Page 1

Nr. 29, 25. august 2008

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: ➽

Det faglige hjørnet: En god regel er å sjekke markedet før man går ut med en konkurranse. Men hva bør man huske, undersøke…? Oslo kommune har gode råd. Innkjøpsforum nr. 29/2008

Det europeiske talerøret for kommuner og regioner tar til orde for å skille interkommunalt samarbeid ut fra de offentlige innkjøpsreglene. Innkjøpsforum nr. 29/2008

Etisk handel er på dagsorden – av gode grunner. Initiativ for etisk handel (IEH) har utviklet åtte hovedprinsipper som grunnlag for etiske innkjøp. Innkjøpsforum nr. 29/2008

Da Helse Sør-Øst jaktet på konsulenter for en rekke viktige områder, kom det inn hele 90 tilbud. Innkjøpsforum nr. 29/2008

Bjørvikatunnelen skal brannsikres, men da Statens vegvesen åpnet tilbudene fant man at det bare var utlendinger som hadde meldt interesse for denne jobben. Innkjøpsforum nr. 29/2008 Styrk din kompetanse, se kurstilbudene, side 9 - 17

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Basiskurs Oslo: 13. oktober, 15. desember 2008

Trondheim: 15. september 2008 Bergen: 10. november, 11. november 2008 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no  Web: www.offentligeanskaffelser.no 

Kommune-samarbeid ut av innkjøpsreglene? Talerøret for Europas kommuner ber nå om at EU-systemet unntar det interkommunale samarbeidet fra de offentlige innkjøpsreglene. Dette skjer midt oppe i en strid i flere europeiske land der kjernen er hva man kan overlate til et interkommunalt selskap uten forutgående konkurranse. Ikke minst her hjemme står kommunesektoren og næringslivet steilt mot hverandre. I det europeiske initiativet argumenteres det med at interkommunalt samarbeid er en ofte benyttet arbeidsmåte for å redusere kostnader og øke effektiviteten innenfor en offentlig ramme. Forholdet mellom reglene for offentlige anskaffelser og tildeling av enerett til interkommunale selskaper er svært aktuell ikke bare i Norge, men i hele Europa. I Sverige utkjempes for eksempel en kamp som minner om den vi har i Norge for tiden, og det er særlig på avfallsområdet meningene og interessene er delte. Striden har flere aspekter – det gjelder kommunenes lyst og rett til å avgjøre selv, uten statlig innblanding, og det er de juridiske aspekter. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) avgjorde nylig at Steinkjer kommune foretok en ulovlig direkteanskaffelse i strid med lov og forskrift om offentlige anskaffelser da den vedtok å tildele sitt eget deleide selskap Ecopro en 15-årig kontrakt på behandling av våtorganisk avfall fra husholdninger samt kloakkslam fra kommunen. Kommunesektoren bøyer ikke uten videre av for KOFA-avgjørelsen i Steinkjersaken om enerett til avfallshåndtering. Det fremgår av kommentarene til avgjørelsen fra KS Bedrift og Avfall Norge. Europeisk innspill KS europeiske paraplyorganisasjon CEMR ber i en melding til det franske formannskapet om at interkommunalt samarbeid unntas fra regelverket om offentlig anskaffelser. CEMR argumenterer med at interkommunalt samarbeid er en ofte benyttet arbeidsmåte for å redusere kostnader og øke effektiviteten innenfor en offentlig ramme. Kommunestrukturen i de europeiske landene varierer sterkt, både med hensyn til innbyggerantall og størrelse. En undersøkelse som CEMR og EPSU (arbeidstakerorganisasjonen for kommunal sektor) har utarbeidet om ulike former for kommunal tjenesteyting i Europa, viser at samarbeid er svært vanlig måte å sikre både

