Page 1

MAGAZINE Maandelijks verenigingsblad voor ondernemers in de schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserveringsbranche | Jaargang 23 | nummer 8 | 3 Oktober 2013 |

Special:

Impulsen voor energiebesparing(swerk)

OnderhoudNL over Prinsjesdag: ’We moeten het herstel ook

zelf naar ons ­toetrekken’

Foto: minister Dijsselbloem van Financiën tijdens Prinsjesdag


Inhoudsopgave

Impulsen voor energiebesparing(swerk) De Greendeal Renovatie en het Energieakkoord zijn impul­ sen om energiebesparing aan te jagen. Bij de Greendeal gaat het om het energiezuiniger maken van in totaal 111.000 huurwoningen. Via het Energieakkoord komt er niet alleen geld vrij voor corporaties om aan energiebesparing te gaan doen, maar worden ook particulieren financieel gepikkeld om hun woning minder energie te laten verbruiken. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan het laten plaatsen van isolatie­ glas. Twee vastgoedonderhoudsbedrijven, corporatie Wonion en energieleverancier Eneco hopen op meer werk.

4

6

7

Reactie van ­OnderhoudNL op plannen Prinsjesdag

Tevens gewezen op winst van meerjaren onderhoud

Impact van ­Sociaal Akkoord toegelicht

11 Promotie van keuze voor ­houten kozijn

Tijdens gratis ­bijeenkomst op vrijdag 1 november

Promotie van ­meerjaren ­onderhoudsplan

Particulieren kunnen er tot 25 procent mee besparen

9 Winterschilder valt onder ­najaarsactie

2

‘Herstel ook zelf naar ons toetrekken’

Extra Winterschilderwerk is vooral uw eigen taak

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

10 Promotie van buitenschilder­ werk scholen

Insteek OnderhoudNL bij breder offensief voor hout

25 ‘Vernieuwen via concrete instrumenten’ Bestuurdersdrijfveer Bas Hania, OnderhoudNL Schilders

26 Toch krediet via bestaande ­alternatieven Eerste optie voor u als banken mkb-verzoek links laten liggen


Voorwoord

18 Toelichting op Greendeal & Energieakkoord 19 Lenferink: ook hoop op extra particulier werk 20 Hemink Groep: hoop op extra corporatiewerk 21 Wonion: hoop op het versneld realiseren van energieneutrale huurwoningen 22 Eneco: hoop op extra lokale duurzame ­energie 23 Overzicht van energiebesparingsimpulsen van het Energieakkoord

27 Toch krediet via reeks nieuwe alternatieven

Tweede optie voor u als ­banken mkb-verzoek links laten liggen

29 Kredietondersteuning via MKB Adviseurs Partner van OnderhoudNL als uw steun en toeverlaat

Ook úw project had hier kunnen staan! De redactie van OnderhoudNL Magazine staat altijd open voor suggesties vanuit de leden zelf. Is het niet om één van de rubrieken te vullen, dan wel om een thema uit te diepen dat u van belang vindt. Bel in dat geval even met hoofdredacteur Tom Huizenga op 0182-556134 of mail naar t.huizenga@OnderhoudNL.nl.

Zelf werk naar ons toetrekken “Op Prinsjesdag zijn de contouren voor het economisch klimaat van de komende twee tot drie jaar geschetst. Extra bezuinigingen zijn nodig om Nederland toekomst bestendig te maken. Maar als dat gepaard gaat met extra lastenverzwaring voor de werkgevers, dan trekt het kabinet de economie niet vlot. Slecht nieuws. Eigenlijk zegt het kabinet: ‘mooier kunnen we het niet maken’. Alhoewel OnderhoudNL nog wat politieke ijzers in het vuur heeft liggen, moeten we het hier met z’n allen mee doen. We zullen dus zelf de boel waar mogelijk naar ons toe moeten trekken. Met lage btw, met energiebesparing, met resultaatgericht samenwerken, met houtpromotie, met winterwerk, met scholenonderhoud. Enzovoort, enzo­ voort. Daarom leggen wij daar ook het accent op voor u. Goed nieuws is dat minister Stef Blok heeft laten weten dat hij naar de Ondernemersdag te Amsterdam zal komen. Nadat hij in het voorjaar plots verhinderd was vanwege een verzette ministerraad, hebben wij hem daarna gesproken en opnieuw gevraagd. Met succes! Dat betekent een stevige poli­ tieke en economische aanwezigheid met Blok, Wientjes én Mekic! Zij zijn met elkaar in staat om als ‘insiders’ een zeer goed beeld te schetsen van de omstan­ digheden waaronder u het ondernemer­ schap uitvoert. Boeiend en leerzaam voor alle leden. Bij een dergelijk zwaar gezelschap verwachten wij dan ook een grote groep leden. Meld u dus aan. Neem uw mededirecteur mee. En stem meteen mee over de koers voor uw sector en vereniging tijdens het formele gedeelte.” Okke Spruijt, directeur OnderhoudNL

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

|

3


PRINSJESDAGTEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld RIJKSOVERHEID

Minister Jeroen Dijsselbloem ontvouwde de kabinetsplannen tijdens Prinsjesdag op dinsdag 17 september in de Tweede Kamer te Den Haag

‘Ook na Prinsjesdag het herstel zelf naar ons toe trekken’ WADDINXVEEN – Uiteraard is het een hard gelag vanwege de economische situatie waarin ons land en ook onze bedrijfstak zich bevindt. ‘Toch willen we er de nadruk op leggen dat we het herstel zoveel ­mogelijk naar ons zelf toe moeten ­trekken’, aldus voorzitter Ruud Maas. ‘Tijdens Prinsjesdag benadrukte het ­kabinet onder andere de verduurzaming van de bestaande bouw. Dat is onze core business. En dus een kans om aan te ­grijpen en een kans om te verzilveren.’ Kans: meer hypotheekkansen voor starters OnderhoudNL heeft er altijd op gehamerd dat starters de woningmarkt in beweging brengen. Daarom zijn we blij dat

4

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

pensioenfondsen en verzekeraars ook garant gaan staan voor hypotheken. Zo krijgen nieuwkomers op de woningmarkt meer kansen op een hypotheek. En kunnen ze eerder een huis kopen. Dat zwengelt ook het aantal onderhouds­ opdrachten aan. Kans: kantoren ombouwen naar (huur)woning Kansen op meer beweging zien we ook ontstaan bij het ombou­ wen van leegstaande kantoorruimtes naar verhuurbare woon­ruimte. Voor dat ombouwen gold tot dusverre een bepaalde btw-heffing. Die is nu van de baan. En daarmee is er een opening – hoe klein dan ook – om opdrachten aan het rollen te brengen. Dat is in het belang van onze gehele economie. Kans: geld voor energiebesparing huurwoningen OnderhoudNL is ook blij met de werkgelegenheidsimpuls die


uitgaat van het eerder afgesloten Energieakkoord. Over een periode van vier jaar komt er 400 miljoen euro om corporaties de sociale huurwoningen energiezuiniger te laten maken. Dat biedt uiteraard kansen voor leden van OnderhoudNL die onder andere energetische renovatie in huis hebben. Kans: geld voor energiebesparing particulieren Het Energieakkoord voorziet ook in een nationaal fonds van 600 miljoen euro. Dat bedrag is bestemd voor particulieren om hun eigen huis energiezuiniger te maken. Dan kan er tegen lagere rentekosten worden geleend om te investeren in energiebesparing. Dat kan onder andere extra opdrachten met zich meebrengen voor leden die thuis zijn in het plaatsen van isolatieglas. Kans: RGS gaan voorstellen bij de Rijksdienst Er gaan bij de Rijksdienst maar liefst 15.000 banen verdwijnen. Minister Blok wil van tien naar één inspectiedienst met ook één inspectiemethode. Hier ligt eens kans om bij de minister resultaatgericht samenwerken te introduceren. Dan hoeft er

Minpunt: weer accijnsverhoging OnderhoudNL is niet blij met de zoveelste accijnsverhoging van benzine en diesel. De onderhoudsbranche is vanwege het projectma­ tig werken een branche met een hoge mobiliteit. De kosten van het woon-verkeer nemen (wederom) toe door de accijnsverhoging. De markt is er niet naar om de kosten door te berekenen aan klanten. En financieel gezien is de rek er helemaal uit om die kosten zelf op te hoesten. Verhalen op de winstmarge? Welke winstmarge?

minder geïnspecteerd te worden, terwijl de aanpak ook nog eens kostenbesparend en kwaliteitsverhogend is. Kans: geen inbesteding meer bij de Rijksdienst In het verlengde van de afslanking van de rijkstaken, zal de Rijksdienst zich terugtrekken op de uitvoering en meer de nadruk leggen op opdrachtgeverschap (net zoals bij ­corporaties). Zo komt er een einde aan inbesteding, zoals werk vergeven aan sociale werkplaatsen. Dat was ­OnderhoudNL een doorn in het oog. Nu liggen er (eerlijke) kansen op meer onderhoudswerk. Kans: veel snellere afhandeling van vergunningen Op alle fronten is de komst van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2015 een verademing. Voor vergunningen voor projecten komt er één loket. De papierwinkel wordt veel sneller en efficiënter afgehandeld. Dat is van groot belang om de uitvoering van werk geen dag te lang op te houden. De honger daarnaar is groot. Hoe sneller de bal doorrolt, hoe beter het is.

ambachtseconomie geraakt. Deze financiële tegemoetkoming was voor onze werkgevers namelijk juist een prikkel bij uitstek om zich in te gaan spannen voor de cruciale oplei­ ding en de cruciale instroom van jonge vaklui.

