Page 1

f or z aeur ope

Bumet i n,SFRFi l mt ar af ı ndanyür üt ül enveAvr upa Komi s yonut ar af ı ndandes t ekl enen“ Avr upaYayı ndaI I ” pr ogr amıkaps amı ndahazı r l anmı ş t ı r .Met ni ni ç er i ği ni n Avr upaKomi s yonu’ nunr es migör üş l er i niyans ı t t ı ğı düş ünül memel i di r .


www. f or z aeur ope. com

f or z aeur ope

Sokakt anGel enFut bol ’ unÖyküs ü Rüdi gerHei d/“Renkl erİ yiFut bolOynar”Pr oj es iKoor di nat ör ü– Müni h “Renkl erİ yiFut bolOynar”pr oj es inas ı lol uş t u?

-Bupr oj eye1995yı l ı ndabaş kabi ri s i m al t ı ndabaş l adı k.Bugi r i ş i mi mül t ecikampl ar ı ndaol uş t ur mayabaş l adı ki l kk ez .Kampl ar da çocukl ar ı nyapabi l di kl er it ekş eyf ut boloynamakt ı .Vef ut bol undi l i deher k es i nanl ayabi l eceğit ekdi l di .Boş nakça’ yı ,Et i yopyadi l i nive di ğerAf r i kadi l l er i ni ,Fr ans ı z ca’ yı ,Af ganca’ yıbi r ar adak onuş mamı z mümkündeği l di .Kampl ar dai z ol eedi l mi şbuçocukl ar l ai l et i ş i megeçmemi zbunedenl eçok z or du.Y aş adı kl ar ıevl er ,bar akal ar ,k ont eyner l erbi rget t oyadönüş müşdur umdaydı .Ancakf ut bol undi l i yl ef ar k et t i kkionl ar l ak onuş abi l i yor uz ,i l et i ş i megeçebi l i yor uzveonl ar ı ngüveni nikaz anabi l i yor uz .Budur um pr oj eyif ut bol l a,s okakf ut bol uyl at emel l endi r memi z i ni l kger ekçes iol du.

“Fut bol undi l i yl ef ar ket t i kkimül t eciçocukl ar l a konuş abi l i yor uz,i l et i ş i megeçebi l i yor uzve onl ar ı ngüveni nikazanabi l i yor uz. ” -Çocukl ar ı ndı ş l anmı şhi s s et meger ekçel er is adecedi ls or unu muydu? -Kendi l er i ni nençokeks i kl i ği nihi s s et i kl er iş eyki ml i kveai di yetduygus uydu.Evl er i ni ,meml ek et l er i nikaybet mi şdur umdaydı l arvebur adayabancıs t at üs ündeydi l er .Ai l el er ii l ebi r l i kt e k oş ul l ar ı nıhi çbi l medi kl er ibi rül k edeyaş ı yor l ar dı .Bunedenl eyenibi rai di yetduygus u gel i ş t i r memi zger ekt i ği nif ar k et t i k.Bupr oj emi z i ni l kaş amas ı ydı .Ki ml i k,bi rbi r eyi nai di yethi s s et meaş amas ı ndai l kögedi r .Ancakt opl um buai di yet is i z ehemens ağl amaz .T opl umunt avr ıi l k aş amadaçokz or dur .Onl ar ı ns avaşs ür ecii çer i s i ndebuül k edeyaş ayacakves onr adaül k el er i negi decekmi s af i rol ar akgör ür .Buai l el er i nçoğuBal kanSavaş ıs ı r as ı ndaBos na’ dan Hı r vat i s t an’ dan,Ar navut l uk’ t an,Kos ava’ dangel di l er .Bunedenl ebui ns anl ar abi rgr updi nami ği yar at makaçı s ı ndanbi rki ml i ğei ht i yaçduyduk.Bu,onl ar ı nt opl umakat ı l ı mıveai di yeti çi ni l k aş amaydı .Bul undukl ar ıböl geni ni s miMüni h’ i nBat ıyakas ı ndaHar r asi s mi ndeydi .O z amanl ar Chi cagoBul l st akı mı nı nçokpopül erol duğubi rdönemdi .Çocukl ar l ak onuş t ukt ans onr at akı ma “ Har r asBul l s ”i s miver meyekar arver di k.But akı ml abi r l i kt ebi rgüvenveai di yetol uş t u.Benve ar kadaş l ar ı m bi l ebut akı mı nbi rpaças ıgi bihi s s edi yor duk.Böyl ecebuküçükgi r i ş i mz amanl a büyüdüvegeni ş l edi .Çocukl arbuş eki l dek endi l er i nebi rki ml i kveai di yetyar at mı şol dul ar .Bu ş eki l dedeonl ar ı nt opl umakat ı l ı mı ,k endihayat l ar ı nıgel ecekl er i nidüş ünebi l mel er i nii l k aş amadas ağl amı şol duk. But akı m kur maçal ı ş mas ızamanl abaş kat akı ml ar l aoynamaçal ı ş mas ı nanas ı ldönüş t ü? İ ki nciaş amabuydu.But akı mıi z ol eedi l mi şbi rdur umdançı kar makt ı .Bununi çi ndebaş ka t akı ml arbul mamı zvekur mamı zger ekt i .Di ğermül t ecikampl ar ı nadat akı m kur maki çi ngi t t i k. Ar dı ndanMüni h’ i ndi ğermül t ecikampl ar ı ndangel ent akı ml ar l abi rl i gol uş t ur duk.1997yı l ı nda bus okakl i gigi r i ş i mis ür ekl i l i ğiol anbi rpr oj eyedönüş t ü.O yı ls eki zayr ıor gani z as yonundes t eği . .

