Page 1

}ΝT€RN€T;

gsGj,Q.€

iοg

f,ο{einΘga. $&ewρ

sξ re

F**t σΙι2

-4,\ "{a!

Ξ,

FE

, *- ΦΦo

\*ξ",i*

ryj ιι i,

t )

55 g τεfrxo6 'τfis 8. Lt. t.g Σι α'φnμLστικJν Δι αθdτετεΞ

1 . Σ εxi f,7,; Tα,υ.!τηT

! qoi'e

zo1-+ -t

κΣδτoυ'

t<αι

3 7Χι{:|t "trλ" : ;.1" :3λ η ao 66l oελJ Σrs, ft L Σι α-φnLιLτbμε+,,5,,6,,7, 'n

iεnq'τυελματle;,

e,, eP d a στn P c,.κ&'

ι

ra""'κ"

- *"κ'λ

τ *ρ

ι

T ρ Lφ υλt αs T( α'ν q'γι u!τn s KoιΞ oL6 e}gικα.t δ'ηρxηtδs τo6'ελ. €. l<o.

μΦ στsLs Φqlτεζν 6s 6p, o!.?!4 ?6ιTριφj lPnπε5ZυΣnρδκiτβδd. λcα,


-2' K gE{ΣTAtιΙ"ΤΙ}foΣ uοιoδ φqπ

' 1T ρ

.

tr

Ι€EΙ{

οΣ

τλ s - ΚΦγ} Hη τh s E μΞαγ τιγfi s β4 oυεe κfr ω τ9 gφΞ σ ?'ψ9 fr*ο€ ΔΞ $Ιa α ιο t i αφqΞl€ rδc 9 E€ ' τ '.. TL"Pιοδlκo$ ευ

ΣκcipiιδuΞr'Ξ Ξ "utΞ#'δ;-E;Ξ" δροΞ τo€ .* Ξ"1adγου Δηβιeτικδv Tρδt;υtiaτ&Eιsu'Κe' ' J{€Lι Tξeixoi'ρ,.,fir;a. * flirdεδiq, τufi _<<Σuλ^2druΥ τταγαβ{&ο{, *εaωv Eυjαντιγfr' ξιoυει κfr's Tρ ιφιs.Rdα,g e> ljδρζ,Eis iα?

ηs τοδ

τοi5 Σ*.ldΥe". QΞυa*ο 8εραπ'ε<.Eτ5v Δ+ =i*_: ΞTρ-iεSρ+ε -€ a λdbο.s >} Ctspa Fdqρει) *TΓοaν,*r*xοssΞδρΦ τικfrs κaL'Αρx*aδs τgδ *f€λaηγθ - ci'ρusnα'gτ<οδ ι<i 1$*ατos S"Ξ,tr* TΓ&οgτεiοι ξΡι*.rτειγοi g ΤΓΖιpgτ εΕα ξPιι.lτειγοσ

L*β ο3

,{οΤ?Αf\ΙA,{ι

+? Tnλ'dφωvοv μoPη=iνl 6g"t5,26"Ξ3- g&' κ*ι 3g Tηi. ξφ*v€v φΘΡητ"'γ; 6 9 " 83r 46, 3*. ta , *

Σnμε tωμα τofr €κδjτη διd. τois'Επoιιιελματiεs κo.i 6ιd.

τoι35 6 π o Ψn φ(' oυs τ&ν ,Ε κλot6ν. ?ndαnητol ?ιλo L'

tqoc anl afi,s po&s 3oo, ε?s τols 6no!oυ5 ?ΣΦ*μ ( 6a' pedν) ιJ"d, τb- τδtiarΖ" ΣΞκα['ι'ερo-" τΔ ?wκ""4i^ ( τ6 fπ1iav' c)c' ruti*δn' ευxis-, r.iιιι&,n) } t ιι ρ β: !' : τr}, πριbτην aιλitα' Σ['λiλoJλκε-Zτι <<'A κoJorjoJ gα,ττ t Σιc.φ"ιfι.qτ,κbs μωet!ετ2 ''iEη xτι ltρ&φq'βΞΥ >> a& R,υκλo Z<Lκφnrls 2'2 κ&Dε κ&Eε fiν ?<Lκlnιδg ) κdEε t, κ"κio φo,ρd| καt 22 t. καi' 1liwι φiρct κ&Eε N.ι λoιnbu nob cλμGeq-,-κλΨoρoσμεν τi. ιgE:-?o-

