Page 1

KARTY FUNDUSZY Na 31 stycznia 2014 r.


Forum Towarzystwo Funduszy nwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243 Kraków | tel. 12 42Ś55Ś3 | familyoffice@forumtfi.pl | www.forumtfi.pl | www.forumfamilyoffice.pl

Forum Market Neutral FIZ Ranking funduszy

Komentarz rynkowy Stopa zwrotu

Stopa zwrotu

(30.12.13 -

(15.11.13-

31.01.14)

31.01.14)

0,66% 0,85% -0,03% -0,17% 0,46% 0,78% -0,81% -0,82% 0,33% -1,83% -0,66% -1,99% -2,42% -4,45% -3,95%

5,93% 1,32% 1,28% 1,05% -0,25% -1,66% -2,32% -2,55% -2,73% -2,80% -3,22% -4,27% -7,28% -8,31% -10,55%

Lp. Nazwa funduszu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

QUERCUS ABSOLUTE RETURN-A ALTUS S ABS STOP ZWR RYNK PL SKARBIEC FIO-MARKET NEUTRAL BPH SFIO TOTAL PROFIT QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU-A

FORUM MARKET NEUTRAL SUBFUNDUSZ OPEN FIN AKT ALOK NOBLE FUND MIESZANY KBC FIO ZMIENNEJ ALOKACJI SKOK PARASOL FIO-AKTYWNY ZA AGIO AKTY ALOK SFIO/ACT ALLO AMPLICO-AKTYWNEJ ALOKACJI SKARBIEC FIO-SF SK-AKTY ALOK IDEA ZMIENNEGO ZAANGAZOWANIA NOVO FIO-AKTYWNEJ ALOKACJI

ród o: Bloomberg

Informacje o funduszu Typ funduszu:

absolutnej stopy zwrotu

Data rejestracji w sądzieś Op ata za zarządzanieś

31 stycznia 2014

15 maja 2013 3% w skali roku + op ata zmienna 25% ró nicy powy ej zwrotu z benchmarku ”wyra onego jako stopa na poziomie 8% w skali roku)

Wynik za stycze 2014:

0,78%

WANCI w PLN w okresie 31.10.2013 - 31.01.2014

W styczniu 2014 r. polski rynek akcji zanotowa spadki. Co zdecydowa o o takim obrocie sytuacji, pomimo wzrostowego 2013 r.? Waluty oraz ceny obligacji wielu z krajów uznawanych za wschodzące traci y na warto ci. Po tym jak globalne o ywienie zaczę o się ju wzmacniać, pojawi się nowy czynnik niestabilno ci. Jest to konsekwencja dzia a największych banków centralnych. Recesja na rynkach rozwiniętych wymusi a na bankach centralnych szereg dzia a , takich jak obni anie krótkoterminowych stóp procentowych czy specjalne programy skupu aktywów, aby dodatkowo wp ynąć tak e na obni enie d ugoterminowych stóp. W konsekwencji szeroki strumie pieniędzy p yną na rynki rozwijające się w poszukiwaniu wy szych stóp zwrotu. Teraz, gdy sytuacja za oceanem się uspokoi a, a polityka luzowania dobiega ko ca, kapita ten będzie wraca na największe rynki. Kluczowe pytanie w tej sytuacji brzmi: czy proces ten przebiegnie p ynnie, czy te będzie gwa towny? Paradoksalnie kryzys ameryka ski w latach 2007 2008 umocni globalną dominację dolara. Rynki wschodzące sta y się więc zak adnikami polityki monetarnej USA, a nawet od oczekiwa co do kszta towania tej polityki. O potencjalnej przewadze rynków rozwiniętych nad wschodzącymi wiadczy tak e szereg negatywnych czynników wewnętrznych, jak choćby ogólne wska niki odczyty PMI, znacząco ni sze dla rynków wschodzących ni dla rozwiniętych, a tak e prognozy wzrostu PKB na 2014 r. dla większo ci emerging markets ni sze ni w 2013 r. Patrząc na poszczególne kraje, w Argentynie nastąpi a dewaluacja peso, spadek cen obligacji i akcji, a ekspansywna polityka fiskalna, dzięki której argenty ski PKB w ostatnich 11 latach wzrós o 105%, doprowadzi a do wysokiej inflacji. Podobnie w Turcji waluta równie mocno się os abi a, w reakcji na zamieszanie polityczne, skandale korupcyjne i os abienie rządzącej partii. Skokowe podniesienie stóp przez turecki bank centralny oznacza dalsze zacie nienie polityki monetarnej, które ma negatywny wp yw na rozwój gospodarczy tego kraju i oczywi cie podnosi koszt kapita u, obni ając tym samym godziwe wska niki wycen akcji notowanych w Stambule. Chiny tu prognozy mówią o znacznym spowolnieniu tempa wzrostu, w obliczu którego niepewna jest zdolno ć chi skiego rządu do przeprowadzenia koniecznych restrukturyzacji w gospodarce. Czynniki te są symptomami dekoniunktury na rynkach wschodzących, dlatego nale y się spodziewać, e przynajmniej pierwsza po owa 2014 r. będzie udana g ównie dla gie d rynków rozwiniętych (m.in. S&P500, DAX). Jednak mimo, e wielu inwestorów z rynków rozwiniętych traktuje wszystkie rynki wschodzące jako jedną klasę aktywów, jednak nasz rynek staje się coraz bli szy rynkom rozwiniętym. Takie kraje jak Polska okre lane są jako converging market , w odró nieniu od typowych emerging markets . W porównaniu do rynków dojrza ych polski rynek akcji mo e nadal charakteryzować się ni szymi stopami zwrotu. Szczególnie je li spojrzy się na indeks największych spó ek WIG20, który z uwagi na sk ad bran owy ma obecnie niski potencja do wzrostów. Jednak z uwagi na dominujące powiązanie ze strefą euro, g ębokich spadków wywo anych kryzysem emerging markets powinni my na GPW uniknąć.

