__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Š iStock

Opleiding voor palliatief referenten

januari - april 2021 Forum Palliatieve Zorg - Odisee co-hogeschool – Erasmushogeschool Brussel


De basismodule ‘palliatief referent’, georganiseerd vanuit het Forum Palliatieve Zorg en de Brusselse hogescholen Erasmus en Odisee co-hogeschool is bestemd voor zorgverleners die reeds referent zijn in palliatieve zorg binnen hun setting of die dit willen worden. Je kan inschrijven als je een bachelor- of masterdiploma hebt binnen de zorgverlening. Ook als ASBO, 4de graad of HBO5 verpleegkundige kan je toegelaten worden, mits voldoende motivatie. Na deze basismodule kan je desgewenst verder gaan met een specialisatiemodule ‘palliatief deskundige’. De basismodule telt 6 studiepunten en geeft je rechtstreeks toegang tot de specialisatiemodule (14 studiepunten). Samen vormen zij het Postgraduaat Palliatieve zorg (20 studiepunten). De volgende specialisatiemodule zal ingericht worden vanaf januari ’22. In acht volledige lesdagen (en een evaluatie- en terugkomdag) maken we de referent palliatieve zorg wegwijs in de relevante wetgeving en in de (verdere) uitbouw van de visie en structuur van palliatieve zorg in de eigen organisatie. Er wordt ook dieper ingegaan op aspecten van rouwzorg en voorafgaande zorgplanning, het omgaan met familie van zorgvragers, praktische aanpak van symptomen en symptoombestrijding enz. Van cursisten verwachten we een actieve inbreng aan de hand van onder meer casestudies.


DAG 1 Donderdag 14 januari 2021 09.00u – 16.30u 1. Inleiding, leervragen, casuïstiek en kennismaking (Ann Jaques – Odisee co-hogeschool , Dennis Demedts – Erasmushogeschool en Eva Jacobs – Forum Palliatieve Zorg) 2. Inleiding basismodule palliatief referent (Sophie Tobback, huisarts en CRA) 3. Historiek, evolutie en wetgeving van de palliatieve zorg in BelgIë (Ruddy Verbinnen, Algemeen coördinator UAB) 4. Basisconcepten palliatieve zorg, wetgeving en structuren (Vicky Van de Velde, psychologe Forum Palliatieve Zorg)

1. Tijdens deze eerste lesdag wordt het programma en de evaluatieopdracht ingeleid. 2. Daarna volgt een introductie in de referentenopleiding: wat houdt de functie van palliatief referent in? Wat wil ik graag realiseren in het woonzorgcentrum of in een andere setting? Wat zijn mijn ambities? Wat is mijn referentiekader? Wat is haalbaar? 3 en 4. We staan vervolgens stil bij de ontstaansgeschiedenis van palliatieve zorg, de evoluties die we intussen gekend hebben en de manier waarop palliatieve zorg momenteel ingebed is in Vlaanderen en Brussel. We overlopen de wet op palliatieve zorg, de wet op de patiëntenrechten en de euthanasiewetgeving en kijken hoe deze kan geïmplementeerd worden en welke de struikelblokken zijn.


DAG 2 Donderdag 21 januari 2021 09.00u – 16.00u 1. Psychosociale benadering van de patiënt en zijn omgeving (Erik Verliefde, klinisch psycholoog) 2. Training Voorafgaande Zorgplanning (Paul Destrooper, LEIFconsulent)

1. Palliatieve zorg heeft ook een diepe psychologische impact op de zorgvrager en zijn omgeving. Hoe laat je het leven eigenlijk los? Hoe verwerk je het verlies van zelfstandigheid en het afhankelijk worden (cognitief, functioneel, somatisch). Hoe ga je om met de emotionele belasting (angst, verdriet, depressie, woede, agressie, schuldgevoel, …)? Welke noden bij zorgvrager en familie worden ineens belangrijk en hoe zoeken we het evenwicht tussen draaglast en draagkracht? De overgang van ziektebed naar sterfbed wordt nader bekeken vanuit de persoonlijke en professionele ervaringen van de deelnemers. 2. Het continue proces over nadenken wat je wil of niet wil wanneer je ernstig ziek zou worden en je je wil niet langer kan uitdrukken, jezelf informeren, beslissingen nemen en voorbereiden, tijdig erover spreken met je zorgverleners en naasten en je beslissingen op papier zetten, noemt men ‘voorafgaande zorgplanning’. Het vastleggen van je wensen op papier gebeurt via voorafgaande wilsverklaringen. In deze vorming worden eerst de vijf correcte wilsverklaringen toegelicht en tot welke mogelijkheden ze leiden, voor wie ze zijn bestemd, met wie ze worden ingevuld, wie een vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon is, welke de troeven en hindernissen van deze wilsverklaringen zijn, enz. Daarna wordt – op een zeer interactieve manier a.d.h.v. rollenspelen met een acteur - nagegaan hoe je hierover het best communiceert.