PιΨ,sδ, τtfix6'3-fιαs μi Ξaous 3no66ελμ*τIεs

nρΔιo'C'ι''

i<*t &ντ*n"φt>λni.), τ6 Ξπδμενa'.ι Σιclrφη}ιιστικf,n τε6xδs llαS,'Jn.u, τpa ιι gιiΞ zxλ' Ξle7ντ[. ι LΣ ZιZ. ιι& .js 22

πξoι a1 JeE'ι'|η LlP(Ιo ι'w ιl-vι\4l ι oυ Aπρiιη' Cτiiwιφ ToΞ Θ e Kυ*λoφoρhσμ. ,r}J m.ιυ!λην Tr2μπiην'C I1,'AqP iλη), C'o σo|, )o ιπδν, Eqrryε v* nρo6ληEεiτε &nθ τ6 πΦιo6ικl fιαSι τ5 bπiioi 6τδ 6 ιαφnμiετι ι<b{ D& κυ Κλoφoρξ οιι os

η,.

'ι-ι-'.) η


-39..oo o &ντLτuτια, ε7s XΔpαν, Γαρt*λιclνoυS,Φιλcα, τPd, }1υncιρroal*u, !ζonανolι.c, Lδριov ι<αi Zαx*ρ,'l, κc.Ι ds ?ια τ&, ?Φ, dμtqβ μ'7nTι4 ι<α! hπιxe'ρλctct, μnoρtiτι ν,i' μθs &noqτeiιιiε i"'; ι<eιταN6ρnii'' oorZγnιλιlτo, καpτolλα aαil d ?ν*ι φdκλλo, μ l.τΔ kτcn (ι;L

την : Κcρvατcινrtvov Φι'ι.rc'ιν5u' l4oπμι >φ$ματα ( Enλα6λ !'o ?λρas μtq* καl

TΓoιρocλr}π

aλζ*s&s τb μn,λιtτra. '4 6ιi -'hu il,ιr., μc1αλr5γtρo 5ι*φλts!Φrτnλcφcutia_τI μ τbν καt

8οτι ν& συναtιo?qσιcuμ t

28ρov

σcι3,

τλv5cr'n4ι

ir& -Δ τιdxos τqζ k1,11!μτιτns λoιntu, D& κατecΧιιιP'lDn botν taτ's a<αταxωρλous φE&aor'v diμds μixPιιalci τlv ue64ιnv Tρ!.?u,'Κα?'1ao" ff.l"|,τετJr'ρτ'1. Ed fr"eα t n'μιinοtκατof -Ξτocμαelcc's τpσ .cj'>.ρus α?ιτo6, Γo'''o6 κe.δf \nou, ne6dλη EaEoF&Sq nor3 D& tνoι txoμεn κni

'

Ψcιλτι

κJr

€ιlμcE'

υ'nΦ<ρ*[εgs ε2s τΔ lfivccλΔι|ιov. o2s τr}v tι&Dtδ σ',ι. Eι4 tnoια Eιαφhμ,ο$ εαs, kιιt cταντ\vo L Φ ιιιτ ιιν ΔS .

Θιλετε Σι*

TΓααxΘι'λι&'

τ/

(;

"

Με!eιλo6Σδμo(Σo κoιι Eι& μ6vψovJ

ΨAΛTHN

κα'[

τ1Δ

''

- Κα Eψυnτh!-ΒuToντ νq f 'o TΓρξoψdλτQ lΛoυ aικd s κ, K cJJν qcdνζνo S Φ ωj:ερνδ; dνq;fua;;i 'Ls ψξλτικIs &ν&pκεs enΔ τiν*τι ιi tu .T' ! ?'nrψ a ιr'S4f|s::: ::!!!y; ι

s

ul)

o

κει[ τ6v

Ξεπiριujν τ6s AEdIuηf'

:LιI Cπdq;.q),

Δδ στε λito σLbζ

rL'

Σ

d' 7+

2or1Anριλloυ flκoiν>rlΘiis'ηi d'μ o ιθ δv

-λε0 bερos' rtι'δ,' 7ιε[Eερ os,bd' nia&iro

<<'€d

εYv n 0η κoι.

bχe!'