Minpunt: oneerlijke concurrentie OnderhoudNL ziet niets terug in de regerings­ plannen van absolute noodzaak om nieuwe EU-medewerkers te laten OnderhoudNL blijft hameren op de verplichte registratie van nieuwe EU-werknemers registreren. Zodat de om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, ook al maken de plannen van Prinsjesdag Belastingdienst de daar geen melding van (afbeelding: voorkant van bouwdagblad Cobouw dinsdag naleving van de cao10 september) regels kan controleren en onze bedrijven weten Minpunt: geen opleidingsgeld dat ze niet tegen oneerlijke concurrentie – lees: afbraak­ OnderhoudNL is ook absoluut ontstemd over het feit dat de prijzen – hoeven op te boksen. Minister Asscher brak hier financiële tegemoetkoming voor leerwerk­plekken – voortko­ onlangs wel een lans voor. OnderhoudNL rekent er dan ook mende uit de Wet vermindering afdracht – verandert en op dat de minister zijn woord houdt en de daad bij het daarmee onzeker wordt. Daarmee wordt het hart van de woord voegt. n

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

|

5


BijeenkomstTEKST TOM HUIZENGA

Gratis infobijeenkomst over impact van Sociaal Akkoord WADDINXVEEN - Op vrijdagmiddag 1 november organiseert OnderhoudNL een gratis bijeenkomst over de impact van het Sociaal Akkoord, dat het kabinet op 11 april sloot met werkgevers- en werk­nemersorganisaties en waarvan de uitwerking nu bekend is. De sessie vindt plaats in Waddinxveen van 15.30 tot 18.00 uur (inclusief broodje). Centraal staat het pakket aan maatregelen die betrekking hebben op de WW, flexibele arbeid en het ontslagrecht. 2015: sneller naar een vast contract Een werkgever kan gedurende twee jaar (nu nog drie jaar) en een tussentijd van zes maanden (nu drie maanden) een tijdelijk contract aanbieden zonder iemand vast in dienst te moeten nemen. Reactie OnderhoudNL: uitzondering noodzakelijk voor seizoensgevoelige bedrijfstak

|

Beeld RIJKSOVERHEID

Meld u a an via www.On derhoud bijeenko NL.nl/ m sociaalak st/ koord

transitievergoeding. Met deze vergoeding moet het gemakkelijker worden om weer werk te vinden. Reactie OnderhoudNL: geen transitievergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden (dit is gerealiseerd) 2016: eerst samen hogere WW betalen De WW-premies gaan omhoog. Het eerste jaar betalen werkgevers en werknemers die premie fifty-fifty. Het jaar erop moeten werkgevers en werknemers daar zelf afspraken over gaan maken. Reactie OnderhoudNL: tegen iedere vorm van lastenverzwaring voor werkgevers  n

2016: transitievergoeding bij ontslag Werkgevers betalen voor personeel, met een dienstverband van twee jaar of langer, een

OnderhoudNL mikt op subsidie voor werkgelegenheidsplan OnderhoudNL is druk doende om samen met de vakbonden een Sectorplan voor 2014 en 2015 te maken. In zo’n plan, dat voor de eerste tender per 1 oktober in het bezit moet zijn van minister Asscher van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, staat hoe een bedrijfstak de werkgelegenheid wil behouden en aan voldoende instroom wil werken. De overheid beloont een realistische aanpak door voor de helft bij te dragen aan de kosten van zo’n Sectorplan. In totaal stelt minister Asscher 600 miljoen euro beschikbaar. Voor OnderhoudNL is instroom sowieso een cruciaal thema. Een Sectorplan moet afgesproken worden met de vakbonden. Momenteel wordt er nog overleg gevoerd. Ten tijde van publicatie kan inhoudelijk gezien niet meer worden gemeld.

6

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

OnderhoudNL maakt samen met de vakbonden een werkgelegenheidsplan om zo aanspraak te kunnen maken op 50 procent co-financiering van minister Asscher van Sociale Zaken


TEKST TOM HUIZENGA

|

MARKTACTIE

Beeld ONDERHOUDNL

‘Particulier,

bespaar

25 procent met meerjaren onderhoudsplan’ WADDINXVEEN - In het verenigings­ magazine van begin september is de eerste advertentie afgedrukt van de najaars­ campagne waarmee OnderhoudNL bij particulieren probeert om u aan extra werk te helpen. Ging het toen om te ­benadrukken dat je met het laten plaatsen van isolatieglas tot wel 30 procent kunt besparen op de energienota, de nieuwste advertentie spitst zich toe op de extra besparingsmogelijkheden van wel 25 procent door te kiezen voor een ­meerjaren onderhoudsplan.

Actie extra p voor articul ier werk

Een meerjaren onderhoudsplan biedt 100 procent zekerheid dat een woning goed onderhouden wordt. Dat is de hoofd­ boodschap die OnderhoudNL woning­ eigenaren meegeeft op de site www.altijdgoedinonderhoud.nl. Wat zijn dan de voordelen van een meerjaren onderhoudsplan? Je woning staat altijd strak in de verf, je weet altijd precies wat je financieel te wachten staat, je werkt altijd aan de levensduurverlenging van je woning en je hoeft nooit zelf de ladder op. Het is natuurlijk wel de vraag in welke staat een huis zich bevindt als er gestart wordt met een meerjaren onderhoudsplan. Bij achter­ stallig onderhoud kan er bij de aanvang iets meer werk komen kijken. In het daarop volgende onderhoudsschema pak je sowieso de winst. Periodieke inspecties, desnoods aangevuld met wat bijwerken, gaan dan gepaard met volledige schilderbeurten. En juist dan pakken de onderhoudskosten op de lange termijn veel lager uit. Met een voordeel dat wel kan oplopen tot 25 procent. Vier reclame-uitingen voor ­meerjaren onderhoud In de maand oktober worden particulieren gewezen op de ‘winst’ van een meerjaren onderhoudsplan. Daarom staat deze advertentie in de oktober-editie van het maandblad van Vereniging Eigen Huis, waarbij zo’n 700.000 particuliere huizen­ bezitters zijn aangesloten. Een banner met dezelfde strekking is te vinden op de Funda-website van de NVM-makelaars, die maandelijks 11,6 miljoen bezoekers trekt. Daarnaast zijn er in oktober radiospotjes over de besparing met een meerjaren onderhoudsplan op de best beluisterde

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

|

7


radiozenders, te weten Omroep Reclame Nederland (ORN), Radio 1, Radio 2 en Sky Radio. Tot slot worden uiteraard ook Facebook en Twitter als social media ingezet om de reclame­ boodschap over te brengen richting particuliere woning­ bezittters. Particulieren worden eenvoudig naar uw bedrijf geleid In alle reclame-uitingen worden particulieren uit­ genodigd om naar de website www.altijdgoedinonderhoud.nl te gaan. Omdat op die site tekst en uitleg wordt gegeven over de vijf boodschappen van de najaarscampagne. Het is gewoon een kwestie van het aanklikken van één van de vijf uitspraken van de campagne van OnderhoudNL. Een belangrijk onderdeel van de campagne is dat particulieren alleen maar hun plaats en/of postcode hoeven in te typen. Nog even aan de rechterkant klikken op ‘vind’ en dan verschijnt er vanzelf een lijst met leden van OnderhoudNL. Het is zo gemakkelijk om dan op één van de icoontjes te klikken om één

Maak de najaarscampagne ook zélf tot een succes! • Wijs opdrachtgevers op www.altijdgoedinonderhoud.nl • Twitter #altijdgoedinonderhoud naar uw klanten • Wijs op de Facebook-pagina ‘altijdgoedinonderhoud’ • Download de radiospotjes ook op uw eigen website! Tip: kijk voor alle suggesties op www.onderhoudnl.nl/altijdgoedinonderhoud

8

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

van de bedrijven te bellen, te mailen of om gelijk een offerte aan te vragen. Zo probeert OnderhoudNL u te ondersteunen bij uw n acquisitie.

Ook actie voor extra corporatiewerk Om leden van OnderhoudNL ook aan extra werk te helpen bij ­woningcorporaties, zullen er artikelen worden aangeleverd bij twee bladen die veel door corporaties worden gelezen. De komende maanden verzorgt OnderhoudNL zelf teksten die aangeven wat de winst van resultaatgerichte samenwerking met onderhoudsbedrijven is: minder ­kosten, een beter kwaliteit, kortere doorlooptijden én een hogere ­bewonerstevredenheid. Het zullen ook vooral de corporaties zélf zijn die deze voordelen gaan noemen in de bladen Corporatie Bouw en Renovatie Totaal. Het doel moge duidelijk zijn: dat ook andere collega’s over de streep getrokken worden om te kiezen voor resultaatgericht samenwerken!


TEKST TOM HUIZENGA

|

MARKTACTIE

Beeld ONDERHOUDNL

Winterschilder

Actie extra Wvoor schilde inter­ rwerk

maakt onderdeel uit van de najaarscampagne WADDINXVEEN - De Winterschilder­ campagne maakt ook onderdeel uit van de najaarscampagne van OnderhoudNL. Maar net als van oudsher ligt de ­verantwoordelijkheid vooral bij de ­bedrijven zélf om de grote naams­ bekendheid van de Winterschilder te ­verzilveren met extra opdrachten in de winterperiode. Hoe? De drie mogelijk­ heden, die voor het oprapen liggen, worden voor u in dit artikel op een rijtje gezet.

Doe mee met regionale advertenties! Sinds begin september is de advertentieafdeling van COAD begonnen met het telefonisch benaderen van OnderhoudNL leden. De vraag is – evenals vorig jaar – of u er oren naar heeft om mee te doen met de Winterschilder­advertenties in regionale dagbladen. Onder de advertentie hangen dan de visitekaartjes waar particulieren in hun regio een winter­ schilder kunnen vinden. De advertenties verschijnen in november en/of december 2013.

Doe mee met de Winterschilderkrant! Vanaf 7 oktober wordt u ook door het bedrijf C ­ ommercion benaderd. Ditmaal met de vraag of u mee wilt doen aan een huis-aan-huis-krant van de Winterschilder­campagne. Ook in dit geval wordt uw bedrijf dan met naam en toenaam vermeld in deze Winterschilderkrant. U heeft zelf zeggen­ schap over de keuze van het postcodegebied. Voor een optimale spreiding van publiciteit in de ­winterperiode, verschijnen de Winterschilderkranten in januari 2014.