76

Komentarz do wyników funduszu

74,66

75

73,75

74

73,18

73

Rezultat ten bardzo dobrze odzwierciedla strategię tego funduszu, której celem jest osiągnięcie ponad 8% stopy zwrotu poprzez inwestycje w akcje przy zabezpieczaniu krótką pozycją w kontraktach na indeksy gie dowe bąd poprzez krótką sprzeda akcji (tzw. pair-trading „.

72 71

Po trudnym okresie spadków na GPW w grudniu, fundusz Forum Market Neutral FIZ przyniós miesięczną stopę zwrotu na poziomie 0,78%, pomimo spadku na rynkach akcji.

70,11

70 69

Sk ad portfela funduszu wed ug bran

68 67

Banki 31 pa .13

29 lis.13

30 gru.13

31 sty.14

Informatyka

Energetyka

ród o: Forum TF

Ubezpieczenia

Przemys motoryzacyjny

Stopy zwrotu za stycze 2014

Handel hurtowy

Budownictwo Forum Market Neutral

Benchmark (8% w skali roku)

Materia y budowlane

WIG

Transport

1%

Inne

1% 1%

0%

0,78%

ród o: Forum TF

0,67%

0%

Zarządzający funduszem

0% 0% 0%

0,29%

-0,88%

-1% -1%

1. Micha Hulbój 2. Mariusz wiacki 3. Marcin Krzywda

-1% ród o: Forum TF i Bloomberg

Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wy ącznie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie nale y traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. Niniejszy materia nie stanowi te oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani oferty publicznej papierów warto ciowych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych, jak równie nie stanowi prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego w rozumieniu tej ustawy. Szczegó owe informacje na temat FORUM Market Neutral FIZ, w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w certyfikaty inwestycyjne Funduszu, a tak e wysoko ć op at manipulacyjnych znajdują się w Warunkach Emisji, które są za ączane do indywidualnej propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia przez Fundusz podobnych wyników w przysz o ci. Fundusz nie gwarantuje realizacji okre lonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik musi liczyć się z mo liwo cią utraty przynajmniej czę ci wp aconych rodków. Indywidualna stopa zwrotu nie jest to sama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i uzale niona jest od warto ci certyfikatów inwestycyjnych w momencie ich wykupu oraz od wysoko ci op at manipulacyjnych i wysoko ci nale nych podatków, a w szczególno ci podatku od dochodów kapita owych. Warto ć aktywów netto Funduszu mo e charakteryzować się du ą zmienno cią m.in. ze względu na sk ad portfela inwestycyjnego Funduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem. FORUM TFI rekomenduje ponadto, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi dzia alno ć funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych.


Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243 Kraków | tel. 12 4295593 | familyoffice@forumtfi.pl | www.forumtfi.pl | www.forumfamilyoffice.pl

Forum Obligacyjny FIZ Ranking funduszy

Komentarz rynkowy Stopa zwrotu

Stopa zwrotu

(30.12.13 -

(03.06.13 -

31.01.14)

31.01.14)

0,67% 0,24% 0,45% -1,12% 0,44% -0,65% 0,24% -0,70% -0,98% -0,23% -0,26% 0,09% -0,12% -0,12% -0,47% -0,81% -0,68% -0,72% -1,24% -0,28% -0,80% -0,85% -0,81% -0,79% -1,04% -1,34% -0,43% -1,00% -0,92% -1,07% 0,08% -1,19% -1,77% -1,32% -1,25% -14,55%

13,16% 3,87% 3,18% 2,88% 2,69% 2,04% 2,04% 1,92% 1,77% 1,67% 1,62% 1,11% 0,72% 0,63% 0,22% -0,11% -0,34% -0,67% -0,76% -0,83% -0,95% -1,11% -1,18% -1,35% -1,45% -1,45% -1,52% -1,56% -1,73% -1,73% -2,06% -2,45% -2,69% -2,73% -4,05% -16,76%

