Page 1

Nr. 6, 11. februar 2008

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: •

Nå kommer det krav fra bygge- og anleggsbransjen om at den ikke bare vil bli spurt om laveste pris – miljø, kvalitet, estetikk og tekniske krav må også med, heter det.

Hvis den ulovlige direkteanskaffelsen ikke er grov nok, får ikke synderen – i dette tilfellet Molde kommune, ilagt overtredelsesgebyr. Hvor går grensen?

To tilbydere som tapte en konkurranse om radiologi-tjenester, klaget Helse Sør-Øst inn for KOFA. Heller ikke der nådde de to fram.

Veidekke klemmer seg inn under prisanslaget til Statens vegvesen, og kan vinne en kontrakt i den store Sinsen-Ulven-veibyggingen i Oslo.

Det som står i et konkurransegrunnlaget må ikke være til å misforstå, slår KOFA fast i en avgjørelse. Det henger sammen med kravet til forutberegnelighet. ... for aktuelle kurstilbud, se sidene 8 - 9

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Ønsker seg mer kvalitet og miljø, ikke bare pris Bygge- og anleggsnæringen ønsker at de offentlige i anbudskonkurranser i større grad etterspør kriterier som kvalitet, teknisk verdi, estetiske egenskaper,miljøegenskaper og driftskostnader – ikke bare på pris. Dette sa adm. dir. Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landsforening (BNL) på en konferanse i Oslo nylig om det offentliges roller som eiendomsaktør. Bygg- og anleggsprosjekter i regi av offentlige byggherrer utgjør over 30 % av alle investeringer i næringen. - Det offentliges innkjøp av bygninger og anlegg utgjorde 66 milliarder kroner i 2006, mens private aktører stod for 152 milliarder. Offentlige byggherrer er derfor meget viktige samarbeidspartnere for byggenæringen, fremholdt Larssen. Står for over 30 % I 2006 ble det investert nær 15 milliarder i offentlige næringsbygg mot 40 milliarder i private. Når det gjelder offentlige bygg, fordelte dette seg på ca 5,5 milliarder i helsebygg, barnehager og lekeparker, 6 milliarder i undervisningsbygg, mens andre offentlige bygg stod for nær 3 milliarder. I tillegg kommer en like stor andel renovering og vedlikehold. - Ved godt samarbeid kan det offentlige spare kostnader og få realisert viktige samfunnsgevinster gjennom samarbeide med næringen, poengterte han. Men vi er avhengig av dialog og god koordinering, fokus på pris kontra kvalitet og utviklende kontrakter. OPS som modell - også på bygg - Vi ønsker at anbudskonkurransene fokuserer på kriterier som kvalitet, teknisk verdi, estetiske egenskaper, miljøegenskaper samt driftskostnader, og ikke bare på pris understreket Larssen. Jeg ønsker meg en tettere dialog med de offentlige aktørene og ønsker å vise til de gode erfaringer vi har fra offentlig-privat samarbeid (OPS), både innenfor bygg og anleggsektoren, OPS-prosjekter gir redusert risiko og forutsigbarhet både i bygge- og driftsperioden. Det fremmer innovasjon og gir kortere byggetid. Ansvarsforholdene blir også klarere med mindre muligheter for kostbare endringer. På anleggsiden er det offentlige den dominerende aktøren og stod for over 75 % av aktiviteten. Investeringene utgjorde 25 milliarder i 2006, mens private anlegg utgjorde ca. 8 milliarder.

