Page 1

Nr. 10, 10. mars 2008

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: •

NHO lurer på hva ”normale lønns- og arbeidsvilkår” er i forbindelse med kravene om kontraktklausuler mot sosial dumping. Regjeringen må klarlegge, heter det.

Helse Midt-Norge skal bli bedre på innkjøp etter at en rapport fra internrevisjonen avdekket at forholdene ikke var tilfredsstillende.

Flere kontrakter i anleggsmarkedet må deles opp, slik at mindre entreprenører kan slippe til, krever maskinentreprenørene.

Forbudet mot å gjøre endringer i konkurransegrunnlaget i en anbudskonkurranse gjelder helt fram til partene har undertegnet kontrakten, fastslår KOFA.

COWI vant kampen om å få prosjekteringen av det nye Molde sjukehus, melder byggherren, Helsebygg Midt-Norge. ...om årets innkjøperkonferanse, se sidene 7 - 9

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Vil ha klarlagt ”normale vilkår” En ny forskrift pålegger offentlige oppdragsgivere å sikre arbeidstakere hos leverandører "normale lønns- og arbeidsvilkår". Regjeringen må presisere hva som er "normalt", mener NHO. NHO vil ta et initiativ overfor Fornynings- og administrasjonsdepartementet for å få klarlagt hva som er "normale" lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig lanserer Arbeidstilsynet et nytt nettsted med informasjon og regler og tips til hvordan man skal unngå sosial dumping. 1. mars 2008 trådte forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter i kraft. Forskriftens siktemål er å hindre sosial dumping. Forskriften pålegger offentlige oppdragsgivere å stille kontraktsvilkår om at arbeidstakere hos leverandørene skal sikres "normale lønns- og arbeidsvilkår". - NHO er kritisk til forskriften fordi det er meget vanskelig å fastslå hva som er "normalt" når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. NHO vil arbeide overfor Regjeringen for å få presisert hva som er "normalt", sier advokat Kurt Weltzien i NHO. Tre ulike regelverk Krav til lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere kan følge av tre ulike regelverk; nemlig utlendingslovgivningen, utsendingsforskriften og eventuelle allmenngjøringsvedtak. - Problemet er imidlertid at reglene ikke er harmoniserte, slik at kravene til hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde i det konkrete tilfellet varierer etter hvilket regelverk man undersøker. Den nye forskriften gjør ikke dette noe særlig lettere - den viser til de andre reglene når man skal fastlegge hva som er "normalt", sier Weltzien. Nettsted Arbeidstilsynets nye nettsted med informasjon og regler og tips til hvordan man skal unngå sosial dumping, har adressen www.arbeidstilsynet.no/stoppsosialdumping. Etableringen av nettstedet er blant tiltakene for å skape holdninger som forebygger at utenlandsk arbeidskraft får arbeidsvilkår som strider med kjørereglene i det norske arbeidslivet, skriver tilsynet. Så vel det offentlige som befolkningen ellers kjøper varer og tjenester fra bedrifter som benytter seg av utenlandsk arbeidskraft, for eksempel innen bygg og anlegg, primærnæringene, transport og hotell og restaurant.

2


Skal bli bedre på innkjøp Helse Midt-Norge RHF styrker sin innkjøpsfunksjon og iverksetter flere tiltak som skal sikre kvalitet i prosessene knyttet til anskaffelser og leieavtaler. Styret for det regionale foretaket behandlet i siste møte en rapport fra internrevisjonen som særlig pekte på stort arbeidspress og begrensede ressurser for å ivareta håndteringen av anskaffelsesprosesser. Helseforetakene i Midt-Norge er en av regionens største offentlige innkjøpere og kjøper varer og tjenester for rundt fire milliarder kroner årlig. - Vi har benyttet internrevisjonens rapport til en gjennomgang av organisering og dimensjonering av innkjøpsfunksjonen vår. Tiltakene skal gi oss bedre mulighet til å planlegge og gjennomføre anskaffelsesprosesser på en systematisk og trygg måte. Vi legger på plass konsernbestemmelser, etiske retningslinjer og skal sikre god dokumentasjon i hele foretaksgruppen, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen.