Adverteer ook zélf als Winterschilder! OnderhoudNL heeft Winterschilderadvertenties in diverse formaten laten maken. En in zwart-wit en in kleur. Bij elke advertentie is een wit vlak opengelaten waar u uw eigen bedrijfsgegevens kunt (laten) invullen. Zodat u zelf kunt gaan adverteren. Deze advertenties kunt u zelf downloaden (let op: 60 MB) via de website www.onderhoudnl.nl/altijdgoedinonderhoud. Een extra kans om nog meer te spreiden met adverteren. n

Met deze advertentie van de Winterschilder kunnen bedrijven zelf aan de slag gaan door de eigen bedrijfsgegevens onder de afbeelding te plaatsen (die in hetzelfde vormgevingsjasje is gestoken als de najaarscampagne)

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

|

9


MarktactieTEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld ONDERHOUDNL

roept basisscholen op tot onderhoudswerk OnderhoudNL

WADDINXVEEN – Besturen van ruim ­zevenduizend basisscholen waren al ­verantwoordelijk voor binnenonderhoud. Qua buitenonderhoud nemen ze die taak vanaf 1 januari 2015 over van gemeentes. In oktober worden de schoolbesturen via een brochure op het hart gedrukt om vooralsnog het gemeentelijke onderhoudspotje aan te boren. En om leden van OnderhoudNL ­meerjaren onderhoudsplannen te laten ­maken. Deze actie valt ook onder de najaars­ campagne om u aan extra werk te helpen.

hier in concept – die verstuurd wordt richting de besturen van basisscholen, maakt niet alleen inhoudelijk, maar ook visueel onderdeel uit van de najaarscampagne van ­OnderhoudNL

|

OnderhoudNL MAGAZINE

Tip 1: boor tot 2015 gemeentegeld aan voor buitenwerk De eerste hint richting de schoolbesturen is om het niet na te laten om het eigen buitenschilderwerk eens goed onder de loep te nemen. Door te kijken naar het buitenwerk in zijn totaliteit. Aangeraden wordt om een schilders- en onderhouds­ bedrijf in de arm te nemen voor een meerjaren onderhoudsplan. Mocht de gemeente al over een meerjaren­ onderhoudsplan beschikken dan raden wij de scholen aan dit door een OnderhoudNL-lid op te laten vragen. Met het doel om het schoolgebouw nog met geld uit de g ­ emeentekas naar een prima onderhoudsstaat te tillen. Als dat potje met onderhoudsgeld niet wordt aangesproken, dan verdwijnt het in de algemene ­middelen. En dat is een gemiste kans. Tip 2: bespaar vanaf 2015 met een meerjaren onderhoudsplan Als er aan de hand van een conditiemeting in 2013 of 2014 gezorgd is voor een goede onderhoudsstaat van een schoolgebouw, dan kunnen schoolbesturen van basis­ scholen ­optimaal profiteren van een meerjaren onderhoudsplan. Waarbij er andermaal voor wordt gepleit om met een lid van OnderhoudNl in zee te gaan. Zowel voor het binnen- als buitenwerk is er dan sprake van minder kosten op de lange termijn. De efficiencyslag pakt nog beter uit bij totaalonderhoud, oftewel het clusteren van onderhoud, installatie tot aan isolatie. Besparingen tot 30 procent zijn mogelijk als dat ook nog eens gebeurt via resultaatgericht samenwerken. n

De folder –

10

Actie v extra o oor houds nder­ werk schole bij n

|

nummer 8-2013


TEKST TOM HUIZENGA

|

MARKTACTIE

Beeld VRIENDEN #VAN HOUT

Charmeoffensief van start gegaan om hout te promoten WADDINXVEEN - De houtsector is een gezamenlijk charmeoffensief gestart om meer vrienden te vinden die voor hout (gaan) kiezen. Er is namelijk geen mooier materiaal dan hout. OnderhoudNL ­ondersteunt deze actie die drie jaar lang duurt. ‘Ons is er vooral veel aan gelegen dat we ieder initiatief omarmen om het marktaandeel van houten kozijnen te vergroten’, licht Okke Spruijt als directeur van OnderhoudNL toe. ‘Dat komt het aantal toekomstige onderhoudsopdrachten ten goede.’ Via OnderhoudNL zijn de speciale campagnepakketten van De Vrienden #van Hout al verstuurd naar zo’n 150 leden die hiervoor interesse hadden getoond. Via dit artikel kunnen ook andere leden zo’n pakket aanvragen. Daarin zit al het promotiemateriaal dat hiernaast in vogelvlucht is ­opgesomd. Het is een kwestie van een mailtje sturen naar info@OnderhoudNL.nl en ook u bent ambassadeur van hout. Onder andere om het marktaandeel van houten kozijnen te vergroten.

Actie hoger voor aande markt­ el hou kozijn ten

Brochure Om iedereen te laten lezen wat hout zo mooi maakt. Meer exemplaren nodig? Mail naar info@devriendenvanhout.nl en geef aan hoeveel extra exemplaren u wilt hebben.* Factsheets Voor iedereen die de liefde voor hout ook graag rationeel onderbouwd ziet: indrukwekkende en interessante feiten die u kunt vinden op en u ­ itdraaien van zowel de USB-stick als de site. Tv-commercial Om iedereen de laatste twee weken van september en de tweede week van oktober te laten zien en horen wat hout zo mooi maakt. Bekijk en deel de tv-commercial online met wie je maar kunt met de link op de USB-stick.

Bekijk de brochure, factsheets en tv-commercial op www.devriendenvanhout.nl/de-campagne

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

|

11


Website Om iedereen op www.devriendenvanhout.nl te laten delen in het mooie ván en de liefde vóór hout. Om zelf uw sterkste, leukste, knapste houtwerkfoto’s te uploaden. En om heel veel kennis van hout mee te verspreiden. Sociale media Om direct bij heel veel mensen online binnen te komen. Door regelmatig aardige berichten over bijzondere hout­ feiten en -actualiteiten en de campagne te twitteren en te posten. Autosticker Om iedereen te laten zien dat hier Vrienden van Hout onderweg zijn. Plak hem op! Meer exemplaren nodig? Mail naar info@devriendenvanhout.nl en geef aan hoeveel extra exemplaren u wilt hebben.* (* zolang de voorraad strekt)

• • • • •

USB-stick Met hierop een link naar de tv-commercial, de factsheets, het logo en banners om op uw eigen site te zetten. Zo ziet iedereen dat u ook tot De Vrienden #vanhout behoort. n

Waarom echt hout toch het mooiste is! Hout is om te koesteren Hout is prachtig en betrouwbaar Hout is schitterend bewerkbaar Hout is (bijna) eindeloos veelzijdig Niets is zo duurzaam als hout

Vakmensen zitten goed bij Faber

Persoonlijke personeelsdiensten in de schildersbranche www.faberpersoneel.nl | 033 489 23 80


Leden

‘Zaanderwijk Groep’ vergroent wagenpark De ‘Zaanderwijk Groep’ heeft haar wagenpark voor een belangrijk deel vernieuwd. Ondanks het tegenzittende economische klimaat is besloten te investeren in vergroening om bij te dragen aan een lagere CO2-uitstoot Daarbij is het beheersbaar en betaal­ baar houden van het brandstofverbruik een belangrijke pijler binnen de kostenstructuur van de onderneming. De directie en het management gaan daarom rijden in de plug-in hybrid van

Mitsubishi, te weten de Outlander PHEV. En sinds september is een groot deel van de vaklieden overgestapt op de Ford Transit Custom. Dankzij onder andere een start-stop-systeem kan er met de nieuwe auto’s flink op brand­ stof worden bespaard. De nieuwe bedrijfsbussen zijn uitgevoerd in de bedrijfskleur wit en voorzien van de bedrijfslogo’s. Daarnaast is ook het OnderhoudNL-logo op de bedrijfsbus­ sen geplaatst. Deze eerste nieuwe

bedrijfswagens zijn te zien in de regio’s Noord Holland, Friesland en Flevoland.

Nieuwe bedrijfsbussen van de ‘Zaanderwijk Groep’

‘Dirckx Sevenum’ viert het 40-jarig jubileum Het bedrijf ‘Dirckx Sevenenum’ uit de gelijknamige plaats Sevenum bestaat

Het voltallige personeel van ‘Dirckx Sevenum’

dit jaar veertig jaar. Van oudsher was er sprake van een traditioneel glas- en schildersbedrijf. Inmiddels staat de onderneming, die in 1973 opgericht is, te boek als hét adres voor ­vertrouwd vastgoedonderhoud dat over een keur aan specialisaties beschikt. Afgezien van regulier glas- en schilderwerk, kunnen ­opdrachtgevers ook aankloppen voor vloercoatings, gevelcoatings, ­houtrotrenovatie tot aan gevel­ reiniging. Voor vastgoedonderhoud,

verbouwing en renovatie, al dan niet in samenwerking met betrouwbare partners. Sinds kort is ook een certificeringstraject met 3M gestart voor het mogen verwerken van de raamfolies van 3M. Op zaterdag 12 oktober worden de deuren open­ gezet aan de Vlattenstraat te Sevenum om het jubileumjaar luister bij te zetten. Om zodoende via demonstraties aan te geven welke expertise ‘Dirckx ­Sevenum’ als modern vastgoed­ onderhoudsbedrijf in huis heeft.

Gouden speld uitgereikt aan Harry de Wit Harry de Wit (rechts) kreeg tijdens de najaarsvergadering van regio Drenthe op woensdag 18 september de gouden speld plus oorkonde als lid van de verdienste van OnderhoudNL. Okke Spruijt overhandigde hem dat als directeur van OnderhoudNL vanwege de vele bestuurlijke taken die De Wit heeft vervuld, zoals binnen de regio Drenthe, OnderhoudNL Glas, de

AF-Erkenningsregeling en de voor­ malige Ledenraad.

Agenda op site

Adreswijzigingen Schildersbedrijf Brasser v.o.f. Hermelijnkoog 19 1822 CA ALKMAAR Tel. 072 5114066

V.O.F. Schildersbedrijf W.N. Janssen Waterlandplein 296b 1024 NB AMSTERDAM Tel. 020 6940520

Door de maandelijkse verschijning van het OnderhoudNL Magazine, is het onmogelijk om op deze pagina een actuele agenda af te drukken. Scan met uw smartphone deze QR-code en zie gelijk de meest actuele versie van de OnderhoudNLledenagenda. Deze kunt u na inloggen op de website ook raadplegen via ‘Nieuws’ > ‘Agenda’ > ‘Overzicht Agenda’.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

|

13


SectorNIEUWS

TEKST SectormanagersVan Dongen nieuw ­bestuurslid De heer Hans van Dongen van ‘Claassen Schilder­ werken’ te Uden neemt de portefeuille van Arbo en ­Techniek op zich na het vertrek

Nieuwe praktijk­ richtlijn voor zink

Fulco de Vente: sectormanager ­OnderhoudNL Glas, ­OnderhoudNL Industrieel en verantwoordelijk voor Stichting Restauratie Schilders plus AF-Erkenningsregeling

14

|

OnderhoudNL MAGAZINE

In oktober verschijnt er een nieuwe praktijk­ richtlijn voor poeder en natlakken op een verzinkte ondergrond.

|

nummer 8-2013

|

Beeld Onderhoudnl

van bestuurslid Cees Aerts. Hans, 43 jaar oud, is zo’n veertien jaar werkzaam in de branche. De laatste vijf jaar is hij medeeigenaar van het bedrijf. De sector Glas zal vooral gebruik maken van de technische know-how van Van Dongen qua glas en de verschillende normen. Op de Algemene Ledenvergadering van eind november zal Hans van Dongen voor zijn benoeming officieel worden voorgedragen.

