Page 1

Nr. 30, 1. september 2008

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: ➽

Et politisk vedtak vil aldri bli betraktet som en uforutsett omstendighet i innkjøpsregelverkets forstand. Det slår Sosial- og helsedirektoratet fast. Innkjøpsforum nr. 30/2008

Statsbygg har gjort kontrakt for sikkerhetsutstyr til Halden fengsel. Det er den største kontrakten i sitt slag siden Gardermoen. Innkjøpsforum nr. 30/2008

Samtidig som Oslo kommune har inngått avtaler som gjør det enkelt å kjøpe økologisk mat, har kommunen også utarbeidet veiledning for bruk av slik mat. Innkjøpsforum nr. 30/2008

Man må kunne stole på at det som står i tilbudet er riktig. Det skal ikke være nødvendig for en oppdragsgiver å kontrollere alle opplysninger, mener KOFA. Innkjøpsforum nr. 30/2008

Vegvesenet hadde ambisjoner om å kunngjøre en ny E39-strekning før ferien, men det greide de ikke. Nå er imidlertid konkurransen i gang. Innkjøpsforum nr. 30/2008 Styrk din kompetanse, se kurstilbudene, side 7 - 12

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Basiskurs Oslo: 13. oktober, 15. desember 2008

Trondheim: 15. september 2008 Bergen: 10. november, 11. november 2008 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no  Web: www.offentligeanskaffelser.no 

Politiske vedtak er ikke noe uforutsett Et politisk vedtak utgjør aldri en uforutsett omstendighet etter reglene for offentlige anskaffelser. Dette skriver Sosial- og helsedirektoratet i et brev til de regionale helseforetakene. Bakgrunnen er signaler om at man kan utvide eksisterende avtaler om kjøp av tjenester uten å gå veien om ny konkurranse fordi det politiske vedtaket som ligger bak behovet kan betraktes som en uforutsett hendelse. ”Raskere tilbake" er tiltak som har som mål å hindre unødig langvarig sykefravær. I forbindelse med tiltaket har de regionale helseforetakene gjort avtaler med private leverandører av helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte. Bakgrunnen for brevet fra Sosial- og helsedirektoratet er at det er kommet signaler om at enkelte av disse foretakene vil utvide eksisterende avtaler med private aktører for å oppnå ekstra tjenester. Dermed kan man få ekstra tjenester. Spørsmålet er om en slik fremgangsmåte holder vann etter regelverket for offentlige anskaffelser. Om det er mulig, mener man i de aktuelle foretakene at dette vil gjøre prosessene med å iverksette nye tjenester inn under sykefraværsordningen mer effektiv og gi raskere resultater. Uforutsette omstendigheter Direktoratet peker på at det siktes til reglene som gjør unntak når uforutsette omstendigheter gjør det nødvendig å utføre tilleggsytelser til en allerede inngått kontrakt. Der heter det at det kan gjøres unntak der ”…uforutsette omstendigheter gjør det nødvendig å utføre tilleggsytelser som er strengt nødvendige for kontraktens fullføring, forutsatt at tildelingen skjer til samme leverandør”. – Et politisk vedtak, som her ligger til grunn for anskaffelsen, utgjør aldri i seg selv en ”uforutsett hendelse”. Dette følger av en identifikasjon mellom offentlige oppdragsgivere; det politiske nivået kan ikke undergrave regler de selv er ansvarlige for ved å sette korte frister for gjennomføring, påpeker direktoratet i brevet til de regionale helseforetalene. I samme brev ber direktoratet for øvrig, på generelt grunnlag, foretakene om å være særskilt oppmerksomme når det gjelder gjeldende lovverk og praksis. - Avvik fra dette, heter det, kan medføre vansker i etablering av tilbud for sykmeldte pasienter henvist til behandling i spesialisthelsetjenesten.

2


Hvordan vinne anbud   

Oslo, 27. oktober, 3. desember 2008 Bergen, 29. september 2008   Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no  Web: www.offentligeanskaffelser.no 

Enklere konkurranseform Det pekes på at det fins muligheter for å benytte de nasjonale reglene for kjøp av helsetjenester og de generelle reglene når det skal gjøres kontrakt for opptrenings- og rehabiliteringstjenestene. Det innebærer at man kan bruke en enklere konkurranseform, og at man står friere i fristfastsettelsen, understreker direktoratet, som samtidig fremholder at de grunnleggende kravene om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet gjelde ruten forbehold også fopr anskaffelser gjort etter denne fremgangsmåten. Også når man kjøper opptrenings- og rehabiliteringstjenester unntatt for kunngjøringsplikt og reglene om fristberegning, gjelder reglenes krav til dokumentasjon av prosessen, protokollføring og innhenting av kvalifikasjonsdokumenter fra tilbyderne, skriver Sosial- og helsedirektoratet til de regionale helseforetakene.

