Page 1

Nr. 28, 18. august 2008

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: ➽

Oppdragsgiveren måtte likebehandle 76 ulike tilbydere, men greide det ikke helt ut. Etter å ha sjekket alle, måtte KOFA konstatere at det dermed forelå regelbrudd. Innkjøpsforum nr. 28/2008

Striden om kommunenes tildeling av avfallsenerett er ikke over fordi om KOFA fant at Steinkjer kommune hadde brutt innkjøpsreglene i en slik tildelingssak. Innkjøpsforum nr. 28/2008

Oslo kommune har for første gang gjort samkjøpsavtale på barnehagemøbler. Fire leverandører kom med. Nær 300 barnehager kan benytte avtalen. Innkjøpsforum nr. 28/2008

50 mill. skilte dyreste og rimeligste tilbud – det ene lå nær 130 mill., det andre oppimot 180 mill. Innkjøpsforum nr. 28/2008

Frelsesarmeen tapte en anbudskonkurranse om kjøp av rusomsorgsplasser. Resultatet kan bli at de sårt tiltrengte plassene må legges ned. Innkjøpsforum nr. 28/2008 Styrk din kompetanse, se kurstilbudene, side 8 - 13

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Basiskurs Oslo: 13. oktober, 15. desember 2008

Trondheim: 15. september 2008 Bergen: 10. november, 11. november 2008 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no  Web: www.offentligeanskaffelser.no 

Fikk 76 tilbud, bommet på likebehandlingen Rett nok har en oppdragsgiver et vidt innkjøpsfaglig skjønn når oppfyllelse av kvalifikasjonskrav skal vurderes, men regelverkets krav til likebehandling må likevel etterleves. KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) konstaterte i en sak – etter å ha gjennomgått alle 76 tilbudene som var kommet inn, at NAV Drift og utvikling ikke hadde etterkommet det nevnte regelkravet. Avvisningen av en leverandør fremsto dermed som brudd på regelverket. I konkurransen som NAV Drift og utvikling gjennomførte, kom det inn 76 tilbud. Det skulle inngås fra to til ti rammeavtaler på konsulenttjenester innenfor IKT-området. Klagen gikk ut på at et selskap var blitt avvist fordi man ikke oppfylte kvalifikasjonskravet om ”et godt og velfungerende kvalitetsikringssystem”. Den som klaget, opplyste at man var kjent med at andre leverandører som hadde beskrevet sitt kvalitetssikringssystem på samme måte, ikke var avvist fra konkurransen. Vidt skjønn, men… Klagenemndas utfordring var dermed å vurdere om spørsmålet om kravet til likebehandling ble brutt ved avvisning av klageren. Rett nok har oppdragsgiveren et vidt innkjøpsfaglig skjønn når han skal vurdere om de ulike kvalifikasjonskravene anses oppfylt, men regelverkets krav til likebehandling tilsier at oppdragsgiveren må legge til grunn samme nivået på kvalifikasjonene for alle leverandørene. Nemnda har derfor gjennomgått de øvrige 75 tilbudene på de punktene som omhandler tilbydernes kvalitetsikringssytem. På den måten kunne man etterprøve om likebehandlingskravet var etterlevet. KOFA sammenliknet med andre ord de uttalelsene som klageren hadde gitt på dette punkt med de tilsvarende uttalelsene de øvrige leverandørene hadde gitt. Ikke egen metode I sin redegjørelse hadde klageren poengtert at selv om selskapet ikke hadde en egenutviklet metode for kvalitetsikring, var det godt kjent med de viktigste kvalitetsikringssystemene som finnes i bransjen. Selskapet klarer å bruke og betjene disse som forutsatt. I store utviklingsprosjekter forholder selskapet seg til de systemene som er vedtatt for kvalitetsikring i prosjektet i tillegg til at man bl.a. kjenner til ulike metoder som store

2


Hvordan vinne anbud   

Oslo, 26. august, 27. oktober, 3. desember 2008 Bergen, 29. september 2008   Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no  Web: www.offentligeanskaffelser.no  konsulentselskaper benytter seg av. Selskapet har òg interne metoder og rutiner for kvalitetsikring. Etter sin gjennomgang av tilbudene konstaterer klagenemnda at det er flere av de øvrige tilbyderne som må anses for å ha gitt tilsvarende uttalelser om sine rutiner for kvalitetsikring som klageren. Dermed konstaterer nemnda at avvisningen av klageren fremstår som vilkårlig. Når oppdragsgiveren ikke også har avvist de øvrige tilbyderne som hadde tilsvarende uttalelser om kvalitetsikring som klageren, heter det, utgjør dette et brudd på kravet om likebehandling i lovens § 5.