De nieuwe praktijkrichtlijn kwam op initiatief van de Visem tot stand in ­samenwerking met Zinkinfo Benelux, Onderhoud NL, VOM België en VOM Nederland. Opdrachtgevers worden nu geïnformeerd waarmee ze rekening moeten houden bij de keuze voor schilderwerk op zink qua ontwerp, systeemkeuze en ­opdrachtverstrekking. Tijdens Eurofinish te Gent zal de nieuwe richtlijn op 23 en 24 oktober worden gepresenteerd.


Inschrijving nieuwe RGSopleidingen! Bij de nieuwe Leidraad Resultaat­ gericht Samen­ werken, en de daarmee samenhangende aanpassing van het VGO Keur, horen ook nieuwe opleidingen.

Aanpassing VGO Keur krijgt vorm Onder leiding van het College van Deskundigen werkt een werk­ groep aan het verbreden en het verdiepen van het VGO Keur. Zowel in de werkgroep als in het

Savantis is druk bezig om deze nieuwe opleidingen, in opdracht van OnderhoudNL Vastgoed, te ontwikkelen. Hierbij worden ook de auteurs van de Leidraad betrokken. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Let op: men kan zich nu al inschrijven voor de drie nieuwe RGS-­ opleidingen! Ga dan naar www.savantis.nl en tik bij de homepage de zoekterm ‘RGS’ in. Ziedaar de data en locaties.

College van Deskundigen zijn naast VGO-bedrijven ook opdrachtgevers (woning­ corporaties) en adviseurs betrokken. De eerste contouren van de nieuwe regeling zijn dat er meer disciplines worden ­opgenomen en dat de competentiescan wordt aangepast. Eind dit jaar zal de nieuwe regeling gereed zijn, zodat begin 2014 certificaten op basis van de aan­ gepaste regeling uitgereikt kunnen worden.

Nieuw beleids­ plan van sector Schilders Het bestuur van OnderhoudNL Schilders werkt aan een nieuw beleidsplan voor de ­komende jaren. Bij de uitwerking wordt ook de Klankbordgroep om haar mening en

Marianne Kortenbout: sectormanager ­OnderhoudNL Schilders, OnderhoudNL Zelfstandigen en verantwoordelijk voor Jong Management plus Maatschappelijk

Voltallig bestuur Jong Management Sinds er in ­september sprake was van een eerste kennismaking met potentiële bestuursleden, heeft OnderhoudNL Jong Management weer een voltallig bestuur. Naast voorzitter Bertus

Edwin Meeuwsen: sectormanager OnderhoudNL Vastgoed, OnderhoudNL Totaal en verantwoordelijk voor VGO Keur

inzichten gevraagd. Eén van de ­aandachtspunten van het bestuur is het ondersteunen van de leden in de bedrijfs­ voering. Uit het ‘Knap werk-project’ worden middelen ingezet voor de leden van OnderhoudNL Schilders. Met inacht­ neming van hun specifieke wensen, zullen deze middelen worden omgezet naar producten, diensten, themabijeenkomsten en verbetertrajecten.

Sanders (Sanders Emmen) hebben ­achtereenvolgens zitting genomen in het bestuur: Andre Hehemann (Rendon ­Haarlem), Bob Lenferink (Lenferink Heino) en Bram van de Velde (Van de Velde Scheepsonderhoud en Constructie­ schildersbedrijf Haalderen). Op 1 oktober heeft Jong Management voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd in Waddinxveen.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

|

15


vakwerk

16

|

OnderhoudNL MAGAZINE|

nummer 8-2013

TEKST Tom Huizenga

|

Beeld STEVEN JANSEN


Keuze voor ­ orginstellingen z vanwege (winter)werkspreiding

‘Steven Jansen Onderhoud & Schilderwerk’ staat in de regio Apeldoorn te boek als een kwaliteitsbedrijf. Vanwege risicospreiding is bewust gekozen voor een brede markt­ benadering. Daarom is het bedrijf met meerjarige onderhoudsplannen zowel actief voor vastgoedeigenaren, industrie, zorginstellingen, Verenigingen van Eigenaren, corporaties en particulieren. Het voordeel van zorginstellingen is dat het relatief gezien veel vast binnenwerk oplevert. Daar waar het bij sauswerk van kantoren en gebouwen gemiddeld zo’n tien tot vijftien jaar duurt voordat er sprake is van een volgende beurt, heb je het bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf over eens per vijf jaar. Op deze foto wordt het buitenschilderwerk uitgevoerd voor zo’n kinderdagverblijf. Tijdens de jaarlijkse schouw met de opdrachtgever komt ook altijd het binnenwerk ter sprake. En dan wordt altijd voorgesteld - het moge duidelijk zijn waarom - om dat te parkeren voor de wintermaanden. En dat is dan ook exact wat er met dit pand gaat gebeuren. Bedrijfsprofiel ‘Steven Jansen Onderhoud & Schilderwerk’ Gestart: 1 februari 1980 Directie: Steven en Richard Jansen Personeel: gemiddeld zo’n 40 man per jaar Plaats: Apeldoorn Klanten: vastgoedeigenaren, industrie, zorginstellingen, Verenigingen van Eigenaren, corporaties en particulieren Specialiteit: ontzorgen van de klant met meerjarig onderhoud voor alle onderhoudsvraagstukken Website: www.stevenjansen.nl

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

|

17


SPECIAL: ENERGIEBESPARING 

TEKST TOM HUIZENGA

|

BEELD ONDERHOUDNL

Greendeal en Energieakkoord ­impulsen voor energiebesparing WADDINXVEEN – Met de Greendeal ­Renovatie worden de komende jaren 111.000 huurwoningen energiezuiniger gemaakt. Het Energieakkoord geeft ook een nieuwe impuls om te ­investeren in energiebesparing bij ­zowel huur- als particuliere woningen. Op deze pagina worden beide ­initiatieven nader toe­ gelicht. Daarna geven een vastgoed­ onderhoudsbedrijf, een corporatie én een energie­leverancier aan hoe er extra werk voortkomt uit dit akkoord op het ­gebied van energiebesparing.

Zowel de Greendeal Renovatie als het Energieakkoord gaan ervoor zorgen dat woningen een hoger energielabel krijgen vanwege een lager energieverbruik

Energiebesparing & Greendeal Renovatie Minister Blok van Wonen initieerde een Greendeal Renovatie om grote stappen te maken bij de energiereductie van oude huurwoningen, waarbij zo’n 40 procent van de woonlasten bestaat uit het betalen van de energierekening. Dat is met name het geval bij woningen uit de jaren ’50, ’60 en ’70. Zeven corporaties en vier bouwbedrijven gaan het komende jaar gezamenlijk de eerste duizend huurwoningen energie­ zuiniger maken. Het tweede jaar gaat het om tienduizend huurwoningen en daarna nog eens om honderdduizend stuks. Hierbij is OnderhoudNL betrokken als co-maker.

De woningen worden zo zuinig dat er door huurders geen gasrekening meer hoeft te worden betaald. Corporaties innen dan wel de huidige huur plus de oude energienota. Met dat laatste – wat minister Blok wettelijk mogelijk gaat maken – worden de investeringen in de energiebesparing van de huurwoningen bekostigd. Op donderdag 20 juni is in Nieuwspoort te Den Haag de aftrap gegeven voor deze grootschalige aanpak van energiebesparing. Kijk op www.mkb.nl/greendeal voor alle details

Energiebesparing & Energieakkoord De Nederlandse regering wil de CO2-uitstoot verminderen en energiebesparing aanjagen. Daarom is er een Energie­ akkoord gesloten met maatschappelijke partijen, milieu­ organisaties, werkgevers en werknemers. Voor energie­ besparing bij particulieren komt er een nationaal fonds van 600 miljoen euro, terwijl er voor corporaties honderden miljoenen euro’s vrijgemaakt worden voor de isolatie van sociale woningen. Verder krijgen alle woningeigenaren een energielabel (als ze er al niet ééntje hebben) om ze bewust te maken van hun energieverbruik. Dat moet jaarlijks

