Page 1

Nr. 16, 28. april 2008

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: ➽

Det faglige hjørnet: Å velge rett prosedyre kan være avgjørende om man skal gjøre en innkjøpsfaglig god anskaffelse. Innkjøpsforum nr. 16/2008

Lofot-kommunen har sagt opp avtalen med Nordland fylkeskommune. De vil prioritere egne bedrifter. Spørsmålet er hvordan, uten å komme i regelskvis. Innkjøpsforum nr. 16/2008

Statens vegvesen høster for annen gang i år gevinster ved å splitte opp entreprisekontrakter. Kostnadene kuttes. Innkjøpsforum nr. 16/2008

Unntaket fra innkjøpsreglene for frivillige i helse- og sosialsektoren er en flik av et viktig hele. Nå trengs bevissthet om helheten, mener HSH. Innkjøpsforum nr. 16/2008

Statsbygg skal bygge nye regjeringskontorer og vil da kreve miljødokumentasjon fra dem som leverer materialer. Innkjøpsforum nr. 16/2008 Om ulike kurstilbud, se sidene 11 - 13

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Kurs: Hvordan vinne anbud?  Oslo 22. mai   

Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no  Web: www.offentligeanskaffelser.no 

Skal prioritere kommunens egne I Lofotkommunen Flakstad har et enstemmig kommunestyret vedtatt å legge opp til en innkjøpspolitikk som prioriterer leverandører fra egen kommune. Den avtalen de har hatt med Nordland fylkeskommune, gjorde en slik prioritering umulig, slik at den er sagt opp. Nå skal nye avtaler gjøres, og den store utfordringen blir da å formulere seg slik i kunngjøringen at man ikke rammes av regelverkets forbud mot å diskriminere leverandører ut fra geografi. I et kommunestyremøte i februar i år gjorde de folkevalgte i Flakstad kommune følgende vedtak: ”I forbindelse med kjøp av varer og tjenester, skal det innhentes minimum to tilbud. I de tilfeller hvor pris og kvalitet på tilbudene ikke har store avvik skal bedrifter og leverandører fra Flakstad kommune foretrekkes”. Utfordringen var at kommunen var tilknyttet en avtale med Nordland fylkeskommune, og vedtaket i det nevnte kommunestyremøtet ville dermed ikke være gjennomførbart på de områder som er begrenset av avtale. Da måtte i fall avtalen sies opp. Egne bedrifter I saksdokumentene heter det bl.a..: - Med en tilknytning til fylkesavtalen har det ikke vært mulig for næringsaktører utenfor avtalen å kunne konkurrere i forhold til kommunens innkjøp. Ingen Flakstadbedrifter er i dag direkte leverandører gjennom avtalen. Rett nok erkjenner man at tilknytningen til fylkesavtalen gir kommunen mange fordeler i forbindelse med innkjøp, men det må likevel gjøres en kvalitetssikringsjobb for å sikre at den pris som oppgis av leverandøren, er i tråd med inngåtte avtale. Det påpekes også i sakspapirene at enkelte tjenesteområder ikke er fornøyd med leverandørenes service og leveringstid.- Kommunen ønsker å bidra til å opprettholde og utvikle det lokale næringsliv, og ønsker å handle lokalt, hvis det lokalt kan leveres til riktig pris, heter det. Ordføreren trer til Da saken ble behandlet i formannskapet, endte man med dette vedtaket: ”Formannskapet ser betydningen av å ha mulighet til å handle lokalt, og anbefaler kommunestyret om å si opp innkjøpsavtalen med Nordland fylkeskommune.” I tillegg kom det et tilleggsforslag som gikk ut på at det må gjøres nye avtaler med leverandører, og at dette vil føre til økt arbeidsmengde. Således blir det ordføreren som skal tiltre og styrke arbeidet rent kapasitetsmessig. De folkevalgte bad spesielt om at innkjøpene ble kvalitetsikret mot inngått prisavtaler. Og dette vedtaket møtte ingen motstand i kommunestyret, som enstemmig vedtok oppsigelse av avtalen med Nordland fylkeskommune.