Striden om avfallsenerett fortsetter Kommunesektoren bøyer ikke uten videre av for KOFA-avgjørelsen i Steinkjersaken om enerett til avfallshåndtering. Det fremgår av kommentarene til avgjørelsen fra KS Bedrift og Avfall Norge. KS og KS Bedrift varsler at de sammen med Avfall Norge vil fortsette å arbeide for rettslige avklaringer, og for at kommunene skal kunne tildele enerett ved etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Første skritt er behandlingen i KOFA av en liknende sak senere i høst. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har avgjort at Steinkjer kommune foretok en ulovlig direkteanskaffelse i strid med lov og forskrift om offentlige anskaffelser da den vedtok å tildele sitt eget deleide selskap Ecopro en 15-årig kontrakt på behandling av våtorganisk avfall fra husholdninger samt kloakkslam fra kommunen. I en uttalelse til avgjørelsen fra KS Bedrift heter det at KOFA i saken unnlot å ta direkte stilling til om dette er tillatt i denne konkrete saken. KOFA valgte i stedet å avgjøre saken på annet grunnlag. KOFA påpeker at enerett var tildelt etter at kontrakt var inngått, og at dette er i strid med anskaffelsesforskriften, som forutsetter at kontrakt inngås etter at enerett er gitt. Enda en sak - Slik vi tolker avgjørelsen, fremholder KS Bedrift, er KOFA ikke avvisende til at man kan tildele enerett, men man har altså valgt å avgjøre dette på grunnlag av formaliteter.

3


Samtidig peker KOFA på at dette er et uavklart rettsområde, og fant derfor ikke å ilegge gebyr for direkte ulovlig anskaffelse. Siden det verserer en annen sak for KOFA som trolig blir behandlet til høsten, vil vi kunne få en avklaring fra KOFA om hvordan klageorganet for offentlige anskaffelser ser på en del av de spørsmål som saken reiser. KOFAs avgjørelse er ingen dom, men bare rådgivende uttalelser, og KS og KS Bedrift varsler at de sammen med Avfall Norge vil fortsette å arbeide for rettslige avklaringer, og for at kommunene kan tildele enerett ved etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Kommentarene fra Avfall Norge til KOFA-avgjørelsen er identiske med dem fra KS Bedrift. Tildelt enerett Den andre saken som verserer for KOFA og som KS Bedrift og Avfall Norge henleder oppmerksomheten mot, gjelder Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap (RTA). Dette selskapet har tildelt det interkommunale selskapet Returkraft AS i Kristiansand enerett til å behandle restavfallet fra husholdningene i de fire kommunene. Oppdraget er med på sikre utbyggingen av et nytt stort forbrenningsanlegg til nærmere 1,3 milliarder kroner. Tildelingen av eneretten til Returkraft er innklaget til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) av Slagen Energigjenvinning AS, som er et privateid selskap. Svært mange norske kommuner har inngått interkommunalt samarbeid med andre kommuner. Det vanligste er at kommunene eller de interkommunale selskapene utfører noe i egenregi og noe gjennom anbud.