18

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

gemiddeld met 1,5 procent omlaag. De energievoorziening moet in 2050 volledig duurzaam zijn. Daarom gaan er vijf oude kolencentrales dicht en komen er duizenden ­windmolens op land en zee. Per 1 januari 2014 krijgen corporaties en Verenigingen van Eigenaren een belasting­ korting op duurzame energie. Verwacht wordt dat het Energieakkoord 15.000 extra banen in de bouw- en ­installatiesector oplevert. Kijk op www.mkb.nl/greendeal voor alle details 

n


TEKST TOM HUIZENGA

|

SPECIAL: ENERGIEBESPARING

BEELD LENFERINK

Lenferink: hopelijk meer isoleren bij corporaties en particulieren ZWOLLE – ‘Vanwege de aanhoudende crisis zijn we blij met iedere steun in de rug’, is de eerste reactie van Alfred ­Lenferink van het ­gelijknamige vastgoed­ onderhoudsbedrijf te Zwolle. ‘We hopen één van de bedrijven te zijn die straks bij de Greendeal meehelpt met de duurzame renovatie van ruim 100.000 corporatiewoningen. We hopen dat we vanwege de miljoenen van het Energieakkoord ook particulieren kunnen stimuleren om hun huis te laten isoleren.’ Vanwege de crisis zijn de marges flinterdun. Dit is dan ook de tijd om je te onderscheiden en het verschil te maken met de rest. ‘Lenferink’ beschikt met haar acht vestigingen al jaren over meerdere disciplines, waaronder ook een ­compleet isolatiebedrijf. “Corporaties weten ons steeds beter te vinden vanwege de combinatie van innovatief onderhouds- én isolatiebedrijf”, aldus Alfred die het bedrijf samen leidt met zijn broer Rob. “In lijn daarmee hopen we ook mee te kunnen dingen naar de extra opdrachten die vrijkomen na het eerste jaar van de Greendeal Renovatie. Nu zijn het bij de eerste 1.000 huurwoningen nog tandems van corporaties en bouw­ bedrijven. We komen graag in beeld bij de volgende 110.000 huurwoningen die daarna energetisch gerenoveerd gaan worden.” Particulier werk Een speciaal bedrijfsonderdeel binnen ‘Lenferink’ ontwikkelt voor corporaties nu al verschillende energieplannen om huur­ woningen op alle fronten energiezuiniger te maken. Dezelfde plannen legt het bedrijf ook altijd voor als ze bij particulieren over de vloer komen. “We opperen dan niet alleen om eens na te gaan denken over het laten

plaatsen van isolerend dubbelglas. Energiebesparing via het isoleren van spouwmuren, vloeren en daken maakt ook steevast onderdeel uit van onze aanpak”, vervolgt hij. “Als het beschikbare budget een barrière vormt, stellen we een gefaseerde aanpak voor. Daarmee smeer je de investering voor energiebesparing over meerdere jaren uit.” Extra isolatiemotief Qua isolerend dubbelglas wijst ‘Lenferink’ de particuliere woningbezitters er al uitdrukkelijk op dat er sprake is van een permanent lage btw van 6 procent voor arbeid. “Nu het Energieakkoord er ligt, zullen we ook nog eens wijzen op de miljoenen die particulieren uit het fonds kunnen aanspreken om hun huis beter te laten isoleren. We hópen op extra werk”, benadrukt Alfred Lenferink met enige voorzichtigheid. “De ervaring leert wel dat vooral de intentie aanwezig moet zijn om te wíllen investeren in energiebesparing. Voor wie dat écht wil, is een laag btw op arbeid en een subsidie een prettige bijkomstigheid. Maar nogmaals: iedere steun is vandaag de dag meer dan welkom.” n

Medewerkers van Lenferink plaatsen onder andere isolerend dubbelglas bij particulieren om hun woning energiezuiniger te maken

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

|

19


SPECIAL: ENERGIEBESPARING 

TEKST JAN VAN DEN BERG

|

BEELD HEMINK GROEP

Hemink Groep:

nog meer werk voor energiebesparingsteam

BORNE – Jan van den Berg is directeur van de ‘Hemink Groep’. Dit vastgoedonderhouds­ bedrijf timmert ook al jaren zeer succesvol aan de weg met een ­Energieteam voor het energiezuiniger maken van huurwoningen. ‘We verwachten meer werk nu duurzaam ­ondernemen met de Greendeal Renovatie en het Energieakkoord wordt aangezwengeld’, zegt hij. ‘We zien het uitvoeren van duurzame renovatie­ projecten als een maatschappelijke taak.’ Volgens Van den Berg gaan werkgelegenheid en duurzaam ondernemen hand in hand. Zo legde het vastgoedonder­ houdsbedrijf zes jaar geleden de focus op de duurzaamheid en energiebesparing bij huurwoningen. Afgezien van het ideële oogpunt om met een Energieteam te starten, was het ook vooral een kwestie van het creëren van werkgelegenheid. Binnen de ‘Hemink Groep’ trekt het Energieteam op met twee vaste innovatieve partners, te weten de ‘Van Damgroep’ (installateur) en ‘Consolidated’ (daken). Het op elkaar ingespeelde team staat voor zowel de meest duurzame als de meest voordelige aanpak. Corporaties kunnen bij

Medewerkers van het Energieteam van de ‘Hemink Groep’ leggen de laatste hand aan de dakisolatie van een reeks sociale huurwoningen van een corporatie

20

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

het Energieteam kiezen uit een reeks van verduurzamings­ plannen, zonder dat er een architect aan te pas komt. Winstpunten Het Energieteam mikt vooral op corporatiewerk om met energiebesparende maatregelen te zorgen voor een lager energieverbruik en dus een lagere energienota. “Daarom zijn we erg blij met de Greendeal Renovatie”, aldus een hoopvol gestemde directeur. “Enerzijds verwachten we er meer werk van, anderzijds zijn het straks de corporaties die zowel de huur als de energienota gaan innen. Minister Blok heeft toegezegd dat wettelijk mogelijk te maken. Dat is voor ons bedrijf echt een winstpunt. Het is namelijk veel makkelijker om de duurzame investeringen in energiebesparende maatregelen te verrekenen met een corporatie, dan met een factuur per huurder.” Extra vliegwiel Het Energieteam zal zich de komende tijd sterk maken om een voet tussen de deur te krijgen bij de corporaties die aan energiebesparing willen gaan doen via de Greendeal ­Renovatie. Anderzijds wordt er veel extra werk verwacht nu er ook nog eens via het Energieakkoord honderden miljoenen euro’s vrijkomen voor corporaties voor de isolatie van sociale huurwoningen. “Om het vliegwiel van de economie echt aan te jagen, is er wel véél meer nodig”, moet Jan van den Berg wel van het hart. “Overheid: subsidieer de ener­getische renovatie van huurwoningen. Dan weet ik zeker dat 90 procent van al onze opdrachten doorgaat. En het levert de overheid klinkende munt op.” Subsidie loont De morele winst is bewust omgaan met eindige energie­­ bronnen. De materiële winst is een afname van de overheids­ uitgaven. “Neem een investering van € 2.000.000,- in de ­energetische renovatie van honderd woningen”, zo wordt een rekenvoorbeeld gegeven. “Dat levert de overheid minimaal € 750.000,- op. Omdat er voor dertien man werk is die eerst werkloos waren. Dat scheelt € 450.000,- aan WW-uitkeringen terwijl de koopkracht van dertien gezinnen met 30 procent toeneemt. Via de inkomstenbelasting en werkgeverslasten ontvangt de overheid nog eens circa € 300.000,-. Huurders kunnen door de lagere energienota meer uitgeven. n Dus: minstens één euro retour op elke € 2,-.”


TEKST TOM HUIZENGA

|

SPECIAL: ENERGIEBESPARING

BEELD WONION

Wonion: hopelijk extra snel energieneutrale huurwoningen ULFT – Ingrid Pierik is als beleidsadviseur techniek, nauw betrokken bij de hoge energiebesparende ambities van woon­ corporatie ‘Wonion’ te Ulft. Men is hard aan de slag om ervoor te zorgen dat alle ruim vierduizend huurwoningen in 2030 energieneutraal zijn. Lof is er daarom voor de vernieuwende aanpak van de Greendeal renovatie en het Energie­akkoord. ‘We hopen met deze twee ­maatregelen nog eerder in staat te zijn om onze energie­ doelstelling te halen’, laat Pierik weten. ‘Wonion’ is actief in de landelijke voorhoede van woon­ corporaties als het gaat om energiebesparend beleid. Zo zit deze corporatie in ‘De Groene Huisvesters’. Dat is een ­initiatief van de overheid om een klein team van corporaties met elkaar te laten uitwisselen wat ze op het gebied van energiebesparende maatregelen doen. Om zodoende energie­ besparing verder aan te zwengelen. “Wij brengen dan in hoe we op dit moment bezig zijn om stappen te zetten richting energie­neutrale huur­ woningen in 2030”, trapt de beleidsadviseur af. “In 2017 moeten we op koers liggen: alle woningen moeten dan minimaal over ­energielabel C beschikken. Op dit moment zitten we al over de helft. Want zo’n 2.900 huurwoningen hebben energielabel A, B of C.” Individuele aanpak Zowel op wijkniveau, maar ook op individueel niveau wordt er flink aan de weg getimmerd richting het ultieme einddoel van 2030. Enerzijds wordt energiebesparing toegepast als er toch al sprake is van gepland groot­ schalig onderhoud vanuit strategisch voor­ raadbeheer. Dat deden we bijvoorbeeld bij 117 woningen die na een renovatie energie­ label A en A+ kregen. “In andere gevallen

wachten we niet tot een minimale meerderheid van 70 procent instemt met huurverhoging om onze extra maatregelen te financieren om een woning energiezuiniger te maken met isolatieglas en gevel-, dak- en vloerisolatie”, aldus Pierik. “We bereiken namelijk veel meer door onze huurders individueel te benaderen. Ook bieden we op individuele basis de installatie van zonnepanelen aan.” Extra ruggesteun ‘Wonion’ hoopt dat het Energieakkoord een extra duwtje in de rug zal zijn om energieneutraliteit van alle sociale huurwoningen te realiseren. “Het is de vraag hoe de zak met geld voor energiebesparing wordt verdeeld onder de corporaties. En wat er dan overblijft, als je beseft dat het wel om talloze sociale huurwoningen gaat”, zegt de vrouw die benadrukt dat ieder extra initiatief vanuit ‘Wonion’ omarmd wordt. “Als grootste sociale verhuurder in de Oude IJssel­ streek houden we uiteraard ook graag een vinger aan de pols bij de Greendeal Renovatie. Niets dan enthousiasme over een energienotaloze huurwoning, laat dat helder zijn. Wij vragen ons wel af of je de energiebesparende maatregelen kunt bekostigen met een energienota van € 150,- tot € 170,- per maand.”  n

In 2030 moeten alle vierduizend huurwoningen van ‘Wonion’ net zo energieneutraal zijn als de eerste energieneutrale nieuwbouwwijk van Nederland: de Bomenbuurt te Ulft

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

|

21


SPECIAL: ENERGIEBESPARING 

TEKST TOM HUIZENGA

|

BEELD ONDERHOUDNL/ENECO

Eneco:

extra werk voor lokale duurzame energievoorziening

ROTTERDAM – Tijdens het Opdrachtgevers­ symposium van ­OnderhoudNL van eind maart, schetste Marc van der Linden al als lid van de Raad van Bestuur hoe Eneco partner wil zijn bij de overstap naar duurzame energie op lokaal niveau. ‘Het Energieakkoord bevestigt dat we zeven jaar geleden de juiste koers zijn ingeslagen’, zegt hij. ‘We zullen nog meer bedrijven, gemeentes, corporaties en particulieren helpen bij hun eigen duurzame energieopwekking.’ Blijdschap is er over het feit dat er met het Energieakkoord definitief gekozen is voor duurzame energie. Eneco dichtte dat al jaren geleden een grote toekomst toe. Daarom richt de energieleverancier zich uitsluitend op de opwekking van groene c.q. duurzame energie. “Afgezien van gascentrales, investeerden we in zonnepanelen en in de bouw van wind­ molenparken. Nu zijn we koploper in Nederland: circa 20 procent van onze energie wekken we zelf al volledig duurzaam op”, aldus Van der Linden. “We krijgen veel verzoeken en er is enorm veel werk om aan de decentrale vraag naar duurzame energie te voldoen.”