Største sikkerhetskontrakt siden Gardermoen Statsbygg har inngått kontrakt med YIT Building Systems AS om leveranse av sikkerhetsutstyret til Halden Fengsel. Kontraktens omfang er på 70 millioner kroner og er den største sikkerhetskontrakten siden Gardermoen. Halden Fengsel har en total bygningsmasse på 27.500 m2, og det er ti år siden det er bygget et fengsel i denne størrelsesorden i Norge. Det nyeste innenfor sikkerhetsteknologi blir tatt i bruk når fengselet åpner dørene i 2010. Kontrakten om sikkerhetsutstyret omfatter blant annet: • Celle samtaleanlegg • Porttelefon • Overfallsalarm • Lytteanlegg • Brannalarm • Adgangskontroll, innbruddalarm • ITV/VMD anlegg – internfjernsyn/kamerovervåking/bevegelsesdetektering

3


Kontrakten ble inngått etter begrenset konkurranse. Oppstart for kontraktsarbeidet er 1. september 2008, og arbeidet skal være avsluttet i april 2010, etter et halv års prøvedriftsperiode. Totalt har prosjektet en kostnadsramme på kr. 1,395 milliarder kroner. Hele fengselsanlegget skal være ferdig i oktober 2009, med overlevering til Justisdepartementet april 2010.

Veiledning i bruk og kjøp av økologisk mat Oslo kommune har latt utvikle en veiledning for bruk av økologisk mat, samtidig som kommunen på sine avtaler har gjort det enkelt å handle inn varene. Bruk av økologiske matvarer skal bidra til å fremme kommunen som en miljøbevisst aktør, fremgår det av meldingen på Oslo kommunes webside. Økologiske varer er produsert med mindre energibruk og lavere miljøbelastning sammenlignet med ikke-økologiske varer. Veiledningen for økologisk mat gir starthjelp for kjøp og bruk av økologiske matvarer i både små og store virksomheter, som barnehager, SFO, sykehjem, og kantiner. Gradvis utvidelse Begynn i det små med noen varer, heter det, og utvid sortimentet etter hvert. Å ta i bruk økologisk mat er en fin måte å bevisstgjøre forholdet til et sunt kosthold. Innføring av økologisk mat kan også bidra til et forebyggende kostholdsarbeid. Pilotprosjektet ”Økologisk mat i Oslo kommune” har bidratt til å utforme veiledningen. Det har vært pilotvirksomhet i flere bydeler som skal tilby økologisk mat. Utvidet vareutvalg Utvalget av økologiske varer som tilbys gjennom samkjøpsavtalen for hele kommunen er kraftig utvidet og utgjør nå om lag 300 varelinjer. Her finner du blant annet tørrvarer som mel, pasta, kaffe og krydder, brød- og melvarer, ferskvare som ost og egg, og økologiske kjøttvarer. Alt kan kjøpes inn gjennom kommunens samkjøpsavtale med ASKO. For små bestillere kan det etter avtale utstedes innkjøpskort som bare gjelder for Oslo kommune og de brukerstedene som inngår i avtalen.