2


Hvordan vinne anbud   

Oslo, 26. august, 27. oktober, 3. desember 2008 Bergen, 29. september 2008   Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no  Web: www.offentligeanskaffelser.no  bedre kvalitet på tjenesten og til en billigere penge uten at ansvaret for tjenesten legges ut til private. Det er særlig de stadig mer kompliserte aspektene knyttet til den kommunale tjenesteytingen som nødvendiggjør større enheter, men innenfor en offentlig ramme. Det kan være regelverk, kvalitetsstandard, overlapping mellom ulike fagområder, ansattes vilkår og rekruttering. En del caseundersøkelser illustrer også utfordringer hva gjelder det kommunale ansvaret for en tjeneste når private utfører på vegne av kommunen: Går et privat selskap som utfører en tjeneste på vegne av en kommune konkurs, står kommunen ansvarlig for å ta over driften. Dette medfører betydelige ressurser for kommunen på kort sikt. Oppfordrer til samarbeid En del land har også egen lovgivning som oppfordrer til lokalt og regionalt samarbeid mellom kommunene. Dette er også tilfelle i Norge. I 2007 ble det vedtatt en ny lovhjemmel for samarbeid i kommuneloven (§ 28 b og c) som tillater samarbeid på områder hvor særlovgivningen i legger begrensninger i delegasjonsmuligheten. På dette området er samarbeidet unntatt lov om offentlig anskaffelser. Når det gjelder samarbeid om administrative støttetjenester, er det kartlagt et svært høyt omfang mellom norske kommuner (ECON 2007). Vilkårene knyttet til samarbeid hva gjelder anskaffelsesregelverket er i dag delvis uklart. Det er imidlertid klart at kommunal sektor i Europa ikke kan fungere innenfor dagens nasjonale inndelingsrammer uten et omfattende samarbeid. CEMRs oppfordring til det franske presidentskapet er derfor svært viktig også for norske kommuner.

Åtte gode råd for å få til etisk handel Fra tid til annen melder spørsmålet seg om hvordan man skal gå fram for å få etablert samfunnsansvar i alle ledd i leverandørkjeden og oppnå etisk handel. Initiativ for etisk handel (IEH) har utviklet åtte hovedprinsipper, som kanskje kan være nyttige som tips og råd – eller inspirasjon!

3


Implementeringsprinsippene til IEH bygger på mange års erfaring og internasjonalt dokumentert god praksis. Prinsippene fungerer som et praktisk rettet styringsverktøy ved arbeid med etisk handel: 1. Forankring Etablere etiske retningslinjer for innkjøp, forankring hos ledelse, intern opplæring og definisjon av konkrete mål. 2. Etiske krav Kommunisere etiske retningslinjer for innkjøp til leverandører. 3. Risikovurdering Kartlegge leverandørkjeden og gjennomføre risikovurdering for dårlige arbeids- og miljøforhold. 4. Kartlegging og forbedringer Kartlegge arbeidsforhold og definere forbedringstiltak i dialog med produsentene. 5. Forretningspraksis Etablere incentivordninger for leverandører, tilrettelegge innkjøpspraksis og bistå leverandører med kompetanseheving. 6. Nye leverandører Legge etiske krav til grunn ved valg av nye leverandører. 7. Kommunikasjon Kommunisere etisk handel-engasjement og resultater av arbeidet. 8. Opinionsarbeid Bruke nettverk og andre sammenhenger til å styrke oppslutning og kunnskap om etisk handel.

Helse Sør-Øst fikk 90 konsulent-tilbud Det kom inn 90 tilbud da Helse Sør-Øst RHF var i markedet for å gjøre avtaler for konsulenttjenester. Det gjelder områder som IKT, HR, økonomi, innkjøp og organisasjonsutvikling. Kontraktene skal etter planen gjøres sist i oktober, men mengden av tilbud kan åpne for en mulig forsinkelse. Like før sommeren juni strømmet det på med post i Sykehuspartners lokaler i Vektergården i Drammen. I stabelen med post var det omfangsrike konvolutter, og små pappesker. Noen leverte søknaden ved personlig fremmøte like før fristen gikk ut.

