Page 1

OFFENTLIGE ANBUD

Mye å hente også for de små bedriftene:

Det offentlige kjøper for nær 400 mrd i året! Årlig kjøper offentlig sektor varer og tjenester for nærmere 400 milliarder kroner fra ulike private leverandører. Mange ordrer er omfattende, og fordrer store solide leverandører. Blant det store antall anbudskonkurranser som kunngjøres av det offentlige er det imidlertid også mange kontrakter hvor SMB-bedriften er med og kjemper om oppdrag. - Når man går inn og ser på de kunngjorte kontraktene vil det nok overraske enkelte at det er så mange typer selskaper som leverer til det offentlige. Anbudskonkurransene spenner fra totalleveranser av store byggeprosjekter til leveranser av legoklosser til barnehager. Det finnes knapt en bransje som ikke leverer til det offentlige, sier advokat Robert Myhre i advokatfirmaet Myhre & Co. Rober Myhre kjenner både markedet og regelverket for offentlige anskaffelser bedre enn de aller fleste. Før han startet advokatpraksis med blant annet anskaffelser som spesialfelt var han sekretariatsleder i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Tidligere har han blant annet arbeidet som rådgiver for Næringsog handelsdepartementet under utarbeidelsen av forskrift om offentlige anskaffelser.

Skal være reell konkurranse Det offentlige regelverket for anskaffelser er komplisert og omfattende, men i utgangspunktet gjelder følgende hovedregler for offentlige anskaffelser, som per definisjon er kjøp, leie eller leasing av bygg- og anlegg, IKT, varer eller tjenester: - Anskaffelser over 500 000 kroner eks mva skal som hovedregel legges ut på anbud - Anskaffelser mellom 100 000 og 500 000 kroner eks mva kan

Konkurranse

Likebehandling

gjennomføres som direkte anskaffelser, men også her skal det være reell konkurranse om oppdragene. Uansett gjelder en protokollplikt som skal sikre innsyn i at prosedyrer er fulgt.

Sjekk www.doffin.no Alle anbud som overstiger den nasjonale terskelverdien på 500 000 kroner skal obligatorisk kunngjøres på www.doffin.no. Dette er en database for offentlige innkjøp som er satt opp for å hjelpe både oppdragssøkere og oppdragsgivere. - Det er verdt å merke seg at grensen på 500 000 kroner er en bruttopris som gjelder hele perioden, inklusive opsjoner. Hvis en offentlig oppdragsgiver ønsker å inngå en avtale med en leverandør om en tjeneste som strekker seg over to år inklusive opsjon på ytterligere to år, er det altså totalbeløpet for alle fire årene som ikke må overstige 500 000. Det betyr at selv om det årlige beløpet ikke er så stort, så er det obligatorisk å legge også

›››

Gjennomsiktig

Etterprøvbar

Forretningsmessig

Forholdsmessig Duis imperdiet facilisis venenatis. Duis at dui velit, dignissim auctor tellus. Vestibulum volutpat, tortor sit amet vestibulum tempus, leo justo varius nulla, a dictum mi purus sed tellus. Etiam vulputate nisi ut ante semper posuere

8

REGNSKAP & ØKONOMI, NR. 2-11

Forutberegnelig REGNSKAP & ØKONOMI, NR. 2-11

9


OFFENTLIGE ANBUD

››› Leverandøren må oppfylle krav

disse oppdragene ut på anbud når de samlet overstiger terskelverdien. Det åpner for at også små leverandører kan gi anbud, sier Myhre.

At man har tilgang til dette materialet betyr likevel ikke at alle leverandører kan delta i alle konkurranser. Grunnleggende for at en leverandør skal kunne delta i offentlige anbudskonkurranser er at virksomheten oppfyller såkalte nasjonale krav, og kan dokumentere dette. Blant annet må leverandøren, når tilbudet leveres, fremlegge - skatteattest for merverdiavgift - skatteattest for skatt - egenerklæring om HMS

I tillegg er det også slik at mange offentlige innkjøpere kunngjør oppdrag under 500 000 kroner. - For anskaffelser under 500 000 kroner er det frivillig utlegging av konkurransegrunnlaget, men mange offentlige innkjøpere ser dette som en måte å nå potensielle leverandører på en effektiv måte, sier Myhre.

Grunnprinsipper Uansett om anskaffelsen er over eller under terskelverdien på 500 000 kroner inneholder regelverket en del grunnprinsipper som de offentlige innkjøperne er forpliktet til å rette seg etter: • Konkurranse • Likebehandling • Gjennomsiktighet • Etterprøvbarhet • Forretningsmessighet • Forholdsmessighet • Forutberegnelighet

til en såkalt CPV-kode. Dette er et bransjekodesystem som er felles for hele EØS-området, og er innført for at tilbydere av varer og tjenester skal kunne delta i konkurranser på tvers av landegrenser, selv om man ikke kan språket. Det er også mulighet til å søke etter oppdrag på dato eller i fritekst.

- At disse prinsippene skal følges for alle anskaffelser betyr i praksis at det skal være en reell konkurranse også om oppdrag mellom 100 000 og 500 000 kroner, sier Myhre.

