Page 1

Nr. 40, 10. november 2008

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no.

Tidligere artikler og siste års nyhetsbrev finner du på www.innkjopsforum.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: ➽

Som perler på en snor er det nå kommet KOFA-anvisninger for hva som må til for å kunne benytte en offentlig innkjøpsprosedyre uten konkurranse. Innkjøpsforum nr. 40/2008

Byggingen av Hardangerbrua ser ut for å bli det reneste verdensmesterskapet i brobygging om man skal dømme etter den store internasjonale tilbyderinteressen. Innkjøpsforum nr. 40/2008

Ubalanserte offentlige kontrakter har ført til at møbelbransjen har utviklet såkalte modellkontrakter til bruk for sine medlemmer. Innkjøpsforum nr. 40/2008

Helse Vest har spart inn om lag en kvart milliard på forbedre sine innkjøp siden 2003, og de tilskriver bruk av e-handel en stor del av æren. Innkjøpsforum nr. 40/2008

En LO-forening advarer mot å konkurranseutsette Nav-tjenester. Man kan da risikere at flere av de gode kommunale tilbudene rett og slett ikke blir brukt, heter det. Innkjøpsforum nr. 40/2008 Styrk din kompetanse, se kurstilbudene, side 8 - 9

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Basiskurs Oslo:

15. desember 2008 Bergen: 10. november 2008 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

KOFA-føringer for ikke-bruk av konkurranse I rask rekkefølge har KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) nå gitt anvisninger for hva som må til dersom man skal kunne unnta en anskaffelse fra bruk av kunngjøring og konkurranse. Det kreves streng fortolkning og dokumentasjon for å unnslippe dette kravet, etter så vel regelverket som EF-domstolens og KOFAs praksis. To av oppdragsgiverne i disse sakene greide ikke å leve opp til kravene og ble ilagt overtredelsesgebyr, mens Nærings- og handelsdepartementet kjøp av advokattjenester for gransking av Hydro-styrets opsjonsavtaler, passerte nåløyet. I løpet av 14 høstdager falt tre KOFA-avgjørelser (sakene 2008/81 og 85, 2008/56 og 2008/63) av interesse for dem som lurer på om det fins muligheter til å la være å gjennomføre konkurranser. Sak 2008/81 og 85 var i realiteten samme sak. To endte med ileggelse av overtredelsesgebyr, en med ”frikjennelse”. Alle gjaldt statlige virksomheter. Forhandlinger uten kunngjøring Helse Nord RHF gjennomførte en anbudskonkurranse om en kontrakt for pasienttransport, men avlyste den etter kunngjøring. Noe senere ble den gjenopptatt, men da i form av konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring. En forutsetning for å gjøre det slik, er at det ikke er gjennomført ”vesentlige endringer” i konkurransegrunnlaget. Klagenemnda fant i denne saken at ”vesentlige endringer” var gjort, og konstaterte at det ikke var grunnlag for å bruke konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Da forelå en ulovlig direkteanskaffelse og gebyret ble 250 000. Intet marked? Verre gikk det med Kriminalomsorgen region øst som skulle gjøre kontrakt om kjøp av fjernvarme. Prosessen ble startet for et par år siden, da markedet for fjernvarme var vesentlig mindre modent enn i dag. Etter å ha innhentet synspunkter på om situasjonen kunne hjemle bruk av unntaksbestemmelsen i regelverket som åpner for å unnlate bruk av konkurranse på visse, strenge vilkår, valgte man å droppe konkurranse. For å ta i bruk bestemmelsen må oppdragsgiveren kunne dokumentere tilfredsstillende at det – i dette tilfellet – ikke er andre leverandører av produktet i hele EØS-området enn den man ønsker å henvende seg til uten konkurranse. Klagenemnda peker på at bruk av unntaksbestemmelsen skal fortolkes svært strengt, og at de innhentede råd ikke var entydige i at grunnlaget for bruken forelå. Heller ikke et utsagn fra Norges vassdrags- og energidirektorat om at det sannsynligvis ikke ville være å finne