Del opp kontraktene; fordel anbudene i tid Regjeringen må bidra til at flere kontrakter deles opp i mindre enheter der dette er hensiktsmessig, slik at kapasiteten i anleggsmarkedet utnyttes bedre og flere små og mellomstore entreprenører kan delta i bygging av veger, mener Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Organisasjonen mener ellers at forutsigbarheten kan bli bedre ved at anbudene fordeles over året og legges ut kvartalsvis. I dag legges anbudene ut mer eller mindre tilfeldig i løpet av året. I sitt brev til regjeringen i forbindelse med forberedelsene av statsbudsjettet for 2009 peker MEF på at kontraktsstørrelse og kapitalkrav kan tilpasses slik at flere kan delta i vegbygging. Dette vil, heter det, sikre riktige priser for bygging av veg. MEF har registrert at sentrale politikere og representanter for statens vegvesen stadig vekk påpeker at det har blitt ”formidabelt” mye dyrere å bygge veg i Norge. Vi har hørt om priser ute av kontroll og vi får høre gjennom media at prisene fra entreprenørene er skammelige høye. Slik MEF ser det er utspillene basert på faktiske forhold knyttet til noen få store og teknisk kompliserte vegprosjekter, prosjekter med store utfordringer blant annet knyttet til tunnel- og/eller broutbygging.

3


Flere forklaringer - Det er flere forklaringer på hvorfor disse store prosjektene er blitt dyrere enn det Statens vegvesen har lagt til grunn. For det første er det svært få entreprenører i Norge som er store nok til å ta de største prosjektene. Få tilbydere gir dårligere konkurranse og høyere priser. For det andre har prisen på byggematerialer, særlig stål og betong, hatt virkning på prisnivået på vegutbygging spesielt for de store spesialprosjektene, fremholder maskinentreprenørene. MEF har overfor Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet pekt på at vegkontraktene i Norge er for store. Dette bidrar til at en stor del av anleggsentreprenørene stenges ute fra å gi tilbud på vegbygging. Mange deltar som underentreprenører, men flere ønsker å delta som hovedentreprenør for å øke bransjens kompetansenivå. Dette vil bidra til en mer robust anleggsbransje som jobber smartere og bygger mer veg for pengene. Strukturen i markedet Mange vegprosjekter i 2007 og så langt i 2008 har priser som er i samsvar med eller under Statens vegvesens prisanslag. Felles for disse prosjektene er at de er i størrelsesorden 20 100 millioner kroner og de har mange tilbydere. - Ønsker man god konkurranse og fornuftige priser oppnås dette blant annet ved å ta hensyn til strukturen i anleggsmarkedet og ved å tilby kontrakter som er av en slik størrelsesorden at små og mellomstore bedrifter ikke ekskluderes fra anbudskonkurransene. Dersom inntrykket av at det nå er blitt for dyrt å bygge veg, fester seg hos politikere og i media, erfarer MEF at flere prosjekter kan bli utsatt. Forutsigbarhet er en forutsetning for at anleggsentreprenørene skal ønske å bruke ressurser på anbudsregning og gi tilbud til vegbygging. I dag er forutsigbarheten etter MEFs mening ikke god nok. Usikkerheten knyttes til når anbudene legges ut (periodiseringen) og størrelsen på anbudene. Anleggsentreprenører som har ledig kapasitet vil fort velge å ta andre typer jobber, noe som på sikt vil føre til bortfall av kompetanse og et marked med færre aktører. Med det store behovet for investering i veger og behovet for vedlikehold av vegene i Norge, vil en slik situasjon være svært uheldig. OPS-prosjekter I tillegg til en mer planmessig periodisering av anbud er prosjektfinansiering av veganlegg et tiltak som vil bidra til å bedre forutsigbarheten betraktelig. Dette vil sikre prosjektene en rasjonell utforming og framdrift. Evalueringen av bruk av OPS til vegbygging i Norge som ble avsluttet i 2007 gir stort sett bare positive erfaringer. Flere OPS-prosjekter bør bli etablert for å sikre vegbyggingen en rasjonell utforming og framdrift. Dette gir, heter det, økt forutsigbarhet for anleggsentreprenørene og bidrar til kontinuitet og kompetanseutvikling.