2


Regelbruddet ikke grovt nok for straffegebyr Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er i ferd med å etablere praksis og grenser for når det skal ilegges overtredelsesgebyr ved ulovlige direkteanskaffelser. I Molde kommunes tilfelle førte det til at det ikke ble ilagt gebyr, selv om det forelå ulovlig direkteanskaffelse. Moldes overtredelse var ikke grov nok, mente klagenemnda. På forhånd var det spekulert i at Molde kunne bli ilagt et overtredelsesgebyr i størrelsesorden 50 000 kroner, men KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fant at Molde kommunes regelbrudd ikke var grovt nok. Saken gjaldt anskaffelse av takseringstjenester knyttet til eiendom, og kjernen var kvaliteten på beregningen av kontraktens verdi. Kommunen hadde tatt utgangspunkt i tall fra 2002, og kom til at verdien lå under den nasjonale grensen for kunngjøringsplikt på 500 000 kroner. Det ble også tatt kontakt med Kristiansund kommune og med takseringsmiljøet i KS, uten at dette gav noen flere eller bedre holdepunkter. Forespurte tre Dermed ble kontrakten ikke kunngjort, men kommunen sendte forespørsel til tre aktuelle leverandører. Dermed dokumenterte kommunen samtidig at det eksisterte et aktuelt marked for slike tjenester. To av de tre takket nei, fordi de hadde mye å gjøre, mens èn leverte tilbud. Dette lå 168 prosent høyere enn kommunens verdifastsettelse, og således over kravet til kunngjøringsplikt. Klagenemnda peker på at en kontraktverdi gjerne må skjønnsberegnes, og de kritiserer kommunen for ikke også å ha sjekket ute i det markedet som åpenbart fantes. Da kunne kommunen muligens ha kommet under vær med at i et presset arbeidsmarked stiger prisene, og at det er sannsynlig at nivået i 2002 neppe er gyldig i dag. Rett nok peker nemnda på at det ikke er definert hva slags marked man, etter reglene, skal undersøke. Formildende omstendigheter Konklusjonen så langt var dermed klar: Det forelå et ulovlig direktekjøp! Men KOFA går ikke inn for å ilegge et overtredelsesgebyr, og det begrunnes bl.a. med at kommunen tross alt gjorde noen undersøkelser i markedet, og at avstanden fra den nasjonale grensen for kunngjøringsplikt og opp til kontraktens egentlige verdi ikke var så veldig stor. Noen forskjellsbehandling av leverandører er ikke påvist, heter det, og isolert sett er den samfunnsmessige betydningen av anskaffelsen ikke allverden, samtidig som det ikke dreier seg om en gjentakelse av ulovlige direktekjøp.

3


Tapte både kontrakt og klagesak To tilbydere som ikke fikk til kontrakt, gikk til angrep på oppdragsgiveren, Helse Sør-Øst RHF, ved hver sin klage til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Det gjaldt en anskaffelse av polikliniske radiologitjenester. KOFA gir ikke klagerne medhold, og konstaterer at Helse Sør-Øst RHF ikke har brutt anskaffelsesregelverket. Det var tidligere Helse Øst RHF som i april i fjor utlyste konkurranse med forhandlinger for inngåelse av rammeavtale på leveranse av polikliniske radiologitjenester. Avtaler med to leverandører ble inngått og trådte i kraft 1.september 2007. Uklarheter? To tilbydere klaget tildelingen av avtaler inn for KOFA (sakene 2007/93 og 2007/110) og pekte på det de mente var uklarheter i konkurransegrunnlaget. Leverandørene mente at Helse Sør-Øst RHF ikke hadde brukt tilstrekkelig klar prisingsmodell, og at tilgjengligheten uriktig var vurdert i to forskjellige sammenhenger, i strid med anskaffelsesregelverket og slik det var beskrevet i konkurransegrunnlaget. KOFA har gjennomgått klagenes ulike punkter og finner ikke å kunne gi klagerne medhold på noen av påstandene. Klagenemnda konkluderer derfor med at Helse Sør-Øst RHF ikke har brutt anskaffelsesregelverket i noen av disse klagesakene. Evaluerer - Vi er tilfreds med avgjørelsen i KOFA og anser denne saken som avsluttet, sier direktør enhet for kjøp av helsetjenester, Stig Grydeland, i en kommentar på helseforetakets nettside til KOFA-avgjørelsen. - Vi gjennomfører mange ulike anskaffelser årlig og tilstreber oss å følge regelverket for offentlig anskaffelser. Likevel er det alltid mulig å gjøre dette bedre og sikre at prosessene gjennomføres i forståelse med leverandørene. Vi evaluerer derfor egne anskaffelser og tar med oss alle erfaringer i det videre arbeidet, sier Grydeland. Noe av grunnlaget for klagene gjaldt prisingsmodellen. Blant prisbestemmelsene i konkurransegrunnlaget hadde det regionale helseforetaket lagt til grunn bruk av priser pr refusjonsberettiget primærkategorikode (PK-koder), Disse benyttes av NAV som grunnlag for refusjon. Private røntgeninstitutter må forutsettes å ha godt kjennskap til systemet, skriver klagenemnda, og fortsetter: - Helse Sør-Øst opplyser at de ikke hadde problemer med å sammenligne priser i de innleverte tilbud. Hvis noe var uklart for klagerne, kunne dette også vært tatt opp under forhandlingene, da de før forhandlingsmøtet ble oppfordret til å se på de inngitte priser på nytt.