D

φ

oS

)\,Φo*'

7ΓΔτρi'oκτ&6pιos

Φιρτειν l s ! ? θ1'


N

L.

-4-

'8κκλη σιoLc'τικd, 6'!t η

Θon 9'^cιn

ΓPΑ.

6,

& vΝHlvoeYN(a)N BAΣlΛlκH oΩMo]loYΛoY

ANΘoπl}Λ€lo

N

KoΠANAKl MEΣΣHNlAΣ iμn. rino. :2765o 22.276

KlN.:697 22'44.435 ο 694

nPτoπoιcιA

frρτοq

2.

ffi

*8ξ

',,,

Z ιρΘτP

G

oφ 0S ?,

σΣ

rλuηto

Ζι**τp*φιi,lv

*μπ*ρ:*

APτoπol lA - zAxAPoΠΛAετlκκ Φ

lΙΔΙA

x.

ΔEΔE

KoΠANAK! THΛ. 27650 22278

Ξ.ΦAΛ€lΖ(Λo 3.

ιrτlκ

l l

ΕΛ. BEΝlzEΛoY 14 &

τυροq επιxειρηοεων

κAΛABP!τΩN

ιΙaτρol

υγεiαq

[ι3 τo Rιν{ τ.ι)ν Ζυνoρtrtoι' +,

Μ ικPoθ ιoλbE

ANALYSIS

Bελτlιiloεlg - A}ιλαγ69 αvαρτnoεωv EυΘυγραμμioag - Hλεκτρovlκ6g 6λεγxog

E!ΣAΓΩΓEΣ

EMΠoPlA

-

ANTAΛΛAΓEΣ

AYToKINHTΩN & ΦoPTHΓΩN

o

ι'

*

P0ΗΓMENΕΣ lΑTPlKEΣ YΠHPΕΣlΕΣ & EΦAPMoΓEΣ

IIP0Tγπ0γ IATPI|ωγ [IAtl{flΙΙΠωγ tPtAITllPΠγ MlKPυtslUΛυl

l11υγ .

EloλΗMlK0Y

.

AΝοΣ0AlMAΤ0Λ0ΓlK0Y

AΛEΞANΔPAΣ MΑΣTΡΟΓΙANNAKΙΙ

_

AMAΛΙAΔA

(ΕNAΝTI ΔlKΑΣΤHΡlΩΝ)

τΗ^'26220-2+zε+

ζrηq

T.

.

0ΡM0ι,l0ΛοΓlκ0Y _

MΑΡΙNH

lAτPoY MlKPoBloΛoΓoY - BΙoΠAΘoΛoΓoY AΠoΦolToY ΠAΝEΠιΣTΗMl0Y ΑΘHNΩN |α-'?ο'j Μ,,'ιρo6ιoλoΙ ιιoυ Ε,ρ^γ αο zηρ iou Noooxoμε lo'.l Πα T.

A1 iα Σoξ i.α'' Α.9ηνιilν u νtρ ι α q Aηιαι oλ o.γ tι.o'j Υ,ργ α o τ ηρ tou Γ.Ν.K.

iδων

'(

Δ

ι ε υ.0

- AMBPoΣloY ΦPANTZH 19 τHΛ. 2761ο 23845 - FAX:2761o 23925 e-ma!l : anaΙysis.a.marini@gmail.com

EΔPA: ΚYπAΡΙΣΣIΑ

(BloMEΣΣHNlAKH> 5

tsl 8λ

ιonι''λei

θ,

T. ιATP0Σ ΠANEΠlΣTHMlAKΗΣ ΔEPMΑTοΛοΓlKΗΣ KΛιNιKHΣ N0Σ0K0ME|OY κA. ΣYΓΓPoΣ>

l

{

:

ΔEPMAToΛoΓoΣ - AΦPoΔιΣloΛoΓoΣ

Αoφαλιoτικη Συμβoυλοq

Αοφαλειεq: αυτοκινητων l κατοικiαg

6?,?{31.tΞ.e Lιριaτoλδt oυ Kιv

,τατρoi

Α:πιπxe ΦΩToΠoΥΛoΥ

Κoπαvιiκι-l4εoonγk t g.

