Page 1

MAGAZINE Driewekelijks verenigingsblad voor ondernemers in de schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserveringsbranche | Jaargang 22 | nummer 4 | 29 MAART 2012 |

Brandbrief richting minister 足Verhagen gestuurd voor b 足 ehoud van

lage btw

Nieuwe Aanbestedingswet mkb-vriendelijker geworden na succesvol lobbywerk


Inhoudsopgave

Special:

Extra acties voor behoud lage btw Terwijl staatssecretaris Weekers twee scenario’s berekent voor een hogere btw voor arbeidsintensieve diensten, zet FOSAG-NOA alle zeilen bij voor het behoud van de lage btw. Uit een gesprek met Hans Biesheuvel bleek dat de voorzitter van MKB-Nederland zich daar hard voor maakt. Ook is er een brandbrief gestuurd naar minister Verhagen.

4 Aanbestedingswet is ­aangenomen

Overheid verdeelt opdrachten nu eerlijker

5 Aanbestedingen mkb-­ vriendelijker

Aanpassingen dankzij succesvol lobbyen

8 Nieuwe functies en nieuwe lonen

Doorbraak op komst in lastig cao-dossier

11 Nieuwe rittenregistratie­ normen

2

|

FOSAG MAGAZINE

|

Check of uw systeem daar ook aan voldoet

nummer 4-2012

12 Arboregels ook voor ­zelfstandigen Als ze samenwerken met vaste werknemers

21 Workshops bedrijfs­ overdracht Weer twee gratis sessies op 11 & 25 april

22 Markt met ­complete ­gevelplaatsing

Bedreiging ­timmerfabriek omgezet in kans

26 Meer werk ­tegen minder kosten Resultaat ‘Knap werk’traject van bedrijf


Voorwoord

Geen aantasting van lage btw 18 MKB-Nederland maakt zich sterk voor het behoud van de lage btw 19 Brandbrief naar minister Verhagen gestuurd voor behoud lage btw

28 ‘Promoot het winterwerk ­beter’ Suggestie van voorman Niels van Rij

29 Op 31 juli ­vervallen ESF-subsidies Boek daarom nu ­trainingen mét korting

Ook úw verhaal had hier kunnen staan! De redactie van FOSAG Magazine staat altijd open voor suggesties vanuit de leden van FOSAG zelf. Is het niet om één van de rubrieken te vullen, dan wel om een thema uit te diepen die u van belang vindt. Bel in dat geval even met hoofdredacteur Tom Huizenga op 0182-571444 of e-mail naar huizenga@fosag.nl.

“Hoewel wij ons tot het uiterste inzetten om mogelijke aantasting van de lage btw af te wenden, zijn de resultaten van het kabinetsoverleg in het Catshuis over de komende bezuinigingen nog niet bekend. Gelukkig horen we van velen dat een ordinaire belastingverhoging niet in het belang is van het behoud van de koopkracht en het herstel van de economie. Ook begint het besef bij steeds meer mensen te groeien dat juist ónze sector nog zwaarder wordt geraakt door de afschaffing van de lage btw. Hopelijk wordt niet de weg van de minste weerstand gekozen door de lage btw te verhogen. Na vele jaren van politiek overleg, lijkt de nieuwe aanbestedingswet dan toch een feit te worden. Jaren lang maakten we er ons, samen met andere branche­ organisaties, sterk voor dat ook mkbondernemers voor overheidsopdrachten in aanmerking komen. De eis voor een hoge omzet is komen te vervallen, het clusteren van opdrachten moet zoveel mogelijk worden tegengegaan en de administratieve last wordt verminderd. De nieuwe wet oogt goed, maar de praktijk zal moeten uitwijzen of het midden- en kleinbedrijf meer dan in het verleden overheidsopdrachten zal verkrijgen. Een ander nieuwsfeit is dat de nieuwe competentie gerichte loon- en functiestructuur steeds meer het moment nadert om te worden ingevoerd in onze bedrijfstak. Meer dan zeven jaar vond er over dit onderwerp overleg plaats met de vakbonden. Natuurlijk zullen de leden van FOSAG nog uitgebreid bij het project worden betrokken. Maar het feit dat het na intensieve en moeilijke besprekingen is gelukt om dit werkstuk te presenteren, dat is een compliment waard!” Frank Rohof, algemeen directeur FOSAG-NOA

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

|

3


DossierTEKST Rijksoverheid

|

Beeld Rijksoverheid

‘Eerlijker aanbesteden met nieuwe Aanbestedingswet’ DEN HAAG – ‘Een belangrijke stap op weg naar een eerlijkere manier van ­aanbesteden’. Zo reageerde minister ­Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) toen de Tweede Kamer op 14 februari instemde met de nieuwe aanbestedingswet. Deze wet moet meedingen naar overheidsopdrachten eenvoudiger en transparanter maken. Jaarlijks koopt de overheid voor 60 miljard euro in. Volgens het nieuwe wetsvoorstel mogen opdrachten niet meer zonder goede reden worden geclusterd. Daardoor maken kleinere mkb-bedrijven meer kans. Een overheids­ bedrijf met 120 vestigingen mag bijvoorbeeld de schoonmaak van alle overheidsgebouwen niet meer bundelen in

4

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

één aanbesteding. De overheid mag ook geen onredelijke contractvoorwaarden meer stellen. Hierdoor hoeft een kleine ondernemer niet alle risico’s van een bouwproject te dragen, terwijl die zich daar onmogelijk tegen kan verzekeren. “Het is goed dat ook kleinere bedrijven een eerlijke kans krijgen op opdrachten van de overheid”, aldus minister Verhagen. “Een eerlijke aanbesteding is ook in het belang van de belastingbetaler. Want de concurrentie neemt toe, waardoor de prijs van het werk zakt en de kwaliteit stijgt.” De nieuwe aanbestedingswet zal nog worden behandeld in de Eerste Kamer. Een wetsvoorstel van het vorige kabinet voor een nieuwe Aanbestedingswet werd door de senatoren ­afgewezen. n Foto boven Minister Verhagen heeft de Aanbestedingswet aangepast waardoor mkb-bedrijven een eerlijkere kans hebben om naar overheidsopdrachten mee te dingen


TEKST Tom Huizenga

|

Beeld FOSAG

DOSSIER

Blij met Aanbestedingswet die veel mkb-vriendelijker is WADDINXVEEN – FOSAG-NOA is blij dat ­minister Verhagen de Aanbestedingswet zo heeft aan­gepast dat mkb-bedrijven nu ook beter kunnen meedingen naar overheids­ opdrachten. ‘Daarom zijn we ook blij dat de gewijzigde Aanbestedingswet na jarenlang ­geharrewar is aangenomen’, verklaart secretaris Chris de Kruyf. ‘Zo is bedongen dat minimaal 30 procent van de overheidsaanbestedingen terecht komt bij het mkb.’ De directe aanleiding voor het maken van een Aanbestedingswet, waaraan alle overheids­ organisaties zich moeten houden, was dat elke overheidsinkoper er een eigen inkoopbeleid op nahield. Het was een lappendeken. Met alle gevolgen van dien. Veel ondernemers klaagden al jarenlang over ingewikkeld bureaucratisch gedoe. “Vaak weet de overheid als inkoper weinig van de markt. Daarom zag je zeer strikte contractvoorwaarden vanwege risico-vermijdend gedrag”, vervolgt de man die fiscaal-economische zaken in portefeuille heeft. “Mkb-bedrijven zijn uitstekende partijen om mee in

Lobbysuccessen bij aanpassen nieuwe ­Aanbestedingswet • Amendement van Kamerleden Verhoeven (D66) en Gesthuizen (SP): eis dat clusteren zoveel mogelijk wordt verboden • Amendement van Kamerlid Van Bemmel (PVV): eis dat de hoge omzet-eisen als een selectiecriterium vervallen • Amendement van Kamerleden Ziengs (VVD) en Schouten ­(Christen Unie): eis dat de gids voor proportionaliteit bindend is • Amendement van Kamerleden Ziengs (VVD) en Leegte (VVD): eis dat economisch meest voordelige inschrijving meetelt • Amendement van Kamerleden Ziengs (VVD) en Van Bemmel (PVV): eis dat minstens 30% van de opdrachten naar mkb gaat • Amendement van Kamerleden Koppiejan (CDA) en Van Bemmel (PVV) : eis dat de administratieve lasten beperkt blijven • Amendement van Kamerleden Ziengs (VVD) en Koppiejan (CDA) : eis voor voldoende geld en bemensing voor klachtencommissie

Meer kansen voor onderhoudsbedrijven nu overheidsopdrachten niet meer geclusterd mogen worden tot grote projecten

zee te gaan. Maar ze worden geweerd. Dat was het gevolg van een onnodige bundeling van opdrachten, oftewel clustering. Daar kwamen ook nog eens hoge omzeteisen en strenge referentie-eisen bij. Dat alles maakte dat alleen de allergrootste jongens nog maar in beeld kwamen voor overheidsaanbestedingen. Dat was ons natuurlijk al jarenlang een doorn in het oog.” Verbod op clusteren Vorig jaar had minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie al op voorspraak van VNO-NCW, die mede namens FOSAG-NOA lobbyde bij de Haagse politiek, enkele wijzigingen voor een nieuwe Aanbestedingswet ingediend. Die voorstellen waren er toen al op gericht om het mkb niet uit te sluiten voor de overheidsopdrachten. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich toen ook al achter dat standpunt. “Op 14 februari heeft de Tweede Kamer daarnaast door het aannemen van een aangepaste Aanbestedingswet nog andere voorstellen aangenomen die in ons voordeel uit­pakken”, vervolgt De Kruyf. “Zo mogen overheden niet meer tot clustering overgaan. Dat eist de richtlijn voor ­proportionaliteit, die aangeeft wanneer eisen, voorwaarden en keuzes in de aanbestedings­ procedure proportioneel en daardoor redelijk zijn. Mocht er al geclusterd worden, dan moet daarvoor

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

|

5


Laatste woord nog niet gesproken Sinds 2006 speelt de totstandkoming van een nieuwe Aanbestedingswet. Vanaf die tijd is FOSAG-NOA druk in de weer om op te komen voor de belangen van mkb-bedrijven. Nu er naar het inzicht van FOSAG-NOA een uit­ gebalanceerde wet ligt, is de hoop gevestigd op de Eerste Kamer. Die moet de Aanbestedings­ wet formeel nog goedkeuren. Verder hangen Nederland nieuwe Europese regels qua aanbesteden boven het hoofd. FOSAG-NOA wil niet dat deze regels de contouren van de nieuwe Aanbestedingswet laat ondersneeuwen. Voor dat doel wordt er nu al gelobbyd bij onze Europese koepels. Meer kansen voor onderhoudsbedrijven nu aan overheidsopdrachten geen hoge omzeteisen gekoppeld mogen worden

de noodzaak aangetoond worden. Onnodig clusteren is hierdoor verboden.” Meer dan prijs alleen Nieuw is ook dat overheden geen ongelimiteerde omzet-eis meer mogen vragen van bedrijven om een serieuze rol te kunnen spelen bij aanbestedingen. Daar is nu paal en perk aan gesteld doordat er in de Aanbestedingswet zwart op wit staat dat de ­gevraagde omzet sowieso niet hoger mag zijn dan 300 procent van het betreffende project. “We hamerden er ook voortdurend op dat er bij o ­ verheidsaanbestedingen niet puur en alleen op prijs moet worden gegund.