4


- Interessen er stor, konstaterer Kate-Mari Hagen i Sykehuspartner Innkjøp og logistikk i en melding på nettstedet deres. Hun er prosjektleder for anskaffelsen. 90 bidrag kom inn innen fristen, og alle disse er med i første runde, det som heter prekvalifiseringen. I denne runden skal det gjøres en vurdering av hver enkelt, og kun de beste får lov til å bli med videre, og gi et tilbud på konsulenttjenester. Flere områder – Vi skal inngå rammeavtaler for konsulenttjenester innenfor flere områder, for eksempel IKT, HR, økonomi, innkjøp og organisasjonsutvikling, for å nevne noen, sier Hagen. Det skal inngås flere rammeavtaler innen samme område. Når Helse Sør-Øst i fremtiden har behov for konsulenter , må de som har fått rammeavtale på det aktuelle området konkurrere seg imellom. Med i prosjektarbeidet er fagpersoner fra helseforetakene, samt Helse Sør-Øst RHF, i tillegg til Sykehuspartner. - Vi har en tidsplan hvor vi ser for oss at kontrakter kan inngås tidligst sist i oktober. Men omfanget er såpass stort at tidspunktet kan bli noe forskjøvet, sier prosjektlederen.

Bare utlendinger ville brannsikre Tre tilbydere meldte sin interesse for brannsikring av Bjørvikatunnelen. Ingen av dem er norske. Lavest ligger det tyske firmaet Kaser som forlanger 48,312 millioner kroner for jobben. Prisen stemmer svært godt med Vegvesenets overslag. Nærmeste konkurrent er CBBN Fireproofing Int. Det er et arbeidsfellesskap mellom de nederlandske firmaene BAM og Vogel BV. Deres tilbud er på 50,9 millioner. Høyest ligger Innovative Fire Systems fra Frankrike, som har gitt et tilbud på 52 millioner. Det er etatsbladet Våre Veger som skriver dette. Tilbyderne fikk to valgmuligheter. De kunne bruke et stoff som skal sprøytes på en nettarmering, eller de kunne feste brannsikre plater til vegger og tak med bolter. Det var også mulighet til å gi pris på begge deler. Ingen av tilbyderne valgte begge deler. Kasers anbud er basert på plater, de to andre vil sprøyte brannsikringen på. Jobben omfatter sikring av over 50 000 kvm. Taket utgjør nesten 80 prosent av arealet. Utlysningen skjedde så tidlig som i november i fjor. Årsaken til den romslige anbudsfristen er at byggherren forlangte dokumentasjon på at metoden som velges fungerer etter hensikten. Det måtte gjøres i en ovn hvor temperaturen kan komme opp i 1 350 grader.

5


Det faglige hjørnet

Verktøy for kartlegging av markedet Om det i det hele tatt er et marked der ute som kan dekke behovet for de aktuelle produktene, hva slags muligheter og begrensninger dette markedet byr på, og hvordan konkurransesituasjonen der er, er blant de viktige informasjonene som en markedsundersøkelse forut for anskaffelsen skal avdekke. Men hvordan får man best mulig kartlagt dette markedet? I Oslo kommunes innkjøpsveiledning fins gode råd og tips. I nyhetsbrevene har vi over tid brakt stoff der vi har støttet oss til ulike veiledninger, stort sett Fornyings- og administrasjonsdepartementets til forskrift om lov om offentlige anskaffelser. Denne gangen tar vi utgangspunkt i Oslo kommunes veiledning, der temaet markedsundersøkelser omtales. For en slik aktivitet foreligger ingen spesielle regler, men i Oslo-veiledningen er det en god del tips og forslag til en effektiv gjennomføring av denne delen av planleggingen av en anskaffelse. Veiledningen som Oslo kommune har laget, ble lansert tidligere i år. Den er utarbeidet av Utviklings- og kompetanseetaten, avdeling for konserninnkjøp og effektivisering (KOE). Veiledningen skal etter planen oppdateres to ganger i året. Veiledningen gir en oversikt over hva som er styrende for anskaffelsesvirksomheten i Oslo kommune, og er et hjelpemiddel for kommunes aktører i det daglige arbeidet med anskaffelser. Formålet med markedsundersøkelse Gjennom markedsundersøkelsene skal virksomheten: • • • •