4


Veiledning Nemnda påpeker at det dessuten er utgitt en veiledning av Norsk Radiologisk Forening om hvordan tjenestene skal prises i henhold til dette systemet: - Helseforetaket må kunne legge til grunn at denne veiledningen følges av leverandørene, fremholder KOFA. Det kan ikke forutsettes at foretaket skal gå inn og vurdere forskjeller i leverandørenes håndtering og mer eller mindre ”aggressive” praksis med hensyn til hvordan systemet benyttes. I utgangspunktet synes det å gi et nøytralt og sammenlignbart resultat når man ber om priser knyttet til % av enhetsprisen pr modalitet. Klagerne har ikke kommet frem med dokumentasjon som viser at PK-evalueringen ikke var dekkende, eller forsøkt å beskrive alternative prisberegningsmåter som etter klagers oppfatning fungerer mer nøytralt.

Veidekke kan få første jobb på Sinsen Med et anbud på 40,8 millioner kroner ligger Veidekke godt an til å få det første oppdraget på Sinsen-Ulvenprosjektet i Oslo, melder bladet Våre Veger. Den eneste reelle konkurrenten er Skanska med 43,5 millioner. Prisene ligger litt høyere enn ventet. Tredje og siste anbyder er PA Entreprenør som er sjanseløs hvis ikke både Veidekke og Skanska har begått grove regnefeil eller tatt uakseptable forbehold. Anbudet fra PA er på 53,7 millioner. Oppdraget består i å flytte 300 meter av Ring 3 til siden for å frigjøre areal for byggegropen for østre påhugg til Lørentunnelen. I forbindelse med flyttingen skal vann- og avløpsledninger flyttes. Disse får en permanent plasseringen utenfor vegtraséen. Den som får kontrakten skal også anlegge en adkomstveg til byggegropen og en rundkjøring for lokalveger på Økern.

