Page 1

Nr. 39, 3. november 2008

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: ➽

KOFA-leder Bjørg Ven trekker opp grenselinjene for politikeres bruk av klagenemnda: Uhensiktsmessig å behandle generelle bekymringssaker, Innkjøpsforum nr. 39/2008

Kritikkverdige forhold skal avdekkes og følges opp. Det er ett av de 12 punktene i Bergen kommunes nylig vedtatte etiske standard. Innkjøpsforum nr. 39/2008

Helse Vest rapporterer at de har inne en besparelse på nær en halv milliard på innkjøp, og at de ligger foran regjeringens skjema når det gjelder e-handelbruk. Innkjøpsforum nr. 39/2008

Utsiktene til ledig kapasitet i anleggsbransjen kan gi økt tilgang på nye oppdrag i form av en serie offentlige anbudskonkurranser etter hvert. Innkjøpsforum nr. 39/2008

Det var mye frem og tilbake for Helse Midt-Norge i forbindelse med kjøp av ambulanstjenester. En gransking har ført til kritikk og frykt for omdømmet. Innkjøpsforum nr. 39/2008 Styrk din kompetanse, se kurstilbudene, side 9 - 10

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Basiskurs Oslo:

15. desember 2008 Bergen: 10. november 2008 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

Ingen KOFA-adgang uten direkte interesse Hverken et politisk parti eller de enkelte kommunestyrerepresentanter antas å ha den nødvendige saklige interesse i forbindelse med klagesaker for KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), skriver nemndas leder, advokat Bjørg Ven, i et avvisningsbrev. Og hun fortsetter: - Med den arbeidsmengde klagenemnda allerede har, ville det uansett bli ansett som uhensiktsmessig å behandle klager fra noen som bare har en indirekte interesse i å klage, i form av generell bekymring for kommunens økonomi, korrupsjonsfare eller lignende. I de senere månedene har KOFA også fenget i politiske miljøer. Så vel stortingsrepresentanter som lokalpolitikere vært å finne blant dem som har sendt inn en klage på en anskaffelse til klagenemnda. Motivet er selvsagt å få nemnda til å si hvorvidt den påklagede handlingen er i samsvar med reglene eller ei, altså i seg selv forbilledlig nok. Imidlertid spør man seg selvsagt hva de ulike politiske grupperingene som har klaget inn en sak, skal bruke avgjørelsen til hvis den er positiv sett med deres øyne. Ikke utenkelig et politisk formål. Når det gjelder klager som gjelder ulovlige direkteanskaffelser, kan alle klage. Da forutsettes ikke saklig klageinteresse, dvs. at den som klager enten er deltaker i konkurransen eller kunne vært det. Slik er det i alle andre saker som KOFA skal interessere seg for. Politisk parti Et politisk parti klaget en sak inn for klagenemnda, men saken ble avvist. Partiet klaget, og nemndas leder, Bjørg Ven, skriver bl.a. dette i sitt svar, der hun støtter avvisningsvedtaket som sekretariatet i sin tid gjorde: - Under vurderingen av om klager har saklig interesse i relasjon til klageretten etter klagenemndforskriften § 6 annet ledd, må det has for øye at hele formålet med opprettelsen av klagenemndsinstituttet i 2002 var å gi leverandørene en raskere og billigere vei enn gjennom de ordinære domstoler, til å få prøvet brudd på anskaffelsesregelverket. Det må derfor innfortolkes et krav til nærhet til den aktuelle anskaffelse ved vurderingen av saklig interesse. Som det heter på side 68 i innstillingen fra arbeidsgruppen som vurderte håndhevelses- og overvåkningsreglene og foreslo opprettelsen av en klagenemnd: ”Tvisteløsningsorganet skal primært fungere som en arena for de reelle parter, det vil si leverandører og oppdragsgivere”.

2


Hvordan vinne anbud Oslo, 3. desember 2008 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

Saklig klageinteresse Ven fremholder at på denne bakgrunn antas verken et politisk parti eller de enkelte kommunestyrerepresentanter å ha den nødvendige saklige interesse etter § 6 annet ledd i forskriften, og klagen må av den grunn avvises. Og hun fortsetter: - Som sekretariatet også nevner innledningsvis i sin avvisningsbeslutning, foreligger en tilleggshjemmel for avvisning av saken i klagenemndforskriften § 9. Med den arbeidsmengde klagenemnda allerede har, ville det uansett bli ansett som uhensiktsmessig å behandle klager fra noen som bare har en indirekte interesse i å klage, i form av generell bekymring for kommunens økonomi, korrupsjonsfare eller lignende.