Eneco-medewerkers in actie bij één van de groeimarkten: samen met particulieren investeren in duurzame energie door het plaatsen van zonnepanelen

22

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

Bedrijven Zo ontstaan er samenwerkingsvormen waarbij Eneco de voor-investering plus het onderhoud van de individuele duurzame energievoorziening doet, onder andere door de aanleg van zonnepanelen. Per maand wordt alleen een vast bedrag betaald aan de energieleverancier. “Zulke deals sloten we met bedrijven zoals Audi, maar ook bij diergaarde Blijdorp”, vervolgt hij. “Kantoreneigenaren, of het nu om koop of huur gaat, weten dat ze beter in de markt liggen met het label ‘duurzaam’. Bij nieuwbouwprojecten ­proberen we in de ontwerpfase duurzame energie te promoten. Dan is er nog een andere groeimarkt: gemeentes. Bij Eneco zijn 55 van hen aandeelhouders.” Corporaties Eneco is ook partner voor corporaties. Zij hebben vanuit overheidswege de taak om huurwoningen energiezuiniger te maken. “Op basis van een leasecontract plaatsen we zonnepanelen zonder dat het de corporatie of de huurders op extra kosten jaagt. Deze oplossing kost huurders qua investering niets, ze betalen maandelijks een bedrag van € 22,50,- , terwijl de energienota zo’n € 25,- lager uitpakt. Investeren in duurzame energie is gelijk lonend, terwijl we denken dat energiebesparing extra wordt aangewakkerd”, schetst Van der Linden. “Een verhoogd bewustzijn voor de energienota leidt tot extra besparend gedrag. Denk ­bijvoorbeeld aan de was: je laat de wasdroger staan en geeft de voorkeur aan een droogrek.” Particulieren Tot slot hebben we nog de particuliere woningeigenaren, al dan niet geclusterd als coöperaties. Eneco installeert zonnepanelen zodat het surplus aan zonne-energie zorgt voor een lagere energierekening. “Ook in dit markt­ segment neemt duurzame energie een enorme vlucht”, stelt de voorman van Eneco. “Nu kosten zonnepanelen nog zo’n € 3.000,- voor zes panelen tegenover een energie­ rekening die jaarlijks zo’n € 300,- lager is. Daarmee verdien je al meer terug dan wanneer je je geld op een spaarrekening laat staan. Over een paar jaar moet je niet gek opkijken als je bij de bouwmarkt voor zo’n € 1.000,een complete bouwset van zonnepanelen op de kop kunt tikken.”  n


TEKST TOM HUIZENGA

|

BEELD ONDERHOUDNL

SPECIAL: ENERGIEBESPARING

De energiebesparingsimpulsen van het Energieakkoord WADDINXVEEN – Op de introductiepagina van deze special is in het kort aangestipt wat de link is tussen energiebesparing en het Energieakkoord. Op deze pagina worden de hoofdlijnen nog eens voor u in kaart gebracht. De redactie van OnderhoudNL zet ze nu ­alleen op een andere manier voor u op een rijtje. Redenerend vanuit de relevantie voor u als lid van OnderhoudNL en ­gerangschikt naar doelgroep. Particulieren Voor hen komt er een nationaal energiefonds van 600 miljoen om hun woning energiezuiniger te maken. Met dit fonds kan er tegen lagere (rente)kosten geld worden geleend om te investeren in energiebesparing. Een extra voordeel is dat er bij het plaatsen van isolatieglas een permanent laag btw van 6 procent geldt voor het arbeidstarief.

OnderhoudNL ondertekende de Greendeal Renovatie in de persoon van voorzitter Ruud Maas (midden) om leden straks aan extra werk

Corporaties De ambitie van het Energieakkoord is dat sociale huur­ woningen in 2020 gemiddeld over energielabel B moeten beschikken. Voor dat doel komt er – uitgesmeerd over vier jaar – 400 miljoen euro vrij om sociale huurwoningen energie­zuiniger te maken. Een extra voordeel is dat er bij het plaatsen van isolatieglas een permanent laag btw van 6 procent geldt voor het arbeidstarief. Corporaties & VvE’s Wie beschikt over de expertise van energetische renovatie kan (al dan niet in combinatie met een installatiebedrijf) bij corporaties en VvE’s aankaarten dat investeren in duurzame energie extra interessant wordt. Vanwege het Energie­ akkoord kunnen ze namelijk vanaf 1 januari 2014 een belastingkorting krijgen op duurzame energie. Bedrijfsgebouwen Bedrijfsgebouwen, die onder de Wet Milieubeheer vallen, moeten volgens het Energieakkoord investeren in erkende

te helpen voor het energiezuiniger maken van corporatiewoningen

Blij met energiebesparingsinitiatieven ‘OnderhoudNL is blij dat energiebesparing wordt aangejaagd door het Energieakkoord. Maar het is wachten op de concrete uitvoering voordat duidelijk wordt hoe wij onze leden kunnen ondersteunen om er klinkende munt uit te slaan. U hoort dus nog van ons. Al eerder is gemeld dat OnderhoudNL de Greendeal Renovatie ondertekende. Na een eerste verkennend jaar hopen we onze leden in staat te stellen om co-maker te worden bij het energiezuiniger maken van sociale woningen. Daarmee zijn we achter de schermen druk bezig.’ Okke Spruijt, directeur OnderhoudNL

energiebesparingsmaatregelen. Die plicht geldt alleen als de investeringen in minder dan vijf jaar terug te verdienen zijn.  n

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

|

23


AF-ERKENNINGSREGELINGTEKST TOM HUIZENGA

|

BEELD SCHILDERSBEDRIJF VAN DER HELM/AF

lokale tv-reclame AF-retouractie Tip:

MACHAREN – Flyers en stickers waren er al om klanten van AF-erkende bedrijven erop te wijzen dat ze wekelijks € 100,en tweemaandelijks € 1.000,- kunnen winnen na het invullen van een klanten­tevreden­ heids­­onderzoek. Laurens van der Helm van het gelijknamige schildersbedrijf uit Ma­ charen nam het initiatief om de AF-actie onder de aandacht te brengen via een kort tv-filmpje en een vermelding op de kabel­ krant van de gemeente Oss. ‘Ik hoop dat ik er extra werk door krijg’, licht de onder­ nemer toe. ‘Vooral binnenwerk voor de aanstaande winter.’ Tien jaar geleden kwam Laurens van der Helm ook al over de vloer bij DTV Omroep Maasland in Oss. Ook toen was het een kwestie van werken met een barter-overeenkomst. De schilderkosten werden namelijk weggestreept voor reclame

Van der Helm hoopt op extra binnenwerk voor de winter door melding te maken van de AF-retouractie van € 100, - en € 1.000,- via televisie en kabelkrant

24

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

voor

Voor de AF-retouractie van € 1.000,- zijn onder andere stickers van 25 cm x 25 cm en 50 cm x 50 cm te bestellen om op ramen of bestelbusjes te plakken

via de lokale omroep. Nu was het weer tijd voor schilderwerk vanwege de verhuizing naar een nieuwbouwpand. Zo’n anderhalve week was Laurens met zijn vader in de weer met de industriële uitstraling voor de nieuwe locatie. “Ditmaal maakt de omroep als tegenprestatie een kort filmpje van ons bedrijf dat tien keer wordt uitgezonden. En we komen zo’n honderd dagen statisch in beeld op de kabelkrant”, vertelt de ondernemer uit Noord Brabant. “In beide gevallen stippen we ook de AF-retouractie van € 100,- en € 1.000,- aan. Hopelijk trekt dat mensen over de streep. We hopen daarmee vooral beter door de winterperiode heen te kunnen komen. We zeggen dan ook dat een klant van ons al eens in de prijzen viel met € 1.000,- retour.” Gratis flyers In 2013 begon AF met een reclamecampagne, waarbij onder meer het accent ligt op het laten invullen van klanten­ tevredenheidsonderzoeken door particulieren. Zo wordt er tweemaandelijks € 1.000,- vergeven aan bewoners die zo’n onderzoek hebben ingevuld met een foto. En een factuur van minimaal € 1.000,- hebben doorgegeven aan het AFsecretariaat. Zo heeft een AF-bedrijf een extra verkoop­ argument. Daarnaast valt er ook nog eens wekelijks € 100,- te winnen. Die prijs gaat naar de klant die de meest ‘likes’ heeft weten te verzamelen bij het klantentevreden­ heidsonderzoek dat op www.af-erkend.nl staat. De bedoeling is dat derden notie nemen van de AF-site en het uitvoerende AF-bedrijf. De extra naamsbekendheid kan de AF-deelnemer extra werk opleveren. Op de webwinkel van www.af-erkend. nl en via 0182-571660 zijn gratis flyers en stickers te bestellen om klanten te wijzen op de retouractie van € 100,- en € 1.000,-, bijvoorbeeld bij de offerte of bij de oplevering. n


TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld PORTFOLIO FOTOGRAFIE, ANNA GREEN 

Bestuurlijk actief

concrete instrumenten ‘Met

aansporen tot

vernieuwing’

‘‘

Wil je iets bereiken voor de bedrijfstak, wees dan ook bestuurlijk actief. Daarom trad ik dit jaar toe tot het bestuur van OnderhoudNL Schilders voor een vernieuwingsslag. Samen met Gerrit Jan van den Berg, met wie ik al in het bestuur zat van Jong Management. Voor OnderhoudNL in het algemeen en jongeren in het bijzonder, vind ik het belangrijk dat ook OnderhoudNL van zich laat horen op social media als Twitter, Facebook en LinkedIn. Verder maakten we als bestuur van OnderhoudNL Schilders een beleidsplan voor de komende twee jaar. We willen onze leden helpen met concrete ­instrumenten. Zo gaan we met behulp van bestaand Knap werk-materiaal modules ontwikkelen, om het proces van offerteaanvraag tot aan de nazorg naar een hoger niveau te tillen. Zodat de offerte er bijvoorbeeld al uitspringt terwijl er nog niet naar de prijs is gekeken. De offerte moet als een visitekaartje voor het bedrijf dienen. Zo triggeren we vernieuwing.