5


Uklarheter kan gi grunnlag for erstatning Uklarheten i konkurransegrunnlaget var såpass stor at det kan være grunnlag for en tilbyder som tapte konkurransen, å søke erstatning. Slik konkluderer KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en nylig avsluttet klagesak (KOFA 2007/135). Spørsmålet gjaldt om en bestemt kompetanse skulle telle med i vurderingen ved kontrakttildelingen eller ikke. Det er på det rene at kompetansen ble tillagt vekt av oppdragsgiveren da kontrakten skulle tildeles. Det fremgår av de grunnleggende krav i regelverket at konkurransegrunnlaget skal være klart og utvetydig. Leverandørene skal ut fra konkurransegrunnlaget kunne se hva oppdragsgiveren ønsker å anskaffe. Boligbygg Oslo KF var i en sak nettopp klaget inn for KOFA med påstand om at det var uklare opplysninger i konkurransegrunnlaget. Spørsmålet var hvorvidt juridisk kompetanse ville bli vektlagt eller ei i forbindelse med vurderingen av kriteriet ”gjennomføringskompetanse”. Bakgrunnen var at det kommunale foretaket sist sommer kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for å gjøre rammeavtale for kjøp av anskaffelsesfaglig rådgivning. Åtte tilbud kom inn, og blant disse var et tilbud fra den som senere klaget foretaket inn for klagenemnda. Det ble inngått kontrakt før nemnda konkluderte i klagesaken. Saklig og forsvarlig I slike saker kan KOFA bare prøve om evalueringen er saklig og forsvarlig og i samsvar med de grunnleggende kriteriene i loven om offentlige anskaffelser – i tillegg til om det er lagt til grunn korrekt faktum ved tilbudsevalueringen. Klagenemnda fastslår at det er på det rene at juridisk kompetanse ble vektlagt. Spørsmålet er om det for tilbyderne var tilstrekkelig klart ut fra konkurransegrunnlaget og en e-post at dette skulle vektlegges. Nemnda skriver: - Formuleringen i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget om at ”all juridisk rådgivning og alle advokattjenester” var forbeholdt kommuneadvokaten i Oslo, kan være egnet til å skape uklarhet om hvorvidt generell anskaffelsesrettslig kompetanse var ønskelig ved utførelse av den etterspurte ytelsen. Beskrivelsen retter seg mot rådgivning og bistand, også ved tvister, men kan ikke sies å dekke den generelle kompetanse om anskaffelsesregelverket som kan være aktuelt ved gjennomføringen av konkrete anskaffelser. Uklarhet i strid med loven - Foretaket hadde en oppfordring til å avklare om den anskaffelsesrettslige kompetansen ville bli vektlagt ved vurderingen av tilbudene, da det ble svart i en e-post sendt tilbyderne på spørsmål om dette. Opplysningen gitt i svaret om at ”Behovet for ren juridisk kompetanse” ville bli dekket av kommuneadvokaten i Oslo og advokater/juridiske rådgivere hos Konserninnkjøp i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune, må anses å være en gjentakelse av det angitte i konkurransegrunnlaget. Således bidro ikke svaret til å avklare spørsmålet, mener nemnda, som konkluderer med at det ikke ble gitt tilstrekkelig klare opplysninger om innholdet i den tjenesten som skulle anskaffes, og dermed hva som ville bli vektlagt ved vurderingen av tilbudene. Det var derfor skapt en uklarhet som er i strid med lovens krav til forutberegnelighet.

6


Ikke bare har foretaket brutt kravet til forutberegnelighet i loven, men KOFA antar i tillegg at vilkårene for å få erstatning for de kostnadene som er påløpt i forbindelse med deltakelse i konkurransen, vil kunne være oppfylt.

7


Offentlig sektor i Norge utgjør et gigantisk marked på over 600 mill. kr. hver eneste dag! For leverandører som vil vinne kontrakter er det viktig både med kunnskap om spillereglene, og kunnskap om strategi og praktisk anbudsskriving. Kurset gir leverandører den basis som er nødvendig, både for å vinne kontrakter i Norge og i andre land.

Kurs:

Hvordan vinne anbud

Innhold:

• Hvordan få kunnskap om anbudskonkurranser i ditt distrikt? • Å se mulighetene – passer anskaffelsen inn i din strategiplan? • Gjennomføring av en objektiv egenvurdering • Tekstskriving og riktig bruk av illustrasjoner og grafikk! • Krav på begrunnelse og klagemuligheter • Hvilken rolle spiller pris • Hva betyr egentlig “det økonomisk mest fordelaktige tilbud”? • Hvordan starte skrivingen av tilbudet før konkurransen har startet? • Hva skjer med anbudet ditt etter innlevering? • Hvilke regler gjelder for konkurranse med forhandlinger? • Hvilke regler gjelder for anbudskonkurranser? • Bruk av underleverandører

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 11. februar Trondheim, 6. mars Oslo, 3. april Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

Kurs:

Basiskurs

Innhold:

• Hvilke kontrakter omfattes av reglene • Hvordan beregne terskelverdier • Anskaffelser under terskelverdiene • Rammeavtaler • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier • Hvordan utarbeide kunngjøring og konkurransegrunnlag • Adgangen til suppleringskjøp • Forbudet mot angivelse av fabrikater og merkenavn • HMS-erklæring og skatteattest • Evaluering av tilbudene • Krav til begrunnelse og klagefrist

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 31. mars, 12. juni Trondheim, 12. februar Bergen, 13. mai Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

innkjopsforum06_10022008  

• To tilbydere som tapte en konkurranse om radiologi-tjenester, klaget Helse Sør-Øst inn for KOFA. Heller ikke der nådde de to fram. • Veide...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you