Page 1

f or z aeur ope

Bumet i n,SFRFi l mt ar af ı ndanyür üt ül enveAvr upa Komi s yonut ar af ı ndandes t ekl enen“ Avr upaYayı ndaI I ” pr ogr amıkaps amı ndahazı r l anmı ş t ı r .Met ni ni ç er i ği ni n Avr upaKomi s yonu’ nunr es migör üş l er i niyans ı t t ı ğı düş ünül memel i di r .


www. f or z aeur ope. com

f or z aeur ope Cem Özdemi ri l eFut bolveSi yas etÜzer i ne Cem Özdemi r/Al manyaYeş i l l erPar t i s iEş baş kanı

Cem Öz demi rT ür ki ye' dengöçenbi rannebabanı noğl uol ar akAl manya' nı ngüneyi ndeki BadenWür t t ember geyal et i nde,BadUr achk ent i nde1965’ dedünyayagel di .L i s eni nar dı ndan s os yalpedagoj ieği t i mial dı .1987' deni t i bar eneği t i mcives er bes tgaz et eciol ar akmes l ek hayat ı naat ı l dı .1981' deY eş i l l erP ar t i s i ' neüyeol du.1989-1994yı l l ar ıar as ı ndapar t i ni nBadenWür t t ember geyal etyönet i mi ndegör evyapt ı .1992' degöçmenhakl ar ıi çi nkur ul anI mmi Gr ünBündni sderneuenI nl änder I nnen( GöçmenY eş i l i Y enivat andaş l ari t t i f akı )gr ubununkur ucul ar ı ar as ı ndayeral dı .Haz i r an2008t ar i hi ndeni t i bar enY eş i l l erP ar t i s iEş baş kanl ı ğı ’ nıyür üt mekt edi r . Songünl er deMes utÖzi l ’ i nveSer darT aş çı ’ nı nAl manMi l l i

T akı mı ’ nıt er ci het mel er ikamuoyundaçokt ar t ı ş ı l ı yor .Si zbu konudanedüş ünüyor s unuz? Ser dar ’ ı nmi l l it akı mas eçi l mes ibeniş uanl amdadahamut l u edi yor .Çünkübeni mt akı mı mdan,St ut t gar t ’ t an gel i yor .Nür nber geyal et i nden,Schwabdedi ği mi zböl gedengel i yor . Ser dar ’ ı ndaor adangel mes i ,Al manMi l l iT akı mı ’ nagi r mes i büyükumutkaynağı .Baz ıar kadaş l arbunuanl amamaki s t i yor l ar , T ür kkök enl ioyuncul arT ür ki yeMi l l iT akı mıvar k ennedenAl manMi l l iT akı mı ’ ndaoynuyordi ye.Bu yanl ı şbi ryakl aş ı mdı r .BendeT ür ki ye’ des i yas etyapmı yor um,bur adas i yas etyapı yor um.T ür ki yel ii ş adaml ar ı mı z ,T ür ki ye’ dei şyapmı yor l ar ,bur adai şyapı yor l ar .Dol ayı s ı yl abi zeğerbur da yaş ı yor s akbut opr akl ardabi z i m yeniül k emi z .T abi ikiT ür ki ye’ yl ebağı mı zdevam et mekt e, devam edecek,i l er kikuş akl ar dadadevam edecek.AmaAl manMi l l iT akı mı ’ ndaoynamamı z T ür ki yeMi l l iT akı mı ’ nakar ş ıoynuyor uzgi bial gı l anmamal ı .Buçokyanl ı şbi ryakl aş ı m.Dol ayı s ı yl a bur as ıeğergöçül k es i ys e,göçl enüf us unudeği ş t i r di ys e,but akı mdanas ı lP ol onyakök enl ioyuncul ar ,P odol s ki l eroynuyor s a,Mes ut ’ unda,Ser dar ’ ı ndaoynamas ıgayetdoğalbi r ş ey .Hat t a onunöt es i ndebunubi rkaz ançol ar akgör mekger eki yor .Düş ününkiAl manMi l l iT akı mımaç kaz andı ğı ndabi zdekaz anmı şol acağı z .Bi z i m kök endeni ns anl aroynuyorçünkü.T ür ki yeMi l l i T akı mımaçkaz andı ğı ndayi nebi zkaz anmı şol acağı z .Dol ayı s ı yl abi zbui ş t enkaz ançl ıçı kı yor uz . -Bununl abi r l i kt eTür ki ye’ dedeyabancıkökenl ioyuncul ar ,Ör neği nMehmetAur el i ogi bi oyuncul argör üyor uz. -Y al nı zAur el i o’ dabeni m anl amadı ğı m bi ş eyvar .T ür ki ye’ deoyuncul ar ı ni s mi nideği ş t i r i yor uz .Bi z bunuyapmı yor uzbur ada.Hi çki ms eMehmet ’ t enHansol acakdi yebi r ş eydemi yor .Eğerçokkül t ür l üt opl ums aki ns anl ar ıol duğugi bikabuledeceği z .Baş kanei l ekabuledeceği zki ?İ s miöyl eys eöyl edi r .Annebabas ıbui s mit er ci het t i ys e,bi z i m des aygıgös t er memi zger eki yor .Düş ünün kiAl manMi l l iT akı mı ’ ndaP ol onyakök enl i l er i nAl manMi l l iT akı mı ’ ndaoynamas ıi çi nAl manca i s i ml er i ni nol mas ıger eks i n.Doğr us ubunuakl ı m al mı yor .Banaböyl ebi rş ar tk ons a,ben Al manya’ das i yas etyapmaki çi nCem Öz demi ryer i neHansi s mi nikul l anmakz or undakal s am s i yas et ibı r akı r ı m.