Lp. Nazwa funduszu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

31 stycznia 2014

IDEA OBLIGACJI SUBFUNDUSZ SKARBIEC FIO-SF LOKACYJNY FORUM-NWAI OBLIGACJI SUBFUNDUSZ ALIOR PAPIER DLUZ MILLENNIUM SFIO OBL KORP IPOPEMA SFIO BONDS-B FORUM OBLIGACYJNY SUBFND-OPEN FINAN OBLIGACJI AVIVA INV OBLIG DYNAM/DYN BD BPS FIO-OBLIGACJI SKOK PARASOL FIO-OBLIGACJI ARKA BZ WBK CORPORATE BOND OPERA AVISTA.PL NOBLE FUND SKARBOWY BPH FIO-FIXED-INCOME 1 PZU FIO-PAPIEROW DLUZNYCH-A AMPLICO-OBLIGACJI PLUS UNIFUND-UNIOBLIGA AKTYWNY BPH FIO-FIXED-INCOME 2 DB FD FIO INST DLUZNYCH/DEBT AXA FIO-AXA SUB OBLIGACJI AMPLICO-OBLIGACJI SKARBOWYCH PKO OBLIGACJI FIO-A1 SKARBIEC FIO-SF DLU PAP-DEPO AVIVA DLUZNY ING SFIO OBLIGACJI 2-A UNIKORONA OBLIGACJE FIO ALLIANZ OBLIGACJI PLUS KBC PVS PORTFEL OBLIGACYJNY ARKA BZ WBK TREASURY BONDS NOVO FIO-PAPIEROW DLUZNYCH AVIVA INV FIO SUB OBLIGACJI ALLIANZ POLISH OBLIG SKARBOW BNP PARIBAS-PAPIEROW DLUZNYC KBC FIO - KBC PAPIEROW DLUZ COPERNICUS FIO-DLUZ PAP KORP

źródło: Bloomberg

Informacje o funduszu Typ funduszu:

obligacyjny

Data rejestracji w sądzie:

13 marca 2013

Opłata za zarządzanie:

1,25% w skali roku

Wynik za styczeń 2014:

0,24%

WANCI w PLN w okresie 3.06.2013 - 31.01.2014 1 020

1 017,74

Styczeń to kolejny miesiąc kiedy bazowe rynku stopy procentowe (USA, Niemcy) zachowują się przeciwnie do rynku polskiego. Podczas, gdy rentowności polskich obligacji powróciły do trendu wzrostowego, rentowności obligacji niemieckich i amerykańskich spady poniżej poziomów obserwowanych pod koniec roku 2013. Pomimo pojawiających się na rynku spekulacji, że w obliczu słabości rynków wschodzących Fed, na ostatnim posiedzeniu pod przewodnictwem odchodzącego prezesa nie utnie skupu aktywów, proces zwany tapering był kontynuowany. Jednogłośnie zdecydowano o kolejnym ograniczeniu zakupów w ramach programu QE o 10 mld USD, sprowadzając miesięczne tempo skupu do 65 mld USD. Jednocześnie powtórzono, że stopy procentowe będą utrzymywane na niskim poziomie tak długo, jak bezrobocie będzie utrzymywało się powyżej 6,5%, szczególnie jeśli projekcje będą wskazywały na inflację utrzymującą się poniżej 2%. Procesem, który obserwujemy w ostatnich tygodniach jest powrót kapitału z rynków wschodzących na rynki bazowe. Widać to na krzywych dochodowości różnych rynków – tanieją obligacje emerging markets, drożeją amerykańskie czy niemieckie. Ponadto spada zaangażowanie globalnych inwestorów w funduszach ETF inwestujących na rynkach rozwijających się. W styczniu wycofano z nich aż 7 mld USD. Powodów do optymizmu w tym sektorze nie dają dane makro, np. indeks PMI dla Chin spadł po raz pierwszy od pół roku poniżej poziomu 50pkt. Jeśli również dane z amerykańskiej gospodarki będą nadal mieszane, rentowności na tym mogą być jeszcze niższe. Z polskich danych najważniejszą publikacją w styczniu był wstępny odczyt PKB za 2013 rok, który wyniósł 1,6% r/r, kształtując się nieco powyżej konsensusu analityków – 1,5%. Dane roczne implikują tempo wzrostu w ostatnim kwartale na poziomie 3% (rocznie). Na koniec przypominamy o zbliżającym się transferze obligacji z OFE do ZUS, który wyeliminuje największego krajowego uczestnika rynku obligacji, co potencjalnie zmniejszy płynność rynku i sprawi, że polski rynek długu - podobnie jak złoty - stanie się bardziej wrażliwy na zewnętrzny sentyment do ryzyka i popyt na dług rynków wschodzących, pomimo faktu iż sytuacja makroekonomiczna Polski odbiega od obrazu typowych EM. Należy więc oczekiwać w najbliższym czasie zwiększonej zmienności na rynku obligacji.

Komentarz do wyników funduszu Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, o których pisaliśmy w poprzednim miesiącu, po krótkim okresie wzrostów cen polskich obligacji rządowych, styczeń okazał się miesiącem powrotu do trendu spadkowego (rentowności 10-letnich obligacji wzrosły o 40pb do 4,76%). W związku z powyższym wynik Forum Obligacyjny FIZ uplasował się w czołówce rankingu polskich funduszy obligacyjnych. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że stopa zwrotu na poziomie 0,24% znacząco odbiega w dół od docelowej rentowności przewyższającej stawki depozytowe w bankach o ok. 2pp. Czynnikiem, który o tym zadecydował był napływ nowych środków z emisji, które stopniowo inwestujemy, co na mało płynnym rynku obligacji korporacyjnych zajmuje do kilku tygodni. W przyszłości czynnik ten będzie tracił na znaczeniu, ze względu na systematycznie rosnącą wartość aktywów netto funduszu, przez co środki z przyszłych emisji nie będą już w tak dużym stopniu „rozmywać” stopy zwrotu.