-1 Üs küpcad.8B/ 206690Kavakl ı der eAnkar aTür ki yet el / f ax:+903124671269www. s f r f i l m. com


www. f or z aeur ope. com

f or z aeur ope

. . . i l e10t akı ml ıbi rl i gkur duk.Herhaf t aCumagünl er imaçl aror gani z eedi yor duk.Sokakl i gi ni n kat ı l ı mcıgücünügör dükçedebupr oj edevam et t i . -Bul i gvet akı m ol uş t ur maçabas ı nı nçocukl araçı s ı ndanol uml ut ar af l ar ıneydi ? -Bus or uyabi r çokf ar kl ıboyut t acevapver memi zmümkün.Ancaköncel i kl iol ar akçocukl ar bur adaki ml i kveai di yetdı ş ı ndabaş kal ar ı yl aoynar k endek endidavr anı ş l ar ı nıgel i ş t i r di l er .Bu gel i ş i ms okakl i gi ni nenöneml iöz el l i ği di r .Kaz anmak,dahabaş ar ı l ıol mak,dahat ekni koynama i s t eğiver ekabetf ut bol unk ol l ekt i fyapı s ıi çer i s i ndebi r eys el l i ğideönpl anaçı kar anbi rdur um.Bu i kiöz el l i ğidengedet ut manı zger ekmekt e.T ekbaş ı nai yioynamai s t eği ,çevr edenal kı şal mak, beğenikaz anmai s t eğif ut bol unegoi s tt ar af ı dı r .Öt eyandandaf ut bol unk ol l ekt i fbi royunol mas ı ve“ r aki bi ni zol maz s aoyunoynayamaz s ı nı z ”düş ünces i yl er aki pl er eduyul mas ıger ek ens aygı nı n vur gul anmas ı ,f ut bol abi r eys elyakl aş ançocukl ar ı ndaz amanl abi rt akı mı npar ças ıol dukl ar ı nı hi s s et mel er i nenedenol du.Budur um f ut bol unf enomeni ndevar dı r .Hem bi r eys elhem dek ol l ekt i fdavr anı ş ı ,r aki bi ni z l eyapt ı ğı nı zmücadel eyir aki bi ni z eduyduğunuzs aygı yl adengel edi ği ni z müddet çeai di yetvekat ı l ı mıbaş ar ı yl ager çekl eş t i r ebi l i r s i ni z .