Volgens ons moeten ook andere zaken zoals het veilig werken, een duurzame onderhoudsaanpak en het beperken van milieu­schade en verkeers­overlast meewegen. Ook dat is goed opgepakt”, concludeert de secretaris. “­ Overheden zullen in de regel moeten gunnen op deze economisch meest voordelige inschrijving. Hierdoor wordt innovatie bij de uit­ voerende ­bedrijven ook beloond. Als overheden bij een aanbesteding toch kiezen voor de laagste prijs, zullen ze dit goed moeten kunnen motiveren.”

Minder lastendruk Winst is er ook geboekt op het gebied van het beperken van de administratieve lasten. Pas als een ondernemer de opdracht krijgt, hoeft hij pas alle bewijsstukken als een uittreksel handels­ register, certificaten, lijsten met referentiewerken en financiële gegevens aan te leveren. Om te voorkomen dat een onder­ nemer bij elke aanbesteding opnieuw moet bewijzen dat hij competent is, komt er een aanbestedingspaspoort. Eenmaal per jaar volstaat om je competentie daarmee hard te maken. “Verder is bedongen dat minimaal 30 procent van de overheids­aanbestedingen terecht komt bij het mkb”, sluit De Kruyf af. “Ook is afgedekt dat de overheid over de schreef gaat en zich niet aan de nieuwe aanbestedingsregels houdt. De Kamer nam namelijk een aanvullende motie aan dat er niet alleen een klachtencommissie komt, Meer kansen voor metaalconserveringsbedrijven nu overheidsopdrachten niet alleen maar op maar dat die ook goed toegerust is met geld prijs gegund mogen worden en mankracht.” n

6

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012


Kort historisch overzicht

lobbycampagne voor mkb-kansen ARCHIEF NOVEMBER 2006

Politieke lobby om mkb kans te ­geven bij ­overheidsopdrachten Clustering van aanbestedingen dringt kleinere bedrijven nu in onderaannemingsrol WADDINXVEEN - Vanwege de clustering van overheidsopdrachten komen steeds minder mkb-bedrijven in aanmerking voor een werk. Vandaar dat FOSAG, samen met MKB-Nederland, in het voorjaar gesprekken voerde met politici om dat aan de kaak te stellen. Namens het CDA gaven

Jan ten Hoopen en Joop Atsma destijds te kennen open te staan voor een suggestie vanuit de werk­ geversorganisaties. Dat voorstel ligt er nu en de politieke lobby wordt binnenkort hervat. Juist ten tijde van de verkiezingen.

ARCHIEF FEBRUARI 2008

FOSAG strijdt voor mkb bij uitwerking van ­Aanbestedingswet Verweer tegen aanbesteden vanaf € 50.000,- omdat mkb ‘leeft’ van onderhands werk WADDINXVEEN/DEN HAAG – De Aanbestedingswet is al in het najaar van 2006 aangenomen. Maar over de concrete uitwerking is het laatste woord nog niet gezegd. Zo springt FOSAG nog steeds in de bres om het mbk kansen te geven bij overheidsopdrachten. ‘Met als laatste wapenfeit dat we erop

aandringen dat overheidswerk één op één mag worden aangenomen tot een bedrag van een ton’, aldus FOSAG-secretaris Chris de Kruyf. ‘Het huidige voorstel maakt dat namelijk maar tot € 50.000,- mogelijk.’

ARCHIEF APRIL 2010

‘Overheid moet de regels van de NMa zelf ook gaan naleven’ FOSAG-voorzitter Kortenhorst vecht oneigenlijk gebruik inkoopmacht aan WADDINXVEEN – Als het aan FOSAG ligt, dan moet de inkoopmacht van de overheid en andere grote opdrachtgevers aan banden worden gelegd. Want het oneigenlijke gebruik ervan schaadt de belangen van de mkb-bedrijven. ‘De overheid zou onder de definitie ‘onderneming’ van de Mede­

dingingswet moeten vallen’, oppert Roland ­Kortenhorst als FOSAG-voorzitter. ‘Dan is het zelf ook onderworpen aan de naleving van de regels die de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft opgesteld.’

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

|

7


CAOTEKST Tom Huizenga

|

Beeld FOSAG

Meer

functies, beloningsopties en doorgroeimogelijkheden WADDINXVEEN - Op 27 maart vond er een overleg plaats met de bonden waarbij de introductie van een nieuwe manier van belonen centraal stond. ‘Hierbij telt het functioneren veel zwaarder mee, zijn er meer doorgroeiperspectieven en zijn er lagere instaplonen’, zo schetst Herman de Groot alvast de contouren van de nieuwe functie- en loonstructuur. In dit artikel licht het FOSAG-bestuurslid, die de cao in zijn portefeuille heeft, de drie doorbraken nader toe. Wat is er mis met de huidige cao? ‘In het huidige beloningssysteem lopen we al jarenlang tegen bepaalde knelpunten op. We missen vooral de mogelijkheid van waarderen naar presteren. In de cao bepaalt vooral de leeftijd hoeveel je verdient. Dat is echt niet meer van deze tijd. Veel belangrijker is namelijk de vraag hóe iemand zijn taak vervult. We vinden daarom dat werkgevers de waardering voor iemand zijn extra inzet in

Nieuwe functie- en loonstructuur: maakt waarderen naar presteren mogelijk tijdens een functioneringsgesprek

8

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

Herman de Groot

klinkklare munt moet kunnen uitdrukken. Verder zijn er in onze optiek te weinig mogelijkheden voor doorgroei.’ Is er na zes jaar nu een doorbraak? ‘Ja, ik vind van wel. Nu ligt er een uitgewerkt plan om te gaan werken met 36 referentiefuncties waarmee er meer doorgroei­ mogelijkheden zijn in onze bedrijfstak. Neem nu bijvoorbeeld schilders en glas­ zetters. Die kennen de volgende carrière­ stappen: assistent, schilder/glaszetter, allrounder en specialist. Daarmee zijn er meer doorgroeimogelijkheden dan de twee niveau’s van de huidige cao. Zo zijn er meer voorbeelden. Afgezien van uitvoerende functies, gaat het ook om kaderfuncties.’ Zijn er nu 36 omschreven functies? ‘Ja, van alle 36 referentiefuncties is per functie op een halve A-4 exact beschreven wat de context is, wat het doel is, welk resultaat wordt verwacht, welke deskundigheid vereist is en wat de bezwarende werkomstandigheden zijn. Bij dat laatste moet je denken aan zaken als de fysieke belasting. De functies zijn ook gewogen met een erkend functiewaarderingsysteem. Dat heeft als voordeel dat je als werkgever verschillende functies, zoals schilders en glaszetters, onderling kunt vergelijken qua zwaarte.’


Omschrijvingen 36 nieuwe referentiefuncties • wat de context is • wat het doel is • welk resultaat wordt verwacht • welke deskundigheid vereist is • wat de bezwarende ­werkomstandigheden zijn

Hoe beloon je nu naar functioneren? ‘Aan de 36 referentiesfuncties zijn ­verschillende lonen gekoppeld. De werk­ gever heeft per functie de mogelijkheid om binnen een loongroep voor meerdere loonschalen te kiezen. Zo kan iemand op basis van goed functioneren ook loon naar werken krijgen. We hebben ook een leidraad ontwikkeld om als werkgever op een goede en gestructureerde manier een beoordelings­ gesprek te houden met een werknemer. Want het is natuurlijk wel zo eerlijk als een werkgever transparant en objectief te werk gaat.’ En er komen nu lagere instaplonen? ‘Dat zou ik de derde doorbraak willen noemen. Leerlingen krijgen een leerlingeninkomen. Zijn ze na twee jaar school klaar, dan komen ze niet gelijk in de salarissen van de volwassenen terecht. Daartussen zitten nog twee aanloopschalen. Het gaat er namelijk niet om hoe oud je bent, maar wat je kunt. Lagere instaplonen zijn er ook voor zij-instromers die op latere leeftijd in de bedrijfstak aan de slag gaan. Ook voor hen zijn er eerst twee aanloopschalen voordat ze beloond worden als een vakman.’ Is jullie plan in de praktijk getoetst? ‘Ja, we hebben veertig bedrijven laten proefdraaien met deze nieuwe systematiek. Dus met het personeel indelen in die 36 referentiefuncties en ze daarnaar ook fictief te betalen. Hiermee konden de bedrijven goed uit de voeten en de reacties waren positief. Het moge duidelijk zijn dat er zowel bij werkgevers als samenwerkingsverbanden grote blijdschap is over de lagere instap­lonen voor nieuwe medewerkers, voor leerlingen en

Nieuwe functie- en loonstructuur: maakt meerdere loonschalen en meerdere ­doorgroeimogelijkheden mogelijk

Nieuwe functie- en loonstructuur: lagere instaplonen voor nieuwe medewerkers, voor leerlingen en voor zij-instromers

voor zij-instromers. Dat biedt echt goede perspectieven voor onze bedrijfstak.’ Waar is dan nog het wachten op? ‘Zowel de bonden als wij hebben nog wat interne afstemmingsrondes. Binnen FOSAG leggen we de details namelijk nog voor aan de Commissie Arbeidsvoorwaarden en het Sectoroverleg. Op 27 maart – dus daags voor de uitgave van dit FOSAG Magazine – hebben we overleg met de bonden om de laatste klap te geven op onze plannen. Is dat achter de rug, dan worden de details voorgelegd aan FOSAG-leden. Ook volgt er nog een communicatietraject om de nieuwe functies en lonen breed uit te meten.’ n