”Düş ününkiAl manMi l l iT akı mımaçkazandı ğı ndabi zdekazanmı şol acağı z.Tür ki yeMi l l iT akı mımaç kazandı ğı ndayi nebi zkazanmı şol acağı z. Dol ayı s ı yl abi zbui ş t enkazançl ıçı kı yor uz. ” -1 Üs küpcad.8B/ 206690Kavakl ı der eAnkar aTür ki yet el / f ax:+903124671269www. s f r f i l m. com


f or z aeur ope

www. f or z aeur ope. com

-Fr ans aMi l l iT akı mıdagöçmenl er i nent egr as yonunuf ut boli l es ağl amaamacı nda.Buda Al manya’ yaör nekol uyormu? -Fr ans aş ampi yonol duğunda Zi dane’ i nl i derol duğudöneml er deveFr ans ı zMi l l iT akı mımul t i kül t ür elbi rt opl umunör neği ydi .O z amanl ardönemi nFr ans aİ çi ş l er iBakanıs onder eceyabancı düş manıı r kçıgör üş l er ides avunanbi r i s i ydi .Fr ans aMi l l iT akı mış ampi yonol duğunda,Af r i ka kök enl ioyuncul ar ı nçoğunl ukt aol duğunugör üyor s unuz .Uz akl ar dangel mi şi ns anl ar ı nheps i ni n bi rmi l l it akı mdabi r l eş t i ği nigör üncebi ş eys öyl eyemedi ,t am t er s i negör üş ünüyumuş at makz or undakal dı .Dol ayı s ı yl as por undas i yas et eet ki l edi ğidur uml ardas özk onus u. Baş ar ı l ıol uncat abi i .Baş ar ı s ı zol uncabi r azdahaf ar kl ıol uyor uz . Uz unl af ı nkı s as ıbenceor t avadedeAl manMi l l iT akı mı ’ nda,P odol s ki l er ,Kl os el erdı ş ı ndaOdonk or l ar ı ndı ş ı nda,bundanböyl eT ür kkök enl ioyuncul ar ı nda oynadı ğıgör ül ünceemi ni mş umes ajdat opl umayayı l acakt ı r .Al mankök enl i l er di yecekki“ Bakgör üyormus un,T ür kkök enl i l erbi z i m mi l l it akı mı mı z da, dol ayı s ı yl aor t akbi rül k edeyi z . Y anioi ns anl arbi z i m bi rpar çamı z . ”T ür kkök enl i gençl eri çi ndeçoköneml ibi rmes aj .Onuni çi nbumes aj ,bak,obunubaş ar abi l di ys ebende baş ar abi l i r i m.Y anihem ör nek t eş ki ledi yor l argençl er i mi z e,hem devar ol anbaz ıönyar gı l ar ı or t adankal dı r ı yor l ar .DoğuAl manya’ dabunuyaş adı k.DoğuAl manl arbi l i yor s unuzuz unbi rs ür e yabancı l ar danuz akyaş amı şi ns anl ar .Y abancı l ar l at anı ş amamı ş l ar .Şi mdiDoğuAl man t akı ml ar ı ndayabancıkök enl ioyuncul aroynamakt a.İ l kdef as i yahkök enl ibi royuncugör üyor um ben.Buoyuncul ari yioynayı ncat abi iki ,oı r kçıkaf al ıgençgör üş ünüdeği ş t i r mekz or undakal ı yor . Beni mt akı mı mdakis i yahal afyokdi yor .Kar ş ıt ar af t akis i yahageneküf r edi yor .Amak endi s i yahı nık or umayabaş l ı yor .O önyar gıbi r azol s unyı kı l mayabaş l ı yor .Büt ünher ş eyböyl e baş l amı yormu? I r kçı l ı kf ut bol un“i yioyun”f el s ef es i nidet ehdi tedenenöneml iuns ur l ar danbi r i .Si z bununas ı ldeğer l endi r i yor s unuz? Maal es efı r kçı l ı kgi r i yors t adyuml ar a.