Barnehagemøbler på samkjøpsavtale Fire leverandører fikk i sommer avtale med Oslo kommune om levering av møbler til både eksisterende og planlagte barnehager, melder kommunens nettsted. Avtalen, som gjelder for to år med opsjon på ytterligere to ganger ett år, omfatter alt av møbler og inventar med unntak av kontormøbler. Det er kommunens første samkjøpsavtale på barnehagemøbler. De om lag 300 barnehagene kan selv foreta avrop på avtalene – i noen tilfeller gjennomføre minikonkurranser. De fire leverandørene, Dica Norge AS, Briolekolar AS, ABA-skol AS og Interia AS, har likelydende avtaler, men representerer stor bredde når det gjelder både pris og utforming. Kvalitet derimot, har det aldri vært aktuelt å gå på akkord med. Med rundt 300 barnehager i Oslo kommune er behovene til møbler og inventar svært varierte. – Når vi nå har fått på plass vår første samkjøpsavtale på barnehagemøbler, har vi vært opptatt av å gi barnehagene valgmulighet – enten de ønsker

4


å fokusere på funksjonalitet eller pris, sier seniorinnkjøper Kariann Bigseth i Utviklings- og kompetanseetaten i kommunen. Bredt spekter - Fordi behovene er så forskjellige, la vi tidlig i prosessen vekt på å fange opp både de rimelige alternativene og de innovative og spennende møbelkonseptene. I vurderingen av de i alt åtte tilbudene veide produktspekter, funksjonalitet og kvalitet 45 prosent, mens pris veide 35 prosent. Dette ga oss til slutt fire leverandører som representerer nær sagt hele spekteret av produkter og varianter, akkurat slik vi ønsket oss. Samtidig må vi kunne konstatere at vi har fått svært gode betingelser og leverandører som alle representerer høy kvalitet. I og med at vi ikke har hatt noen slik avtale tidligere, vet vi lite om omfang og potensial, men jeg er ikke i tvil om at dette er en svært god avtale for kommunen, sier seniorinnkjøper Bigseth. Minikonkurranser Barnehagene vil selv kunne foreta avrop på avtalen med samme avropsmekanisme som ved de øvrige samkjøpsavtalene i kommunen. Det betyr at virksomhetene står fritt til å velge hvilken leverandør de ønsker å benytte ved kjøp opp til 50.000 kroner. Over 50.000 kroner skal alle fire inviteres til å besvare en minikonkurranse. - Ved gjennomføring av minikonkurranser står imidlertid barnehagene fritt til å prioritere tildelingskriteriene. Det betyr at hver enkelt virksomhet har mulighet til å vektlegge pris eller funksjonalitet – avhengig av de individuelle behovene, opplyser Bigseth. Anskaffelsesteam I forbindelse med anbudskonkurransen har UKE fått bistand fra et tverrfaglig anskaffelsesteam, bestående av representanter for barnehagene. Kariann Bigseth er overbevist om at dette har gitt en bedre konkurranse og ikke minst skjerpet kravene til kvalitet og funksjonalitet. - Barnehagemøbler skal tåle mye forskjellig bruk, være utformet på en trygg måte og ikke minst være enkle å rengjøre og vedlikeholde. Dette er forhold som har blitt godt ivaretatt av teamet og som gjør meg trygg på at vi kan tilby barnehagene de absolutt beste løsningene og alternativene, sier hun. Garanterte rabatter Den nye avtalen gir barnehagene disse rabattene på leverandørenes veiledende priser: Dica AS: 25%, Briolekolar AS: 32%, ABA-skol AS: 18% og Interia AS: 10-20%. Avtalene sikrer at alle priser er inkludert frakt og montering og at leveringstiden ikke overstiger seks uker.

5


50 mill. mellom høyeste og laveste vegtilbud I forbindelse med prosjektet riksvei 108 - ny Kråkerøyforbindelse var det tidligere i sommer tilbudsåpning på entreprisen ”veg og tunnel Kråkerøy”. Differansen mellom høyeste og laveste tilbud utgjorde hele 50 millioner kroner, melder Statens vegvesen. Fire av de åtte som hentet ut papirene, leverte tilbud på entreprisen. De som leverte var Mesta, Sarpsborg park og anlegg, AF og Veidekke. Differansen mellom Veidekke som var dyrest, og Sarpsborg park og anlegg som leverte det billigste, var på drøyt 50,1 millioner kroner. Veidekkes tilbud lød på nær 178,3 millioner kroner, mens Sarpsborg park og anlegg ville ha litt i underkant av 128,2 millioner kroner for jobben. Statens vegvesen er i gang med å kontrollregne med sikte på å luke ut eventuelle feil i tilbudene. Det kan være bekymringsverdig at tre av de fire tilbudene ligger på rundt 170 millioner kroner og at det er hele 50 millioner i differanse mellom det dyreste og det billigste tilbudet, heter det. Sarpsborg park og anleggs pris ligger ca 8 % under anslag. - Dersom det ikke dukker opp noe uforutsett i kontrollregningen, forventer vegvesenet byggestart i september. Entreprisen ”veg og tunnel Kråkerøy” omfatter bygging av 550 meter hovedveg, 2300 meter lokale veger og 440 meter fjelltunnel gjennom Bjølstadfjellet. I tillegg skal det bygges ny rundkjøring og undergang med trapper i nordenden av Fredrikstad mekaniske verksted (FMV-området).

Tapte anbudskamp, nedleggelse truer Meldingen om at Frelsesarmeen antakeligvis må legge ned nær 30 institusjonsplasser for rusehandling, vekker oppsikt. Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) reagerer kraftig på dette, ikke minst fordi det ikke er noe enestående tilfelle. Årsaken til den eventuelle nedleggelsen er at Frelsesarmeen tapte en anbudskonkurranse i forbindelse med det offentliges kjøp – helseforetaket Helse Sør-Øst - av private rusomsorgsplasser. Frelsesarmeen gir overfor pressen uttrykk for fortvilelse over at deres rusplasser ikke kjøpes av det offentlige. Helse Sør-Øst sier de ikke valgte å kjøpe Frelsesarmeens rusbehandlingstilbud fordi de ikke nådde frem i konkurranse med andre private aktører. Frelsesarmeen var en av mange som ikke fikk tilslag. Helse Sør-Øst sier i sine kommentarer at de har økt rammen til rusbehandling betraktelig de siste årene, og det de kjøper hos de private, er en fjerdedel av deres samlede tilbud. Når Helse Sør-Øst kjøper plasser, er de forpliktet til å følge lov om offentlige anskaffelser og kunngjøre at de skal gjøre avtale om kjøp av plasser. Frelsesarmeen var en av mange som la inn tilbud – i alt fikk de inn 37 tilbud og gjorde 15 avtaler. Blant organisasjonene som Helse Sør-Øst har kjøpt rustilbud av, er blant annet Kirkens Bymisjon og Røde Kors.

6


For de som ikke har fått avtale, påpekes det fra Helse Sør-Øst, betyr ikke det at kvaliteten er for dårlig, men at de har innført rammer for å prioritere. HSH reagerer Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen reagerer kraftig på nyheten om at Frelsesarmeen av økonomiske årsaker kan bli nødt til å legge ned en rehabiliteringsinstitusjon i rusomsorgen. - Det er svært beklagelig om Frelsesarmeen blir tvunget til å legge ned dette tilbudet de har innenfor rusomsorgen. Enda mer alvorlig er det når vi vet at dette ikke er et enestående tilfelle, sier Madsen. Hun mener nedleggelsen er et grelt eksempel på at private ideelle aktører innenfor rusomsorgen skvises av myndighetene - stikk i strid med Regjeringens løfter i Soria Moriaerklæringen. - Det er graverende at folk som trenger hjelp og behandling må stå lenge på venteliste når frivillig sektor både ønsker og kan gi god behandling på kort varsel. Dette viser tydelig at Regjeringen mangler en helhetlig politikk for frivillig sektor på dette området. Selv om årsakene til nedleggelse er forskjellig i hver enkelt sak, så er konsekvensen at folk ikke får nødvendig behandling når de trenger det.

7


Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

Kurs:

Basiskurs

Innhold:

• Hvordan beregne terskelverdier • Krav til begrunnelse og klagefrist • Hvordan unngå klagesaker • Planlegging av konkurransen • Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner • Adgangen til suppleringskjøp • Anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger? • Utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag • Forbudet mot bruk av merkenavn • Anskaffelser under terskelverdiene • Valg av tildelingskriterier

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 13. oktober, 15. desember 2008 Trondheim, 15. september 2008 Bergen: 10. november 2008 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