ΙATPΙKO MΙKPoBΙoΛoΓΙΙ<o KENTΡO APlΣ. XP. MΠoYTΣ]KAKHΣ |ΑΤPoΣ MlKPoBIoΛoΓoΣ - BloΠΑΘoΛoΓoΣ

AΠoΦolToΣ lATPIKHΣ ΣXoΛΗΣ ΠΑΝ. ΘEΣΣΑΛoNlKΗΣ

T. ΔlEYΘYNTHΣ NoΣoKoΝΙEloY τ' EΠll\ΙEΛΗτΗΣ ΝoΣoKoMΕloY ΠAlΔΩΝ ΑΘHNΩN τ. lΑτPoΣ ΝoΣoKol\ΙEloY <YΓElΑ> & <ΣlΣMΑNoΓΛElo> ΝΙ EΛoΣ THΣ EYPΩΠAIKHΣ ΝΙl KPoBloΛo Γl KHΣ EτΑI PElΑΣ

(EURoPEΑΝ SoclEτY oF cLlΝlcΑL Ν/lcRoBloLoGY)

oΔoΣ ΛΑMΠPoΠoYΛoY 28 (ΠΛΗΣloΝ Α' ΔΗM.

ΣΧoΛEloY)

τμ.^. 27610_24442 Kγhepl:εln

9,


u.

,T aτ?oi zgφΘαλxΙ eτPoL ΙΙANΑΓΙΩTA κepaκerΔoY XEΙPOYPΓOΣ oΦΘΑΛMΙATPoΣ

N0Σ0KΟλΙEΙ0Υ

14 -

lαΙ1ΑPΙΣΣΙA

TH,{. e?610 _ 25555

Ιατρe[oυ:

Ωρeg Λeιτουργlαg Πρωi: Δeυτ(ρα (ωg και Παραακeυfi 9_ι' Λπdγeυμα: Δeυτiρα',Τρ[τη & tttμπη o _ι.

IL

'Ι ατP

oi ΚαPδιo λbιo

!7

ι

lAτPοΣ κAPΔloΛοΓoΣ

4 ΚΑΛAΙν{ATΑ

1! αa

Jι,ι.

,Hλ εκ-τPoνικoΤ

r

|{AΡAκγK,lΑΣ lΩAiγ. χAΡAΛAMΠ0Σ

ΙIοΛYxΑΡoYΣ

t?,

-5-

Poi

Τt{Λ.

TT

TΙ1^. 272t0 94125

oΙΚ.:

-

92686

'> ΚΙΝ.: 6977-464686

αE oλt6oι

u*r αγ=δoρoμg'&F*od αοg; ατp*a *lδιxο'g TταlολδδΦ5* Hοn αvdκι . €.765ο_ 8 3,555. κεεi *φητ*#; 6 9-}*.5?. qE€&*

Κ**

Dπ.

Eπιt*ltιoγnn 00.

Σιnoγlιτzμl

lAτPoΣ ΕιΔ. ΓΕΝtKHΣ lAτPlKHΣ

ΟΤΟS

aΙl day cafe - bar

T Δ

l

e -

ΔlΔAKTΩP lAτΡιKHΣ ΠAΝEΠιΣτΗMΙoY AΘHNΩΝ

'

MΕτ. ΣTΗΝ lATPlKΗ

φPAΝτzΗ & ΝoΣoKoMEloY

KYΠAPIΣΣ|A

EPΓAΣIAΣ

t4

Ψυxl

TΗΛ': 27610

Δoρmτflιq

-22562

6θ'ebεrrιS

nantiavaJ*:i::3χ'.1:

! 9,

!<ψI"T{εr,ια_

lιtffieffiιg

τrn*o rΙn,Κοπαvdκe fu- atr65θ*2g'"Υ9Φ Κn6oιfiγ Γ? αφrt*

1t.