2


Kurs: Kjøp av konsulent­ og rådgivningstjenester  Oslo 28. april   

Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no  Web: www.offentligeanskaffelser.no 

Ny suksess med oppsplitting av entreprise Foto: Anders Haakonsen For andre gang i år har Vegvesenet klart å kutte kostnadene dramatisk ved å splitte opp en entreprise. Da oppgradering av Kleivene tunnel på E 18 (bildet) ble sendt ut på anbud første gang, kom det inn ett anbud som var på 81 millioner kroner. Etter oppsplittingen ligger det an til jobben kan gjøres for under 30 millioner! Kleivene tunnel er 560 meter lang. Den ligger like utenfor Drammen sentrum. I dag tar den trafikk i begge retninger, men når E 18 er utvidet til fire felt mellom Frydenhaug og Baserud mot slutten av året, skal det bare gå nordgående trafikk i tunnelen. Før det skjer, skal den oppgraderes. Dette oppdraget ble sendt ut på anbud i fjor høst. Da anbudsfristen gikk ut i januar, var Mesta eneste entreprenør som hadde gitt pris. Den prisen var over dobbelt så høy som Vegvesenets hadde regnet med. I håp om å få prisen ned valgte Vegvesenet å dele opp oppgraderingen i flere mindre oppdrag og lyse den ut på nytt. Det ser ut til å bli en suksess. 18. april var det anbudsåpning for de to første oppdragene. Tre entreprenører meldte sin interesse for betongrehabilitering. Lavest av disse ligger PA Entreprenør med 6,452 millioner kroner. BM Overflateteknikk fra Kongsberg er nr. to med 8,899 mill. Siste anbyder er Vedlikeholdsservice fra Drammen med 12,109 mill. På graveentreprisen kom det anbud fra to som tydeligvis hadde vurdert jobben svært forskjellig. Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord vil ikke ha mer enn 7,723 mill. for jobben, Hæhre Entreprenør forlanger 13,725 mill. Disse to oppdragene er de største, og Vegvesenet har derfor godt grunnlag for å beregne hvor mye den totale regningen kommer på. Prosjektleder Bjørn Kleppestø er selvfølgelig godt fornøyd med prisnivået. Men når prisen på oppgraderingen av tunnelen blir klar, er den ikke helt sammenlignbar med de 81 millionene som Mesta forlangte. Betongrehabiliteringen er litt enklere enn opprinnelig forutsatt, og asfaltering som var med i det første oppdraget, er nå overført til den entreprenøren som har

3


Basiskurs Bergen: 21. mai 2008

Oslo: 11. juni 2008 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no  Web: www.offentligeanskaffelser.no  asfalteringen i hele Drammensregionen. Dessuten må Vegvesenet bruke flere folk til administrasjon i byggetiden. Kleppestø regner med at det trengs to personer mer enn det man først to sikte på. Tidligere i år har Vegvesenet hatt suksess med oppdeling av jobben på Pirbrua i Trondheim. I fjor kom det inn et eneste anbud på bygging av brua. Det var på 149 millioner kroner. Deretter ble jobben delt i fire oppdrag. Summen av disse ble 81,3 millioner.

