

*

*.ε

rr;τιε,b

.

"o"iλ*ι nπdφr n't Nlwυ, λrrr.τi


*Ji, -

Σ*τλ

pvιs TeιεΔnoυλo S

Γι

δρ to s

cHλ ι δ

nrυλa:

ΚJ ecρι$ /1ιeνeτavzοnrω λu5-<<Xξ Pη>>.

'Αετδs.

Γ

ι&vu^5 .Δρι

μ6s, Ψ&+-

τη'-ΝτρJιaεletι{αι1

Tb bγο7φ&nαιS"

τ6r, 70 p tιvΞ'r ΤEι φοι\ αl (Lt Eυρ}ι.αoτρ o)ftνbpl αs

Qaφ*ε&9

'

/'cιsν eπav τΙ v-t Ft txρπo,} hΘι.p' Λ*nπ ι.

co

TQ,-s τσ

φ4λτ'4

λfir χ,λvoτal'

s

*

Tlιp ιιω

Φ

t'-"ρreρdλoι rιa bλoυ .

Tα αc" -

Φ,'b-m$ Tρουn&κηι.


/

d'G

σa}\ L γ"(

Πφff fι*wο9

Νlι<.o

λbrυoAr9

cb

(γlaoι)

frλbns X*rn 2ση$ νφi Σ*'λ γ^s rΦιf ;C$nΦ,.s

r(

ι&

1ft b €

nu

ι'ι&. γ nu u

μ*J κιx.

Γι)ιnr* N13ελοrιal'λuc, γ'ι*.γe'loa μ& dv fn fleιιeιf}rιειlλgr,''

Γρ',ι3θ

G3

ΝTμ<,

s K$τ roη,3 πηr\ηJs

l"ρδμ"5 (ιαr.

Τq,X.r*

*


43-

?τuuxι κi fl oυ &v-κπ* q*2ιιcιεβlνο; αlxe ι τωδ-rL "ιζ4λιφι b γιοαφJ5 (ιqs tιτιdιφnns ιια7αιι') ι+\o"s κeιi οlno|#ι

<<

ΣιιρΜ?1λl.εs>r ? r"a 7ιιIιιS R*ηaι}ζΦι,\αl μL τbv <<rΑτ lλλ-v"η,>

'o

μ

1

7<aλ

λιas F{nα

a{α3{

1ιb

τνυbs

?2_ff$'N

anΨ

''.&

Tiv*

φ*τotP{1npi 3κnet,

κ&.uoι

Tocl.

κι'Ζil;.Ynlwφα.

N AτoΝ

κni


ffif

Ψsj

Λ4i "7;u €ο* λ yρ.eγ tiλ" !,apv7a'w ,'|L1c(. αTs Ηiv*τ' Ξ*vτο,s τb κeιφb

*b'τ" κ l ι^ηr o 1 ρδτε td vτ .*- ιι'L 'itoT,'+ g a. 71kι"cρ cx." ρζΦζi ι-b φdρ'aηγ" tre {θ fufiε"

@

L}"*

βb

μ τεr, *t"*i Tε

\,rλ *r,ηs.

i

ττ*i"*

13 . , *,

rφ*r.gΙσΨ{{eζ

FnλreGrι i φΙ iz ιιtl/ι Ei TrΥr*9 γο- 'i+λ1γs t": *ρevsnιn"s θnδ τ} κrjρ ιe Tο'} *t&' οψ $ι}x.rε.

a# -.::,

V-γΧ" *

j.

-...:i: s- Ξ&L*;+Φ

,

'.

k"{λ uξ r-ηF"}r< a E Jt'.-τιri #u"'μaτιoρλ"eρ.

aa}$'δ ".ra *τη'g

τ&

Α*ι

"


*es * *g*f

οΤΗTffi': &*Ρ,

i{"&

@

a

Φ

?

Γεr f

Υοr

&{Φ{ι

& dJq

8ιty*

μ,un'rJnrε,:}ρg lΣ

ν€J

η,

i,.

fr αneesdΓeeσfu,

% w

Π *er* μ^+ Γιeιo,-,δmaυfubo dζ βξfu d&φ ω Κ*. κι>}, ε&s πφ, 6*drw .

-&?τε p.} ac& ?ae{φg rd€-ξξ h*aa -rJ #&&ρw τ€s E &*v*5

<4 ξι.€*

εg€g

"


*js *

*bτt*us Κι" & Φρε*9 Ρξ &"a< &6*r" Φ&.τε, EΦζreo*rω&λ*e &Φffts Χ,g&φ* ε"aφlvο" μ

@ apψψφg b μopφo*ivε* f&ψ ΚurΙ e

*. Ζ_ gi**αrτdv Elτpa,

w %m*s

μ"e-i

τd

α

<*ψ,a=$πoe;}d Κ*ττJt>Ρ

#r*gΦζ" Ψ* h&ε<ge.

