Page 1

Nr. 32, 15. september 2008

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: ➽

Olje- og energidepartementet gjorde hverken et ulovlig direktekjøp eller syndet mot konkurransekravet i Arnstad-saken, men gjorde et kritikkverdig innkjøpshåndverk. Innkjøpsforum nr. 32/2008

Helse Midt-Norge åpner for innsyn i styresaken om ambulansekontraktene, og varsler samtidig om en grundig evaluering av anbudsprosessen. Innkjøpsforum nr. 32/2008

Å stille etiske krav når det offentlige skal kjøpe, er nytt både for oppdragsgivere og leverandører. Kompetanse og veiledning trengs. Innkjøpsforum nr. 32/2008

LO går kraftig til felts mot bemanningsreduksjoner og reduserte lønns- og arbeidsvilkår som konkurransefortrinn i anbudskonkurranser. Innkjøpsforum nr. 32/2008

Oslo kommune v/Omsorgsbygg Oslo KF avviste to av fire tilbydere, men skulle ha avvist enda en: Vinneren. Det konkluderer KOFA med i en klagesak. Innkjøpsforum nr. 32/2008 Styrk din kompetanse, se kurstilbudene, side 9 - 15

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Basiskurs Oslo: 13. oktober, 15. desember 2008

Trondheim: 15. september 2008 Bergen: 10. november, 11. november 2008 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no  Web: www.offentligeanskaffelser.no 

Olje-og energidepartementet

Kritikkverdig håndverk, men reddet seg Kritikkverdig innkjøpshåndverk gjorde at Olje- og energidepartementet (OED) lett kunne falt for eget grep da de inngikk avtale med Eli Arnstad. Men, etter å ha forsøkt å sette sammen faktum i ettertid, konkluderer Advokatfirmaet Myhre&Co. at OED verken gjorde en ulovlig direkteanskaffelse eller forbrøt seg mot konkurranse-kravet. Imidlertid sviktet departementet når det gjelder protokollføring, krav til skatteattest og etterlevelse av kravet om etterprøvbarhet. Nå knytter spenningen seg til resultatet av KOFAs behandling av ”gebyrklagesaken” om samme avtale. Oppdraget fra OED har medført at Advokatfirmaet Myhre&Co har gjennomgått 41 løpende konsulentavtaler, blant disse har avtalene med Eli Arnstad og Institutt for strategisk analyse (INSA) påkalt størst oppmerksomhet i det offentlige rom. Myhre&Co konkluderer med at det ikke foreligger grunnlag for å konkludere med at denne avtalen er å anse som en ulovlig direkteanskaffelse. Heller ikke var det neppe i strid med kravet til konkurranse at kontrakt ble inngått direkte med Arnstad. Samtidig foreligger det brudd på krav om protokollføring, krav til etterprøvbarhet og kravet til skatteattest. Kravet til konkurranse anses heller ikke for brutt når det gjelder kontrakten med Institutt for strategisk analyse. Men også her er det brudd på kravet om protokollføring og til etterprøvbarhet, skriver Advokatfirmaet Myhre&Co i sin rapport. KOFA-sak Samtidig foreligger det en klagesak for KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) om samme sak. Der ber Høyre-stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen og Per-Kristian Foss om at KOFA vurderer om de to kontraktene med hhv Eli Arnstad og Institutt for strategisk analyse må anses som én anskaffelse. Dersom de to kontraktene ikke må anses som én anskaffelse, anføres det at kravet til konkurranse er brutt ved at det ikke er bedt om tilbud fra flere leverandører før innklagede inngikk kontraktene. Advokatfirmaet Myhre&Co, der tidligere sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre, så vel står sentralt som har deltatt i arbeidet med OED-oppdraget, peker på at utgangspunktet for å vurdere om Arnstad-avtalen er en ulovlig direkteanskaffelse er verdien på den. Avtalen hadde en øvre ramme på 450 000 kroner. Det følger imidlertid av avtalen at den kunne utvides etter avtale mellom partene, og den bestemmelsen er problematisk i forhold til lovens krav til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, heter det. Imidlertid beløper timelønn