Anbudsunntak for frivillige del av et hele - Det er en mangel på politisk bevissthet om rammevilkår som ivaretar frivillige organisasjoners særpreg, skriver Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) til Stortinget. Spørsmål om lov om offentlige anskaffelser og mulige prosedyreunntak for anskaffelser fra frivillige organisasjoner er viktig, men kan ikke ses løsrevet fra det overordnede spørsmål om rammevilkår for frivillige organisasjoner. Etter HSHs vurdering haster det med å få satt i gang en egen prosess for å profesjonalisere "bestillerinstituttet" hos helse-Norge. HSH har sendt brev til Stortingets næringskomité om Dokument nr. 8:76 (2007-2008), som inneholder et representantforslag om unntak for ideelle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester fra kravet om anbud i lov om offentlige anskaffelser. Forslaget er fremsatt av Kristelig Folkeparti-representantene Ingebrigt S. Sørfonn, Laila Dåvøy, May-Helen Molvær Grimstad og Hans Olav Syversen HSH erfarer stadig at vi særlig står overfor to hovedutfordringer ved offentlige anskaffelser på helse- og omsorgsområdet: Mangel på sammenlignbarhet i priser og kostnader mellom private og offentlige tilbydere og mangel på bestillerkompetanse hos forvaltere av det offentliges "sørge-for-ansvar". Dette gjelder alt fra utforming av kravspesifikasjon og formelle prosedyrer til vurderinger av pris kontra kvalitet, kortsiktighet i forhold til langsiktighet i avtaler og normal forretningsforståelse. I Norge utføres det årlig over 38.000 årsverk på velferdsfeltet av organisasjoner som verken er markedsorienterte foretak, formelt underlagt offentlig styring eller er forvaltningsorgan

4


Kurs: Nytt om anskaffelsesreglene  Oslo: 5. mai 2008

Stavanger: 14. mai 2008 Bergen: 20. mai 2008

Trondheim: 5. juni 2008 Oslo: 10. juni 2008

Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no  Web: www.offentligeanskaffelser.no   

med lovpålagte oppgaver. Det dreier seg om frivillige organisasjoner, stiftelser og andre private nonprofit-organisasjoner. Profesjonalisering Etter HSHs vurdering haster det med å få satt i gang en egen prosess for å profesjonalisere "bestillerinstituttet" hos helse-Norge. - Vi vil også, poengterer HSH, vise til at det gjennomgående er behov for at avtalene som inngås med frivillige organisasjoner gis lenger varighet enn i dag, noe det generelt er betydelig rom for innenfor rammen av regelverket. I lang tid har endringer i administrasjon og styringsformer innenfor helse, utdanning og sosiale tjenester vært gjenstand for omfattende politiske diskusjoner. Hovedskillelinjene i diskusjonen går mellom de som er for og de som er mot konkurranseutsetting. Konsekvensen er at debatten om rammebetingelser for private ideelle organisasjoner drukner i en debatt om man er for eller mot konkurranseutsetting som virkemiddel, og om når dette virkemiddelet er best egnet. Debatt om velferdsmiks - Det overordnete spørsmålet blir dermed overskygget av en mindre diskusjon i politikkutformingen. Politisk bevissthet om hvordan man kan tilrettelegge rammevilkårene for disse organisasjonene mangler i dokumenter som legger føringer for politikkutformingen på velferdsområdet, fremholder HSH. Vi har i Norge ikke hatt noen prinsipiell debatt om velferdsmiks, slik man har hatt i mange vesteuropeiske land, dvs. en debatt om på hvilke områder og under hvilke rammevilkår det offentlige, markedet og det frivillige kan komme best til rette med sitt særpreg og utnytte sine fortrinn. HSH tror det kan være nødvendig å inngå en avtale/samfunnskontrakt om spilleregler for samspillet mellom offentlig og frivillig sektor, slik man bl.a. har gjort i Storbritannia og Danmark.