Bergen kommune med etisk standard

Kritikkverdige forhold skal avdekkes Det er et mål for Bergen kommune at kritikkverdige forhold skal avdekkes og følges opp, heter det i ett av punktene i den nylig vedtatte etiske standarden for kommunen. I denne standarden står det også at kommunens folkevalgte og medarbeidere skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlig interesser. Bergen bystyre vedtok tidligere i år en etisk standard for Bergen kommune. Der heter det at kommunen legger vekt på å opptre skikkelig i all sin virksomhet. Folkevalgte og ansatte har ansvar for redelighet, ærlighet og åpenhet. Alle forplikter å overholde lover, forskrifter, avtaler og reglementer som gjelder kommunes virksomhet. •

Forebygging av korrupsjon Det må fremgå klart at folkevalgte og ansatte ikke lar seg påvirke av gaver, godtgjørelser eller kontaktnett for å innta bestemte standpunkt eller utføre spesielle handlinger.

3


Mangfold Bergen kommune skal preges av respekt for ulikhet og det enkelte individ, slik at mangfoldet blir verdsatt og viser igjen i hele kommunen.

Relasjoner mellom ansatte Relasjoner mellom ansatte skal preges av gjensidig kollegial respekt.

Kollektive etiske standarder God etisk standard krever en jevnlig prosess med åpen kommunikasjon og refleksjon rundt dilemmaer.

Taushetsplikt og fortrolighet Fortrolige opplysninger skal respekteres og aldri meddeles andre som ikke har krav på opplysninger i henhold til lover og regler.

Habilitet og godt skjønn Kommunens folkevalgte og medarbeidere skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlig interesser.

Personlige fordeler og gaver Folkevalgte og ansatte må unngå å komme i situasjoner der personlige fordeler/egen vinning, kan føre til habilitesproblem, eller der omgivelsene kan oppfatte at fordelene påvirker beslutningene.

Forretningsetiske regler Lov om offentlige anskaffelser legger premisser om hvordan offentlige innkjøp skal foregå.

Informasjonssikkerhet Ansatte må sikre at kommunen ikke blir eksponert på nettet med opplysninger som ikke er beregnet for uvedkommende.

Kjøp av seksuelle tjenester Representanter for kommunen skal avstå fra kjøp av seksuelle tjenester i forbindelse med oppdrag for kommunen.

Varsling ved kritikkverdige forhold Det er et mål for Bergen kommune at kritikkverdige forhold skal avdekkes og følges opp.

Etisk standard - en utfordring som krever prosess Den enkelte leder må være bevisst på egne holdninger og arbeide for å integrere god etisk praksis i virksomheten.

4


Spart 245 mill., i støtet med e-handel Siden 2003 har det regionale helseforetaket Helse Vest innkassert mulige innsparinger på 245 millioner kroner ved sitt systematiske arbeid med å få innkjøpskostnadene ned. Dette fremgår av en rapport til styret i Helse Vest RHF. Samtidig meldes det at et toårig e-handelsprosjekt nå er avsluttet. Målet med å få ca. 100 leverandører over på e-handel er nådd, og man regner med å nå 25 prosent e-handel av driftskjøpene innen årets utgang. Dermed vil man ha nådd regjeringens mål for den samlede offentlige sektoren ett år før tiden. Helseforetakene i regionen kjøper varer og tjenester for ca. fire millarder kroner i året. Av dette volumet er ca. 1,5 mrd kroner kjøp av forbruksmateriell og/eller varer det er et jevnt forbruk av. Resten er knyttet til investeringskjøp (engangskjøp) og kjøp av helsetjenester frå private. Det fremgår av rapporten at foretaksgruppen har arbeidet systematisk med å få redusert kostnader til innkjøp, bl.a. ved at flere og flere innkjøp gjøres ved at foretakene i regionen går sammen om å anskaffe. - For en del av produktkategoriene som er konkurranseutsatt i 2008 er det svært vanskelig å beregne hvor store innsparinger de nye avtalene gir. Dette gjelder for eksempel i de tilfellene der produktet har endret egenskaper som kvalitet og/eller funksjonalitet, eller der nye EU-krav eller ny norsk lovgiving setter strengere krav til produktet eller til produktdokumentasjon, skriver det regionale helseforetaket i styrerapporten, og fortsetter: Hva er en gevinst? - Et eksempel på dette er den nye rammeavtalen om kjøp av ambulansebiler, der nye krav knyttet til akuttmedisinske/prehospitale tjenester fører til at utstyret i bilene er mer avansert og mer innholdsrikt enn tidligere. Det er ellers viktig å peke på at begrepet ”gevinst” i innkjøpssammenheng også er knyttet til forhold som for eksempel bedre kvalitet, hensyn til miljø og prosessforbedringer (gjelder særlig nye IT-system). Dette er parametre det er vanskelig å måle på en god måte. Spørsmålet knyttet til det å sikre rett kvalitet og rett pris på produktene som blir kjøpt, er utfordrende både medisinskfaglig og innkjøpsfaglig. Farten på produktutvikling i helsesektoren er generelt stor. Disse problemstillingene blir det mer og mer viktig å arbeide systematisk med i tiden framover. Med dette er det tallet på rapporterte potensielle innsparinger på innkjøpsområdet for regionen samlet oppe i 245 millioner kroner for perioden 2003 -2008 (pr. 31.08.2008). Kvalitets- og prosessgevinster knyttet til de varer og tjenester som er kjøpt inn, er ikke beregnet, men for mange av områdene innebærer anbudskonkurransene at det blir inngått avtaler på produkter som er av en høyere kvalitet enn de var tidligere. E-handel I uke 42 ble det toårige regionale e-handelsprosjektet avsluttet.E-handelen i Helse Vest skjer i hovedsak via den offentlige markedsplassen www.ehandel.no, men også via f.eks en elektronisk reiseportal for bestilling av reiser (både pasientreiser og tjenestereiser for ansatte). Prosjektet har hatt en målsetting om å få 100 av de største leverandørene av medisinsk forbruksmateriell over på elektronisk handel. Dette har de lyktes med, fremgår det av rapporten.