avdekke om det finnes et marked som kan dekke det verifiserte behovet avdekke muligheter og begrensninger i markedet avdekke hvordan konkurransesituasjonen på markedet er sikre at det i anskaffelsesprosessen tas høyde for markedets kompetanse og nyutvikling • påvirke markedet til å endre adferd og til å dekke verifisert behov • sikre at mest mulig realistiske priser legges til grunn ved budsjettering av anskaffelsen • utforme en kontraktstrategi tilpasset markedet, det verifiserte behovet og alminnelige risikofordelingsprinsipper • vurdere sosiale, etiske og miljømessige krav Virksomheten er ansvarlig for å innhente og systematisere informasjonen om leverandørmarkedet. I markedsundersøkelsen kartlegges hva som finnes på markedet av ulike typer produkter, tjenester og leverandører og om markedet er i utvikling. Det er viktig at undersøkelsen inkluderer den kunnskap som fagpersoner i virksomheten har

6


om produktet/tjenesten/leverandører. For anskaffelser hvor TAT er opprettet, er det viktig at teamets kompetanse tilføres prosessen. Strategisk informasjon Underveis i denne aktiviteten er det viktig at strategisk informasjon om forestående anskaffelser ikke blir kjent i leverandørmarkedet. Strategisk informasjon i denne sammenheng kan for eksempel være: • at virksomheten har dårlig tid • at det finnes få leverandører • at behovshavere/brukere har preferanser i forhold til produkt/tjeneste og leverandør Avsløring av strategisk informasjon innhentet for eksempel ved markedsundersøkelse, vil kunne bidra til økte priser. Videre er eventuelle preferanser for enkelte leverandører, type varer/tjenester i strid med regelverkets bestemmelser om likebehandling og regelverkets formål om kosteffektive anskaffelser. For å forhindre at strategisk informasjon kommer ut, bør det være én dedikert person som er ansvarlig for kommunikasjonen med markedet. For komplekse anskaffelser/markeder bør det foretas en grundig markedsanalyse. Dette gjelder også der markedet er ukjent eller nytt for virksomheten. Ved anskaffelse av standard varer vil et par telefoner eller et søk på Internett kunne gi tilstrekkelig informasjon til at virksomheten får en forståelse av hvordan markedssituasjonen er. Hva slags informasjon? Listen under viser eksempler på typer informasjon virksomheten bør innhente ved en markedsundersøkelse: • Hvilke leverandører kan levere det aktuelle produktet/tjenesten? • Om produktet/tjenesten er i stadig utvikling (teknologisk eller lignende)? • Om markedet i et langsiktig perspektiv vil utvikle produktet/tjenesten med en stadig mer miljøvennlig profil? • Hvilken kompetanse har leverandørene? • Hva definerer de som sin kjernevirksomhet? • Hva slags erfaringer og referanser har leverandørene? • Hvor finnes leverandørene; lokalt, regionalt, internasjonalt? • Hvordan er prisnivået i markedet? • Hvilke prisdanningsmekanismer eksisterer? • Hva påvirker prisene, for eksempel råvarekostnader, miljøhensyn, personellkostnader, kvalitet, valuta og er produktet hyllevare eller skreddersøm? • Konkurransesituasjonen i markedet; er det mange/få, store/små leverandører? • Er leverandørene i stand til å levere/yte det vi ønsker, eller er det nødvendig å utvikle markedet for at det skal kunne imøtekomme kommunens behov? Informasjon kan innhentes ved direkte henvendelser til leverandører og ved søk i generelle informasjonskilder. All informasjonsinnhenting skal skje lovlig og etisk forsvarlig. Virksomheten kan være i kontakt med markedet for å foreta undersøkelser i forbindelse med en konkret anskaffelse. Det er da viktig at leverandørene likebehandles. Dette kan gjøres ved å ta kontakt med flere leverandører, eventuelt invitere til informasjonsmøte der