Skład portfela funduszu według branż

1 015,30

1 015 1 010 1 005,80

1 005 1 000

Banki i instytucji finansowe

1 011,49

Budownictwo

1 007,15 1 005,00

1 004,01

Energetyka

1 001,04

Przemysł chemiczny

997,36

Windykacja

995

Handel detaliczny

990

Motoryzacja

985

Finanse 03 cze.13 28 cze.13 31 lip.13 30 sie.13 30 wrz.13 31 paź.13 29 lis.13 30 gru.13 31 sty.14

Hotele i restauracje

źródło: Forum TFI

Telekomunikacja

Stopy zwrotu za styczeń 2014

Ochrona zdrowia

FORUM OBLIGACYJNY

BLOOMBERG BOND INDICES POLAND GOVT >1R

1%

0,29%

Zarządzający funduszem 1. Michał Hulbój 2. Mariusz Świacki 3. Marcin Krzywda

0,24%

0%

-1%

źródło: Forum TFI

-1,42%

-2% źródło: Forum TFI i Bloomberg Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. Niniejszy materiał nie stanowi też oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również nie stanowi prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego w rozumieniu tej ustawy. Szczegółowe informacje na temat FORUM Obligacyjnego FIZ, w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w certyfikaty inwestycyjne Funduszu, a także wysokość opłat manipulacyjnych znajdują się w Warunkach Emisji, które są załączane do indywidualnej propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia przez Fundusz podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i uzależniona jest od wartości certyfikatów inwestycyjnych w momencie ich wykupu oraz od wysokości opłat manipulacyjnych i wysokości należnych podatków, a w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością m.in. ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem. FORUM TFI rekomenduje ponadto, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych.


)RUXP7RZDU]\VWZR)XQGXV]\ΖQZHVW\F\MQ\FK6$_XO.VLÛFLD-¾]HID.UDN¾Z_WHO_IDPLO\RIILFH#IRUXPWILSO_ZZZIRUXPWILSO_ZZZIRUXPIDPLO\RIILFHSO

Forum Dywidendowy FIZ Ranking funduszy

Komentarz rynkowy Stopa zwrotu

Stopa zwrotu

(30.12.13 -

(03.06.13 -

31.01.14)

31.01.14)

-0,02% -0,31% 0,95% -0,86% -2,45% -0,86% -1,01% -1,26%

41,21% 10,91% 7,12% 7,03% 4,01% 3,84% 3,29% -0,88%

Lp. Nazwa funduszu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

COPERNICUS FIO-DYWIDENDOWY-A ING SFIO-EUROPE SPOL DYW L-A ALTUS FIZ AKTY ALOK SPOL DYW FORUM DYWIDENDOWY ING SFIO-SPOLEK DYWI USA L-A PZU SFIO AKCJI SPOLEK DYWIDE ING SFIO-GL SPOL DYWID L-A UNIFUNDUSZE-SUBFD UNIAK DYWI

ÄźUÂľGÄ„R%ORRPEHUJ

Informacje o funduszu Typ funduszu:

