Page 1

Nr. 22, 2. juni 2009

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no.

Tidligere artikler og siste års nyhetsbrev finner du på www.innkjopsforum.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene:

Det var uklart for KOFA om hva som hadde foregått: Kunne det være en ulovlig direkteanskaffelse? Faktum sto imidlertid slik at det var umulig å vite. Innkjøpsforum nr. 22/2009

Pasienttransport, reglene for offentlige innkjøp og øvrig transport går ikke alltid like godt sammen ute i distriktene. Problemene dukket opp igjen i en anbudskonkurranse i nord. Innkjøpsforum nr. 22/2009

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Uklart hva som egentlig foregikk Hva som egentlig foregikk var så uklart at KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) ikke så seg i stand til å avgjøre om det var foregått en ulovlig direkteanskaffelse eller ei. Vefsn kommune tildelte rett nok oppdrag til en leverandør som ikke var med i konkurransen, men leverandøren hadde allerede avtale med kommunen om tjenesten som var på anbud. Spørsmålet var om den avtalen leverandøren hadde, var sagt opp eller ei. Klagesaken ble bragt inn for KOFA som en mulig gebyrsak, dvs. en mulig ulovlig direkteanskaffelse som kunne – hvis klagenemnda fant grunnlag for det – ende med overtredelsesgebyr. Nå endte ikke behandlingen slik. Det skyldes at sakens faktum sto uklart for KOFA. Det hele begynte med at Vefsn kommune gjennomførte en anbudskonkurranse i 2007 som gjaldt totalleveranse på vaskeritjenester. Kontrakt ble inngått, men etter ett års tid sa kommunen opp avtalen. Ny anbudskonkurranse ble satt i gang. Samtidig fortsatte imidlertid samtalene mellom kommunen og den tidligere leverandøren, og det resulterte i at sistnevnte skulle få fortsette med deler av sin opprinnelige kontrakt ut kontraktperioden. Anbudskonkurransen om resten av leveransen ble vunnet av en konkurrent, mens den som ikke fikk noe, klaget til KOFA. Ikke noe gebyrsak Påstanden fra klageren var at det ikke var anledning til å gi avtale på deler av leveransen som anbudskonkurransen omfattet, til en leverandør som ikke var med i konkurransen. At så ble gjort, var klart nok, men klagenemnda mente at den ikke hadde godt nok faktum til å ta stilling til om avtalen var sagt opp og eventuelt vesentlig endret. Dermed kunne nemnda ikke ta stilling, og dermed ble det ikke noen gebyrsak av det. Derimot slår KOFA fast at regelverket er brutt fordi kommunen skulle ha avlyst den pågående konkurransen da det ble klart at deler av den eksisterende avtalen skulle bli videreført. Klagenemnda mener for øvrig at det er begått slike feil i gjennomføringen av denne konkurransen at klageren kan ha krav på erstatning for den negative kontraktinteresse, dvs. for de kostnader som deltakelse i selve konkurransen har medført. Tatt ut av konkurransen Det var ingen liten del av totalleveransen som ble tatt ut av konkurransen etter at samarbeidet mellom kommunen og den tidligere leverandøren fortsatte. Klageren opplyste til KOFA at det dreide seg om 90 prosent av anskaffelsens vektvolum. Dette er ikke bestridt av innklagede, skriver nemnda, som fremholder:

2


- Da anskaffelsens omfang har blitt betydelig redusert, og kontraktens virketid har blitt endret for deler av anskaffelsen, anser klagenemnda at innklagedes fremgangsmåte kan ha hindret potensielle leverandører fra å delta i konkurransen, samt at det kan ha hatt betydning for eksisterende leverandørers utforming av tilbudet. Hensynet til forutberegelighet, likebehandling og konkurranse tilsier derfor at hele anskaffelsen skulle vært avlyst, slik at både eksisterende og potensielle leverandører ville fått mulighet til å levere tilbud på anskaffelsens omfang.