7


alle potensielle leverandører blir gitt anledning til å delta. Det er virksomheten som skal styre markedskontakten og informasjonsflyten. Ulike vurderinger Svarene fra markedsundersøkelsen vil inngå som bakgrunnsinformasjon for de vurderinger som skal foretas videre i anskaffelsesprosessen, for eksempel: • • • • •

ved fastsettelse av budsjett for anskaffelsen valg anskaffelsesprosedyre ved valg av spesifikasjonsform for det som skal leveres hvordan leveransen skal prises av leverandørene tidspunkt for utsendelse av konkurransegrunnlaget

Når kontrakt er inngått, er det viktig at virksomheten følger med på hvordan markedet utvikler seg, hvilke aktører som kommer til/forsvinner osv. Den informasjonen må virksomheten bruke for å sikre at kontrakten oppfylles på en mest mulig hensiktsmessig måte. Informasjonen skal arkiveres og kan nyttiggjøres ved liknende fremtidige anskaffelser. For omfattende og strategisk viktige anskaffelser, kan det være helt nødvendig å overvåke markedet kontinuerlig. Kilder og hjelpemidler Norske og utenlandske generelle informasjonskilder som: • • • • • • • • • •

Oslo kommunes virksomheter Firmaers årsrapporter Fagtidsskrifter og dagspresse Statistisk sentralbyrå Produkt- og leverandørdatabaser via Internett (for eksempel Kompass, Dialog og DIANE) Bransjeregistre og interesseorganisasjoner Firma som driver med kredittvurdering Handelsattacheer ved ambassader Andre offentlige og private kunder/aktører Fagmesser

8


Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

Kurs:

Basiskurs

Innhold:

• Hvordan beregne terskelverdier • Krav til begrunnelse og klagefrist • Hvordan unngå klagesaker • Planlegging av konkurransen • Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner • Adgangen til suppleringskjøp • Anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger? • Utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag • Forbudet mot bruk av merkenavn • Anskaffelser under terskelverdiene • Valg av tildelingskriterier

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 13. oktober, 15. desember 2008 Trondheim, 15. september 2008 Bergen: 10. november 2008 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


KURS FOR LEVERANDØRER AUGUST 2008 Oslo, 26/8

Hvordan vinne anbud

OKTOBER 2008 Oslo, 27/9

Hvordan vinne anbud

NOVEMBER 2008 Oslo, 5/11 Oslo, 6/11

Etikk i offentlige anskaffelser Kontraktsrett for leverandører

DESEMBER 2008

Alle kurs:

Oslo, 3/12 Oslo, 9/12 Oslo, 11/12

Kl. 09.00 – 15.10 Kr. 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, kursmanual og kursdokumentasjon

Påmelding:

Hvordan vinne anbud Fordypningskurs for leverandører Entreprenørkurset

Telefon: 22 41 12 15 (mandag – fredag 08.00 – 16.00) E-post: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Kurs for leverandører

Entreprenørkurset Kurset viser hvordan anbuds- og entreprisereglene kan brukes til å vinne oppdrag, og til å få fortjeneste på kontraktene. Kurset tar for seg: • Presentasjon av tidligere oppdrag • Adgangen til rette feil i tilbudene • Bruk av underentreprenører • Massekontroll • Lovlige og forbudte forbehold • Plunder og heft-krav • Adgangen til å fravike Norsk Standard • Varslingsreglene Neste kurs: • Oslo: 11. desember 2008 Kursleder: Advokat og tidligere sekr.leder i KOFA, Robert Myhre