dywidendowy

'DWDUHMHVWUDFMLZVÇG]LH

21 marca 2013

2SĄDWD]D]DU]ÇG]DQLH

3% w skali roku

:\QLN]DVW\F]HĆ

-0,86%

WANCI w PLN w okresie 3.06.2013 - 31.01.2014 115

112,65

110

111,61 107,94

106,30

105

31 stycznia 2014

107,01

W styczniu 2014 r. polski rynek akcji ]DQRWRZDÄ„ spadki. Co ]GHF\GRZDÄ„R o takim obrocie sytuacji, pomimo wzrostowego 2013 r.? Waluty oraz ceny obligacji wielu z NUDMÂľZ uznawanych za ZVFKRG]ÇFH WUDFLÄ„\ na ZDUWRÄ?FL. Po tym jak globalne RÄž\ZLHQLH ]DF]ÛĄR VLĂ› MXÄž Z]PDFQLDÉ SRMDZLÄ„ VLĂ› nowy czynnik QLHVWDELOQRÄ?FL. Jest to konsekwencja G]LDÄ„DĆ QDMZLĂ›NV]\FK EDQNÂľZ centralnych. Recesja na rynkach UR]ZLQLĂ›W\FK Z\PXVLÄ„D na bankach centralnych szereg G]LDÄ„DĆ takich jak REQLÄžDQLH NUÂľWNRWHUPLQRZ\FK VWÂľS procentowych czy specjalne programy skupu DNW\ZÂľZ aby dodatkowo ZSÄ„\QÇÉ WDNÄžH na REQLÄžHQLH GÄ„XJRWHUPLQRZ\FK VWÂľS. W konsekwencji szeroki VWUXPLHĆ SLHQLĂ›G]\ SÄ„\QÇĄ na rynki UR]ZLMDMÇFH VLĂ› w poszukiwaniu Z\ÄžV]\FK VWÂľS zwrotu. Teraz, gdy sytuacja za oceanem VLĂ› XVSRNRLÄ„D a polityka luzowania dobiega NRĆFD NDSLWDÄ„ ten EĂ›G]LH ZUDFDÄ„ na QDMZLĂ›NV]H rynki. Kluczowe pytanie w tej sytuacji brzmi: czy proces ten przebiegnie SÄ„\QQLH czy WHÄž EĂ›G]LH JZDÄ„WRZQ\" Paradoksalnie kryzys DPHU\NDĆVNL w latach 2007 Č‚ 2008 XPRFQLÄ„ JOREDOQÇ GRPLQDFMĂ› dolara. Rynki ZVFKRG]ÇFH VWDÄ„\ VLĂ› ZLĂ›F ČŒ]DNÄ„DGQLNDPLČ‹ polityki monetarnej USA, a nawet od RF]HNLZDĆ co do NV]WDÄ„WRZDQLD tej polityki. O potencjalnej przewadze U\QNÂľZ UR]ZLQLĂ›W\FK nad ZVFKRG]ÇF\PL Ä?ZLDGF]\ WDNÄžH szereg negatywnych F]\QQLNÂľZ ZHZQĂ›WU]Q\FK jak FKRÉE\ RJÂľOQH ZVNDÄźQLNL Č‚ odczyty PMI, ]QDF]ÇFR QLÄžV]H dla U\QNÂľZ ZVFKRG]ÇF\FK QLÄž dla UR]ZLQLĂ›W\FK a WDNÄžH prognozy wzrostu PKB na 2014 r. dla ZLĂ›NV]RÄ?FL emerging markets QLÄžV]H QLÄž w 2013 r. 3DWU]ÇF na SRV]F]HJÂľOQH kraje, w Argentynie QDVWÇSLÄ„D dewaluacja peso, spadek cen obligacji i akcji, a ekspansywna polityka fiskalna, G]LĂ›NL NWÂľUHM DUJHQW\ĆVNL PKB w ostatnich 11 latach Z]UÂľVÄ„ o 105%, GRSURZDG]LÄ„D do wysokiej inflacji. Podobnie w Turcji waluta UÂľZQLHÄž mocno VLĂ› RVÄ„DELÄ„D w reakcji na zamieszanie polityczne, skandale korupcyjne i RVÄ„DELHQLH U]ÇG]ÇFHM partii. Skokowe podniesienie VWÂľS przez turecki bank centralny oznacza dalsze ]DFLHÄ?QLHQLH polityki monetarnej, NWÂľUH ma negatywny ZSÄ„\Z na UR]ZÂľM gospodarczy tego kraju i RF]\ZLÄ?FLH podnosi koszt NDSLWDÄ„X REQLÄžDMÇF tym samym godziwe ZVNDÄźQLNL wycen akcji notowanych w Stambule. Chiny Č‚ tu prognozy PÂľZLÇ o znacznym spowolnieniu tempa wzrostu, w obliczu NWÂľUHJR niepewna jest ]GROQRÄ?É FKLĆVNLHJR U]ÇGX do przeprowadzenia koniecznych restrukturyzacji w gospodarce. Czynniki te VÇ symptomami dekoniunktury na rynkach ZVFKRG]ÇF\FK dlatego QDOHÄž\ VLĂ› VSRG]LHZDÉ ÄžH przynajmniej pierwsza SRÄ„RZD 2014 r. EĂ›G]LH udana JÄ„ÂľZQLH dla JLHÄ„G U\QNÂľZ UR]ZLQLĂ›W\FK (m.in. S&P500, DAX). Jednak mimo, ÄžH wielu LQZHVWRUÂľZ z U\QNÂľZ UR]ZLQLĂ›W\FK traktuje wszystkie rynki ZVFKRG]ÇFH jako MHGQÇ NODVĂ› DNW\ZÂľZ jednak nasz rynek staje VLĂ› coraz EOLÄžV]\ rynkom UR]ZLQLĂ›W\P. Takie kraje jak Polska RNUHÄ?ODQH VÇ jako ČŒFRQYHUJLQJ PDUNHWČ‹ w RGU¾ĞQLHQLX od typowych ČŒHPHUJLQJ PDUNHWVČ‹. W SRUÂľZQDQLX do U\QNÂľZ GRMU]DÄ„\FK polski rynek akcji PRÄžH nadal FKDUDNWHU\]RZDÉ VLĂ› QLÄžV]\PL stopami zwrotu. 6]F]HJÂľOQLH MHÄ?OL spojrzy VLĂ› na indeks QDMZLĂ›NV]\FK VS¾ĄHN WIG20, NWÂľU\ z uwagi na VNÄ„DG EUDQÄžRZ\ ma obecnie niski SRWHQFMDÄ„ do Z]URVWÂľZ. Jednak z uwagi na GRPLQXMÇFH SRZLÇ]DQLH ze VWUHIÇ euro, JÄ„Ă›ERNLFK VSDGNÂľZ Z\ZRÄ„DQ\FK kryzysem emerging markets SRZLQQLÄ?P\ na GPW XQLNQÇÉ.