2


Hvordan vinne anbud   

Oslo, 27. oktober, 3. desember 2008 Bergen, 29. september 2008   Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no  Web: www.offentligeanskaffelser.no  multiplisert med antall uker og et normalt overslag av timer seg ikke opp til den øvre rammen, og det kan være grunn til å tolke avtalen slik at dette taket også refererer seg til eventuelle utvidelser. For å bringe avtalen i harmoni med anskaffelsesregelverket, kan en slik tolkning være nærliggende, fremhever advokatfirmaet, som legger denne tolkningen til grunn i det videre. Omgå regelverket? Det konkluderes dessuten med at når det gjelder spørsmålet om ikke Arnstad-avtalen og INSA-avtalen burde vært slått sammen, at det ikke kan ha vært noe motiv fra OEDs side om å dele opp anskaffelsen i flere kontrakter for å omgå regelverket. Samtidig ligger de to avtalene så nær hverandre i tid at det er nødvendig å vurdere om de to er ”delarbeider” av ”en tjeneste” etter regelverket. Det finner Myhre&Co at det ikke er, ettersom 7/8-deler av Arnstad-avtalen gjaldt andre oppgaver eller prosjekter enn INSA-avtalen. INSA skulle bidra med faktainnhenting og faglig analyse, heter det, mens Arnstad skulle bidra til å utvikle en bioenergistrategi ved å formulere og presentere departementets politiske mål. Rapporten konkluderer ellers med at kontrakten med Arnstad ikke skal summeres med bl.a. INSA-avtalen ut fra bestemmelsene om regelmessighet, dvs. når det er tale om kontrakter som inngås ”regelmessig eller som skal fornyes innen et gitt tidsrom”. Konkurranse-kravet Regelverket krever konkurranse så langt det er mulig selv om det gjelder inngåelse av avtaler under 500 000 kroner. Når det gjelder avtalen med Arnstad, var det ikke et alternativ for departementet å inngå kontrakt med noen andre, skriver Advokatfirmaet Myhre&Co. Det var med andre ord spørsmål om å inngå en avtale med Arnstad om bistand eller å gjøre oppgaven selv. Rapporten konkluderer slik på dette punktet, basert på de forutsetningene som beskrives i rapporten: - …at det neppe var i strid med kravet til konkurranse, at kontrakt ble inngått direkte med Arnstad. Vi antar imidlertid at departementet ut fra kravet til etterprøvbarhet i loven, burde vært tydeligere i protokollen på de vurderinger og forutsetninger man baserte seg på, da man la til grunn at bare Arnstad var aktuelle for de aktuelle arbeidene.