4


Endringsforbud helt til kontrakt er signert Etter tilbudsfristens utløp kan det ikke gjøres endringer av betydning i et konkurransegrunnlag i en åpen anbudskonkurranse. Det gjelder helt fram til at begge parter har undertegnet kontrakt. Først etter den tid kan visse tilleggsarbeider eventuelt avtales med den valgte kontraktpartneren. Endringer kan ikke gjøres bare fordi man har gjort en kontrakttildeling. Da gjelder fortsatt forbudet. Dette konstaterer KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en nylig avsluttet klagesak. Det var flere interessante momenter i saken (KOFA 2007/146), som gjaldt en klage i forbindelse med en åpen anbudskonkurranse som Bykle kommune gjennomførte i fjor. Oppdraget gjaldt levering og legging av et ledningsanlegg i forbindelse med et vann- og avløpsanlegg. Sentral godkjenning Blant kravene som ble satt til leverandørers deltakelse i konkurransen, var sentral godkjenning. Den leverandøren som ble valgt, hadde imidlertid ikke det, men kunne stille med alternativ dokumentasjon. Nemnda gjentok på sin side sitt standpunkt i slike saker fra tidligere, nemlig at en offentlig oppdragsgiver ikke har anledning til å stille et ubetinget krav til sentral godkjenning. Således må oppdragsgiveren, som i dette tilfellet, godta dokumentasjon som viste at tilbyderens kvalifikasjoner var tilstrekkelig til at lokal godkjenning kunne påregnes. Det gjorde kommunen, og klagenemnda konkluderer med at oppdragsgiveren ikke hadde plikt til å avvise den valgte leverandøren som følge av at kravet om sentral godkjenning ikke var oppfylt. KOFA legger for egen regning til at det kan reises spørsmål om det forhold at det var stilt et ulovlig kvalifikasjonskrav, skulle ført til avlysning av konkurransen. Men, heter det, dette er imidlertid ikke anført i saken, og nemnda kommenterer derfor ikke spørsmålet. Endringer før kontrakt Derimot griper klagenemnda fatt i at det før undertegning av kontrakt ble gjort visse endringer i hva det skulle inngås kontrakt om. Enkelte poster ble tatt ut og erstattet med andre poster. I tillegg ble det tatt inn helt nye poster i kontrakten. Disse endringene hadde prismessige konsekvenser, skriver KOFA, som vurderer dette som endringer som kom som tillegg til de arbeider som fremkom i konkurransegrunnlaget. Det er ikke korrigering for feil eller korrigert tilbudssum slik det heter i klagen. Kommunen hevder at tildeling av tilleggsarbeider til samme leverandør er tillatt etter anskaffelsesforskriftens § 14-4 bokstav j. Her peker imidlertid klagenemnda på at denne paragrafen må forstås dit hen at den regulerer forholdet etter at kontrakt er inngått, og i anskaffelsesrettslig forstand er en kontrakt først inngått når den er signert av begge parter. Således gjelder ikke den nevnte bestemmelsen for dette saksforholdet. Kontrakten ble først underskrevet etter at tilleggsarbeidene ble avtalt.

5


Etter tilbudsfristens utløp - Det er på det rene at kontrakten som kommunen inngikk, var basert på andre produkter og tjenester enn det som opprinnelig ble kunngjort og beskrevet i konkurransegrunnlaget, fremholder nemnda. Det er også klart at endringene ble foretatt etter tilbudsfristens utløp, og at ingen av de andre leverandørene har fått mulighet til å inngå nytt revidert pristilbud basert på disse endringene. Adgangen til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget i en åpen anbudskonkurranse bare gjelder fram til tilbudsfristens utløp. Etter den tid er det i en slik konkurranse ikke anledning til å foreta endringer i konkurransegrunnlaget. Dette må, mener KOFA, gjelde helt fram til kontrakt er inngått. Selv om kommunen har valgt tilbud, kan tildelingsbeslutningen omgjøres helt fram til kontrakt er signert av begge parter. Dermed konkluderer nemnda med at Bykle kommune har brutt reglene og kravene til forutberegnelighet og likebehandling.