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

|

9


ACTIEF VOOR FOSAG

TEKST Tom Huizenga

|

Beeld ‘GLASBEDRIJF DE JONGE & ZN’

betere cao voor glaszet­bedrijven’ ‘Knokken voor

‘‘

In het verleden ging ik vaak met mijn vader naar bijeenkomsten van FOSAG. Want ons glaszetbedrijf is al sinds jaar en dag lid van FOSAG. Destijds viel me op dat het veelal om schilderen ging. Tussen schilderwerk en glaszetwerk zit wel een wereld van verschil. Vandaar dat ik ook blij was toen er in 2005 een Sectorvereniging Glaszetbedrijven voortkwam uit de oude Erkenningsregeling Glaszetbedrijven. Bijeenkomsten en cursussen van deze sectorvereniging sloten naadloos aan bij de beleving van glaszetters. Toen ik zo’n twee jaar geleden gevraagd werd voor een bestuursfunctie, verruilde ik de zijlijn voor de voorhoede. Nu is mijn drijfveer om de glaszetbranche ten dienste te zijn. Ik heb de cao als aandachtsgebied in mijn portefeuille. Aangezien we zelf een 24-uurs herstelbedrijf hebben, weet ik als geen ander hoe de huidige cao tekortschiet. Daarin staat niets opgenomen over uurvergoedingen buiten werktijden. Je hebt dan ook niets achter de hand als verweer tegen prijzen van klanten die gebruik maken de van 24 uurs-glashersteldiensten. Verder voorziet de huidige cao te weinig in doorgroeiperspectieven voor glaszetters. Vooral die twee punten gaan me aan het hart. Zo moeilijk moet het toch niet zijn om dit te veranderen?’, denk ik heel vaak. Het is echter een kwestie van een lange adem. Denk je net één stap te hebben gemaakt, is het weer twee stappen terug. Lastig, maar ik blijf knokken.

Sylvia de Jonge is werkzaam bij ‘Glasbedrijf De Jonge & Zn’ te Zwolle. Ze doet alles wat een ondernemer doet, maar heeft nog geen eindverantwoordelijkheid. Dat gebeurt wel als haar vader verder afbouwt en ze de kar samen met haar broer gaat trekken. ‘Ons familiebedrijf bestaat 75 jaar en we gaan samen de 100 jaar volmaken’, zo vertolkt ze de toekomstverwachting. Sinds april 2011 zit Sylvia in het bestuur van de Sectorvereniging Glaszetbedrijven (SVG).

10

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012


TEKST CHRIS DE KRUYF

|

Beeld GALAXY

WET- EN REGELGEVING

Check of uw ­rittenregistratiesysteem voldoet aan de normen DEN HAAG - De Belastingdienst heeft nieuwe normen vastgesteld waaraan de geautomatiseerde rittenregistratie­ systemen moeten voldoen. ‘We adviseren iedereen, die er al zo’n systeem op ­nahoudt, om contact op te nemen met de leverancier’, aldus secretaris Chris de Kruyf. ‘Om zodoende te controleren of uw rittenregistratiesysteem voldoet aan de nieuwe normen.’ Alleen geautomatiseerde rittenregistratiesystemen die voldoen aan deze nieuwe normen van de Belastingdienst, kunnen gebruikt worden om aan te tonen dat niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden met de ‘(bestel)auto van de zaak’. Die rittenregistratie is nodig om een fiscale bijtelling te voorkomen bij de verwerking van de inkomstenbelasting van uw werknemer(s). Maakt u al gebruik van een geautomatiseerd rittenregistratiesysteem? Neem dan contact op met uw leverancier. Dat weet u zeker of uw rittenregistratie­ systeem voldoet aan de wettelijke eisen.

Normen van de ­Belastingdienst Bent u benieuwd naar de normen van de Belastingdienst voor uw ritten­registratiesysteem? Kijk dan op www.belastingdienst.nl en typ in de zoekmachine ‘Normenkader’. U vindt ook een link naar het ‘Normenkader’ op de FOSAG-website in het nieuwsbericht hierover van 7 maart 2012.

Gestaffelde bijtelling Geautomatiseerde rittenregistratiesystemen gaan ook een rol spelen in de gestaffelde bijtelling. Als het onderzoek naar deze werkwijze positief uitpakt, dan komt er in 2013 een gestaffelde bijtelling voor de bestelauto van de zaak. Dat betekent dat het bijtellingspercentage afhankelijk wordt gemaakt van het aantal gereden kilometers. Om voor deze gestaffelde bijtelling in aanmerking te komen, heeft u in 2013 sowieso een geautomatiseerd ritten­ registratiesysteem nodig dat voldoet aan de nieuwe normen die de Belastingdienst nu dus net bekend heeft gemaakt.  n

‘Galaxy Group’ beschikt als FOSAG Partner over een rittenregistratiesysteem dat voldoet aan de normen van de Belastingdienst (afgebeeld is een blackbox waar een simkaart ingaat en die in de auto wordt ingebouwd)

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

|

11


Arbo

TEKST MARIANNE KORTENBOUT EN HENNIE HOLTMAN|

Beeld Fosag

Zelfstandigen ook gehouden aan

regels fysieke belasting DEN HAAG – Op dit ­moment gelden de meeste verplichtingen uit de Arbeidsomstandigheden­ wet voor zowel werk­ nemers in dienst van een werkgever, als voor zelfstandige ondernemers. Als het gaat om fysieke belasting (niet meer tillen dan 25 kilo) geldt er een uitzondering voor de ­zelfstandigen. Deze ­uitzondering komt te ­vervallen aan het eind van dit jaar: zelfstandigen die samen met anderen op één arbeidsplaats werken, moeten zich ook aan de verplichtingen houden als het gaat om fysieke belasting. Dit heeft het kabinet op 16 februari 2012 ­besloten.

Als zelfstandige ondernemers met anderen op één werkplaats aan het werk zijn, mogen zij niet

Het advies van de SER – arbeidsomstandigheden moeten gelijk zijn voor alle werkenden – is hiermee niet helemaal gevolgd door het kabinet. Het kabinet is van mening dat zelfstandigen die kiezen voor een eigen verantwoordelijkheid ook zelf de daaraan verbonden risico’s voor fysieke belasting moeten inschatten, maar vindt ook dat verschillende regels voor zelfstandigen en bijvoorbeeld werknemers op één arbeidsplaats onwenselijk is. De arboregels voor fysieke belasting gaan dus ook gelden voor zelfstandigen als ze met anderen (werknemers, maar ook uitzendkrachten) op eenzelfde arbeidsplaats aan het werk zijn. Met deze gelijkschakeling is het ook een stuk eenvoudiger voor opzichters en inspecteurs om te kijken of iedereen zich aan de arbo­ regels houdt. De belangrijkste impact van deze verandering is dat ook zelfstandigen niet meer dan 25 kilo mogen tillen als zij met anderen samenwerken. Voor alle duidelijkheid: voor wie als zelfstandige alleen werkt, geldt deze aanpassing van de Arbowet niet.  n

12

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

meer tillen dan 25 kilo per persoon

‘Zelfstandigen zelf in staat om ­verantwoord te werken’ ‘Het is bekend dat meer dan 25 kilo tillen niet ­verstandig is, ook al is dit niet bij wet verboden. Maar een alleen werkende zelfstandige kijkt natuurlijk wel twee keer uit voordat hij zijn rug riskeert. Dat de regering deze alleen werkende zelfstandige geen extra wetgeving oplegt, zien we als erkenning dat onder­ nemers zonder personeel heel goed in staat zijn om veilig en verantwoord te werken. Overigens is het sinds enige jaren zo, dat bij werkzaamheden met levens­bedreigende risico’s - zoals het gebruik van (rol) steigers - de Arbeidsinspectie ook zelfstandige ­ondernemers aanspreekt op de regels en boetes oplegt bij overtreding ervan.’

Geert Gruppen, voorzitter Sectorvereniging ­Ondernemers Zonder Personeel


Leden

‘Achterberg Schilders’ steunt ‘Alpe d’Huzes’ ‘Achterberg Schilders’ uit Ede sponsort de wielerteams van woningcorporatie ‘Woonstede’ uit Ede, die meedoen aan de ‘Alpe d’Huzes’. Dit is een wieler­ evenement waarbij wiel­renners individueel of in teamverband zes keer achter elkaar de 1860 meter hoge berg beklimmen. De opbrengst komt ten goede aan onderzoek naar de ­bestrijding van kanker. Het recent verhuisde schilders­bedrijf doneert € 2.667,- aan de zestien sportievelingen die op 7 juni 2012 deze strijd aangaan. Daarnaast geeft het bedrijf een flinke som geld aan twee teams. Dat bedrag is eind januari tot stand gekomen door donaties van klanten en relaties tijdens de opening van het nieuwe bedrijfspand van ‘Achterberg’. Arianne Achterberg, de vrouw van directeur/ eigenaar Art Achterberg, zal zelf meedoen aan de beklimming. Kijk voor meer informatie en donaties op www.helponsbergenbedwingen.nl.

V.l.n.r.: Frans Brouwers, commercieel ­verantwoordelijk bij ‘Moonen’, Cas de Haan, directeur en Henry van Weert, leidinggevende uitvoering

het vertrouwde beeld van ‘Moonen’. De naam blijft in tact en de bedrijfsuitvoering vindt vanuit Den Bosch plaats met dezelfde ­contactpersonen. In de afgelopen vijftien jaar sloten zich al een zestal andere bedrijven met succes bij ‘Caspar de Haan’ aan. Behalve kennisdeling en innovatiekracht ziet directeur Cas de Haan ook een belangrijke ont­wikkeling in de regionale dekking, verbreding van het netwerk en een toename van het marktvolume. Beide bedrijven zijn werkzaam in onderhoud en renovatie van grote onroerendgoedprojecten. In totaal zijn er in het hoogseizoen zo’n 70 man bij ‘Moonen’ en ruim 110 mensen werkzaam bij ‘Caspar de Haan’.

