Page 1

Nr. 35, 6. oktober 2008

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: ➽

De tre granskingene som er gjort av Olje- og energidepartementets håndtering av den såkalte Arnstad-saken har gitt nyttige innkjøpslærdommer. Innkjøpsforum nr. 35/2008

Om få dager vet Statens vegvesen om de kan sette i gang for alvor med en ny E6strekning. Hvis grønt lys kommer, gir de seg i kast med konkurransepreget dialog. Innkjøpsforum nr. 35/2008

Dersom en leverandør bidrar til at en ansatt hos oppdragsgiver bryter de interne etikk-reglene, mener Helse Stavanger at det kan regnes som vesentlig mislighold. Innkjøpsforum nr. 35/2008

Regjeringen har foreslått å benytte anbud ved rekruttering av visse attføringstjenester. Det har skapt splid i NHO og gitt et kompakt nei fra LO Innkjøpsforum nr. 35/2008

I løpet av snaue fjorten dager er tre oppdrag om tunnelutrustning lagt ut på anbud. Ikke mangel på oppdrag i den bransjen, nei… Innkjøpsforum nr. 35/2008 Styrk din kompetanse, se kurstilbudene, side 8 - 9

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Basiskurs Oslo:

13. oktober 2008 Bergen: 10. november, 11. november 2008 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

Viktig innkjøpslærdom etter politisk dramatikk Når alt støvet nå er i ferd med å legge seg etter oppstyret rundt den såkalte Arnstad-saken i Olje- og energidepartementet, som bidro bl.a. til at en statsråd trakk seg, sitter vi igjen med flere tydelige inntrykk: Vi har fått belyst for all verden at innkjøpskompetansen i det offentlige ikke alltid er som den bør være, og at det kan vise seg å være en risikosport ut over det rent innkjøpsfaglige. KOFA har markert at nemnda ikke vil la seg bruke i politiske spill, og de tre granskningene har tydeliggjort vurderinger som må gjøres når man står overfor påstander om ulovlige direktekjøp og – ikke minst – om det er gjort kunstig oppdeling av avtaler for å krype under grensen for kunngjøringsplikt. Når nå resultatet av KOFAs behandling av klagen fra de to stortingsrepresentantene fra Høyre, Per-Kristian Foss og Torbjørn Hansen, foreligger, kan det være interessant å oppsummere ett og annet i forbindelse med den såkalte Arnstad-saken. To interne granskinger er gjennomført i tillegg til KOFA-saken, ved hhv advokatfirmaet Myhre&Co og DepKjøp. Olje- og energidepartementet (OED) er kommet helskinnet fra disse gjennomgåelsene, men så vel Myhre&Co som DepKjøp etterlater det inntrykk at utfallet skyldes vel så mye heldige omstendigheter som fremragende og presis kompetanse. Det har departementet erkjent og er i ferd med å styrke sitt innkjøpsapparat både organisatorisk og når det gjelder kompetanse. Kanskje noe andre departementer bør tenke etter? I forkant av lignende mediestorm som OED og daværende statsråd Åslaug Haga måtte gjennom? Riksrevisjonen har i rapport etter rapport dokumentert behovet. Til våren kommer det en stortingsmelding om offentlige innkjøp, der Stortinget inviteres til å drøfte en bedre regeletterlevelse. Signalene fra ansvarlig statsråd, Heidi Grande Røys, røper en offensivt utgangspunkt når det gjelder profesjonalisering og styrking av kompetanse. Men før meldingen kommer, ventes en ny riksrevisjonsrapport. Den gjelder året 2007. Hva slags preludium til stortingsdebatten om den varslede melding blir det? Politisk preget klage KOFA har i forbindelse med sin behandling av den politisk pregede klagen i Arnstad-saken tydeliggjort hva som er nemndas oppgave når det gjelder påstander om ulovlige direkteanskaffelser. Her gjelder det at alle kan levere inn klage, ikke bare de som er med i en konkurranse eller burde det. I alle andre klagesaker gjelder sistnevnte som kriterium for saklig klagerett. Derfor tar ikke KOFA standpunkt til om kravet til konkurranse i Arnstadsaken er imøtekommet. Heller ikke imøtekommer klagenemnda anmodningen om å gi en generell uttalelse i sakens anledning. Det er, heter det, ikke KOFAs praksis å gjøre. De nøyer seg med å se om kravet til kunngjøring etter reglene er ivaretatt, og konstaterer at så er