KURS FOR OPPDRAGSGIVERE AUGUST 2008 Oslo, 21/8 Oslo, 25/8

Evalueringsmodeller og poengsystemer Rammeavtaler og opsjoner

SEPTEMBER 2008 Bergen, 1/9 Trondheim, 15/9 Trondheim, 23/9

Rammeavtaler og opsjoner Basiskurs Fordypningskurs for innkjøpere

OKTOBER 2008 Oslo, 6/10

Alle kurs:

Oslo, 13/10

Hvordan håndtere klager, krav om begrunnelser og innsyn Basiskurs

Oslo, 3/11 Bergen, 10/11 Bergen, 11/11 Oslo, 17/11 Oslo, 20/11 Oslo, 24/11

Konkurranse med forhandlinger Basiskurs Hvordan skrive et godt konkurransegrunnlag Fordypningskurs for innkjøpere Kjøp av konsulent- og rådgivningstjenester Kontraktsrett for innkjøpere

DESEMBER 2008 Bergen, 1/12 Oslo, 8/12 Oslo, 15/12 Oslo, 16/12

Rammeavtaler og opsjoner Innføring i NS 8405 og 8406 Basiskurs Evalueringsmodeller og poengsystemer

Kl. 09.00 – 15.10 Kr. 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, kursmanual og kursdokumentasjon

Påmelding:

NOVEMBER 2008

Telefon: 22 41 12 15 (mandag – fredag 08.00 – 16.00) E-post: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Kurs for oppdragsgivere

Basiskurs Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger. Kurset tar for seg: • hvordan beregne terskelverdier • krav til begrunnelse og klagefrist • hvordan unngå klagesaker • planlegging av konkurransen • skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner • adgangen til suppleringskjøp • anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger? • utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag • forbudet mot bruk av merkenavn • anskaffelser under terskelverdiene • valg av tildelingskriterier Neste kurs: • Trondheim: 15. september 2008 • Bergen: 10. november 2008 • Bergen: 11. november 2008 • Oslo: 13. oktober 2008 • Oslo: 15. desember 2008 Kursledere: Advokat/tidl. sekr.leder i KOFA: Robert Myhre

Evalueringsmodeller og poengsystemer Deltakerne får førstehånds kjennskap til ulike evalueringsmodeller og poengsystemer, og kurset viser fallgruber som må unngås. Kurset tar for seg: • Prinsipper for poengfordeling • Poengsetting av tildelingskriteriene • Prissetting av tildelingskriteriene • Tildelingskriterier veid opp mot pris • Krav til poengsystemene Neste kurs: • Oslo: 21. august 2008 • Oslo: 16. desember 2008 Kursleder: Advokat Robert Myhre (tidl. sekr.leder i KOFA)

Fordypningskurs for innkjøpere Kurset går i dybden på viktige problemer som kan oppstå, og viser gjennom praksis hvordan disse kan løses. Kurset tar for seg: • Ufullstendige tilbud • Feilprising i tilbudene • Alternative tilbud • Avvisning av avvikende tilbud • Håndtering av forbehold • Forhandlingsforbudet i anbudskonkurranser Neste kurs: • Trondheim: 23. september 2008 • Oslo: 17. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre


Kurset retter seg mot offentlige byggherrer, samt rådgivere som bistår byggherren. I kurset gjennomgås de viktigste tvistetemaer i en bygg- og anleggskontrakt, og kurset gir derfor en fin innføring i standardene. Kurset er beregnet på ikke-jurister, med noe erfaring fra byggog anleggsanskaffelser. Kurset tar for seg: • Fristforlengelse • Byggherresvikt/Byggherreforhold • Plunder- og heft krav • Endringer • Tvist om måleregler • Varsling • Reklamasjon og foreldelse Neste kurs: • Oslo: 8. desember 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Kjøp av konsulent- og rådgivningstjenester I løpet av kursdagen får deltakerne grundig innføring i hvordan konsulent- og rådgivningstjenester skal kjøpes inn. Herunder gjennomgås de praktisk utfordringer og vanskeligheter man kan støte på når det gjelder utarbeidelse av konkurransegrunnlag, og evaluering av tilbudene. Det kan være en fordel om kursdeltakerne enten har gjennomført basiskurs, eller har erfaring fra offentlige anskaffelser. Kurset tar for seg: • Evaluering av leverandørens erfaring • Evaluering av tilbudene • Innhenting av referanser • Når er rådgivningen mangelfull?

Neste kurs: • Oslo: 20. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Kontraktsrett for innkjøpere Kurset gjennomgår kontraktsrettens ABC, fra kontraktstolkning, og frem til forsinkelser, mangler og heving/oppsigelse av kontrakten. Et viktig kurs for deg som skal inngå kontrakter. Kurset er beregnet på ikke-jurister. Kurset tar for seg: • Risikoregulering • Endringerav kontrakten • Tolkning av kontrakten • Kontraktsbrudd (mangler og forsinkelser) • Virkningen av mislighold (sanksjoner) • Avbestilling og omgjøring Neste kurs: • Oslo: 24. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Kurs for oppdragsgivere

Innføring i NS 8405 og 8406

• Evaluering av referanser • Vektlegging av egen erfaring med leverandøren • Kontraktsregulering • Opphavsrett til ytelsen • Kontraktsevalueringer • Risikofordeling


Kurs for oppdragsgivere

Rammeavtaler og opsjoner Kurset gjennomgår det du trenger å vite om rammeavtaler, parallelle rammeavtaler, opsjoner og minikonkurranser. Kurset tar for seg: • Hva er en rammeavtale? • Kunngjøring og konkurranse grunnlag • Evaluering og valg av leverandør • Avbestilling og opsjonsbruk • Gjennomføring av minikonkurranser • Må rammeavtalen brukes? • Kan andre bruke avtalen? • Kontraktsperiodens lengde • Når kan man kjøpe utenfor avtalen? Neste kurs: • Oslo: 25. august 2008 • Bergen: 1. september 2008 • Bergen: 1. desember 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Hvordan lage et godt konkurransegrunnlag Kurset viser hvordan du lager et godt konkurransegrrunnlag, med hovedvekt på kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon og tildelingskriterier. Kurset tar for seg: • Systematisering av konkurransegrunnlaget • Hvilke kvalifikasjonskrav kan du stille? • Hvilke tildelingskriterier kan du velge? • Hvilken dokumentasjon må du kreve fra leverandørene • Kontraktsvilkårenes plass

• Kravspesifikasjonen • Forbudet mot merkenavn • Bruk av rådgivere for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget Neste kurs: • Oslo: 11. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Konkurranse med forhandlinger Kurset viser hvordan du gjennomfører forhandlinger innenfor innkjøpsreglene, og hvordan du oppnår resultater i forhandlingene. Kurset tar for seg: • Utvelgelse til forhandlingene • Utsiling av leverandører underveis i forhandlingene • Hvordan håndtere vanskelige for handlingsmotparter • Enkle forhandlingsteknikker som virker! • Taushetsplikten • Veiledningsplikten • Siste tilbud Neste kurs: • Oslo: 3. november 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre


Som innkjøper står man ofte overfor vanskelige vurderinger av hvor langt man bør/kan gå i å utlevere informasjon om andre tilbud. Det er samtidig vedtatt ny offentlighetslov, som skjerper leverandørenes rettigheter. Kurset gjennomgår både hva leverandørene har krav på å få vite, og også hvordan man bør håndtere en klagesak fra leverandører. Kurset tar for seg: • Taushetsplikt om forretningshemmeligheter • Klageadgangen • KOFAs saksbehandling • Krav til innhold i begrunnelser • Erstatning • Omgjøringsadgangen • Innsynsretten Neste kurs: • Oslo: 6. oktober 2008 Kursleder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Kurs for oppdragsgivere

Hvordan håndtere klager, krav om begrunnelse og innsyn

innkjopsforum28_16082008  

➽ Striden om kommunenes tildeling av avfallsenerett er ikke over fordi om KOFA fant at Steinkjer kommune hadde brutt innkjøpsreglene i en sl...

innkjopsforum28_16082008  

➽ Striden om kommunenes tildeling av avfallsenerett er ikke over fordi om KOFA fant at Steinkjer kommune hadde brutt innkjøpsreglene i en sl...

Advertisement