Grote renovatie ‘Van Wijk ­Vastgoedonderhoud’ V.l.n.r.: Arno Hoeve en Willem van Asselt van team ‘Woonstede’ ontvangen de cheque uit handen van Arianne en Art Achterberg

‘Caspar de Haan’ uit Eindhoven lijft ­‘Moonen’ in Sinds 29 februari 2012 is ‘Moonen onderhoud & renovatie’ uit Den Bosch onderdeel van het Eindhovense ‘Caspar de Haan’. Het ruim tachtig jaar oude familiebedrijf ‘Moonen’ ­voorzag niet in een opvolger en zocht aansluiting bij een bedrijf met een soortgelijke visie en cultuur om de ­continuïteit te garanderen. Voor opdrachtgevers verandert er niets aan

In opdracht van woningcorporatie ‘Mitros’ uit Utrecht gaat ‘Van Wijk ­Vastgoedonderhoud’ uit De Meern het complex ‘Marco Polo/Stanleylaan’ in Utrecht renoveren. Het betreft een complete casco aanpak aan de buiten-

Het complex ‘Marco Polo/Stanleylaan’ waarbij 240 woningen in bewoonde staat worden ge-

zijde en het moderniseren van keukens en sanitaire ruimtes. Ook wordt het energielabel opgewaardeerd van E/F naar B. De uitvoering wordt gerealiseerd in bewoonde staat. Naast hoge eisen aan planning en logistiek, is optimale bewonerscommunicatie doorslaggevend. De ruime ervaring van ‘Van Wijk Vastgoedonderhoud’ op dit gebied, maakt haar bij uitstek geschikt voor dit project. Begin februari is gestart met dit omvangrijke project van 240 woningen. Eind 2012 moeten de werkzaamheden gereed zijn.

Adreswijzigingen • Janssen Schilderwerken Elst Weerbroek 1a, 6666 ML HETEREN Tel. 026 4742367 • Schildersbedrijf J. Bolten Hoogeweg 54b, 1851 PJ HEILO Tel. 06 12998058 • Frans Grotens SW Keermanslaan 36, 4835 GG BREDA Tel. 024 6772235 • G.J. Andeweg BV Postbus 482, 2990 AL BARENDRECHT Ebweg 35, 2991 LS BARENDRECHT Tel. 0180 613346

Naamswijziging N. van Kesteren & Zn Glas- en Schilderwerken wordt: Van Kesteren Schilders Herenstraat 36, 2215 KH VOORHOUT Tel. 0252 211779

Agenda Wanneer u met uw smartphone deze QR-code scant, krijgt u gelijk de meest actuele versie van de FOSAG-agenda te zien. U kunt ook kijken rechts onderaan op de ­startpagina van onze website onder het kopje ‘Agenda’ en klik dan op ‘meer agenda-items’.

renoveerd door ‘Van Wijk Vastgoedonderhoud’

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

|

13


Verenigingsnieuws

Steunbetuigingen behoud lage btw In de laatste sectornieuwsbrief stond een verzoek om met actie-ideeën te komen voor het behoud van de lage btw. SVSO-bestuurslid Walter Hoogesteger maakte op eigen initiatief een oproep voor politici. En stuurde deze naar leden met het verzoek

|

FOSAG MAGAZINE

deze oproep voor behoud van de lage btw door te sturen naar Kamerleden. Dat had veel succes. Hij ontving steunbetuigingen van veel politieke partijen. De verwachting is daarom dat het kabinet het moeilijk krijgt bij de verwezenlijking van de btw-plannen. Het SVSO bestuur complimenteert Walter Hoogesteger met deze goede actie. Verder wordt nogmaals gewezen op de 40 procent korting die SVSO-leden tot 31 juli kunnen krijgen op diverse cursussen van Savantis. Ondermeer voor de twee hoogwerkerscursussen en een speciale SVSO-acquisitiecursus. • 14 juni, SVSO-bestuursvergadering, Waddinxveen, 13.30-17.00 uur

Uitbreiding VGO Keur naar ­totaalonderhoud De Sectorvereniging Metaalconserverings­ bedrijven (SMV) bemenst – samen met de werkgeversvereniging vastgoedonderhouds­ bedrijven (WVB) – het bestuur van de Stichting VGO Keur. Dit keurmerk, dat aangeeft dat je als

Edwin Meeuwsen sectorsecretaris SMV

14

TEKST SECTORSECRETARISSEN|

nummer 4-2012

|

Beeld TOm huizenga

Chris de Kruyf sectorsecretaris SVSO

bedrijf in staat bent om resultaatgerichtvast­ goedgoedonderhoud uit te voeren, is nu gericht op het onderhouden van gevelel­ementen. Besloten is om VGO Keur uit te breiden met andere disciplines, zoals daken, beton en metselwerk zodat VGO Keur het totale onderhoud van de gehele buitenschil van gebouwen gaat omvatten. Op deze manier speelt het keurmerk in op de groeiende behoefte bij opdrachtgevers om alle onderhouds­opgaven bij één partner neer te kunnen leggen. • 3 april, VGO Keur-bestuursvergadering, Waddinxveen, 15.00-17.00 uur • 12 april, SMV-bestuursvergadering, ‘De Cantharel’, Apeldoorn, 08.30-11.00 uur


Hennie Holtman sectorsecretaris SVG

Op 26 april Algemene ­Ledenvergadering Op 26 april vindt de Algemene Leden­ vergadering plaats van de SVG in ‘De Blauwe Hoed’ te Leerdam. ’s Ochtends komen de financiën, de AF-vertegenwoordiging, cao-ontwikkelingen en glasscholing aan de

Sectornieuwsbrief als bijlage ­meegestuurd Voor de leden van de SVMB is er als bijlage bij dit FOSAG Magazine een sectornieuwsbrief van twaalf pagina’s als bijlage meegestuurd. Het belangrijkste nieuws is dat er een nieuwe brancheopleiding in de steigers staat. En dat

Marianne Kortenbout sectorsecretaris SOZP

orde. Na de lunch volgt een rondleiding door de kristalfabriek van Leerdam. Aan het eind van de middag geeft de Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectiedienst SZW) een toelichting op de plannen die zij voor glaszetters in petto heeft. De ALV wordt afgesloten met een dinerbuffet. Bij dit Magazine treffen glaszettende FOSAG-leden een aanmeldingsformulier aan. U kunt zich natuurlijk ook via de website aanmelden. Het bestuur van de sectorvereniging hoopt u op 26 april te mogen begroeten. • 12 juni, SVG-bestuursvergadering, Mercure, Rosmalen, 14.00-17.00 uur

de SVMB ook op bezoek is geweest in Duitsland om te kijken hoe daar de conserveringsopleiding ter hand wordt genomen. Verder staat de sectornieuwsbrief stil bij de focus van een inspectieproject. Dat richt zich vooral op veilig werken. Bedrijven krijgen suggesties hoe ze zich op deze inspectie kunnen voorbereiden. Daarnaast is de CO2-Prestatieladder fiscaal aftrekbaar en is blootstellingsbeoordeling.nl vernieuwd. Leden worden ook nog gewezen op de Inspiratiemiddag op vrijdag 20 april. • 2 april, SVMB-bestuursvergadering, videoconference, 14.00-17.00 uur • 10 april, Technische Commissie SVMB, Waddinxveen, 10.30-12.30 uur

Zelfstandigen en Arbowetgeving Het kabinet heeft besloten dat voor zelfstandigen dezelfde arbo-bepalingen gaan gelden als voor werknemers als zij op dezelfde arbeidsplaats werken. Het kabinet erkent de eigen verantwoordelijkheid van een zelfstandige, maar vindt ook dat zij moeten worden

Edwin Meeuwsen sectorsecretaris SVMB

beschermd tegens ernstige veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Daarnaast moet gevaar voor derden worden voorkomen. Omdat verschil in regelgeving op één arbeidsplaats problematisch kan zijn, worden werknemers en zelfstandigen daar onder hetzelfde regime gebracht. Het gaat daarbij om regels om arbeidsrisico’s te voorkomen of te beperken. Voor zelfstandigen die alleen werken veranderen de regels niet. Het is de bedoeling dat deze wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet uiterlijk per einde van 2012 in werking gaat treden. • 21 mei, SOZP-bestuursvergadering, Waddinxveen, 14.00 uur

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

|

15


vakwerkTEKST Tom Huizenga

Pronken met een ­prestigieus particulier project 16

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

|

Beeld ‘Huurman Schilderwerken’


‘Huurman Schilderwerken BV’ heeft de Vrije Universiteit Amsterdam en de bloemenveiling van Aalsmeer al als grote opdrachtgevers. Daarnaast wordt er schilderwerk uitgevoerd voor diverse aannemers. Daarbij gaat het niet om seriewerk in de nieuwbouw, maar om het topsegment voor particuliere opdrachtgevers. Voor dat doel worden eerst referenties nagetrokken. Dan komt het goed uit dat je kunt verwijzen naar wat pronk­ stukken. Zoals een villa in Aalsmeer waarbij er k­ walitatief hoogwaardig schilderwerk om de hoek kwam kijken. ‘Huurman Schilderwerken BV’ had carte blanche. Kosten noch moeite werden gespaard voor vakwerk. Zo werden de plafonds en de lijsten aan de binnenkant van de villa met kraalwerk afgewerkt voordat het spuitwerk begon. Om het project af te ronden, waren er gedurende twee maanden twee schilders van de onderneming uit Hoofddorp in de villa aan het werk. Bedrijfsprofiel ‘Huurman Schilderwerken BV’ Gestart: 1997 Directie: Ozkan Sahingöz Personeel: 9 medewerkers in vaste dienst Plaats: Hoofddorp Klanten: Vrije Universiteit Amsterdam, bloemen­ veiling Aalsmeer, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam, SC Johnson Mijdrecht en aannemers Specialiteit: luxe nieuwbouw- en onderhoudsprojecten Website: www.hshschilderwerken.nl

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

|

17


LobbyTEKST Tom Huizenga

|

Beeld MKB-NEDERLAND

Hans Biesheuvel (links) ­verklaarde volmondig achter het behoud van de lage btw te staan en een pleitbezorger te zijn van de argumenten die FOSAG-NOA daarvoor aanvoerde bij monde van algemeen directeur Frank Rohof (midden) en FOSAG-NOA voorzitter Ruud Maas (rechts) Fotograaf G. Smulders MKB-Nederland

MKB-Nederland maakt zich sterk voor ­behoud van lage btw DEN HAAG – Op vrijdag 9 maart was een delegatie van FOSAG-NOA te gast bij Hans Biesheuvel als voorman van MKB-­ Nederland om het behoud van de lage btw aan te kaarten. MKB-Nederland is van meet af aan een groot pleitbezorger van de lage btw. ‘Biesheuvel staat vierkant achter ons en zal zich in politiek Den Haag sterk ­maken om de 6 procent btw overeind te laten staan’, verklaarde FOSAG-NOA ­voorzitter Ruud Maas na afloop. FOSAG-NOA is sterk vertegenwoordigd binnen de werkgeverskoepel MKB-Nederland. Ruud Maas zit bijvoorbeeld in het hoofdbestuur. Nu staatssecretaris Weekers de lage btw ter discussie stelt en er ook nog eens gesproken wordt door het kabinet over extra bezuinigingen, meende FOSAG-NOA voorzitter Ruud Maas er verstandig aan te doen om een gesprek te regelen met het boegbeeld van de werkgevers­ vereniging. “Omdat MKB-Nederland mede aan de wieg heeft