3


Gir innsyn i tildeling av ambulansekontrakter Helse Midt-Norge har besluttet å åpne for innsyn i styresaken om tildeling av ambulansekontrakter. Samtidig flagger adm. dir Jan Eirik Thoresen i det regionale helseforetaket at de skal ha en ekstern gjennomgang og en grundig evaluering av anbudsprosess, beslutningsgrunnlag, kvalitet, leveranser og økonomi, og legge dette fram for vårt styre. Bølgene gikk høyt både i Midt-Norge og mange andre steder i landet i forbindelse med denne anbudsprosessen. Det skyldtes delvis motstand mot at helseforetak konkurranseutsetter ambulansedriften. Helse Midt-Norge RHF har altså valgt å imøtekomme begjæringer om innsyn i styresaken som gjelder ambulansekontrakter. Saksframlegget er nå offentliggjort med unntak av vurdering av økonomiske forhold hos de to selskapene saken omhandler, Namsos Trafikkselskap ASA og Inntrøndelag Ambulanse, fremgår det av en melding fra helseforetaket. Da styret behandlet saken i ekstraordinært styremøte 10. juli 2008 ble det understreket at avtalene om kompensasjon som var framforhandlet, ikke påvirket rekkefølge og prioritering av de innkomne anbud for ambulansetjenesten og dermed heller ikke konklusjonen om tildeling av kontrakt. Administrasjonen gjennomførte både anbudsprosess og vurdering av de framsatte krav fra de to selskapene innenfor den fullmakt styret har gitt administrerende direktør. Saken ble likevel lagt fram for styret for Helse Midt-Norge RHF fordi ambulansetjenesten står sentralt i forhold til det ansvar Helse Midt-Norge RHF har for å sikre trygge og forutsigbare helsetjenester for befolkningen i de tre midtnorske fylkene. Forsvarlig ambulansedrift I forbindelse med anbudsprosessen høsten 2007 la Helse Midt-Norge RHF stor vekt på å sikre forsvarlig drift av ambulansene. For å sikre en tilstedeværende og kvalitetsmessig tjeneste i januar 2008 anså Helse Midt-Norge RHF det som avgjørende å få ambulanseavtalene i havn. Det var risiko for at store områder faktisk kunne stå uten ambulanseavtale fra 1. januar 2008. I tråd med forutsetningene i inngåtte avtaler, ble det etter noen måneders drift satt fram krav om kompensasjon for merutgifter. Etter forhandlinger kom man til enighet om slik kompensasjon. - Gjennom driftsavtalene for ambulansetjenesten har vi fått mulighet til å innfri nye krav til bemanning og kvalitet og det har skjedd en betydelig oppgradering av ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge. Vi skal ha en ekstern gjennomgang og en grundig evaluering av anbudsprosess, beslutningsgrunnlag, kvalitet, leveranser og økonomi, og legge dette fram for vårt styre, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge RHF i en kommentar. Vedtak om meroffentlighet I det ekstraordinære styremøtet 5. september i år gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF følgende enstemmige vedtak: 1. Styret beslutter å utøve meroffentlighet i forbindelse med mottatte begjæringer om dokumentinnsyn i sak 71/08.

4


2. Styret viser til tidligere vedtak om evaluering av anbudsprosessen for ambulansetransporten i Midt-Norge og ber om at det foretas en ekstern gjennomgang av anbudsprosessen for å få avklart om anbudsreglementet og lov offentlige innkjøp er fulgt og at avtalene er håndtert på korrekt måte.

Offentlig sektor trenger etikkhjelp Det å stille etiske krav når det offentlige skal gjøre innkjøp, er nytt så vel for oppdragsgivere som leverandører. En spørreundersøkelse i sommer har avslørt at bare et fåtall av norske kommuner har regler for etiske innkjøp. Det er ikke minst kunnskap som trengs, og en veiledning for slike kjøp er på vei. Men to av de kommunene som er kommet lengst, Bergen og Stavanger, har hittil ikke funnet etiske krav særskilt vanskelig eller dyrt å stille - leverandøren har ansvaret for å følge opp. Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon. I sommer har organisasjonen spurt samtlige norske kommuner om de har etiske retningslinjer for innkjøp med henblikk på å unngå barnearbeid hos leverandører. En av fire kommuner besvarte spørsmålene. Av disse hadde en av fem slike regler. Det er på bakgrunn av denne undersøkelsen at LOs barne- og familieorganisasjonen slår fast at norske kommuner mangler rutiner for å motvirke barnearbeid ved innkjøp. - Norske kommuner viser liten vilje til å bekjempe barnearbeid hos sine leverandører, hevder Framfylkingen. Trenger kunnskap Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt fastslår at kommunene må bli flinkere til å stille etiske innkjøpskrav. Til NRK Dagsnytt forelden sa statsråden: - Kommunene har jo gjort relativt lite på dette området. Det er flere som trenger kunnskap om hvordan de kan foreta etiske innkjøp. I regi av Barne- og likestillingsdepartementet utvikles det nå en veiledning for håndtering av slike spørsmål. Initiativ for etisk handel (IEH) står sentralt i dette arbeidet. Veiledningen skal være klar i løpet av 2008, og vil være et praktisk verktøy for kommuner og andre offentlige virksomheter. IEHs nåværende prosjekt for å fremme etiske innkjøpskrav i offentlig sektor går fra 2007-2010. Bergen og Stavanger Kommunene Bergen og Stavanger vil nå stille krav om arbeidsforhold og -miljø til sine leverandører. I et intervju med Fagbladet sier innkjøpssjef Kjartan Møller i Stavanger kommune at det offentlige er en betydelig kunde, og vi har derfor stor påvirkningskraft.

