Page 1

Nr. 19, 11. mai 2009

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no.

Tidligere artikler og siste års nyhetsbrev finner du på www.innkjopsforum.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: Godt over 1000 interesserte har til nå registrert seg på konkurransewebben til det nye Nasjonalmuseet. Så langt unna som i Australia oppfordres arkitekter til å melde seg. Innkjøpsforum nr. 19/2009

I sin ferske stortingsmelding signaliserer Regjeringen hvordan den vil satse på offentlige innkjøp i tiden framover. Mer profesjonelle innkjøp er ledetråden – og mulighetene for sparte penger. Innkjøpsforum nr. 19/2009

Når en offentlig oppdragsgiver kunngjør hvilke tildelingskriterier han vil bruke, må han holde fast på dem under evalueringen av tilbudene. I motsatt fall er det regelbrudd, konstaterer KOFA. Innkjøpsforum nr. 19/2009

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Nytt Nasjonalmuseum i Oslo

Over 1000 har meldt sin interesse

Det er meget stor interesse for den åpne, internasjonale plan- og designkonkurransen for det nye Nasjonalmuseet i Oslo. Til nå er det foretatt 1050 registreringer på Statsbyggs konkurranseweb. De registrerte kommer fra så vel inn- som utland, og til og med så langt unna som i Australia er det ytret ønske om at arkitektene der engasjerer seg i konkurransen. Hvor mange som kommer til å levere tilbud når fristen er ute 12. juni, gjenstår å se. Tomteområdet til det nye Nasjonalmuseet Foto: Statsbygg og Svein Erik Dahl, Samfoto

Statsbygg har fått i oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet å starte planleggingen av et samlet museumsanlegg for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen. For å få fullt konkurransegrunnlag og eventuelt delta i den internasjonale plan- og designkonkurransen, må interesserte registrere seg på Statsbyggs konkurranseweb. - Med over 1000 registerte må vi kunne si at interessen er skyhøy! sier Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh. - Hvor mange som til syvende og sist kommer til å levere konkurranseutkast gjenstår å se, men hvis en tredel av de registrerte deltar, noe som er vanlig ved åpne konkurranser, er jo det også veldig mange. De registrerte kommer fra så vel innland som utland. Australia I Australia for eksempel er det et ønske om at flest mulig australske arkitekter skal delta i konkurransen. Det regionale buildingSMART-miljøet lover nemlig all mulig hjelp til australske virksomheter som ønsker å være med i Statsbyggs konkurranse. Trenger arkitektene hjelp i forbindelse med BIM-kravene i konkurransen, skal de få det, er tilbudet down under. Plan- og designkonkurransen skal gjennomføres i to faser hvorav fase 1 er en åpen konkurranse på overordnet nivå. Frist for innlevering til fase 1 er 12. juni 2009 kl. 1200. Fase 2 er en begrenset konkurranse, med videre bearbeiding og detaljering, der utvalgte deltakere etter fase 1 inviteres til å delta. Konkurransen skal danne grunnlag for kontrahering av arkitekttjenester for å videreføre oppgaven med et nybygg for Nasjonalmuseet fram til fullført prosjekt. Oppgaven omfatter både nybygg og utendørsanlegg. Funksjons- og arealbehov Ambisjonen i fase 1 er å komme fram til utkast som på en god måte ivaretar museets funksjons- og arealbehov, og samtidig illustrerer utviklingsmulighetene i området. Fase 1 skal i tillegg belyse en mulig innplassering av et eventuelt administrasjonsbygg for statlig

2


virksomhet på tomta. Ambisjonen i fase 2 er å finne fram til det prosjektet som gir best grunnlag for gjennomføring av Nasjonalmuseets nye museumsanlegg. Det vil bli utarbeidet separat konkurranseprogram for fase 2. Det nye museet skal ligge på den såkalte Vestbanetomta, som er arealet nord for Dokkveien. På området er Hovedbygningen og Stasjonsmesterbygningen fredet Det skal utarbeides ny reguleringsplan som tar utgangspunkt i resultatet fra fase 1 i arkitektkonkurransen. Nybyggets areal er planlagt til 33.610 kvm netto funksjonsareal og ca 54.000 kvm bruttoareal. Det er to funksjoner med et særlig stor arealbehov – utstillingsarealet og magasin- og verkstedsarealet, som begge skal legge beslag på om lag 12 000 kvm hver.

Slår til lyd for mer profesjonelle innkjøp Stortingsmeldingen ”Det gode innkjøp” (St,meld. nr. 36 2008-2009) ble godkjent i statsråd fredag 8. mai. Her slås det til lyd for satsing på mer profesjonelle offentlige innkjøp, heter det i pressemeldingen som er sendt ut i forbindelse med meldingen. Lederne skal få veiledning og større ansvar, innkjøpere på alle nivåer mer kunnskap, og ulike innkjøpsnettverk skal sørge for mer effektiv organisering av innkjøpene. I tillegg skal det satses sterkt på elektroniske løsninger. Bare det siste kan frigjøre milliard-beløp. Direktoratet for forvaltning og IKT – Difi skal jobbe videre med å videreutvikle innkjøpsnettverk, og stimulere til at all den kunnskap og erfaring som offentlige innkjøpere har, blir delt og videreutviklet. Det skal blant annet etableres en innkjøpsportal for ledere og innkjøpere, og det skal opprettes en støttefunksjon for samfunnsansvar ved offentlige innkjøp hos Difi. Ellers bl.a.: •

• • • • •

Intet om KOFAs framtid i meldingen. Det henvises til det utvalget som for tiden utreder håndhevelsesregimet. Den nasjonale kunngjøringsgrensen på 500 000 kroner blir ikke hevet nå. Et generelt krav om forenklet kunngjøringsplikt under dagens nasjonale kunngjøringsgrense innføres heller ikke nå. Doffin-databasen skal videreutvikles for mer brukervennlige løsninger, bl.a. skal kunngjøringskjemaene forenkles. En løsning for opprettelse av leverandørregister skal etableres for å forenkle innkjøpsprosessen for leverandører og oppdragsgivere. Behovet for å styrke studietilbudet på universitets- eller høyskolenivå om offentlige innkjøp skal utredes.