COWI prosjekterer nye Molde sjukehus COWI vant prosjekteringen av Nye Molde sjukehus. Oppdragsgiver er Helse Nordmøre og Romsdal. Koordinator for COWIs helsebyggmarked i Norge, Alvin Wehn, er svært tilfreds med innstillingen fra byggherren, Helsebygg Midt-Norge. – Som leverandør av rådgivertjenester har vi i en årrekke levert betydelige tjenester til helseforetakene, eksempelvis ved St. Olavs Hospital. Det er svært viktig å få bekreftet at referanser, prosessforståelse, kompetanse og kapasitet, blir tillagt så stor vekt, sier Wehn til VVS Aktuelt. Kontrakten for Nye Molde sjukehus gjelder komplette rådgivende ingeniørtjenester innen VVS, elektroteknikk, bygg, geoteknikk, brann, akustikk og logistikk, samt en del andre nisjefag. Arbeidene starter umiddelbart og gjelder hele prosjekt- gjennomføringen. Bruttoarealet er beregnet til ca. 45.000 kvadratmeter. Arkitekter er kontorene Arstad, Narud Stokke Wiig og danske Arkitema.

6


Offentlig Handel og Forum for offentlige anskaffelser inviterer til

INNKJØPERDAGENE ’08 Oslo Kongressenter - Folkets Hus Oslo, 2. og 3. juni 2008 To dager tettpakket med spennende foredrag Utdeling av Innkjøperprisen 2008 Høyt faglig nivå!

Årets begivenhet

for deg som jobber med offentlige anskaffelser!


program: OLE GERHARD SOLHEIM

Seniorrådgiver i DaVinci Consulting

Hvorfor velger leverandører å ikke levere til offentlig sektor? Ole Gerhard Solheim er seniorrådgiver i DaVinci Consulting og tidligere seksjonssjef i Departementenes Servicesenter (DSS). Han stiller spørsmålet om regelverket hindrer tilbydere å delta i konkurranser eller om offentlig sektor rett og slett ikke er attraktiv nok.

ROBERT MYHRE

Advokat og tidligere sekretariatsleder i KOFA

Vedståelsesfristen: Hvor skal dette ende? Problemene og fallgruvene knyttet til vedståelsesfristen er mange. I foredraget vil Robert Myhre vise med praktiske eksempler hva man må gjøre, og hva man helst ikke bør gjøre.

ITELLA INFORMATION Bruk av eFaktura i Offentlig sektor Stadig flere offentlige virksomheter stiller krav om elektronisk faktura fra sine leverandører. Selskapet Itella Information har hatt en sentral rolle ved innføring av eFaktura i offentlig sektor i både Finland, Sverige og Danmark og presenterer sine erfaringer fra disse prosessene.

Jurist i sekretariatiet hos Etikkrådet for Statens Pensjonsfond

Etiske vurderinger av næringslivet Hvordan forholder vi oss til leverandører som ikke har rent mel i posen? Pia Rudolfsson Goyer har arbeidet med menneskerettigheter i hele sitt yrkesliv - først i Utenriksdepartementet i Stockholm og deretter som forsker ved Universitetet i Oslo Hun redegjør for hvordan Etikkrådet arbeider med å luke ut uetiske investeringer.

HÅKON IVERSEN

Seniorrådgiver i DaVinci Consulting

Bruk av konkurransepreget dialog Hvordan gjennomføres en anskaffelse basert på konkurransepreget dialog? Hvilke typer anskaffelser egner seg best for denne konkurranseformen? Håkon Iversen fokuserer på de praktiske sidene ved konkurransepreget dialog, mer enn de formelle kravene til anskaffelsesformen.

