Page 1

Nyhetsbrev nr. 42 14. november 2011

Nyhetsbrev nr. 3

INNKJØPSFORUM Ti bygninger i og nær regjeringskvartalet skal gjennomgå en teknisk tilstandsvurdering. Det meste av resultatet skal foreligge før jul. Tre firmaer kapret kontraktene.

Hvor går grensene for det innkjøpsfaglige skjønnet? I en konkret klagesak satte KOFA ned noen gjerdestolper. En avgjørelse i klagerens favør, og en i oppdragsgiverens ble utfallet.

Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9. 0151 Oslo Telefon: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.offentligeanskaffelser.no


Vant konkurransene om tilstandsvurdering av Regjeringskvartalet Statsbygg skal gjennomføre en ny omfattende teknisk gjennomgang av bygningene i Regjeringskvartalet. Arbeidene starter 14. november allerede. Tre firmaer gikk seirende ut av de to åpne anbudskonkurransene om oppdraget, og gyver løs på tilstandsvurderingen i team med Statsbygg. Hovedtyngden av arbeidene skal være klar før jul. Statsbygg skal foreta en tilstandsvurdering av alle de berørte bygningene i Regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli og utlyste to konkurranser for å hente inn ekspertise. Arbeidet består av å gå systematisk gjennom bygningene i Regjeringskvartalet for å registrere og vurdere alle skader i bærekonstruksjonene. - Vi har plukket dyktige fagfolk fra flere firma som til sammen utgjør en meget kompetent gruppe, sier Statsbyggs prosjektsjef i Regjeringskvartalet, Anders Wethal, i en kommentar på statsbygg.no. De tre firmaene som vant, er A.L: Høyer as, Haug og Blom-Bakke as og JJJ Consult as. Tiltak og skader Tilstandsvurderingen skal resultere i én rapport for hvert av de ti aktuelle byggene. Hensikten er å avklare alle nødvendige tiltak for å sette bygningene i god stand og å avdekke eventuelle skader som kan ha betydning for bygningenes framtid.

(

Statsbygg gjennomfører nå opprydding og innvendig sanering i de mest skadede bygningene i Regjeringskvartalet. Samtidig gjennomføres rehabilitering av de mindre skadede bygningene, slik at de raskest mulig kommer i normal bruk igjen. Som en del av oppdraget skal bygningstekniske skader og skadenivå i tekniske anlegg, primært VVS og elektro kartlegges. Grundig tilstandsvurdering - Vi har gjennomført flere undersøkelser allerede, men skal nå foreta en grundig tilstandsvurdering, sier Wethal. Skadenivået i de ti byggene er svært ulikt, men arbeidet skal i prinsippet gjennomføres likeverdig i alle bygg. Vurderingen skal resultere i en rapport for hvert bygg og hvert fag. Hensikten er å avklare alle nødvendige tiltak for å sette bygningene i god stand og eventuelle skader som kan ha betydning for bygningenes framtid. Det skal angis nødvendige utbedringstiltak og anslås kostnader ved dette.


KOFA prøver grensene for det innkjøpsfaglige skjønnet Det er ok å legge vekt på tilgrensende kompetanse ved kontraktstildeling i en jevn konkurranse selv om det ikke fremgår av konkurransegrunnlaget at det særlig skal legges vekt på akkurat den kompetansen. Imidlertid er det ikke ok å gi en tilbyder lavere poeng selv om han oppgir starttidspunktet for arbeidet på annen måte enn oppdragsgiveren har tenkt – så lenge tidspunktet fremstår rimelig tydelig på annen måte. Dette har KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slått fast.

I KOFA-sak 2010/266 var det nemlig grensene for oppdragsgiverens innkjøpsfaglige skjønn ved evalueringen av tildelingskriteriene som ble prøvet i en konkret klage. Helsedirektoratet kunngjorde i juli 2010 en åpen anbudskonkurranse for å gjøre kontrakt om konsulentbistand til leveranseoppfølging og avklaring av endelig teknisk design av nødnettleveransene til helsetjenesten i første utbyggingsområde. Fem tilbud kom inn før fristen og det var jevnt. Praktiseringen av to tildelingskriterier ble anfektet av klageren – «kompetanse» og «leveringstid». Når det gjaldt kompetansekriteriet, ville oppdragsgiveren særlig legge

vekt på faktisk kunnskap om radio- og telefonisystemer. Klageren mente å ha levert omfattende dokumentasjon, men fikk likevel lavere score enn den valgte leverandøren. Det kom bl.a. av at den konsulenten som den valgte leverandøren tilbød, hadde kunnskaper også i tilgrensende fagområder. Klagenemnda skriver: Underkjenner ikke - Selv om det fremgår av konkurransegrunnlaget at innklagede ville legge særlig vekt på kunnskap om radio- og telefonisystemer ved evalueringen av tildelingskriteriet "Kompetanse", er ikke dette til hinder for at innklagede kan legge vekt på annen relevant erfaring og kompetanse ved vurderingen av kriteriet. I en jevn konkurranse kan dermed annen kompetanse enn kjernekompetanse være det som skiller mellom de ulike tilbudene. Klagenemnda kan derfor ikke se at innklagedes evaluering er i strid med opplysningene i konkurransegrunnlaget, eller at det ut fra andre forhold er grunnlag for å underkjenne innklagedes skjønn. Men nemnda gav ikke oppdragsgiveren rett i praktiseringen av det andre tildelingskriteriet, «leveringstid». Oppdragsgiveren har i sine anførsler vist til at det fremsto som uklart om 1. september her var faktisk oppstartdato eller bare en angivelse av datoen for kontraktsignering. I kontrakten punkt 1.3 hadde imidlertid klageren oppgitt at "[a]rbeidet skal påbegynnes: 1. september 2010". Relevant måte å svare på - Punkt 1.3 i kontraktutkastet klager leverte, kan etter klagenemndas mening ikke forstås på annen måte enn at klager ville være klar til å påbegynne arbeidet 1. september 2010, fremholder KOFA. Slik konkurransegrunnlaget var bygget opp, hvor tilbyderne skulle levere utfylt kontrakt i tilbudet, må klagers angivelse av oppstartdato også anses som en relevant måte å besvare tilbudsforespørselen.

nr_42_2011 kopi  

N yh et sb re v nr . 3 Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9. 0151 Oslo Telefon: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.offentligeanskaffe...

nr_42_2011 kopi  

N yh et sb re v nr . 3 Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9. 0151 Oslo Telefon: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.offentligeanskaffe...

Advertisement