Öz el l i kl eİ t al yanL i gi ’ nde,İ s panyolL i gi ’ ndebüyükkl üpl er deneyaz ı kkiı r kçıs öz l ers öyl eni yors i yahl ar akar ş ı ,yabancı l ar akar ş ı .Bunl art abi ikiüz ücü ş eyl er .Bi zbunakar ş ı nAvr upaP ar l ament os u’ ndabi rkampanyabaş l at mı ş t ı k.I r kçı l ı ğı nt op s ahas ı ndayer iyokdi ye.FI F Ada,UEF Adades t ekl edi l er .Al manDı ş i ş l er iBakanıSt ei nmeyerde des t ekl edi .DünyaŞampi yonl uğu’ ndadak onuol du.Amaneyaz ı kkidevam et mekt eveçok s ayı dagözyumuyor l ar .Maal es efbaz ıant r enör l erdebunaönayakol abi l i yor .Benceı r kçı l ı ğı n t ops ahas ı ndabi ryer iol mamal ı .I r kçıyakl aş ant ar af t ar l ars t adı ndı ş ı ndat ut ul mal ı .T akı ml arbu k onudaacı mas ı zol mal ı .I r kçı l ı kas l akabuledi l emez .I r kçış eyl ers öyl eyenbi royuncut op s ahas ı ndanhemenuz akl aş t ı r ı l mal ı dı r .Bunubi ri ş yer igi bigör mekger eki yor .İ ş yer i ndenas ı l ı r kçı l ı kyas aks a,yanis i zAl manya’ daf abr i kadaı r kçıbi ş eys öyl edi ği ni z dei ş i ni z denol uyor s anı z , t ops ahas ı ndadaaynıkur algeçer l i .Oyuncuol ar aki ş egi di yor s unuz .T ops ahas ıi ş yer i ni z .Ves i z i n hakkı nı zdaoyuncuol ar akı r kçı l ı kdı ş ı ndaçal ı ş maş ar t l ar ıs unul mal ı .Ol madı ğıt akdi r deger ek en önl eml eral ı nmal ıbence.Buhaf i f eal ı nacakbi r ş eydeği lbence.Bel i r l is ı nı r l ark onul mal ı .T abiki s t adyumagi di l di ği ndebaz enkul akl ar ı mı z ıt ı kamamı zger eki yor .Hel eai l ei l egi di l di ği nde.Bu bi r azdaf ut bol undabi rpar ças ı . Küf r edi l i yor ,öz el l i kl ehak emekar ş ıvekar ş ıt akı makar ş ı .Amaı r kçı l ı kboyut unagi r i l memel ivebu aş ı l mal ı .Aş ı l dı ğıt akdi r dei ş i nhoşt ar af ıbi t i yor .Her k ess es i niyüks el t mel i ,“ r aki bekar ş ıol ,ama l üt f enı r kçıol ma”di ye.

“Fut bolar t ı kAl manl araçı s ı ndans ı nı fat l amaki çi nbi rs pordeği l . Dol ayı s ı yl ayabancıkökenl igençl er i nbur adaönemiar t makt a. ” -2 Üs küpcad.8B/ 206690Kavakl ı der eAnkar aTür ki yet el / f ax:+903124671269www. s f r f i l m. com


f or z aeur ope

www. f or z aeur ope. com

Fut bol ungünümüzdegençkuş aki çi nt aş ı dı ğıanl am hakkı ndanedüş ünüyor s unuz?