ε,kρivg -τ&

awus6*

f'dl

,*φd Jd,! Υ,€g μ.& F{α.i/Φestr*<xιr$η u3 ** ''u'Ει&5

es τis Ταrieg5

bι -"#λoι, 8

&'*pι+φq

T1>uron

χω*ρ&vε εri -λ -Ξ.=:ΞΞa Rβ{"λ c Κ4" '& φP

dpn;,


e

/.

- L?- *

6Ν οTμTA

oιιγ6zν r| 1 μrlιs 'o <κo'ιτι ulτφos 'τλr'/ Φτoι ?x orca εiJ μ"ieη,

LzA roPfr

>)

f&τ?'9_LκoΣoι o-o

χo ΚΚδgιa aL

τιη &τcιf o

Ρ

ηPuboqδρos |<Δκι-ρa's rc8 Γι&ν'ιη x*'ινξ ιrο.}ιμφ ιui

Ντ ρ*ταιΞ{xα. Δ}ιορ Iιsι

d

ι.*i

?Qμ v",|

<(9Aμvo

|

,2

\frπ 3λo txu nΑ

κJ

μ,r

κr.i,

f "ιγ

-J nξ&ρι

APοτP(e^ιτn

ι'l'lo nφlιzφe(

t(e(,

ΚTHΝ Η !!!

.


-L9Ζ-{-€ *s

=i4' 0oεωζ Πoλιτ

κατdθεοη

α) Τdv κ. Πρ6εδρo τlq Bουληξ τiv β) Τdv κ. Εloαγγελ€α τoD 'Αρε[oυ

1. 2'

Kdμματoq

r1uατoq

l Γ:, ,..i"iiriΩt{ tsΟΥΛΙij -"ΕjΔΙΙ{; ΤΓl

i Γ-: ,'.:, :,'.a,ΤΞ]A Π:C:Δ:cγ ΓΟT.Ι,i-lΣ

'Ελλ{vωv 'Αρr

Πdyoυ

0.

Γ,

ρωτ. -.--p^o.-Γ_*..--

'Ημερομ-

--9,t'.β.frS

'ΙδριJεται Πoλιτtκ6v K6μμα μd τr1v Eπωvυμ(q ι.ΕλλΠvoευρωπα[κ6v Τ6 dμβλημα τoE κ6μματoq

K6μμα

1984,,.

εΙvαι rd δξηq: K0κλoq,δvτdq χ6ρια κατεuΘ0vot τοσ dποloυ δfκα yτδvται,μ6 nροq τ[q #λ:;:;Tjrff,rJi..JiΙi:**:,o. .o--n,.r.,δπoυ καl oυvqκυκλικ6ξ καl δ6 τΠc περιφερεfoa μ'c *gφαλαt! rrαrrolo αrorrαr..oJ ΕΛΛΗΝoΕyPoror*

πεικov[ζεται:

ffi ;

Ξ&\s.ΥiibιΥλ* Ξ {:**#lffiΓf:J o <Ψ#i,'{.ffR_}* s Ζ'€l"l':ft;\\l.s Φ

3.

'Ψ}β"

'Αρxηγds τoE κ6μμα.os urroi

-oJ;,,ili3:;1:::iff:il:,ti;

,1 dvατρoπrl τo0

δλε,θ.rru'ur,]o;;r-.,

'i

I Ι

,(rro.or.-ιvoq

I

Φωτε

ιvdg,Pι1vα Φεραfoυ 75,Πdτρα.

τοσ

κdμματoζ 1,Ιn. i,ij'J;:';-o,θ[αg κq16lηψη

dvτιτCθεvται τηs θξoυofαq { .η,

πoλιτε0μα.o.:'

5.'Aρμdδιoq δικαoτικ6(

θπιμε}η1{q vd dπιδιioει πρ6g το0q dπoΙouq τdv dπευθ0vεται πρdζ yιllοιv καl

%

γιd,ιs,dμ[::h::]:::

,

'Aθr1vα 10 'Ιoυv

loυ

ε[q lκεζvouq

1g84

Kωvοταvτlvoζ

Φωτειvδg Φuοιοθεραπευτ11ζ

,τil-Υt,'i,'l j' ",.:i,., , r,η

l,,,,..