2


tilfelle. Dermed avskjærer nemnda mye av det som lå i forsøket på å utnytte dens kompetanse politisk. Det er mer interessant å lese i KOFA-vurderingen. Man minner om spørsmålet om samtidighet dersom man skal se om to eller flere avtaler egentlig må anses for å være èn. Regelverket angir ikke noen tidsramme i så måte. Det er opp til KOFAs (i første omgang) og domstolenes skjønn (i neste omgang). Likeledes er det spørsmål om oppdragene som sådanne er deler av en felles helhet. I begge disse spørsmålene må de foreliggende forholdene vurderes helt konkret, og i Arnstad-saken var de to aktuelle avtalene – Arnstad og INSA (Institutt for strategisk analyse), nær hverandre i tid, og de kunne minne om hverandre. Imidlertid var den andre avtalen avgrenset til et spørsmål som bare utgjorde en del av Arnstads oppdrag (1/8 ifølge KOFA). Helt spesiell kompetanse Et kriterium for enda mer syretesting er om samme oppdragstakere kunne ivaretatt begge oppdragene like velegnet etter oppdragsgiverens behov. KOFA sier her at Arnstads oppdrag i det alt vesentlig nok trengte mer spesialkompetanse enn hva et konsulentselskap kunne stille opp med. Det gjaldt strategiske vurderinger som en regjering skulle gå ut i fra. Med bakgrunn fra direktørstolen i et fagorgan og fra samme parti som styrte departementet – og som er en del av regjeringskonstellasjonen, hadde Arnstad forutsetninger som det ikke er mange konsulentselskaper forunt. Det gjelder ikke bare alminnelig politisk innsikt, men dypere forståelse av hva et bestemt parti er i behov av for politiske svar. Dette kaller KOFA høyt faglig kompetansenivå, og det er det ikke mange – om andre enn Arnstad, som kan stille med i denne konkrete saken. Derfor kan man ikke legge sammen verdien av hele Arnstad-avtalen og hele INSA-avtalen og så konkludere med at kravet til kunngjøringsplikt er brutt.

I startgropen for bygging av krevende E6 Vegmyndighetene i Midt-Norge går spennende dager i møte. Først avventer de regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 for å se om de kan regne med å få klarsignal til bygging av E6 TrondheimStjørdal, og deretter er de spente på om noen av de inviterte internasjonale aktørene dukker opp på informasjonsmøtet 9.oktober. Statsbudsjett-forslaget legges fram to dager før. Og ikke nok med det, de skal prøve konkurransepreget dialog i arbeidet med å gjøre kontrakter. Vegprosjektet E6 Trondheim-Stjørdal har invitert både norsk og internasjonal anleggsbransje til informasjonsmøtet. Det nærmer seg en mulig start for det utfordrende vegprosjektet E6 Trondheim-Stjørdal, forutsatt at Stortinget vedtar utbyggingen. Det er i den forbindelsen at det avholdes et informasjonsmøte for om kommende aktivitet innenfor entrepriser og leveranser til prosjektet.

3


Hvordan vinne anbud Oslo, 27. oktober, 3. desember 2008 Bergen, 29. september 2008 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no - E6 Trondheim-Stjørdal er et spesielt prosjekt på mange måter. Både størrelsen på prosjektet, og kompleksiteten i det gir oss utfordringer. Det går blant annet på hvordan man rent teknisk best kan løse konkrete byggeutfordringer, som på Møllenberg. Det er en kjent sak at arbeidet med å flytte bygårder, anlegge byggegrop i kvikkleire, bygge tunnel og så tilbakeføre området, er en svært krevende oppgave. Derfor ønsker prosjektet å få med bransjen på en dialog/ konstruktive løsninger tilpasset eget utstyr mm om hvordan dette best kan løses. Internasjonale aktører? Det er også knyttet spenning til om i hvor stor grad internasjonale aktører vil melde sin interesse. Målet med møtet er å få informert om de store utfordringene i prosjektet, de ulike entreprisepakkene og den nye anskaffelsesmetoden ”konkurransepreget dialog” som skal benyttes på entreprisen for tunnel i kvikkleire og overgang til fjelltunnel på Møllenberg. Prosedyren konkurransepreget dialog benyttes ikke så ofte. Den kom inn i norsk lovevrk med den siste revisjonen, det vil si i 2007. Brønnøysundregistrene har benyttet prosedyren i forbindelse med anskaffelsen av AltInn2 og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har tatt den i bruk i forbindelse med at ehandel.no skal få ny plattform. I begge disse tilfellene dreier det seg om komplekse IKT-anskaffelser. Konkurransepreget dialog Konkurransepreget dialog kan, ifølge regelverket, benyttes ved særlig komplekse anskaffelser der det er umulig for oppdragsgiveren å beskrive hva som skal anskaffes. Dette kan typisk være særlig komplekse IT-kontrakter og OPS-kontrakter (offentlig-privat samarbeid). Oppdragsgiveren beskriver da i kunngjøringen hvilket behov anskaffelsen skal dekke, og hvilke kvalifikasjonskrav som stilles til leverandørene. Det gjennomføres deretter en prekvalifisering, og oppdragsgiveren innleder dernest en dialog med de kvalifiserte leverandørene om mulige løsninger. Under dialogfasen kan alle aspekter ved kontrakten drøftes med leverandørene (inklusive pris). Når dialogfasen er over, og leverandørene har innlevert tilbud, er det imidlertid ikke tillatt å forhandle.

