Page 1

Nr. 6, 9. februar 2009

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no.

Tidligere artikler og siste års nyhetsbrev finner du på www.innkjopsforum.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: ➽

Når en oppdragsgiver oppgir en postboksadresse for innlevering, regner KOFA med at postboksen blir sjekket før fristen går ut. Hvis ikke kan det føre til regelbrudd. Innkjøpsforum nr. 6/2009

Kampen om å få oppdrag på Hardangerbrua havnet på Stortinget i to omganger. Skyteskiven var lavtilbudet på stålarbeidene. Regnefeil var det ikke, viste det seg, men derimot prisfeil. Innkjøpsforum nr. 6/2009

Private ideelle institusjoner inviteres nå til å komme med tilbud på drift av behandlingsplasser for rusavhengige. Oppdragsgiver er Helse Sør-Øst. Innkjøpsforum nr. 6/2009

Storkontrakt skal friste entreprenørene – om ikke lenge kommer en entreprise på anbud som omfatter bygging av hele 11 kilometer firefelts E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Innkjøpsforum nr. 6/2009

Statens vegvesen vil ikke kjøpe såkalte ”huskonsulenter”. De vil ha folk med ferske og brede erfaringer fra andre virksomheter, som kan bidra med nytenking og nyskaping, heter det. Innkjøpsforum nr. 6/2009

Styrk din kompetanse, se kurstilbudene, side 8 - 10

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Anbudsskriving Oslo: 11. februar, 18. mars, 6. mai 2009 Bergen: 2. april 2009 Trondheim: 8. juni 2009 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

Regner med at postboksen sjekkes Etter KOFAs syn må det kunne forventes at en oppdragsgiver som angir en postboksadresse som leveringssted for en prekvalifiseringssøknad eller et tilbud, sjekker postboksen ved innleveringsfristens utløp. Det fastslår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) som grep Vestby kommune i regelbrudd fordi en søknad om prekvalisering var avvist uten tilstrekkelig grunnlag i regelverket. KOFA-saken (2008/201) handlet om hvorvidt Vestby kommune hadde hjemmel for å avvise en prekvalifiseringssøknad som for sent innkommet. Av regelverket fremgår det at en oppdragsgiver har plikt til å avvise leverandører som ikke har levert forespørsel om deltakelse i begrenset anbudskonkurranse innen fristen. Tidligere har klagenemnda uttalt at regelen om at et tilbud må være kommet frem til oppdragsgiver innen fristen, er en så viktig regel at det ikke bør gjøres unntak fra den. Innleveringsfrist Vestby kommune kunngjorde i august i fjor en begrenset anbudskonkurranse for prosjektering og bygging av flerbrukshall, stadion, liten fotballbane og infrastruktur tilknyttet anlegget. I prekvalifiseringsgrunnlaget sto det at frist for innlevering av søknaden om prekvalifisering var torsdag 18. september 2008 kl. 14.00. Søknaden skulle leveres til OPAK AS, Hovfaret 13, Postboks 128 Skøyen, 0212 Oslo. Det er på det rene at klagerens søknad om prekvalifisering ble sendt til OPAK både per epost og per post. E-posten ble sendt 17. september 2008, altså før søknadsfristen den 18. september 2008 kl. 14.00. Nemnda kan ikke se at prekvalifiseringsgrunnlaget åpnet for at søknadene kunne leveres per e-post. Men det lar KOFA ligge, ettersom klagen ikke tar opp det forholdet. Spørsmålet for klagenemnda ble derfor om klagerens søknad om deltakelse i konkurransen kom frem for sent, slik at søknaden skulle vært avvist. I en tidligere sak (2008/103) kom nemnda til at klagerens tilbud ikke skulle ha vært avvist som for sent innkommet. I konkurransegrunnlagets opplysninger om levering av tilbud, var det nemlig oppgitt både en besøksadresse og en postadresse. Dette ble av KOFA forstått slik at ”rettidig forsendelse til den spesifiserte postboksadressen var likestilt med fysisk overlevering til oppdragsgiver”. Nemnda fant at når det var lagt en kvittering for klagerens tilbudspakke i den angitte postboksen før tilbudsfristens utløp, måtte tilbudet anses rettidig levert.

