Page 1

Nr. 30, 24. august 2009

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no.

Tidligere artikler og siste års nyhetsbrev finner du på www.innkjopsforum.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene:

De offentlige innkjøpsreglene har ingenting om levering av revidert tilbud pr. e-post ved forhandlinger. En KOFA-avgjørelse bidrar til å fylle dette tomrommet. Innkjøpsforum nr. 30/2009

Svineinfluensa-frykten førte til akutt behov for å kjøpe nær 400 respiratorer til de regionale helseforetakene. Det betød nær en dobling! Innkjøpsforum nr. 30/2009

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Fylte tomrom i regelverket De krevet det reviderte tilbudet oversendt som vedlegg til e-post, men fikk det som passordbeskyttet lenke sammen med brukernavn og passord. I tillegg ble oppdragsgiveren bedt om ikke å laste ned dokumentet før tilbudsfristen var ute, fordi det kunne tenkes behov for endring til fristen løp ut. Dette førte til at den aktuelle tilbyderen ble avvist. Brudd på regelverkets krav til forutberegnelighet og likebehandling, fastslo Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), som dermed fylte ut et regeltomrom når det gjelder levering av revidert tilbud med epost. Saken sprang ut av en konkurranse med forhandling i regi av Helse Sør-Øst for inngåelse av rammeavtale om kjøp og vedlikehold av verktøy for virksomhets- og prosessmodellering. Klagenemnda trekker fram at regelverket ikke har formkrav til hvordan de reviderte tilbudene i en konkurranse med forhandling skal innleveres, bortsett fra at endring av en leverandørs tilbud skal dokumenteres skriftlig, og at forhandlingene skal skje i samsvar med de alminnelige reglene i forskriften. Dette i motsetning til det første tilbudet som inngis hvor forskriften angir klare krav til utforming og innlevering En oppdragsgiver har dermed stor frihet til å velge hvordan reviderte tilbud skal inngis, så fremt kravene ellers i regelverket overholdes, fastslår nemnda, og minner om at en oppdragsgiver etter forskriften har plikt til å avvise et tilbud som ”ikke er levert innen den fastsatte tilbudsfristen”. Bestemmelsene gjelder avvisning på grunn av forhold ved tilbudet, og må, så langt de passer, anses å gjelde gjennom hele konkurransen når denne gjennomføres i flere faser, ikke bare ved innlevering av et første tilbud. Det er videre på det rene at kravet til likebehandling kan medføre plikt til å avvise et tilbud. Vedlegg eller lenke? KOFA forstår det slik at oppdragsgiveren mente at det reviderte tilbudet skulle sendes som vedlegg til e-post. Dette ble imidlertid ikke presisert. Slik klagenemnda ser det, er det dessuten i realiteten liten forskjell på om dokumentene vedlegges e-posten direkte, eller i form av en lenke til en nettside hvor dokumentene er lastet opp. I begge tilfellene får oppdragsgiveren tilgang til dokumentene via e-post. - Det er heller ikke mer tidkrevende og komplisert å få tilgang til dokumentene, fremholder nemnda, og sikkerheten ved bruk av løsningen er heller ikke dårligere enn ved bruk av e-post med vedlegg. Dokumentene er beskyttet med brukernavn og passord. De er også merket med tidspunktet for opplasting til nettsiden. Dokumentene kunne således ikke endres dokumentene etter tilbudsfristens utløp uten at dette ville vært synlig for oppdragsgiveren. Klagenemnda kan ikke se at den måten klager innleverte tilbudet på var i strid med oppdragsgiverens anvisninger for dette eller at kravet til likebehandling vil være brutt ved å godta klagers tilbud som rettidig innlevert. Helse Sør-Øst har anført at det reviderte tilbudet uansett ikke er levert innen fristen. Det er for det første vist til at den aktuelle tilbyderen hadde bedt om at oppdragsgiveren ikke lastet