4


Må kunne stole på det som står i tilbudet I utgangspunktet skal en oppdragsgiver kunne stole på at de opplysningene som en tilbyder gir, er korrekte. Det er ikke påkrevet å gjøre selvstendige undersøkelser om det enkelte forhold. Kommer det imidlertid for en dag senere at opplysningene ikke var riktige, dreier det seg om et kontraktbrudd – med de konsekvensene det måtte få. Dette fastslo KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en sak der det ble påstått at Helse Nord RHF burde ha avvist en leverandør, men der klagenemnda i stedet gav helseforetaket medhold. Saken gjaldt en klage i kjølvannet av en konkurranse med forhandling, der private sykehus ble invitert til å komme med tilbud på spesialisthelestjenester til pasienter med ortopediske lidelse. To tilbud kom inn, den ene av tilbyderne fikk kontrakten, den andre klaget til klagenemnda. En lang rekke ankepunkter ble anført, hvorav det ene gjaldt en påstand om at den som fikk kontrakten egentlig burde vært avvist. Nemnda slår fast at en oppdragsgiver har plikt til å avvise leverandører som ikke oppfyller de kravene som er satt til leverandørenes deltagelse i konkurransen. I nærværende sak hevdet klageren at flere av kvalifikasjonskravene ikke var oppfylt. Det gjaldt påstand om manglende godkjenning som privat sykehus og tilsvarende i forbindelse med en innfusjonering av et annet selskap. Stole på opplysningene KOFA har ikke anledning til å gå inn på regelverk som regulerer de nevnte godkjenningsspørsmålene, men peker på at de påståtte forholdene uansett ikke nødvendigvis vil være avgjørende for spørsmålet om oppdragsgiveren hadde plikt til å avvise angjeldende leverandør. I utgangspunktet kan oppdragsgiveren legge tilbyderens opplysninger til grunn ved vurderingen av kvalifikasjonskravene er oppfylt, heter det. Etter klagenemndas mening kunne Helse Nord RHF i dette tilfelle legge til grunn at godkjenningen var gyldig uten selv å foreta undersøkelser om opplysingene var korrekte. Avgjørende er det, skriver nemnda, om det fremgikk av opplysningene og dokumentasjonen i tilbudet om at dette var tilfelle. Kontraktbrudd - Dersom det viser seg at sykehusgodkjenningen ikke er gyldig, vil dette utgjøre et kontraktbrudd, som oppdragsgiveren er nærmest til å forfølge ved bruk av eventuelle kontraktrettslige misligholdsbeføyelser, påpeker KOFA. I forbindelse med at tilbyderen hadde overtatt sykehusvirksomheten i regi av en annen institusjon, ble det dessuten opplyst at godkjenningen allerede var overdratt til den leverandøren som fikk kontrakten på det tidspunktet da kvalifikasjonsvurderingen ble foretatt.

5


Forsinket E39-kunngjøring I begynnelsen av august kunngjorde Statens vegvesen oppdraget med å utvide E39 mellom Sandved-Stangeland i Rogaland fra to til fire felt. Strekningen i Sandnes kommune er på nær 2,3 kilometer. I tillegg til vegutvidelsen omfatter oppdraget bygging av langsgående støyvoller og støyskjermer på begge sider av veien. Tilbudsfristen er 23. september. Vegvesenet hadde håpet å få kunngjort konkurransen før sommerferien, men det rakk de ikke. Dette får likevel ikke noen spesielle forsinkelser for den planlagte starten for anleggsarbeidet, melder Statens vegvesen. Konsekvensene er små fordi entreprenørene har også sommerferie. Vurderingen av og regningen på tilbudene fra entreprenørene hadde uansett ikke skjedd før etter ferien. Mulig start på arbeidet er i løpet av november. Sandved-Stangeland-prosjektet er delt i to entrepriser: en for ombyggingen til fire felt, med langsgående voller og skjermer, som nå er kunngjort, og en for lokale skjermingstiltak. Sistnevnte entreprise skal etter plane ut på anbudsrunde mot slutten av året.

6


Intensivkurs for leverandører til offentlig sektor. I kurset gjennomgås de offentlige innkjøpsprosedyrene, og du får konkrete råd og tips om hvordan du bør utforme anbudet ditt.

Kurs:

Anbudsskriving

Innhold:

• Når kan du bli avvist fra konkurransen? • Hvordan skal du dokumentere underleverandører? • Hva er forskjellen på anbudskonkurranse og konkurranse med forhandlinger? • Hva kan oppdragsgiver vektlegge ved valg av leverandør? • Hvilke muligheter har du til å klage?

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Trondheim, 22. september 2008 Bodø, 25. september 2008 Skien, 7. oktober 2008 Kristiansand, 15. oktober 2008 Stavanger, 22. oktober 2008 Bergen, 23. oktober 2008 Lillehammer, 29. oktober 2008 Kl. 11.00 - 15.00

Detaljer:

Pris kr. 2.490,- inkl kursmanual og kursdokumentasjon. 10 % rabatt ved påmelding før 05.09.2008

Påmelding:

Telefon: Epost: Web:

22 411 215 forum@offentligeanskaffelser.no www.offentligeanskaffelser.no


KURS FOR OPPDRAGSGIVERE AUGUST 2008 Oslo, 21/8 Oslo, 25/8

Evalueringsmodeller og poengsystemer Rammeavtaler og opsjoner

SEPTEMBER 2008 Bergen, 1/9 Trondheim, 15/9 Trondheim, 23/9

Rammeavtaler og opsjoner Basiskurs Fordypningskurs for innkjøpere

OKTOBER 2008 Oslo, 6/10

Alle kurs:

Oslo, 13/10

Hvordan håndtere klager, krav om begrunnelser og innsyn Basiskurs

Oslo, 3/11 Bergen, 10/11 Bergen, 11/11 Oslo, 17/11 Oslo, 20/11 Oslo, 24/11

Konkurranse med forhandlinger Basiskurs Hvordan skrive et godt konkurransegrunnlag Fordypningskurs for innkjøpere Kjøp av konsulent- og rådgivningstjenester Kontraktsrett for innkjøpere

DESEMBER 2008 Bergen, 1/12 Oslo, 8/12 Oslo, 15/12 Oslo, 16/12

Rammeavtaler og opsjoner Innføring i NS 8405 og 8406 Basiskurs Evalueringsmodeller og poengsystemer

Kl. 09.00 – 15.10 Kr. 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, kursmanual og kursdokumentasjon

Påmelding:

NOVEMBER 2008

Telefon: 22 41 12 15 (mandag – fredag 08.00 – 16.00) E-post: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Kurs for oppdragsgivere

Basiskurs Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger. Kurset tar for seg: • hvordan beregne terskelverdier • krav til begrunnelse og klagefrist • hvordan unngå klagesaker • planlegging av konkurransen • skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner • adgangen til suppleringskjøp • anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger? • utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag • forbudet mot bruk av merkenavn • anskaffelser under terskelverdiene • valg av tildelingskriterier Neste kurs: • Trondheim: 15. september 2008 • Bergen: 10. november 2008 • Bergen: 11. november 2008 • Oslo: 13. oktober 2008 • Oslo: 15. desember 2008 Kursledere: Advokat/tidl. sekr.leder i KOFA: Robert Myhre

Evalueringsmodeller og poengsystemer Deltakerne får førstehånds kjennskap til ulike evalueringsmodeller og poengsystemer, og kurset viser fallgruber som må unngås. Kurset tar for seg: • Prinsipper for poengfordeling • Poengsetting av tildelingskriteriene • Prissetting av tildelingskriteriene • Tildelingskriterier veid opp mot pris • Krav til poengsystemene Neste kurs: • Oslo: 21. august 2008 • Oslo: 16. desember 2008 Kursleder: Advokat Robert Myhre (tidl. sekr.leder i KOFA)

Fordypningskurs for innkjøpere Kurset går i dybden på viktige problemer som kan oppstå, og viser gjennom praksis hvordan disse kan løses. Kurset tar for seg: • Ufullstendige tilbud • Feilprising i tilbudene • Alternative tilbud • Avvisning av avvikende tilbud • Håndtering av forbehold • Forhandlingsforbudet i anbudskonkurranser Neste kurs: • Trondheim: 23. september 2008 • Oslo: 17. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre


Kurset retter seg mot offentlige byggherrer, samt rådgivere som bistår byggherren. I kurset gjennomgås de viktigste tvistetemaer i en bygg- og anleggskontrakt, og kurset gir derfor en fin innføring i standardene. Kurset er beregnet på ikke-jurister, med noe erfaring fra byggog anleggsanskaffelser. Kurset tar for seg: • Fristforlengelse • Byggherresvikt/Byggherreforhold • Plunder- og heft krav • Endringer • Tvist om måleregler • Varsling • Reklamasjon og foreldelse Neste kurs: • Oslo: 8. desember 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Kjøp av konsulent- og rådgivningstjenester I løpet av kursdagen får deltakerne grundig innføring i hvordan konsulent- og rådgivningstjenester skal kjøpes inn. Herunder gjennomgås de praktisk utfordringer og vanskeligheter man kan støte på når det gjelder utarbeidelse av konkurransegrunnlag, og evaluering av tilbudene. Det kan være en fordel om kursdeltakerne enten har gjennomført basiskurs, eller har erfaring fra offentlige anskaffelser. Kurset tar for seg: • Evaluering av leverandørens erfaring • Evaluering av tilbudene • Innhenting av referanser • Når er rådgivningen mangelfull?