2


Hvordan vinne anbud Oslo: 20. april 2009 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

Rettidig levert I den foreliggende sak er det i prekvalifiseringsgrunnlaget oppgitt både en besøksadresse og en postboksadresse, fremholder KOFA, og rettidig forsendelse til postboksadressen må derfor likestilles med fysisk overlevering til OPAK. Dessuten er det på det rene at pakken som inneholdt klagerens søknad ankom Skøyen postkontor 18. september 2008 kl. 07.35, og at hentemelding for pakken var tilgjengelig i den angitte postboksen fra kl. 08.00 den samme dagen. Søknaden må derfor anses å være rettidig levert postboksadressen. Etter nemndas syn må det kunne forventes at en oppdragsgiver som angir en postboksadresse som leveringssted for en prekvalifiseringssøknad eller et tilbud, sjekker postboksen ved innleveringsfristens utløp.

Ikke regnefeil, men prisfeil i ståltilbud Ett av pristilbudene på stålarbeidene på Hardangerbrua var så lavt at det skapte grobunn for tro på at det forelå en regnefeil. Men det var det ikke. I stedet inneholdt tilbudet feil pris, og det er jo noe helt annet. Tilbyderen oppdaget det og sa fra, men oppdragsgiveren, Statens vegvesen, mente at det ville være å endre tilbudet i anbudskonkurransen etter tilbudsfristen. Det er strengt forbudt og ble avvist. I stedet ble kontrakt tegnet på grunnlag av priser som tilbyderen mente var feil. Og i Stortinget måtte samferdelstatsråden to ganger frempå for å forklare situasjonen. Det var det oppsiktvekkende lave tilbudet på stålarbeidene på Hardangerbrua som førte til så vel et spørsmål som et oppfølgingsspørsmål i Stortinget. Ikke bare er det et stort og prestisjetungt broprosjekt, men den store prisforskjellen mellom tilbudene på stålarbeidene brakte tanken inn på en mulig regnefeil. Som svar på det første spørsmålet svarte samferdselsminister Liv Signe Navarsete at noen regnefeil i tilbudet ikke var funnet. Men spørreren, Arne Sortevik (FrP), gav seg ikke med det. han kom kort tid tilbake med et oppfølgingsspørsmål. Der viste han til et brev fra den aktuelle tilbyderen, MT Højgaard, til Statens vegvesen datert 25.11.2008 der det bl.a. heter: " Gjennomgang har vist følgende feil i vores tilbud og tilbudspris." Og da spurte han: - Mener statsråden fortsatt at det ikke er

3


Basiskurs Oslo: 9. mars, 11. mai, 22. juni 2009 Bergen: 19. februar, 10. juni 2009 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

regnefeil i anbudet fra Højgaard som kan ha konsekvenser for anbudsprosessen, kontraktsundertegnelsen og gjennomføring av prosjektet? Ikke regnefeil, men feil pris Men i Navarsetes svar slippes den juridiske katten ut av sekken. Det er riktig, sa hun, at MT Højgaard a/s i brev til Statens vegvesen gjorde oppmerksom på at de gjennomgikk sitt eget tilbud og fant priser som de selv mener er feil. Gjennomgangen ble gjort med bakgrunn i den store prisforskjellen som ble offentliggjort ved tilbudsåpningen. Selskapet anmodet derfor om at Statens vegvesen regulerte prisen etter det. Navarsete poengterte imidlertid at det ikke ble påvist regnefeil ved kontrollregning av tilbudet, og således ble anmodningen fra tilbyderen vurdert som et ønske om å endre pris etter at tilbudene var åpnet. Ifølge § 21-1 punkt (1)i forskrift om offentlige anskaffelser er det ved åpen og begrenset anbudskonkurranse ” ikke tillatt å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Det er herunder ikke tillatt å endre pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for konkurranseforholdet”. - Konkurransen ble avgjort på grunnlag av tilbudet fra MT Højgaard a/s, slik det forelå ved tilbudsfristens utløp. Brev som MT Højgaard a/s sendte etter tilbudsfristen, med anmodning om endringer, ble ikke tatt i betraktning, fastslo statsråden. Jeg konstaterer at det ikke ble funnet regnefeil i tilbudet fra Højgaard a/s, og selskapet har heller ikke påberopt seg regnefeil, men feil pris. Kontrakten med MT Højgaard a/s er nå undertegnet.