2


Hvordan vinne anbud Oslo, 3. desember 2008 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

flere leverandører om man benyttet konkurranse, gjorde nok inntrykk på KOFA. Konklusjonen ble: Ulovlig direkteanskaffelse – overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner. Hastesak En tredje grunn til å la være å benytte konkurranse er dersom det foreligger gode grunner for bruk av en hasteparagraf: ”..anskaffelsen på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsettes i den tiden det tar å gjennomføre konkurranse”. Det var de to parallelle klagesakene mot Nærings- og handelsdepartementet det gjaldt for klagenemnda denne gangen. Departementet hadde hyret advokatekspertise for å granske et opsjonsvedtak i Norsk Hydro. Situasjonen rundt opsjonene var uventet, skriver KOFA, og departementet kan ikke kritiseres for ikke å ha forutsett at situasjonen ville oppstå. Det forelå en uforutsett omstendighet, ifølge nemnda. Opsjonsvedtaket utløste en krise for Hydro, også store aksjonærverdier ble satt på spill, og det var nødvendig å handle raskt. På denne bakgrunn konstaterer KOFA at kjøpet av advokattjenestene ikke kunne utsettes i den tiden det ville tatt å gjennomføre en kunngjort konkurranse.

Hardangerbrua = VM i brubygging Dansker, tyskere, amerikanere og nederlendere er med i kampen om oppdragene i forbindelse med byggingen av Hardangerbrua. Det er også en rekke av de ledende norske entreprenørene. Kampen om jobbene minner en smule om et slags VM i brobygging. Statens vegvesen er tilfreds med situasjonen, ikke minst med at prisene kommer mye heldigere ut nå enn første gangen da bru-oppdragene ble lyst ut. Prosjektet Hardangerbrua omfatter bygging av en 1380 m lang hengebru over Eidfjorden med tilførselsveier, 2,4 km tunnel og om lag 1 km vei i dagen. Hardangerbrua skal erstatte ferjesambandet Bruravik-Brimnes. Prosjektet er planlagt ferdig våren 2013.

3


Tilbudene er noe lavere enn ventet, ifølge Statens vegvesen. Dersom de fire laveste tilbudene blir antatt, står ikke prosjektet i fare, heter det. Vegvesenet er godt fornøyd med at de har fått med så mange utenlandske tilbydere. De fire laveste tilbudene er velrenommerte, norske og skandinaviske selskap. Kostnadene dempet Den nye anbudsrunde på fire oppdrag som omfatter tilførselsveger, betong og stålarbeidene på Hardangerbrua, har dempet kostnadene på rekordprosjektet, skriver etatsbladet Våre Veger. Det var i fjor høst at Samferdselsdepartementet ikke ville akseptere de høye anbudene som kom inn på tilførselsvegene til Hardangerbrua. Kostnadsøkningen var på hele 38,4 prosent sammenlignet med kostnadsoverslagene fra Statens vegvesen. Etter å ha splittet opp jobbene på en annen måte, med mulighet til også å se flere av oppdragene under ett, er Statens vegvesen langt mere fornøyd med prisene som nå er kommet inn. Det mest påfallende ved tallene fra anbudsåpningen er stålanbudet fra danske MT Høigaard. Nærmeste konkurrent ligger nesten 50 % høyere, mens det er mindre enn 5 % som skiller de tre andre som ga anbud på ståljobben. Summen av de fire laveste anbudene er så vidt over 1,4 milliarder. Stålanbudet alene utgjør mer enn halvparten av dette. Hvis danskene ikke hadde gitt pris, hadde summen av de fire laveste anbudene ligget 27 % høyere! Ingen norske på stål Det nest mest påfallende er, ifølge Våre veger, demonstrasjonen av hvor norske entreprenører har kompetanse. Ingen norske firmaer ga pris på ståljobben. Men når det gjelder tunneldrift er situasjonen totalt forskjellig. Tilførselsvegene inneholder en god del tunnelarbeid. 10 entreprenører ga anbud på tilførselsveger på sørsiden. Av disse var det 8 norske. De tok de 8 første plassene. 7 ga anbud på tilførselsveger på nordsiden. 5 av dem var norske, og de tok de 5 første plassene. Veidekke var den eneste av de største norske entreprenørene som ikke ga tilbud på tilførselsveger. De ligger klart lavest på betongarbeid på brua. Nr. 2 ligger 23 % høyere! AF Skandinavia har også en bra ledelse til nr. 2 på sørsiden (6 %), mens det er dødt løp på nordsiden. Hæhre Entreprenør ligger mindre enn 5 promille lavere enn AF Skandinavia.