Neste kurs: • Oslo: 20. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Kontraktsrett for innkjøpere Kurset gjennomgår kontraktsrettens ABC, fra kontraktstolkning, og frem til forsinkelser, mangler og heving/oppsigelse av kontrakten. Et viktig kurs for deg som skal inngå kontrakter. Kurset er beregnet på ikke-jurister. Kurset tar for seg: • Risikoregulering • Endringerav kontrakten • Tolkning av kontrakten • Kontraktsbrudd (mangler og forsinkelser) • Virkningen av mislighold (sanksjoner) • Avbestilling og omgjøring Neste kurs: • Oslo: 24. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Kurs for oppdragsgivere

Innføring i NS 8405 og 8406

• Evaluering av referanser • Vektlegging av egen erfaring med leverandøren • Kontraktsregulering • Opphavsrett til ytelsen • Kontraktsevalueringer • Risikofordeling


Kurs for oppdragsgivere

Rammeavtaler og opsjoner Kurset gjennomgår det du trenger å vite om rammeavtaler, parallelle rammeavtaler, opsjoner og minikonkurranser. Kurset tar for seg: • Hva er en rammeavtale? • Kunngjøring og konkurranse grunnlag • Evaluering og valg av leverandør • Avbestilling og opsjonsbruk • Gjennomføring av minikonkurranser • Må rammeavtalen brukes? • Kan andre bruke avtalen? • Kontraktsperiodens lengde • Når kan man kjøpe utenfor avtalen? Neste kurs: • Oslo: 25. august 2008 • Bergen: 1. september 2008 • Bergen: 1. desember 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Hvordan lage et godt konkurransegrunnlag Kurset viser hvordan du lager et godt konkurransegrrunnlag, med hovedvekt på kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon og tildelingskriterier. Kurset tar for seg: • Systematisering av konkurransegrunnlaget • Hvilke kvalifikasjonskrav kan du stille? • Hvilke tildelingskriterier kan du velge? • Hvilken dokumentasjon må du kreve fra leverandørene • Kontraktsvilkårenes plass

• Kravspesifikasjonen • Forbudet mot merkenavn • Bruk av rådgivere for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget Neste kurs: • Oslo: 11. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Konkurranse med forhandlinger Kurset viser hvordan du gjennomfører forhandlinger innenfor innkjøpsreglene, og hvordan du oppnår resultater i forhandlingene. Kurset tar for seg: • Utvelgelse til forhandlingene • Utsiling av leverandører underveis i forhandlingene • Hvordan håndtere vanskelige for handlingsmotparter • Enkle forhandlingsteknikker som virker! • Taushetsplikten • Veiledningsplikten • Siste tilbud Neste kurs: • Oslo: 3. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre


Som innkjøper står man ofte overfor vanskelige vurderinger av hvor langt man bør/kan gå i å utlevere informasjon om andre tilbud. Det er samtidig vedtatt ny offentlighetslov, som skjerper leverandørenes rettigheter. Kurset gjennomgår både hva leverandørene har krav på å få vite, og også hvordan man bør håndtere en klagesak fra leverandører. Kurset tar for seg: • Taushetsplikt om forretningshemmeligheter • Klageadgangen • KOFAs saksbehandling • Krav til innhold i begrunnelser • Erstatning • Omgjøringsadgangen • Innsynsretten Neste kurs: • Oslo: 6. oktober 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Etikk i offentlige anskaffelser Alvorlige brudd på etiske krav i bransjen kan medføre avvisning av tilbud. Det er viktig å kunne dokumentere at bedriften har kunnskap om etiske krav som stilles i offentlige anskaffelser. Kursdokumentasjonen kan inngå som del av kvalitetssikringssystemet i bedriften, og brukes som dokumentasjon i anbudsbesvarelsen. Kurset tar for seg: • Når kan du kreve at konkurrenten avvises? • Når kan du bli avvist?

Neste kurs: • Oslo: 5. november 2008 OBS! Pris kr. 2.490,- inkl kursmanual og kursdokumentasjon. Kurstid: 11.00 - 15.00 Kursleder: Advokat og tidligere sekr.leder i KOFA, Robert Myhre

Kurs for oppdragsgivere

Hvordan håndtere klager, krav om begrunnelse og innsyn

• Spesielle krav i helsesektoren • Kundepleie - hvor går grensen for korrupsjon? • Kontakt i anbudsfasen • Rådgiver ved utarbeidelse av kravspesifikasjonen

innkjopsforum30_01092008  

Nr. 30, 1. september 2008 ➽ Samtidig som Oslo kommune har inngått avtaler som gjør det enkelt å kjøpe økologisk mat, har kommunen også utarb...

Advertisement