5


Krever miljødokumentasjon til nye regjeringskontorer Statsbygg sender nå ut et forhåndsvarsel til produsenter og leverandører: Byggherren vil kreve miljødokumentasjon for faste produkter som skal benyttes i en større utbygging og rehabilitering av bygninger for departementsformål i Keysersgate 6, 8 og Teatergata 9 sentralt i Oslo. Forespørsler om leveranser skal ut i løpet av 2008. Prosjektet det dreier seg om, er R6, som er en utvidelse av kontorer til regjeringskvartalet. Produsenter og leverandører som ønsker å komme i betraktning, blir på denne måten forhåndsvarslet om at det blir stilt krav om miljødokumentasjon. Forespørsler om leveranser vil gå ut i løpet av 2008. Statsbygg har et uttalt mål om å begrense miljøbelastningen ved produkt- og materialvalg. Dette gjøres gjennom bl.a. å stille miljøkrav til materialer og produkter som skal brukes i Statsbyggs byggeprosjekter. Bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i byggematerialer skal i størst mulig grad unngås, og materialer og produkter skal velges med tanke på god ressursutnyttelse. Miljødokumentasjon For å sikre at målet nås i dette byggeprosjektet, vil vi for de mest brukte bygningsmaterialer primært etterspørre en Environmental Product Declaration (EPD) som miljødokumentasjon, som grunnlag for valg. En EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til et produkt. Dokumentet skal være utarbeidet i samsvar med standarden ISO 14025, og verifisert av en 3. part. Statsbygg er klar over at det er veldig få bygningsprodukter i dag som har en EPD. Det kan være tidkrevende for en produsent å skaffe slik miljødokumentasjon. Entreprenører, produsenter og leverandører som ønsker å komme i betraktning til dette prosjektet (og Statsbyggs fremtidige prosjekter), oppfordres hermed allerede nå av Statsbygg å sette i gang arbeidet med å fremskaffe miljødokumentasjon. Det er viktigst å prioritere miljødokumentasjon (EPD) på de mest anvendte produkttyper. Eksempler kan være betong (lys/hvit/farget) ,Leca eller lignende, massivtre, gipsplater , linoleum/vinyl, isolasjon (mineralull/cellegummi) og stålmaterialer.

6


Det faglige hjørnet

Valg av prosedyre er viktig og krevende Å velge rett prosedyre for å gjøre et anskaffelsesfaglig best mulig kjøp, er viktig og mange forhold må tas i betraktning. Det gjelder slikt som ressurs- og markedssituasjonen, hvor travelt man har det og hva kjøpet gjelder. Når konkurranseform er valgt og kunngjort, er oppdragsgiveren bundet av dette. Dersom han ønsker å endre konkurranseformen, og det ikke unntaksvis er hjemmel for dette, må konkurransen avlyses ny settes i gang. Det fremgår av den veiledningen til regelverket for offentlige anskaffelser som Fornyings- og administrasjonsdepartementet har utarbeidet. Veiledningen er omfattende, og kan studeres/lastes ned her. I nyhetsbrevene har vi over tid brakt stoff der vi støtter oss til denne veiledningen knyttet til spesielle og aktuelle problemstillinger. Denne gangen gjelder det valg av prosedyre. Småkjøp etter forskriftens del I (under 500 000) Det som karakteriserer anskaffelsesprosedyren etter forskriftens del I er at det foreligger få eksplisitte krav til hvordan oppdragsgiver skal foreta en anskaffelse. Det er blant annet ikke krav om kunngjøring. Oppdragsgiver har derfor betydelig fleksibilitet med hensyn til hvordan konkurransen kan gjennomføres, men må blant annet sørge for å overholde de grunnleggende kravene til konkurranse, likebehandling, forutberegnlighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Kjøp etter forskriftens del I blir ofte omtalt som ”direkte anskaffelser”. Departementet mener dette begrepet kan være misvisende, ettersom det leder tanken hen på at oppdragsgiveren kan gå direkte til én leverandør, uten å avholde en konkurranse. Utgangspunktet også for disse anskaffelsene er at det skal holdes en konkurranse. Åpen anbudskonkurranse En åpen anbudskonkurranse er en prosedyre som tillater alle interesserte leverandører å levere tilbud. Det skjer ingen prekvalifisering, og leverandørene må innlevere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert, samtidig som de innleverer tilbudet. Oppdragsgiveren må behandle alle tilbudene som kommer inn. Det er ikke tillatt å forhandle med leverandørene. Prekvalifisering vil si at oppdragsgiver velger hvilke leverandører som skal kunne delta i konkurransen blant de leverandørene som anses som kvalifisert. Med andre ord er det bare de kvalifiserte leverandørene som er invitert av oppdragsgiveren, som kan innlevere tilbud. Begrenset anbudskonkurranse En begrenset anbudskonkurranse er en prosedyre som bare tillater de leverandørene som er invitert av oppdragsgiveren, til å gi tilbud. Det foretas først en prekvalifisering, der alle interesserte leverandører kan levere inn forespørsel om å få delta i konkurransen, sammen med dokumentasjon på at de er kvalifisert. Oppdragsgiveren vurderer så om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene som er oppstilt i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget. Deretter inviterer oppdragsgiveren de kvalifiserte leverandørene, eller et utvalg av disse, til å levere inn tilbud. Oppdragsgiveren må minimum kunngjøre den nedre grensen for hvor mange leverandører som skal inviteres, og hovedtrekkene i utvelgelsesmetoden eller