5


Våren 2007 fikk Stavanger kommune en alvorlig vekker. I en TV2-dokumentar ble det påstått at indiske arbeidere som foredlet stein til Tusenårsstedet i Stavanger, arbeidet under høyst kritikkverdige forhold. I dag deltar de sammen med Bergen kommune i pilotprosjektet om etiske innkjøp i offentlig sektor, som Initiativ for etisk handel leder og som er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet. Regelverket for offentlige innkjøp forutsetter at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte: – Jeg kan ikke se annet enn at etisk handel bidrar til dette. Tjenester fra bedrifter som tilbyr sine ansatte luselønn, elendige HMS-forhold og urimelig lange arbeidsdager bør vi unngå, hevder Møller i Fagbladet-intervjuet. Ikke vanskelig eller dyrt Bergen kommune har stilt etiske krav i anbudskonkurransen for levering av leker og idrettsutstyr. Stavanger skal i gang når konkurransen for kommunens møbler lyses ut. Hittil har verken Bergen eller Stavanger kommuner funnet etiske krav særskilt vanskelig eller dyrt. Diana Snibsøer, rådgiver i innkjøpsavdelingen i Bergen kommune, mener, ifølge Fagbladet, at hovedansvaret ligger på leverandøren: – Vi stiller kravene, og leverandøren har ansvar for at de følges opp. Vi har muligheten til å ta stikkprøver underveis. Men det er ikke vi som skal reise til produksjonslandene for å gjøre dette. Da leier vi inn ekstern hjelp, forteller Snibsøer, som legger til at etiske krav er et nytt område for begge parter: – Vi ønsker å bidra til et fruktbart samarbeid under hele kontraktsperioden. Dialog er derfor viktig. Vi vil dele vår kunnskap med leverandørene.

LO kraftig ut mot anbud i kollektivtransport LO reagerer kraftig mot at bemanningsreduksjoner og svekkede lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte skal brukes som konkurransefortrinn i forbindelse med kampen om kontrakter i kollektivtrafikk. I utgangspunkt er organisasjonen motstander mot konkurranseutsettingen i denne sektoren, og måten dette gjennomføres på i riksvegferjedriften. Det er i sin uttalelse til forslaget til Nasjonal Transportplan for 2010 – 2019 at LO skriver dette. - Det forutsettes i anbudsdokumentene at rederiene skal ha en effektiviseringsgevinst som skal være nært knyttet opp til bemanningen om bord i ferjene. En slik effektiviseringsgevinst vil bare kunne oppnås ved ytterligere reduksjon i bemanningen, og/eller ved endring av arbeidsordninger for mannskapet, mener LO.