Αφρoδiιη Γιαπρ6κη Ψυyiατρoq Ψ υyαν dλυ oη - Ψ υyoθeραπεiα

''-Pa.Q€ ii'o τe.ι.e-τ:ΦΝ ' & λ4NHλ4ocYΝ(DN

Δεληγιdwη & Δραγατoανioυ 38, ΠOργoq, Τ.K. 271O0 τηλ.: 2621 o 20129, κιν.: 690975 1 287

LC

mai':

ΚφξrΣ',oQμds>>

]

KlΝ'l 6937205859

tυqκeυ

Koπαv<iκι Mεoοηvfαg

iιi

BAΣlΛl κH ΘΩMoπoYΛoY".-"..i

Aμeoπ9ΛeιoN

THΛ. ΓPAΦ.: 27650 22.216 KlN.:697 22.44.495 ο 694 85,30.

7ρ,


a.

K o ο}ιη|'lQ't

-6-

oτlιυλι7α'

M ε σL'cικ&'

Γoα'oιiq.

'1,6S

Jι4εoιτiκΓΓραφειo

Bαοrλικη Θεοδωρακοπ.J,η* -

2A

i""*,

Kυπορlooiα

Τηλ.:276l0 73504 - 694897ι004

e-mail:

info@sspanos.gr

']:;];l-lt]Ι,"-

Vr'Vr'\Λ/"sspanos.gr

M eτEι

Κτηγld.'r?ιι<a

φoρiS 2:ι.

-\,

\ 1)

/JιΙjt-AttΔι'

FE$Λ./F'&$

tgssu'"

8Fs$Φ

Li

RΝssεF

Σ LtΕl' LlUιLi Σ

ssF$ssss,ss

ssi\t'$.ij":j'i\i''::

""'::'

^

Μaqqτaeοaes

=-.***

"

\$$:\;1..}:ι]'Νll..'",

Λ o71ι'τC5

2ενo6oYoτα'

λ3.

HoTEL - STUDιos RESTAURANT

AθΑιιΙΑΣlοΣ

dv.ι

gPl4ΣFΣ rryrrΑprΣΣrAΣ

'Λuρo6ιdfli' Kofl6 Νερ6 Kυnαρlooiαs www.hotelakrogiali.gr

6 ι'ιcα

e-mail:h_akrogiali@hol.gr

YTEMπoPlκH

2L

2otaγτ [ατP

oπafi ε{o ΚΥΙΙΑPΙΣ

Σ

Tnl.:27610 24.111 2ο nαιdoτnμα

τnΙl.: 27610 71345 27610 - 71961

fax:27610 72511

oL

ΑΘΑNAΣΙoΣ ΚYP. ΔΗMHTPΙMΗΣ oΔoNTΙATPoΣ

Ιλ

1o nατι1oτnμα

6947 907565

l

M oιρ ιι oιP*tικα

t$

XΕlPoYPΓoΣ oΔoΝΤlΑΤPoΣ

"ΓηΧ.:27610 33383 Kιν.: 6976 437592

243 00 ΦΙΛΙATPΑ

a

Κωνoταvτiνoq

Δ.

Σφαλτ6q

Xειρoυργ6q oδoντiατρoq

\1:6945

30.

taSosraills@gmail.οom 'oθωνog & Αμαλ(αg 6

-

'!ι9.

Tηλ': 27610 22440 Krv.: 69 74940222

ΚΥΠΑΡlΣΣlΑ

Tnl.: 27610 25205

Κιv.: 6947 9o7561

>

2.λ

311371

KONANAKI MΕΣΣHNlAΣ

Tηλ. lατρεioυ : 27 650 2307 0 Tηλ. 0lκiα9: 27610 24240


3λ.

Dn,

-t'-

A οo^oroι Emmπιoγμn 0o, ΣmoγπτzH:

ΔlΔAKτΩP lΑτPΙKHΣ ΠΑNΕΠlΣTHMloY AΘHNΩN

...Και εiοαι μ€oα

MET. ΣTHΝ lΑτPlKΗ EPΓAΣΙΑΣ

ΦPAΝτZH

& NoΣoKoMEloγ

KYΠAPlΣΣlA -

14

3?,

@rεruwa{tox

ΙATPoΣ ElΔ. ΓΕΝlKHΣ lATPlKHΣ

Yπε0Θυvoq Kαταoτη ματog NANoΠoYΛoΣ ΛEΩN|ΔAΣ

THΛ.:

276]0 -22562

KlN.l 6937205s59

KAτAΣTHMA KYΠAPlΣΣιAΣ EΛ. BEΝΙZEΛoY 38

_

κENτP1KH IIΛAτEιA κYΠAΡlΣΣlAΣ Τ.κ. Z45 oo

Tηλ.: 27610 62211 - Fax: 276to 622lo

e-mail: kgm_kiparissias@germanos.gr Γραμμιi πληρo$oριιbv: 800-11-40000 / απ6 κινητ6 210 80060000

33.

aΙ l ΞJtfι

ΣΥλ'ΙBo:\AΙΟΓΡΑΦOΣ ΔΩΡΙΟY

Ξ Ia

39,

Δδριo T.Κ. 24Ο11 'Ιι1λ"/Ιiax.: 276δ0 32085

Kιv.: 6932 e-nr ai}:

3ιι,

a

381,1B6

ndr geο,'o]hοt nrail'cοnr

NΙKoΛΑoΣ AΘ. ΔΑBΑNoΣ ΣYMBoΛAΙoΓΡΑΦoΣ

25ηg Mαρτ(oυ l9

245 00 -

3r.

e9,

Tηλ./ Fax: 2761023607 Kιν.: 6932 45 27 52

KYΠΑΡΙΣΣΙΑ

e-mail: davanos.n@gmait.com

4Θ,

TA ΞI ΣAKHΣ & ΓlΩPΓo

THΛ.2761O -22666 KlΝ.: 69 3222 66 19

31,

τζ&pια !.Yιp.TAI(HΣ I1YιDτAΚHΣ l oaYεzeaz TZAMIA. κPYΣτAΛΛA

\

Φvτ,jιPια t!

βfι

l.Jιl-1\

κAΘPEπTEΣ Λ/

KΥΠAPlΣΣlA

ΠoNHPoΠoΥΛoY 5 τH^.:27610 23049 ΚN.:6946 793773

odysseas_9yf@hotmail.com

ιι!-


-8-

M >-ο ^ >--Θ Ξo Ξ ^Ξ δ.6 : €

-ΞΓ.4

Ξa

eΞΞξ g

Ξl - J

€ΞgΞ

ΞΞ Ξ8 o'Ξ ^-o

xoΞΞ: ο.Ξ

a"Ξ Ξ ,.

Qr

Ξg δ Ξδ Ξ

a Ξ: "ΛΞ Ξii

ΞΙ =

{

Ξf .iΦΞtJ

E:: Ξ

Ξ!

Ξ

€ q Ξ. οB-τ b'Ξb q δ;.Λ Ξ Σ< a > Ξ:Ξ

arη Ξ

Ξδι Ξ 5q φΞ Ω :J ιrr5ιrr Ξ

---'|

d:= ; +8='

ΞEΗEi p Ξ Ξ a E€ tθΗ3 cΓ' (o _tδ-{ .

J: Lri

Ξ; Ξ

Ξ.

*'Ξ !2^o"R

o

#o

baΞ Ξ

Ξ

9Ξg 9. ι_ln

9

a:Ξ ΞΞ Ξ ΞΞ Ξ!.

{ Χ.= Ξpυ- o c o Ξ\

F α

nn

Ξ

<.^ τ qΦ.-

Θ

Ξ

a^

<ΞJ-

Ξ Ξ

Ξ - 9 ΞΞa Φ>Q EΞ e EΞΞ r.ia.Ξ 99Ξ' ξ'> a:'xo .η Ξοo

Ξ

i.e.i ε;;

: Ξ Ξ λ'' 1

Ξ

rη=(JΞ-< 'Ξ ;_οΞo,r9'Ξ9

ΞΞεEξ; Ξc2ΞΞciχc

Ξ'

Ξ

94δ i cjΖ a δo^_ Ξoo.x δ "8'*'Ξ.9 = δ Ξ φ Ρφ=; b

ο:r - -Ξ g Ξ δΞ s;P Ξο Ξ:-γ ΛJ,

α] -Ε]

aΞ: ΞδQ Ξ,E Ξ i,iξ η'8: Ξ ΞaΞ ;aΗ$ EE A*q --l Ε'ο

ο€

Ξ

:-,Ι'|'.,!):l.',,il;:.;i

J aηl

ε 9 Ν)

σ)

o Ν)