POSTEN NORGE Elektroniske verktøy i innkjøpsprosessen Posten Norge har som visjon å være verdens mest fremtidsrettede postbedrift. I dette inngår også utbredt bruk av moderne, elektroniske innkjøpsløsninger. Posten Norge presenterer sine erfaringer med bruk av disse løsningene. HEIDI ARNESEN AUSTLID Direktør i Friprogsenteret

PIA RUDOLFSSON GOYER

INNKJØPERDAGENE ’08

Fri programvare i offentlig sektor Hva er fri programvare og hvordan kan offentlig sektor nyttiggjøre seg denne ressursen? Friprogsenteret er en pådriver for verdiskaping i offentlige og private virksomheter. Direktør Heidi Arnesen Austlid tar for seg prinsippene for utvikling og bruk av fri programvare i offentlig sektor. ROBERT MYHRE

Advokat og tidligere sekretariatsleder i KOFA

Når egne selskaper skal delta i konkurransen Hva bør man passe på når egne selskaper skal delta i konkurransen? I foredraget vil Robert Myhre gå gjennom krav som stilles der kommunalt eide selskaper skal delta i konkurranser om oppdrag for eierkommunen. Hvem kan være saksbehandler, hvilke økonomiske hensyn kan vektlegges og hvilken kontakt kan det være i anbudsperioden?

BJØRN LYSNE

Controller i Jernbaneverket, Bane Energi

Kjøp av kraft med opprinnelsesgaranti Jernbaneverket tegnet i fjor avtale om kjøp av kraft med opprinnelsesgaranti, også kalt ”grønn strøm”. All kjørestrøm, og all strøm som Jernbaneverket selv bruker, er nå garantert produsert av vannkraft. Controller Bjørn Lysne forteller om erfaringer og utfordringer i forbindelse med gjennomføringen av konkurransen om opprinnelsesgarantert energi.

LARS GALTUNG

Kommunikasjonsdirektør i Nord Pool

Det nordiske kraftmarkedet Nord Pool er markedsplassen for energi i de nordiske landene. Selskapet, som ble opprettet i 1993, eies av Statness og Svenska Kraftnät. Kommunikasjonsdirektør Lars Galtung presenterer det nordiske kraftmarkedet, med spesiell fokus på offentlig sektor.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Innkjøperprisen ’08

Norges flotteste stemme!

Fjorårets innkjøperpris gikk til kommandørkaptein Carl Eskild Billington fra Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO).

Odd René Andersen er viden kjent gjennom plateinnspillinger, konserter og en rekke TVopptredener. Dette er en artist av et kaliber og med en stemmeprakt som ikke er dagligdags i Norge.

Under Innkjøperdagene 2008 deler redaktør Kjell Arne Nordli i Offentlig Handel ut prisen til årets vinner.

I forbindelse med utdelingen av Innkjøperprisen blir det en eksklusiv intimkonsert med Norges kanskje flotteste stemme.


To dager med spennende foredrag

Vi møtes i Oslo Kongressenter!

Hvem vinner Innkjøperprisen 2008?

Underholdning og faglig påfyll!

INNKJØPERdagene´08 Praktiske opplysninger

Innkjøperprisen 2008

Tid og sted: Oslo Kongressenter - Folkets Hus Oslo 2. og 3. juni 2008

Under konferansen vil Innkjøperprisen 2008 bli utdelt til en person, organisasjon eller offentlig virksomhet som har gjort en spesiell innsats innenfor fagområdet offentlige anskaffelser.

PRIS: Kr. 7900,Prisen inkluderer: • Deltakelse begge dager • Dokumentasjon og materiell • Lunsj og pauseservering begge dager • Felles middag mandag 2. juni

Har du forslag til en kandidat? Send en epost til epost@innkjoperdagene.no eller kontakt Offentlig Handel på telefon 69 35 40 90.

PÅMELDING Web: www.offentligeanskaffelser.no Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Tlf: 23 18 09 39 (mandag til fredag kl. 9 til 16) www.offentligeanskaffelser.no

www.offentlighandel.no

innkjopsforum10_10032008  

• Flere kontrakter i anleggsmarkedet må deles opp, slik at mindre entreprenører kan slippe til, krever maskinentreprenørene. www.offentligea...