6


Tar sterk avstand LO tar sterkt avstand fra at bemanningsreduksjoner og svekkede lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte skal brukes som konkurransefortrinn. LO frykter at en ytterligere reduksjon i bemanningen og endrede arbeidsordninger vil føre til redusert sikkerhet for passasjerer, last og mannskap. - Samtidig som myndighetene ved Statens Vegvesen konkurranseutsetter riksveifergedriften, gir de fra seg styring med materiellet (fergene), fremholder LO, som viser til at denne manglende mulighet for offentlig styring og dirigering av riksveifergene, har medført at ferger har blitt lagt i opplag til tross for store behov for ferger i andre geografiske områder. Dette vil på sikt også medføre at transportselskapenes prising av fergetjenester økes. I tillegg ser man en utvikling mot monopollignende tilstander på tilbydersiden, med store fusjoner av og samarbeidserklæringer mellom transportselskapene, alt med formål å redusere konkurransen. Sett i lys av denne utviklingen kan det i fremtiden ikke ventes statlige besparelser som følge av anbud i riksveifergedriften. Frustrasjon hos ansatte LO fremholder i sin uttalelse at det registreres den samme usikkerhet og frustrasjon blant de ansatte i riksvegfergedriften som for ansatte i landbasert kollektivtransport i forbindelse med anbud. Det er spesielt mangel på stillingsvern ved endring av operatør i riksvegsamband som skaper usikkerhet og frustrasjon, i tillegg til at de utsettes for trusler, og i beste fall, et utilbørlig press for å få nedbemanne fergene som et middel for å vinne anbud. LO vil derfor presisere viktigheten av at reglene for virksomhetsoverdragelse ved bruk av anbud umiddelbart kommer på plass. Som et alternativ til en videre konkurranseutsetting peker LO på mulighetene myndighetene har til å inngå langsiktige kontrakter (kjøpskontrakter over flere år). LO mener at slike kontrakter er alt for lite utprøvd og vil sterkt anbefale myndighetene å gå videre med utvikling av slike kontrakter, fremfor en ytterligere konkurranseutsetting med bruk av anbud.

Burde ha avvist vinneren Oppdragsgiveren avviste to av de fire tilbyderne, men skulle også ha avvist den tredje. I stedet var det han som fikk kontrakten. Det likte ikke den fjerde av tilbyderne, som klaget avgjørelsen inn for KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Her fikk han medhold i sin klage, i det KOFA mente at vinneren egentlig skulle vært avvist fra konkurransen. Oslo kommune v/Omsorgsbygg Oslo KF hadde dermed brutt innkjøpsreglene ved å unnlate å avvise vinneren.

7


Saken, KOFA-sak 2008/54, gjaldt en konkurranse med forhandling for anskaffelse av generalentreprise for ombygging og tilbygg. Fire tilbud kom inn, men to av disse ble avvist. Den av de to som ikke fikk kontrakt, klaget kontrakttildelingen inn for klagenemnda fordi han mente at den som fikk kontrakten, også burde vært avvist. Dokumentasjonskrav Det omstridte punktet gjaldt et krav til tilbydernes tekniske kvalifikasjoner om at de må ha ”… erfaring fra tilsvarende oppdrag”. Nemnda skriver at det her foreligger rom for innkjøpsfaglig skjønn, men at den kan prøve om skjønnet har vært saklig og forsvarlig. Etter KOFAs oppfatning er en utforming av kvalifikasjonskravet å forstå slik at det må kreves at leverandørene dokumenterer erfaring med oppdrag av tilsvarende verdi, art og omfang som det prosjektet denne konkurransen gjelder. Av den oversikten som den valgte leverandøren fremla i tilbudet over selskapets viktigste leveranser, fremgår det at det beløpsmessig største enhetlige oppdraget leverandøren har gjennomført siden 1996, er på 9 millioner kroner. Dette beløpet utgjør bare ca. halvparten av den aktuelle entreprises verdi, som etter den fremlagte dokumentasjonen må antas å være ca. 20 millioner kroner. Leverandøren har også angitt en kunde med et beløp på til sammen 10 millioner kroner, men disse ”diverse arbeider” er spredd over en periode på ni år. Ikke dokumentert Dessuten fremgår det at leverandøren bare har utført to oppdrag i størrelsesordenen ca 4 millioner kroner, og at de øvrige oppdragene leverandøren har utført, ligger i størrelsesordenen fra kr 600.000 til kr to millioner. - Dette er av betydelig lavere verdi enn det aktuelle prosjekt, fremholder klagenemnda, som fortsetter: - Oversikten som den valgte leverandøren gav over tidligere leveranser er etter klagenemndas oppfatning heller ikke egnet til å gi et bilde av verken art eller omfang av de utførte oppdragene. For det meste har leverandøren begrenset seg til å uttale at oppdragene gjelder ”diverse arbeider”. Basert på dette kan klagenemnda ikke se at den valgte leverandøren har dokumentert at kravet til erfaring fra tilsvarende oppdrag er oppfylt i denne saken. Leverandøren skulle derfor etter nemndas oppfatning vært avvist, mener nemnda, som fastslår at Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF har brutt forskriftens § 11-10 (1) bokstav a ved å unnlate å avvise selskapet.