4


Brudd på etikkregler kan gi tap av avtale Helse Stavanger har laget etiske krav også til sine leverandører, der det bl.a. heter at det er å betrakte som et vesentlig mislighold om en leverandør bidrar til at ansatte ved Helse Stavanger HF bryter foretakets etiske retningslinjer. Konsekvensen av et slikt kontraktmislighold blir heving av avtalen, konstateres det i de etiske retningslinjene for leverandører. Hva som er god etikk fra leverandørenes side, har Helse Stavanger oppsummert slik: 

Vær lojal mot de anskaffelsesrutiner, regler og ordninger som gjelder for foretaket.

Gi fullstendig og korrekt informasjon i anskaffelsesprosessen.

Forvalte foretakets og leverandørens ressurser på en best mulig måte.

Behandle kommersiell markedsinformasjon på en slik måte at: - framtidig konkurranse ivaretas. - avtalepriser forblir konfidensielle.

Foretakets valg av produkt og avtaleleverandør respekteres av samtlige markedsaktører.

Atferd som tilkjennegir at en ønsker å be foretaket om informasjon vedrørende konkurrentenes avtalepriser oppfattes som uakseptabel og bryter med bestemmelser om likebehandling i lov om offentlige anskaffelser .

Leverandøren skal ikke tilby former for økonomiske fordeler som kan skade framtidig konkurranse eller skade foretaket slik at det etiske renommé svekkes. Økonomiske fordeler betegnes her som: Gaver, tilbud om reiser eller ulike former for sponsing.

Bidra til at foretakets ansatte overholder foretakets etiske retningslinjer. Leverandører som bidrar til at ansatte ved Helse Stavanger HF bryter retningslinjene vil bidraget bli ansett som et vesentlig kontraktsmislighold med heving av avtale som følge.

I tillegg heter det i retningslinjene for foretaket at skriftlige invitasjoner fra leverandør til foretaket skal alltid sendes til klinikkdirektør ved den aktuelle klinikken. Alle henvendelser fra foretaket som meldes leverandøren vedrørende økonomisk støtte, skal også være skriftlige. Slike henvendelser skal dessuten være signert av økonomi- og finansdirektøren med intern kopi til aktuell rekvirent. Dersom denne rutinen ikke er fulgt, skal leverandøren forkaste henvendelsen, heter det.

5


Regjeringen får LO-nei til attføring på anbud Regjeringen møter motbør i sitt forslag om å konkurranseutsette attføringstjenester, og det er selveste LO som setter foten ned for forslaget. Nok en gang blir bruken av reglene for offentlige innkjøp et innslag i et tilløp til politisk dramatikk. Spørsmålet om konkurranseutsetting skaper dessuten splid i NHO: NHO Service og attføringsbedriftene der er enig med LO, mens NHO selv som hovedregel har tro på bruk av konkurransesetting her. LO går kraftig mot forslaget om å konkurranseutsette attføringstjenester. Slike tjenester egner seg ikke for å bli satt ut på anbud, fastslår sekretariatet i LO. Forslaget om konkurranseutsetting er fremmet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med å forenkle regelverket for arbeidsmarkedstiltakene. Riktignok kan LO slutte seg til intensjonen om å gjøre tiltakene tilgjengelig for flere grupper, men disse må ikke gå ut over de svakeste brukergruppene. Tilbudet om attføring må styrkes LO har sterkest innvendinger mot at forslaget legger for sterk vekt på at tilleggene skal underlegges regelverket for offentlige innkjøp, noe som innebærer konkurranseutsetting av tjenester som ikke egner seg for anbudsinstituttet. - Attføringsbedriftene og vekstbedriftene må heller styrkes for å bedre attføringstilbudet og for å kunne gi sysselsetting til personer som ikke kan arbeide i det ordinære arbeidslivet, heter det. Bygger på kunnskap – Det er problematisk å konkurranseutsette tjenester som i så stor grad bygger på kunnskap og personlige ferdigheter, fastslår LO. – Personer på attføring har ofte veldig ulike behov for bistand og oppfølging og må vurderes individuelt. Ved anbudsutsetting vil leverandøren og bestiller måtte holde seg til det som står i kontrakten. Vi har mye erfaring med hvor problematisk det kan være når det gjelder leveranser av varer, men langt vanskeligere blir det når det gjelder tjenester med sammensatte og ofte krevende behov, mener LO. Trekk gjerne flere med I sitt høringssvar understreker LO at den ikke er imot at det kan komme nye aktører inn på området som gjelder attføring. Personer med behov for attføring blir en stadig mer uensartet gruppe. Det er derfor viktig å åpne for flere aktører for å møte utfordringene, men dette må ikke skje gjennom anbudsutsetting. I NHO-systemet er det intern uenighet når det gjelder bruk av konkurranseutsetting i attføringen. En av de største landsforeningene i NHO, NHO Service, er ikke enig i bruk av konkurranseutsetting på dette feltet, noe hovedorganisasjonen imidlertid som hovedregel støtter. Attføringsbedriftene i NHO Service, frykter at attføring på anbud ofte vil gi et for ensidig fokus på pris og for lite vekt på kvalitet. NHO understreker på sin side at bruk av konkurranseutsetting stiller store krav til oppdragsgiveren, og NAV må, heter det, sikres nødvendig kompetanse på området.