Fordypningskurs for leverandører Kurset gjennomgår det du trenger å vite om rammeavtaler, opsjoner og minikonkurranser. Videre gjennomgår kurset konkurranse med forhandlinger. Kurset tar for seg: • Hva er en rammeavtale? • Kunngjøring og konkurransegrunnlag • Avbestilling og opsjonsbruk • Gjennomføring av minikonkurranser • Må rammeavtalen brukes? • Kan andre bruke avtalen? • Kontraktsperiodens lengde • Når kan man kjøpe utenfor avtalen? • Ulike typer forhandlinger • Utvelgelse til forhandlinger • Gjennomføring av forhandlinger

• Siste tilbud - hva innebærer det? Neste kurs: • Oslo: 9. desember 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Hvordan vinne anbud Det offentlige i Norge handler for 300 milliarder kroner i året. Får du din del av kaka? Synes du det er vanskelig å selge til det offentlige? Sliter du med regelverk og kompliserte anbudsrutiner? Eller har du problemer med å finne oppdragene, eller i anbudet å få fremhevet godt nok dine fortrinn? Kurset gir deg kunnskap om spillereglene, om strategi og praktisk anbudsskriving. Kurset tar for seg: • Hvordan få kunnskap om anbudskonkurranser i ditt distrikt? • Hvilke regler gjelder for forhandlinger? • Hva betyr egentlig ”det økonomisk mest fordelaktige tilbud”? • Hva skjer med anbudet etter innlevering? • Krav på begrunnelse og klagerett • Bruk av underleverandører • Taktisk prising • Hvordan bør kravspesifikasjonen besvares?

Neste kurs: • Oslo: 26. august 2008 • Oslo 27. september 2008 • Oslo 3. desember 2008 Kursleder: Advokat og tidligere sekr.leder i KOFA, Robert Myhre


For å kunne skrive et godt anbud – og tjene penger i kontraktsperioden – må du kjenne til grunnleggende rettigheter og plikter i kontrakten. Kurset gir en innføring i kontraktens rettigheter, plikter og sanksjonsmuligheter, og er beregnet på ikke-jurister som enten skriver anbud eller administrerer kontraktsforhold. Kurset tar for seg: • Når kan avtalen heves? • Når kan kunden kreve prisavslag? • Når kan du kreve tilleggsbetaling? • Når er varen eller tjenesten mangel full? • Hvem ”eier” resultatet (opphavsrett)? • Hvordan skal kontrakter tolkes?

Neste kurs: • Oslo: 6. november 2008 Kursleder: Advokat og tidligere sekr.leder i KOFA, Robert Myhre

Etikk i offentlige anskaffelser Alvorlige brudd på etiske krav i bransjen kan medføre avvisning av tilbud. Det er viktig å kunne dokumentere at bedriften har kunnskap om etiske krav som stilles i offentlige anskaffelser. Kursdokumentasjonen kan inngå som del av kvalitetssikringssystemet i bedriften, og brukes som dokumentasjon i anbudsbesvarelsen. Kurset tar for seg: • Når kan du kreve at konkurrenten avvises? • Når kan du bli avvist? • Spesielle krav i helsesektoren

Neste kurs: • Oslo: 5. november 2008 Kursleder: Advokat og tidligere sekr.leder i KOFA, Robert Myhre

Kurs for leverandører

Kontraktsrett for leverandører

• Kundepleie - hvor går grensen for korrupsjon? • Kontakt i anbudsfasen • Rådgiver ved utarbeidelse av kravspesifikasjonen


KURS FOR OPPDRAGSGIVERE AUGUST 2008 Oslo, 21/8 Oslo, 25/8

Evalueringsmodeller og poengsystemer Rammeavtaler og opsjoner

SEPTEMBER 2008 Bergen, 1/9 Trondheim, 15/9 Trondheim, 23/9

Rammeavtaler og opsjoner Basiskurs Fordypningskurs for innkjøpere

OKTOBER 2008 Oslo, 6/10

Alle kurs:

Oslo, 13/10

Hvordan håndtere klager, krav om begrunnelser og innsyn Basiskurs

Oslo, 3/11 Bergen, 10/11 Bergen, 11/11 Oslo, 17/11 Oslo, 20/11 Oslo, 24/11

Konkurranse med forhandlinger Basiskurs Hvordan skrive et godt konkurransegrunnlag Fordypningskurs for innkjøpere Kjøp av konsulent- og rådgivningstjenester Kontraktsrett for innkjøpere

DESEMBER 2008 Bergen, 1/12 Oslo, 8/12 Oslo, 15/12 Oslo, 16/12

Rammeavtaler og opsjoner Innføring i NS 8405 og 8406 Basiskurs Evalueringsmodeller og poengsystemer

Kl. 09.00 – 15.10 Kr. 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, kursmanual og kursdokumentasjon

Påmelding:

NOVEMBER 2008

Telefon: 22 41 12 15 (mandag – fredag 08.00 – 16.00) E-post: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Kurs for oppdragsgivere

Basiskurs Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger. Kurset tar for seg: • hvordan beregne terskelverdier • krav til begrunnelse og klagefrist • hvordan unngå klagesaker • planlegging av konkurransen • skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner • adgangen til suppleringskjøp • anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger? • utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag • forbudet mot bruk av merkenavn • anskaffelser under terskelverdiene • valg av tildelingskriterier Neste kurs: • Trondheim: 15. september 2008 • Bergen: 10. november 2008 • Bergen: 11. november 2008 • Oslo: 13. oktober 2008 • Oslo: 15. desember 2008 Kursledere: Advokat/tidl. sekr.leder i KOFA: Robert Myhre

Evalueringsmodeller og poengsystemer Deltakerne får førstehånds kjennskap til ulike evalueringsmodeller og poengsystemer, og kurset viser fallgruber som må unngås. Kurset tar for seg: • Prinsipper for poengfordeling • Poengsetting av tildelingskriteriene • Prissetting av tildelingskriteriene • Tildelingskriterier veid opp mot pris • Krav til poengsystemene Neste kurs: • Oslo: 21. august 2008 • Oslo: 16. desember 2008 Kursleder: Advokat Robert Myhre (tidl. sekr.leder i KOFA)

Fordypningskurs for innkjøpere Kurset går i dybden på viktige problemer som kan oppstå, og viser gjennom praksis hvordan disse kan løses. Kurset tar for seg: • Ufullstendige tilbud • Feilprising i tilbudene • Alternative tilbud • Avvisning av avvikende tilbud • Håndtering av forbehold • Forhandlingsforbudet i anbudskonkurranser Neste kurs: • Trondheim: 23. september 2008 • Oslo: 17. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre


Kurset retter seg mot offentlige byggherrer, samt rådgivere som bistår byggherren. I kurset gjennomgås de viktigste tvistetemaer i en bygg- og anleggskontrakt, og kurset gir derfor en fin innføring i standardene. Kurset er beregnet på ikke-jurister, med noe erfaring fra byggog anleggsanskaffelser. Kurset tar for seg: • Fristforlengelse • Byggherresvikt/Byggherreforhold • Plunder- og heft krav • Endringer • Tvist om måleregler • Varsling • Reklamasjon og foreldelse Neste kurs: • Oslo: 8. desember 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Kjøp av konsulent- og rådgivningstjenester I løpet av kursdagen får deltakerne grundig innføring i hvordan konsulent- og rådgivningstjenester skal kjøpes inn. Herunder gjennomgås de praktisk utfordringer og vanskeligheter man kan støte på når det gjelder utarbeidelse av konkurransegrunnlag, og evaluering av tilbudene. Det kan være en fordel om kursdeltakerne enten har gjennomført basiskurs, eller har erfaring fra offentlige anskaffelser. Kurset tar for seg: • Evaluering av leverandørens erfaring • Evaluering av tilbudene • Innhenting av referanser • Når er rådgivningen mangelfull?