7


kriteriene som vil bli lagt til grunn for valget. Antall leverandører som plukkes ut må være tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse. Det er ikke tillatt å forhandle med leverandørene. Ved begrenset anbudskonkurranse må minimum tre leverandører inviteres etter forskriftens del II (kjøp mellom den nasjonale terskelverdien og EU/EØS-terskelverdien), og minimum fem leverandører etter forskriftens del III (kjøp over EU/EØS-terskelverdien). Ved konkurransepreget dialog må minimum tre leverandører inviteres. Konkurransepreget dialog Konkurransepreget dialog kan benyttes ved særlig komplekse anskaffelser der det er umulig for oppdragsgiveren å beskrive hva som skal anskaffes. Dette kan typisk være særlig komplekse IT-kontrakter og OPS-kontrakter. Oppdragsgiveren beskriver i kunngjøringen hvilket behov anskaffelsen skal dekke, og hvilke kvalifikasjonskrav som stilles til leverandørene. Det gjennomføres deretter en prekvalifisering, og oppdragsgiveren innleder så en dialog med de kvalifiserte leverandørene om mulige løsninger. Under dialogfasen kan alle aspekter ved kontrakten drøftes med leverandørene (inklusive pris). Når dialogfasen er over, og leverandørene har innlevert tilbud, er det imidlertid ikke tillatt å forhandle. Konkurranse med forhandling Konkurranse med forhandling er valgfritt å benytte i forskriftens del II (kjøp mellom den nasjonale terskelverdien og EU/EØS-terskelverdien), og kan unntaksvis benyttes i del III (kjøp over EU/EØS-terskelverdien). Anskaffelsesprosedyren gir oppdragsgiveren adgang til å forhandle med leverandørene om alle sider ved tilbudene, noe som ikke er tillatt ved de øvrige konkurranseformene. Etter forskriftens del II kan oppdragsgiver velge om alle interesserte leverandører får levere inn tilbud, eller om det skal foretas en utvelgelse av hvilke leverandører som skal gis mulighet til å levere tilbud (prekvalifisering). Denne fremgangsmåten blir ofte omtalt som ”ett-trinnsprosedyren”, i motsetning til ”totrinnsprosedyren” der det foretas en prekvalifisering og en utvelgelse av leverandørene. Hvilken konkurranseform bør oppdragsgiver velge? Hvilken konkurranseform vil innkjøpsfaglig sett gi en mest mulig effektiv anskaffelse i det konkrete tilfellet? I departementets veiledning (kap. 7) gjennomgås de rettslige vilkårene som må være oppfylt for å benytte de ulike konkurranseformene. Når oppdragsgiver først har valgt en konkurranseform, og kunngjort denne, er oppdragsgiveren bundet av dette. Dersom oppdragsgiveren ønsker å endre konkurranseformen, og det ikke unntaksvis er hjemmel for dette, må konkurransen avlyses før man igangsetter en ny. Det er flere forhold som kan ha betydning ved valg av konkurranseform. Hva gjelder anskaffelsen? Hvilken konkurranseform som bør velges, er ofte avhengig av anskaffelsens art. Valget er for eksempel avhengig av om anskaffelsen er en enkel standardvare eller en kompleks ytelse eller oppgave. Visse konkurranseformer er spesielt egnet for komplekse kontrakter. Dette gjelder for eksempel konkurransepreget dialog, plan- og designkonkurranser og i visse tilfelle konkurranse med forhandling. Derimot er åpen anbudskonkurranse egnet for