Bas Hania is de vierde generatie van ‘Hania Vastgoedonderhoud BV’ te Rijswijk. Sinds 2008 is hij directeur van het bedrijf waar op dit moment zo’n 30 mensen werken. Bas deed al bestuurlijke ervaring op binnen de regio Zuid-Holland en Jong Management. Recentelijk verruilde hij de vertegenwoordiging namens OnderhoudNL in het O&O-Fonds, voor het zitting nemen in de CAO Onderhandelingsdelegatie. De voordracht van Hania voor het bestuur van OnderhoudNL Schilders moet, net als die van Gerrit Jan van den Berg, nog officieel goedgekeurd worden door de ALV van de sectorvereniging.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

|

25


KREDIETVERLENINGTEKST TOM HUIZENGA

Toch krediet krijgen WADDINXVEEN - Het mkb hoeft niet aan te kloppen bij banken voor bedragen onder de € 250.000,-. Dat liet Boele Staal als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken weten. Verder zijn er veel an­ dere geluiden dat het mkb als vermeende motor van de economie, maar mondjes­ maat op financiering kan rekenen. Onder­ houdNL zet een aantal van die mogelijkhe­ den op een rijtje. Wijs banken eerst op bestaande garantieregelingen. Of zoek naar alternatieven voor kredietverlening bij een bank. Want die zijn er namelijk ook volop! BESTAANDE GARANTIEREGELINGEN GEBRUIKEN Bij serieuze interesse van banken om u als mkb-ondernemer aan krediet te helpen, zullen ze in de regel zelf de mogelijk­ heid gaan bespreken van garantieregelingen bij de overheid. Zo kunnen banken toch in staat zijn om alle financiële risico’s af te dekken omdat de overheid deels borg staat. Maar het is ook goed dat u als ondernemer de regie houdt en wijst op de bestaande garantieregelingen. Hieronder staan de twee belangrijkste die u kunt aankaarten. BMKB: borgstelling MKB-krediet

|

BEELD WEBSITES

als banken

• Banken en andere financiers kunnen een beroep doen op de Borgstelling MKB-kredieten • Voor meer info: www.antwoordvoorbedrijven.nl/subsidie/bmkb GO: Garantie Ondernemingsfinanciering

• Meer kans op bankkrediet als de overheid garant staat voor 50 procent • Garantie ondernemingsfinanciering (GO) is er voor middelgrote en grote bedrijven • Geschikt voor het lenen van bedragen tussen € 1,5 miljoen tot € 50 miljoen (sinds Prinsjesdag opgehoogd naar € 150 miljoen) • Gedurende ruim twee jaar hebben banken voor meer dan 2 miljard euro GO-leningen verstrekt en is de overheid voor meer dan 1 miljard bijgesprongen • Voor meer info: Agentschap NL van ministerie van ­Economische Zaken ALTERNATIEVEN VOOR BANKEN ZOEKEN Komt u er als mkb-ondernemer niet met een bank uit, dan is dat niet zo’n vreemde situatie. In driekwart van de krediet­ aanvragen gaat het om bedragen van onder de € 250.000,-,

• Meer kans op bankkrediet als de overheid garant staat bij het ontbreken van voldoende zekerheden • Het gaat om maximaal 1,5 miljoen euro en het bedrijf moet minimaal vijf jaar bestaan • U heeft maximaal 250 werknemers en een omzet tot 250 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro • Bij een starterslening (een bedrijf bestaat dan minder dan drie jaar) van maximaal € 266.667,- staat de overheid borg voor 67,5 procent

26

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

Grootste kredietproblemen voor kleine mkb-bedrijven • 52 procent van de kredietaanvragen van kleine bedrijven (tot vijftig medewerkers) bij banken verdwijnt in de prullenbak • 28 procent van de kredietaanvragen van middelgrote bedrijven bij banken verdwijnt in de prullenbak • 4 procent van de kredietaanvragen van grote bedrijven bij banken verdwijnt in de prullenbak Bron: Forum, verenigingsblad MKB Nederland


mkb-bedrijven links laten liggen • • • • •

Landelijke verdeling van kredietaanvragen in euro’s 42%: € 0,- – € 50.000,23%: € 50.000,- – € 100.000,17%: € 100.000,- – € 250.000,15%: € 250.000,- – € 1.000.000,3%: > € 1.000.000,-

• Extra aanbod van Qredits: persoonlijke coaching en e-learning van ondernemers • Voor meer info: www.qredits.nl of 0900-7733487 Crowdfunding: krediet van individuen

Samenstelling mkb-bedrijven in ­personeelsomvang 70%: 0 - 1 0,8%: 50 - 250 25%: 2 - 9 0,2%: > 250 4%: 10 - 49 Bron: CBS & KvK

waarbij het bij het merendeel van de aanvragen gaat om bedragen tot € 40.000,-. Juist in die categorie is het extra lastig om met succes bij een bank aan te kloppen. Gelukkig zijn er tegenwoordig alternatieven. OnderhoudNL selecteerde de belangrijkste opties die het meest aansluiten bij de achterban. Qredits: microkrediet tot € 50.000,-

• Qredits helpt startende én bestaande ondernemers met kredieten tot € 50.000,• Deze kredietverlening is alleen bestemd voor bedrijven tot vijf man personeel • Tijdens Prinsjesdag is bekend gemaakt dat Qredits de dienstverlening uitbreidt met kredietaanvragen vanaf € 50.000,- tot € 150.000,• Voor deze nieuwe dienstverlening (waarvoor de voor­ waarden nog niet helemaal uitgewerkt zijn) komen ook bedrijven in aanmerking met meer dan vijf man personeel

• Financiering vindt plaats door een groep individuen in plaats van professionele partijen • Je biedt je project of product aan via een platform voor crowdfunding • Het is een kwestie van het in contact brengen van mensen die geld willen lenen en uitlenen • De bank speelt verder als financiële instelling geen enkele rol bij de geldverstrekking • Naar verwachting wordt in 2015 zo’n 100 miljoen euro gefinancierd door crowdfunding • Met crowdfunding kan ook een klein extra bedrag worden gefinancierd, als je bij de banken je kredietlimiet hebt bereikt • Voor meer info: www.geldvoorelkaar.nl

Maak gebruik van Ondernemerskredietdesk Welke financieringsvormen zijn er en wat past het beste bij mij? Hoe dien ik een kredietaanvraag in? Ik krijg geen krediet! Wat moet ik doen? Voor deze en alle andere vragen kunt u terecht bij de Ondernemerskredietdesk. Deze helpdesk voor financieringsvraagstukken is mede door toedoen van MKB Nederland tot stand gekomen. Vooral omdat het steeds lastiger wordt om tot een bedrag van € 250.000,- geld te lenen bij banken. Klachten over banken kunt u ook kwijt bij de Ondernemerskredietdesk. Kijk voor meer informatie op www.ondernemerskredietdesk.nl.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

|

27


Bbz: Bijstandsbesluit zelfstandigen

• Business Angels willen meestal een minderheidsaandeel in uw onderneming via het kopen van aandelen van € 50.000,- tot € 750.000,• De overheid gaat een co-investeringsfaciliteit voor Business Angels opzetten als alternatief voor wat voorheen de Tante Agaathregeling was • Voor meer info: www.bannederland.nl MKB Fonds: kredietfinanciering door verzekeraars

• Als u als ondernemer bij de bank geen aanvullende financiering kunt krijgen, kan de overheid u een duwtje in de rug geven met een regeling in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) • Zo kan bijvoorbeeld een klein verlies opgevangen worden, mits er goede bedrijfsperspectieven zijn (de aanvraag verloopt via uw gemeente) • Het Bbz kent mogelijkheden voor verstrekking van het bedrijfskapitaal (financiering) én voor levensonderhoud • Hiermee kunt u nieuwe investeringen doen, kortlopende schulden herfinancieren, het bedrijf in stand houden tijdens een moeilijke periode en/of voorzien in uw levens­ onderhoud voor een periode van maximaal 12 maanden • Toepassing van de regeling is gebonden aan strenge criteria waarbij de rechtsvorm van de onderneming geen rol speelt (geldt dus voor zelfstandige tot aan BV) • De maximale kredietverlening bedraagt circa € 190.000,• Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl Business Angels: informele investeerders

• (Ex)ondernemers hebben geld overgehouden aan de verkoop van de onderneming die zij een aantal jaren daarvoor zelf zijn gestart • Dat verdiende geld wordt beschikbaar gesteld aan ­innovatieve starters en jonge snelgroeiende bedrijven • Behalve geld, bieden de gefortuneerde (ex) ondernemers vooral kennis van zaken en contacten aan • Business Angels letten vooral op uw persoonlijke instelling en de kwalitatieve aspecten van uw ondernemingsplan

28

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

• Bij het MKB Fonds zijn het verzekeraars die 170 miljoen euro bij elkaar brengen • De focus van het MKB Fonds ligt op stabiele en winst­ gevende (familie) bedrijven • Deze Nederlandse mkb-bedrijven hebben, in tegenstelling tot beursgenoteerde bedrijven, niet of nauwelijks last van beurssentiment en zijn aantrekkelijker gewaardeerd. • Het MKB Fonds brengt via de uitgifte van MKB Obligaties de wereld van de belegger en de wereld van de mkb-­ ondernemer bij elkaar • Het MKB Fonds gelooft in duurzaam en verantwoord ondernemen: bij bedrijfsbeslissingen moeten rendement, milieu en welzijn van de maatschappij in balans te zijn. • Voor meer info: www.mkbfonds.nl n

Europa zet kredietkraan voor mkb open De Europese Commissie onderkent dat de moeizame kredietverlening aan het mkb een van de grootste hindernissen voor nieuwe economische groei is. Daarom wil de Europese Commissie vanaf 2014 en de daaropvolgende jaren 100 miljard euro aan kredieten genereren voor het mkb. Daarvoor worden de Europese fondsen en de Europese Investerings Bank ingeschakeld. Ook is Brussel samen met de Europese Centrale Bank bezig om een strategie te ontwikkelen waardoor kleinere onder­ nemingen makkelijker geld kunnen lenen bij banken en andere financiële instellingen. De voorstellen maken deel uit van een Pact voor Groei & Banen, waarvoor Europese regeringsleiders zich hard maken.