18

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

gestaan van de lage btw, vonden we in Hans Biesheuvel een partner die vierkant achter ons staat”, aldus Maas. “Bovendien is hij sowieso zeer kritisch over btw-verhoging omdat dat alle ondernemers van Nederland raakt. Bovendien heeft dat een negatief effect op de koopkracht.” Sterke argumenten De voorzitter van MKB-Nederland heeft toegezegd dat hij zijn contacten zal aanwenden in de btw-discussie. “Biesheuvel vond dat we sterke argumenten hadden”, vervolgt Maas. “Dus brengt hij die argumenten naar voren. Alleen al in de bedrijfstakken van schilderen en stukadoren leidt verhoging naar 19 procent tot een verlies van 4.950 man. Verder neemt het zwartwerken met 30 procent toe. De netto opbrengst van de besparingsmaatregel bedraagt ook maar 5,2 miljoen euro. Daarnaast is het natuurlijk bizar dat de overheid de lage btw in 2009 eerst permanent maakt om zo’n tweeënhalf jaar later te zeggen dat het einde oefening is. We zijn erg blij dat Biesheuvel die boodschap ook namens MKB-Nederland over de bühne wil brengen.” n


TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld FOSAG-NOA

LOBBY

Brandbrief richting minister Verhagen voor behoud lage btw WADDINXVEEN – FOSAG-NOA heeft minister Verhagen van Economische ­Zaken, Landbouw & Innovatie een brandbrief gestuurd over de benarde positie waarin de aangesloten bedrijven zich bevinden. ‘Alleen daarom al hebben we een nieuw pleidooi gehouden voor het behoud van de lage btw’, aldus Frank Rohof die de brandbrief als algemeen directeur FOSAG-NOA ondertekende. De brandbrief van FOSAG-NOA staat los van de gezamenlijke lobbycampagne die ook met de andere brancheverenigingen wordt gevoerd voor het behoud van de lage btw, te weten de kappers, fietsenmakers, schoenherstellers en kledingherstellers. FOSAG-NOA is namelijk, in tegenstelling tot de eerder genoemde sectoren, sterk gerelateerd aan de bouw. “We kunnen onze ogen natuurlijk niet sluiten voor de miserabele situatie van de bouwnijverheid. Ook onze leden worden zwaar getroffen door de huidige economische crisis. Daarom doen we een persoonlijk appèl op de minister van Economische Zaken om rekening te houden met de afbouw- en onderhoudssector door niet aan de lage btw te tornen. Dat zou de spreekwoordelijke druppel zijn die de emmer zal doen overlopen.”

De brandbrief die aan minister Verhagen is gestuurd met het dringende verzoek om de lage btw te behouden vanwege de

Wapenfeiten In de brief wordt verder aangegeven dat FOSAG-NOA best begrijpt dat de minister nu volop aan het beraadslagen is met het kabinet over nieuwe bezuinigingsrondes. Maar dat er wapenfeiten liggen die het behoud van de lage btw boekstaven. “Een hoger btw levert wel meer geld op, maar daar staan ook extra uitgaven tegenover van de 4.950 man die dan op straat komen te staan. Het netto-effect van deze bezuinigingsmaatregel komt daarmee uit op slechts 5,2 miljoen euro. Buiten dat is de betrouwbaarheid van de overheid in het geding. Werd een kabinetsvoorstel voor een permanent laag btw op arbeidsintensieve diensten in 2009 eerst met een Kamerbrede meerderheid aangenomen, nu lijkt de staatssecretaris van Financiën ineens van gedachten te zijn veranderd.” n

benarde situatie waarin de bedrijven al verkeren die bij FOSAG-NOA zijn aangesloten

Lobbytraject voor behoud laag btw • Gezamenlijke actie met de overige arbeidsintensieve diensten • Gezamenlijke actie met de woonbranches • Rechtstreeks lobbyen richting Tweede Kamer en kabinet • Rechtstreeks lobbyen richting ministerie van Financiën • Rechtstreeks lobbyen richting ministerie van ­Economische zaken • Rechtstreeks lobbyen via input richting het ‘Bouwteam’ • Rechtstreeks lobbyen richting MKB Nederland

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

|

19


OPLEIDEN

TEKST Tom Huizenga

|

Beeld Savantis

Douwe-Jan de Boer

Nederlands Kampioen Schilderen ROTTERDAM - De twintigjarige Douwe-Jan de Boer uit Holwerd mag zich de nieuwe Nederlands Kampioen Schilderen noemen. Kenniscentrum Savantis organiseerde dit kampioenschap tijdens het evenement Skills Masters, dat van 15 tot en met 17 maart in Ahoy Rotterdam werd ­gehouden. Daar oriënteerden bijna 35.000 bezoekers zich op hun beroepskeuze­. Kenniscentrum Savantis organiseerde het kampioenschap tijdens het evenement Skills Masters, dat van 15 tot en met 17 maart in ‘Ahoy Rotterdam’ werd ­gehouden. Daar oriënteerden zich bijna 35.000 b ­ ezoekers op hun beroepskeuze. Onder die omstandig­heden gingen de schilderfinalisten aan de slag met vijf opdrachten, te beginnen met binnen­ schilderwerk op een deurkozijn, een deur en een lambrisering. Gevolgd door het verwerken van behangmateriaal. Decoratietekenen en decoratiepenselen vormde de derde opdracht. Ten slotte was het ook de kunst om zo goed mogelijk voor de dag te komen met het schilderen van kleurbanen en het uitvoeren van vrije ­decoratieve schilder­ technieken.

De Friese leerling die Nederlands Kampioen Schilderen 2012 werd

20

|

FOSAG MAGAZINE

|

EK-kandidaat “Tot op de laatste seconde heb ik doorgewerkt om alle onderdelen klaar te krijgen”, verklaarde de Nederlands Kampioen Schilderen 2012. “Het leukst vond ik de vrije decoratieve schilder­ technieken: zelf iets bedenken en dat maken. Vooral het behangen ging goed. Dat pakte precies uit zoals Jappie

nummer 4-2012

Uitslag NK Schilderen 2012 1. Douwe-Jan de Boer uit Holwerd, in dienst van Schilder^sCOOL Friesland en werkzaam bij ‘Schildersbedrijf Loonstra’ 2. Dennis Pronk uit Heemskerk, in dienst van ESPEQ en werkzaam bij ‘Cas Pronk’ 3. Juul van den Brink uit Bemmel, in dienst van Schilder^sCOOL Nijmegen werkzaam bij ‘Schildersbedrijf Harry Mattijssen’

van Dijk, mijn vakinstructeur van Schilder^sCOOL F­ riesland, het me heeft geleerd.” De Boer werkt bij ‘Schildersbedrijf Loonstra’ in Dokkum. Samen met zijn collega’s wordt nog uit eten gegaan om de overwinning te vieren. De schilder­ kampioen zal van 4 tot en met 6 oktober meedoen aan de Europese Kampioen­ schappen in België. Spa-Francorchamps zal de locatie zijn waar zich dat kampioenschap zal gaan afspelen. n

Douwe-Jan de Boer uit Holwerd in actie tijdens de Skills Masters


TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld FOSAG

BEDRIJFSOVERDRACHT

workshops bedrijfsoverdracht per rechtsvorm Gratis

WADDINXVEEN – Vanwege de aanhoudende belangstelling voor de gratis workshop ‘Oriëntatie op toekomstige bedrijfs­ overdracht en bedrijfsbeëindiging’, zijn er nieuwe kansen. Bij deze achtste editie wordt een onderscheid gemaakt in rechtsvorm. Op woensdag 11 april spitst de workshop zich toe op de eenmanszaak, VOF of CF. Wie er een BV op nahoudt, is van harte welkom op woensdag 25 april.

De voorkant van de persoonlijke uitnodiging voor FOSAG-leden om deel te gaan nemen aan de workshops over bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging

De ervaring leert dat er per rechtsvorm andere zaken om de hoek komen kijken bij een bedrijfsoverdracht of een bedrijfs­ beëindiging. Vandaar dat MKB Adviseurs, die de workshop als FOSAG Partner ­organiseert, nu met twee workshops voor twee verschillende doelgroepen komt. In beide gevallen richten de workshops zich op diegenen die hun bedrijf willen overdragen aan familie, personeelsleden of derden. En ook op degenen die de bedrijfsactiviteiten willen beëindigen omdat het bedrijf niet overdraagbaar is. De workshop is ook interessant voor wie een bedrijf wil over­

nemen. Uw gastheren zijn Gé van Gelder en Paul Overwater, beiden adviseurs ‘Overname en Opvolging’ bij MKB Adviseurs. Verkooprijp maken Tijdens beide workshops komt een aantal aspecten aan de orde dat te maken heeft met een bedrijfsoverdracht of een bedrijfsbeëindiging. Denk hierbij aan onder andere financiële, fiscale, juridische en personele consequenties. Er wordt vooral ingegaan op een aantal zaken dat tijdens de periode van voorbereiding speelt om het bedrijf verkooprijp te maken voor een bedrijfsoverdracht. Zo wordt toegelicht hoe je de waarde van het bedrijf kunt vaststellen. Ook wordt de speciale aanbieding van MKB Adviseurs besproken om vraag en aanbod bij elkaar te brengen via de ‘Schildersbedrijvenbeurs’ op www.mkbadviseurs.nl. Interesse? Bel dan naar 0182-571444, fax naar 0182-572083 of mail naar receptie@fosag.nl! n

Workshop woensdag 11 april • Doelgroep: ondernemer met eenmanszaak, vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap • Locatie: kantoor van FOSAG in Waddinxveen • Tijdstip: van 14.00 tot 20.00 uur (inclusief soep en een broodje)

Workshop woensdag 25 april • Doelgroep: ondernemer met een besloten vennootschap • Locatie: kantoor van FOSAG in Waddinxveen • Tijdstip: van 14.00 tot 20.00 uur (inclusief soep en een broodje)

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

|

21


Markt

TEKST Tom Huizenga

|

Beeld ‘Hendriks SGR’

Van bedreiging naar kans: kant en klare gevelelementen plaatsen BERGHEM – Je kunt bij de pakken neer gaan zitten als je ziet dat schilderwerk en glas­zetwerk steeds vaker door een timmerfabriek wordt overgenomen. Draai je je invalshoek helemaal om, dan ga je denken in kansen. Dat deed ­‘Hendriks SGR’ uit Berghem. ‘We hebben nu expertise opgebouwd om renovatiewerk uit te voeren met kant en klare gevelelementen’, ­vertelt Wichert Spanjers als directielid. ‘Zo hopen we in een groeimarkt te stappen.’