103,06

99,99 98,82

100

.RPHQWDU]GRZ\QLN¾ZIXQGXV]X Relatywnie VĄDED stopa zwrotu funduszu Forum Dywidendowy FIZ w SRU¾ZQDQLX z SR]RVWDĄ\PL funduszami przez nas ]DU]ÇG]DQ\PL wynika ze VĄDEHJR zachowania VLÛ VS¾ĄHN dywidendowych w tym okresie Ȃ WIGDiv VSDGĄ o 2,08% podczas gdy indeks szerokiego rynku WIG RGQRWRZDĄ spadek tylko o 0,88%.

94,39

95

90

85 03 cze.13 28 cze.13 31 lip.13 30 sie.13 30 wrz.13 SDğ 29 lis.13 30 gru.13 31 sty.14 ğU¾GĄR)RUXP7)Ζ

6WRS\]ZURWX]DVW\F]HĆ FORUM DYWIDENDOWY

WIG

-0,86%

-0,88%

Obecnie Fundusz koncentruje swoje inwestycje JÄ„ÂľZQLH na rynku polskim, jednak XZDÄžDP\ ÄžH po chwilowym okresie GXÄžHM ]PLHQQRÄ?FL na rynkach akcji gospodarek UR]ZLQLĂ›W\FK Z\ZRÄ„DQ\FK kolejnym ograniczeniem skupu DNW\ZÂľZ przez FED, luty przyniesie odbicie na tych rynkach w ]ZLÇ]NX z czym ]DNÄ„DGDP\ powolny SRZUÂľW naszych inwestycji w VS¾ĄNL ZFKRG]ÇFH w VNÄ„DG indeksu DAX oraz S&P500.

6NÄ„DGSRUWIHODIXQGXV]XZHGÄ„XJEUDQÄž Handel detaliczny WIG DYWIDENDOWY

Handel hurtowy

0%

Energetyka

-1%

Informatyka Deweloperzy

-1%

-2,08%

3U]HP\VÄ„PRWRU\]DF\MQ\

0DWHULDÄ„\EXGRZODQH

-2%

Budownictwo

-2%

Media Inne

-3% ğU¾GĄR)RUXP7)ΖL%ORRPEHUJ

ğU¾GĄR)RUXP7)Ζ

=DU]ÇG]DMÇF\IXQGXV]HP 0LFKDÄ„+XOEÂľM 0DULXV]ÄœZLDFNL 3. Marcin Krzywda

Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale VÇ XGRVWĂ›SQLDQH Z\ĄÇF]QLH w celach informacyjnych i nie PRJÇ VWDQRZLÉ podstawy do SRGMĂ›FLD decyzji inwestycyjnej. Nie QDOHÄž\ WUDNWRZDÉ ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. Niniejszy PDWHULDÄ„ nie stanowi WHÄž oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani oferty publicznej SDSLHUÂľZ ZDUWRÄ?FLRZ\FK w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania LQVWUXPHQWÂľZ finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o VS¾ĄNDFK publicznych, jak UÂľZQLHÄž nie stanowi prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego w rozumieniu tej ustawy. 6]F]HJ¾ĄRZH informacje na temat FORUM Dywidendowego FIZ, w tym opis ryzyka ]ZLÇ]DQHJR z LQZHVW\FMÇ w certyfikaty inwestycyjne Funduszu, a WDNÄžH Z\VRNRÄ?É RSÄ„DW manipulacyjnych ]QDMGXMÇ VLĂ› w Warunkach Emisji, NWÂľUH VÇ ]DĄÇF]DQH do indywidualnej propozycji nabycia FHUW\ILNDWÂľZ inwestycyjnych Funduszu. Prezentowane wyniki oparte VÇ na historycznych danych i nie VWDQRZLÇ gwarancji RVLÇJQLĂ›FLD przez Fundusz podobnych Z\QLNÂľZ w SU]\V]Ä„RÄ?FL. Fundusz nie gwarantuje realizacji RNUHÄ?ORQHJR celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik musi OLF]\É VLĂ› z PRÄžOLZRÄ?FLÇ utraty przynajmniej F]Ă›Ä?FL ZSÄ„DFRQ\FK Ä?URGNÂľZ. Indywidualna stopa zwrotu nie jest WRÄžVDPD z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i X]DOHÄžQLRQD jest od ZDUWRÄ?FL FHUW\ILNDWÂľZ inwestycyjnych w momencie ich wykupu oraz od Z\VRNRÄ?FL RSÄ„DW manipulacyjnych i Z\VRNRÄ?FL QDOHÄžQ\FK SRGDWNÂľZ a w V]F]HJÂľOQRÄ?FL podatku od GRFKRGÂľZ NDSLWDÄ„RZ\FK. :DUWRÄ?É DNW\ZÂľZ netto Funduszu PRÄžH FKDUDNWHU\]RZDÉ VLĂ› GXĞÇ ]PLHQQRÄ?FLÇ m.in. ze Z]JOĂ›GX na VNÄ„DG portfela inwestycyjnego Funduszu lub zastosowane techniki ]DU]ÇG]DQLD tym portfelem. FORUM TFI rekomenduje ponadto, przed SRGMĂ›FLHP jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, zapoznanie VLĂ› z przepisami prawnymi UHJXOXMÇF\PL G]LDÄ„DOQRÄ?É funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych.


Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243 Kraków | tel. 12 4295593 | familyoffice@forumtfi.pl | www.forumtfi.pl | www.forumfamilyoffice.pl

Forum Akcyjny FIZ

31 stycznia 2014

Ranking funduszy

Komentarz rynkowy Stopa zwrotu

Stopa zwrotu

Lp. Nazwa funduszu

(30.12.13 -

(12.08.13 -

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

31.01.14) 1,88% -0,79% -0,68% -0,21% -0,86% 0,92% -1,37% 0,88% -0,42% -0,66% -1,37% 0,92% -0,83% -1,66% -1,00% -0,26% -2,60% -0,74% -0,95% 0,00% -0,37% -2,19% -0,93% -1,05% -1,05% -2,01% -1,84% -1,67% -1,54% -0,91% -1,15% -0,94% -1,96% -1,95% -1,88% -2,59% -1,90% -3,04%

31.01.14) 19,35% 15,30% 12,16% 10,46% 8,03% 6,41% 5,98% 5,91% 5,17% 4,88% 4,76% 4,67% 4,60% 4,51% 3,43% 3,27% 3,27% 2,95% 2,80% 2,52% 2,19% 2,17% 2,03% 1,96% 1,96% 1,66% 1,45% 1,11% 0,75% 0,64% -0,24% -0,28% -0,64% -1,40% -1,46% -1,51% -1,74% -3,08%

CASPAR AKCJI POLSKICH/POL-A AGIO AGRESYWNY/AGGRESSIVE COPERNICUS FIO-SUBFUND AKCJI ALTUS SUBFUNDUSZ AKCJI BNP PARIBAS- AKCJI IDEA AKCJI SUBFUNDUSZ PKO SUB AKCJI PLUS-A1 FORUM AKCYJNY AXA FIO-AKCJI BIG PLAYERS QUERCUS AGRESYWNY-A PKO AKCJI FIO-A1 KBC PVS PORTFEL AKCYJNY AVIVA INV FIO SUB POLSK AKCJ SF SFIO SF AKCJI NOBLE FUND AKCJI LEGG MASON AKCJI FIO-E LEGG MASON AKCJI SKONCENTROW AVIVA AKCYJNY MILLENNIUM FIO-SF AKCJI AXA FIO-AXA SUBFUNDUSZ AKCJI KBC FIO - KBC AKCYJNY SKOK PARASOL FIO-AKCJI BPH FIO-EQUITY SUBFUNDUSZ OPEN FINAN AKCJI SUBFUNDUSZ OPEN FINAN AKCJI CA FIO-EQUITY PZU FIO AKCJI KRAKOWIAK-A ALLIANZ FIO-AKCJI PLUS ING FIO AKCJI-E IPOPEMA SFIO AGGRESSIVE-B AMPLICO-AKCJI SUBFUNDUSZ ALIOR AGRESYWNY-A UNIKORONA AKCJE FIO ARKA BZ WBK EQUITY FUND SKARBIEC FIO-SF AKCJI SK-AKC NOVO FIO-SUBFUND NOVO AKCJI AMPLICO-AKCJI POLSKICH ALLIANZ FIO-AKCJI

źródło: Bloomberg

Informacje o funduszu Typ funduszu:

akcyjny

Data rejestracji w sądzie:

16 maja 2013

Opłata za zarządzanie:

3% w skali roku + opłata zmienna 25% powyżej stopy zwrotu z benchmarku (90%* WIG20TR + 10%*3M WIBID)

Wynik za styczeń 2014:

0,88%

WANCI w PLN w okresie 12.08.2013 - 31.01.2014 110

108,81

108,60

108 105,81

106

Komentarz do wyników funduszu Stopa zwrotu funduszu Forum Akcyjny FIZ była w styczniu pozytywna, pomimo spadków głównych indeksów akcji, plasując tym samym jego miejsce w czołówce polskich funduszy akcyjnych. Na relatywnie dobre wyniki tego funduszu złożyły się przede wszystkim dwa czynniki: koncentracja na małych i średnich spółkach jak i aktywne zarządzanie zarówno alokacją jak i selekcją, co przy wysokiej zmienności rynku okazało się skuteczną strategią. Podobnie jak w funduszu Forum Dywidendowy FIZ zakładamy powolny powrót na rynki krajów rozwiniętych, które zarówno ze względu na poziomy wycen, jak i dobre dane makro, wciąż oferują lepszy potencjał wzrostu. Dodatkowo, wciąż bacznie obserwujemy rynek turecki, jednak wstrzymujemy się z inwestycjami dopóki nie wyjaśni się sytuacja polityczna oraz zostanie zahamowany odpływ kapitału z giełdy w Stambule. Niestety, ostatnia podwyżka stóp procentowych przez Bank Centralny Turcji oddala perspektywy inwestycji na tym rynku. Obecnie Turcja jest zmuszona zacieśniać politykę pieniężną aby walczyć z rosnąca inflacją oraz deprecjacją liry co naszym zdaniem niekorzystnie odbije się na wzroście gospodarczym.