Tegn til ny uro om pasienttransport - Jeg er klar over at det er utfordringer knyttet til kravene i regelverket for offentlig anskaffelser på pasienttransportområdet når det gjelder å opprettholde et godt offentlig transporttilbud i distriktene. Det er derfor etablert samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet for å vurdere hvordan disse hensynene kan ivaretas, opplyste helseog omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i et svar på et spørsmål fra Stortinget. Nye avtaler er på trappene, og de første tegn på ny uro har vist seg. Drosjer i utkantstrøk oppfatter vilkårene som ugunstige for dem. Tilbudsfristen for pasienttransport i Helse Nord gikk ut 19. mai. Det gjelder nye avtaler i store deler av Nordland, Finnmark og Tromsø. Dagen før fristens utløp meldte stortingsrepresentant Jan Sal (Kr.f.), Nordland, et spørsmål til helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen om konkurransen. Sahl fikk svar 26. mai, samme dag som en delegasjon fra Helse Nord RHF møtte stortingsrepresentanter fra landsdelen. Ett av temaene de tok opp, var nettopp anbudskonkurransen om pasienttransport. Ifølge Sahl blir vilkårene for avtale oppfattet som svært ugunstige, særlig for drosjer i utkantstrøk. Dette gjelder særlig anbudsinnbydelsen for pasientreiser landeveis fra Helgelandsykehuset HF, fremholdt han i sin begrunnelse for spørsmålet: Mener statsråden at vilkårene er utformet på en slik måte at kvaliteten på transporttjenester ivaretas, og slik at også små drosjeselskaper kan delta? Særlig vekt på Statsråden pekte på at Helse Nord i grunnlaget for anbudsinnbydelsen særlig hadde lagt vekt på to forhold: 1. Sikre bredest mulig konkurranse, og legge til rette for at små aktører kan delta 2. Sikre bedre kvalitet på tjenestene - Når det gjelder det første forholdet, er det lagt vekt på å følge opp de anbefalinger som Konkurransetilsynet gir ved praktisering av regelverket for offentlige anskaffelser, og spesielt i utfordrende anbudskonkurranser for pasienttransport i distriktene. I den omtalte

3


anbudskonkurransen er det blant annet åpnet for at små transportleverandører som ikke har kapasitet til å dekke et helt anbudsområde (kommune), kan legge inn tilbud på deler av området med den kapasitet leverandøren har, fortalte statsråd Hanssen. Sikre kvalitet Ifølge helse- og omsorgsministerens svar var det en klar målsetting for Helse Nord RHF å sikre kvalitet på transporttjenestene, og konkurransegrunnlaget ble derfor innrettet mot å stille større krav til kvalitet på tjenesten for de pasientene som trenger det mest av medisinske årsaker, og for de pasientene som reiser lengst. Det ble også stilt krav om at leverandøren skal bruke det beste transportmateriellet til disse pasientgruppene. Kvalitetskravene i anbudsgrunnlaget, blant disse normer for reise- og ventetid, ble for øvrig forelagt og behandlet i regionalt brukerutvalg før anbudskonkurransen ble utlyst. - Det er viktig at pasientenes rettigheter ivaretas i tråd med gjeldende regelverk på området, fremholdt statsråden. Helse Nord RHF arbeider målrettet for å følge opp kravene i regelverket, herunder regelverket om offentlige anskaffelser, og arbeider med å videreutvikle kvaliteten på pasienttransporten. Jeg er klar over at det er utfordringer knyttet til kravene i regelverket for offentlig anskaffelser på pasienttransportområdet når det gjelder å opprettholde et godt offentlig transporttilbud i distriktene. Det er derfor etablert samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet for å vurdere hvordan disse hensynene kan ivaretas.

4

innkjopsforum22_02062009  
innkjopsforum22_02062009  

Det var uklart for KOFA om hva som hadde foregått: Kunne det være en ulovlig direkteanskaffelse? Faktum sto imidlertid slik at det var umuli...

Advertisement