6


Tett med oppdrag i tunnelutrustning Firmaer som kan levere og montere utstyr for tunnelutrustning behøver ikke å frykte oppdragstørke med det første. I et marked med høy aktivitet er tre nye oppdrag sendt ut på anbud de siste 10 dagene. I løpet av første uke i november må alle anbud være levert. Ifølge etatsbladet Våre Veger er Statens vegvesen for tiden aktive i markedet på dette området. Første frist utløper 13. oktober. Innen den datoen må anbud på elektroarbeidet i to tunneler øst for Bodø leveres. Det er den 1 255 meter lange Vethaugen tunnel og den 252 meter lange Tverrlia tunnel. Begge inngår i ny riksveg 17 mellom Tverrlandet og Godøystraumen. Her skal det blant annet monteres vifter, armaturer og diverse nødutstyr. Det skal også settes opp lysmaster i dagen og skilt både i tunnelen og utenfor. 23. oktober går den neste fristen ut. Det er datoen å merke seg for alle som kan levere styrings- og overvåkingsutstyr. Adressen er Bjørvikatunnelen i Oslo. Her skal det blant annet settes opp 235 LED-skilt, 30 mekanisk variable skilt og 18 bommer. Den siste fristen gjelder arbeid i den 3,7 km lange Nøstvettunnelen. Den inngår i ny E 6 mellom Assurtjern og Vinterbru sør for Oslo. Her skal det leveres og monteres utstyr for videoovervåkning og hendelsesdetektering. Entreprisen omfatter ca. 120 ITV-kameraer og til sammen 29 km kabler. Fristen går ut 6. november.

7


Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

Kurs:

Basiskurs

Innhold:

• Hvordan beregne terskelverdier • Krav til begrunnelse og klagefrist • Hvordan unngå klagesaker • Planlegging av konkurransen • Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner • Adgangen til suppleringskjøp • Anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger? • Utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag • Forbudet mot bruk av merkenavn • Anskaffelser under terskelverdiene • Valg av tildelingskriterier

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 21. oktober, 15. desember 2008 Bergen: 10. november 2008 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Intensivkurs for leverandører til offentlig sektor. I kurset gjennomgås de offentlige innkjøpsprosedyrene, og du får konkrete råd og tips om hvordan du bør utforme anbudet ditt.

Kurs:

Anbudsskriving

Innhold:

• Når kan du bli avvist fra konkurransen? • Hvordan skal du dokumentere underleverandører? • Hva er forskjellen på anbudskonkurranse og konkurranse med forhandlinger? • Hva kan oppdragsgiver vektlegge ved valg av leverandør? • Hvilke muligheter har du til å klage?

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Skien, 7. oktober 2008 Kristiansand, 15. oktober 2008 Bergen, 23. oktober 2008 Lillehammer, 29. oktober 2008 Bodø, 21. november 2008 Kl. 11.00 - 15.00

Detaljer:

Pris kr. 2.750,- inkl kursmanual og kursdokumentasjon. 10 % rabatt ved påmelding før 05.09.2008

Påmelding:

Telefon: Epost: Web:

22 411 215 forum@offentligeanskaffelser.no www.offentligeanskaffelser.no

innkjopsforum35_06102008  

Nr. 35, 6. oktober 2008 ➽ Om få dager vet Statens vegvesen om de kan sette i gang for alvor med en ny E6- strekning. Hvis grønt lys kommer,...

Advertisement