“Raki bi ni zol mazs aoyunoynayamazs ı nı z” düş ünces i yl er aki pl er eduyul mas ıger eken s aygı nı nvur gul anmas ı ,f ut bol abi r eys el yakl aş ançocukl ar ı ndazamanl abi rt akı mı n par ças ıol dukl ar ı nıhi s s et mel er i neneden ol du. ” Sokakl i gii l ef ut bol apr of es yoneldüzeydedevam edengençl erol dumu? Bi ryet eneği nor t ayaçı kmas ı yl aonudoğr uyönl endi r mekçoköneml i di r .Bi z e10, 12yaş ı ndagel en veş uanAl manya1.ve2.l i gl er i ndeoynayanbi r kaçoyuncumuzvar .Buaş amadat ekni kdi r ekt ör l er evepr oj ek oor di nat ör l er i neonl ar ıdoğr uyönl endi r mekk onus undabüyükgör evdüş üyor . Öncel i kl ebuyet enekl igençl er es okakl i git akı mı ndaoynamaki l epr of es yonelbi rl i gde oynamanı nf ar kl ar ı nıanl at mamı zveonl ar ı ndabunuyaş amas ıger eki yor . Bupr oj eni n13yı lboyuncadevam et mes i nineyebağl ı yor s unuz? Benveçal ı ş maar kadaş l ar ı mı ndüş üncel er iherz amanbupr oj eni ndevam et mes iger ekt i ği yönündeydi .Y eniaş amal ar ageçt i kçeyenikar ar l arveyenis t r at ej i l ergel i ş t i r memi zger ekt i .Bu pr oj eyet al epol duğumüddet çepr oj eyeniyönl er edoğr ui l er l eyecek.Bunedenl ebupr oj e,mül t eci l eri çi nyapı l anbi rpr oj edenent egr as yonvek or umapr oj es i nedönüş t ü.Bupr oj eyii z l eyen di ğerkur uml ardaz amanl abuçal ı ş mal ar adahi lol dul ar .Amabupr oj eyeci ddianl amdakat ı l an i l kkur um Müni hBel edi yes iol du.Bel edi yeni ns por ,gençl i kves os yali ş l erbi r i mial t yapı ,t ekni k des t ek,t ekni kdi r ekt örves t ayum t emi ni nekadarbi r çokaş amadayar dı mcıol du.Budes t ek ar t t ı kçabupr oj eyepr of es yonelanl amdakat ı l acaki ns ankaynağıdayar at mı şol duk.Bunun ar dı ndanf eder aldevl et i ndes t eği nigör dük.İ l kbüyüködül ümüz üdönemi nAl manya Cumhur baş kanıJ ohannesRauch’ t anal dı k.Bubi z ibi rhayl ipopül erhal eget i r di .Medyai l eçok baş ar ı l ıbi ri l et i ş i mi mi zol du.Ar dı ndanbupr oj eyekat ı l ı m gi t t i kçear t t ı . Dünyaçapı ndas okakf ut bol uor gani z as yonl ar ıdüz enl emeyebaş l adı k.Şuandünyadüz eyi nde8 ayr ıül k edenpr oj ekat ı l ı mcı s ıkur uml ar ı mı zvar .Avr upaKomi s yonu’ nun2004ve2005s enel er i ndeki deği ş i m pr ogr aml ar ı ndandes t ekal dı k.Kamer unveİ ngi l t er ei l edeği ş i m pr ogr aml ar ıyapt ı k.

-2 Üs küpcad.8B/ 206690Kavakl ı der eAnkar aTür ki yet el / f ax:+903124671269www. s f r f i l m. com


f or z aeur ope

www. f or z aeur ope. com

-Fut bol udi ğers pordal l ar ıar as ı ndas os yalyönüi l edeet ki l ibi rar acadönüş t ür en özel l i ğinedi rs i zce? -Fut bol unenbüyüköz el l i ğibar ı ş çı lyapı s ı .Bi r çokf ar kl ıi ns anıbi rar ayaget i r enbi röz el l i ğivar . Fut bol unbuöz el l i ğii l eher gün60,70f ar kl ıul us t ani ns anl at anı ş maf ı r s at ı mı zol uyorvebu t anı ş mal ar ı nhi çbi r i ndeonl ar ı nner edengel di ğibi rönem t aş ı mı yor .Bi r i l er i ni nbaş kaül k eden gel mi şol mas ı nadai rbi rol ums uzdüş ünceyiyadayakl aş ı mıneyaş adı knededuydukbupr oj ede.Fut bolf ar kl ıs t at üdent ar af t ar ıdabi r l eş t i r enbi röz el l i ğes ahi p.Ki ms eni n,baş kas ı nı ndokt or , akademi s yenyadai ş çiol duğunuönems emeden kat ı l dı ğıbuoyununkaynaş t ı r ı cıt ar af ıönem t aş ı yor .Fut bolkat ı l ı mıger ekt i r enbi royundur .Bi rpar kagi der s i ni z ,t opuyer ek oyupoynamaya baş l adı kt an5,10daki kas onr açevr eni z dedahaöncet anı madı ğı nı zbi r çokf ar kl ıi ns anl aoyun oynamayabaş l ar s ı nı z .Ki ms eyedener edengel di ği niyadanei şyapt ı ğı nıs or maz s ı nı z .Fut bol un bukat ı l ı mcır uhunudahas onr apr of es yonelhayat at aş ı manı zdamümkünol abi l i yor .Bi r l i kt eyeni kur al l argel i ş t i r ebi l i rvebi r l i kt ekar aral manı nni haihedef i nidegör müşol ur s unuz .Amaçf ut bol oynamakt ı r ,yadabi r ş eyl er ipayl aş mak.Kendi s i nis okakf ut bol ununbuboyut l ar ı naadayani ns anl ari çi ndebupr oj eheps ür ekl ibi rhal edönüş ür .Bununs onaş amas ıi s euz unyı l l ars ür ecek ar kadaş l ı kl aryar at ı r s ı nı z .Bupr oj eye810yı lboyuncakat ı l anvedevam edeni ns anl ar dabunu gör mekmümkün.Bunl ar ı nheps if ut bol uns os yalboyut ui l ei l gi l i .