,', ,,.,, ','' 'iΙ]ij'

'1d*"E

"'"'"J'i',i';';j..1

τr;;.,'.,.,, ]_"'

;"ιθΗ:''{;1J

a

{l li l


-20 yιd τ*γ &νaτ&n.ρqη τoo Π ocρJvτos 'Avα κoluωξη τt&xaιδ, fi bno}s 'dι ινε r.τλν Κ'ιπφιεοl α 1, !..2-oL!,, ΣY N€NT€ΥzH

t;## g

*' yx! ::l

Iν|,f\,C,.l #'^?fr: ,,,:'" τιoυ τιPc5 ;:frτξv., διιoTαv rz r\? Te( 'ξEuισεν foΑρxηtls 'Γoa <<tλληvca - €Epιk'πc|?b$ l<s;;;;' 1-g Ξ+ >> reκδJ I

;7,;;"β*?3" :r if#

ΑΛΛRrΗ ,Y1

ru,n, L+'

..'t Νiκn, ι<oρiτoι μ }, κeδλιτεxvlr#qg, *jab g}v Tit 1dοειd1,i .ΞμΙ -δcα Σι<rρπ €Ξlει >,.'τδv δ π ο?J S<

*TE?1 }t ,\ηβιε,

a,r, d}απητL rn'ogJr?. 6 ιan'φc. ρclnoι'5Dηι<ε fi πρ.jr

ξr;""i"itr;'i

0 { *οχf.yΣ{α^.

E,TΗΙt,

*Ψo*, dλda

E

d'πrμελrsf

}5.5ρηεε

,F(αi rcffs τiγ lvd, τbΙ 5*J,ηosια,rvlr, -Σ*Φ ιr, τη βα5 bελiδq'eιLτδv προεδδl<η τδν E?ιοi*v τoσ-{'μ€λαnJε τοd σξα Prφ*μqτor τοi.F*<ορ6ι"13, σιμoftocοsμεv & s ληf+eη δ& τοi Tlt τss N iκnf Γεiοργακoποιiλοι:, d,nδ ριblικοΓ. Ριot, ετbu π ρr!'λν εελ/Eοι. ' 'Eται, ξvdi'dπoειτ}ορ,ι 1ζ-iαυτ6 τhv Κυτι oρ rεο'Ιi. & 'ι{ v /κ'i ΓεcιlρEοι *rτιο,3ι'ρ,'.' dιcιc r* αl,4τριο( τοσ ΛυκειοΨ 1{υRαρισΞil,ξ",*ξ;f:ζ.3g:'*ξf*Ηis,; .,ior. λJ"η τοs e*old εο Γεbpyq- μroυργδ τοQ iμζλ,ξμq#r μαs κα}. κδn J"λd *i_τ6ι Γ*ρτios T{ο iJ ; 6οnlοiμε τnv ιΙfκη' v& μοιλλ r.gρ1τλ. Sg:οα. oΣ δπ ο|oc ?xουy τδ καφεvd, εε* τb ξαλiγτ, τιtr καL.ε& Ξi&q', s"?δ ετcκι τfii ru iδαs>iετ}γ δεlxE# ο'Evα.v rηr"κ} ?Τικdrαοj δεJ ?.5. Ιvιοιρτtoυ 8, lcπλsι α& !

t<

<<Tεολι& >}.

|

'

|.

^, .Ν.ιan

d

r}

μ

R

ι

εs3xoι'ρι,εtτοδruε Drρ*.& Σκoρτιιο σoυ .rτbvt<Σ.l κοe\ εοd -ε'?lκ{μzδec lπ.rry i ^

E{λλ*o 8 Gιtε,.!') γι&, τδ" _ry.oi φT τiιι,ρι γαlεis pos. fitd>> πp οrιiαδgδv vλ τ} Τ$o-λv Φ κo,λλv !ρio{bν ετλ μαδ-{ε.oφi "& 6N*r' 'Tοι β4aρφ$)€oυΥ {lz τo κα,φεvε{.ονau, f-πιτι-:Xi s(v σT}}v 1αλλι τεx.rl+<ri ο,}ζ#i 'xoi Ξxr.rt τδγ ΞγdEΚη κol5& εΤεα1πdγτrt ?:y; T\f'ι..,v &λaηλ*l,l.jη^s Ξλ*v oΥι'r, Fα, τΨ:.,}'oypιεv σaζ' βs i, j.v €vοc }&Ξ(c.ρεδg&Ι{*ι ιξ dveε τσ{ΙIΦιrρci- ΚΦiit τ€Lrιr ξισtιri δ*+τcie L r.i αΦελφδv }'nιdι*' ι{ι μL ξ*.ιικτδ }ζ{ ξλιικτδ ε.ιαε'ζξ. ν& }n:dι* εΤd, *,&" xl&, γ& ffοζr. sΥrg s'οι-: Νι*ιgλ{τT€(. srj,τΦ fi 1j-*ρελ}is

€Τvαι &δελφλ ^ &δ ελφδv

u5ε*

fi

ρJι'κL

-

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 45ου & 46ου