Fut bolbel kides ı nı r l ar ıaş maki çi nbi ryol .Or adat el evi z yondaof ut bolyı l dı z l ar ı nıgör üyorvebi r mi l yoncuki ş i denbi r iol abi l i yoronuamaokaf as ı ndakihayal l eveaz mi yl ebaş ar ı yor .Bel kide f ut bolt opual acakpar as ıyok,kums al daoynuyor .Amagününbi r i ndedi yorbendebi rRonal di nhool acağı m.Fut bol unbu öz el l i ğivar .Hat t aş unus öyl eyenl erdevar .Al mankök enl i l er i n t akı mdaes ki s igi bioynamamal ar ı ndakis ebepl er i ndebi rt anes igençl er i nyet i ş meş ar t l ar ı nı n dahaf ar kl ıol mas ı .Fut bolar t ı kAl manl araçı s ı ndans ı nı fat l amaki çi nbi rs pordeği l .Dol ayı s ı yl a yabancıkök enl igençl er i nbur adaönemiar t makt a.Y abancıkök enl igençl er ik endimi l l i t akı mı nı z adahi ledemez s eni zoz amançoköneml ibi rkaynakkaybedi yor s unuz .Al manl armaal es efi l ks enel er deİ l hanMans ı zgi biT ür kkök enl ioyuncul ar aaynıyakı nl ı kt ayakl aş madı l ar . GüneyKor e’ deki2002DünyaŞampi yonl uğu’ ndaT ür kMi l l iT akı mı ’ ndaAl manca’ yıdahai yibi l en oyuncul arvar dı .Bunl ar anedenAl manMi l l iT akı mı ’ ndaoynamadı kl ar ıs or ul duğunda,cevapl ar ı çokbas i t t i .“ Bi z ehi çki ms es or madı .Hi çki ms ebi z eni yeoynamı yor s unuzdemedi .T am t er s i nes i z T ür k’ s ünüz ,dol ayı s ı yl as i z i nmi l l it akı mı nı zT ür ki ye’ di r . ”dendi .Al manya’ dabudaol duöncel er de. Öneml ioyuncul arkaybedi l di .Bugünar t ı kbundandönül düamat abi ikibugündef ar kl ıbi rs or un var .T ür ki yeFut bolFeder as yonubur adakioyuncul ar ıal mayaçal ı ş ı yor .Dol ayı s ı yl abi rr ekabets öz k onus u.Al manl ardayeniyeniuyanmakt a.Ar t ı konl ardaoyuncul ar ıkaz anmayaçal ı ş ı yor l ar .Bur adakibüyükl er ,ağabeyl er ,akr abal ar ,oyuncununyet enekl er i nik eş f ederk eş f et mezhemen Ankar a’ ya“ bi z dei yibi royuncuvar ” di yer ekt el ef onaçı yor l ar .Ar t ı kki m önceooyuncuyugenç t akı mdanmi l l it akı maal acakyar ı ş ıbaş l adı . Mes utÖzi l ’ i nal dı ğıkar arTür ki ye’ deçokgündemegel di .Gör düğümüzkadar ı yl a Al manya’ dadabut ar t ı ş ı l mı ş . Benkut l adı m Mes utÖz i l ’ it el ef onl a.Hat t abi r azdak endi mebenz et t i m,bendes i yas et e baş l adı ğı mdabi r çoki ns anT ür kol duğumu,T ür kkök enl iol duğumus öyl er di .Hat t abenT ür kmi l l et veki l i yi m gi bidavr anı r l ar dı .Buyanl ı şbi r ş eydi .Benbuül k eni nmi l l et veki l i yi m.T ür kkök enl i yi m. Dol ayı s ı yl abeni m buül k eyl ebağl ant ı l ar ı m baş kaül k el er denf ar kl ı ,annem babam or al ıol dukl ar ı i çi nakr abal ardos t l ars evdi ği mi ns anl ardaT ür ki ye’ deol dukl ar ı i çi nT ür ki ye’ yl ebağı m var .Beni m hi çbi rz amanmes el aGüney Af r i ka’ yl aböyl ebi rbağl ant ı m ol mayacak.T ür ki yedahayakı n hi s s et i ği m ül k e,amaher ş eyer ağmenbenbuül k eni nvat andaş ıve mi l l et veki l i yi m.Dol ayı s ı yl abur anı nvat andaş l ar ı nı nbuf or mayı t aş ı mas ıdas onder ecedoğalbi r ş ey .T er s i niz at ens öyl emek benceçokyanl ı şbi ş eyol ur .Aynı s ıMes uti çi ndegeçer l i .Mes ut bur adayet i ş mi ş .Bur adaemeği nikaz anmı ş ,annes ibabas ı bur adaver giver mi ş .Bundandahadoğalnevar ?Buül k eni nmi l l it akı mı ndaoynuyor . T ür ki ye’ yekar ş ıbi r ş eydeği lki . . .Şus or ungündemegel i yor .50s enes onr anas ı lol acak?50s ene s onr ahal as ı r f45kuş akönceakr abal ar ı nı zAyadaBül k el er i ndengel dives i zdebur adabuül k eni nvat andaş ıol ar akyaş amayakar arver di ni zdi ye ai l eni z i ngel di ğiül k eyekar ş ı ymı şgi bimi ol acaks ı nı z ?Çoki l k elbi ryakl aş ı m.Dol ayı s ı yl abur adadabi r azçağdaş l aş makt af aydavardi ye düş ünüyor um.Çel i ş ki l er ibi r azyı kmakt af aydavar .Mes ut ’ ukut l uyor um.Di l er i mi yioynar .Di l er i m i yibi rör nekol ur .Vegençl er i mi z edegüz elbi röncüol abi l i rbuk onuda.Vebi r azönces öyl edi ği m gi biKr euz ber g’ dekigençl erMes ut ’ l uAl manMi l l iT akı mıkaz andı ğı ndas evi ni yor l ar .T ür ki ye kaz andı ğı ndadas evi ni yor l ar .Buçokgüz elbi r ş ey .