“Fut bolkat ı l ı mıger ekt i r enbi royundur .Bi r par kagi der s i ni z,t opuyer ekoyupoynamaya baş l adı kt an5,10daki kas onr açevr eni zde dahaöncet anı madı ğı nı zbi r çokf ar kl ıi ns anl a oyunoynamayabaş l ar s ı nı z. ” Bununl abi r l i kt ef ut bol unAl manya’ dadi ğerül kel er eor anl adahapopül erol mas ı nı n nedeni nineyebağl ı yor s unuz? Al manya’ daf ut bol un, enazİ t al ya,İ s panya’ dakikadarpopül erol mas ık onus undabi r çokt eor i gel i ş t i r mekmümkün.Al manFut bolFeder as yonu’ nun6, 5mi l yonüyes ivar .Bundaf ut bolkl üpl er i ni nveor gani z as yonl a-r ı ndapayıvarel bet t e.Eğerbi rkl üpt eoynamaki s t i yor s anı zokl übe üyeol manı zger eki yor .Bi l di ği m kadar ı yl abuuygul amadi ğerül k el er deyok.Bununl abi r l i kt e beni m gör üş ümegör eAl manya’ daf ut bol unbukadarpopül erol mas ı nı nenbüyüknedeni Al manya’ nı nAvr upa’ nı nt am dakal bi ndebi r çokf ar kl ıet ni kkök endenves ı nı f t ani ns anı nk es i ş en bi rül k eol mas ı ndankaynakl anı yor .Buül k edai mabi ryabancıi l ebi ryer l i ni nkar ş ı l aş t ı ğıbi ryer ol du.Bur al ıol duğunus öyl eyenbi r çoki ns anı nda50,60s eneönces i ndenbi rgöçgeçmi ş ivar . AncakAl manya’ nı ncoğr af iöz el l i ği ndenkaynakl ıbudur umdanhal enbaz ıi ns anl ar ı nhaber iyok. Fut bol unAl manya’ dapopül er l eş mes i ni nbi rdi ğernedenii s e i ş çis ı nı f ıol du.Fut bolAl manya’ nı nKuz eyBat ıböl ges i ndeki kömürmadenl er i ndei l kk ezoynanmayabaş l adı .Schal k e, Dor t mund,Dui s bur g,Es s engi bit akı ml arbugel eneği n gör ünürör nekl er i but akı ml ar .But akı ml ar ı nheps ibumaden böl gel er i ndekienbüyüks os yaleğl encear acıol ar akor t aya çı kt ı l ar .Buoyunuoynayanl ar ı nkök enl er i nebakt ı ğı mı z dai s e çokdahaöneml ibi r ş eyl ekar ş ı l aş ı yor uz .Buoyuncul ar ı nyar ı s ı P ol onya’ dan,Çek Cumhur i yet i ’ ndenvedi ğerAvr upaül k el er i ndengel eni ns anl ar danol uş uyor du.Bui ns anl ardemi ryada kömürmadenl er i ndei ş çi ydiçoğunl ukl a.Al manf ut bol ubuş eki l degel i ş t i .İ ş çis ı nı f ı nı nAl manya i çer i s i ndekigöçüar t t ı kçadabuoyunBer l i n’ eMüni h’ e,St ut t gar t ’ at aş ı ndı .Buş ehi r l er deki t akı ml ardaz amanl aAvr upamüs abakal ar ı nı nöneml it akı ml ar ı nadönüş t ü.