2


ned dokumentene før etter klokken 09.00, da tilbyderen som klaget, kunne tenkes å ville gjøre endringer i tilbudet frem til dette tidspunktet. Her bemerker KOFA at det fremgår av forskriften at tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. - Tilsvarende regel må gjelde for levering av reviderte tilbud, og tilbudet må anses innlevert innen fristen, fastslår klagenemnda. Nedlasting Det er dessuten vist til at det ble bedt om bekreftelse på at nedlastingen av dokumentene var vellykket, eventuelt kontakte klageren dersom det oppsto tekniske problemer med nedlastingen, slik at det da kunne finnes en annen løsning for levering. Helseforetaket har pekt på at det ville være fånyttes å kontakte klageren dersom man ikke fikk lastet ned dokumentene. Fristen for å levere revidert tilbud ville være utløpt, og muligheten for å levere tilbudet på nytt på en annen måte var da ikke til stede. Klagenemnda kan ikke se at disse merknadene har betydning for saken. Oppdragsgiveren har ikke anført å ha hatt problemer med nedlastingen, og, slik nemnda ser det, var det ikke større risiko for tekniske problemer ved denne løsningen enn ved å levere dokumentene som vedlegg til e-post.

Influensafrykt gav respirator-rush - Vi har beregnet at 1000 nordmenn vil kunne trenge intensiv pustehjelp samtidig når influensabølgen når toppen. Sykehusene har nå drøyt 600 respiratorer. Nå gir vi grønt lys for å kjøpe ytterligere 400, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. I rekordfart ble anskaffelsene gjennomført, og leveransene skal gjennomføres tidlig i høst. Helse Sør-Øst skal alene supplere sin respirator-stall med 220 nye. Det var Helsedirektoratet som anbefalte Helse- og omsorgsdepartementet å kjøpe 393 respiratorer til landets sykehus. Dette vil forbedre sykehusenes mulighet til å kunne behandle pasienter som blir syke med det nye influensa A (H1N1) og trenger respiratorbehandling. Helsedirektoratet har vurdert behovet for intensivplasser og respiratorer hvis mange mennesker i Norge blir smittet med influensa A (H1N1). Bakgrunnen er at tall fra Storbritannia viser at utbredelsen av influensa A (H1N1) kan bli raskere enn tidligere antatt med økt behov for intensivplasser og respiratorbehandling. Vurdering er gjort sammen med de regionale helseforetak, Folkehelseinstituttet og eksperter på området. Helse Sør-Øst Helsedirektoratet anbefalte følgende fordeling av de 393 respiratorer: Helse Sør-Øst 220, Helse Vest 80, Helse Midt 50 og Helse Nord 43 . Anskaffelsene er nå satt i gang. Helse SørØst har bedt Helseforetakenes Innkjøpsservice HINAS om å sette i verk innkjøp av de 220 nye respiratorer som skal benyttes i pandemiberedskapen i regionen. Helseforetaket har dessuten avklart hvordan de nye respiratorene skal fordeles inntil videre. De fleste av

3


intensivrespiratorene er fordelt til helseforetakene, mens bare et mindre antall transportrespiratorer foreløpig er fordelt. Helse Sør-Øst har fra før 358 respiratorer som er i bruk eller som kan tas i bruk uten større tiltak. De nye respiratorene skal etter planen på plass tidlig i høst. - Vi ønsker å vente med å fordele en del av respiratorene til vi vet mer om behovet og om hvordan pasientene fordeler seg i regionen, sier fungerende viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Maren Skaset. Helseforetakene i Helse Sør-Øst meldte for noen uker siden fra om hvor mange respiratorer de hadde og hvor mange nye de eventuelt kunne betjene. Fordelingen er gjort med utgangspunkt i denne tilbakemeldingen. Den endelige fordelingen og eierskapet til de innkjøpte respiratorene vil bli avklart etter at den første pandemibølgen er over. Denne fordelingen kan bli annerledes enn den fordelingen som nå er gjort. Helse Vest Helse Vest RHF og Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS) har på sin side inngått avtale med fire leverandører om kjøp av til sammen 86 respiratorer. Også disse ventes levert tidlig i høst. Av dei 86 respiratorene er 48 såkalte kompliserte maskiner, mens 38 er av en enklere type. I dag har Helse Vest om lag 110 tilgjengelige respiratorer. Av de 86 respiratorene som blir levert til Helseregion vest er 15 bestilte fra leverandøren GE Healthcare som ikke før har levert respiratorer til Norge. Dette var nødvendig for å sikre at Norge får det tallet på respiratorer som trengs for å være rustet til et verst tenkelig influensautbrudd.

4

innkjopsforum30_24082009  

Nr. 30, 24. august 2009 De offentlige innkjøpsreglene har ingenting om levering av revidert tilbud pr. e-post ved forhandlinger. En KOFA-avg...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you