DAG 3 Donderdag 28 januari 2021 09.00u – 16.00u Praktische aanpak van symptomen en symptoombestrijding (pijn, gastro-intestinaal,…) (Carmino Van Meerhaeghe, hoofdverpleegkundige palliatieve eenheid, AZ Damiaan Oostende)

We gaan dieper in op de fysiologie van de pijn, de factoren die pijnbeleving kunnen beïnvloeden, de gevolgen van pijn en de ontkenning van de pijn door de zorgvrager, de zorgverlener en de arts. Verder kijken we hoe we pijn in kaart kunnen brengen middels het bekijken van pijnlokalisatie, pijnkarakter, pijnverloop en intensiteit. De verschillende pijnschalen worden daarbij overlopen. We gaan verder in op pijnmanagement en de palliatieve benadering van gastro-intestinale-, respiratoire-, lever- en urogynaecologische problemen. Ook wordt de voedsel- en vochttoediening in de palliatieve fase behandeld, evenals de palliatieve benadering van neuropsychologische stoornissen.

DAG 4 Donderdag 4 februari 2021 09.00u – 16.00u Basisvaardigheden communicatie met de zorgvrager (Jan Blockhuys, communicatiedeskundige)

De medisch optimale outcome en de wens van de zorgvrager gaan niet altijd hand in hand. Zorgvragers en dierbaren reageren vaak zeer individueel en emotioneel en dat doen ze vanuit hun copingstijl. Wat zijn ‘monitors’ en wat zijn ’blunters’? We bekijken de meest voorkomende problemen i.v.m. communicatie met de zorgvrager. Wat wil de zorgvrager eigenlijk en hoe komen we dat te weten? Hoe ondersteunen we de zorgvrager in zijn/haar wensen en hoe verdedigen we ze samen met hem/haar tegenover anderen? Hoe komen we hier tot een consensus?


DAG 5 Donderdag 11 februari 2021 09.00u – 16.00u 1. Implementatie palliatieve zorg in een organisatie (Robert Geeraert, consulent woonzorg en levenseinde) 2. Existentiële en spirituele pijn en zorg (Kathleen Van Steenkiste, vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Gent)

1. In deze module behandelen wij aan de hand van de bespreking van eigen ervaringen onder meer volgende thema’s: • Het werken aan een cultuur van eindigheid en bewoners- of cliëntgerichte zorg • De competenties van een goede palliatief referent • De meerwaarde van een palliatief supportteam • Het belang van multidisciplinaire samenwerking • Het werken met individuele leefzorgplannen • Welke zijn de sterktes en zwaktes van de palliatieve werking van het eigen woonzorgcentrum (de eigen voorziening)? • En welke verbeterprojecten zouden wij kunnen uitvoeren?” 2. Wat is spiritualiteit? Wat is existentiële pijn? Wat doet dit nu met mij? Hoe geven wij dit een plaats in palliatieve zorg? Durf ik daar vragen over stellen? Het is noodzakelijk om hier een taal voor te ontwikkelen en ons eigen te maken om de juiste vragen te kunnen stellen.


DAG 6 Donderdag 25 februari 2021 09.00u – 16.00u 1. Subcutane spuitaandrijver (Lindsay Cool, verpleegkundige Omega vzw) 2. Euthanasie en palliatieve sedatie (Wim Distelmans, radiotherapeut-oncoloog UZ Brussel)

1. Wat zijn indicaties voor het gebruik van de spuitaandrijver? We bespreken de voor- en nadelen. We bekijken welke medicatie al dan niet in de pomp mag. Nadien gaan we praktisch aan de slag en oefenen we aan de hand van casuïstiek. 2. Hoe verloopt een euthanasieprocedure, waarop moet men letten, … Hoe kunnen we een ‘echte’ vraag naar euthanasie van een pseudovraag onderscheiden? Hoe verloopt een euthanasie praktisch en medico-technisch? Daarnaast wordt de praktijk van palliatieve sedatie toegelicht, en het verschil met euthanasie. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de communicatie met patiënt en familie.


DAG 7 Donderdag 4 maart 2021 09.00u – 16.00u 1. Hoe ethisch zorgoverleg organiseren? Valkuilen en beperkingen (Jan Coel, verpleegkundige PXL) 2. Rouw (Vicky Van de Velde, psychologe Forum Palliatieve Zorg)

1. Wat is ethiek in de palliatieve zorg? Hoe maken we ethiek concreter? Welke zijn mogelijke verschillende ethische benaderingen in de zorg? Welke is de visie op levenseinde van mijn organisatie? Aan de hand van eigen casussen bekijken we hoe we een ethisch zorgoverleg kunnen organiseren. 2. Via een aantal rouwmodellen bieden we inzicht in wat rouw is en niet is. Wat zijn normale rouwreacties en wanneer spreken we van gecompliceerde rouw? We bekijken hoe rouw en palliatieve zorg zich tot elkaar verhouden. Wat kunnen we doen voor mensen die rouwen en vanaf wanneer is het nodig om gespecialiseerde hulp in te schakelen? We staan ook stil bij specifieke noden van kinderen bij verlies en rouw.