5


Regjeringen har i sin strategi knyttet til elektronisk handel (eNorge 2009 – Det digitale spranget) satt mål om at 25% av driftsinnkjøpene i offentlig sektor skal skje elektronisk innen utgangen 2009. For helseforetaksgruppen samlet sett vil vi sannsynligvis nå dette målet allerede ved utgangen av 2008, og vi vil derfor være godt innenfor regjeringens målsetting innen 2009.

Kan få anbuds-oppsving i anleggsmarkedet I kjølvannet av finans- og kredittkrisen kan det offentliges kjøp av entreprenørtjenester få et kraftig oppsving. Slik tenker man i Sverige, og slik tenker man nok her hjemme også. Økt aktivitet i anleggsmarkedet er en tradisjonell motkonjunkturpolitikk. Men i og med at mange myndigheter over hele Europa her tenker likt, kan det nok bli mange, mange oppdrag ut på anbud. Kamp om jobbene blir det nok også. I Sverige hadde nylig Banverket og Vägverket en felles ”upphandlingsdag”. Det vil si en hel dag der leverandører og andre interesserte kunne få innblikk i de to store statlige oppdragsgiverens anbudsplaner i årene framover. Bare Banverket har i gang 17 store prosjekter med en samlet prislapp på 75 milliarder kroner, som i tur og orden kommer ut i konkurranse. I alt 27 anbudsprosesser kommer ut i markedet fra Banverkets side i tiden framover, ble det opplyst på konferansen. De fremmøtte fikk også høre hvilken kontraktpolicy de to store ville legges eg på. Vägverket har en utfordring ved at fire store entreprenører har 97 prosent av deres marked. Man tenker seg for øvrig å legge mer opp til områdekontrakter heretter. Og Banverket antydet at noen av de høyhastighetsbanene som e r under planlegging, kunne gjennomføres som OPSkontrakter (offentlig-privat samarbeid). Alle store svenske entreprenører var på plass, mange små og mellomstore også. Også store tyske, finske og norske entreprenører møtte. Det norske markedet Her hjemme gjør regjeringen en innsats for å friste utenlandske entreprenører til å ta oppdrag i Norge. Siktemålet er å få bedre konkurranse, samtidig med å få gjennomført regjeringens ambisjoner for utbygging av infrastrukturen. I tillegg arbeides det med en såkalt ”beredskapspakke”, som skal lanseres om krisen i finans- og kredittmarkedet for alvor slår innover bygg- og anleggssektoren. At det er mye ”entreprenørmat” i en slik pakke, er det ikke vanskelig å gjette seg til. Utlendingene har interessert seg noe for norske oppdrag også tidligere. Eksempler er bygging av den nye Svinesund-brua og OPS-prosjektene. Utfordringene for de utenlandske entreprenørene er å få tak i store nok prosjekter. Tilgang på arbeidskraft har vært en stor utfordring, men avmatningen i bygg og anlegg kan tenkes å gjøre dette lettere. Og i stedet

6


for å flytte stor maskinpark fra anlegg ned ei Europa og hit opp, kan man sikkert etablere norske underleverandører med egnede maskiner.