-3 Üs küpcad.8B/ 206690Kavakl ı der eAnkar aTür ki yet el / f ax:+903124671269www. s f r f i l m. com


f or z aeur ope

www. f or z aeur ope. com

Ancak2.DünyaSavaş ıveNaz idönemis onr as ı ndai s eAl manya’ dat ar i hs elbi rkı r ı l ma yaş anı r k enf ut boldat üm pr of es yonelboyut ui l eAl manya’ dabaş l adı ğıyer eger idöndü.1954 yı l ı ndakiDünyaKupas ı ’ nı nkaz anı l mas ıdaAl manl ar akaybet t i kl er iöz güveniyeni den kaz anı l mas ı nıs ağl adı .Fut bol ,Al manya’ nı ndünyat opl umunager idönüş ündekii l kens t r ümandı r . 2.DünyaSavaş ı ’ nı nf el ak et i ndens onr akaz anı l anbukupa,f ut bol unt opl umunmot i vas yonunda nekadargüçl übi rboyut as ahi pol duğununkanı t ı dı r .Sokakf ut bol uoz amanl ar daoynanı yor du. 1950’ l er de60’ l ar daFr anzBeck enbauer ,P aulBr ei t ners okakl ar daf ut bol abaş l ayanbi rkuş ağı n yı l dı z l ar ı dı r .Ancak1970’ l er e80’ l er e90’ l ar agel di ği mi z dei s ebus okakl i gigel eneği ni kaybol duğunugör üyor uz .Budur um ş ehi r l er i ngel i ş i mii l edei l gi l i ydi .

“1950’ l er de60’ l ar daFr anzBeckenbauer ,Paul Br ei t ners okakl ar daf ut bol abaş l ayanbi rkuş ağı n yı l dı zl ar ı dı r . ” Kamus alal anl ar ı ndönüş ümübununenbüyüknedeni ydi .Sokakl ar ,boşal anl ar ,ar t ı kar abal ar ı n al anı nadönüş t ükçes okakf ut bol udakaybol mayabaş l adı .Ar t ı kgar aj l ar ı nönünde,boşal anl ar daoynananbi royunadönüş t üf ut bol .Ancakdünyanı nenpopül eroyunununens afhal iol an s okakf ut bol ununAl manya’ yager idönüş üi s eyi negöçl eol du.Evi nden,ül k es i ndenuz akt a yaş ayanvebuül k edeyaş ayanbi r çokçocuğumuzvar .T ür ki ye,Ar navut l uk,Et i yopya, Af gani s t an’ dangel enbuçocukl ar l af ut bolennai fhal i neveAl manya’ yager idöndü. Fut bol un, f ar kl ıj ener as yonl ar ı ,t opl uml ar ıves ı nı f l ar ıbi r l eş t i r enbus os yalöz el l i ği ni“ Renkl erİ yiFut bol Oynar ”pr oj es iuygul amayaçal ı ş ı yor . Sokakf ut bol uoynayanbi rçocuki çi nf ut bolneanl am i f adeedi yorol abi l i r ? Öncel i kl ef ut bol unpr of es yonelveeğl enceboyut unuayı r mamı zger eki yor .Bur adakiçocukl ar ı n i l er debüyükbi rf ut bolyı l dı z ıol mahayal l er i yl ebi r l i kt ek endif ut boli dol l er i nidet aki pedi yor l ar . Pr of es yonelboyut unf az l as ı yl amaddidüz eydeol mas ıf ut bol unbui kiboyut uar as ı ndakal an çocukl ari çi nbüyükbi ruçur um.P opül erbi royunol anf ut bol unpr of es yoneldüz eyipaz arek onomi s i nedayandı ğımüddet çebuuçur um dahadabüyümekt e.Çocukl arf ar kı ndaol madanbu paz arek onomi s i ni nbi r ermet as ı nadönüş ebi l i yor l ar .Buaş amadadabi z i m vepr oj emi z i n s or uml ul uğuçocukl ar ıbupaz arek onomi s i ndenhaber daret meboyut undaor t ayaçı kı yor .

Müni h-Al manya/Ni s an2009

-4 Üs küpcad.8B/ 206690Kavakl ı der eAnkar aTür ki yet el / f ax:+903124671269www. s f r f i l m. com

Bunt Kickt Gut  

Forza Avrupa Futbol Belgeselleri 1. Bölüm: Almanya'dan metin derlemeleri...