Skal gjøre 60 mill.-kontrakt for rusplasser Helse Sør-Øst RHF inviterer nå private ideelle rusinstitusjoner til å gi tilbud på behandlingsplasser for rusmiddelavhengige. Totalramme for anskaffelsen er på 60 millioner per år. Tilbudsfristen er 2. mars, og kontraktperioden to år fra (senest) 1. juli i år. Helse Sør-Øst har behov for ytterligere behandlingsplasser til rusmiddelavhengige, og starter nå en anskaffelsesprosess for å kjøpe plasser innenfor tre kategorier:

4


1) Korttids døgnbehandling, inntil 6 måneder - alle typer avhengighet a) endringsfokuserte og behandlingsintensive tilbud b) behandlingstilbud som primært er av mer stabiliserende karakter 2) Langtid døgnbehandling, inntil et år - alle typer avhengighet med tilleggsproblematikk og særlige behov for et individualisert behandlingsopplegg a) LAR-frie behandlingstilbud (LAR = legemiddelassistert rehabillitering) b) Behandlingstilbud som også tar i mot pasienter inkludert i LAR 3) Avgiftning, utredninger må være en del av tilbudet.

Varsler stor-entreprise på E18 Region Sør i Statens vegvesen har sendt ut veiledende kunngjøring om et gigantoppdrag: Ny E 18 mellom Sky og Langangen blir lyst i en eneste entreprise. Den som får kontrakten, skal anlegge 11 km fire-felts motorveg alene. Hvis den videre saksbehandlingen går slik Vegvesenet håper, blir det utlysning i slutten av mars, og vegåpning i løpet av 2012. Strekningen ligger mellom Larvik og Porsgrunn og krysser fylkesgrensen mellom Vestfold og Telemark. Entreprenørarbeidet blir omfattende. På de 11 kilometrene skal det bygges 8 par bruer - en bru for hver kjørebane. Den lengste blir en 305 meter lang kassebru. Ifølge bladet Våre Veger skal det sprenges 4 to-løps tunneler med lengder fra 140 til 380 meter, og det skal støpes 2 to-løps miljøtunneler med lengder på 40 og 50 meter pluss mange kulverter. Total vegbredde utenom bruer og tunneler blir 23 meter. Prosjektet er med i tiltakspakken som nylig ble offentliggjort, men Vegvesenet tar forbehold om at Stortinget gir grønt lys. Når Vegvesenets sender ut veiledende kunngjøring om et prosjekt, kan det gis kortere tid til å regne tilbud etter utlysningen, men det er ikke derfor Vegvesenet har valgt å gå ut med denne kunngjøringen. Hensikten er å orientere markedet om det som skal komme. Hvis den videre saksbehandlingen går slik Vegvesenet håper, blir det utlysning i slutten av mars, og vegåpning i løpet av 2012. Lenge før den tid, nærmere bestemt i juni i år, åpnes fire-feltsvegen mellom Langåker og Bommestad nord for Larvik. Da blir dagens veg mellom Sky og Langangen den eneste strekningen på E 18 mellom Oslo og Frierfjorden som er åpen for all slags trafikk.

5


Vil ikke knytte til seg ”huskonsulenter” - Statens vegvesen skal ikke knytte til seg “huskonsulenter”. Konsulenter bør i utgangspunktet ha bred og fersk erfaring fra flere virksomheter for å kunne bidra med nytenkning og presentere andre innfallsvinkler til problemstillinger enn etatens egne løsninger, understrekes det i etatens veiledning for konsulentkjøp. Tildeling av offentlige kontrakter skal skje etter konkurranse. Regelen er nesten uten unntak, og kravet om konkurranse gjelder uavhengig av anskaffelsesprosedyre og verdi. Det heter i veiledningen at anskaffelsesvirksomheten i Statens vegvesen skal gjennomføres på en slik måte at leverandørene oppfatter etaten som en krevende og respektert kunde. Dette vil, heter det, igjen bidra til å utvikle kompetansen både i vårt eget fagmiljø og hos våre tjenesteleverandører. Konsulenttjenester er mangfoldige, fra kortvarige kontrakter om enkle oppgaver til flerårige, komplekse utredningsoppgaver som krever faglig samarbeid mellom flere konsulentfirmaer. For noen kategorier tjenester kan det være en betydelig del av intellektuelle og kreative ytelser, som det er vanskelig å beskrive på tradisjonell måte med kriterier og krav. Statens vegvesen er en stor oppdragsgiver i konsulentmarkedet innenfor egne primæroppgaver. Etaten skal opptre profesjonelt i forhold til markedet, og være bevisst sin bruk av konsulenter. Det skal skapes et profesjonelt og likeverdig samarbeid mellom de tilsatte og konsulentene. Huskonsulenter - Statens vegvesen skal ikke knytte til seg “huskonsulenter”. Konsulenter bør i utgangspunktet ha bred og fersk erfaring fra flere virksomheter for å kunne bidra med nytenkning og presentere andre innfallsvinkler til problemstillinger enn etatens egne løsninger, understrekes det. Tildeling av offentlige kontrakter skal skje etter konkurranse. Regelen er nesten uten unntak, og kravet om konkurranse gjelder uavhengig av anskaffelsesprosedyre og verdi. Dette innebærer at det kreves reell konkurranse mellom et tilstrekkelig antall leverandører også ved mindre konsulentoppdrag under nasjonal terskelverdi. For kjøp av plan- og prosjekteringstjenester over nasjonal terskelverdi skal etaten som hovedregel gjennomføre en åpen anbudskonkurranse basert på den foreliggende konkurransegrunnlagsmal. For nasjonale utlysninger under EØS-terskelverdi er det adgang til å velge blant flere anskaffelsesprosedyrer.