Neste kurs: • Oslo: 20. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Kontraktsrett for innkjøpere Kurset gjennomgår kontraktsrettens ABC, fra kontraktstolkning, og frem til forsinkelser, mangler og heving/oppsigelse av kontrakten. Et viktig kurs for deg som skal inngå kontrakter. Kurset er beregnet på ikke-jurister. Kurset tar for seg: • Risikoregulering • Endringerav kontrakten • Tolkning av kontrakten • Kontraktsbrudd (mangler og forsinkelser) • Virkningen av mislighold (sanksjoner) • Avbestilling og omgjøring Neste kurs: • Oslo: 24. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Kurs for oppdragsgivere

Innføring i NS 8405 og 8406

• Evaluering av referanser • Vektlegging av egen erfaring med leverandøren • Kontraktsregulering • Opphavsrett til ytelsen • Kontraktsevalueringer • Risikofordeling


Kurs for oppdragsgivere

Rammeavtaler og opsjoner Kurset gjennomgår det du trenger å vite om rammeavtaler, parallelle rammeavtaler, opsjoner og minikonkurranser. Kurset tar for seg: • Hva er en rammeavtale? • Kunngjøring og konkurranse grunnlag • Evaluering og valg av leverandør • Avbestilling og opsjonsbruk • Gjennomføring av minikonkurranser • Må rammeavtalen brukes? • Kan andre bruke avtalen? • Kontraktsperiodens lengde • Når kan man kjøpe utenfor avtalen? Neste kurs: • Oslo: 25. august 2008 • Bergen: 1. september 2008 • Bergen: 1. desember 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Hvordan lage et godt konkurransegrunnlag Kurset viser hvordan du lager et godt konkurransegrrunnlag, med hovedvekt på kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon og tildelingskriterier. Kurset tar for seg: • Systematisering av konkurransegrunnlaget • Hvilke kvalifikasjonskrav kan du stille? • Hvilke tildelingskriterier kan du velge? • Hvilken dokumentasjon må du kreve fra leverandørene • Kontraktsvilkårenes plass

• Kravspesifikasjonen • Forbudet mot merkenavn • Bruk av rådgivere for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget Neste kurs: • Oslo: 11. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Konkurranse med forhandlinger Kurset viser hvordan du gjennomfører forhandlinger innenfor innkjøpsreglene, og hvordan du oppnår resultater i forhandlingene. Kurset tar for seg: • Utvelgelse til forhandlingene • Utsiling av leverandører underveis i forhandlingene • Hvordan håndtere vanskelige for handlingsmotparter • Enkle forhandlingsteknikker som virker! • Taushetsplikten • Veiledningsplikten • Siste tilbud Neste kurs: • Oslo: 3. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre


Som innkjøper står man ofte overfor vanskelige vurderinger av hvor langt man bør/kan gå i å utlevere informasjon om andre tilbud. Det er samtidig vedtatt ny offentlighetslov, som skjerper leverandørenes rettigheter. Kurset gjennomgår både hva leverandørene har krav på å få vite, og også hvordan man bør håndtere en klagesak fra leverandører. Kurset tar for seg: • Taushetsplikt om forretningshemmeligheter • Klageadgangen • KOFAs saksbehandling • Krav til innhold i begrunnelser • Erstatning • Omgjøringsadgangen • Innsynsretten Neste kurs: • Oslo: 6. oktober 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Kurs for oppdragsgivere

Hvordan håndtere klager, krav om begrunnelse og innsyn

innkjopsforum29_24082008  

Nr. 29, 25. august 2008 ➽ Det europeiske talerøret for kommuner og regioner tar til orde for å skille interkommunalt samarbeid ut fra de off...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you