8


Intensivkurs for leverandører til offentlig sektor. I kurset gjennomgås de offentlige innkjøpsprosedyrene, og du får konkrete råd og tips om hvordan du bør utforme anbudet ditt.

Kurs:

Anbudsskriving

Innhold:

• Når kan du bli avvist fra konkurransen? • Hvordan skal du dokumentere underleverandører? • Hva er forskjellen på anbudskonkurranse og konkurranse med forhandlinger? • Hva kan oppdragsgiver vektlegge ved valg av leverandør? • Hvilke muligheter har du til å klage?

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Trondheim, 22. september 2008 Bodø, 25. september 2008 Skien, 7. oktober 2008 Kristiansand, 15. oktober 2008 Stavanger, 22. oktober 2008 Bergen, 23. oktober 2008 Lillehammer, 29. oktober 2008 Kl. 11.00 - 15.00

Detaljer:

Pris kr. 2.490,- inkl kursmanual og kursdokumentasjon. 10 % rabatt ved påmelding før 05.09.2008

Påmelding:

Telefon: Epost: Web:

22 411 215 forum@offentligeanskaffelser.no www.offentligeanskaffelser.no


Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

Kurs:

Basiskurs

Innhold:

• Hvordan beregne terskelverdier • Krav til begrunnelse og klagefrist • Hvordan unngå klagesaker • Planlegging av konkurransen • Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner • Adgangen til suppleringskjøp • Anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger? • Utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag • Forbudet mot bruk av merkenavn • Anskaffelser under terskelverdiene • Valg av tildelingskriterier

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 13. oktober, 15. desember 2008 Trondheim, 15. september 2008 Bergen: 10. november 2008 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


KURS FOR OPPDRAGSGIVERE AUGUST 2008 Oslo, 21/8 Oslo, 25/8

Evalueringsmodeller og poengsystemer Rammeavtaler og opsjoner

SEPTEMBER 2008 Bergen, 1/9 Trondheim, 15/9 Trondheim, 22/9 Trondheim, 23/9 Bodø, 25/9

Rammeavtaler og opsjoner Basiskurs Anbudsskriving Fordypningskurs for innkjøpere Anbudsskriving

OKTOBER 2008 Hvordan håndtere klager, krav om begrunnelser og innsyn Skien, 7/10 Anbudsskriving Oslo, 13/10 Basiskurs Kristiansand, 15/10 Anbudsskriving Stavavnger 22/10 Anbudsskriving Bergen 23/10 Anbudsskriving Lillehammer, 29/10 Anbudsskriving

Alle kurs:

Oslo, 6/10

Oslo, 3/11 Bergen, 10/11 Bergen, 11/11 Oslo, 17/11 Oslo, 20/11 Oslo, 24/11

Konkurranse med forhandlinger Basiskurs Hvordan skrive et godt konkurransegrunnlag Fordypningskurs for innkjøpere Kjøp av konsulent- og rådgivningstjenester Kontraktsrett for innkjøpere

DESEMBER 2008 Bergen, 1/12 Oslo, 8/12 Oslo, 15/12 Oslo, 16/12

Rammeavtaler og opsjoner Innføring i NS 8405 og 8406 Basiskurs Evalueringsmodeller og poengsystemer

Kl. 09.00 – 15.10 Kr. 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, kursmanual og kursdokumentasjon

Påmelding:

NOVEMBER 2008

Telefon: 22 41 12 15 (mandag – fredag 08.00 – 16.00) E-post: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Kurs for oppdragsgivere