Redskap mot ubalanserte kontraktvilkår Møbelbransjen har latt uarbeide et sett modellkontrakter til bruk for foreningens medlemmer. Utgangspunktet for modellkontraktene var knyttet til offentlige anskaffelser og det bransjeforeningen oppfattet som ubalanserte kontraktsbetingelser. Gjennom å utvikle en modellkontrakt ville man få en mal for kontraktsforhandlinger, og i foreningens mandat var det derfor viktig å få fram

4


balanserte betingelser i modellkontraktene, heter det. Kontraktene blir således et troverdig redskap for medlemsbedriftene. Modellkontraktene skal bidra til en ytterligere profesjonalisering i bransjen. Møbelbransjen er typisk en bransje med mange små aktører uten særlig juridisk kompetanse. - Å formalisere et forretningsforhold i en kontrakt tvinger partene til å tenke igjennom sitt samarbeid på forhånd. Etter vår oppfatning er dette med på å forenkle samhandlingen mens samarbeidet pågår - og kan forhåpentlig bidra til at samarbeidet blir fruktbart for begge parter, heter det. Bransjeforeningen har fått utviklet fem modellkontrakter; Agent- forhandler- og kjedeavtalene skal bidra til å formalisere distribusjonsforholdet. Disse tar sikte på å avklare ansvar og plikter i samarbeidsforholdet og å tegne rammene for både produkter og markedsområdet som skal omfattes av avtalen partene imellom. Dessuten er det utviklet en designavtale, en lisens- /leieproduksjonsavtale og en leveranseavtale for møbler og innredning i det profesjonelle markedet. Da eksport er et satsningsområde for bransjen og flere av medlemmene, er agent-, forhandler- og kjedeavtale også oversatt til engelsk og tysk. I samhandling med utenlandske aktører kan gode kontrakter vise seg som en fornuftig forsikring. Mest etterspurt Den av modellkontraktene som foreløpig har avfødt mest spørsmål fra medlemsbedrifter, handler om "leveranser av møbler og innredning i det profesjonelle markedet". Her kan det ofte være snakk om lang tid fra avtalen inngås og til leveransen effektueres. Det kan skje mye under en byggeprosess, for eksempel, som kan ha betydning for leveransen og samarbeidet mellom en møbelprodusent og kunden. Risikoen kan være høy dersom man ikke har gjennomgått forskjellige eventualiteter under et slikt forhold. Kontrakten er skrevet for å ivareta de vanligste hendelser som kan oppstå og å regulere ansvar og plikter i den forbindelse.

Brukte e-handel, sparte en kvart milliard Det regionale helseforetaket Helse Vest rapporterer nå om en besparelse på sine innkjøp på nær en kvart milliard kroner fra 2003 til 2008, ifølge en pressemelding. Foretaket forklarer de store besparelsene med bruken av e-handel som verktøy. Helse Vest RHF har i perioden fra 2003 til 2008 spart inn 245 millioner kroner på felles kjøp av varer og tjenester. Flere innkjøp skjer nå etter en samlet regional innkjøpsprosess, opplyser foretaket. I 2002 bestemte Helse Vest seg for å arbeide systematisk med å redusere kostnadene i forbindelse med innkjøp. Ved å bruke felles regionale

5


innkjøpsprosesser har regionen lykkes i å nå de innsparingene som ble satt som mål. En felles regional innkjøpsprosess vil si at helseforetakene går sammen om å kjøpe inn varer eller tjenester, og alle sykehusforetakene er omfattet av avtalen. Millioner er spart Helseforetakene i regionen kjøper varer og tjenester for nær fire milliarder kroner hvert år. Alle kjøp som har en verdi over 500 000 kroner, skal legges ut på anbudskonkurranse. Ved anbudskonkurransene om de regionale kontraktene som er avsluttet i 2008, er det spart inn rundt 14 millioner kroner. Fra invasiv hjertekirurgi meldes det om innsparingar på 3,8 millioner kroner, og på avtalen for flyreiser for pasienter og ansatte i helseforetakene er det gjort en reduksjon på 2,6 millioner kroner. For å få til de store innsparingene har Helse Vest brukt e-handel som verktøy. Det toårige regionale e-handelsprosjektet er nå blitt permanent. Elektronisk handel skal bidra til å realisere gevinstene som ligg i de nye kontraktene.