(, Φ (λ)

Ν)

r

eR δΞ

ΞΞ €ΞΞ-

l+a

!.Ξ

EΞ9= Ξ Ξ-Θn.= Ξ;

q-R r.t

,)ΞR

,Θ,

ΞD t-a

..1

=

Ξ Ξ

e R q

ff -

e :

f;=

ιΞ Ξ .{ J

-, ?a -) Ξ ,δ Ξ

R-

e a

R-

Ξ>

ιrΧ

iιΞΞ

,,?:

o

:|:: ι, D )a:,

t'i

1iΞH

ι,; N

tit

li'

'','iι

r^

ιv

'lHt


,5zλo6, os Δη voτι}ry Tρttoυ ξccτ{ dax K o nΘι,να-κ[.ob κα'i_ TTιριxυ3ρqrν >> 's ερα K oτι q,rJ ξι Ξpιφυa[ξs-'ριi σσηuΙns, ,| itρ Eoqκoπ,κii reτdrro reτ;rp εt ti',.

<

Σ

A'ιτnσn Ζιιραφfis Ζπιτiμoυ ΜIλoυs (τ4 lπiτnιιq. M-i,λη δ{y lxouν κα1ηIα 'δnoXPJψση Ζ1"*oν

oμι'rλ

u Ξπι€4ρυνaη),

Σuμπλη Pqσ!ε καi στztλτε μα' τiν frr'ln ση α0τλ, Κιιlν-v oν ofucιιτε cν Jν, KonΘη -

v&κζ.

a€πc'Iινυ

lιoνι..

?.

-v,..

"Θνoι1α...o''ee' -tΓ

aτ ρcllνυμoν. -

o

ΔΛn'cPυ3νυμΘν' ο' ot oEτ os Σεv νh oεC})$ ' ' . ' T lnor χεγνr1o 2ιι2J' '' 2ΙΣι

e _ O e - O.

δaητoι'O

Tδ noζ

Kατo ι}1'ιΘι''' '

"

a-aOQ

Διε0Dυνση'e

Tη λL?, o? κtαs '

G - -Ο

ΔιειJ-v o2' P g αo l 4 g . .. 9

'TrιxlφJ€Ptα

Φoρnτbν

σ[er5. ' τnλ{7 ιρνov

'}lμ ι?oμηγlα ff{τηcns .Yπ ΘΥPilφhO ο t C e q


ΣΥΛΛoΓoΣ ΦΙΔ9N BΥzΑNfiN}lΣ }1σfΣΙ1{ΗΞ TPΙΦΥΛΙΑΣ - €ΔPΑ KOΙΓANAKI }r, ,4Ιι l(ef Δ o ΣΚoπΙκΗ eTΑΙP€IA Α lT}ιΣ Η 6ΓΓPA+ΗΣ €πlT lΜoY M €ΛoYΣ ( Td'θπiτι lια' tηI,λη δiγ Bxouu καμμiα. o? KΩνo tιlκ/1 δπox ρLωon - 7π ιθ&'pυν σn). -

.t..l...l 'eπιirγυμoν }., D,, .,, .I 'oγoβoι..'..... TΓα,τρ dγ υ ιιoν,.. t, ., o l.. o

...t.i..l

ΛΛnτρΦνυμoγ.

''eτ

oS,

trεγγ

T δπ oE

σhιDs.!...

f1

ltγν

'Ι tιδτnτα

ο|

l

o..

h occ'l1 ..,... ο

.

....o... ..ο..

Tδπos ι(ατoικ\ αs Δι ει}E υνσn.

o.o

l ι,, o ti

...' ... i .l.

Tnλ lφ,''νoν o?κi a;S,.,' ΔιεJE υνση lρ6αolas.. Tnλ lηωνoν ΖρtraσΙαs.. Φ opnτJ" Tηλ Lφι'ιΥoν.' 'Η μ εPo,,;ιnνiα E/τηoηs 'Yπ ot P α'φr). ., lt .,,..,. 0

o

(*)

τ*l

K,pv

σ

τtν τiv

Φιετeιu3\ Konανο|κι

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 53ο ΤΕΥΧΟΣ  
ΣΚΟΡΠΙΟΣ 53ο ΤΕΥΧΟΣ