Kritikkverdig innkjøp; frykter for omdømmet Helse Midt-Norge RHF får seg en ripe i lakken i en granskningsrapport. Det er advokatfirmaet Kvale & Co som har gjennomgått en rekke sider ved anskaffelsesprosessen i forbindelse med kjøp av ambulansetjenester. Styreleder Kolbjørn Almlid sier at konklusjonene i rapporten er alvorlige for Helse Midt-Norges generelle omdømme, og at de bidrar til å så tvil om det regionale helseforetakets kompetanse når det gjelder avtale- og kontraktsforhold. Rapporten fra den eksterne gjennomgangen av anskaffelsesprosess og håndtering av de mye omdiskuterte avtalene om kjøp av ambulansetjenester i Helse Midt-Norge viser at det regionale helseforetaket hadde kritikkverdig dokumentasjon fra anskaffelsesprosessen. Likeledes var den juridiske kvalitetsikringen god nok, og kontraktene ble endret etter at tildelingsvedtaket var kjent, men før undertegning av kontrakt. Kvale & Co Advokatfirma ANS, som står bak granskingsrapporten, slår fast at denne endringen var vesentlig, slik at den nye kontrakten egentlig burde ha vært ute på en ny anbudsrunde. Det dreide seg om innføring av en priskompensasjons-bestemmelse i kontraktene, som endret rangeringen av tilbyderne i den ene av kontraktene. Andre hensyn styrte Advokatfirmaet bemerker også at nr. 1 i evalueringsskjemaet ikke var blant dem som fikk kontrakt, og skriver at det kan se ut som at realpolitiske hensyn i større grad enn juridiske vurderinger har preget deler av denne anskaffelsesprosessen. Styreleder Kolbjørn Almlid bad om at administrerende direktør Jan Eirik Thoresen kom med en skriftlig tilbakemelding. - Jeg har bedt om at adm.dir. avklarer hvordan han forholder seg til de konklusjoner som framkommer i rapporten, og hvilke konsekvenser dette har. For øvrig har jeg bedt om en tilbakemelding på hvilke tiltak som anses nødvendige både internt og i forhold til avtalepartnere og øvrige aktører i denne konkrete saken sier styreleder Kolbjørn Almlid. Ambulansetjenesten fungerer - Den løpende ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge fungerer godt. Rapporten som nå legges fram, gir ikke grunnlag for å reise spørsmål om kvaliteten på tjenesten etter at de nye avtalene trådte i kraft 1. januar 2008, sier Almlid.

7


I redegjørelsen fra adm.dir. tas det bl.a. til orde for en reorganisering av innkjøpsfunksjonen allerede fra 1.november, styrking av den juridiske kompetansen og han lover også grep når det gjelder dokumentasjon. Thoresen støtter sin styreleder i uroen over konsekvensene for foretakets omdømme. Det er, mener han, også uheldig at anskaffelsesprosessen har bidratt til å svekke foretakets generelle omdømme – og i særdeleshet omdømmet når det gjelder avtale- og kontraktforhold.

8


Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

Kurs:

Basiskurs

Innhold:

• Hvordan beregne terskelverdier • Krav til begrunnelse og klagefrist • Hvordan unngå klagesaker • Planlegging av konkurransen • Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner • Adgangen til suppleringskjøp • Anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger? • Utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag • Forbudet mot bruk av merkenavn • Anskaffelser under terskelverdiene • Valg av tildelingskriterier

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 15. desember 2008 Bergen: 10. november 2008 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Det offentlige i Norge handler for 300 milliarder kroner i året. Får du din del av kaka? Synes du det er vanskelig å selge til det offentlige? Sliter du med regelverk og kompliserte anbudsrutiner? Eller har du problemer med å finne oppdragene, eller i anbudet å få fremhevet godt nok dine fortrinn? Kurset gir deg kunnskap om spillereglene, om strategi og praktisk anbudsskriving.

Kurs:

Hvordan vinne anbud

Innhold:

• Hva skjer med anbudet etter innlevering? • Hvordan få kunnskap om anbudskonkurranser i ditt distrikt? • Hvilke regler gjelder for forhandlinger? • Hva betyr egentlig “det økonomisk mest fordelaktige tilbud”? • Krav på begrunnelse og klagerett • Bruk av underleverandører • Taktisk prising • Hvordan bør kravspesifikasjonen besvares?

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 3. desember 2008 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

innkjopsforum39_03112008  

➽ Utsiktene til ledig kapasitet i anleggsbransjen kan gi økt tilgang på nye oppdrag i form av en serie offentlige anbudskonkurranser etter h...

innkjopsforum39_03112008  

➽ Utsiktene til ledig kapasitet i anleggsbransjen kan gi økt tilgang på nye oppdrag i form av en serie offentlige anbudskonkurranser etter h...

Advertisement