3


• Økt samordning av innkjøp skal utredes. • Statlige virksomheter skal få veiledning om hvordan intern kontroll kan brukes på innkjøpsområdet for å skjerpe etterlevelsen av regelverket for offentlige innkjøp, førebygge korrupsjon og uheldig atferd og sikre god forvaltning av fellesskapets ressurser. Kravet til intern kontroll i kommunal sektor skal følges opp. Stortingsmeldingen finner du her

Må forholde seg til tildelingskriteriene En offentlig oppdragsgiver må forholde seg til de tildelingskriteriene han oppgir i konkurransegrunnlaget ved evalueringen av tilbudene. Ellers er det tale om brudd på reglene. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast. Derimot er det ikke grunn til å avvise en leverandør som ikke har dokumentert et kvalifikasjonskrav. Forutsetningen er imidlertid at oppdragsgiveren likevel har gjennomført en forsvarlig vurdering av om leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravet. I KOFA-sak 2008/182 handlet det om NAV Hjelpemiddelsentral Oslo, som for godt og vel et år siden kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bilauksjonstjenester. Ett av klagemålene gjaldt at den leverandøren som ble valgt, skulle ha vært avvist fordi han ikke hadde dokumentert en bankgaranti på fem millioner på kvalifiseringstidspunktet. I utgangspunkt skal en oppdragsgiver avvise leverandører som ikke oppfyller de materielle krav som er satt til leverandørenes deltakelse i konkurransen. - At en leverandør har unnlatt å gi tilstrekkelige opplysninger om oppfyllelsen av kvalifikasjonskravene, medfører imidlertid ingen plikt til å avvise leverandøren, skriver klagenemnda, som imidlertid understreker at oppdragsgiveren likevel må foreta en forsvarlig vurdering av om leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravet. Ikke dokumentert I denne saken var ikke bankgarantien dokumentert, men nemnda kom likevel til at oppdragsgiveren hadde foretatt en forsvarlig vurdering av kvalifikasjonskravet finansiell sikkerhet: - Den valgte leverandøren hadde i sitt tilbud levert en egenerklæring som gikk ut på at Nordea Bank ASA stiller bankgaranti for valgte leverandørs kunder for kr 5 millioner, og at også individuelle bankgarantier kan gis. Det er oppgitt hvilken bank som utsteder bankgarantien, og det fremgår også at Nordea Bank ASA vil utstede egenerklæring før inngåelse av kontrakt.

4


Det andre klagemålet i saken gjaldt hvorvidt tildelingsevalueringen var i strid med kravet til forutberegnelighet. Ved tildelingsevalueringen har oppdragsgiver et vidt innkjøpsfaglig skjønn som bare i begrenset grad kan overprøves rettslig. Klagenemnda kan imidlertid prøve om evalueringen er saklig og forsvarlig og i samsvar med de grunnleggende kravene til forutberegnelighet, likebehandling og etterprøvbarhet og om evalueringen er basert på riktig faktisk grunnlag. Forutberegnelighet Spørsmålet i denne saken var om det var i strid med kravet til forutberegnelighet å ikke vektlegge momentene i konkurransegrunnlaget under evalueringen av et tildelingskriterium som var beskrevet slik: ”Høyeste netto sum, etter fradrag av utgifter, som kan forventes innbetalt til NAV HMS”. Det er på det rene at oppdragsgiveren ved evaluering av tildelingskriteriet ”Høyeste netto sum, etter fradrag av utgifter, som kan forventes innbetalt til NAV HMS” utelukkende tok hensyn til tilbydernes gjennomsnittlige oppnådde salgspris for de siste 100 biler solgt for NAV. Det er ikke foretatt en vurdering av gjennomsnittlige takster mot gjennomsnittlige salgspriser, slik KOFA ser det. Det fremgår av konkurransegrunnlaget at tilbyderne skulle innlevere diverse salgsdokumentasjon for at oppdragsgiveren skulle kunne vurdere tilbydernes salgsevne. Slik klagenemnda forstår konkurransegrunnlaget sammenholdt med tildelingskriteriene er tilbydernes salgsevne avgjørende for vurdering av tildelingskriteriet ”Høyeste netto sum, etter fradrag av utgifter, som kan forventes innbetalt til NAV HMS”. Når oppdragsgiveren ber om opplysninger om siste 100 biler solgt på auksjon for å få frem gjennomsnittlig takst og gjennomsnittlig salgssum, informasjon om hvor mange biler som er solgt over og under takst, og andel biler som ikke er solgt siste 3 måneder, forstår klagenemnda dette som at dette er momenter som skal inngå i vurderingen av tildelingskriteriet ”Høyest netto sum(…)”. - Oppdragsgiveren må forholde seg til opplysninger gitt i konkurransegrunnlaget ved evalueringen av tilbudene, påpeker klagenemnda, og konkluderer med at han i dette tilfellet ikke gjort det. Da foreligger det et brudd på lovens krav til forutberegnelighet.

5

innkjopsforum19_11052009  
innkjopsforum19_11052009  

eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no . I sin ferske stortingsmelding signaliserer Regjeringe...

Advertisement