Basiskurs Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger. Kurset tar for seg: • hvordan beregne terskelverdier • krav til begrunnelse og klagefrist • hvordan unngå klagesaker • planlegging av konkurransen • skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner • adgangen til suppleringskjøp • anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger? • utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag • forbudet mot bruk av merkenavn • anskaffelser under terskelverdiene • valg av tildelingskriterier Neste kurs: • Trondheim: 15. september 2008 • Bergen: 10. november 2008 • Bergen: 11. november 2008 • Oslo: 13. oktober 2008 • Oslo: 15. desember 2008 Kursledere: Advokat/tidl. sekr.leder i KOFA: Robert Myhre

Evalueringsmodeller og poengsystemer Deltakerne får førstehånds kjennskap til ulike evalueringsmodeller og poengsystemer, og kurset viser fallgruber som må unngås. Kurset tar for seg: • Prinsipper for poengfordeling • Poengsetting av tildelingskriteriene • Prissetting av tildelingskriteriene • Tildelingskriterier veid opp mot pris • Krav til poengsystemene Neste kurs: • Oslo: 21. august 2008 • Oslo: 16. desember 2008 Kursleder: Advokat Robert Myhre (tidl. sekr.leder i KOFA)

Fordypningskurs for innkjøpere Kurset går i dybden på viktige problemer som kan oppstå, og viser gjennom praksis hvordan disse kan løses. Kurset tar for seg: • Ufullstendige tilbud • Feilprising i tilbudene • Alternative tilbud • Avvisning av avvikende tilbud • Håndtering av forbehold • Forhandlingsforbudet i anbudskonkurranser Neste kurs: • Trondheim: 23. september 2008 • Oslo: 17. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre


Kurset retter seg mot offentlige byggherrer, samt rådgivere som bistår byggherren. I kurset gjennomgås de viktigste tvistetemaer i en bygg- og anleggskontrakt, og kurset gir derfor en fin innføring i standardene. Kurset er beregnet på ikke-jurister, med noe erfaring fra byggog anleggsanskaffelser. Kurset tar for seg: • Fristforlengelse • Byggherresvikt/Byggherreforhold • Plunder- og heft krav • Endringer • Tvist om måleregler • Varsling • Reklamasjon og foreldelse Neste kurs: • Oslo: 8. desember 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Kjøp av konsulent- og rådgivningstjenester I løpet av kursdagen får deltakerne grundig innføring i hvordan konsulent- og rådgivningstjenester skal kjøpes inn. Herunder gjennomgås de praktisk utfordringer og vanskeligheter man kan støte på når det gjelder utarbeidelse av konkurransegrunnlag, og evaluering av tilbudene. Det kan være en fordel om kursdeltakerne enten har gjennomført basiskurs, eller har erfaring fra offentlige anskaffelser. Kurset tar for seg: • Evaluering av leverandørens erfaring • Evaluering av tilbudene • Innhenting av referanser • Når er rådgivningen mangelfull?

Neste kurs: • Oslo: 20. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Kontraktsrett for innkjøpere Kurset gjennomgår kontraktsrettens ABC, fra kontraktstolkning, og frem til forsinkelser, mangler og heving/oppsigelse av kontrakten. Et viktig kurs for deg som skal inngå kontrakter. Kurset er beregnet på ikke-jurister. Kurset tar for seg: • Risikoregulering • Endringerav kontrakten • Tolkning av kontrakten • Kontraktsbrudd (mangler og forsinkelser) • Virkningen av mislighold (sanksjoner) • Avbestilling og omgjøring Neste kurs: • Oslo: 24. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Kurs for oppdragsgivere

Innføring i NS 8405 og 8406

• Evaluering av referanser • Vektlegging av egen erfaring med leverandøren • Kontraktsregulering • Opphavsrett til ytelsen • Kontraktsevalueringer • Risikofordeling