DAG 8 Donderdag 11 maart 2021 09.00u – 16.00u 1. Cultuursensitief palliatief werken (Hannie Van den Bilcke, coördinator Forum Palliatieve Zorg) 2. Zelfzorg en teamzorg (Caroline Damman, docent Odisee/Wijkplaats bvba)

1. (Palliatieve) zorg op maat geven is belangrijk, maar niet altijd evident. Hoe geef je goede zorg aan iemand die je nauwelijks kent? In deze les staan we stil bij wat je nodig kan hebben om met een zeer diverse groep van zorgvragers qua sociodemografische kenmerken, culturele achtergrond, leeftijd, enz. om te gaan en de hulpvraag en het zorgaanbod beter op elkaar af te stemmen. We gaan dieper in op thema’s zoals kennis over de ander en onszelf, interculturele vaardigheden en attitudes, mogelijke verschillen in noden, aanpak bij diagnose en behandeling, etc. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we met elkaar in dialoog. 2. Waar ligt onze grens? Kennen we deze goed? Durven we die te bepalen en aangeven? Hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen wij goed voor onszelf zorgen? In deze module staat de zorgverlener centraal, met zijn emoties, angsten, persoonlijkheid, … die in een palliatieve zorg- en rouwfase zichzelf ook staande dient te houden (als professional, maar ook als persoon).

DAG 9 Donderdag 22 april 2021 09.00u – 16.30u Voormiddag: schriftelijk examen - namiddag: terugkommoment


Praktisch

Getuigschrift

De lessen vinden plaats in Erasmushogeschool Brussel, campus Jette, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette. Een wegbeschrijving vind je via www.erasmushogeschool.be/nl/campusjette Er zijn vaste wekelijkse lesdagen op donderdag. Er zijn 8 opeenvolgende lesmomenten en één evaluatie- en terugkomdag: 14/01/21, 21/01/21, 28/01/21, 04/02/21, 11/02/21, 25/02/21, 04/03/21, 11/03/21 en 22/04/21 (evaluatie).

Het getuigschrift van ‘palliatief referent’ wordt toegekend aan wie minimaal 90% van de lessen van de basismodule heeft bijgewoond én minimaal 50% behaald heeft voor de evaluatieopdracht. Dit getuigschrift verleent je rechtstreeks toegang tot de specialisatiemodule van het postgraduaat Palliatieve zorg. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt een deelnameattest met vermelding van het effectief gevolgde programma.

Kostprijs

Meer informatie kan je verkrijgen bij Eva Jacobs, coördinator Vorming Forum Palliatieve Zorg, 02/456.82.09, vorming@forumpalliatievezorg.be en bij Dennis Demedts, docent en onderzoeker Erasmushogeschool Brussel, 0475 84 35 25, dennis.demedts@ehb.be Voor administratieve inlichtingen kan je terecht bij Ann Jaques, coördinator permanente vormingen Odisee co-hogeschool (02/210.13.48, ann.jaques@odisee.be).

750 euro per deelnemer (koffiepauzes, cursusmateriaal en gebruik van online leerplatform inbegrepen).

Opleidingscheques Enkel onder specifieke voorwaarden kan gebruik gemaakt worden van opleidingscheques. Meer info via https:// www.vdab.be/opleidingscheques/ werknemers.shtml

Vlaams Opleidingsverlof (VOV) Het postgraduaat Palliatieve zorg is geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaams Opleidingsincentives en geeft recht op Vlaams opleidingsverlof. Meer info via https://www.vlaanderen.be/ opleidingsdatabank.

KMO portefeuille KMO’s kunnen gebruik maken van subsidiëring via ondernemingsportefeuille voor KMO bedrijven. Erkenningsnummer Odisee: DV.O100347

Info

Inschrijven Inschrijven kan online via de website van Odisee: www.odisee.be/pgpz. Na inschrijven wordt je aanvraagdossier gestart en ontvang je per mail een vragenlijst. De programmacoördinator van deze opleiding zal je aanvraag onderzoeken op basis van de toelatingsvoorwaarden. Na goedkeuring van je dossier wordt de factuur digitaal verstuurd naar het door jou vermelde facturatieadres. Graag betalen voor aanvang van de vorming.


Opleiding voor palliatief referenten januari - april 2021

www.odisee.be/ae

in samenwerking met

Profile for forumpz

Opleiding palliatief referent 2021  

Opleiding palliatief referent 2021  

Profile for forumpz
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded