Page 1

Nr. 20, 18. mai 2009

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no.

Tidligere artikler og siste års nyhetsbrev finner du på www.innkjopsforum.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene:

Den ferske bedriften kjempet i det offentlige markedet og vant, men burde vært avvist, etter hva KOFA kom fram til. Det manglet noe på den erfaringen den støttet seg til… Innkjøpsforum nr. 20/2009

Regjeringen får kritikk fra HSH for at den ikke benyttet den ferske innkjøpsmeldingen til å konkretisere hva som er gode innkjøpsvilkår for de ideelle og frivillige organisasjonene. Innkjøpsforum nr. 20/2009

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Fersk bedrift greide ikke kvalifikasjonskrav Den knapt halvannen måned gamle bedriften lente seg på samarbeid med en etablert bedrift, vant konkurransen foran et tjuetalls tilbydere, men burde ha vært avvist. Dette fremgår av en avgjørelse i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). I konkurransen hadde nemlig oppdragsgiveren også krevet erfaring fra bygningsarbeider, men det hadde ikke den etablerte bedriften i teamet. Bedriften som vant Forsvarsbyggs anbudskonkurransen ble stiftet drøyt halvannen måned før kunngjøringen kom. I tilbudet het det at bedriftens tilbud var basert på et samarbeid med en annen bedrift. Formålet med konkurransen var å inngå rammeavtale for entreprenørtjenester. Klagen som kom til behandling i KOFA gjeldt markedsområdet MidtTroms. Det kom inn 24 tilbud, hvorav to ble avvist som for sent innkomne. Det fremgår av KOFA-sak 2009/43 at den leverandøren som klaget, mente at kvalifikasjonskriteriet ”God faglig egnethet” ikke var oppfylt. Det er vist til at vinnerbedriften ikke har fremlagt en liste som dokumenterer at foretaket de siste tre år har hatt oppdrag for entreprenørtjenester og bygg- og anleggsarbeider. Forsvarsbygg har erkjent at det ikke var lagt frem noen slik liste, og opplyst at det ble foretatt en skjønnsmessig vurdering av de dokumenter som forelå. Basert på disse fant oppdragsgiveren at samarbeidspartnerne oppfylte kvalifikasjonskravet. Plikt til å avvise En oppdragsgiver har plikt til å avvise leverandører som ”ikke oppfyller krav som er satt til leverandørens deltakelse i konkurransen”. I konkurransegrunnlaget var ”God faglig egnethet” oppstilt som et kvalifikasjonskrav. Dette skulle dokumenteres blant annet ved en liste som viste foretakets ”siste tre års oppdrag for entreprenørtjenester, bygg og anleggsarbeider for byggherrer der samlet kontraktsverdi, eller omsetningsvolum per kunde, har vært mer enn NOK kr. 1 mill, minimum 5 oppdrag”. Etter klagenemndas syn må kvalifikasjonskravet tolkes i lys av dokumentasjonskravene. Dette tilsier i det foreliggende tilfelle at leverandørene måtte ha minst tre års erfaring med de entreprenørtjenester og bygge- og anleggsarbeider som var aktuelle å utføre i forbindelse med rammeavtalen, hvorav minst fem av oppdragene var av en verdi på over kr 1 million, for at kravet om god faglig egnethet kunne anses oppfylt. Kravet ikke oppfylt I tilbudet fra vinneren fremgår det at samarbeidsbedriften utfører tradisjonelle maskinentreprenøroppgaver som kommunaltekniske anlegg, vegbygging, masseforflytting,

2


fjellarbeid, tomteuttak, grunn- og betongarbeid, bygging av idrettsanlegg, vegvedlikehold og ulike former for transport. Av referanselisten fremgikk det at selskapet hadde erfaring fra arbeid med veier, infrastruktur, VVA, vannledninger, banelys/baneskilt og magasinutvidelse. Nemnda kan således ikke se at det er dokumentert erfaring fra arbeid av bygningsmessig art, noe som fremstår som en sentral del av ytelsene i den aktuelle rammeavtale. Selv om kvalifikasjonene til de to samarbeidende bedriftene vurderes under ett, kan KOFA således ikke se at kvalifikasjonskravet om ”God faglig egnethet” var oppfylt. Klagenemnda kan heller ikke se at det er dokumentert at vinneren i konkurransen har samarbeidet med andre leverandører på en slik måte at innklagede også kunne vektlegge disse leverandørenes kvalifikasjoner.

HSH om innkjøp og ideelle og frivillige organisasjoner

- Svært uheldig av Regjeringen –Det er derfor svært uheldig at Regjeringen her ikke har benyttet seg av muligheten til å konkretisere hvordan gode innkjøp også skal gjelde for ideelle og frivillige organisasjoner, sier adm. direktør Vibeke Madsen i HSH i en kommentar til den nylig fremlagte stortingsmeldingen om offentlige innkjøp. I meldingen nøyer regjeringen seg med å uttrykke ønske om at de frivillige skal ha gode vilkår, samtidig som den gjør rede for praksis og for dagens muligheter etter regelverket. I en kommentar påpeker HSH at stortingsmeldingen imidlertid lite om hvordan ideelle og frivillige organisasjoner skal sikres likeverdige konkurransebetingelser og gode avtalevilkår. Soria Moria-erklæringen sier helt klart at frivillige organisasjoner skal sikres gode avtalevilkår. Regjeringen kommer ikke her med noen konkrete forslag til hvordan dette skal skje, bortsett fra et generelt ønske om at frivillige organisasjoner skal ha gode vilkår, heter det fra HSH. I stortingsmelding nr. 36 (2008-2009) ”Det gode innkjøp” skriver regjeringen at man er opptatt av hvorledes det gjeldende regelverket og det eksisterende unntaket for ideelle organisasjoner best kan utnyttes. - For eksempel, heter det, må oppdragsgiverne sikre at kontrakter om helse- og sosialtjenester får en tilstrekkelig lengde. Det vil ved slike kontrakter ofte være et velbegrunnet behov for kontinuitet i ytelsene, og det vil være viktig å ta hensyn til at brukerne av ytelsene har behov for trygghet og stabilitet. Oppdragsgiverne må også sørge for å stille krav til kvalitet og faglig dyktighet ved utføring av tjenestene. Unntaksregel I regelverket for offentlige innkjøp fins det et særlig unntak for kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle organisasjoner. Unntaket ble innført som en prøveordning i 2004, og regjeringen har valgt å videreføre ordningen. Unntaket gir innkjøperne et valg. De kan holde begrensede konkurranser der bare ideelle organisasjoner får levere tilbud. De behøver

3


da ikke å følge de detaljerte prosedyrereglene i forskriften, blant annet kravet om kunngjøring i Doffin. Alternativt kan de velge å gjennomføre konkurranser i tråd med prosedyrereglene i innkjøpsforskriften, og kunngjøre innkjøpet i Doffin med invitasjon til alle interesserte leverandører, medregnet ideelle organisasjoner, om å delta i konkurransen. Regjeringen henter fram et par eksempler på dagens praksis. Det ene er fra det statlige barnevernet som siden i fjor har gjennomført egne separate konkurranser der bare ideelle organisasjoner kan delta. Barne- og likestillingsdepartementet har gitt visse føringer for slike kjøp. Lengden på avtalene som blir inngått, er utvidet, slik at det nå blir gjort avtale for 4 år med mulighet for forlengelse i opptil to år. Det blir òg stilt krav om at institusjonene må være villige til å tilpasse seg endringer i institusjonsbehovet underveis i kontraktperioden. Ved inngåelse av kontrakter skal det legges vekt på faktorer som blant annet sikrer barns behov for å fullføre et barnevernsopphold på samme sted, utvikling av stabile og gode fagmiljøer og samarbeidsrelasjoner til kommunalt barnevern. Rusomsorgen Det andre eksemplet i meldingen er fra rusbehandlingsområdet. Helse Sør-Øst RHF har lagt vekt på å inngå avtaler med private som kunne tilby de kvalitativt beste tjenestene. I 2007/2008 var det i alt 33 private leverandører som leverte inn tilbud, av disse fikk 15 institusjoner tilbud om kontrakt. Alternativet til en slik konkurranse er å benytte unntaksregelen, der det blir gitt anledning til å avgrense konkurransen til utvalgte institusjoner. En slik prosess vil òg måtte baseres på utvelgelse og konkurranse om beste tilbud. Heller ikke en slik løsning vil sikre at alle institusjoner som ønsker det, får tilbud om avtale.

4

innkjopsforum20_18052009  
innkjopsforum20_18052009  

Regjeringen får kritikk fra HSH for at den ikke benyttet den ferske innkjøpsmeldingen til å konkretisere hva som er gode innkjøpsvilkår for...

Advertisement