6


Laget mal Det er laget en mal utformet ut fra en policy om at det innenfor denne type anskaffelse vil være mest formålstjenlig å gjennomføre åpen anbudskonkurranse. Det er valgt kriterier for kvalifisering og tildeling som passer for ett -trinns prosedyre. For begrenset anbudskonkurranse og forhandlet prosedyre i to trinn vil det måtte utarbeides flere kvalifikasjonskriterier. Malen fins som vedlegg til veiledningen. - Om det skulle gjøre seg gjeldende helt spesielle behov i valg av prosedyre, anbefaler Statens vegvesen, å ta kontakt med anskaffelseskoordinator eller annen innkjøpsfaglig kompetanse. De alminnelige regler i regelverket medfører at valg av leverandør skal skje etter konkurranse. De grunnleggende krav finner man i lov om offentlig anskaffelse § 5 (likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, objektive og ikkediskriminerende kriterier). - Dette overholdes best ved å utforme et forenklet konkurransegrunnlag og gjennomføre en åpen og godt dokumentert prosess, heter det.

7


Intensivkurs for leverandører til offentlig sektor. I kurset gjennomgås de offentlige innkjøpsprosedyrene, og du får konkrete råd og tips om hvordan du bør utforme anbudet ditt.

Kurs:

Anbudsskriving

Innhold:

• Når kan du bli avvist fra konkurransen? • Hvordan skal du dokumentere underleverandører? • Hva er forskjellen på anbudskonkurranse og konkurranse med forhandlinger? • Hva kan oppdragsgiver vektlegge ved valg av leverandør? • Hvilke muligheter har du til å klage?

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 11. februar, 18. mars, 6. mai 2009 Bergen, 2. april 2009 Trondheim, 8. juni 2009 Kl. 11.00 - 15.00

Detaljer:

Pris kr. 2.490,- inkl kursmanual og kursdokumentasjon. 10 % rabatt ved påmelding før 05.09.2008

Påmelding:

Telefon: Epost: Web:

22 411 215 forum@offentligeanskaffelser.no www.offentligeanskaffelser.no


Offentlig sektor i Norge utgjør et gigantisk marked på over 600 mill. kr. hver eneste dag! For leverandører som vil vinne kontrakter er det viktig både med kunnskap om spillereglene, og kunnskap om strategi og praktisk anbudsskriving. Kurset gir leverandører den basis som er nødvendig, både for å vinne kontrakter i Norge og i andre land.

Kurs:

Hvordan vinne anbud

Innhold:

• Hva skjer med anbudet etter innlevering? • Hvordan få kunnskap om anbudskonkurranser i ditt distrikt? • Hvilke regler gjelder for forhandlinger? • Hva betyr egentlig “det økonomisk mest fordelaktige tilbud”? • Krav på begrunnelse og klagerett • Bruk av underleverandører • Taktisk prising • Hvordan bør kravspesifikasjonen besvares?

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 26. januar, 20. april 2009 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

Kurs:

Basiskurs

Innhold:

• Hvordan beregne terskelverdier • Krav til begrunnelse og klagefrist • Hvordan unngå klagesaker • Planlegging av konkurransen • Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner • Adgangen til suppleringskjøp • Anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger? • Utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag • Forbudet mot bruk av merkenavn • Anskaffelser under terskelverdiene • Valg av tildelingskriterier

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo: 19. januar, 9. mars, 11. mai, 22. juni 2009 Bergen: 19. februar, 10. juni 2009 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

innkjopsforum06_09022009  

➽ Storkontrakt skal friste entreprenørene – om ikke lenge kommer en entreprise på anbud som omfatter bygging av hele 11 kilometer firefelts...

innkjopsforum06_09022009  

➽ Storkontrakt skal friste entreprenørene – om ikke lenge kommer en entreprise på anbud som omfatter bygging av hele 11 kilometer firefelts...

Advertisement