Vil ikke ha anbud om NAV-tjenester LO-organisasjonen FO (Fellesorganisasjonen) advarer mot å anbudsutsette tjenester knyttet til Nav. Flere kommuner har utviklet gode tiltak for å hjelpe sosialklienter ut i jobb, heter det, men det er fare for at disse tiltakene ikke blir brukt fordi Nav vil sette tjenestene ut på anbud. Og høye produktivitetskrav støter folk ut av tilrettelagte tiltak, skriver organisasjonen i en høringsuttalelse. Det er Fellesorganisasjonen (FO), som er fagforbund for 23 000 barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere, som fremhever dette i en høringsuttalelse. «Avklarings- og oppfølgingstjenestene» er tjenestene som får ansvar for å avklare hvor mye og med hva den enkelte kan arbeide, og hva slags hjelp de trenger for å nå målene. FO mener de må ligge under offentlig forvaltning. Mange kommuner har solid erfaring med både avklarings- og oppfølgingstjenester for brukere som «ikke passer» innenfor dagens avklaringstiltak. – Mange kommuner driver allerede i dag langt billigere og mer effektive avklaringstjenester enn ulike tilbydere gjør, uttaler FO om regelendringene som er foreslått for arbeidsmarkedstiltakene. Offentlig regi FO mener Nav bør satse på tiltak både i kommunal regi og Nav-regi: – Nav bør ha som ett av sine hovedmål å selv bygge opp et eget tiltaksapparat med

6


utgangspunkt i at samfunnsforhold, enkeltmenneskets forhold osv. medvirker til hvordan vi har det 24 timer i døgnet, ikke bare i den daglige arbeidstida. I disse tiltakene vil det sosialfaglige arbeidet i Nav være viktig for å sikre adekvat bistand tilpasset den enkeltes behov, mener FO. Folks behov FO understreker at hjelpetiltak må baseres på folks behov og ikke på diagnose eller hvilke tiltak som eksisterer. Det er relasjonelt arbeid med den enkelte som fører til avklaring av den enkeltes behov. Mange tegn tyder på at uviklingen går i feil retning. FO påpeker for eksempel at de økte kravene til inntjening og høy produktivitet gjør at mennesker med redusert arbeidsevne, for eksempel på grunn av rusproblemer eller psykisk utviklingshemning, ikke får tilgang til eller støtes ut av selv tilrettelagte bedrifter. – For eksempel ble «varig tilrettelagt arbeid-»bedriftene opprettet for å gi et arbeidstilbud til personer med utviklingshemning. I dag presses mange i denne gruppen ut av bedriftene på grunn av produktivitetskravet, skriver FO, som òg mener at kravet om å ha fylt 26 år for å få rett til attføring bør reduseres til 19 år, og at det bør være adgang til fire års utdanning som arbeidsrettet tiltak. Det bør dessuten være adgang til forlengelse for å fange opp ulike utdanningsløp.

7


Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

Kurs:

Basiskurs

Innhold:

• Hvordan beregne terskelverdier • Krav til begrunnelse og klagefrist • Hvordan unngå klagesaker • Planlegging av konkurransen • Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner • Adgangen til suppleringskjøp • Anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger? • Utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag • Forbudet mot bruk av merkenavn • Anskaffelser under terskelverdiene • Valg av tildelingskriterier

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 15. desember 2008 Bergen: 10. november 2008 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Det offentlige i Norge handler for 300 milliarder kroner i året. Får du din del av kaka? Synes du det er vanskelig å selge til det offentlige? Sliter du med regelverk og kompliserte anbudsrutiner? Eller har du problemer med å finne oppdragene, eller i anbudet å få fremhevet godt nok dine fortrinn? Kurset gir deg kunnskap om spillereglene, om strategi og praktisk anbudsskriving.

Kurs:

Hvordan vinne anbud

Innhold:

• Hva skjer med anbudet etter innlevering? • Hvordan få kunnskap om anbudskonkurranser i ditt distrikt? • Hvilke regler gjelder for forhandlinger? • Hva betyr egentlig “det økonomisk mest fordelaktige tilbud”? • Krav på begrunnelse og klagerett • Bruk av underleverandører • Taktisk prising • Hvordan bør kravspesifikasjonen besvares?

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 3. desember 2008 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

innkjopsforum40_10112008  

➽ Helse Vest har spart inn om lag en kvart milliard på forbedre sine innkjøp siden 2003, og de tilskriver bruk av e-handel en stor del av ær...

innkjopsforum40_10112008  

➽ Helse Vest har spart inn om lag en kvart milliard på forbedre sine innkjøp siden 2003, og de tilskriver bruk av e-handel en stor del av ær...

Advertisement