Kurs for oppdragsgivere

Rammeavtaler og opsjoner Kurset gjennomgår det du trenger å vite om rammeavtaler, parallelle rammeavtaler, opsjoner og minikonkurranser. Kurset tar for seg: • Hva er en rammeavtale? • Kunngjøring og konkurranse grunnlag • Evaluering og valg av leverandør • Avbestilling og opsjonsbruk • Gjennomføring av minikonkurranser • Må rammeavtalen brukes? • Kan andre bruke avtalen? • Kontraktsperiodens lengde • Når kan man kjøpe utenfor avtalen? Neste kurs: • Oslo: 25. august 2008 • Bergen: 1. september 2008 • Bergen: 1. desember 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Hvordan lage et godt konkurransegrunnlag Kurset viser hvordan du lager et godt konkurransegrrunnlag, med hovedvekt på kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon og tildelingskriterier. Kurset tar for seg: • Systematisering av konkurransegrunnlaget • Hvilke kvalifikasjonskrav kan du stille? • Hvilke tildelingskriterier kan du velge? • Hvilken dokumentasjon må du kreve fra leverandørene • Kontraktsvilkårenes plass

• Kravspesifikasjonen • Forbudet mot merkenavn • Bruk av rådgivere for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget Neste kurs: • Oslo: 11. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Konkurranse med forhandlinger Kurset viser hvordan du gjennomfører forhandlinger innenfor innkjøpsreglene, og hvordan du oppnår resultater i forhandlingene. Kurset tar for seg: • Utvelgelse til forhandlingene • Utsiling av leverandører underveis i forhandlingene • Hvordan håndtere vanskelige for handlingsmotparter • Enkle forhandlingsteknikker som virker! • Taushetsplikten • Veiledningsplikten • Siste tilbud Neste kurs: • Oslo: 3. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre


Som innkjøper står man ofte overfor vanskelige vurderinger av hvor langt man bør/kan gå i å utlevere informasjon om andre tilbud. Det er samtidig vedtatt ny offentlighetslov, som skjerper leverandørenes rettigheter. Kurset gjennomgår både hva leverandørene har krav på å få vite, og også hvordan man bør håndtere en klagesak fra leverandører. Kurset tar for seg: • Taushetsplikt om forretningshemmeligheter • Klageadgangen • KOFAs saksbehandling • Krav til innhold i begrunnelser • Erstatning • Omgjøringsadgangen • Innsynsretten Neste kurs: • Oslo: 6. oktober 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Etikk i offentlige anskaffelser Alvorlige brudd på etiske krav i bransjen kan medføre avvisning av tilbud. Det er viktig å kunne dokumentere at bedriften har kunnskap om etiske krav som stilles i offentlige anskaffelser. Kursdokumentasjonen kan inngå som del av kvalitetssikringssystemet i bedriften, og brukes som dokumentasjon i anbudsbesvarelsen. Kurset tar for seg: • Når kan du kreve at konkurrenten avvises? • Når kan du bli avvist?

Neste kurs: • Oslo: 5. november 2008 OBS! Pris kr. 2.490,- inkl kursmanual og kursdokumentasjon. Kurstid: 11.00 - 15.00 Kursleder: Advokat og tidligere sekr.leder i KOFA, Robert Myhre

Kurs for oppdragsgivere

Hvordan håndtere klager, krav om begrunnelse og innsyn

• Spesielle krav i helsesektoren • Kundepleie - hvor går grensen for korrupsjon? • Kontakt i anbudsfasen • Rådgiver ved utarbeidelse av kravspesifikasjonen

innkjopsforum32_15092008  

➽ Helse Midt-Norge åpner for innsyn i styresaken om ambulansekontraktene, og varsler samtidig om en grundig evaluering av anbudsprosessen. I...

innkjopsforum32_15092008  

➽ Helse Midt-Norge åpner for innsyn i styresaken om ambulansekontraktene, og varsler samtidig om en grundig evaluering av anbudsprosessen. I...

Advertisement