Page 1

Nyhetsbrev nr. 1 2. januar 2013

yhetsbrev nr. 3

INNKJØPSFORUM

IKT-relaterte kjøp skaper ofte hodebry. Oslo kommune tok konsekvensen av det, og gjorde rammeavtale med konsulenter med spisskompetanse i alle ledd av en slik kjøpsprosess.

Oppdragsgiveren tok et forbehold KOFA ikke kunne godta: Konkurransen skulle kunne avlyses og tilbudene forkastes saklig grunn og uten erstatningsmulighet for tilbyderne.

Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9 0151 Oslo Tlf.: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.foa.no


Det er i et par år at Oslo kommune har hatt samkjøpsavtale med fem likeverdige leverandører når det gjelder konsulentbistand for anskaffelser i IKT-relaterte prosjekter. De spesifiserte kravene er slik:

Oslo-avtale sikret spisskompetanse til IKT-innkjøp For å styrke anskaffelseskompetansen i forbindelse med IKTkjøp har Oslo kommune knyttet til seg hjelp og støtte fra eksterne kompetansemiljøer. Kravene til disse miljøene er spesifisert, slik at det er mulig på så å si hvert stadium i anskaffelsesprosessen å velge seg ønsket kompetansepåfyll. I tillegg tilbys kompetanse innenfor kost/nyttevurderinger og markedsundersøkelser via avtalen kommunen har, ved forberedelse og gjennomføring av IKT-kjøp.

• Lov og forskrift om offentlige anskaffelser: Må ha god kjennskap til loven med tilhørende forskrift, bl.a. beste praksis, valg av prosedyrer, utlysning mv. • Kost/nytte vurderinger: Erfaring i gjennomføring og bruk av kost/nytte-vurderinger i forbindelse med IKT. • Økonomirådgivning i forbindelse med IKT-anskaffelser: Må ha IKTkompetanse, og ha erfaring i økonomirådgivning knyttet til IKTanskaffelser av ulikt omfang. I tillegg erfaring i utarbeidelse og bruk av ulike prismodeller. • Behovsverifikasjon: Må kunne vurdere oppdragsgivers behov og etter det kunne gi kvalifiserte råd. • Markedsundersøkelser: Må kunne foreta markedsundersøkelser både når det gjelder varer og tjenester som tilbys, samt hvem/hvor mange som kan tilby dette. Oslo kommune har utarbeidet egne rutiner for dette, og disse rutinene skal ligge til grunn ved markedsundersøkelsene. • Kravspesifisering generell: Må kunne utarbeide en kravspesifikasjon og ha gode kunnskaper om sammenhengen mellom kravspesifikasjon og kvalifikasjonskrav/tildelingskriterier. • Teknisk beskrivelse og teknisk kravspesifisering: Må kunne utarbeide en teknisk kravspesifikasjon og ha gode kunnskaper om IKT i store driftsmiljøer. • Tekniske avklaringer: Må kunne bistå kunden i tekniske avklaringer knyttet til tilbudsevalueringen, forhandlinger og i forbindelse med dokumentasjon knyttet til anskaffelser. • Konkurransegjennomføring: Må kjenne til og kunne gjennomføre konkurranser etter forskriftens tre deler (FOA Del I, II og III). • Forhandling/forhandlingsledelse: Må ha erfaring fra å delta i og lede forhandlinger. • Leverandørvalg: Må kunne velge evalueringsmodell etter anskaffelsens art, evaluere tilbud etter valgt modell og velge leverandør ut fra resultat av evalueringen. • Kontraktsoppfølging: Må kunne følge opp allerede inngåtte avtaler i forhold til leveranser, SLA og andre relevante deler av kontrakt.


Ville avlyse uten saklig grunn eller erstatning Da en oppdragsgiver påberopte seg anledning til å avlyse eller forkaste erstatningsfritt uten saklig grunn, satte KOFA foten ned. Det er brudd på kravet til forutberegnelighet, slo klagenemnda fast. Det nevnte forbeholdet fra oppdragsgiveren gav ikke tilbyderne det vernet de etter reglene vanligvis har mot avlysning eller totalforkastning og til å kunne kreve erstatning når vilkårene for dette er oppfylt. I KOFA-sak 2011/137 påstod klageren at Ørskog kommune hadde brutt regelverket ved å innta regler i konkurransegrunnlaget om at kommunen erstatningsfritt kunne velge å avlyse konkurransen/forkaste alle tilbudene uten saklig grunn og heller restaurere et eksisterende bygg (rådhuset) enn bygge nytt. Det fremgår av regelverket at «saklig grunn» trengs for avlysning og totalforkastelse, og at tilbyder har rett til erstatning for det tap han har lidd som følge av brudd på loven eller forskriften. Klagenemnda fastslår at oppdragsgiveren har tatt inn bestemmelser i konkurransegrunnlaget som strider mot loven og forskriften. Dersom oppdragsgiveren velger å innta regler som strider mot loven eller forskriftens bestemmelser i konkurransegrunnlaget, må det vurderes konkret om dette er i samsvar med de grunnleggende kravene i loven, bl.a. kravet til forutberegnelighet, fremholder nemnda.

En oppdragsgiver har i praksis en vid adgang til å avlyse konkurransen/totalforkaste tilbud i medhold av forskriften, så ethvert forbehold fra oppdragsgiveren om at konkurransen kan avlyses/tilbudene totalforkastes kan ikke antas å stride mot kravet til forutberegnelighet. Etter anskaffelsesreglene er det dessuten ingen plikt til å inngå kontrakt, og ingen tilbyder kan således ha en berettiget forventning om å få tildelt en kontrakt. Omfattende anskaffelse - I den foreliggende konkurransen var det imidlertid tale om en omfattende anskaffelse som medførte betydelig arbeid og kostnader for tilbyderne i forbindelse med utforming av tilbud, fastslår KOFA. Klager opplyser i sin klage til klagenemnda å ha brukt opp mot 500 000 kroner på utarbeidelsen av sitt tilbud, og det er grunn til å anta at andre tilbydere også har hatt betydelige kostnader ved utarbeidelse av tilbud. Det vil alltid være en risiko for at de ressurser som er brukt på å utarbeide et tilbud i en anbudskonkurranse er tapt, enten ved at en annen leverandør tildeles kontrakten, eller ved at konkurransen avlyses/tilbudene totalforkastes. I disse tilfellene vil tilbyder imidlertid ha et vern i form av kravet til saklig grunn. Videre vil tilbyderne også ha rett til erstatning når vilkårene for dette er oppfylt. I foreliggende tilfelle fremstår risikoen som betydelig større ved at innklagede, i tillegg til å forbeholde seg retten til å avlyse/totalforkaste uten saklig grunn, også pålegger tilbyderne å fraskrive seg retten til erstatning eller til på annen måte å rette krav mot kommunen dersom kommunestyret bestemte seg for å dekke behovet på dagens lokalisering av rådhuset. Klagenemnda mener derfor at oppdragsgiverens avvikende regler ikke ga den forutberegnelighet ved vurderingen av hva som kunne være grunnlag for avlysning av konkurransen/totalforkastelse av tilbudene som tilbyderne etter regelverket har krav på. Oppdragsgiveren hadde helt fjernet det vern tilbyderne vanligvis har mot avlysning/totalforkastning og til å kunne kreve erstatning når vilkårene for dette er oppfylt. Nemnda kom derfor til at kommunen etter dette har brutt kravet til forutberegnelighet, og konstaterte dessuten at oppdragsgiveren etter dette hadde plikt til å avlyse konkurransen.

innkjopsforum 1-2013  

innkjopsforum 1-2013