8


kontrakter der tilbudene er enkle å sammenlikne. Ved blant annet standardiserte og gjentatte innkjøp kan det være hensiktsmessig å anvende dynamisk innkjøpsordning, elektroniske auksjoner eller rammeavtaler. Hvordan er det aktuelle markedet? Markedsforholdene i en bestemt bransje har også betydning for valg av konkurranseform. Hvis det er mange aktører i et bestemt marked, kan dette i noen tilfeller tale for å velge begrenset anbudskonkurranse, slik at oppdragsgiver kan begrense antall leverandører som skal levere tilbud. Dersom det er få leverandører i det aktuelle markedet, kan derimot åpen anbudskonkurranse sikre en bredest og mest mulig effektiv konkurranse. Innkjøperen må imidlertid alltid ta hensyn til arten av anskaffelsen. Hvis det dreier seg om en enkel kontrakt, der tilbudene lett kan sammenliknes med hverandre, kan det, uavhengig av antall aktører på markedet, være en fordel med åpen anbudskonkurranse. Hvor ressurskrevende blir konkurranseformen? Ressurssituasjonen har stor betydning ved valget av konkurranseform. Dette er særlig relevant å vurdere ved valg mellom åpen eller begrenset anbudskonkurranse. Ved åpen anbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører levere tilbud, mens en ved begrenset anbudskonkurranse har mulighet til å avgrense hvor mange leverandører som skal være med i konkurransen. Dette vil begrense oppdragsgiverens bruk av ressurser ved for eksempel utsendelse av konkurransegrunnlag og evalueringen av tilbudene. Det er også viktig å ta hensyn til kostnadene leverandørene har ved utarbeidelse av tilbudene, og de ulemper det har for leverandørene å være bundet av tilbudet i den tid det tar å gjennomføre anskaffelsesprosessen. Dersom utarbeidelse av tilbud er en omfattende prosess for leverandørene, kan også hensynet til ressursbesparelser på leverandørsiden tale for å benytte begrenset anbudskonkurranse. Gjennomføring av konkurransepreget dialog eller konkurranse med forhandling er som oftest mer ressurskrevende enn å gjennomføre en anbudskonkurranse. Hvor lang tid har oppdragsgiver til rådighet før anskaffelsen må være på plass? Dersom markedssituasjonen tilsier at det ikke kommer inn mange tilbud, kan en åpen anbudskonkurranse gjennomføres på kortere tid enn en begrenset anbudskonkurranse, ettersom sistnevnte må gjennomføres i to omganger. Konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog er også normalt mer ressurskrevende, og ta lenger tid, enn en åpen anbudskonkurranse. Er det hensiktsmessig å foreta en prekvalifisering av leverandørene? Å begrense antall deltakere ved prekvalifisering kan være hensiktsmessig både ved omfattende og mindre omfattende anskaffelser. Det typiske bruksområdet er imidlertid når det er kostnadskrevende for oppdragsgiveren å håndtere mange tilbud, eller når man vil unngå unødvendig ressursbruk på leverandørsiden. Ved omfattende og kompliserte anskaffelser, og/eller der markedssituasjonen tilsier at det vil kunne komme inn veldig mange tilbud, kan det derfor være hensiktsmessig å foreta en prekvalifisering ved å benytte