Aanblik van een renovatie waarbij er in één dag kant en klare gevelelementen

Hoe maakten jullie de gedachtesprong? ‘We bekeken deze ontwikkeling vanuit een ander perspectief. Je kunt van een bedreiging namelijk ook een kans maken. ‘Van de Vin ramen en kozijnen’ uit Heeze is een vaste partner van ons. We namen van dit bedrijf al gevelelementen af om ze op onze projecten dan verder te beglazen en af te schilderen. Samen gingen we brainstormen om een zo goed mogelijk geconditioneerd en gecontroleerd eindproduct af te leveren. Dezelfde timmerfabriek levert namelijk ‘concept 3’. Dat zijn complete gevelelementen, ­inclusief al het glaswerk en de laatste verflaag. Dat betekent veel minder overlast voor de bewoners.’ Hoe boorden jullie deze nieuwe markt aan? ‘Nou ja, het was natuurlijk niet zomaar wat. We weten namelijk dat ‘Van de Vin ramen en kozijnen’ niet de eerste de beste is. Ze staan voor kwaliteit en kiezen zorgvuldig uit met welke partners ze in zee willen gaan. Maar we hadden ondertussen wel voor­werk verricht om ons bedrijf te bekwamen in de expertise die bij het plaatsen van gevelelementen komt kijken. Het kost natuurlijk veel energie om daarin te investeren. Maar we zijn nu eenmaal een bedrijf dat graag voorop loopt om ons te onder­ scheiden. Dat doe je niet meer met ‘concept 1’, oftewel gegronde kozijnen op de bouwplaats. Of ‘concept 2’ waarbij het gaat om voorgelakte kozijnen.’

worden geplaatst

Waar liepen jullie als bedrijf tegenaan? ‘We richten onze pijlen altijd op vernieuwing en innovatie. Wat dat betreft voelen we ook een grote maatschappelijke betrokkenheid richting de 120 medewerkers die we in dienst hebben. Afgezien van 20 man die aansturen, hebben we het over zo’n 30 timmerlieden/glaszetters en zo’n 70 schilders. Wekelijks bespreken we als directie hoe we kansen in de markt kunnen aanboren. Een markt waarin we zien dat steeds meer schilderwerk en glaszetwerk in de hal van timmerfabrieken wordt opgepakt. We zullen de laatsten zijn die zeggen dat je daar in weer en wind op de bouwplaats tegenop kunt boksen.’

22

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

Kwam er eerst een proefproject bij kijken? ‘Inderdaad, we kozen voor een proefproject in een wijk in Oostrum. Daar wilde een corporatie gevel­ elementen plaatsen bij 47 woningen volgens ­‘concept 3’ vanwege de minste bewonersoverlast. Dat was onze eerste grote testcase. Je weet niet wat je ziet! Een hoogwerker tilt zo’n kant en klaar gevel­ element van de bok en tilt dat zo over de woningen heen. Dan staat er één timmerman binnen en twee buiten om zo’n gevelelement in de laatste fase te begeleiden en vast te maken. Het is niet te geloven. Binnen één dag is een complete woning gerenoveerd, in het bijzijn van de bewoner! Zonder dat er daarna nog overlast is van een glaszetter of schilder.’


Jullie beschikken over eigen hoogwerkers? ‘Ja, we hebben eigen hoogwerkers. Daar omheen staan de bokken met de kant en klare nieuwe deur- en raamkozijnen. Het is een kwestie van optillen en plaatsen. Nogmaals: door mensen die daarvoor speciaal zijn opgeleid. Wat ook nog wel aardig is om te vertellen in het kader van de snelheid van werken: dezelfde hoogwerker tilt ook de complete steiger van een voorkant naar een achterkant van een huis. Dat zijn speciale steigers die we daarvoor gemaakt hebben. Het is dus geen kwestie van steigers opzetten, afbreken en weer opzetten. Dat is een enorme tijdwinst.’ Gaat het goed bij jullie eerste echte project? ‘Het is nu bingo. We zijn net een paar weken geleden op dezelfde manier begonnen bij een woonwijk van 118 woningen in Eindhoven. Je begrijpt het al: 118 werkdagen. Het enthousiasme overheerst. De corporatie is maar wat blij met de minimale b ­ ewonersoverlast. Voor ons is dit ­natuurlijk een uitgelezen kans om vooraan te lopen in dit marktsegment. Want voor ons staat één ding als een paal boven water: dit is de werkwijze van de toekomst.’ Volop animo voor complete gevelplaatsing? ‘Zeker. Er zit nu al mogelijk meer in het vat. Na die 118 woningen kan de opdrachtgever zo tevreden zijn, dat we door mogen stomen naar 380 stuks. Dat is natuurlijk de eerste grote opsteker. Nogmaals: complete gevelvervanging heeft de toekomst. Hopelijk kunnen we later als aanvulling bij deze werkzaamheden ook zelf de badkamers, toiletten en keukens renoveren. Die kennis hebben we namelijk ook in huis. Of we straks complete gevelmuren gaan plaatsen? Ik weet dat het al gebeurt. Zeg nooit nooit. Door te blijven pionieren, mogen we nu niet klagen. Alhoewel ook wij zien dat offertes minder vaak opdrachten opleveren.’ n

Een hoogwerker zorgt ervoor dat er zowel aan de voorkant als de achterkant gewerkt kan worden

De hoogwerker verplaatst ook de steigers naar de achterkant om het plaatsen mogelijk te maken

‘Krachtenbundeling voor een beter eindproduct’ “’In feite is ‘Hendriks SGR’ een concurrent van ons. Gelukkig zijn zij, net als wij, in staat om boven het korte termijnbelang uit te stijgen. Samen kiezen we namelijk bij deze krachtenbundeling voor een strategie die gericht is op de langere termijn. Voor een kwalitatief gezien goed eindproduct met minder onderhoud, met minder bewonersoverlast, met minder nazorg en minder kosten. Wij lakken in onze fabriek de kozijnen af onder geconditioneerde en gecontroleerde omstandigheden. Daarnaast ver­zorgen we de beglazing. ‘Hendriks SGR’ kan dan op zijn beurt de kozijnen sneller op de locatie plaatsen. Het weer speelt hierbij geen rol meer.” Mathee van de Vin, directeur ‘Van de Vin ramen en kozijnen’

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

|

23


FOSAG PARTNERFOSAG beveelt FOSAG Partners aan FOSAG geeft ondernemers een handreiking als het gaat om organisaties met een stukje extra dienstverlening die de brancheorganisatie zelf niet in huis heeft. Denk dan bijvoorbeeld aan verzekeringen, softwarepakketten, ziekteverzuim en uitzendkrachten. Ze staan te boek als FOSAG Partners. Wie nieuws heeft, komt op deze pagina in beeld. Kijk voor het complete aanbod op www.fosag.nl onder het kopje ‘Over FOSAG’ bij ‘FOSAG Partners’.

Speciale kortingen per model ‘Galaxy Group’ is één van de grootste leveranciers van complete mobiele spraak- en data-oplossingen op basis van het KNP-netwerk. ‘Galaxy’ bestaat al 15 jaar en beschikt over eigen inbouwstations voor de levering, installatie en service van carkits, boordcomputers, multimedia, beveiligingssystemen en voertuigvolgsyste-

men. ‘Galaxy Group’ is ook provider van collega-brancheorganisaties FME/CWm en LTO Nederland. ‘Galaxy Group’ is FOSAG partner sinds maart 2009. Voor FOSAGleden gelden speciale branchekortingen. Vraag ernaar! Voor meer informatie: www.galaxygroup.nl

Beter en goedkoper bij ‘Easylon Loon & Salaris BV’

Spaar voor je fiscale ­oudedagsreserve in euro’s! De fiscale oudedagsreserve is heel populair bij accountants en boekhouders. Een deel van de winst wordt dan apart gezet voor de ondernemer. Om er later een lijfrente van te kopen voor je pensioen. Juist daarom krijg je een fiscaal voordeel. Het probleem is dat het lijfrentepotje veelal alleen boekhoudkundig op de balans staat en niet in klinkklare munt, oftewel in euro’s, wordt opgebouwd. Kun je om die reden van dat potje geen lijfrente kopen, dan klopt de Belastingdienst bij je aan om de fiscale voordelen terug te vorderen. De FOSAG Verzekeringsdienst waarschuwt u hiervoor. Check dus uw eigen situatie en/of neem vrijblijvend contact op. Voor meer informatie: Carola van der Meeren via 06-50811479

24

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

‘Easylon Loon & Salaris BV’ is al meer dan 15 jaar de specialist in loon- en salarisadministratie voor het mkb. U kunt dat volledig uitbesteden of zelf ­verwerken met de toonaangevende ‘ELSA software’. De ontwikkeling van de programmatuur en de salaris­service is volledig in eigen beheer en staat garant voor een vlotte digitale afhandeling. Het bedrijf werkt met een compleet schilders- en glas­ profiel waarin alle regelingen standaard staan. Inmiddels krijgen meer dan 200.000 werknemers maandelijks een loonstrook uit het systeem van ‘Easylon’. Het uitbesteden van de complete salaris­ administratie kost slechts 6 3,60 per loonstrook. Bel voor meer informatie met 010 5937211 of kijk op www.easylon.nl


TEKST TOM HUIZENGA

|

AF-ERKENNINGSREGELING

Beeld FULCO DE VENTE

‘KTO-Awards’ voor AF-­ bedrijven met hoogste klantscore UTRECHT - Op woensdagavond 29 februari zijn in restaurant ‘Belle Oud Zuylen’ voor de tweede keer ‘Klanten Tevredenheids Awards’ uitgereikt aan AF-bedrijven met de hoogste klantscores. Met als bijzonder gegeven dat het om bedrijven ging die vorig jaar ook al winnaar waren. ‘Tevreden klanten krijgen is één, maar ze ook ­tevreden houden is een kunst op zich’, concludeerde AF-secretaris Fulco de Vente. Linksboven Beste glaszet­ bedrijf: ‘Glashandel Van Ooyen’ met 9,2 als gemiddeld rapportcijfer Linksonder Beste onderhoudsbedrijf bij facturen tot € 500,-: ‘Schildersbedrijf Leo Meures’ met 9,3 als gemiddeld rapportcijfer van 9,3 Rechtsboven Best scorende onderhoudsbedrijf bij facturen van € 500,- tot € 2.500,-: ‘Baaijens Schilders en Afwerkingsbedrijf’ met 9,8 als gemiddeld rapportcijfer Rechtsmidden Best scorende onderhoudsbedrijf bij facturen van € 2.500,- tot € 10.000,-: ‘Schildersbedrijf W. Hollestein’ met 9,3 als gemiddeld rapportcijfer Rechtsonder Best scorende onderhoudsbedrijf bij facturen boven € 10.000,-: ‘Burgers Van der Wal’ met 8,1 als gemiddeld rapportcijfer

Doe mee aan het Klanten­tevredenheidsonderzoek Tevreden klanten zijn belangrijk want ze dragen onder andere bij aan het verhogen van uw omzet. Maak daarom ook gebruik van het Klantentevredenheidsonderzoek (KTO) van Stichting AF! Dat is gratis, makkelijk te gebruiken én het maakt uw bedrijf zichtbaar bij klanten die via zoekmachines op internet zoeken naar een bedrijf.