104,89

Skład portfela funduszu według branż

102,98

104 102

W styczniu 2014 r. polski rynek akcji zanotował spadki. Co zdecydowało o takim obrocie sytuacji, pomimo wzrostowego 2013 r.? Waluty oraz ceny obligacji wielu z krajów uznawanych za wschodzące traciły na wartości. Po tym jak globalne ożywienie zaczęło się już wzmacniać, pojawił się nowy czynnik niestabilności. Jest to konsekwencja działań największych banków centralnych. Recesja na rynkach rozwiniętych wymusiła na bankach centralnych szereg działań, takich jak obniżanie krótkoterminowych stóp procentowych czy specjalne programy skupu aktywów, aby dodatkowo wpłynąć także na obniżenie długoterminowych stóp. W konsekwencji szeroki strumień pieniędzy płynął na rynki rozwijające się w poszukiwaniu wyższych stóp zwrotu. Teraz, gdy sytuacja za oceanem się uspokoiła, a polityka luzowania dobiega końca, kapitał ten będzie wracał na największe rynki. Kluczowe pytanie w tej sytuacji brzmi: czy proces ten przebiegnie płynnie, czy też będzie gwałtowny? Paradoksalnie kryzys amerykański w latach 2007 – 2008 umocnił globalną dominację dolara. Rynki wschodzące stały się więc „zakładnikami” polityki monetarnej USA, a nawet od oczekiwań co do kształtowania tej polityki. O potencjalnej przewadze rynków rozwiniętych nad wschodzącymi świadczy także szereg negatywnych czynników wewnętrznych, jak choćby ogólne wskaźniki – odczyty PMI, znacząco niższe dla rynków wschodzących niż dla rozwiniętych, a także prognozy wzrostu PKB na 2014 r. dla większości emerging markets niższe niż w 2013 r. Patrząc na poszczególne kraje, w Argentynie nastąpiła dewaluacja peso, spadek cen obligacji i akcji, a ekspansywna polityka fiskalna, dzięki której argentyński PKB w ostatnich 11 latach wzrósł o 105%, doprowadziła do wysokiej inflacji. Podobnie w Turcji waluta również mocno się osłabiła, w reakcji na zamieszanie polityczne, skandale korupcyjne i osłabienie rządzącej partii. Skokowe podniesienie stóp przez turecki bank centralny oznacza dalsze zacieśnienie polityki monetarnej, które ma negatywny wpływ na rozwój gospodarczy tego kraju i oczywiście podnosi koszt kapitału, obniżając tym samym godziwe wskaźniki wycen akcji notowanych w Stambule. Chiny – tu prognozy mówią o znacznym spowolnieniu tempa wzrostu, w obliczu którego niepewna jest zdolność chińskiego rządu do przeprowadzenia koniecznych restrukturyzacji w gospodarce. Czynniki te są symptomami dekoniunktury na rynkach wschodzących, dlatego należy się spodziewać, że przynajmniej pierwsza połowa 2014 r. będzie udana głównie dla giełd rynków rozwiniętych (m.in. S&P500, DAX). Jednak mimo, że wielu inwestorów z rynków rozwiniętych traktuje wszystkie rynki wschodzące jako jedną klasę aktywów, jednak nasz rynek staje się coraz bliższy rynkom rozwiniętym. Takie kraje jak Polska określane są jako „converging market”, w odróżnieniu od typowych „emerging markets”. W porównaniu do rynków dojrzałych polski rynek akcji może nadal charakteryzować się niższymi stopami zwrotu. Szczególnie jeśli spojrzy się na indeks największych spółek WIG20, który z uwagi na skład branżowy ma obecnie niski potencjał do wzrostów. Jednak z uwagi na dominujące powiązanie ze strefą euro, głębokich spadków wywołanych kryzysem emerging markets powinniśmy na GPW uniknąć.

100,00

100

99,44

Banki Informatyka

98

Materiały budowlane

96

Handel detaliczny

94 12 sie.13

30 sie.13

30 wrz.13 31 paź.13

29 lis.13

30 gru.13

Energetyka

31 sty.14

Przemysł motoryzacyjny

źródło: Forum TFI

Media

Stopy zwrotu za styczeń 2014 FORUM AKCYJNY

WIG

Transport WIG20

Finanse

2%

Inne

1% 1%

0,88%

źródło: Forum TFI

0%

-1%

-0,88%

-1,88%

Zarządzający funduszem

-1% -2%

1. Michał Hulbój 2. Mariusz Świacki 3. Marcin Krzywda

-2%

-3% źródło: Forum TFI i Bloomberg

Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. Niniejszy materiał nie stanowi też oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również nie stanowi prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego w rozumieniu tej ustawy. Szczegółowe informacje na temat FORUM Akcyjnego FIZ, w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w certyfikaty inwestycyjne Funduszu, a także wysokość opłat manipulacyjnych znajdują się w Warunkach Emisji, które są załączane do indywidualnej propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia przez Fundusz podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i uzależniona jest od wartości certyfikatów inwestycyjnych w momencie ich wykupu oraz od wysokości opłat manipulacyjnych i wysokości należnych podatków, a w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością m.in. ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem. FORUM TFI rekomenduje ponadto, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Karty funduszy za styczeń 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you