9


begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling eller konkurransepreget dialog. Dersom oppdragsgiveren må gi opplysninger som krever sikkerhetsklareringer mv. er det hensiktsmessig å gjennomføre en prekvalifisering. Blir konkurransen mest effektiv med eller uten forhandlinger? Forhandlinger kan bare benyttes ved konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog. Ved forhandlinger kan anskaffelsen tilpasses oppdragsgiverens behov gjennom anskaffelsesprosessen. Det er imidlertid som oftest mer ressurskrevende å gjennomføre forhandlinger enn en anbudskonkurranse. Dersom oppdragsgiveren ikke har grundig markedskunnskap eller forhandlingskompetanse, kan en profesjonell leverandør få et fortrinn i forhandlingene. Lovens formål om effektive anskaffelser tilsier derfor at oppdragsgiveren bare benytter denne konkurranseformen der det eksisterer et reelt behov for å forhandle.

10


Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

Kurs:

Basiskurs

Innhold:

• Hvilke kontrakter omfattes av reglene • Hvordan beregne terskelverdier • Anskaffelser under terskelverdiene • Rammeavtaler • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier • Hvordan utarbeide kunngjøring og konkurransegrunnlag • Adgangen til suppleringskjøp • Forbudet mot angivelse av fabrikater og merkenavn • HMS-erklæring og skatteattest • Evaluering av tilbudene • Krav til begrunnelse og klagefrist

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 11. juni Bergen, 13. mai Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Offentlig sektor i Norge utgjør et gigantisk marked på over 600 mill. kr. hver eneste dag! For leverandører som vil vinne kontrakter er det viktig både med kunnskap om spillereglene, og kunnskap om strategi og praktisk anbudsskriving. Kurset gir leverandører den basis som er nødvendig, både for å vinne kontrakter i Norge og i andre land.

Kurs:

Hvordan vinne anbud

Innhold:

• Hvordan få kunnskap om anbudskonkurranser i ditt distrikt? • Å se mulighetene – passer anskaffelsen inn i din strategiplan? • Gjennomføring av en objektiv egenvurdering • Tekstskriving og riktig bruk av illustrasjoner og grafikk! • Krav på begrunnelse og klagemuligheter • Hvilken rolle spiller pris • Hva betyr egentlig “det økonomisk mest fordelaktige tilbud”? • Hvordan starte skrivingen av tilbudet før konkurransen har startet? • Hva skjer med anbudet ditt etter innlevering? • Hvilke regler gjelder for konkurranse med forhandlinger? • Hvilke regler gjelder for anbudskonkurranser? • Bruk av underleverandører

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 22. mai Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Det har skjedd store endringer i innkjøpsreglene, gjennom ny doms- og KOFA-praksis. Det er også kommet forskriftsendringer for 2008. Kurset gjennomgår endringene, og viser hvordan de kan håndteres.

Kurs:

Nytt om anskaffelsesreglene

Innhold:

• Vektesystemer: Adgangen til å benytte vektesystemer som ikke er blitt opplyst på forhånd • Underkriterier: Nye begrensninger mot å oppstille underkriterier som ikke har blitt opplyst på forhånd • Kvalifikasjoner som tildelingskriterier: Det nye forbudet mot å bruke leverandørens erfaring, referanser og andre kvalifikasjoner som tildelingskriterier • Egenregi: Rollekonflikter når egne selskaper deltar i konkurransen • Tarifflønnkrav: De nye kravene om at det skal kreves tarifflønn eller tilsvarende av leverandører og underleverandører • Bøter: Hvor har KOFA lagt listen med hensyn til ileggelse av bøter? • Forretningshemmeligheter: Hvilke priser må oppdragsgiver oppgi, og hvilke skal hemmeligholdes • Innsyn: Nye prosedyrekrav ved behandling av innsynsbegjæringer

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 5. mai, 10 juni Stavanger, 14. mai Bergen, 20. mai Trondheim, 5. juni Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

innkjopsforum16_28042008  

Nr. 16, 28. april 2008 ➽ Unntaket fra innkjøpsreglene for frivillige i helse- og sosialsektoren er en flik av et viktig hele. Nå trengs bevi...