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

|

25


KNAP WERKTEKST Tom Huizenga

|

Beeld ‘Gerard Reijnders Schilderwerken’

Projecten worden eerst op kantoor aan de hand van een werkmap doorgesproken

Degene die de eindverantwoordelijkheid heeft – in dit geval

met de schilder die de verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering

ter plekke door met medewerkers

Minder kosten en meer werk VENRAY – Via begeleiding vanuit het ­brancheproject ‘Knap werk!’ gaat het bij ‘Gerard Reijnders Schilderwerken’ stukken beter nadat er in 2011 een verbetertraject in gang is gezet. Er is sindsdien fiks ge­ sneden in faalkosten. Dat betaalt zich nu terug. Daarnaast is het aantal opdrachten bij zorginstellingen verdubbeld omdat het bedrijf zich meer onderscheidt in de markt met een zorgconcept. De eerste slag die het bedrijf uit Venray maakte, was het overhevelen van kantoor­ taken naar schilders. Van de 25 schilders zijn er acht die verantwoordelijk zijn voor bepaalde projecten. Projecten die – in tegenstelling tot vroeger – helemaal door­ gesproken zijn met de klanten. “Hierdoor hebben we nu kant en klare werkmappen met alle relevante gegevens”, vertelt Gerard Reijnders met ingehouden trots. “Een week voordat het schilderwerk begint, spreken

26

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

we het project tot in detail door met de ‘projectverantwoordelijke’. Het is aan hem om verder alles te regelen: contact met de klant en het regelen van een keet tot aan een hoogwerker. Materiaal wordt voortaan via een SmartPhone besteld. Met dezelfde SmartPhone worden de weersvoorspellingen bijgehouden. Als werkgever kom ik ook niet meer bij de oplevering. Die taak is ook gedelegeerd. Het voordeel is dat eventuele opleverpunten direct afgehandeld kunnen worden als dit nodig blijkt te zijn wanneer de opleverlijst met de klant wordt door­ genomen. Dus hoeven we niet nog eens op en neer te rijden.” Groeimarkt Met het delegeren van verantwoordelijk­ heden wordt niet alleen de persoonlijke groei van het personeel gestimuleerd. De nieuwe werkwijze brengt ook nog eens met zich mee dat er veel minder uren gedraaid


voor een zorginstelling – spreekt de werkzaamheden

Een medewerker brengt een wanddecoratie van een tulpenveld aan om het wooncomfort te ­veraangenamen van patiënten in een zorginstelling

dankzij

‘Knap werk!’-traject

worden. Dus worden er veel minder kosten gemaakt. Tegelijkertijd verdubbelde het werk ook nog eens bij zorginstellingen. Dat kwam omdat ‘Gerard Reijnders ­Schilderwerken’ zich nu veel duidelijker onderscheidt in die markt. “Hadden we het vroeger over de vraag hoeveel lagen verf er aangebracht moesten worden, nu praten we op een hele andere manier met zorg­ instellingen. Onze insteek is nu hoe de omgeving aantrekkelijker gemaakt kan worden zodat een patiënt sneller herstelt”, licht zoon Gertjan Reijnders toe. “Door deze manier van communiceren zien we de zorgsector nu als een groeimarkt. Met dezelfde perspectieven op continuïteit qua werk op de lange termijn. Net als bij ­vastgoedbeheerders, Verenigingen van Eigenaren en particulieren hebben we het over onderhoudsconcepten van vijftien jaar. Daarvoor wordt maandelijks een vast n bedrag betaald.”

Ook u kunt een ­verbetertraject starten! U kunt ook nog steeds gebruik maken van begeleiding vanuit ‘Knap werk’! Individuele begeleiding als bedrijf is mogelijk als het gaat om de thema’s innovatie, duurzaamheid, doorgroei en onder­ scheidend vermogen. Om planmatiger te werk te gaan, worden er vanuit ‘Knap werk!’ alleen nog maar groepsgewijze sessies aangeboden. Interesse? Neem dan contact op met het projectbureau van ‘Knap werk!’ via 030-2631491 of info@knap-werk.nl.

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

|

27


SpiegelTEKST Tom Huizenga

|

Beeld Knap werk!

‘Start een promotieactie voor winterschilderwerk’ Niels van Rij, voorman ‘H. Hoogvliet Totaalonderhoud’, Spijkenisse Wat is het belangrijkste verbeterpunt denkt u? ‘Winterwerk beter promoten. Je loopt vooral bij particulieren en huurders tegen een muur op. Ik kan drie keer uitleggen dat buitenwerk in de winter geen enkel ­probleem is tot nul graden. Want we hebben er afschermmateriaal en de vier seizoenen verven voor. De mensen begrijpen het gewoon niet. Nu houden we er wel een jaarmodel op na voor onze veertig schilders zodat ze ’s winters extra vrije dagen hebben. Maar meer begrip is erg wenselijk.’ Niels van Rij

SPIJKENISSE – Niels van Rij werkt al ­achttien jaar bij ‘H. Hoogvliet Totaal­ onderhoud’ te Spijkenisse en is ­opgeklommen tot voorman. ‘Het is fijn als er meer publiciteit vanuit onze bedrijfstak is richting particulieren en huurders met de boodschap dat ’s winters schilderen echt geen punt is’, luidt zijn hartenwens als het gaat om het verbeterpunt van onze branche. ‘Dat maakt het een stuk makkelijker om de winter door te komen.’ Hoe kwam u in aanraking met de bedrijfstak? ‘Mijn vader heeft een schildersbedrijf dus ik ben met de kwast opgegroeid. Hij vond dat ik eerst buiten ons bedrijf ervaring moest opdoen. Na mijn stage ben ik nooit meer weggegaan bij ‘H. Hoogvliet Totaalonderhoud’. Het was wel de opzet dat ik het schildersbedrijf plus de verfwinkel zou overnemen. Dat doe ik niet, ook al zou ik er miljoenen voor krijgen. Je bent dan 24 uur per dag bezig. Dat trekt echt een te zware wissel op mezelf en mijn vrouw.’

28

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

Wat is uw tip om dat verbeterpunt te realiseren? ‘Ik denk dat de bedrijfstak zelf nog beter kan uitdragen waarom winterwerk uitstekend gedaan kan worden. Volgens mij beter dan zomerwerk. ’s Winters kan de verf beter uitharden. In de zomer gaat de droging vaak te snel. Ik zou zeggen: geef eens meer publiciteit aan dat schilderwerk ’s winters uitstekend uitgevoerd kan worden. Daarmee zijn wellicht meer bedrijven gebaat. Dat lijkt me een schone taak voor een branchevereniging als FOSAG.’  n

Link met imagocampagne Knap werk In de rubriek ‘Spiegel’ komen steevast personen aan het woord die tegen onze branche aankijken. Het gaat hierbij om de doelgroepen van het vierjarige brancheproject ‘Knap werk!’ dat tot doel heeft om de branche een beter imago te geven. Kijk maar eens op www.knap-werk.nl.


TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld SAVANTIS

SAVANTIS

Boek een training voordat op 31 juli de ESF-subsidie vervalt WADDINXVEEN - Dankzij het Europese Subsidie Fonds (ESF) kon Savantis tien jaar lang trainingen en cursussen aanbieden met circa 40 procent korting. Per 31 juli komt daar een einde aan. ‘Boek daarom nog snel voor die tijd voor een training of cursus’, adviseren Aad van der Star ­(Savantis) en Gerd Simons (Stichting LOF). ‘Na 31 juli betaal je namelijk het volle pond.’ Waarom vervalt de ESF-subsidie? ‘Bij de subsidieverstrekker, te weten het Agentschap SZW, kon je jaarlijks een nieuwe ESF-aanvraag indienen. Vanaf 2012 kan dat niet meer. De budgetten voor de ESF-subsidies zijn volgens staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nagenoeg uitgeput. Daarom stelt hij geen aanvraagtijdvakken meer open voor deze subsidies.’ Wat werd ermee gesubsidieerd? ‘Het grootste deel van de ESF-subsidie vloeide direct naar de samenwerkingsverbanden in de sector Afbouw en de sector Schilderen en Onderhoud. Hierdoor kon de praktijk­ aanvullende scholing voor BBL-leerlingen wezenlijk worden ondersteund. Daarnaast konden trainingen van Savantis, en andere instituten, door ESF-subsidie goedkoper worden aangeboden.’

Wees er snel bij nu op 31 juli alle ESF-subsidies van circa 40 procent vervallen, zoals voor de trainingen Resultaatgericht Vastgoedonderhoud

Wat is de impact van einde subsidie? ‘Dan zijn er grofweg drie wapenfeiten te noemen. Door het wegvallen van ESF-subsidie ontvangt de sector ruim € 2.500,- per leerling minder. Per jaar konden rond 1.500 BBL-leerlingen praktijkaanvullende scholing volgen. ­Daarnaast hebben gemiddeld 3.500 werknemers jaarlijks cursussen of trainingen gevolgd met een ESF-subsidie.’ Hoeveel ESF-subsidie is er verstrekt? ‘Tien jaar lang zijn er ESF-projecten uitgevoerd waarmee een subsidiebedrag gemoeid was van meer dan 25 miljoen euro. De projecten waren goed begroot. Vele projecten kenden vervolgens een hoge realisatiegraad van meer dan 90 procent en een goede projectadministratie. Dat is in subsidieland ­eerder de uitzondering dan de regel.’