Be om konkurransegrunnlaget

Det første man må gjøre hvis man ønsker å delta i offentlige anbudsrunder er å følge med på www.doffin.no. Her kan man uregistrert søke etter oppdrag eller man kan registrere bedriften som leverandør. Som registrert leverandør får man førstehånds informasjon om markedsmuligheter i offentlig sektor og en enkel mulighet for å melde interesse for kontrakter og å laste ned ulike dokumenter som for eksempel konkurransegrunnlag. Man kan søke eller registrere seg som leverandør og knytte dette

Når man finner en kunngjøring som virker interessant klikker man på denne og kommer videre til anskaffelsens kunngjøringstekst. Denne vil inneholde angivelse av oppdragsgiver, en kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang, varighet, vilkår, kvalifikasjonskrav samt tildelingskriterier - Fra noen kunngjøringer kan man også laste ned konkurransegrunnlaget, men ofte må man ta direkte kontakt med oppdragsgiver for å få tilsendt dette. Alle leverandører som ber om det har krav på å få tilgang til konkurransegrunnlaget, sier Myhre.

I utgangspunket står oppdragsgiver relativt fritt til å sette opp krav ikke bare til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling utover de nasjonale kravene, men også når det gjelder tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet og tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner. Det betyr at oppdragsgiver kan kreve så vel årsregnskap som erklæring om foretakets omsetning de siste årene med relevans til oppdraget. Det er også vanlig at oppdragsgiver krever oversikt over relevante leveranser eller navn og CV på nøkkelpersonell som skal utføre oppdraget. - Å definere disse kravene er opp til oppdragsiver, men det følger av grunnprinsippene for offentlige anskaffelser at alle kriterier skal være oppgitt på forhånd, understreker Myhre, som opplyser at oppdragsgiver også kan kreve at leverandøren kan dokumentere tidligere leveranser til det offentlige.

Fordel å ha levert til det offentlige - At noen oppdragsgivere krever at man har levert til det offentlige tidligere er en liten trinnhøyde. Da må man i første omgang sikte seg inn på kontrakter hvor dette ikke er et krav, sier Myhre. Han anbefaler alle virksomheter som legger inn anbud om å lese konkurransekriteriene nøye og holde seg til dem. Når det gjelder tildelingskriteriene vil pris spille en vesentlig rolle, men det er ikke alltid slik at laveste anbud får kontrakten. Ofte benyttes formuleringen ”Økonomisk mest fordelaktig tilbud

vurdert på grunnlag av kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget”, men oppdragsgiver kan også velge å vekte pris for eksempel 30 prosent og ulike andre kvalitetskriterier med til sammen 70 prosent.

Vær så konkret som mulig - Erfaringsmessig sliter nye leverandører mest med er å skrive noe fornuftig om kvalitet i anbudet. Ingen store offentlige innkjøperne lar seg imponere av at det står ”veldig høy kvalitet” og liknende formuleringer. En viktig del av forarbeidet for leverandørene blir derfor å definere hva som er god kvalitet i ”min” bransje. Som leverandør må man tenke igjennom hva man gjør. Hva er det som er motivasjonen? Hva gir gode kunderelasjoner? Det kan gi en tankerekke, hvor man ender opp med å være mer konkret. Det er også bra å kunne vise til referanser og oppdrag, og ikke bare komme med massevis av erklæringer. De som blir valgt er de som er villige til å tilby noe som er bedre enn konkurrentene og at oppdragsgiver faktisk tror på det leverandøren sier, Robert Myhre.

Offentlige innkjøpere er dyktige og redelige - men overtramp skjer Etter å ha jobbet mange år med offentlige innkjøp, er advokat Robert Myhre ikke i tvil om at offentlige innkjøpere generelt ligger mange hestehoder foran de private når det gjelder å være profesjonelle og systematiske i anskaffelsesarbeidet. Med tusenvis av anskaffelser årlig skjer det imidlertid feil også når det offentlige foretar innkjøp - både bevisst og ubevisst.

10

REGNSKAP & ØKONOMI, NR. 1-11 2-11

I fjor mottok Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) 360 klager, hvor det ble funnet feil i ca 40 prosent av de innklagde anskaffelsene.

Ikke alle ønsker å gi slipp på en god leverandør - Det store flertallet er veldig profesjonelle, men det hender også at enkelte er godt fornøyd med den leverandøren de har, og ikke har noe stort ønske å bytte, sier Myhre. Dette gjelder spesielt tjenesteleveranser. Da vil man noen ganger

kunne oppleve at kravspesifikasjonen er urimelig omfattende for et enkelt oppdrag. eller at anbudskonkurransen legges ut i forbindelse med en høytid, slik at tidsfristen blir knapp. - Andre ganger kan kunngjøringsteksten være svært diffus, men da kan det også være andre grunner for dette enn at man ikke ønsker å bytte leverandør. Hvis det gjelder et granskningsoppdrag, for eksempel, så kan det være ulike grunner til at man ikke ønsker å være alt for konkret om det, sier Robert Myhre.

REGNSKAP & ØKONOMI, NR. 2-11

11

artikkel i regnskap og økonomi  
artikkel i regnskap og økonomi  

artikkel i regnskap og økonomi

Advertisement