Page 1

Nr. 25, 30. juni 2008

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: ➽

Det faglige hjørnet: Bruk av rammeavtaler er mange ganger en hensiktsmessig avtaleform, men det er mye å passe på. Vi gir deg info! Innkjøpsforum nr. 25/2008

Saksbehandlingstiden i KOFA øker igjen. Mange gebyrsaker og en større andel kompliserte klagesaker er forklaringen. Ingen krise ennå, men trenden er tydelig ... Innkjøpsforum nr. 25/2008

Helse Midt-Norge har vedtatt å samordne anskaffelsene i foretaksgruppen og samtidig etablere et regionalt lager. Innkjøpsforum nr. 25/2008

Vertskommune-ordningen brer seg, men det er uklart hvor den lovlige grensen går i forhold til innkjøpsreglene når det gjelder ikke-pålagte oppgaver. Innkjøpsforum nr. 25/2008

En ny E39-parsell er sendt ut på anbud. De to foregående gav vegvesenet hyggelige pristilbud. Nå er man spent på om dette også blir resultatet i den tredje runden. Innkjøpsforum nr. 25/2008 Om ulike kurstilbud, se sidene 11 - 13

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Basiskurs Oslo: 11. august, 13. oktober, 15. desember 2008

Trondheim: 15. september 2008 Bergen: 10. november, 11. november 2008 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no  Web: www.offentligeanskaffelser.no 

Gradvis lengre saksbehandlingstid i KOFA De mange gebyrsakene og generelt flere kompliserte klagesaker bidrar til at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) igjen er på vei opp. Foreløpig ligger den innenfor hva klagenemnda selv signaliserer som hva man må regne med, men trenden over de siste fem månedene er tydelig. Dette kommer etter at nemnda i en periode gjorde en imponerende innsats med å få ned saksbehandlingstiden. Sju av de ti lengstliggende sakene er gebyrsaker, som nå utgjør noe under 30 prosent av alle sakene som til nå ikke er ferdigbehandlet. I skrivende stund ligger det 56 saker til behandling i KOFA. Av disse er 16 såkalte gebyrsaker, det vil si saker der det er påstand om ulovlige direkteanskaffelser, og der det er anledning for klagenemnda å ilegge overtredelsesgebyr. Disse sakene er mer kompliserte enn de vanlige sakene, og tar rimeligvis mer tid. Siden februar i år har da den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden igjen vist økning. I følge KOFAs egen statistikk var saksbehandlingstiden i februar på 67 dager, den samme i mars, opp til 75 dager i april og mai, og foreløpig 87 dager når noen få dager gjenstår av juni. Jevnt økende saksbehandlingstid Dersom man tar for seg saksbehandlingstiden i gjennomsnitt hittil i år, finner man at den er på 81 dager. Her teller selvsagt også januar med, der den gjennomsnittlige tiden var 100 dager. I forhold til gjennomsnittet for foregående år, 2007, er dette likevel veldig bra. Årets gjennomsnitt lå da på 171 dager. 74 saker er ferdigbehandlet så langt i år, mot 217 i hele fjoråret. Ettersom KOFA signaliserer at man må påregne en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker på tre-fire måneder, ligger nemnda foreløpig godt an i forhold til denne antydningen. Prioriterte saker er der oppdragsgiveren venter med å inngå kontrakt til KOFA har sagt sitt, og for slike saker antydes en saksbehandlingstid i gjennomsnitt på ca. to måneder. For tiden er seks av de 56 ventende sakene i denne kategorien. Flere med to gebyrsaker Av de ti sakene som har ligget lengst, finner vi sju såkalte gebyrsaker. De eldste er fra begynnelsen av januar i år, og det er de to som gjelder Steinkjer kommune og inngåelse av avfallskontrakter. I tillegg til Steinkjer kommune kan også Nærings- og

2


Hvordan lage et godt konkurransegrunnlag  Oslo, 12. august 2008   Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no  Web: www.offentligeanskaffelser.no 

handelsdepartementet skilte med to gebyrsaker meldt til KOFA. Disse kommer begge fra to av Høyres stortingsrepresentanter, i likhet med den ene klagen som er gjort gjeldende mot Olje- og energidepartementet. Også Helse Nord HF har to gebyrklagesaker rettet mot seg. I denne typen klagesaker gjelder ikke bestemmelsen om at man må ha saklig interesse i anskaffelsen dersom man skal være klageberettiget. Av de 16 gebyrsakene omfatter sju statlig sektor, en gjelder så vel fylkeskommunale som statlige interesser og resten er rettet mot kommunal sektor, dels kommuner, dels kommunale selskaper.

Samordner anskaffelser og lager Helse Midt-Norge skal samordne helseforetakenes anskaffelser, og vil etablere et felles regionalt lager for foretaksgruppen. Dette har styret for det regionale helseforetaket nå sluttet seg til. Gjennom å samarbeide om anskaffelser i en nettverksmodell skal Helse Midt-Norge forsterke oppmerksomheten om standardisering av prosesser opp mot ledende praksis for offentlige innkjøp. Gjennom denne modellen blir innkjøpsfunksjonen godt rustet til å gjennomføre effektive anskaffelser. For å redusere risiko ved gjennomføring av ett regionalt lager, legges det til grunn en trinnvis innføring. Driften skal i første omgang ivaretas gjennom en kontrakt med St. Olavs Hospital HF. Fra og med juli 2008 vil St. Olavs Hospital HF ha etablert sitt nye sentrallager på Heggstadmoen i Trondheim. Alternativene med en konkurranseutsetting av lagerfunksjonen (tredjepartsleverandør) eller at det blir en regional enhet, kan bli vurdert på et senere tidspunkt. Etablering av et regionalt lager vil ikke medføre endringer for ansatte innenfor lager/forsyning for St. Olavs Hospital HF. Ansatte i den samme funksjonen i Helse NordTrøndelag HF, Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Sunnmøre HF vil få andre arbeidsoppgaver. Dette er beskrevet i en konsekvensanalyse som er utarbeidet. Disse ansatte vil eventuelt få en annen organisatorisk tilknytning innenfor det enkelte helseforetaket, men hvordan det skal gjennomføres, må foretakene selv ta stilling til. Dette er drøftet med tillitsvalgte lokalt i helseforetakene.

3


Hvordan vinne anbud   

Oslo, 26. august, 27. oktober, 3. desember 2008 Bergen, 29. september 2008   Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no  Web: www.offentligeanskaffelser.no 

Kan trå feil med vertskommune-samarbeid Inntil KS Advokatene kan gi klarere svar på hvor grensen for lovlig vertskommunesamarbeid går, anbefaler de at det ikke etableres nye vertskommunesamarbeid om annet enn lovpålagte oppgaver. Dette gjøres, heter det, for å hindre at det opprettes vertskommunesamarbeid som senere viser seg å være i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. Dette skal benyttes når en offentlig oppdragsgiver anskaffer varer eller tjenester. Flere glemmer imidlertid at det også er anskaffelse i regelverkets forstand når en kommune kjøper varer eller tjenester fra en annen kommune/fylkeskommune. Vertskommunemodellen er opprettet for å gi kommuner en mulighet til å overlate lovpålagte oppgaver og myndighetsutøvelse på et gitt område til en annen kommune. Dette er oppgaver som ikke kan overlates til enheter utenfor rettsubjektet kommunen, uten særskilt lovhjemmel. Kommuner kan m.a.o. etablere samarbeid om oppgaver som er lovpålagt/medfører myndighetsutøvelse ved bruk av vertskommunemodellen, uten at dette er i strid med anskaffelsesregelverket. Idet øyeblikket modellen benyttes også til samarbeid om andre typer tjenester, for eksempel administrative støttetjenester, er det tvilsomt om det er opprettet i tråd med regelverket, skriver KS Advokatene, og fremholder. - Dette er ikke til hinder for at administrative støttetjenester som er en integrert og nødvendig del av utføring av den lovpålagte oppgave legges til en annen kommune i et vertskommunesamarbeid. Det er situasjonen der det er samarbeidet om den administrative støttetjeneste som er hovedsiktmålet med samarbeidet som er problematisk. Anskaffelsesregelverket Regelverket for offentlige anskaffelser (lov og forskrift) skal benyttes når en offentlig oppdragsgiver anskaffer varer eller tjenester. Flere glemmer imidlertid likevel at det også vil være en anskaffelse i regelverkets forstand når en kommune kjøper varer eller tjenester fra en annen kommune/fylkeskommune. Når samarbeidet går ut på at en kommune utfører tjenester for en annen kommune, vil det i mange tilfeller være en anskaffelse som omfattes av regelverket. Forenklet sagt betyr dette at kommuner kan samarbeide om produksjon av varer/tjenester hvis dette skjer ved opprettelse av interkommunale selskaper (IKS), aksjeselskaper (AS) eller styre etter reglene i kommuneloven § 27, forutsatt at kriteriene nevnt foran er oppfylt. Vertskommunemodellen kan derimot sannsynligvis ikke benyttes til annet enn det den er ment brukt til, dvs. lovpålagte oppgaver/oppgaver som innebærer myndighetsutøvelse, heter det.

4


Mer info kommer Regelverket for offentlige anskaffelser er under stadig utvikling, og det er derfor ikke mulig å gi helt sikre svar på hvordan kommuner kan organisere sitt samarbeid og hva som vil være i strid med regelverket. KS Advokatene vil etter hvert utarbeide ytterligere informasjon om interkommunalt samarbeid og forholdet til anskaffelsesreglene. Inntil de kan gi klarere svar på hvor grensen for lovlig vertskommunesamarbeid går, anbefaler de at det ikke etableres nye vertskommunesamarbeid om annet enn lovpålagte oppgaver. Det gjelder kommuner som tenker å etablere vertskommunesamarbeid som bare omfatter administrative støttetjenester, som for eksempel IKT, regnskap og fakturering. Her er rådet fra KS Advokatene å avvente ytterligere informasjon eller etablere en felles organisatorisk enhet som gjøre at kriteriene for tildeling av egenregioppdrag er tilfredsstilt. Selv om en del forhold foreløpig ikke er avklart, har KS Advokatene valgt å gå ut med denne anbefalingen nå. Dette gjøres, heter det, for å hindre at det opprettes vertskommunesamarbeid som senere viser seg å være i strid med regelverket. - Vi jobber likevel hele tiden for at kommunenes handlingsrom skal bli så stort som mulig, og vil derfor ikke konkludere klart med at bruken av vertskommunemodellen for de omtalte tjenestene er i strid med anskaffelsesregelverket, før vi har sjekket ut alle muligheter, fastslår KS-advokatene.

E39-konkurranse med forhåpninger Tredje og siste parsell på E 39 mellom Renndalen og Stauret er sendt ut på anbud. Utbedringen av de to første parsellene ble utlyst av Statens vegvesen tidligere i år. Reaksjonen på utlysningene var svært positive. I en tid da entreprenørene kan velge og vrake i jobber, fikk Vegvesenet inn sju tilbud på hvert av oppdragene. Ingen av de to laveste tilbudene lå høyere enn Vegvesenets overslag. Parsellen som skal utbedres går mellom Busteinbukta og Svadalsryggen i Halsa kommune på Nordmøre. 11. august er fristen å merke seg for dem som vil ha jobben, skriver etatsbladet Våre Veger. Parsellen er 2,7 km lang. I grove trekk skal vegen følge samme trasé som i dag, men den nåværende vegen har så dårlig geometri at veglinjen må justeres mange steder for at E 39 skal få en standard som står i forhold til skiltingen. Ikke mindre enn 200 000 kbm skal tas ut på de 2,6 kilometerne. Entreprisen omfatter alt arbeid på vegen unntatt legging av slitelag. Hele strekningen Renndalen-Staurset er 14 km lang. Den følger sørsiden av Vinjefjorden og krysser fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Vegen har en standard som ikke er en europaveg verdig. Innen 1. juli 2010 skal hele strekningen være utbedret.

5


Det første oppdraget gjaldt utbedring av den 5,1 km lange parsellen RenndalenBusteinbukta. Den gikk til Reinertsen Anlegg for 37,8 millioner kroner. Det andre gjaldt den 6 km lange parsellen Svadalsryggen-Staurset. Det gikk til Grunnarbeid AS fra Trondheim. Kontraktsummen er på 62,6 millioner kroner.

Det faglige hjørnet

Bestemte krav til bruk av rammeavtaler I mange tilfeller er bruk av rammeavtaler en hensiktsmessig kontraktform. Oppdragsgiveren må imidlertid ikke misbruke eller bruke rammeavtaler på en måte som hindrer, begrenser eller vrir konkurransen. Det fremgår av den veiledningen til regelverket for offentlige anskaffelser som Fornyings- og administrasjonsdepartementet har utarbeidet. Veiledningen er omfattende, og kan studeres/lastes ned her. I nyhetsbrevene har vi over tid brakt stoff der vi støtter oss til denne veiledningen knyttet til spesielle og aktuelle problemstillinger. Nå gjelder det rammeavtaler. Forskrift om offentlige anskaffelser gir innkjøperen mulighet til å benytte tre forskjellige typer rammeavtaler. Hvilken prosedyre som skal følges for inngåelse av kontrakter innenfor rammeavtalen, avhenger av hvilken type rammeavtale oppdragsgiver har valgt: •

En rammeavtale med en enkelt leverandør, jf. kapittel 8.4.1.

En rammeavtale med flere leverandører om den samme ytelsen, der alle vilkårene er fastlagt i rammeavtalen, jf. kapittel 8.4.3.

En rammeavtale med flere leverandører om den samme ytelsen, der ikke alle vilkår er fastlagt i rammeavtalen, jf. kapittel 8-4.4.

Rammeavtaler med flere leverandører om den samme ytelsen kalles også for parallelle rammeavtaler. For at det skal være tale om parallellitet, må avtalene gjelde leveranser som kan være substitutt for hverandre. Rammeavtaler som ikke bindende fastsetter alle vilkår i avtaleforholdet, krever ytterligere avtale mellom partene før oppdragsgiver kan gjøre bestillinger under avtalen. Hvorvidt alle vilkår anses bindende avtalt eller ikke, beror på alminnelig norsk avtaletolkning. Oppdragsgiveren i en rammeavtale påtar seg ikke nødvendigvis noen forpliktelse til rent

6


faktisk å benytte avtalen. Hvorvidt rammeavtalen inneholder en kjøpeplikt eller leveringsplikt, beror på alminnelig avtaletolkning. Rammeavtaler er ikke en type prosedyre, men et kontraktstype som kan benyttes gjennom bruk av de alminnelige prosedyrene. Oppdragsgiver må altså vurdere på vanlig måte hvorvidt det er tillatt og hensiktsmessig å benytte åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger. Kravet til konkurranse Oppdragsgiveren må ikke misbruke eller anvende rammeavtaler på en måte som hindrer, begrenser eller vrir konkurransen. Bruk av rammeavtaler kan i noen tilfeller virke konkurransebegrensende og redusere små og mellomstore bedrifters adgang til markedet. Begrensningen på rammeavtalens lengde er en viktig regel for å forhindre misbruk av rammeavtaler på en konkurransevridende måte. Rammeavtaler kan imidlertid også benyttes for å fremme konkurransen, for eksempel der det kunne vært hensiktsmessig å tildele én stor kontrakt til én leverandør, men oppdragsgiver i stedet velger å dele opp anskaffelsen i flere partier, slik at små og mellomstore bedrifter lettere kan delta. Varigheten av rammeavtaler Rammeavtaler kan som hovedregel ikke inngås for mer enn fire år. Bestemmelsen om begrensning av varighet har sin bakgrunn i det grunnleggende kravet til konkurranse. En rammeavtale kan imidlertid benyttes til utløpet av avtaleperioden, selv om leveransen på bakgrunn av en konkret bestilling skulle finne sted etter utløpet av rammeavtalen. Det er noe uklart hvor grensene går for hvor lang varighet kontraktene innenfor rammeavtalen kan ha, etter utløpet av rammeavtalen. Det bør derfor vises varsomhet på dette området. Hovedregelen om maksimal varighet på fire år kan fravikes i tilfeller som er særlig berettiget ut fra rammeavtalens gjenstand. Det antas at unntaket er snevert, og at vurderingen av hvorvidt det kan benyttes ikke åpner for oppdragsgivers subjektive skjønn. Hvem kan benytte seg av rammeavtalen(e)? Kontrakter innenfor en rammeavtale kan bare inngås mellom de opprinnelige partene i rammeavtalen. Når en rammeavtale skal benyttes av flere oppdragsgivere, må det fremgå av kunngjøringen hvem som skal kunne benytte rammeavtalen. Kunngjøringen må altså gjøre det mulig å identifisere hvilke oppdragsgivere som skal inngå i rammeavtalen. Vesentlige endringer En viktig begrensning i bruken av rammeavtaler, er at det ikke kan gjøres vesentlige endringer i de opprinnelige avtalevilkårene. Det fremgår av direktivet at oppdragsgiveren må være spesielt tilbakeholden med å gjøre endringer i tilfeller med rammeavtaler med bare én leverandør.

7


Spesielt om inngåelse av rammeavtaler med flere leverandører – krav til antall Ved inngåelse av rammeavtaler med flere leverandører under forskriftens del III, skal det inngås rammeavtale med minst tre leverandører, forutsatt at det er et tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud. I forskriftens del II er det ikke oppstilt et krav om minst tre leverandører ved inngåelse av parallelle rammeavtaler. Imidlertid gjelder også her det generelle kravet til konkurranse . Det må derfor foretas en konkret vurdering av hvorvidt kravet til konkurranse er tilfredsstilt ved inngåelse av parallelle rammeavtaler med bare to leverandører. Dersom oppdragsgiveren vil benytte seg av muligheten til å sette en grense for antall deltakere i konkurransen, må minimumsantallet settes tilstrekkelig høyt til å tilfredsstille minimumskravene til antall leverandører for parallelle rammeavtaler. Tildeling av kontrakter innenfor rammeavtaler Tildeling av kontrakt innenfor en rammeavtale omtales også som at avrop eller bestilling skjer basert på en rammeavtale. Prosedyrene for tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen reguleres av forskriften (§§ 6-2, 14-2, 6-3 og 14-3). Én leverandør Tildeling av kontrakter der oppdragsgiveren har en rammeavtale med faste vilkår med én leverandør, er regulert i forskriften. At vilkårene er bindende fastsatt, betyr ikke nødvendigvis at prisen er endelig fastsatt til en bestemt sum. Det er fullt mulig at prisen refererer til en prisindeks, forutsatt at prisen for en bestemt bestilling kan fastsettes på en objektiv måte. Ved tildeling av ”alminnelige” kontrakter, er det normalt ikke behov for utfylling av tilbudet i perioden mellom valg av leverandør og kontraktsinngåelse. Dette kan være annerledes ved tildeling av kontrakt under en rammeavtale. Tildeling av kontrakter i situasjoner der oppdragsgiveren har en rammeavtale med én leverandør, og der ikke alle vilkårene er bindende fastsatt i rammeavtalen, reguleres i forskriften. Oppdragsgiveren har muligheten til å skriftlig konsultere leverandøren og om nødvendig be om at tilbudet utfylles. Utfylling vil bare være aktuelt for avtaler der ikke alle vilkårene er fastsatt Dersom rammeavtalen ikke bindende fastsetter alle vilkårene, er det nødvendig å utfylle tilbudet, slik at inngåelsen av kontrakten kan skje på basis av vilkårene fra rammeavtalen i kombinasjon med de utfylte vilkårene. Bestemmelsen må ses i sammenheng med de generelle kravene til rammeavtaler som forbyr at partene gjør vesentlige endringer i avtalevilkårene. Flere leverandører, generelt Én og samme rammeavtale kan ha faste vilkår for bestemte kontrakter under rammeavtalen, og ikke faste vilkår for andre kontrakter under rammeavtalen. Hvorvidt vilkårene er faste eller ei, beror på en tolkning av rammeavtalen.

8


Flere leverandører, faste vilkår Tildeling av kontrakter hvor oppdragsgiveren har rammeavtaler med faste vilkår med flere leverandører, er regulert i forskriften. At vilkårene skal være bindende fastsatt betyr ikke nødvendigvis at prisen skal være endelig fastsatt til en bestemt sum. Det er fullt mulig at prisen refererer til en prisindeks, forutsatt at prisen for en bestemt bestilling kan fastsettes på en objektiv måte. Dersom alle vilkårene ligger fast, er det ikke tillatt å åpne konkurransen på nytt for å endre disse vilkårene. Av dette følger det at det ikke er tillatt å presse leverandører ytterligere gjennom en minikonkurranse på vilkår som allerede er bindende avtalt i rammeavtalen. For eksempel kan oppdragsgiveren ikke åpne ny konkurranse på pris hvis leverandørene allerede har gitt sine beste priser gjennom faste prisvilkår i rammeavtalen. Bestemmelsene om rammeavtaler regulerer ikke eksplisitt hvordan oppdragsgiveren skal velge ut leverandør til den enkelte kontrakten som tildeles innenfor rammeavtalene. De grunnleggende prinsippene gir imidlertid føringer på hvordan tildeling kan skje. Hensynet til forutberegnlighet taler for at alle forhold som er relevante for tildeling av kontrakten skal fremgå av konkurransegrunnlaget for rammeavtalene. Flere leverandører, ikke faste vilkår For tildeling av kontrakter i situasjoner der oppdragsgiveren har rammeavtaler med flere leverandører, og der ikke alle vilkårene er bindende fastsatt i rammeavtalene, er spesielt regulert i forskriften for offentlige anskaffelser. Konkurransen skal gjennomføres på vilkårene som fremgår av konkurransegrunnlaget for rammeavtalen, som generelt skal ligge fast, men om nødvendig kan presiseres. De konkrete omstendighetene kan for eksempel gjøre det nødvendig å stille et nærmere bestemt krav til leveringstid innenfor det avtalte spennet for leveringstid. Dersom konkurransen skal baseres på andre vilkår, må disse oppgis i konkurransegrunnlaget for rammeavtalen. For eksempel kan det tenkes at bruk av et tildelingskriterium som leveringstid først vil kunne være relevant å se hen til i evalueringen av de enkelte kontrakter som skal tildeles under rammeavtalen, fordi kriteriet ikke vil gi mening utover det konkrete prosjektet kontrakten gjelder. Det skal iverksettes ny konkurranse ”mellom partene”, og det er presisert i forskriften at oppdragsgiveren skriftlig skal konsultere ” de leverandører som er i stand til å gjennomføre kontrakten”. Normalt må dermed alle leverandørene kontaktes. Dersom rammeavtalene bare er delvis parallelle, er det imidlertid bare aktuelt å invitere de som kan levere den aktuelle varen eller tjenesten som oppdragsgiver er på jakt etter. Oppdragsgiveren skal fastsette en tilstrekkelig frist til innlevering av tilbud på de enkelte kontraktene under rammeavtalen. Minimumsfristene i forskriftens kapittel 19 gjelder ikke i disse tilfellene. Fristen skal fastsettes skjønnsmessig i det oppdragsgiver tar hensyn til kontraktsgjenstandens kompleksitet, slik at leverandørene gis rimelig tid til å utarbeide og sende inn tilbudet. Dersom oppdragsgiver velger å gjennomføre minikonkurransen som en elektronisk auksjon, gjelder imidlertid fristene i forskriftens §§ 13-4 og 22-4. Tilbudene skal sendes inn skriftlig og innholdet skal holdes fortrolig inntil den fastsatte

9


tilbudsfristen har utløpt. Hvis oppdragsgiveren benytter seg av e-auksjon, gjelder det imidlertid gjelde visse unntak fra fortrolighetskravet, da noe informasjon skal ut til leverandørene. Tildelingen av kontrakt skal skje på grunnlag av tildelingskriteriene som er fastsatt i konkurransegrunnlaget for rammeavtalen. Tildelingskriteriene som legges til grunn for valg av leverandør til rammeavtalen, trenger ikke være de samme som tildelingskriteriene som skal legges til grunn ved valg av leverandør til den enkelte kontrakt innenfor rammeavtalen. Imidlertid er det vesentlig at dette går klart frem av konkurransegrunnlaget for rammeavtalen.

10


Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

Kurs:

Basiskurs

Innhold:

• Hvordan beregne terskelverdier • Krav til begrunnelse og klagefrist • Hvordan unngå klagesaker • Planlegging av konkurransen • Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner • Adgangen til suppleringskjøp • Anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger? • Utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag • Forbudet mot bruk av merkenavn • Anskaffelser under terskelverdiene • Valg av tildelingskriterier

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 11. august, 13. oktober, 15. desember 2008 Trondheim, 15. september 2008 Bergen: 10. november, 11. november 2008 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Kurset viser hvordan du lager et godt konkurransegrrunnlag, med hovedvekt på kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon og tildelingskriterier.

Kurs:

Hvordan lage et godt konkurransegrunnlag

Innhold:

• Systematisering av konkurransegrunnlaget • Hvilke kvalifikasjonskrav kan du stille? • Hvilke tildelingskriterier kan du velge? • Hvilken dokumentasjon må du kreve fra leverandørene • Kontraktsvilkårenes plass • Kravspesifikasjonen • Forbudet mot merkenavn • Bruk av rådgivere for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 12. august 2008 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Offentlig sektor i Norge utgjør et gigantisk marked på over 600 mill. kr. hver eneste dag! For leverandører som vil vinne kontrakter er det viktig både med kunnskap om spillereglene, og kunnskap om strategi og praktisk anbudsskriving. Kurset gir leverandører den basis som er nødvendig, både for å vinne kontrakter i Norge og i andre land.

Kurs:

Hvordan vinne anbud

Innhold:

• Hva skjer med anbudet etter innlevering? • Hvordan få kunnskap om anbudskonkurranser i ditt distrikt? • Hvilke regler gjelder for forhandlinger? • Hva betyr egentlig “det økonomisk mest fordelaktige tilbud”? • Krav på begrunnelse og klagerett • Bruk av underleverandører • Taktisk prising • Hvordan bør kravspesifikasjonen besvares?

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 26. august, 27. oktober, 3. desember 2008 Bergen, 29. september 2008 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

innkjopsforum25_30062008  
innkjopsforum25_30062008  

➽ Vertskommune-ordningen brer seg, men det er uklart hvor den lovlige grensen går i forhold til innkjøpsreglene når det gjelder ikke-pålagte...

Advertisement