Komt er wel nieuwe ESF-subsidie aan? ‘De verwachting is dat er tot 2014 geen subsidie meer beschikbaar komt. Vanaf 2014 zal een nieuwe periode van het Europese Subsidie Fonds worden geopend met een looptijd tot en met 2020. Op dit moment worden hiervoor op Europees niveau de nodige politieke voorbereidingen getroffen. Zo wordt er nagedacht waar de subsidie zich op richt.’ Wordt dan scholing gestimuleerd? ‘Een eerste grove koersaanwijzing duidt erop dat de ESFsubsidie zich toespitst ‘om steun te blijven bieden aan mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van werk of bij het doorgroeien in hun huidige baan.’ Genoemd wordt dat

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

|

29


er meer nadruk wordt gelegd op het bestrijden van werk­ loosheid onder jongeren en het ondersteunen van actief ouder worden.’ Gaat het roer dan wel of niet om? ‘In principe sluiten de tot nu toe uitgevoerde activiteiten aan bij deze koersaanwijzing. Denk aan de starterstrajecten of aanvullende praktijkscholing die juist op jongeren gericht zijn. Of aan vakspecifieke trainingen en loopbaanbegeleiding. Een vervolg hierop is niet uitgesloten, maar voor echt uitsluitsel is het nog te vroeg. De Europese Unie moet nog beleid maken.’ Jullie azen wel op nieuwe subsidie? ‘Zeker weten! De Stichting Loopbaan & Opleidings Fonds

ARBO

(LOF) houdt de ontwikkeling als officiële aanvrager van de ESF-subsidie uiteraard in de gaten om tijdig actie te ­onder­nemen. Deze stichting zet haar netwerk richting de subsidieverstrekker in om haar invloed aan te wenden. Maar het is lastig om onze kansen op een nieuwe subsidie in te s­ chatten.’ Wat adviseren jullie onze bedrijven? ‘Boek een training vóór 31 juli. Dan kun je op bijna het gehele trainingsaanbod 40 procent ESF-subsidie krijgen. Neem voor meer informatie contact op met Savantis ­Training & Advies via 0182-641111, training@savantis.nl of via www.savantis.nl. Tip: klik bij de site eerst op Trainingen en vervolgens op Schilderen en Onderhoud. Of op de sector Afbouw.’  n

TEKST Hennie Holtmangratis ­instructiebijeenkomsten RI&E en Arbocatalogus

Weer

WADDINXVEEN - FOSAG-NOA organiseert ­onderdelen snel te vinden en u kunt het Plan van Aanpak weer gratis RI&E instructiebijeenkomsten afstemmen op de arbocatalogus. Uw Plan van Aanpak is in de maanden mei en juni. U gaat dan daardoor altijd actueel. De bijeenkomsten starten om met een (gedeeltelijk) ingevulde (wettelijk 17.30 uur met een kopje soep en een broodje, waarna om verplichte) RI&E naar huis. Daarnaast leert 18.15 uur de instructie begint en zo’n twee uur later u hoe u de arbo-­catalogus kunt gebruiken. eindigt. Meld u wel even aan want er is plek voor maximaal vijftien Datum Provincie Plaats Locatie personen! Dat kan via het 08 mei Drenthe Assen Schilder^sCOOL Assen aanmeldings­formulier dat als 09 mei Overijssel Zwolle CIBAP Vakschool bijlage bij dit FOSAG Magazine 14 mei Noord-Holland Amsterdam SCN Amstelland is toegevoegd. FOSAG-NOA biedt u de mogelijkheid om de instructie­bijeenkomst RI&E van Arbouw te volgen. Dat gebeurt in combinatie met de arbocatalogi ‘Schilderen-Vastgoed­onderhoud’, ‘Glaszetten’ en ‘Afbouw’ die speciaal voor onze branches zijn gemaakt. Een actuele RI&E is een verplichting op basis van de Arbowet. U weet de voor uw bedrijf belangrijke

30

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 4-2012

15 mei 22 mei 23 mei 29 mei 30 mei 05 juni 07 juni

Gelderland Utrecht Overijssel Limburg Utrecht Noord-Brabant Zuid-Holland

Nijmegen Nieuwegein Hengelo Roermond Veenendaal Rosmalen Rijswijk

Schilder^sCOOL Nijmegen SPBU Schilder^sCOOL Hengelo ROC Gilde Opleidingen NOA Schilder^sCOOL Den Bosch Schilder^sCOOL Den Haag/Leiden/Gouda

n


TIps & NieuwsProfiteer van uw FOSAG-lidmaatschap! Lid zijn van FOSAG kent veel voordelen. Zo heeft u financieel gezien voordeel van collectieve inkoop. Daarnaast bieden ­FOSAG Partners u extra korting aan op hun producten. En u ontmoet uiteraard collega-ondernemers op FOSAG-­ bijeenkomsten. FOSAG zorgt ervoor dat u er nooit alleen voor staat. Lees hier hoe…

Alles te vinden op www.fosag.nl Als lid van FOSAG heeft u altijd toegang tot het ledengedeelte van de nieuwe website. Daarin vindt u met de zoekfunctie gemakkelijk wat u zoekt, vindt u alle downloads voor eigen gebruik, bladert u digitaal door het FOSAG Magazine en schrijft u zich in voor bijeenkomsten. Kortom: op de ­vernieuwde website hebt u alles altijd bij de hand. Zeker nu u altijd automatisch op de pagina uitkomt waarop ook uw sectornieuws vermeld staat. Kijk maar eens op www.fosag.nl!

Onderscheid met twee keurmerken FOSAG ondersteunt twee keurmerken in de onderhouds­ branche, te weten de AF-Erkenningsregeling voor de ­particuliere markt en VGO-Keur voor de zakelijke markt. Wie AF-erkend is – en dat zijn ruim 1.400 bedrijven – onderscheidt zich als vakman. Ruim 30 bedrijven beschikken over VGO-Keur. Dat maakt het voor zakelijke opdrachtgevers makkelijker om deze bedrijven te selecteren voor (planmatig) vastgoedonderhoud. Zij zijn namelijk bekend met resultaatgericht vastgoedonderhoud.

Persoonlijke service voor de leden De Servicedesk van FOSAG, bestaande uit Richard Vervoorn en Corry van der Slik, is uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over uw bedrijfsvoering, arbeidszaken, cao-afspraken, sociale verzekeringen, pensioen, financiële en fiscale zaken. Daarnaast beschikt FOSAG over specialisten die u eventueel verder kunnen helpen. Zowel binnen als buiten de FOSAGorganisatie. Extern heeft FOSAG partners voor u geselecteerd voor extra deskundigheid. Dat zijn de FOSAG Partners.

Lobbywerk in Den Haag en Brussel Uw belangen worden professioneel behartigd. Op lokaal, regionaal, nationaal en zelfs Europees niveau. Onze omvang en deskundigheid maakt dat FOSAG wordt gezien als hét aanspreekpunt van de schilders- en onderhoudssector. Door de samenwerking met NOA, trekt FOSAG-NOA gezamenlijk op­ voor nog krachtiger lobbywerk in politiek Den Haag en Brussel. Denk dan aan bemoeienis met wet- en regelgeving, de crisis bestrijden en natuurlijk het behoud van de lage btw.

Professionaliseren van uw bedrijf FOSAG streeft naar een herkenbaar onderscheidend vermogen voor de aangesloten bedrijven in de onderhoudsmarkt. Daarom stimuleert uw branchevereniging – ook maatschappelijk gezien – de professionalisering van de bedrijfsvoering van uw bedrijf. FOSAG richt die ondersteuning niet alleen op u als ondernemer, maar ook op uw personeel. Jong Management kent bijvoorbeeld Masterclasses om zowel u als uw n middenkader en uitvoerend personeel extra te scholen.

COLOFON

Vormgeving & druk

Redactie

Idee & Concept Tom Huizenga

Hoofdredactie Tom Huizenga

Vormgeving, opmaak en druk Twigt Grafisch Facilitair BV, Waddinxveen

Redactieassistente Lydia Kortenbout-van Honschoten

Oplage 3.450

Eindverantwoordelijkheid Okke Spruijt

ADRESWIJZING/OPZEGGEN

Redactieadres FOSAG, Coenecoop 5, 2741 PG Waddinxveen Postbus 30, 2740 AA Waddinxveen 0182-571444 of huizenga@fosag.nl

U kunt hiervoor het redactieadres gebruiken. Of u neemt contact op met de receptie via telefoonnummer 0182-571444, faxnummer 0182-572083 of mail receptie@fosag.nl.

© Copyright 2012. FOSAG, Waddinxveen | ISSN: 2213-0144 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of over­genomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FOSAG.

Koninklijke FOSAG FOSAG is één van de grootste branche­ organisaties van Nederland. De koninklijke vereniging komt al sinds 1880 op voor de belangen van een kleine drieduizend schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserverings­ bedrijven. Gezamenlijk hebben ze zo’n vijfentwintigduizend werknemers in dienst. De totale omzet bedraagt circa drie miljard euro per jaar. Gezien het leden­tal mag FOSAG zelfstandig cao-­onderhandelingen voeren met de vakbonden. Vanuit het secre­tariaat in ­Waddinxveen werken ongeveer 25 medewerkers aan de belangen­ behartiging. Kijk voor meer ­informatie op www.fosag.nl.


Extra gemakken van uw nieuwe

persoonlijke FOSAG-site • Dagelijks op de hoogte van het allerlaatste nieuws • U komt uit op úw sectorpagina met úw sectornieuws • De sectorpagina kunt u zelf inrichten en indelen • Direct digitaal contact met uw eigen sectorsecretaris • Online wijzigingen van uw lidmaatschap doorgeven

• Online producten en diensten bestellen bij FOSAG • Online aan- of afmelden voor FOSAG-bijeenkomsten • Dossiers – en de actie van FOSAG – gemakkelijk inzien • Doorbladeren van alle nieuwsuitgaven van FOSAG • Klanten in de buurt kunnen uw bedrijf makkelijk vinden

Ga naar www.fosag.nl en geef uw mening over de nieuwe site!

Magazine 4 2012  

Driewekelijks verenigingsblad voor ondernemers in de schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserveringsbranche. Koninklijke FOSAG is é...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you