“50s enes onr anas ı lol acak?50s enes onr ahal as ı r f45kuş akönce akr abal ar ı nı zA yadaBül kel er i ndengel dives i zdebur adabuül keni nvat andaş ıol ar akyaş amayakar arver di ni zdi yeai l eni zi ngel di ği ül keyekar ş ı ymı şgi bimiol acaks ı nı z?” -3 Üs küpcad.8B/ 206690Kavakl ı der eAnkar aTür ki yet el / f ax:+903124671269www. s f r f i l m. com


f or z aeur ope

www. f or z aeur ope. com

Fut bol unol uml uyanl ar ı yl abi r l i kt epazarekonomi s i ni nf ut bol udahaçokbi royuncu pazar ı nadönüş mes i ninas ı ldeğer l endi r i yor s unuz?Özel l i kl egöçmenl erbuoyuncu pazar ı nı nenbüyükmal zemes iol uyor l ar . Fut bol unbunokt adahoşol mayant ar af l ar ıdavar .Af r i kal ıoyuncul ar ıdüş ündüğünüz degenç yaş t aonl ar ıbur ayaget i r i yor l ar .Onl ar ı nancakuf akbi rkı s mıbaş ar ı l ıol uyor .baş ar ı l ıol anl ar ıda i z l i yor uzz at en.Di ğer l er iunut ul uyor .Çokk or kunçş ar t l ar dayaş ı yor l ar .Y anior adakur al l ar ıda t ekr argöz dengeçi r mekt ef aydavar .Bi rneviköl el i kdemeyel i m deoyuncupaz ar ı nadönüş t ü. Öncei yioynadı kt ans onr af i yat l art abi ikis ı çr ı yor .Dol ayı s ı yl agençyet enekl ioyuncul ar ık eş f et me paz ar ık onus undadi kkat l iol makger ek.ÇünküAvr upa’ nı ngel eceğii l eoynuyor uzbur ada.Bu kur al l ar ıbences er t l eş t i r mekger eki yor . Ber l i nAl manya/Ni s an2009

-4 Üs küpcad.8B/ 206690Kavakl ı der eAnkar aTür ki yet el / f ax:+903124671269www. s f r f i l m. com

Cem Özdemir  
Cem Özdemir  

Forza Avrupa Futbol Belgeselleri 1. Bölüm: Almanya'dan metin derlemeleri...

Advertisement