TEKST MKB ADVISEURS

|

Beeld MKB ADVISEURS 

KREDIETVERLENING

MKB Adviseurs: steun en ­toeverlaat bij kredietaanvraag DEN HAAG - De leden van OnderhoudNL kennen MKB Adviseurs als partner voor bedrijfsopvolging en b ­ edrijfs­overdracht. Maar MKB Adviseurs helpt ondernemers ook met het vinden van een passende financiering. “Eerst analyseren we samen met de ondernemer de reden om geld te lenen,” zegt Jaap Luchies, adviseur bedrijfsvoering en financiering. “Daarna stellen we de aanvraag op en stappen samen naar de financier.”

Jaap Luchies, adviseur bedrijfsvoering en financiering van MKB Adviseurs

Door de opkomst van alternatieve krediet­ mogelijkheden is het er voor ondernemers niet overzichtelijker op geworden. Wel hebben die ervoor gezorgd dat de stap naar de bank voor geld niet meer de meest vanzelfsprekende eerste stap is. “Voor ondernemers is MKB Adviseurs een gids in het veranderende financieringsland­ schap,” zegt Luchies “Wij kennen de rege­ lingen en helpen ondernemers bij het vinden van de beste en meest passende ­financiering. In een eerste (telefonisch) gesprek met één van de circa veertig adviseurs van MKB Adviseurs wordt de situatie van de ondernemer besproken. Dan komen we bij voorkeur bij het bedrijf zelf langs om een concreet beeld te krijgen van de reden van de financieringsbehoefte.” MKB Adviseurs bedient ondernemers door heel het land. Een negatieve reden voor een kredietverzoek is dat er verlies wordt gedraaid. Dan is het eerst zaak om alle lekken te dichten, wil je

überhaupt uitzicht hebben op krediet. Ondernemers met groeiplannen hebben daarentegen een positieve aanleiding om geld te willen lenen. Complete begeleiding De toegevoegde waarde van MKB Adviseurs bij het gezamenlijk opstellen van de krediet­ aanvraag is dat zij door de bril van de kredietverstrekker kijkt en tegelijkertijd de situatie van de ondernemer scherp heeft. ­Kredietverstrekkers hebben de focus liggen op risicoreductie. “We leggen de ondernemer uit waarom hij risico’s moet indekken,” vervolgt Luchies. “Het is dus van groot belang dat de financieringsaanvraag goed overdacht en onderbouwd is, maar daar helpen wij dus bij. We begeleiden de ondernemer bij iedere stap: de aanvraag, de gesprekken tot aan de daadwerkelijke realisatie van krediet­ verlening. Denk daarbij aan alle mogelijke opties: een bank, Business Angels en het Bijstands­besluit zelfstandigen. Lees de hele opsomming in het hoofdartikel er maar op na. Maar we verwachten niet dat u als ondernemer, wanneer u ons belt, deze allemaal uit het hoofd kent. Dat is ons n huiswerk!,” sluit Luchies lachend af.  Interesse? Kijk voor meer informatie op de site www.mkbadviseurs.nl of neem geheel vrijblijvend contact op via 015-2191350 of mail naar ­ondernemen@mkbadviseurs.nl.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 8-2013

|

29


KREDIET NODIG?

Door de opkomst van alternatieve kredietmogelijkheden is het voor ondernemers niet overzichtelijker geworden. Wel hebben die ervoor gezorgd dat de stap naar de bank voor geld niet meer de meest vanzelfsprekende eerste stap is.

PRAAT MET MKB ADVISEURS! MKB Adviseurs kent de regelingen en helpt ondernemers bij het vinden van de beste en meest passende financiering.

Bezuidenhoutseweg 12 Postbus 93136 2509 AC Den Haag telefoon (015) 219 13 50 ondernemen@mkbadviseurs.nl

WWW.MKBADVISEURS.NL Volg ons op

twitter.com/MKBAdviseurs

MKB Adviseurs is voortgekomen uit en gelieerd aan MKB-Nederland en partner van OnderhoudNL


OnderhoudNL PARTNER

Faber Personeelsdiensten ­informeert schilderondernemers

Aantrekkelijk geprijsd verzeke­ ringspakket voor zelfstandigen

De wijzigingen in de Werkloosheidswet, het nieuwe ontslagrecht en modernise­ ring van de Ziektewet per 1 januari 2014 hebben gevolgen voor schilderon­ dernemers. Momenteel is Faber daarom erg druk bezig met het voorlichten van haar klanten. Een voorbeeld hiervan is een door Faber georganiseerde ontbijtsessie waarin het nieuwe ontslagrecht centraal stond. Op 15, 16 en 17 oktober zal Faber de SGA Vakda­ gen in Gorinchem bijwonen. Ook hier zal de Onderhoud­ NL Partner klanten informeren over de gevolgen van de nieuwe wetgeving en de mogelijkheden voor bemidde­ ling in vaste en tijdelijke banen in de schildersbranche.

De OnderhoudNL Verzekerings­ dienst heeft samen met Onder­ houdNL Zelfstandigen een update gemaakt van een speciaal verzeke­ ringspakket voor zelfstandigen. Bijzonder laag geprijsd en met een bijzonder hoge dekking! Voor slechts € 52,50 per maand krijgen zelfstandigen een aansprakelijkheidsverzekering (incl. dekking hulpkrach­ ten), een inventaris/goederenverzekering, een rechtsbij­ standsverzekering én een eigen vervoersverzekering. Alle leden van OnderhoudNL Zelfstandigen treffen een flyer aan bij dit magazine met alle details. Persoonlijk contact opnemen kan uiteraard ook.

Voor meer informatie: Faber Personeelsdiensten (033-4892380 of info@faberpersoneel.nl)

Voor meer informatie: Carola van der Meeren, 06-50811479

Gratis kwartaal bij overstap naar Remplooi Verzuiminterventie Remplooi Verzuiminterventie bestaat al weer tien jaar. Vandaar dat u gebruik kunt maken van een speciale jubileumaanbieding: een gratis kwartaal met de onderschei­ dende aanpak van Remplooi waardoor ook ú aanzienlijk kunt besparen op uw verzuimkosten. Dan moet u wel

besluiten om vóór 1 januari 2014 over te stappen naar Remplooi. Dat is veel makkelijker dan u denkt. Na een kennismakingsgesprek verzorgt de partner van Onderhoud­ NL alle administratieve afwikkelingen. Van het afscheid nemen van uw huidige arbodienst, tot aan het overnemen van alle verzuimgevallen. Voor meer informatie: Vincent van den Heuvel, 040-2961790 of kijk op www.remplooi.nl/nieuws/jubileumactie.html

COLOFON

Vormgeving & druk

Redactie

Idee & Concept Tom Huizenga

Hoofdredactie Tom Huizenga

Vormgeving, opmaak en druk Twigt GrafiMedia, Waddinxveen

Redactieassistente Lydia Kortenbout-van Honschoten

Oplage en verspreiding Zo’n 3.000 stuks worden verstuurd naar alle leden van OnderhoudNL en naar relaties. U kunt zich ook als niet-lid abonneren op OnderhoudNL Magazine. Dat kost € 50,- per jaar. Bij interesse kunt u bellen of e-mailen naar het redactieadres.

Eindverantwoordelijkheid Okke Spruijt Redactieadres OnderhoudNL Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30 , 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556134 of t.huizenga@OnderhoudNL.nl

Advertenties In elke uitgave van OnderhoudNL Magazine kunnen advertenties worden geplaatst. Hiervoor is een tarievenkaart beschikbaar. Adverteerders kunnen hun interesse kenbaar maken via l.kortenbout@OnderhoudNL.nl.

© Copyright 2013, OnderhoudNL, Waddinxveen | ISSN: 2213-0144 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnderhoudNL.

Onderhoudnl

OnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de ondernemersorganisatie van (restauratie-) schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhoudsbedrijven en glaszet­ bedrijven. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduur­ zaamd en behouden voor de toekomst. Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in vijf marktsegmen­ ten c.q. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-)gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Gezamenlijk hebben zij zo’n vijfentwintigduizend werknemers in dienst. De totale omzet bedraagt circa drie miljard euro per jaar. Gezien het ledenaantal mag OnderhoudNL zelfstandig cao-onder­ handelingen voeren met de vakbonden. Vanuit het kantoor in Waddinxveen werken ongeveer twintig medewerkers aan de belangenbehartiging. Kijk voor meer ­informatie op www.OnderhoudNL.nl


Minister Stef Blok spreker bij OnderhoudNL Ondernemersdag

Op het Opdrachtgeverssymposium van OnderhoudNL van 28 maart te Rotterdam zou minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst zijn opwachting maken. Maar vanwege een verplaatste Ministerraad werd het een videoboodschap. Wel ééntje met een ­bijzonder zinsnede: “OnderhoudNL is één van de ­belangrijkste spelers in de bouw en ik wil graag in ­gesprek blijven”. Reden om de minister andermaal uit te nodigen. ­Ditmaal voor de Ondernemersdag van maandag 25 november in Muziekgebouw Aan’t IJ te Amsterdam. Op maandag 16 september liet Stef Blok weten dat hij dan zeker van de partij zal zijn. Reden temeer om u nu alvast aan te melden! Ook Bernard Wientjes (voorzitter van VNO-NCW) & Danny Mekic (internetexpert en bekend van DWDD) zijn sprekers tijdens de Ondernemersdag

Bernard Wientjes

Meld u nu aan via

Danny Mekic

www.onderhoudNL.nl/ondernemersdag2013

Magazine 08 2013  

Maandelijks verenigingsblad van OnderhoudNL. OnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders- e...

Magazine 08 2013  

Maandelijks verenigingsblad van OnderhoudNL. OnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders- e...